εδώ - Goldair Tours

GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64770/04/Β/07/239(2010)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
Ι.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α.
Ι.
7.942,85
468.003,25
475.946,10
7.242,86
72.118,57
79.361,43
699,99
395.884,68
396.584,67
7.942,85
210.635,50
218.578,35
6.542,88
15.593,99
22.136,87
1.399,97
195.041,51
196.441,48
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
5.555,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
416,70
5.138,89
0,00
0,00
0,00
52.575,81
123,00
184.047,96
236.746,77
13.116,00
123,00
107.983,13
121.222,13
39.459,81
0,00
76.064,83
115.524,64
38.537,05
123,00
157.914,31
196.574,36
9.366,28
123,00
58.934,47
68.423,75
29.170,77
0,00
98.979,84
128.150,61
242.302,36
121.638,83
120.663,53
196.574,36
68.423,75
128.150,61
11.594,20
13.292,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
132.257,73
141.442,81
42.230,27
42.230,27
327.230,65
366.467,10
VΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
550.000,00
360.000,00
1.929.460,92
1.028.697,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑIV+AV+AVI)
Ι.
3.484.950,67
3.600,00
184.092,58
1.696.649,09
3.600,00
93.844,04
14.571,78
368.709,50
32.275,27
163.330,94
29.793,56
4.085.718,09
37.410,18
2.027.109,52
6.364,74
560.913,73
567.278,47
67.932,89
180.589,50
248.522,39
4.652.996,56
2.275.631,91
63.940,80
140.362,41
204.303,21
66.717,71
44.282,44
111.000,15
5.386.142,17
2.724.516,35
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες
και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)
Ε.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
300.000,00
260.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Γ.
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
1.010.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Δ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(101.000 μετοχές των 10,00 €)
1. Καταβλημένο
Δ.
0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
2.600,00
2.800,00
1.054.468,51
67.790,69
233.793,24
63.401,13
1.016.539,42
148.175,65
16.872,14
48.718,30
704.152,09
3.056.716,80
950.000,00
57.875,05
17.314,04
39.260,77
66.782,98
1.428.427,21
3.059.316,80
1.431.227,21
397.364,45
264.591,77
5.386.142,17
2.724.516,35
300.000,00
0,00
Σημείωσεις: 1. Με την από 9.7.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 750.000,00 με καταβολή μετρητών, με έκδοση 75.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.
2. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης 2012 αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2013.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
6.991.141,76
6.551.647,57
439.494,19
53.148,06
492.642,25
140.026,87
210.040,30
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
5.668.237,49
5.167.883,93
500.353,56
23.325,66
523.679,22
229.683,73
344.525,60
350.067,17
142.575,08
344,65
195.989,81
574.209,33
-50.530,11
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Μη Ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
-38.448,45
366.467,10
328.018,65
0,00
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
-144.282,44
510.749,54
366.467,10
0,00
788,00
327.230,65
0,00
366.467,10
327.230,65
366.467,10
21.367,87
-195.645,16
-53.070,08
96.787,09
19.090,55
897,50
19.988,05
-75.419,22
-125.949,33
9.098,58
0,00
9.098,58
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιά)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ
5.366,42
0,00
5.366,42
14.621,63
-38.448,45
110.439,64
110.439,64
1.286,19
26.145,50
27.431,69
-18.333,11
-144.282,44
56.474,28
0,00
-38.448,45
56.474,28
0,00
-144.282,44
Παιανία, 10 Μαΐου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΚΟΛΕΜΗ
Α.Δ.Τ. AΕ 024269
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΒΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. AΗ 609248
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 41668 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΟΥΔΗ
Α.Δ.Τ. Π 570353
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς, επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 70 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να είχε σχηματιστεί ισόποση
πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 70 χιλ. περίπου και η ζημιά της κλειόμενης χρήσης μειωμένη κατά 70 χιλ. περίπου. 2) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 53 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 53 χιλ. περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 53 χιλ. περίπου και η ζημιά της χρήσεως μειωμένη κατά ευρώ 17
χιλ. περίπου. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θεμάτων (1) και (2) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (3) που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24191
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125