close

Enter

Log in using OpenID

B.B.D.O. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. 23ος ENOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

embedDownload
B.B.D.O. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.
23ος ENOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 338701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4325/01ΑΤ/Β/86/268/03
(ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσεως
Β . ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατασ.
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία
Αξία Κτήσεως
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία
0,00
1.018.576,20
1.018.576,20
0,00
942.508,50
942.508,50
0,00
76.067,70
76.067,70
13.894,49
973.956,41
987.850,90
13.894,15
880.853,70
894.747,85
0,34
93.102,71
93.103,05
1.085.836,31
1.491,86
1.798.064,68
2.885.392,85
715.167,18
1.491,81
1.735.272,30
2.451.931,29
370.669,13
0,05
62.792,38
433.461,56
947.796,52
1.491,86
1.805.455,89
2.754.744,27
631.706,21
1.491,81
1.746.924,89
2.380.122,91
316.090,31
0,05
58.531,00
374.621,36
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(20.000 μετοχές των 3,00 €)
1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Μείον: Διαφορές ενοποίησης
ΙIΙ. Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.
7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις
129.586,55
190.275,71
319.862,26
753.323,82
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Mείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
3α. Επιταγές Εισπρακτέες
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχ. ενδιαφερ. επιχ.
10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες
Μείον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
11α. Προκαταβολές σε προμηθευτές
12. Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων
16.484.533,05
1.002.117,94
3.841.077,57
31.860,32
352.975,66
0,00
138.758,47
0,00
IV Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔΙΙ + ΔIV )
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
203.302,77
404.014,71
607.317,48
981.938,84
20.181.630,84
20.679,97
15.482.415,11
4.207.491,53
0,00
43.288,76
0,00
3.872.937,89
352.975,66
161.833,00
251.483,29
2.586,14
138.758,47
11.559.597,39
2.210.535,57
11.225,03
33.790.278,12
20.160.950,87
V. Αποτέλεσματα είς νέο
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως είς νέο
VIII. Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
( ΑΙ + AΙV +AV +AVIII)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
4.207.491,53
43.288,76
187.540,48
248.897,15
7.868.065,05
2.059.760,67
186,58
34.776.181,09
844,98
662.570,88
663.415,86
34.453.693,98
2.976,12
706.573,43
709.549,55
35.485.730,64
6.541,61
17.764,94
7.610,00
31.916,55
6.317,31
5.933,55
6.446,25
18.697,11
35.315.002,05
36.579.469,64
14.924,38
14.924,38
1.584.338,27
354.049,69
1.953.312,34
1.147.562,94
217.929,56
1.380.416,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμματια πληρωτέα & υποσχετικές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ/σμός
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ )
Ποσά Προηγούμενης
Χρήσεως 2012
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
128.800,00
9.696,36
2.024.271,45
2.162.767,81
1.397.484,59
765.283,22
128.800,00
9.696,36
2.024.271,45
2.162.767,81
1.397.484,59
765.283,22
3.285.987,18
3.852.366,77
(1.052.040,15)
3.059.230,25
(795.246,75)
3.882.403,24
478.595,00
1.400.000,00
1.878.595,00
813.026,00
1.477.000,00
2.290.026,00
7.251.917,60
0,00
18.475.001,45
10.341.543,92
0,00
15.690.503,60
0,00
168.909,93
1.964.064,36
167.170,02
0,00
136.152,10
1.726.529,66
150.548,16
0,00
0,00
2.325.041,44
30.352.104,80
0,00
0,00
2.300.532,58
30.345.810,02
25.072,00
61.230,38
35.315.002,05
36.579.469,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ + Δ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
3. Υποχρεωσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
14.924,38
14.924,38
1.584.338,27
354.049,69
1.953.312,34
1.147.562,94
217.929,56
1.380.416,88
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στην ενοποίηση, πέραν της μητρικής, περιλαμβάνονται οι εταιρείες "TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E.", "ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ POINT ZERO A.E.", "MARK CREATIVE Α.Ε.", "MEDIA DIRECTION Α.Ε.", "THE MEDIACORP A.E." και "IKON SCS A.E.", με βάση τις οικονομικές τους καταστάσεις της χρήσεως 2013. 2) Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, είναι αυτή που προκύπτει με βάση σχετικές αναλογιστικές μελέτες που συντάχθηκαν για τις εταιρείες του Ομίλου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 /01/2013- 31/12/2013)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον : (Αγγελιόσημο & Ειδικό Tέλος )
Κύκλος εργασιών
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
2. Ζημίες συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλ. προηγ.χρήσεων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
43.155.492,25
4.458.698,69
38.696.793,56
32.010.488,77
6.686.304,79
11.045,28
6.697.350,07
1.993.720,35
5.501.246,42
42.128.406,73
4.053.811,53
38.074.595,20
28.760.495,56
9.314.099,64
24.345,61
9.338.445,25
3.594.600,84
7.097.189,30
7.494.966,77
(797.616,70)
346.305,16
23.341,95
292.662,72
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
92.958,69
2. Έκτακτες ζημιές
51.823,83
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
60.323,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΜΕΙΟΝ: Δικαιώματα τρίτων στα αποτελέσματα χρήσεως
