ενοποιημενος ισολογισμος δ.νομικος αβεκ 2013

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ "Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ"
6ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 000280501000 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κτήσεως
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4.223.785,08
3.659.329,47
564.455,61
4.125.338,98
3.554.816,69
570.522,29 Ι.Κεφάλαιο μετοχικό
4.223.785,08
3.659.329,47
564.455,61
4.125.338,98
3.554.816,69
570.522,29 (2.231.670 μετοχές των 2,10 Ευρώ)
3.110.405,29
0,00
3.110.405,29
3.110.405,29
0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
27.714.775,93
22.165.113,27
5.549.662,66
27.662.882,42
21.636.695,83
6.026.186,59
40.915.541,00
1.096.899,97
36.309.220,98
834.215,85
4.606.320,02
262.684,12
40.366.702,57
999.904,97
35.290.254,66
792.390,20
5.076.447,91
207.514,77
6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
2.198.878,12
75.036.500,31
75.036.500,31
1.945.202,82
61.253.752,92
61.253.752,92
253.675,30
13.782.747,39
13.782.747,39
2.063.923,18
74.203.818,43
74.203.818,43
1.899.020,14
59.618.360,83
59.618.360,83
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Καταβλημένο
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
Κτήσεως
4.686.507,00
4.686.507,00
4.686.507,00
4.686.507,00
26.969,32
722.031,62
749.000,94
26.969,32
870.148,52
897.117,84
3.110.405,29 III.Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
164.903,04 IV.Αποθεματικά κεφάλαια
14.585.457,60 1.Τακτικό αποθεματικό
14.585.457,60 Μείον : Ζημίες υποτίμησης συμμετοχών
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
819.644,53
-1.855.641,79
797.333,09
-1.555.316,45
10.851.439,06
9.815.441,80
10.851.439,06
10.093.455,70
4.545.078,91
4.276.794,26
4.545.078,91
4.276.794,26
7.418.956,61
7.418.956,61
V.Αποτελέσματα εις νέο
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
3.Υπόλοιπο εις νέον
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
4.245.097,90
Μείον : Προβλέψεις υποτιμήσεως
-1.871.999,77
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
4.245.097,90
2.373.098,13
-1.576.600,56
258.868,60
Σύνολο μακρ/μων απαιτήσεων (ΓΙΙΙ)
2.631.966,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
16.414.714,12
2.668.497,34 VIII.Διαφορές ενοποίησης
258.340,20
2.926.837,54 ΙΧ.Δικαιώματα μειοψηφίας
34.456,42
38.575,25
27.249.441,68
27.411.406,66
101.990,73
101.990,73
0,00
0,00
0,00
1.078.560,00
600.030,00
814.280,00
17.512.295,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV+VIII+IX)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4.Πρώτες και βοηθητικές υλες-Αναλώσιμα υλικά
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.355.982,37 2.Λοιπές προβλέψεις
36.169.337,28
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.226.600,13
39.903.296,87
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
4.169.740,94
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
3.043.445,83
48.343.083,77
4.045.806,13 I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
988.064,01 1.Ομολογιακά δάνεια
42.559.189,79 2.Δάνεια τραπεζών
ΙΙ.Απαιτήσεις
5.Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις
1.Πελάτες
16.982.181,57
Μείον : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
-48.939,83
18.378.447,69
16.933.241,74
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
8.208,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες
572.683,42
11.Χρεώστες διάφοροι
-197.676,38
8.208,00 1.Προμηθευτές
26.118.788,34
ΙΙΙ.Χρεόχραφα
υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
164.700,00
-9.036,00
Μείον Πρόβλεψη υποτίμησης
145.000,00
0,00
155.664,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
145.000,00 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7.Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
11.Πιστωτές διαφοροι
14.949,80 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
12.735,34
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
1.937.574,39
695.547,88 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.950.309,73
710.497,68
71.796.687,91
69.533.475,81
578.464,35
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
750.693,57 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
60.924,94
60.924,94
708.854,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
18.496.462,05
2.241.000,00
48.717,69
32.362.451,14
34.390.952,07
520.740,49
55.540,63
851.820,56
280.408,12
452.556,70
264.627,80
1.163.129,51
3.690.260,00
5.916.006,26
60.699.696,66
1.813.243,32
59.212.360,26
62.083.141,66
60.931.555,26
0,00
0,00
50.137,81
154.190,11
50.137,81
154.190,11
89.484.711,88
88.497.152,03
235.019,05
3.063.524,11
3.298.543,16
228.127,89
2.982.024,11
3.210.152,00
880.858,79
89.484.711,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
17.364.140,58
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
69.240,28 1.Έσοδα επομένων χρήσεων
69.464,95
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
1.719.195,00
7.213.517,93 3.Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων
21.347.630,41
3.Λοιπά χρεόγραφα
304.885,00
1.383.445,00
18.180.771,31 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
716.291,10 2α.Επιταγές πληρωτέες
3.833.497,25
304.885,00
88.497.152,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
228.127,89 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.982.024,11 2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών
3.210.152,00
235.019,05
3.063.524,11
3.298.543,16
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στην χρήση 2012 η εταιρεία προέβει σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακίνητων της βάσει των διατάξεων του ν. 2065/92. 2) Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 ολοκληρώθηκε στην εταιρεία «ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ» ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 & 2009 και προέκυψαν φόροι και
προσαυξήσεις επί αποθεματικών, συνολικού ποσού 609 χιλ. περίπου. Η εταιρεία δεν αποδέχθηκε τον καταλογισμό των ανωτέρω φόρων και προσαυξήσεων επί αποθεματικών και έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια αποδίδοντας το 50% των καταλογισμένων ποσων περίπου ενώ το υπόλοιπο
ποσό € 305 xιλ. εμφανιζεται στον ισολογισμό στο κονδύλι "Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις".
