παρασκευη 10 απριλιου 2015

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 419 • ΤΙΜΗ 0,10
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις
κοινωφελούς εργασίας στους δήµους
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
σελ 7
Το κοινό αγκάλιασε την παράσταση
της ∆ηµοτικής Θεατρικής Σκηνής
σελ 3
σελ 9
ΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2015 µέρος 1ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γράφει ο ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ
Οικονοµολόγος - Φοροτεχνικός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ
σελ 12
σελ 16
Φωτογράφος
Τηλεφωνήστε
Μ’ ένα κλικ
2130131
210 2222004
www.palmosnews.gr
για όποιο µικρό ή µεγάλο
πρόβληµα αντιµετωπίζει
η γειτονιά ή η περιοχή σας.
η ζωή της πόλης
µπροστά σου!
210
2
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Εύχοµαι σε όλους Καλό Πάσχα και καλή επιστροφή
σε όσους ταξιδέψουν εκτός Αθηνών.
Μακάρι κάποια στιγµή να γιορτάσουµε
και την Ανάσταση της χώρας µας.
δια χειρός
ΒΑΣΙΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Είδες η ∆ΕΗ!
Όσες κρίσεις και να περάσουµε, όσα µνηµόνια
και αν µας επιβληθούν, ένα είναι σίγουρο: ότι
οι υπηρεσίες του δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα δεν πρόκεται να εκσυγχρονιστούν ποτέ. Θα έχουν τους δικούς τους ρυθµούς και η συµπεριφορά τους απέναντι στους
πολίτες θα είναι πάντα η ίδια: ταλαιπωρία και
πάλι ταλαιπωρία. Και εξηγούµαι.
Προχτές πήγα στην ∆ΕΗ της οδού Ορφανίδου
για να πληρώσω έναν λογαριασµό στον οποίο
είχε συµπεριληφθεί ένα προηγούµενο υπόλοιπο
από ανεξόφλητο λογαριασµό της τάξης των 39
ευρώ.
Το ποσό αυτό το είχα εξοφλήσει αλλά καθυ-
στερηµένα γι’ αυτό είχε υπολογιστεί και στο νέο
λογαριασµό. Στο έντυπο του λογαριασµού η ∆ΕΗ
αναφέρει, όπως βλέπετε και στην φωτογραφία,
ότι αν έχει πληρωθεί το ανεξόφλητο ποσό προηγούµενου λογαριασµού να αγνοηθεί προφανώς
από τον καταναλωτή.
Έτσι, λοιπόν, και εγώ φτάνοντας στο ταµείο
είπα στον υπάλληλο να αγνοήσει το προηγούµενο ποσό των 39 ευρώ και να πληρώσω το υπόλοιπο του λογαριασµού. Αµ δε! Έπρεπε, όπως
µου τόνισε, µετά από ολιγόλεπτη λογοµαχία µας
να περάσω πρώτα από το λογιστήριο της επιχείρησης να διαπιστωθεί η αλήθεια των λεγόµενων
µου και µετά να στηθώ και πάλι στην ουρά.
Να σηµειώσω εδώ ότι µαζί µε το νέο λογαριασµό είχα προσκοµίσει και τον παλιό λογαριασµό
των 39 ευρώ τον οποίο είχα εξοφλήσει αλλά ο τα-
µίας ήταν ανένδοτος!
Το πέρασµα από το λογιστήριο της ∆ΕΗ σηµαίνει αναµονή µισής έως µιας ώρας το λιγότερο.
Προσθέστε και τον χρόνο αναµονής στο ταµείο
και βγάλτε τα συµπεράσµατά σας. Και ρωτώ για
ποιο λόγο όλη αυτή η ταλαιπωρία;
Θα µπορούσε να έχει ξεπεραστεί το πρόβληµα
αν και η ∆ΕΗ λειτουργούσε όπως όλες οι εταιρίες
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Και στις εταιρίες αυτές υπάρχει ένδειξη ότι αν έχει εξοφληθεί
προηγούµενο υπόλοιπο να αγνοηθεί αν έχει συµπεριληφθεί στο νέο λογαριασµό. ∆εν σου λένε
πρώτα πέρασε από το λογιστήριο και µετά ξανά
στο ταµείο. Φροντίζουν οι άνθρωποι να µην ταλαιπωρούν τους πελάτες τους. Αυτό όµως φαίνεται ότι δεν απασχολεί την ∆ΕΗ γιατί ως
γνωστόν είναι µονοπώλιο και µάλιστα κρατικό.
Τα πεζοδρόµια είναι για τους πεζούς
ªÂ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ·fi Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ· ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÒ. ∫·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â› ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∆Û›ÚÔ˘ ›¯· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ χÛË ‰ÂÓ Â‰fiıË ·fi
ÙËÓ ÙfiÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ, ηÈ
Û ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰fiıËΠχÛË Â›
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∆Û›ÚÔ˘;
∆Ô ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È Î¿ÔÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È
ÛÙȘ Ú·ÛȤ˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ §. µÂ˝ÎÔ˘ Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ ÔÈ Â˙Ô›
Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ· - ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Â Ì ÈÏÏÈÁÁÈÒ‰Ë Ù·¯‡ÙËÙ·. ∆Ô ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È ¤Ó· ı·‡Ì·
Î·È ‚¤‚·È· ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È «„ÈÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ» Î·È ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó.
À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ηÈ
¤Ó· ‰›ÎÈÔ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ
ÛËÌ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜.
°È’·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. ∞˜ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ ÌÈ· ‹ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û οı ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜. ∆¤ÙÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ (‚Ϥ ÊÒÙÔ). ∞˜ Á›ÓÔ˘Ó Î·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù·
Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ.
ΤΗΛ. 210 2130131 - 210 2222004 • FAX 210 2222004 • E-mail: [email protected]
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α.
Αλκυόνης 10, Τ.Κ. 111 46 Γαλάτσι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 196000
∆ικαιούχος Σήµατος:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
site: www.palmosnews.gr
www.facebook.com/palmosnews
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ:
• Ιδιώτες........................ 50 ευρώ
• ∆ηµόσιο, Τράπεζες....300 ευρώ
Π Α Ι ∆ Ε Ι Α
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος Erasmus+, που
διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., πραγµατοποιήθηκε από 15 έως 28 Μαρτίου 2015 εκπαιδευτικό ταξίδι
του τµήµατος των Ηλεκτρολόγων της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ.
Γαλατσίου, στο Λουξεµβούργο.
Υ
πεύθυνη του προγράµµατος
για το γαλατσιώτικο σχολείο
ήταν η καθηγήτρια Ηλεκτρολογίας Πανταζή Ελένη µε
συνοδό τον υποδιευθυντή καθηγητή
Ηλεκτρολογίας, Πετρίδη Κωνσταντίνο. Οι µαθητές που ταξίδεψαν
µέχρι το Λουξεµβούργο ήταν οι Θεόδοτος Στέφανος, Καρούσης Στέφανος, Κουτσούµπας Χρήστος,
Μπαϊράµι Άρµπι, Παναγιώτου Αλέξανδρος, Σηφάκης Σταύρος, Σκαράκης
Γιώργος,
Σκουλάξινος
Κωνσταντίνος, Σκούµας Σπύρος,
Σταυρόπουλος Ιωάννης.
Σκοπός του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και
προσόντων που διευκολύνουν την
επαγγελµατική και την προσωπική
τους εξέλιξη.
Οι µαθητές µέσω του προγράµµατος καταρτίστηκαν στα σύγχρονα
συστήµατα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις για άνεση
ασφάλεια και εξοικονόµηση ενέργειας (τεχνική ΚΝΧ - Έξυπνα σπίτια).
O φορέας υποδοχής ήταν ένα από
τα 286 Πιστοποιηµένα Εκπαιδευτικά
Κέντρα σε όλο τον κόσµο και το µοναδικό πιστοποιηµένο κέντρο στο
Λουξεµβούργο. Οι µαθητές παρακολούθησαν το τυποποιηµένο σεµινάριο, KNX Basic Course. Το
σεµινάριο περιλάµβανε Θεωρητικό
και Πρακτικό µέρος, τεχνικές επισκέψεις, εξετάσεις πιστοποίησης και
εκπαιδευτικό υλικό. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της εξεταστικής
διαδικασίας, όλοι οι συµµετέχοντες
µαθητές έλαβαν την διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση του οργανισµού και θα καταγραφούν ως
συνεργάτες της στη διεθνή λίστα
των συνεργατών της.
