γκολεμης εταιρεια αεροπορικων εξυπηρετησεων ανωνυμη

ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41219/04/Β/98/243 (2010)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 3031801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Α.
Ι.
9.484,01
353.387,25
362.871,26
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.915,55
138.174,05
146.089,60
1.568,46
215.213,20
216.781,66
9.484,01
353.387,25
362.871,26
7.420,05
94.600,72
102.020,77
2.063,96
258.786,53
260.850,49
2.140.000,00
0,00
2.140.000,00
2.140.000,00
0,00
2.140.000,00
59.852,92
68.768,88
1.179.898,53
3.448.520,33
57.016,55
20.960,22
1.156.510,35
1.234.487,12
2.836,37
47.808,66
23.388,18
2.214.033,21
59.852,92
68.768,88
1.179.208,85
3.447.830,65
56.449,72
11.165,08
1.144.267,25
1.211.882,05
3.403,20
57.603,80
34.941,60
2.235.948,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑIV+AV)
Γ.
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες
και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
82.867,78
0,00
3.738.625,63
3.136,98
3.741.762,61
3.330.285,97
4.136,98
3.334.422,95
5.955.795,82
5.570.371,55
2.262.773,03
26.579,67
2.083.041,57
100.327,67
158.767,78
72.000,00
82.867,78
1.352.635,25
351.169,31
4.076.025,04
Ι.
86.767,78
1.380.535,74
410.771,79
4.061.444,55
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
13.577,55
305.358,14
318.935,69
68.844,69
1.016.473,70
1.085.318,39
4.394.960,73
5.146.762,94
3.817,44
6.359,76
10.177,20
20.859,33
650,00
21.509,33
10.577.715,41
10.999.494,31
2.978.710,94
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ε.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(73.400 μετοχές των 34,75 €)
1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
313.476,02
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
1.775.887,83
1.553.217,59
222.670,24
707.626,25
930.296,49
166.506,97
333.013,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
2.550.650,00
2.550.650,00
143.883,36
258.313,00
402.196,36
128.062,95
0,00
128.062,95
70.950,67
1.727,34
3.023.797,03
2.680.440,29
0,00
600,00
3.484.892,62
24.363,53
3.364.838,29
472.915,78
3.590.000,09
106.177,23
88.463,62
48.302,67
0,00
48.378,36
7.390.578,12
3.753.299,36
236.169,49
48.863,86
45.968,14
176.160,00
53.333,54
8.151.548,46
7.390.578,12
8.152.148,46
163.340,26
166.905,56
10.577.715,41
10.999.494,31
2.978.710,94
313.476,02
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1.342.199,45
1.165.548,79
176.650,66
796.655,32
973.305,98
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
77.660,86
499.520,91
310.643,53
473.785,07
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Μη Ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
402.370,59
1.727,34
404.097,93
52.153,52
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
227.344,48
13.378,25
240.722,73
46.804,78
6.860,33
345.084,08
7.225,86
186.692,09
15.820,41
8.804,75
388.304,39
541.992,10
ΠΛΕΟΝ:
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
258.313,00
72.271,00
1. Τακτικό αποθεματικό
2.450,62
20.307,86
5β. Ειδικό αποθεματικό Ν.3697/2008
258.313,00
0,00
260.763,62
92.578,86
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
70.950,67
345.084,08
1.727,34
10.532,09
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
342.354,83
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
-81.591,21
392.193,86
334.571,06
15.770,71
2,00
0,00
15.772,71
-241.992,20
299.999,90
24.438,44
0,00
300,00
24.738,44
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
5.202,78
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
393,20
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
5.595,98
10.176,73
402.370,59
66.673,90
66.673,90
11.148,45
14.245,41
72.000,00
97.393,86
-72.655,42
227.344,48
124.830,35
0,00
402.370,59
124.830,35
0,00
227.344,48
Παιανία, 30 Απριλίου 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΚΟΛΕΜΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024269
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΒΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 609248
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 41668 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον
πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και
43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 3.738.625,63 περιλαμβάνεται η αξία κτήσης μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ποσού ευρώ
2.798.266,91, οι Οικονομικές Καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 1.711.852,44. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών ποσού ευρώ 1.086 χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα Ίδια Κεφάλαια και τα
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ισόποσο. 2) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 82.867,78. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να είχε
σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 82.867,78. 3) Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 195 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και τη χρήση 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση
του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Η προτεινόμενη
διανομή των κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με πλειοψηφία εβδομήντα (70%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125