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
7.977.502,00 Κέρδη χρήσεως προ φόρων
253.290,53 Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
8.230.792,53 Αποσβέσεις
7.476.026,48
122.325,57
7.598.352,05
3.066.079,84
665.009,12
2.900.075,48
927.255,47
3.731.088,96
3.867.263,09
Πλέον (ή μείον):
1.Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: 'Εκτακτα αποτελέσματα
4.465,40
4.507,53
8.972,93
2.712.223,68
2.712.223,68
1.'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγ/μένων χρήσεων
707.889,30
50.245,26
0,00
1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγ/μένων χρήσεων
1.022.492,15
5.484,49
2.285,35
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2013
-2.703.250,75
1.164.012,34
4.038,84
6.212,77
10.251,61
2.743.133,69
2.743.133,69
Προβλέψεις
3.827.330,95 Συναλλαγματικές διαφορές
4.403.461,58 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού
Πιστωτικοι τόκοι & συναφή έσοδα
-2.732.882,08 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.670.579,50
905.186,03
40.024,98
-149.041,02
758.134,56
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ.
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
λειτουργικές δραστ.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
796.169,99
Μείον:
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00
361.175,19
1.046.402,33
0,00
1.030.261,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
-272.127,43
0,00
1.407.577,52
891.884,91
-611.407,53 (Μείον):
1.059.171,97 Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Μείον:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
1.765.290,05
Μείον:
Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΔΙΚ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
1.765.290,05
0,00
891.884,91
-8,96
891.893,87
2.581.589,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
2.581.589,47
0,00
1.059.171,97 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστ.
-7,10 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
1.059.179,07 λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα κατά την 31.12.2011
Κέρδη χρήσης 2012 μετά από φόρους
4.686.507,00
0,00
Διαφορές
αναπρ/γήςΕπιχορηγήσεις
επενδύσεων
Αφορολόγητα
αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό
Σύνολο
Υπόλοιπο εις νέο
Αποθεματικών
Διαφορές
ενοποιήσης
Δικαιώματα
μειοψηφίας
1.095.510,97
0,00
10.851.439,06
-643.256,45
0,00
40.700,49
10.208.182,61
40.700,49
3.599.252,23
677.542,03
7.418.956,61
0,00
40.709,34
-7,10
Λήψη επιχορηγήσης
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Απόσβεση Επιχορηγήσης επενδύσεων
0,00
-225.362,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Καθαρό Αποτ/μα απευθείας στην Κ.Θ
0,00
26.969,32
0,00
-155.427,40
-155.427,40
0,00
0,00
-2.126,99
Υπόλοιπο την 1.1.2013
ΣΥΝΟΛΟ
Τόκοι εισπραχθέντες
(Αγορά) / Πώληση χρεογράφων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
27.049.118,75 δραστ. (β)
891.884,91
1.059.171,97
1.765.290,05
0,00
74.598,47
2.581.589,47
0,00
-22.894,96
-50.245,26
-39.698,44
-148.116,90
-8.972,93
2.712.223,68
5.236.662,02
-225.362,44
-6.212,77
2.743.133,69
6.089.726,52
-5.783.893,98
4.970.026,34
5.652.803,69
-5.363.550,70
-2.763.262,10
8.828.691,64
-2.769.742,80
-2.817.770,85
-257.666,83
0,00
7.048.188,44
3.973.834,51
0,00
-994.153,16
0,00
-2.232.309,03
184.105,00
47.030,00
8.972,93
21.155,26
6.212,77
200.000,00
-916.994,97
-1.841.991,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783.318,49
0,00
-4.891.381,42
-4.451.354,62
718.235,42
0,00 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστ.