Η γλώσσα επικοινωνίας στη χώρα
υποδοχής ήταν η αγγλική. Η υλοποίηση του προγράµµατος σε µια άλλη
ευρωπαϊκή χώρα είχε λοιπόν άλλο
ένα πλεονέκτηµα, καθώς δόθηκε
στους µαθητές η ευκαιρία να εξασκήσουν τα αγγλικά τους. Έτσι οι καταρτιζόµενοι
επωφελήθηκαν
πολλαπλά από αυτή την εµπειρία.
Πέρα όµως από την κατάρτιση και
πιστοποίηση σε µια θεµατική ενότητα τεχνολογίας αιχµής, δόθηκε η
ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε
επαφή µε την ιστορία, τον πολιτισµό
και την κουλτούρα µιας άλλης ευρω-
3
Το 1 ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου
µε πρόγραµµα Erasmus+
στο Λουξεµβούργο
ο
παϊκής χώρας, καθώς το πρόγραµµα
ήταν πλούσιο σε δραστηριότητες
προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι η
οµάδα επισκέφτηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Ιστορίας
της Χώρας, τις περίφηµες «Βock
casemates» (υπόγειο δίκτυο στοών
µέσα σε βράχο), το Κάστρο στην
πόλη Vianden, και το εντυπωσιακό
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο που έχει την
έδρα του στην πόλη του Λουξεµβούργου. Μοναδικές εντυπώσεις
άφησαν σε όλους οι µονοήµερες εκδροµές που πραγµατοποιήθηκαν
στο πανέµορφο Στρασβούργο στην
γειτονική Γαλλία, στην ιστορική πόλη
Τρίερ της Γερµανίας αλλά και η διανυκτέρευσή µας στην πολυπολιτισµική πόλη των Βρυξελλών.
Επίσης την οµάδα τίµησε ιδιαίτερα
η πρόσκληση σε µία όµορφη ελληνική βραδιά µε ρεµπέτικα, από την
Ελληνική Κοινότητα. Ακόµα αξίζει να
αναφερθεί ότι διοργανώθηκε υψηλού επιπέδου τουρνουά πινγκ πονγκ.
Από τα κορυφαία σηµεία της παραµονής ήταν η συµµετοχή στο κορυφαίο παιγνίδι «Laser Game» και η
παρακολούθηση συναυλίας του δηµοφιλούς έργου «Carmina Burana»
από την Φιλαρµονική Ορχήστρα του
Λουξεµβούργου.
Τέλος οι µαθητές του σχολείου
είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν µε
Έλληνες νέους, οι οποίοι άφησαν τη
χώρα τους και εγκαταστάθηκαν στο
Λουξεµβούργο αναζητώντας µία καλύτερη επαγγελµατική διέξοδο.
Ήταν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι από
το οποίο τα παιδιά αποκόµισαν
πολλά, είδαν πολλά, έµαθαν πολλά.
Γύρισαν ενθουσιασµένα, γεµάτα
πλούσιες εµπειρίες και αναµνήσεις,
µε νέους ορίζοντες... Στόχος επετεύχθη!
Παρατηµένο
για µήνες
4
∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α
Βρίσκεται εκεί µήνες, «ίσως και χρόνια», όπως χαρακτηριστικά µας είπαν οι συνδηµότες µας που τηλεφώνησαν στα γραφεία της εφηµερίδας µας για να µας
επισηµάνουν το πρόβληµα. Το «παπάκι» που βλέπετε
στη φωτογραφία είναι παρατηµένο δίπλα από τον κάδο
επί της οδού Φαρρών 25 εδώ και πάρα πολύ καιρό και
δεν έχει αποµακρυνθεί από κανέναν ούτε από τον ιδιοκτήτη του (ουδείς γνωρίζει αν υπάρχει ιδιοκτήτης) αλλά
ούτε και από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, στις
οποίες έχουν απευθυνθεί επανειληµµένως οι κάτοικοι
της οδού που µας τηλεφώνησαν.
Ας ελπίσουµε πως µετά τη δηµοσιοποίηση του προβλήµατος και από εµάς, το µηχανάκι θα αποµακρυνθεί.
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Τρεις Κυριακές τον χρόνο ανοιχτά
τα εµπορικά καταστήµατα
Από οκτώ µειώνονται σε τρεις οι Κυ-
ριακές κατά τις οποίες τα εµπορικά
καταστήµατα θα µπορούν να είναι
ανοικτά κάθε χρόνο, ενώ τέλος µπαίνει και στα δύο ενδιάµεσα εκπτωτικά
δεκαήµερα του Μαΐου και του Νοεµβρίου.
Τις αλλαγές αυτές, όπως και την εκχώρηση του δικαιώµατος στους περιφερειάρχες και τους τοπικούς
εµπορικούς συλλόγους να αποφασίζουν από κοινού για επιπλέον Κυριακές στις τουριστικές
περιόδους και ίσως και στις επίσηµες εκπτωτικές σεζόν, θα προβλέπουν νοµοθετικές ρυθµίσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΕ - ΟΤΑ, που διεξήχθησαν στις 5 Μαρτίου 2015, εκλέχθηκαν ως τακτικοί αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ - ΟΤΑ,
µε σειρά επιτυχίας, µε βάση τον αριθµό ψήφων που έλαβαν οι:
1. Πλιάνος Γεώργιος, Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Υπαλλήλων ∆ήµου Γαλατσίου
2. Ρουµελιώτης Παναγιώτης, Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Υπαλλήλων ∆ήµου Γαλατσίου
3. Λιάρος Σταύρος, ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ∆ήµου Γαλατσίου
1. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 158,
τηλ. 210.2693361
2. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: ΤΣΟΥΝΤΑ 2 & ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ
8, τηλ. 210.2012010
3. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 9,
τηλ. 210.6080016
4. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΑΡΤΗΣ 3, τηλ. 210.9352003
5. ΑΘΗΝΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 158, τηλ. 210.8623688
6. ΑΘΗΝΑ: ∆ΕΣΤΟΥΝΗ 8, τηλ. 210.2111570
7. ΑΘΗΝΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 268 & ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ,
τηλ. 210.2015241
8. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΛΑΜΙΑΣ 7 & ΠΟΥΛΙΟΥ 18,
τηλ. 210.6470492
9. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ: ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ 5-7,
τηλ. 210.2022361
10. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ: ΜΑΡΚΟΡΑ 28,
τηλ. 210.2026291
11. ΓΑΛΑΤΣΙ: ΕΚΑΒΗΣ 68-70,
τηλ. 210.2932002
12. ΓΑΛΑΤΣΙ: ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 6 & ΦΕΙ∆ΙΟΥ 9,
τηλ. 210.2223013
13. ΓΑΛΑΤΣΙ: ΟΛΥΜΠΙΑΣ 23 & ΣΥΡΟΥ,
τηλ. 210.2136818
14. ΓΑΛΑΤΣΙ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 22,
τηλ. 210.2922775
15. ΓΑΛΑΤΣΙ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 92,
τηλ. 210.2220630
16. ΓΚΥΖΗ: ΒΑΛΤΙΝΩΝ 30 & ΚΑΛΛΙΓΑ,
τηλ. 210.6421050
17. ΓΟΥ∆Η: ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 51-53,
τηλ. 210.7714028
18. ∆ΑΦΝΗ (ΧΑΡΑΥΓΗ): ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 36,
τηλ. 210.9755027
19. ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45,
τηλ. 210.4619841
20. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΑΘΗΝΑΣ 60,
τηλ. 210.9563740
21. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 202-204,
τηλ. 210.9511763
22. Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ: ΑΧΑΡΝΩΝ 343,
τηλ. 210.2022513
23. ΚΥΨΕΛΗ: ΦΑΙ∆ΡΙΑ∆ΩΝ 34,
τηλ. 210.8678230
24. ΚΥΨΕΛΗ: ΦΑΙ∆ΡΙΑ∆ΩΝ 87,
τηλ. 210.8672711
25. ΛΑΜΠΡΙΝΗ: ΑΜΥΚΛΩΝ 1,
τηλ. 210.2923113
26. ΜΑΡΟΥΣΙ: ΧΛΟΗΣ 1,
τηλ. 210.8026546
27. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 146,
τηλ. 210.2822833
28. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΗΒΗΣ 2 &
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, τηλ. 210.2828242
29. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 52,
τηλ. 210.2836680
30. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ &
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, τηλ. 210.2773994
31. Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13,
τηλ. 210.2313023
32. ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ: ΜΠΟΧΑΛΗ 1, 210.6470432
33. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 18,
τηλ. 210.2717010
34. ΠΑΤΗΣΙΑ: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 35,
τηλ. 210.2230131
35. ΠΑΤΗΣΙΑ: ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 22,
τηλ. 210.2132666
36. ΠΑΤΗΣΙΑ: ΣΤ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 25,
τηλ. 210.2111263
37. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΚΑΡΠΑΘΟΥ 116-118,
τηλ. 210.4523700
38. ΠΟΛΥΓΩΝΟ: ΣΠΥΡΙ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 37,
τηλ. 210.6440113
39. ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ: ΑΚΑΚΙΩΝ 31,
τηλ. 210.6811836
40. Π. ΦΑΛΗΡΟ: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 18,
τηλ. 210.9329283
41. Π. ΦΑΛΗΡΟ: ΚΥΠΡΟΥ 12 & ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ,
τηλ. 210.9483472
42. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75,
τηλ. 210.6838734
43. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 22,
τηλ. 210.6777417
44. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΕΥΚΩΝ 124 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ,
τηλ. 210.2840460
45. Α.ΠΑΤΗΣΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 384, 211.4113239
6
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Γράφει ο
ΝΤΑΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ,
∆ιεύθυνση
Σπουδών
των
φροντιστηρίων
«Πρόταση»
Η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα
εξοπλιστικά προγράµµατα µε
απευθείας ανάθεση ή αναβάθµισε παροπλισµένα σκάφη αµέσου ανάγκης ανανεώνοντας
σύµβαση που υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση; Ο Κατρούγκαλος ασκούσε επάγγελµα
ως υπουργός ή είχε παραιτηθεί;
Η Βίκυ Σταµάτη είναι ο άνθρωπος που έκανε πολυτελή ζωή
απολαµβάνοντας τις εξοπλιστικές µίζες του συζύγου της και
συνέχιζε και µέσα στη φυλακή να
απολαµβάνει προνοµίων ή είναι
άτοµο που πρέπει να αποφυλακιστεί για ανθρωπιστικούς λόγους;
Άσπρο ή µαύρο;
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
√È ÌÈÓÙÈ·ÎÔ› ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜
Ù˘ Ï¿Û˘
παλλαγών που έχουν δοθεί στα κανάλια, την επαναλειτουργία της ΕΡΤ,
µε τρόπο που θα την κάνει άκρως ελκυστική, άρα και άκρως ανταγωνιστική.
