Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Κ.Ι.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15040/31/Β/87/8
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσης
126.993,02
126.993,02
Αποσβέσεις
126.992,97
126.992,97
Αναπόσβεστη. Αξία
Αξία κτήσης
0,05
0,05
126.993,02
126.993,02
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη.
Αξία
126.992,97
126.992,97
0,05
0,05
2. Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα – Τεχν. Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχ/κος εξοπλ.
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
1. Καταβλημένο (Μετ.602.493 των 0,83€ )
Ποσά
Κλειομένης
χρήσεως 2013
Προηγουμένης
χρήσεως 2012
500.069,19
500.069,19
86.528,51
86.528,51
III. Διαφ. Αν/γής- Επιχ.επενδύσεων
2. Διαφ. Από αν/γή αξίας λοιπ. Περ. στοιχ.
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα – Οικόπεδα
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά
779.237,31
0,00
779.237,31
779.237,31
0,00
2.467.778,10
83.528,86
121.484,17
1.907.582,67
83.528,85
118.664,15
560.195,43
0,01
2.820,02
2.467.778,10
83.528,86
121.484,17
1.837.060,21
83.528,85
115.834,16
955.195,97
952.383,68
2.812,29
955.195,97
951.004,84
4.407.224,41
3.062.159,35
1.345.065,06
4.407.224,41
2.987.428,06
779.237,31 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
630.717,89
0,01 IV.Αποθεματικά κεφάλαια
5.650,01 1. Τακτικό αποθεματικό
4.191,13 3α. Αποθ/κό από μετατροπή κεφαλαίου σε €
4.Έκτακτα αποθεματικά
1.419.796,35 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδ. διατάξεων νόμων
21.480,20
24.295,75
108.008,71
110.824,26
111.943,46
111.943,46
2.630,11
2.630,11
247.095,68
528.753,65
890.422,90
247.095,68
528.753,65
890.422,90
V. Αποτελέσματα εις νέο
ΙΙΙ. Συμετοχές & άλλες μακρ/σμες
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
3.368,21
3.368,21 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)
1.348.433,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
290.740,08
1.792.056,43
110.628,60
68.830,78
6.000,00
6.000,00
1.021.228,65
384.170,64
1.423.164,56 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Λοιπές προβλέψεις
1. Εμπορεύματα
5. Προκ/λες για αγορές αποθ/των
Σύνολο αποθεμάτων
285.557,17
1.784.057,97
21,87
3.728,79
3.750,66
164.795,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5.724,44 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
170.519,60 4. Λοιπές Μακρ/σμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Πελάτες
977.434,57
Μείον :Προβλέψεις
18.000,00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα (Χαρτοφυλάκιο)
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)
10.Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες-χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων
Σύνολο απαιτήσεων
2.536.052,62
959.434,57
18.000,00
1.450.073,45
0,00
0,00
167.088,64
0,00
2.576.596,66
1. Προμηθευτές
2.518.052,62
2α. Επιταγές πληρωτέες
1.500.000,00
7.575,01
0,00
193.078,73
0,00
4.218.706,36
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
ΙV. Διαθέσιμα
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
7.962,75
1.552.283,71
1.560.246,46
4.140.593,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
330.881,94
464,66
331.346,60 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4.720.572,56 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
456,29
0,00
1.482,22
2.581,39
456,29
4.063,61
5.489.483,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων& εμπρ.ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
6.147.800,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
171.735,14
199.235,14
59.277.148,28
59.448.883,42
58.995.192,00
59.194.427,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13- 31/12/13)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
2. Πιστωτικοί λογ.εγγ. & εμπρ.ασφαλειών
3.333.986,62 Πλεον: Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων
0,00
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμετ/σεως
Σύνολο
Μείον:1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουρ. Διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
157.909,25
363.959,68
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
270.554,53
132.827,06
218.346,04
521.868,93
207.970,97
247,70
-270.532,47
-62.561,50
279.156,69
71.646,33
0,00
0,00
71.646,33
0,00
0,00
5.489.483,39
6.147.800,78
Σύνολο
129.212,21 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
636.667,14 Κέρδη προ διάθεση
351.173,10 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
285.494,04 1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα χρήσης
-278.908,99 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
6.585,05
Χρήσης 2012
9.084,83
10.047,16
290.740,08
297.283,60
0,00
0,00
299.824,91
14.267,74
285.557,17
307.330,76
16.590,68
290.740,08
0,00
0,00
0,00
0,00
285.557,17
285.557,17
290.740,08
290.740,08
3.519,44
0,00
0,00
3.519,44
0,00
0,00
57,33
0,00
0,00
71.646,33
0,00
57,33
9.084,83
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι απ’ αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
68.531,68
22,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
ΙΙ.Πλέον (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
4. Έσοδα από αχρησ.προβλέψεις
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
507.454,93 Πλέον : Διαφορές φορ. Ελέγχου
54.552,80
729.839,90
79.803,72
199.235,14
3.009.436,76
197.743,89
4.280.913,57
4.286.913,57
58.995.192,00
59.194.427,14
Μείον: κόστος πωλήσεων
54.552,80
3.508.993,10
3.514.993,10
171.735,14
3.841.441,55 Καθαρά απ/τα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως
3.747.306,40
14.787,94
24.916,29
9.373,46
0,00
16.644,57
59.277.148,28
59.448.883,42
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήσης 2013
3.684.723,86
675.287,10
83.714,27
2.330.527,39
14.712,37
40.792,28
12.899,70
0,00
78.645,24
4. Διάφ.λ/σμοί πληροφοριών πιστ/κοί
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
10.187,47
74.731,29
74.731,29
3.462,11
10.047,16
109.504,74
109.504,74
0,00
9.084,83
0,00
10.047,16
Λάρισα, 30 Απριλίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. AK 406717
ΚΩΝ.Ι.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. AK 406718
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α'ΤΑΞΕΩΣ 28575