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
316.004,67
83.733,59
30.300,49
(767.316,21)
155.100,27
195.511,30
38.465,02
0,00
142.870,53
360.408,70
541.744,25
205.106,32
150.837,85
150.837,85
350.611,57
(266.877,98)
(1.620.222,87)
111.970,55
1,98
35,14
92.207,51
204.215,18
336.637,93
(430.678,28)
41.124,07
0,00
60.327,06
128.992,69
128.992,69
0,00
(430.678,28)
41.883.235,96
(36.451.337,73)
5.431.898,23
(58.954,82)
5.372.943,41
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση, ενσωμ. παγίων, άϋλων στοιχείων και
χρηματ/μικών στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των
επενδ.δραστηριοτήτων
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(Πληρωμές)/Εισπράξεις βραχ/σμων απαιτήσεων από/προς συνδεδεμένες και
λοιπές επιχειρήσεις
Πληρωμές για τόκους
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
101.451,13
2.922,10
0,00
10.691.790,14
(1.353.344,89)
ΧΡΗΣΗΣ 2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδ.& διαφορών φορολογικού ελέγχου
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
102.764,05
(1.517.458,82)
0,00
(1.517.458,82)
22.588,43
2.922,10
(433.600,38)
(256.793,39)
(176.806,99)
86.142,00
108.730,43
(1.626.189,25)
(17.909,32)
(1.608.279,93)
Μερίσματα μειοψηφίας προηγούμενης χρήσης
Διανεμόμενες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 )
48.426.576,62
(53.941.643,30)
(5.515.066,68)
(88.977,68)
(5.604.044,36)
(409.682,57)
0,00
(173.112,88)
(35.756,66)
22.443,74
0,00
334.402,78
(225.948,93)
95.445,48
59.688,82
(4.869.428,28)
(323.699,89)
(5.193.128,17)
(46.133,69)
709.549,55
663.415,86
3.816.659,31
(143.654,24)
3.673.005,07
(1.871.350,47)
2.580.900,02
709.549,55
ΧΡΗΣΗ 2013
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012 )
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους, που αναλογούν στη
μητρική
ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΧΡΗΣΗ 2012
3.882.403,24
6.284.815,94
(433.600,38)
3.448.802,86
0,00
340.997,79
(730.570,40)
3.059.230,25
(1.626.189,25)
4.658.626,69
(70.000,00)
0,00
(706.223,45)
3.882.403,24
Νέο Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΧΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 813509
Α.Δ.Τ. Σ 055400
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634058
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών της που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας
προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) Για τις καθυστερημένες και επισφαλείς απαιτήσεις, θα έπρεπε, με βάση τον Κ. Ν. 2190/1920, να σχηματισθεί μεγαλύτερη πρόβλεψη κατά ποσό € 1.230.000,00 περίπου, για την κάλυψη της ζημίας που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ρευστοποίησή τους και ως εκ τούτου, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης,
εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά το ανωτέρω ποσό πρόβλεψης. 2) Η σωρευμένη πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, υπολείπεται της προβλεπόμενης από το άρθρο 42ε του Κ.Ν 2190/1920, κατά το ποσό των € 543.000,00 περίπου, η οποία κατά ποσό € 52.000 περίπου, αφορά στα αποτελέσματα της
κλειόμενης χρήσης και κατά ποσό € 491.000 περίπου, αφορά προηγούμενες χρήσεις, και ως εκ τούτου, τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά το ανωτέρω συνολικό ποσό. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να μην
έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Τόσο η μητρική εταιρία όσο και οι θυγατρικές της εταιρίες, δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις εν λόγω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι ανέλεγκτες χρήσεις για κάθε μία εταιρεία του Ομίλου, αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 9.3 του Προσαρτήματος του
Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31/12/2013. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.»
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920. Έμφαση Θέματος.
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Από σχετική επιστολή του Νομικού Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας “ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ POINT ZERO A.E.” προς εμάς, προκύπτει ότι: Η εταιρία διεκδικεί δικαστικά ποσό ευρώ 4,8 εκατομμυρίων περίπου δυνάμει σχετικής αγωγής κατά τρίτων που με
πράξεις και παραλήψεις ζημίωσαν την εταιρία. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η προδικαστική απόφαση η υπ αριθμ 1124/2013 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία η αντίδικος υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Εταιρία το ποσό των 2.025.000 ευρώ νομιμοτόκως από 11.09.2006 και η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το ποσό
των 500.000 πλέον τόκων, το οποίο στις 16/5/2013 κατατέθηκε από την αντίδικο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από σχετική αναγκαστική κατάσχεση που προέβη η εταιρεία. Η αντίδικος έχει κάνει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία θα εκδικασθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η σχετική απαίτηση
απεικονίζεται στο λογαριασμό Χρεώστες Διάφοροι και ανέρχεται στο ποσό ύψους ΕΥΡΩ 3,6 εκατομμυρίων και έναντι αυτής της απαίτησης έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ 1.4 εκατομμυρίων, η οποία είναι επαρκής. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αθανάσιος Φραγκισκάκης
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 4, 11528, Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content