Τελικά τα συνολικά έξι αεροσκάφη
αποκτήθηκαν δωρεάν από τις ΗΠΑ
την περίοδο 1991-1992 και από το
2009 ως σήµερα τα πέντε παραµένουν παροπλισµένα, καθώς κρίθηκαν
επικίνδυνα για την ασφάλεια των
πληρωµάτων τους. Καθώς το Πολεµικό Ναυτικό όλο αυτό το διάστηµα
στερούνταν ένα σηµαντικό «όπλο»
στην παρακολούθηση των κινήσεων
πολεµικών πλοίων στο Αιγαίο, πίεζε
για την επισκευή τους. Το ίδιο διάστηµα η έλλειψή τους οδήγησε το
ΝΑΤΟ να αναθέσει τις αναγκαίες για
το ίδιο καθηµερινές ναυτικές περιπολίες στην Τουρκία και ειδικό αερο-
2014, πριν εκλεγεί καν ευρωβουλευτής, είχε για πελάτες στο δικηγορικό
γραφείο του είκοσι σχολικούς φύλακες, από τους οποίους θα πληρωνόταν µόνο αν δικαιώνονταν από το
δικαστήριο και όχι αν άλλαζε ο
νόµος. Η εφηµερίδα «το γύρισε» και
µιλάει πλέον µόνο για «ηθικό
θέµα»… Η λάσπη όµως έµεινε.
Τα µέσα ενηµέρωσης εκείνα που
δαιµονοποίησαν τη Βίκυ Σταµάτη σε
όλη την περίοδο της προφυλάκισης
- και της δίκης της, τα ίδια που έγραφαν ότι «είναι πιθανό να παίζει θέατρο, δασκαλεµένη από τον Αλέξη
Κούγια», όταν προσπαθούσαν να
στρέψουν το θυµό των πολιτών για
την κρίση και τα µνηµόνια σε δύο
τρεις πολιτικούς και τα συγγενικά
τους πρόσωπα, είναι τα ίδια τώρα
που επιχείρησαν να εκµεταλλευτούν
από τους µαθητές του. Ο Σωκράτης
του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι
είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της
«τριπλής διύλισης».
«- Τριπλή διύλιση;» ρώτησε µε
απορία ο γνωστός του.
- Ναι, πριν µου πεις τι άκουσες για
το µαθητή µου, θα ήθελα να κάτσουµε για ένα λεπτό να φιλτράρουµε αυτό που θέλεις να µου πεις.
- Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της
αλήθειας. Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να
µου πεις είναι αλήθεια;
- Ε... όχι ακριβώς, απλά το άκουσα
όµως και...
- Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν
αυτό που θέλεις να µου πεις είναι
αλήθεια ή ψέµατα. Ας δοκιµάσουµε
τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της
καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να
σκάφος
της
«αλωνίζει»
το
αρχιπέλαγος. Η πίεση των στελεχών
του Π.Ν. για τον όσο το δυνατόν ταχύτερο εκσυγχρονισµό τους απέδωσε πέρυσι καρπούς και η
προηγούµενη κυβέρνηση υπέγραψε
τον Αύγουστο τη σύµβαση της επισκευής τους. Αυτή έληγε στις 15
Μαρτίου φέτος, οπότε την ίδια
ηµέρα το ΚΥΣΕΑ υπέγραψε την επανενεργοποίησή της καθώς τα αεροσκάφη, όπως υποστήριζαν στελέχη
του Π.Ν., κινδύνευαν να αχρηστευτούν πλήρως και θα µας έµεναν σαν
«παλιοσίδερα».
Αν διάβαζες τον τίτλο του «Βήµατος» και τα ρεπορτάζ των καναλιών
και των σάιτ επί του τίτλου, θα νόµιζες ότι ο υπουργός πουλάει διορισµούς µε ποσοστό 12%, το οποίο θα
λάβει από όλους - πάνω από 5.000 τους απολυµένους του ∆ηµοσίου.
Έπρεπε να ακούσεις τον ίδιο τον κ.
Κατρούγκαλο για να καταλάβεις ότι
η υπόθεση δεν αφορούσε πρόσληψη
αλλά µισθολογική διαφορά και ότι το
την επικαιρότητα, δείχνοντας (και
σωστά) αισθήµατα κατανόησης και
οίκτου για τη Βίκυ Σταµάτη που είχε
αποδράσει από το ∆ροµοκαΐτειο την
ίδια µέρα. Όµως αυτή η ανθρωπιστική στάση οφειλόταν µόνο στην
επιθυµία τους να ισχυριστούν ότι η
κυβέρνηση τιµωρεί απάνθρωπα ψυχικά επιβαρηµένες µητέρες και την
ίδια στιγµή απελευθερώνει τροµοκράτες!
Ζούµε στην εποχή όπου οι πολιτικοί εκβιασµοί γίνονται µε κατασκευασµένες
ειδήσεις.
Στη
γκαιµπελίστικη λογική του «συκοφάντησε, συκοφάντησε, όλο και κάτι
θα µείνει»!
Ο Σωκράτης έκανε ένα σοφό
τεστ που µάλλον πρέπει να το
εφαρµόζουµε κι εµείς: Μια µέρα,
εκεί που ο µεγάλος αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα
του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ
σηµαντικό που άκουσε για κάποιον
µου πεις για τον µαθητή µου είναι
κάτι καλό;
- Καλό; Όχι το αντίθετο µάλλον...
- Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για τον µαθητή
µου αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια.
Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι
από ντροπή και αµηχανία.
- Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, µπορείς ακόµα να περάσεις το
τεστ γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο. Το τρίτο φίλτρο της χρησιµότητας. Είναι αυτό που θέλεις να µου
πεις για τον µαθητή µου κάτι που
µπορεί να µου φανεί xρήσιµο σε κάτι;
- Όχι δεν νοµίζω...
- Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα
µου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια,
ούτε καλό, ούτε χρήσιµο, γιατί θα
πρέπει να το ακούσω; Ο γνωστός
του έφυγε ντροπιασµένος, έχοντας
πάρει ένα καλό µάθηµα...
Μήπως είναι καιρός να βάλουµε
κι εµείς αυτό το σοφό τεστ στη ζωή
µας;...
