Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2014 της North Sun A.E.

NORTH SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013 - 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατοµεία - Αγροί - Φυτείες - ∆άση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
Ποσά
Κλειοµένης Χρήσεως 2013
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία
165.880,46
165.880,46
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών και χρεογράφων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
8665,62
132.620,56
8.411,12
309.603,40
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές
1.957.894,58 1.475.688,60
9.730,75
5.259,58
1.260,08
2.428.186,11 1.622.234,36
482.205,98
4.471,17
1.260,08
805.951,75
ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.428.186,11 1.622.234,36
805.951,75
V. Αποτελέσµατα εις νέο
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
17.076,74
442.223,96
41443,8
41.443,80
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (...µετοχές των...δρχ.)
124.436,66
1. Καταβληµένο
124.436,66
329000,00
299000,00
30000,00
835.951,75
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
305.700,00
305.700,00
9.341,92
153.962,00
163.303,92
21.127,29
21.127,29
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
398.556,95
398.556,95
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)
888.688,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.524,18 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.524,18
6. Τράπεζες λ/µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων
µε εγγύηση γραµµατίων εισπρακτέων
144.963,16
57.530,43
605,30
203.098,89
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
Ποσά Κλειοµένης
Χρήσεως 2013
II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
109.999,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
39.039,23
707,53
149.745,77
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
468.284,57
50.345,84
138.769,74
318.538,80
318.538,80
189.115,58
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
394.738,65
3.512,33
3.512,33
1.358.639,39
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
1.666,66
1.666,66
1.358.639,39
NORTH SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013 - 31/12/2013
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα
NORTH SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013 - 31/12/2013
Ποσά
Κλειόµενης
66.532,60
1.751,48
Χρήσεως 2013
154.416,15
154.416,15 Καθαρά αποτελέσµατα κερδών χρήσεως
190.365,96 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων κερδών προηγούµενων χρήσεων
344.782,11 Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος και εισφορά ΟΓΑ
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον
1. Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
2. Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων
Μείον :
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
276.498,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
48.851,08
227.646,95
14.304,74
2061,8
3.556,18
239.889,89
112.505,17
112.505,17
239.889,89
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Ποσά Κλειοµένης
Χρήσεως 2013
239.889,89
235508,05
475.397,94
65.060,43
3039,09
407.298,42
8.741,47
60.000,00
338.556,95
407.298,42