Ατομικός - Veropoulos

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53467/01AT/B/02/463 - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 005041801000
Ποσά σε Ευρώ
Πoσά κλειόμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Αποσβέσεις
Πoσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
Αναπόσβεστη αξία
2013
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως
2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπ/σμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
3.233.592,39
12.120.278,20
15.353.870,59
1.149.333,60
9.718.417,09
10.867.750,69
2.084.258,79
2.401.861,11
4.486.119,90
3.228.632,39
11.664.767,64
14.893.400,03
1.149.333,60
9.719.917,08
10.869.250,68
2.518.200,00
1.636.830,00
881.370,00
2.518.200,00
1.636.830,00
2.518.200,00
1.636.830,00
881.370,00
2.518.200,00
1.636.830,00
43.072.154,62
150.739.051,11
63.814.975,30
43.072.154,62
86.924.075,81
43.072.154,62
149.390.949,22
63.830.857,47
43.072.154,62
85.560.091,75 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
8.843.701,16
5.191.075,04
95.171.544,47
7.051.318,61
4.238.594,81
65.177.046,20
1.792.382,55
952.480,23
29.994.498,27
8.733.813,16
5.119.772,20
94.113.655,67
7.060.824,85
4.255.157,60
65.232.592,33
1.672.988,31
864.614,60
28.881.063,34
140.281.934,92
141.918.764,92
25.074.415,76
187.810.007,24
188.691.377,24
22.078.596,78
322.508.941,65
325.027.141,65
25.074.415,76
328.091.942,16
330.610.142,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
140.379.432,25
142.016.262,25
2.079.298,79 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
1.944.850,56 (4.227.490 Mετοχές προς 20 €)
4.024.149,35 1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ- Επιχορηγήσεις επενδ.-Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
συμμετοχών & χρεογράφων
881.370,00 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
22.078.596,78 V. Αποτελέσματα εις νέο
182.129.509,40 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
183.010.879,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
85.070.196,72
85.070.196,72
574.043,00
3.228.625,62
88.872.865,34
277.564.242,58
57.507,83
3.350.618,16
88.478.322,71
271.489.202,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά'Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
226.740,81
1.877.035,98
81.084.558,97
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
6.918.129,09
1.009.214,43
4.448.519,85
5.822.274,61
11.688,47
18.209.826,45
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
5.086.877,57
1.439.944,46 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.632.939,10
5.768.263,93 1. Προμηθευτές
8.204,90 2α. Επιταγές πληρωτέες
16.936.229,96 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
58.391,55
58.391,55
-
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
8.Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
1.958.028,25
4.074.018,76
6.032.047,01
105.384.823,98
1.725.811,13
10.521.139,37
12.246.950,50
111.931.592,90
1.383.205,95
255.193,07
7.141.065,98
8.779.465,00
956.297,92
204.963,28
11.989.815,06
13.151.076,26
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
396.214.651,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού
400.596.020,62 ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
71.100.628,19 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
101.840.643,43
46.994.733,65 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
69.231.110,12
139.970.643,43
44.828.665,86
254.030.419,41
219.936.005,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2013)
Πoσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετ/σεως
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Eκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ χρήσεως
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
5.024.934,05
231,60
90.523,64
18.441,31
120.141,03
0,00
18.647.462,84
131.912.240,87
6.266.911,10
355,12
-3.782.001,42
-2.291.274,21
90.263,76
25.694,18
58.443,91
0,00
229.105,98
1.079.025,50
488.463,89
1.820.606,07
353.245,07
1.820.606,07
353.245,07
5.672.790,99
7.846.642,13
5.672.790,99
7.846.642,13
-17.466.639,16
-12.848.266,47
76.022.326,34
80.696.357,33
16.746,66
16.746,66
16.746,66
16.746,66
26.972.647,21
9.662.253,83
12.700.000,80
31.822.800,00
9.546.992,74
10.833.333,33
303.391,98
3.000.000,00
27.562,33
52.665.856,15
558.832,32
10.520.596,84
27.562,33
63.310.117,57
39.797.573,29
115.139.854,09
58.777.179,98
3.736,54
6.417.489,08
11.641.757,48
40.040.488,78
119.748.897,61
60.296.075,48
5.677.029,59
7.457.473,50
5.510.625,50
7.985.646,00
7.620.782,27
15.233.439,18
262.617.457,91
315.283.314,06
3.587.833,67
0,00
11.958.182,76
254.276.606,89
317.586.724,46
3.007.663,89
1.681.696,43
202.904,08
4.892.264,40
489.419,41
1.659.183,31
147.589,45
2.296.192,17
396.214.651,46
400.596.020,62
69.231.110,12
71.100.628,19
139.970.643,43
44.828.665,86
254.030.419,41
101.840.643,43
46.994.733,65
219.936.005,27
6.267.266,22
8.845.818,32
150.559.703,71
-2.133.677,14
-2.578.552,10
-4.712.229,24
1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι:
α) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
β) Τέλος Επιτηδεύματος ν.3986/2011
γ) Φόρος υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν. 2065/92
δ) Ειδικό Τέλος Ακινήτων Ν.4021/2011
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η Διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
174.401,85
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
-3.632.927,44
-12.848.266,47
-16.481.193,91
-6.860.641,35
-4.108.107,39
-704.792,52
-11.673.541,26
-
-
581.563,73
403.881,52
-17.466.639,16
584.076,23
103.000,00
55.792,69
431.856,29
-12.848.266,47
-17.466.639,16
-17.466.639,16
-12.848.266,47
-12.848.266,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
1.567.045,10
3.269,82
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτ/ματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
600.153,24
1.148.181,67
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
2013
607.995.327,80 Καθαρά αποτ/ματα (Ζημίες) χρήσεως
467.002.468,83 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων
140.992.858,97 (-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
7.433.167,60
148.426.026,57 ΜΕΙΟΝ:
128.790.283,88
1.490.727,21
5.025.165,65
8.807.167,07
548.028,43
544.494,94
1.092.523,37
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πoσά προηγούμενης χρήσεως 2012
571.141.821,57
448.879.308,16
122.262.513,41
8.018.497,68
130.281.011,09
19.085.641,64
109.704.642,24
84.549.800,00
548.028,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Ομολογιακά δάνεια
80.266.233,09 2. Δάνεια Τραπεζών
4.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις προς συνδ.επιχειρησεις
408.221,81 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
2.073.957,54
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
82.748.412,44
- Λοιπές
78.980.782,18
84.549.800,00
881.370,00
743,60
1.570.759,21
-1.341.653,23
-3.632.927,44
755.025,26
2.322.813,96
16.762.734,64
0,00
0,00
-3.632.927,44
16.762.734,64
Λειτουργικές δραστηριότητες
-2.148.412,11 Εισπράξεις από πελάτες
-6.860.641,35 Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
0,00 Επενδυτικές δραστηριότητες
-6.860.641,35 Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών ενσώματων παγίων,άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια επενδυτικών δραστ.
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσώματων πάγιων
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
31.12.2013
Ίδια Κεφάλαια έναρξης(1.1.2013 και 1.1.2012)
Ζημίες της χρήσεως
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
80.696.357,33
-3.632.927,44
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012) αντίστοιχα
76.022.326,34
-55.658,30
-985.445,25
31.12.2012
86.714.716,35
-6.860.641,35
-67.834,26
-1.879.517,73
2.789.634,32
Εισπράξεις/ Πληρωμές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
80.696.357,33 Ταμιακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
2013
583.528.581,86
-574.597.391,78
8.931.190,08
-179.384,06
8.751.806,02
Πoσά προηγούμενης χρήσεως
2012
613.537.050,81
-596.590.149,26
16.946.901,55
16.946.901,55
-1.704.875,00
-5.956.136,92
-5.818.961,21
-58.391,55
114.326,69
7.074.405,26
1.311.379,19
32.287,39
2.259.561,48
-5.369.163,05
-13.074.578,70
-3.203.510,00
-16.278.088,70
-6.214.903,49
12.246.950,50
0,00
17.100.000,00
-16.823.402,29
-9.927.267,35
-9.650.669,64
1.927.068,86
10.319.881,63
6.032.047,01
12.246.950,50
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1. Οι οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 της μητρικής εταιρείας όπως και της, κατά 100% θυγατρικής της ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες συγχωνεύθηκαν ( Ν.1297/1972) δυνάμει της υπ’ αρ. 16384/2014 πράξης συγχώνευσης της συμβ/φου Αθηνών Κων/νας Σταυροπούλου, εγκρίθηκαν από το ΔΣ της νέας εταιρεία που προέκυψε «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική
Εταιρεία Α.Ε». με Α.Φ.Μ. 997476603 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6143/14 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και την από 28.2.2014 καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ (ΦΕΚ 2208/2014), ως καθολικής διαδόχου εταιρείας. Για τις ανάγκες της ανωτέρω συγχώνευσης, έγινε εκτίμηση της περιουσίας της εταιρείας (με Ισολογισμό μετασχηματισμού 31.12.2012) από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ Ν 2190/1920 και
προέκυψε υπεραξία € 59.460 χιλ περίπου, μετά και τις προσαρμογές στην έκθεση ελέγχου, επί των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012. Η εταιρεία στη χρήση δεν διενήργησε αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεων και του Πάγιου ενεργητικού της επειδή η επιτροπή αποτίμησε αυτά στην αναπόσβεστη τους αξία της 31.12.2012.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία, ως μητρική. Οι υπόλοιπες εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ, ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ, ΑΧΑΙΚΑ ΑΕΕ, ΨΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, VERO Dooel (ΠΓΔΜ)και VEROPOYLOS Doo (ΣΕΡΒΙΑ).
3. Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην προηγούμενη χρήση και προκύψασα υπεραξία συμψήφισε ζημιές προηγούμενων χρήσεων.
4. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 96,7 εκατ. περίπου για εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων.
Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
NIKΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AB 669725
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ446999
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΜΩΡΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΗ 089483
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ797704
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 42903 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:"ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ):
α. Στην κλειόμενη χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού (κονδύλι Ισολογισμού Ενεργητικό Β & Γ). Εάν η εταιρεία διενεργούσε κανονικά αποσβέσεις, αυτές θα ανέρχονταν στο ποσό € 13.139 χιλ περίπου, με συνέπεια η αξία των κονδυλίων αυτών, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια Κεφάλαια
να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, (σχετικές πληροφορίες στην παραγρ. 13.2 του Προσαρτήματος).
β. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης, για τη χρήση 2013, με βάση αναλογιστική μελέτη, ανέρχεται σε €264χιλ. περίπου. Κατά το ποσό αυτό εμφανίζονται μειωμένες οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και ισόποσα αυξημένα τα αποτελέσματα
χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια .
γ. Ποσό € 570 χιλ περίπου που αφορά προσαυξήσεις από τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς δεν λογιστικοποιήθηκε με συνέπεια οι υποχρεώσεις της εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την 31/12/2013 συντρέχουν τα παρακάτω, αλλά, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος της συγχώνευσης της Εταιρείας, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, η οποία ολοκληρώθηκε 28/2/2014, τακτοποιούνται με
βάση την Έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9, του κ.ν. 2190/1920 (βλέπε σημείωση αριθμ.1 κάτω από τον Ισολογισμό και παραγρ. 13.2 του Προσαρτήματος):
α. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σε προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 10.617 χιλ. περίπου. Κατά το ποσό αυτό εμφανίζονται μειωμένες οι σχηματισμένες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και ισόποσα αυξημένα τα Ίδια κεφάλαια.
β. Στις εν γένει απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται: i) ποσά η είσπραξη των οποίων καθυστερεί. Εκτιμούμε ότι για τις απαιτήσεις αυτές έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη € 730 χιλ. περίπου, μειώνοντας αντίστοιχα τα αποτελέσματα και την Καθαρά Θέση και ii) ποσό € 2.200 χιλ περίπου που έπρεπε να έχει βαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων
χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια.
γ. Δεν αποτιμήθηκε, κατά την 31/12/2013, η αξία εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Με βάση Έκθεση εκτίμησης της αξίας των εταιρειών αυτών θα έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη
απομείωσης, ποσού € 3.975 χιλ.. Κατά το ποσό αυτό εμφανίζεται αυξημένη η αξία των συμμετοχών, τα αποτελέσματα της χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
δ. Ποσό € 944 χιλ. περίπου, το οποίο εμφανίζεται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού, θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και να μειώσει ισόποσα την καθαρή θέση της εταιρείας.
ε. Για επιβαρύνσεις που αναμένεται να προκύψουν από επίδικες υποθέσεις της εταιρείας δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη, ποσού € 1.000 χιλ., περίπου, σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της καθαρής θέσης.
στ. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι
αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
Γνώμη με Eπιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13.1 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται απόκλιση προβλεπόμενων οικονομικών όρων σύμφωνα με τους όρους σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, και των προκυπτόντων με βάση τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2013.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14701
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125