ª
ερικές φορές αναπολώ εκείνες τις τηλεοπτικές εποχές
που υπήρχαν µόνο δύο κρατικά κανάλια, απόλυτα ελεγχόµενα
από την εκάστοτε κυβέρνηση. Απόλυτα µονοµερή, µετέδιδαν µόνο τη
µία άποψη. Αν ήθελες να ακούσεις
την αντίθετη, έπρεπε να ψάξεις στις
αντιπολιτευόµενες εφηµερίδες. Κι
αυτές ήταν λίγο - πολύ στρατευµένες αλλά τουλάχιστον παρουσίαζαν
απόψεις. Τα δικά τους ήταν όλα
σωστά και των πολιτικών αντιπάλων
όλα λάθος. ∆εν κατασκεύαζαν όµως
ειδήσεις µε την καθηµερινή συχνότητα που ζούµε σήµερα. Κατηγορούσαν ό,τι έβλεπαν αλλά κατά
κανόνα δεν δηµιουργούσαν ανύπαρκτα γεγονότα. ∆ιαπλοκή µεγάλη και
εξάρτηση υπήρχε αλλά όταν τη συγκρίνω µε τη σηµερινή κατάσταση
µάλλον ως ροµαντική αρχίζω να τη
βλέπω…
Μόνο στις απέραντες σελίδες
του διαδικτύου µπορεί να ψάξει
πλέον κάποιος για να βρει την αλήθεια. Με πολύ κόπο όµως, ακριβώς
γιατί είναι απέραντες αλλά και αµφίβολλης αξιοπιστίας καθότι άγνωστων προθέσεων και αυτές. Πάντως
το καταχρεωµένο µιντιακό σύστηµα
έχει επιδοθεί σε ένα ανελέητο πόλεµο λάσπης µετά τις τελευταίες κυβερνητικές
ανακοινώσεις
για
επανέλεγχο των δανείων που έχουν
πάρει τα ΜΜΕ από τις τράπεζες και
τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για
την εφεξής δανειοδότηση, τη δηµοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών,
την άρση των σκανδαλωδών φοροα-
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
7
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις
κοινωφελούς εργασίας στους δήµους
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ξεκίνησε τη Μεγάλη ∆ευτέρα η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόµενους,
εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για
κοινωφελές πρόγραµµα εργασίας στους δήµους της χώρας.
Ήδη ανακοινώθηκε
η ∆ηµόσια Πρόσκληση
(http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=
el ) και προβλέπει τη δηµιουργία 32.433 θέσεων
πλήρους απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5)
µηνών στους δήµους της χώρας σε προγράµµατα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από
τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και
άνω, ξεκίνησε από τις 10 π.µ. τη Μεγάλη ∆ευτέρα 6 Απριλίου και λήγει στις 12 το µεσηµέρι
της ∆ευτέρας 27/4/2015.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό
τρόπο, αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου, στον
ιστότοπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της πρώτης ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του
Ο.Α.Ε.∆. που ανήκουν σε - τουλάχιστον - µια από
τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.∆., µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι. αυτών, οµοίως, είναι
εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
• Εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.∆., µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραµµένοι ως µακροχρόνια άνεργοι στο
µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και
Τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στο µητρώο
του Ο.Α.Ε.∆., για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα
τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο
Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών
Επισηµαίνεται ότι υποχρέωση προσκόµισης των
σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 µέχρι την
λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων,
έχουν µόνο οι άνεργοι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής
και κατάταξης των ωφελουµένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, την Γ.Γ.Π.Σ. και
την Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε..
ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται
στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα
πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο
τους 36 µήνες.
2) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων
της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους
36 µήνες.
3) Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση
µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα,
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
9
Tο κοινό «αγκάλιασε» την παράσταση
της ∆ηµοτικής Θεατρικής Σκηνής
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η
παράσταση «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» από
τη ∆ηµοτική Θεατρική Σκηνή, µε την ευκαιρία της εθνικής µας εορτής, την Τετάρτη 25
Μαρτίου, στον Πολιτιστικό χώρο «Καµίνι».
Τ
ο κοινό, το οποίο είχε γεµίσει ασφυκτικά την αίθουσα στο Καµίνι, καθώς υπήρχαν και όρθιοι παρ’
ότι προστέθηκαν επιπλέον καθίσµατα, παρακολούθησε µε θρησκευτική ευλάβεια να ξετυλίγεται
µπροστά του η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου, όπως τις µετέπλασε ο ποιητικός λόγος
του εθνικού µας ποιητή. Στο τέλος της παράστασης το κοινό µε το θερµό και παρατεταµένο χειροκρότηµά του ανάγκασε τους ηθοποιούς σε
πολυάριθµες υποκλίσεις.
Οι στίχοι του Σολωµού ενσαρκώθηκαν από τους
ηθοποιούς και τους αφηγητές, ώστε να αποδώσουν αυτό που ο ίδιος ο ποιητής επιδιώκει να καταδείξει, πως ο ελεύθερος άνθρωπος,
αντιµέτωπος µε οριακές καταστάσεις, επιλέγει µε
τη βούλησή του το δρόµο που θα ακολουθήσει
«…µε λογισµό και µ’ όνειρο», έτσι ώστε «…δρόµο
ν’ ανοίξουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να µείνουν…».
Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη
Κωτσή, βοηθός σκηνοθέτη ήταν η Σοφία Ορφανού, ενώ έπαιξαν οι Σοφία Ανδρεάδη, Τζένη Ζαρουλέα, Μάγδα Κάντα, Κατερίνα Κυπραίου,
Μαριλένα Μίχα, Έφη Παπαϊωάννου, Μαρία Τερτίπη, Κυριακή Τζώτη, Ελένη Μελιγκάρη και οι
Γιάννης Ρουµελιωτάκης και Βασίλης Χίµπαν.
µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ™˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ∂ÈÚ‹Ó˘
Πλήθος κόσµου κατέφτασε στον
Ιερό Ναό της Αγ. Ειρήνης για να
συµµετέχει στην κατανυκτική
ατµόσφαιρα της Βυζαντινής Συναυλίας µε ύµνους της Μεγάλης
Εβδοµάδας.
H
χορωδία µε τους 30 ψάλτες από
το Εργαστήρι Ψαλτικής, οι οποίοι
υπό τη διεύθυνση του κ. Αθανασίου
Παϊβανά απέδωσαν µαγευτικά, ως
µια φωνή, τους ύµνους της Μεγάλης
Εβδοµάδας ενθουσίασε τον κόσµο
που είχε συγκεντρωθεί για να τους
ακούσει.
Τη Βυζαντινή συναυλία πραγµατοποίησε για άλλη µια φορά το τµήµα
Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Γαλατσίου,
στο πλαίσιο της προβολής και διάδοσης της εκκλησιαστικής βυζαντινής
µουσικής, αλλά και της ανάδειξης
των µοναδικών και ανεπανάληπτων
ύµνων της Μεγάλης Εβδοµάδος.
Η αρµόδια Αντιδήµαρχος κα Σοφία
Λεπίδα καλωσόρισε τον κόσµο στη
φιλόξενη ενορία και στον Ιερό Ναό
της Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου και ευχαρίστησε το Εργαστήρι Ψαλτικής
και ειδικότερα τον κ. Παϊβανά για την
πραγµατοποίηση της Βυζαντινής συναυλίας, ενώ ευχήθηκε σε όλους
µέσα από τους ύµνους της Μεγάλης
Εβδοµάδος να βιώσουν µια πιο ουσιαστική και πνευµατική προσέγγιση
των Παθών του Ιησού Χριστού.
O εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Βελε-
στίνου κ. ∆αµασκηνός προέτρεψε το
κοινό να συµµετάσχει στις ιερές ακολουθίες κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα,
ώστε να µπορέσουν να βιώσουν
αληθινά το νόηµά της και συνεχάρη
τους ψάλτες και τον κ. Παϊβανά για
την κατανυκτική ατµόσφαιρα που
δηµιούργησαν. Στη συνέχεια ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π.
Τίτος Γαρεφαλάκης και προϊστάµενος του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης
σχολίασε τους ύµνους της Μεγάλης
Εβδοµάδας.
10
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
°È· Ó· Á›ÓÂÈ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› ı¿Ó·ÙÔ˜
Γράφει ο Λαµπεταίος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
gpentaris@ ath.forthnet.gr
∏
ιδέα, λοιπόν, της Ανάστασης δεν είναι νέα, αλλά
πάντα είχε ένα πολύ δυνατό
νόηµα. Και το νόηµα είναι
ότι κάποιος ή κάτι π.χ. ένας πολιτισµός, µια ιδέα πεθαίνει και γεννιέται
κάτι άλλο µε τη διαφορά ότι τώρα
είναι καλύτερα από πριν. Πολλοί θιασώτες του Μαρξισµού και του ∆ιαλεκτικού Υλισµού λένε ότι η
Ανάσταση είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασµα της φιλοσοφίας του ιδεαλισµού πάνω στην οποία στήθηκε
όλο το οικοδόµηµα του Χριστιανισµού. Αν δούµε όµως το θέµα βαθύτερα και γνωρίζοντας λίγο από
διαλεκτικό υλισµό, θα δούµε ότι
υπάρχουν οµοιότητες µε την αρχή
του διαλεκτικού υλισµού που µας
λέει ότι η πάλη των αντιθέτων φέρνει την σύνθεση, δηλαδή έρχεται
κάτι νέο που συνεπάγεται τον θάνατο του παλιού.
