Ισολογισμός 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013) Γ.Ε.ΜΗ : 8408501000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ KΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
768,21
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
5.Μεταφορικά µέσα
60.354,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
40.150,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
100.504,46
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ)
100.504,46
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.)
11.Χρεώστες διάφοροι
ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού(∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆+Ε)
ΑΠΟΣΒΕΣ.
768,15
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
0,06
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.
768,21
ΑΠΟΣΒΕΣ.
768,15
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
0,06
36.512,70 23.841,30 39.354,00 30.827,30 8.526,70
39.214,43
936,03 37.243,89 33.031,04 4.212,85
75.727,13 24.777,33 76.597,89 63.858,34 12.739,55
75.727,13 24.777,33 76.597,89 63.858,34 12.739,55
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1.Καταβληµένο
ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (AI+AIV+AV)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
3.Τράπεζες λογ. βραχ/µων υποχρ.
5.Υποχρ.από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
15.750,00
4.500,00
8.306,19
8.306,19
2.183,13
26.239,32
120.591,62
133.397,81
0,00
43.511,92
2.576,36
178.564,28
284,66
224.937,22
1.007,58
36.751,64
2.185,05
0,00
0,00
39.944,27
127.501,40
0,00
19.899,78
147.401,18
87.331,00
10.000,00
13.906,05
111.237,05
62.409,02
16.433,41
78.842,43
226.243,61
34.093,64
15.865,48
49.959,12
161.196,17
1.654,41
1.546,40
1.809,95
252.830,95
952,70
174.888,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Β+Γ+∆) 252.830,95
174.888,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.13 - 31.12.13)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
173.416,64
Μικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως
173.416,64
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
87.348,38
Μερικά κέρδη εκµεταλλεύσεως
86.068,26
Μείον:
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι
33,30
Ολικά κέρδη εκµεταλεύσεως
86.034,96
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανοργ.έξοδα
4,45
Οργανικά & έκτακτα κέρδη
86.030,51
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
11.868,79
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λειτ/κό κόστος 11.868,79
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ
86.030,51
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012
13.909,22
13.909,22
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
176.512,10
176.512,10 Καθαρά κέρδη χρήσεως
86.030,51
100.664,82 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσ.
120.591,62
75.847,28 Σύνολο
206.622,13
Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος
24.874,72
22,00 2.Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτουργ.
75.825,28 κόστος φόροι
1.000,00
0,00 Κέρδη προς διάθεση
180.747,41
75.825,28 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
0,00 1.Τακτικό αποθεµατικό
75.825,28 7. Λογαριασµοί εταίρων
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 31-03-2014
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α∆Τ. Χ-077917
ΓΡΙΣΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α∆Τ. Χ-077917
0,00
178.564,28
2.183,13
180.747,41
75.825,28
64.929,50
140.754,78
17.130,15
0,00
123.624,63
3.033,01
0,00
120.591,62
123.624,63