0,00 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-225.362,44 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου
-130.585,08 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
27.411.406,66 Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
4.686.507,00
897.117,84
10.851.439,06
-757.983,36
10.093.455,70
4.276.794,26
7.418.956,61
38.575,25
Κέρδη χρήσης 2013 μετά από φόρους
0,00
0,00
0,00
22.311,44
22.311,44
268.284,65
0,00
-8,96
Τακτικό αποθεματικό
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Μερίσματα πληρωθέντα
Αυξησή μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
εισροών
/
(εκροών)
0,00 Σύνολο
0,00 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Λήψη επιχορήγησης
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Απόσβεση Επιχορηγήσης επενδύσεων
0,00
-148.116,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Καθαρό Κέρδος (ή ζημιά) καταχωρημενό
απ'ευθειάς στην Καθαρά θέση
0,00
0,00
0,00
-300.325,34
-300.325,34
0,00
0,00
-4.109,870
-304.435,21 περιόδου
4.686.507,00
749.000,94
10.851.439,06
-1.035.997,26
9.815.441,80
4.545.078,91
7.418.956,61
34.456,42
27.249.441,68 Ταμειακά
Υπόλοιπο στις 31.12 2013
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
59.792.313,86 Ταμειακές ροές από λειτουργικές
51.814.811,86 δραστηριότητες:
61.825.713,67
54.349.687,19
290.587,13 Εξοφλήσεις δανείων
από
αύξηση/(μείωση)
στα
ταμειακά
0,00 Καθαρή
-148.116,90 διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
0,00
0,00
-4.891.381,42
-3.668.036,13
1.239.812,05
-1.536.192,88
710.497,68
2.246.690,56
1.950.309,73
710.497,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
διαθέσιμα
και
ισοδύναμα
λήξης
Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ
Α.Τ. Σ 237911
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Α.Τ. ΑΙ 597305
ΑΜΟΕΕ. 0011475 - Α' ΤΑΞΗ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ»
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας«Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα μετα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 τουκωδ.Ν. 2190/1920,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και
να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένηςτης εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τηδιενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναναπό τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) H Μητρική εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις επί των «Εξόδων εγκατάστασης» και του «Παγίου ενεργητικού» ποσού ευρώ 253 χιλ και ποσού ευρώ 1.058 χιλ αντίστοιχα με συνέπεια τα δια Κεφάλαια να εμφανίζονται συνολικά αυξημένα κατά ευρώ 1.311 χιλ.
2) Στο λογαριασμό τoυ ενεργητικού του ομίλου «Πελάτες» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και ακίνητα υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 248,6 χιλ. περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη από τον όμιλο ποσού ευρώ
48,6 χιλ. περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 200 χιλ. του ποσού που έπρεπε να σχηματιστεί με συνέπεια οι απαιτήσεις καθώς τα ΊδιαΚεφάλαια και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης της εταιρείας να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 200 χιλ.
3) Ο όμιλος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 1.112χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά
ευρώ 481χιλ. και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 481χιλ. περίπου.
4) Ο όμιλος δεν εμφάνισε στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης ζημία ποσού ευρώ 295 χιλ. από αποτίμηση συμμετοχής σε εταιρείαεισηγμένη σε χρηματιστήριο στο εξωτερικό, με συνέπεια αυτά να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ και τα αντίστοιχα περσινά αποτελέσματα
εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.577 χιλ. Οι ζημίες εξ αυτής της αιτίας ανέρχονται συνολικά σε ευρώ 1.872 χιλ. εκ τωνοποίων ποσό ευρώ 1.847 χιλ εμφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων κεφαλαίων στον λογαριασμό «Ζημία από αποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων» και ποσό ευρώ
25 χιλ. περιλαμβάνεται στον λογαριασμό παθητικού "Δικαιώματα μειοψηφίας".
Γνώμη με Eπιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτήσύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής:
Η Μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2010, η θυγατρική εταιρεία «ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ» για τη χρήση 2010 ενώ η θυγατρική εταιρεία «ΑΕΤΝΑ ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2010 ως και 2012 και συνεπώς για τις εταιρείες του ομίλου οι φορολογικές
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για την χρήση του 2013 ο φορολογικός έλεγχος, εκτός της εταιρείας «ΑΕΤΝΑ ΑΕΒΕ», θα γίνει από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως προβλέπεται από τη ΠΟΛ 1159/2011.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Μαρούσι 31/5/2014
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26731
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156