Υπάρχει, δηλαδή κάτι κοινό στις
δύο κυρίαρχες φιλοσοφίες που είναι
ότι το νέο γεννιέται από τις στάχτες
του παλιού. Το νέο σε σχέση µε το
παλιό δεν είναι πάντα καλύτερο.
Αυτό έχει αποδειχτεί από την µακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας
και σίγουρα του ∆υτικού Πολιτισµού,
του οποίου είµαι υπέρµαχος. Για παράδειγµα το παλιό, που στην εποχή
του Σωκράτη ήταν κυρίαρχη η ιδέα
της πόλης - κράτους που ήταν πάνω
από τον πολίτη, την οποία αυτός
έπρεπε να υπερασπίζεται µε τον ίδιο
τον θάνατό του, αντικαταστάθηκε
από την άποψη ότι κυρίαρχο είναι το
άτοµο και η προσπάθεια σωτηρίας
της ψυχής του που εισήχθη µε δραµατικό τρόπο µε τον Πλάτωνα και
τον Σωκράτη. Η πόλη αποδυναµώνεται, δηµιουργούνται βασίλεια και
µετά έρχεται η ρωµαιοκρατία, που
ήταν και αυτή κάτι νέο. Υπέταξε όλο
τον κόσµο στην «Pax Romana» και
εκεί µέσα άρχισε να γεννιέται κάτι
νέο πάλι που ήταν ο Χριστιανισµός,
αλλά την ίδια στιγµή πέθαινε η αρχαιοελληνική θρησκεία.
Συνέβη και εδώ κάτι ανάλογο µε
τον θάνατο του Σωκράτη, αλλά
τώρα είµαστε σε διαφορετικό χρόνο
Και για να υπάρξει ανάταση πρέπει να γίνει πτώση. Αυτή είναι η ιδέα που γιορτάζουµε κάθε Πάσχα.
Υπάρχουν τα γενικά θέµατα, στα οποία θα αναφερθούµε, αλλά και τα ατοµικά ή προσωπικά και τα οποία
βεβαίως είναι τα πιο σηµαντικά στη ζωή του ανθρώπου.
όπου την Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία
έχουν έλθει επιρροές από άλλες ιδεολογίες σχετικά µε την ανάσταση.
Θα κάνουµε ένα άλµα και θα φτάσουµε στην γέννηση της Γαλλικής
Επανάστασης που θανάτωσε την φεουδαρχία, απόγονο της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας. Τότε τέθηκαν τα θεµέλια του σύγχρονου κράτους που
ζούµε σήµερα, δηλαδή του αστικού
κράτους. Συνήθως οι αλλαγές έρχονται την χρονική στιγµή που η αλαζονεία της εξουσίας και η ηθική
αποσύνθεση του λαού έχουν φτάσει
στα όριά τους. Κάτι τέτοιο έγινε και
την εποχή της Ρωµαιοκρατίας όταν
άρχισε να ανατέλλει ο Χριστιανισµός.
Χρειαζόταν όµως κάτι δυνατό για
την επιβίωσή του ως ιδεολογία και
αυτό βρέθηκε στη θυσία του Ιησού,
ο οποίος αποφάσισε να δεχτεί τον
θάνατο για χάρη του ανθρώπου,
όπως ο Σωκράτης πέθανε υπακούοντας στους νόµους της πόλης,
την οποία όµως µε την ιδεολογία του
υπονόµευε.
Αν συγκρίνουµε τις δύο προσωπικότητες θα δούµε ότι ο µεν Σωκράτης γνώριζε ότι πεθαίνει «για τα καλά
και αµετάκλητα», ο δε Χριστός πέθανε, αλλά ως θεός γνώριζε ότι θα
αναστηθεί. Σε αυτό το σηµείο υπάρχουν πολλές συζητήσεις π.χ. αν είχε
µόνο την ανθρώπινη φύση κατά την
διάρκεια του µαρτυρίου ή και την
θεϊκή. Εγώ δέχοµαι ότι υπέστη το
µαρτύριο ως άνθρωπος και το υπέστη πιστεύοντας βαθιά ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει
ένα ερώτηµα σχετικά µε την ταχύτητα που αναπτύχθηκε ο Χριστιανισµός και γιατί δεν έγινε κάποιο
ανάλογο κίνηµα µε απαρχή τον Σωκράτη. Η απάντηση είναι απλή. Ήταν
η ελπίδα, η ελπίδα της ανάστασης
και η συνέχεια της ζωής. Πάνω σε
αυτή την ιδέα στηρίχτηκε όλο το χριστιανικό οικοδόµηµα. Μετά από τον
χριστιανισµό, ήρθε ο Μωάµεθ που
και αυτός δεν έκανε τίποτα άλλο από
το να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο
µε πιο υλικό τρόπο. Από την πλευρά
του χριστιανισµού θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι έχει υπάρξει αρκετή
πρόοδος στο πώς αντιλαµβανόµαστε σήµερα τη θρησκεία και την ιδεολογία της.
∆υστυχώς, δεν έγινε το ίδιο και µε
τον µουσουλµανικό κόσµο. Τα αίτια
είναι πολλά και τα έχουµε αναλύσει
και άλλες φορές. ∆εν µπορούµε
όµως να µην αναφερθούµε στη
θυσία των 148 χριστιανών στην
Κένυα από τους τζιχαντιστές. Αν ο
δυτικός κόσµος δεν αντιδράσει έγκαιρα θα το πληρώσει ακριβά. Για να
µην ρωτάτε πώς, σας λέω ότι µια αντίδραση θα ήταν να δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια στην Κένυα, για
παράδειγµα όχι µόνο να βρει και να
εξοντώσει τους ισλαµιστές, αλλά και
να βοηθήσει την χώρα να µην αντιµετωπίσει άλλη φορά τέτοια τραγωδία. Και βέβαια δεν θα είναι µόνο η
Κένυα. Σε λίγο δεν θα γνωρίζουµε
που θα κτυπήσουν.
Παρεµπιπτόντως, σύµφωνα µε
την εφηµερίδα «New York Times»,
έφυγαν πρόσφατα από την Νορβηγία πολλά νεαρά άτοµα που δεν
ήταν µόνο παιδιά µουσουλµάνων
µεταναστών, αλλά και εύπορων
Νορβηγών, να πάνε να ενισχύσουν
τις τάξεις των τζιχαντιστών στην
Συρία. Αν δεν αντιδράσει έγκαιρα η
∆ύση, µη σας φανεί παράξενο να
έχουµε τον θάνατο του µετριοπαθούς αραβικού κόσµου και την κυριαρχία ό,τι πιο σκοτεινού έχει
γεννηθεί από την ανθρωπότητα
µαζί µε τον Ναζισµό.
Αν έρθουµε στα οικονοµικά, θα
δούµε ότι ο νεοφιλελεύθερος δυτικός κόσµος έχει φτάσει στα όρια της
αλαζονείας της οικονοµικής δύναµης. Όλο και περισσότερος πλούτος
συγκεντρώνεται στα χέρια όλο και λιγότερων. Υπάρχει µια εκτεταµένη
αποσύνθεση του κοινωνικού κράτους και ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται µόνο σαν οικονοµική µονάδα
κόστους κυρίως. Έχει απογυµνωθεί
από την έννοια της προσωπικότητας, της ιδιαιτερότητας, της πνευµατικής ανάγκης, της µόρφωσης,
της διατήρησης της υγείας και
ασφάλειας. Αυτές οι αρετές που έκτισαν τον µεταπολεµικό δυτικό κόσµο
είναι σήµερα σε διακύβευµα. Έχει
αρχίσει να υποβόσκει η αποσύνθεση
του και θα πρέπει εµείς, ο λαός, να
την επιταχύνουµε. Η επιτάχυνση θα
πρέπει να φέρει νέες ιδέες που να
θάψουν τις παλιές του νεοφιλελευθερισµού και να ξαναβάλουν στην
κορυφή της πυραµίδας τον άνθρωπο και όχι την άκρατη συγκέντρωση κεφαλαίου.
Πάντως όπως και να έχει το
πράγµα, θα πρέπει να υπάρξει
ένας θάνατος για να υπάρξει µια
ανάσταση.
