ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013.pdf

D R I V E A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013- 31.12.2013)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45290/62/Β/00/43
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
6.504,54
26.751,24
33.255,78
5.533,75
21.801,90
27.335,65
970,79
4.949,34
5.920,13
6.504,54
26.751,24
33.255,78
5.533,75
21.681,10
27.214,85
970,79
5.070,14
6.040,93
473.445,07
210.601,76
0,00
262.843,31
473.445,07
210.601,76
0,00
262.843,31
14.840,90
13.632,43
2.486.947,95 1.147.652,24
119.716,66
104.521,44
3.094.950,58 1.476.407,87
1.208,47
1.339.295,71
15.195,22
1.618.542,71
14.840,90
2.364.256,69
118.716,66
2.971.259,32
13.294,99
1.035.547,15
101.728,53
1.361.172,43
1.545,91
1.328.709,54
16.988,13
1.610.086,89
2.041,39
2.041,39
1.620.584,10
2.041,39
2.041,39
1.612.128,28
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τ α
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα
και Υπολείμματα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλ/κά & είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3αΕπιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)
- Χαρτοφυλακίου
3β Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ. & πιστώσεων
IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.389,86
3.261,07
6.650,93
4.291,97
4.754,00
9.045,97
525.756,48
0,00
3.749,44
689.451,80
0,00
3.749,44
0,00
58.695,94
0,00
297.134,28
171.444,22
9.331,17
1.066.111,53
21.685,54
58.695,94
9.737,99
286.390,23
395.302,96
771,40
1.465.785,30
17.185,66
186.443,66
203.629,32
1.276.391,78
27.160,73
72.468,61
99.629,34
1.574.460,61
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1.Καταβλημένο
2.Οφειλόμενο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρ.
0,00
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων.
88.534,16
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
παγίου ενεργητικού
0,00
88.534,16
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
8.029,38
4.Έκτακτα αποθεματικά
-24.774,20
5.Αφορολόγητα αποθεματικά
0,00
-16.744,82
V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον
1.349,57
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον
0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
-172.034,32
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+ AVI)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγ.ασφαλ.
4. Λοιποί Λογαριαμοί τάξεως
367.481,10
58.200,00
425.681,10
210.405,61
110.225,16
320.630,77
3.328.577,11
3.513.260,59
4.402,00
158.072,01
162.474,01
4.402,00
206.123,02
210.525,02
1.892.194,50
0,00
1.892.194,50
0,00
88.534,16
0,00
88.534,16
8.029,38
-24.774,20
0,00
-16.744,82
0,00
-2.483,03
-172.034,32
0,00
2.073.298,09
279.999,00
2.069.465,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.528,30
0,00
154.875,06
0,00
101.075,47
320.890,66
394.946,89
18.356,41
15.152,26
1.263,60
62.065,43
1.255.279,02
188.112,20
558.090,20
378.399,15
15.434,12
14.526,33
1.263,60
133.094,44
1.443.795,10
1.255.279,02
1.443.795,10
0,00
0,00
3.328.577,11
3.513.260,59
4.402,00
158.072,01
162.474,01
4.402,00
206.123,02
210.525,02
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)
3.Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.΄Εξοδα επόμενων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
2.172.193,50
0,00
2.172.193,50
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγ.ασφαλ.
4. Λοιποί Λογαριαμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως
Πλέον :1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
3.439.864,83
2.803.440,59
636.424,24
4.971,04
641.395,28
256.237,68
600.567,24
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον :
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ -Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Θεσσαλονίκη 22-4-2014
856.804,92
-215.409,64
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3.449.795,90
2.947.103,23
502.692,67
18.985,39
521.678,06
229.632,46
632.801,53
862.433,99
-340.755,93
183,21
24,52
97.187,68
56.658,10
-312.414,11
-397.389,51
Καθαρά αποτελέσματα -κέρδη χρήσεως
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών )
προηγούμενων χρήσεων
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
(-) Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
15.108,81
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
3.166,15
-2.483,03
3.405,19
0,00
12.625,78
11.276,21
1.349,57
0,00
6.571,34
9.054,37
-2.483,03
0,00
0,00
1.349,57
1.349,57
0,00
0,00
-2.483,03
-2.483,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
7. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών είς νέον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
145.249,87
422.493,42
0,00
567.743,29
99.442,32
454.726,23
0,00
554.168,55
89.479,17
150.741,20
0,00
240.220,37
51.881,77
101.731,12
0,00
153.612,89
327.522,92
15.108,81
317.031,76
317.031,76
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
400.555,66
3.166,15
258.619,71
15.108,81
258.619,71
3.166,15
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