ομιλος εταιρειων ιωαννης αργ. κουρουνιωτης ανωνυμη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & EIΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ "ZANCOU SHOES"
4ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22010/04/Β/90/035
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
Αξία
Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. ΄Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
198.406,99
2.527.348,03
2.725.755,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις
& λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός
3. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
7. Aκινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙΙ )
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Αποσβέσεις
198.406,40
2.480.813,02
2.679.219,42
Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία
0,59
46.535,01
46.535,60
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις
198.406,99
2.527.348,03
2.725.755,02
197.227,57
2.471.684,98
2.668.912,55
Αναπόσβεστη
Αξία
1.179,42
55.663,05
56.842,47
264.363,72
264.363,72
189.977,31
189.977,31
74.386,41
74.386,41
172.099,22
172.099,22
168.322,50
168.322,50
3.776,72
3.776,72
2.224.588,78
8.509.088,05
0,00
3.519.479,49
2.224.588,78
4.989.608,56
2.025.793,67
8.384.239,04
0,00
2.911.159,08
2.025.793,67
5.473.079,96
8.841,60
208.512,20
1.739.371,74
918.551,30
13.608.953,67
13.873.317,39
7.483,24
174.614,39
1.473.797,84
0,00
5.175.374,96
5.365.352,27
1.358,36
33.897,81
265.573,90
918.551,30
8.433.578,71
8.507.965,12
8.841,60
208.512,20
1.759.916,15
701.082,93
13.088.385,59
13.260.484,81
6.958,24
159.664,86
1.423.089,93
0,00
4.500.872,11
4.669.194,61
1.883,36
48.847,34
336.826,22
701.082,93
8.587.513,48
8.591.290,20
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού ( ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ )
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
1.629.887,18
135.150,74
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV )
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Διάφοροι λ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί
221.013,68
8.728.978,80
235.625,51
8.826.915,71
5.523.317,70
609.725,15
6.133.042,85
4.423.740,66
924.064,41
5.347.805,07
1.157.641,89
85.821,04
1.494.736,44
48.797,77
28.839,36
25.802,00
74.397,72
699.642,06
0,00
2.372.215,35
1.071.820,85
48.797,77
47.165,96
20.802,00
74.397,72
487.651,94
97,66
1.750.733,90
265.099,28
2.446.357,94
2.711.457,22
11.216.715,42
167.089,74
358.635,54
525.725,28
7.624.264,25
13.910,65
13.910,65
30.307,10
30.307,10
20.006.140,47
16.538.329,53
400.000,00
620.707,51
1.020.707,51
402.600,00
167.928,16
570.528,16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 3.700.000 μετοχές
των 1,00 ΕΥΡΩ )
1. Καταβλημένο
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων Ν. 3220/2004
V. Αποτελέσματα εις Νέο
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑIV + AV )
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσ. λόγω εξόδου από την υπηρ.
2. Λοιπές προβλέψεις
Ποσά Κλειομένης
Ποσά προηγουμένης
Χρήση 2012
Χρήση 2011
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
277.330,40
277.330,40
0,00
0,00
675.929,24
5.159,77
564.324,09
5.159,77
3.883.258,62
4.564.347,63
3.883.258,62
4.452.742,48
7.832.554,54
7.832.554,54
15.674.232,57
5.125.835,12
5.125.835,12
12.578.577,60
303.204,42
48.797,77
352.002,19
0,00
0,00
0,00
15.007,23
15.007,23
15.007,23
15.007,23
765.387,48
1.069.278,29
0,00
76.730,78
1.530.151,49
193.956,02
284.924,73
3.920.428,79
3.935.436,02
253.189,50
1.682.044,16
16,27
79.320,41
911.021,10
262.743,47
672.589,12
3.860.924,03
3.875.931,26
44.469,69
83.820,67
20.006.140,47
16.538.329,53
400.000,00
620.707,51
1.020.707,51
402.600,00
167.928,16
570.528,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες.
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙΙ )
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ )
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ +Δ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Διάφοροι λ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
25.591.426,37
12.324.323,24
13.267.103,13
124.070,05
13.391.173,18
21.353.064,87
9.720.761,78
11.632.303,09
42.898,08
11.675.201,17
9.595.568,15
3.795.605,03
1.594.493,22
8.763.013,03 10.357.506,25
1.317.694,92
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως
Αναπροσαρμογή αξιας ακινητων
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12. 2011)
31.12.2012
12.578.577,60
3.564.784,45
16.143.362,05
277.330,40
-746.459,88
15.674.232,57
31.12.2011
11.876.893,31
1.352.630,34
13.229.523,65
0,00
-488.684,03
12.740.839,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
1.483.249,64
8.112.318,51
1.021,59
51.554,52
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα
25.804,43
81.142,08
-50.532,93
3.745.072,10
13.171,71
18.444,46
22.571,97
40,00
31.616,17
22.611,97
139.837,66
22.168,73
49.897,43
211.903,82
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: Οι Ενσωματ. στο Λειτουργικό Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων
ΜΕΙΟΝ:Φόροι εισοδήματος - λοιποί φόροι
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
858.976,10
858.976,10
-180.287,65
3.564.784,45
40.041,58
4.671,73
49.887,61
94.600,92
1.141.434,27
1.141.434,27
0,00
3.564.784,45
-746.459,88
2.818.324,57
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΘΗΝΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
Α.Τ. ΑΚ 959962
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Α.Τ. ΑΒ 667656
-55.337,65
1.262.357,27
-71.988,95
1.190.368,32
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως
31.12.2012
25.076.755,30
-21.129.401,41
3.947.353,89
-127.329,49
3.820.024,40
31.12.2011
20.721.598,10
-18.895.937,96
1.825.660,14
-476.137,09
1.349.523,05
-520.791,42
47.389,50
-473.401,92
-2.941.996,34
0,00
-2.941.996,34
0,00
-51.570,79
-1.109.319,75
-1.160.890,54
2.185.731,94
525.725,28
2.711.457,22
9.016,25
-81.142,08
-939.955,02
-1.012.080,85
-2.604.554,14
3.130.279,42
525.725,28
0,00
1.190.368,32
-488.684,03
701.684,29
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. Ξ 179649 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 15780 ΤΑΞΗ Α΄
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ “ZANCOU SHOES»''
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ “ZANCOU SHOES», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2012 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και
109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 της μητρικής εταιρείας και 2010 της θυγατρικής το ύψος των οποίων δεν ήταν δυνατό να
προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ “ZANCOU SHOES» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι για τη χρήση 2012 όλες οι εταιρίες του ομίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79 ΑΘΗΝΑ
ΑΜ ΣΟΕΛ 156
ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26731