Στην προκειµένη περίπτωση να
επανιδρυθεί το κοινωνικό κράτος
και ίσως σε διαφορετικές βάσεις
από το µεταπολεµικό που έχτισε
όµως την νέα Ευρώπη. Ίσως θα
ήταν σκόπιµο να αναφερθούµε και
στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που δύο
µήνες τώρα δεν έχει καταφέρει να
φέρει την ηρεµία στην οικονοµία.
Όσο περνά ο καιρός και εµφανίζονται και άλλα εκτός των οικονοµικών
προβλήµατα, γίνεται σαφέστερος ο
διχασµός µέσα στο κόµµα και το παλαντζάρισµα των αποφάσεων.
Υπάρχουν όµως και κάποια θεµατάκια που θα πρέπει να δούµε και ένα
από αυτά είναι η κατάσταση στις
«Σκουριές» στη Χαλκιδική. Επί συγκυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ υποδαύλιζε
τις αντιδράσεις της επένδυσης του
χρυσού. Σήµερα όπως έστρωσε θα
πρέπει να κοιµηθεί. Βγαίνουν και κάποια στελέχη του και υποστηρίζουν
ότι πρέπει να κλείσει η επιχείρηση
και να πάνε στην ανεργία 2.000 οικογενειάρχες µε την δικαιολογία ότι
θα αποψιλωθούν 300 (!!!) στρέµµατα δάσους και ότι θα έχουµε περιβαλλοντική καταστροφή. ∆εν πάνε
αυτά τα καλόπαιδα να µαζέψουν και
να χώσουν τα σκουπίδια του Πύργου Ηλείας και Τρίπολης που πνίγουν τους κατοίκους και έτσι να
βοηθήσουν το περιβάλλον;
Ας µην συνεχίσουµε άλλο όµως και
ας σκεφτούµε τι πρέπει να σκοτώσουµε µέσα µας για να γεννηθεί
κάτι νέο. Σίγουρα ο καθένας κάτι θα
βρει. Καλή Ανάσταση, παίδες, και
χρόνια πολλά στους Αναστάσηδες.
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α
11
ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τις αγορές του Πάσχα
Την εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά των
τροφίµων, µε κύριο γνώµονα την προστασία της υγείας των καταναλωτών από κινδύνους, αλλά και των συµφερόντων τους από πρακτικές υπονόµευσης, προβλέπει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ), κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
Προς την κατεύθυνση
αυτή, προωθεί παράλληλα
τη συνεργασία και το συντονισµό στη δράση µε
άλλες αρµόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες, ώστε η προστασία των καταναλωτών
να γίνεται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ
εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών στα εξής:
• Να αγοράζουν από επίσηµα και ελεγχόµενα σηµεία της αγοράς.
• Να αγοράζουν κρέας
που είναι τοποθετηµένο
µέσα σε υγεία ή ψυχόµενες
προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτεθειµένο σε
σκόνη και µικρόβια.
• Να δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στις συνθήκες
υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισµού και του
χώρου απ' όπου προµηθεύονται τρόφιµα.
• Να εξετάζουν προσεκτικά την επισήµανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.
Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προµήθεια αµνοεριφίων:
- Σφραγίδες - επισήµανση: Για όλα τα αµνοερίφια εγχώριας παραγωγής,
όπως και για τα προερχόµενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλλη-
λότητας έχει χρώµα «τυρκουάζ» («λαµπρό κυανούν») ή ερυθρό «allura» και
ωοειδές σχήµα.
- Τα αµνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώµα καστανό, δηλαδή την ωοειδή
σφραγίδα
καταλληλότητας
και
σφραγίδα
ορθογώνιου
παραλληλογράµµου στο
εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνοµα
της τρίτης χώρας.
- Αν οι καταναλωτές
προµηθευτούν κατεψυγµένη συκωταριά, πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στην αναγραφή ηµεροµηνίας κατάψυξης και λήξης
του προϊόντος.
Τι πρέπει να προσεχθεί
κατά την προµήθεια σοκολατένιων αυγών:
- Για την αγορά σοκολατένιων αυγών, που προσφέρονται, κυρίως, σε
παιδιά, ισχύουν οι γενικοί
κανόνες υγιεινής κατά τη
συντήρηση, την έκθεση και
τη διάθεση από σταθερά
και επώνυµα σηµεία πώλησης τροφίµων.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόµενο των σοκολατένιων αυγών,
όπως παιχνίδια µικρών διαστάσεων. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης και της ηµεροµηνίας ανάλωσης.
Παρακαλούνται, τέλος, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις
αγορές τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθµισµένων, ακατάλληλων, αλλοιωµένων τροφίµων ή πέσουν θύµα παραπλάνησης,
να απευθύνονται στον ΕΦΕΤ και στο πενταψήφιο νούµερο 11717.
Οι αλλαγές που προτείνει η ΚΕ∆Ε στο ν/σχ για
την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ως θετικές κρίνει τις ρυθµίσεις
για την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο
για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση το ∆.Σ.
της ΚΕ∆Ε. Ωστόσο επαναβεβαιώνει την αρχική της απόφαση
σύµφωνα µε την οποία ζητούσε
την επιστροφή, κατά προτεραιότητα στους δήµους από τους
οποίους προήλθαν, των πρώην
δηµοτικών αστυνοµικών που
σήµερα υπηρετούν στην ΕΛΑΣ,
καθώς και ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικής
τους κάλυψης για το 2015 να
καλυφθούν από το υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Επίσης ζητά, αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία της επανασύστασης της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, να καταµετρηθούν τα κενά στους δήµους,
όπου επανασυστάθηκε η υπηρεσία,
ώστε αυτά να συµπληρωθούν µε
νέες προσλήψεις. Επιπλέον η ΚΕ∆Ε
ζητά όσοι δηµοτικοί αστυνοµικοί κατετάγησαν κάνοντας χρήση της ενδοδηµοτικής κινητικότητας να µην
«µετατάσσονται
αυτοδικαίως»,
όπως προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 4
του νοµοσχεδίου, αλλά να είναι στη
διακριτική τους ευχέρεια η επιστροφή ή όχι στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, δεδοµένου ότι στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων πρόκειται για πτυχιούχους, που έχουν καλύψει επεί-
γουσες ανάγκες σε δήµους, όπου µετατάχθηκαν µε την ενδοδηµοτική κινητικότητα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο διορισµό
των επιτυχόντων ΑΣΕΠ η ΚΕ∆Ε ζητά
τροποποίηση του σχετικού άρθρου
ώστε εφόσον, οι υπάλληλοι που είναι
σε οριστικούς πίνακες διοριστέων,
δεν δείξουν ενδιαφέρον, να κληθούν
µέσω ΑΣΕΠ οι επιλαχόντες έως ότου
καλυφθεί ο αριθµός των προκηρυσσοµένων θέσεων των προκηρύξεων
και να εξαντληθεί ο κατάλογος των
επιλαχόντων.
12
Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Τεκµήρια 2015 µέρος 1
ο
Γράφει ο ΘΟ∆ΩΡΗΣ
∆. ΚΑΒΟΥΚΗΣ,
Οικονοµολόγος - Φοροτεχνικός
Να ‘µαστε εδώ και πάλι. Καιρό
πολύ είχαµε να τα πούµε. Πολλά
συνέβησαν από τότε που τα είπαµε τελευταία φορά. Αλλαγή
κυβέρνησης, νέες συµφωνίες της
χώρας µε τους δανειστές, αλλαγές πολιτικής κ.α. Ένα µόνο δεν
άλλαξε όλο αυτό το διάστηµα. Η
αστάθεια του φορολογικού µας
συστήµατος, οι συνεχείς µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας
και η επιεικώς υπερβολικά µεγάλη καθυστέρηση του υπουργείου οικονοµικών να δώσει
οδηγίες σε βασικά θέµατα που
άπτονται της φορολογικής µας
καθηµερινότητας.
Ο
ι φορολογικές δηλώσεις φέτος
θα πραγµατοποιηθούν βασισµένες στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ο οποίος
θεσπίστηκε µε τον νόµο 3172/2013.
Για την ανάλυση - διευκρίνιση - εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου έχουν
εκδοθεί µέχρι σήµερα εκατοντάδες
εγκύκλιοι και παρόλα αυτά τα θέµατα
τα οποία παραµένουν ακόµα ανοιχτά
και χρίζουν επεξηγήσεων είναι πάρα
πολλά και βασικού χαρακτήρα.
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος εν τω µεταξύ σύµφωνα µε τις
αρχικές εξαγγελίες θα έπρεπε να
είχαν αρχίσει από την 1η Φεβρουαρίου. Ακόµα ούτε το taxis έχει ανοίξει,
ούτε
οι
απαραίτητες
διευκρινήσεις όπως προανέφερα
έχουν δοθεί, αλλά ούτε και τα περισσότερα έντυπα έχουν δοθεί στην δηµοσιότητα. Μετά από όλα αυτά η
απάντηση στο ερώτηµα πότε θα
µπορώ να κάνω την δήλωσή µου
φαντάζει µάλλον αστεία.
ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Με την εγκύκλιο 1076/2015 το
υπουργείο οικονοµικών έδωσε διευκρινήσεις αναφορικά µε τον τρόπο
λειτουργίας των τεκµηρίων ή αλλιώς
του εναλλακτικού τρόπου υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήµατος. Παρατηρούνται βέβαια
κάποιες προσθήκες και κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση µε τα προηγού-
µενα χρόνια. Συγκεκριµένα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του
νέου κώδικα φορολογίας εισοδήµατος οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος του φορολογούµενου, της
συζύγου του και των εξαρτώµενων
µελών του είναι οι εξής:
α) Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες κατοικίες.
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη
διαβίωσης µε βάση τα τετραγωνικά
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης
κύριας
κατοικίας
υπολογίζεται κλιµακωτά ως ακολούθως:
- µέχρι και τα 80 τ.µ. κύριοι χώροι,
40 ευρώ ανά τ.µ.
- από 81 τ.µ. µέχρι και 120 τ.µ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.µ.
- από 121 τ.µ. µέχρι και 200 τ.µ.
κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.µ.
- από 201 τ.µ. µέχρι και 300 τ.µ.
κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.µ.
- από 301 τ.µ. και άνω κύριοι
χώροι, 400 ευρώ ανά τ.µ.
Για τον υπολογισµό της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης
των βοηθητικών χώρων της κύριας
κατοικίας, ορίζεται ποσό σαράντα
ευρώ (40) το τετραγωνικό µέτρο
ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας.
Προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης,
σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800) έως
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (4.999) το τετραγωνικό µέτρο, τα παραπάνω ποσά
προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από πέντε
χιλιάδες ευρώ (5.000) και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%
β) Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες
δευτερεύουσες κατοικίες.
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη,
που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή περισσοτέρων
ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων ή
δωρεάν παραχωρούµενων δευτερευουσών κατοικιών καθώς και των
βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται
στο ήµισυ (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης όπως
αυτή προκύπτει όταν έχουµε κύρια
κατοικία µαζί µε το βοηθητικό χώρο
της.
γ) Ετήσια αντικειµενική δαπάνη
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για
επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζεται ως εξής:
α) Για αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κ.ε. σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
β) Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των
χιλίων διακοσίων (1.200) κ.ε. προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά
εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι
και τα δύο χιλιάδες (2.000) κ.ε.,
γ) Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των
δύο χιλιάδων (2.000) κ.ε. προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό
(100) κυβικά εκατοστά και µέχρι
τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ε. και
δ) Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από
τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ε. προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ
ανά εκατό (100) κ.ε.
Τα ανωτέρω ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης µειώνονται
ανάλογα µε την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από
το έτος πρώτης κυκλοφορίας του
στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) για χρονικό διάστηµα πάνω
από πέντε (5) και µέχρι δέκα (10) έτη
και κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα
πάνω από δέκα (10) έτη.
δ) Ετήσια αντικειµενική δαπάνη
ιδιωτικών σχολείων
Για τον προσδιορισµό της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που
καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία
στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις
σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που
καταβάλλονται σε εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά
σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Εάν τα δίδακτρα κλπ καταβάλλονται
από εταιρεία που εργάζεται γονέας,
η αντικειµενική δαπάνη εξακολουθεί
να επιβαρύνει τον γονέα αυτόν.
ε) Αντικειµενική δαπάνη οικιακών
βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων κλπ
Η αντικειµενική δαπάνη της περίπτωσης αυτής είναι η ετήσια δαπάνη
που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία
ορίζεται στο κατώτατο όριο αµοιβών
όπως αυτό προσδιορίζεται από τις
ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων.
στ) ∆απάνες σκαφών αναψυχής
ιδιωτικής χρήσης.
Ο τρόπος υπολογισµού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης µε βάση τα σκάφη αναψυχής
ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογούµενου, της συζύγου του ή των προσώπων που
τους βαρύνουν και εκτιµάται µε
βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού,
ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται,
ανάλογα µε τα µέτρα ολικού µήκους
του σκάφους, ως εξής:
α) Προκειµένου για µηχανοκίνητα
σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο
ενδιαίτησης), ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι 5 µέτρα, στο ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000). Για τα πάνω από 5 µέτρα το
ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο.
β) Προκειµένου για ιστιοφόρα ή
µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρους ενδιαίτησης, ολικού µήκους
µέχρι και επτά (7) µέτρα, στο ποσό
των δώδεκα χιλιάδων ευρώ
(12.000). Για τα ίδια σκάφη άνω των
επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα
προστίθενται τρείς χιλιάδες ευρώ
(3.000) για κάθε ένα επιπλέον µέτρο
µήκους. Για σκάφη άνω των δέκα
(10) µέτρων και µέχρι δώδεκα (12)
µέτρα, προστίθενται επτά χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (7.500) ανά επιπλέον µέτρο µήκους. Για σκάφη άνω
των δώδεκα (12) µέτρων και µέχρι
δεκαπέντε (15) µέτρα, προστίθενται
δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ(15.000)
για κάθε ένα επιπλέον µέτρο µήκους.
Για σκάφη άνω των δεκαπέντε (15)
µέτρων και µέχρι δεκαοκτώ (18)
µέτρα, προστίθενται είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500) για
κάθε ένα επιπλέον µέτρο µήκους. Για
σκάφη άνω των δεκαοκτώ (18) και
µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα, προστίθενται τριάντα χιλιάδες ευρώ
(30.000) για κάθε ένα επιπλέον
µέτρο µήκους. Τέλος, για σκάφη
πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα,
προστίθενται πενήντα χιλιάδες ευρώ
(50.000) για κάθε επιπλέον µέτρο
µήκους.
Η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης
από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα
µε την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα
πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα
έτη (10) από το έτος που νηολογή-
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
13
∆’ ·Ë‰ÔÓÈÔ‡ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘
∆Ô Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ∂Ï. ∆˙ÈÙ˙ÈοÎË
Ένα βρέφος που αργοσβήνει, µια κατάρα που
πρέπει να λυθεί τρεις φορές, άνθρωποι που
δοκιµάζεται το κουράγιο τους και ψυχές κυνηγηµένες επί σαράντα χρόνια. Ο Γιώργης
και η Κωστούλα είχαν ρισκάρει τα πάντα για
να σωθεί η µικρή τους κόρη, η Κλειώ, και
παρ’ όλα όσα τους βρήκαν η αγάπη τους δεν
λύγισε στιγµή.
Ένας χρησµός, µια αυτοθυσία και ένας ύπουλος
εχθρός φυλακίζουν τον Γιώργη, αφήνοντας την
Κωστούλα να µεγαλώσει µόνη την κόρη της απέναντι σε µια κατάρα που κάθε φορά ξετυλίγεται
πιο δυνατή. Τριάντα χρόνια µετά η Κλειώ ζει παγιδευµένη σ’ έναν γάµο που βυθίζει τη ζωή της σε
θηκε για πρώτη φορά και τριάντα
τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει
χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα
έτη (10) Για σκάφη µε µόνιµο ναυτολογηµένο πλήρωµα για ολόκληρο ή
µέρος του έτους, στην παραπάνω
δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή
του πληρώµατος, ενώ τα σκάφη
επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την τεκµαρτή δαπάνη.
ζ) ∆απάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων
Η αντικειµενική δαπάνη για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του
φορολογουµένου, της συζύγου και
των εξαρτώµενων µελών του υπολογίζεται ως εξής:
α) Για ανεµόπτερα στο ποσό των
οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
β) Για αεροσκάφη µε κινητήρα
κινούµενη άµµο, ώσπου κάποτε αφυπνίζεται και θεριεύει το αγρίµι της ψυχής της.
Άραγε η ζωή αλλάζει αν το θελήσεις;
Σε δεύτερους ρόλους, η κυρα-∆ήµητρα
µε το αλλήθωρο µάτι της, ο γέροντας Τυροθόδωρας µε τις συµβουλές του, ο
Σήφης µε το άσβεστο µίσος του και η καλόγρια Σταυροκατίνα πλέκουν όλοι µαζί
το κρητικό υφαντό της οικογένειας Αηδονάκη. Μυστικά, χρησµοί, επαναστάσεις, λυτρωµοί, θαύµατα, µαντινάδες,
µπαλωθιές, χοροί και γύρω όλα να µοσχοµυρίζουν άρωµα από ζεστό ψωµί,
λάδι και ρίγανη.
