εδώ - ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΜΟΑΤΣΟΣ ΑΒΕΕ - Γραφικές Τέχνες και Συσκευασίες

ΜΟΑΤΣΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1,1,2012 - 31,12,2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β, ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1, Εξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως
Πoσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ, αξία
83,57
83,57
0,00
4, Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Πoσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ, αξία
83,57
83,57
0,00
1.585,00
1.584,95
0,05
1.585,00
1.584,95
0,05
1.668,57
1.668,52
0,05
1.668,57
1.668,52
0,05
Γ, ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ, Ενσώματες ακινητοποιήσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι, Μετοχικό κεφάλαιο
(160,000 Μετοχές των 2€)
1, Καταβλημένο
3, Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.
37.800,78
36.003,31
1.797,47
37.800,78
34.079,46
3.721,32
460.953,56
340.502,29
120.451,27
517.953,56
300.570,80
217.382,76
5. Μεταφορικά μέσα
24.336,76
18.979,61
5.357,15
24.336,76
15.579,61
8.757,15
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
33.864,65
32.348,82
1.515,83
33.864,65
28.895,97
4.968,68
556.955,75
427.834,03
129.121,72
613.955,75
379.125,84
234.829,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά κλειομ,
χρήσεως 2012
Ποσά προηγ,
χρήσεως 2011
320.000,00
320.000,00
27.045,38
27.045,38
27.045,38
27.045,38
200.778,59
231.344,84
547.823,97
578.390,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρηματ.απαιτήσεις
1. Συμμέτοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
145.000,00
20.219,28
20.219,28
149.341,00
400.049,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
V. Αποτελέσματα εις νέο
Ι. Αποθέματα
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες,Αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
4.014,49
19.331,74
104.777,48
60.886,76
108.791,97
80.218,50
369.355,36
677.502,07
II. Απαιτήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
6.349,53
2. Λοιπές προβλέψεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)
Στο χαρτοφυλάκιο
Στις Τράπεζες σε εγγύηση
138.625,24
204.527,68
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ.διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων
75.984,99
365.790,23
343.152,92
2.546,86
600.000,00
1.315.055,14
441.775,22
252.546,86
1.371.824,15
6.349,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
193.973,28
236.990,81
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων
136.826,19
298.285,27
151.032,23
84.681,49
277.148,51
486.457,15
4. Προκαταβολές πελατών
ΙV. Διαθέσιμα
24.747,17
56.061,41
271.692,74
201.247,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
21.364,42
16.575,03
903.948,02
1.122.170,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.097.921,30
1.359.161,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
1.652.094,80
1.943.901,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
78.375,53
87.285,94
531,11
4.523,54
78.906,64
91.809,48
1.502.753,75
1.543.852,13
1.652.094,80
1.943.901,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
780.186,69
370.604,37
409.582,32
0,00
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1.272.081,02
765.309,82
506.771,20
20.563,86
409.582,32
527.335,06
Σύνολο
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρησεων
Σύνολο
Χρήση 2012
-30.566,25
231.344,84
0,00
200.778,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
134.493,20
249.773,08
54.757,01
384.266,28
25.316,04
156.903,32
291.391,87
Αποτελέσματα προς διάθεση
448.295,19
79.039,87
Χρήση 2011
3.217,97
244.684,90
0,00
247.902,87
0,00
3.183,58
0,00
13.247,11
200.778,59
231.472,18
0,00
127,34
0,00
200.778,59
200.778,59
0,00
231.344,84
231.472,18
3. Λοιποί ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
6349,53
6.349,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Μερίσματα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
54.757,01
-29.440,97
73.500,15
73.500,15
5.539,72
-1.125,28
2.321,75
-2.321,75
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
3.217,97
Α.Δ.Τ. ΑΕ 013184
Α.Δ.Τ. ΑΕ 013185
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
8.887,50
10.012,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΜΟΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-30.566,25
68.595,69
68.595,69
78.399,21
0,00
-30.566,25
78.399,21
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
0,00
3.217,97
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1047