close

Enter

Log in using OpenID

2013 - αλκυων αε

embedDownload
ΑΛΚΥΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η (20η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)
Α.Μ.Α.Ε. 37232/53/Β/96/019 - ΓΕΜΗ 020518330000
ΠΑΘΗT ΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Χρήσεως 2013 σε Ευρώ
Αξία κτήσεως
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σεως
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά χρήσεως
2013 σε Ευρώ
Ποσά Χρήσεως 2012 σε Ευρώ
Αναπόσβεστη
Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
6.737,64
58.929,73
19.329,63
6.737,58
58.929,71
15.476,28
0,06
0,02
3.853,35
6.737,64
58.929,73
15.829,63
6.737,58
58.929,46
13.704,62
0,06
0,27
2.125,01
84.997,00
81.143,57
3.853,43
81.497,00
79.371,66
2.125,34
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.
Κεφάλαιο Μετοχικό
( 173.433 μετοχές των 10,00 Ευρώ )
1. Καταβλημένο
1.734.330,00
2. Οφειλόμενο
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
6.000,00
5.400,00
600,00
6.000,00
4.800,00
1.200,00
6.000,00
5.400,00
600,00
6.000,00
4.800,00
1.200,00
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
136.144,19
2.314.973,73
0,00
1.229.633,99
136.144,19
1.085.339,74
136.144,19
2.314.973,73
0,00
1.155.651,47
136.144,19
1.159.322,26
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
2.196.360,73
252.760,52
1.617.950,43
222.858,39
578.410,30
29.902,13
2.181.860,73
252.760,52
1.451.129,62
213.604,72
730.731,11
39.155,80
153.471,64
5.053.710,81
144.592,02
3.215.034,83
8.879,62
1.838.675,98
148.226,32
5.033.965,49
139.313,43
2.959.699,24
8.912,89
2.074.266,25
5.059.710,81
3.220.434,83
1.839.275,98
5.039.965,49
2.964.499,24
2.075.466,25
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ )
ΙΙΙ.
16.529,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ )
ΙΙ.
IV.
Αποθεματικό Κεφάλαιο
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων
Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσης εις νέο
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV )
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Δ Ι +ΔΙΙ +ΔIV )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
28.640,00
1.101.467,44
1.130.107,44
14.770,00
1.101.467,44
1.116.237,44
21.383,40
-111.394,33
3.583.301,08
3.436.653,35
0,00
182.290,77
ΙΙ.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
182.634,17
523.778,63
336.072,42
12.793,54
52.184,37
254.458,68
16.804,13
8.561,84
195.000,00
3.219,39
1.061.728,54
240.206,99
16.150,85
16.852,12
26.515,87
13.876,37
17.925,41
0,00
60.285,77
915.592,01
504.103,50
687.430,80
109.445,43
165.125,14
778.674,07
137.658,96
66.988,25
892.078,01
1.061.728,54
1.097.882,78
0,00
26.110,53
4.645.029,62
4.560.646,66
355.392,51
4.437,27
359.829,78
355.392,51
4.437,27
359.829,78
2α.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
Επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες λ/ βραχ/μων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ.στην επόμενη χρήση
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
985.132,91
0,00
985.132,91
81.949,71
1.067.082,62
133.639,72
469.847,79
603.487,51
40.874,45
466.490,67
507.365,12
2.785.370,89
2.466.525,75
4.645.029,62
4.560.646,66
355.392,51
4.437,27
359.829,78
355.392,51
4.437,27
359.829,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ + Δ )
2.
4.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1/1/2013 - 31/12/2013)
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Kόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ :
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
697.480,24
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
2.091.995,57
1.235.214,54
167.994,77
1.403.209,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
697.480,24
Ι.
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ Ι +Γ ΙΙ )
1.280.714,54
45.500,00
0,00
1.734.330,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
2.
4.
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού
1.734.330,00
0,00
1.734.330,00
16.529,32
1.855.805,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙΙ.
V.
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά χρήσεως
2012 σε Ευρώ
Αναπόσβεστη
Αξία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά χρήσεως
2013 σε Ευρώ
Ποσά χρήσεως
2012 σε Ευρώ
9.111.444,68
7.531.884,83
1.579.559,86
11.408,15
1.590.968,01
7.063.433,22
6.244.380,59
819.052,63
44.514,34
863.566,97
Ποσά χρήσεως
2013 σε Ευρώ
Ποσά χρήσεως
2013 σε Ευρώ
Ι.
ΠΛΕΟΝ :
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.
194.259,93
837.235,86
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.'Εξοδα προηγ.χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
ΜΕΙΟΝ :
Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
117.159,89
681.769,53
1.031.495,79
559.472,22
3.161,09
3.161,09
32.366,22
798.929,42
64.637,55
6.395,00
6.395,00
32.366,22
-29.205,13
530.267,09
57.604,95
57.604,95
0,00
6.044,40
30.909,95
0,00
6.044,40
30.909,95
95,84
9.940,49
45.500,00
-49.491,93
480.775,16
257.707,50
257.707,50
22.277,44
5.138,00
0,00
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
(+/-) Υπόλ.αποτελεσμάτων εις Νέο Πρ.Χρήσεων
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολο
480.775,16
-111.394,33
0,00
369.380,83
16.922,11
-74.475,72
-34.955,22
-92.508,83
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος
2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος
Αποτελέσματα προς Διάθεση
-132.278,37
-6.849,06
230.253,40
-14.037,12
-4.848,38
-111.394,33
13.870,00
92.500,00
0,00
0,00
102.500,00
21.383,40
230.253,40
0,00
-111.394,33
-111.394,33
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:
-51.209,95
13.427,60
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
3. Πρόσθετο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών / ζημιών εις νέο
Σύνολο
3.494,51
16.922,11
557.620,56
557.620,56
480.775,16
16.922,11
Καβάλα, 30 Απριλίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ο Σύμβουλος
Ο Οικονομικός Σύμβουλος
Για το Λογιστήριο
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΝΛΙΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΔΤ - ΑΗ884186
ΑΔΤ - Χ870830
ΑΔΤ - ΑΙ394441
ΑΔΤ - ΑΕ891530
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 113.000,00. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία
πρόβλεψη, για την κάλυψη μέρους των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, ποσού ευρώ 45.500,00 υπολείπεται κατά ευρώ 67.500,00, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά
παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων του Κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 67.500,00. 2) Οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και
των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους
της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
"ΑΛΚΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 07 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ.15125
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΓΙΑΤΡΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19141
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
373 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content