Η απίστευτη ιστορία της οικογένειας
Αηδονάκη, ένας ζωντανός θρύλος στα
Χανιά.
Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθηκε το 198, ζει στην Αθήνα και κατάγεται από τα Χανιά. Εργάζεται στον
τοµέα της Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας,
έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Αθλητικών
Επιχειρήσεων και ∆ηµόσιες Σχέσεις,
είναι ∆ιαιτητής Ποδοσφαίρου του
Συνδέσµου Αθηναίων ∆ιαιτητών και
από το 2008 κατέχει τον τίτλο του
Reiki Therapist Of Usui System of Natural Healing.
Η ενασχόλησή του µε τη συγγραφή ξεκινά από τα εφηβικά του
χρόνια όταν στα δεκαεπτά του κερδίζει βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για το διήγηµά του «Ο Ζητιάνος». Το έργο
«Τ’ αηδονιού το δάκρυ» (εκδόσεις Ωκεανίδα) είναι
το πέµπτο του βιβλίο.
κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε
χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους
εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που
προσαυξάνεται µε το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο
πάνω από τους εκατόν πενήντα
(150) ίππους.
γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο ποσό των διακοσίων
(200) ευρώ για κάθε λίµπρα ώθησης.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ',
εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση αυτή.
δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές
αθλητικές µηχανές (ΥΠΑΜ) που υπάγονται στην παρ.1 του άρθρου 4 του
υπ’
αριθµ.
∆2/26314/8802/
27.7.2010 Κανονισµού υπερελα-
Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις
7 Απριλίου 2015.
φρών πτητικών αθλητικών µηχανών
(Β'1360), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει από
1.1.2011 και µετά
η) ∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης
Οι δεξαµενές κολύµβησης εξακολουθούν να λαµβάνονται υπόψη για
τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης. Η δαπάνη αυτή
ορίζεται κλιµακωτά ως εξής:
Σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο µέχρι και τα
εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και
σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο, για επιφάνεια
άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών
µέτρων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η
δεξαµενή είναι συναρµολογούµενη
ενώ αντίθετα όταν η πισίνα είναι
εσωτερική υα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης
Λαµβάνεται υπόψη κάθε χρόνο ένα
ποσό ως ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ προκειµένου για άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και στο ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειµένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον
δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό
εισόδηµα.
Αυτά για την ώρα για τα τεκµήρια.
Η ανάλυσή τους βέβαια δεν µπορεί
να περιοριστεί σε ένα άρθρο. Για
αυτόν λοιπόν τον λόγο σας εύχοµαι
καλή ανάσταση και θα επανέλθουµε
µετά το Πάσχα µε την συνέχεια των
τεκµηρίων.
14
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Πληροφορίες: Κ. Κούτσικος
Τηλέφωνο: 210.74.90.236 -160 (& fax)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ζωγράφυ 07/04/2015
Αρ. Πρωτ.: οικ./ 5139
Ο ∆ήµος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του
έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» (αρ. µελέτης 10/2015), µε προϋπολογισµό 179,580.00 € µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (µαζί
µε 3 σχέδια)καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής (των σχεδίων) , που ανέρχεται
σε 5,00€ από την έδρα της υπηρεσίας Γ. Ζωγράφου 7, 3ος όροφος, ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών & ∆όµησης, κάθε εργάσιµη ηµέρα κα ώρα 11:00 π.µ. – 13:00 µ.µ.
µέχρι και 30 /04 /2015 ηµέρα Πέµπτη.
Επίσης µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη δηµοπράτησης στην ιστοσελίδα του
∆ήµου www.zografou.gov.gr, ενότητα ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213.20.24.236 - 160 & FAX επικοινωνίας 213.20.24..160
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κωνσταντίνος Κούτσικος.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β’.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 05/05/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και το
σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε
τον Ν. 3669/08 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει µε βάση την κατευθυντήρια οδηγία 6
(απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων).
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοi εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α1 και άνω, Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Α1 και άνω ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγραµµένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. ή που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 2.920,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες .
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ & ∆ΟΜΗΣΗΣ
∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 ∆΄Β.
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,
Συγγραφέας
• «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ»
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ, σελ. 632, τιµή 25 ευρώ
Στην Ανάσταση κορυφώνονται και εκφράζονται οι ηθικοί
στοχασµοί, οι πνευµατικές ανησυχίες και οι
πολιτικές ιδέες που
καλλιέργησε ο Τολστόι προς το τέλος
της ζωής του, όταν
άρχισε να αναθεωρεί
τη σχέση του µε το
κράτος. Καταδίκασε
το δεσποτισµό, την
εξαθλίωση
των
φτωχών αγροτών
και το φεουδαλισµό ως πυρήνα του τσαρικού καθεστώτος. Και παρότι εξακολουθούσε να θεωρεί
τον εαυτό του χριστιανό, δεν φοβήθηκε να στηλιτεύσει την υποκρισία της επίσηµης Εκκλησίας. Η
Ανάσταση είναι ένα κλασικό µυθιστόρηµα της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Ένα αριστουργηµατικό βιβλίο, που στην εποχή του (1899) ξεπέρασε σε
πωλήσεις το Πόλεµος και ειρήνη και την Άννα Καρένινα. Το τελευταίο σπουδαίο έργο του Λέοντος
Τολστόι.
• «Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ WINE BAR»
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΣΟΝ
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, σελ. 128, τιµή 9,90 ευρώ
Η Θεωρία του Wine Bar είναι ένας τρόπος αντιµετώπισης αλλά και προσέγγισης της δουλειάς.
Προλαµβάνει και καταργεί την αναποτελεσµατικότητα και δεν χρειάζεται να έχει κάποιος επιχειρηµατικές γνώσεις για να το διαβάσει. Βοηθώντας
σας να εντοπίσετε τα πράγµατα που µπορείτε να
κάνετε καλύτερα αλλά κι εκείνα που δεν χρειάζεται
να κάνετε καθόλου, οι 28 κανόνες της Θεωρίας
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
15
Νέα Σελίδα
Από τούτη εδώ τη στήλη, θα περάσουν βιβλία που αξίζει να διαβάσετε. Βιβλία που αποτελούν
νέες κυκλοφορίες ή κλασικά αριστουργήµατα που αξίζουν µία θέση στην καρδιά και τη βιβλιοθήκη µας.
του Wine Bar, διατυπωµένοι χωρίς περίπλοκη ορολογία, θα
σας εξοικονοµήσουν
χρόνο. Και το χρόνο
αυτό, µπορείτε να
τον αξιοποιήσετε πίνοντας ένα ποτήρι
κρασί µε τους φίλους
σας σε ένα wine bar.
∆ε σας αρέσει να πηγαίνετε σε wine bar;
Κανένα πρόβληµα!
Μπορείτε να παίξετε µπάλα, να πλέξετε ένα πουλόβερ ή να πάτε
για ψάρεµα. Ή απλώς να δώσετε στον εαυτό σας
χρόνο να σκεφτεί.
• «ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ»
ΖΑΚ ΛΑΚΑΝ
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, σελ. 296, τιµή 18 ευρώ
Το
αντίστροφο
της ψυχανάλυσης
είναι η εξουσία, ο
εξουσιαστικός
λόγος, ο «λόγος του
κυρίου», όπως τον
ονοµάζει εδώ ο Ζακ
Λακάν. Σε αντίστιξη, ο ψυχαναλυτής αποποιείται τη
θέση του κυρίου.
Απέναντι στην εξεγερµένη νεολαία,
που σχεδιάζει ανατροπές, ο Γάλλος
ψυχαναλυτής δεν διστάζει να πει: «Σαν επαναστάτες προσβλέπετε σ’ έναν κύριο, σ’ έναν αφέντη.
Θα τον έχετε!». Πρόκειται για ένα ξεγύµνωµα της
ψυχανάλυσης, για µια ριζική κριτική στον πατρο-
κεντρισµό του ιδρυτή της. Μεγάλο µέρος του βιβλίου επανεξετάζει το ζήτηµα του πατέρα. Οιδίποδας, Μωυσής, Τοτέµ και ταµπού: τα
εµβληµατικά ονόµατα του φροϊδικού οικοδοµήµατος συρρικνώνονται εδώ σε επιφάσεις, σ’ ένα
απλό «όνειρο του Φρόιντ». Όλες αυτές οι µπαρόκ
θεωρίες, λέει ο Λακάν, δεν είναι παρά άµυνες απέναντι στην αλήθεια ότι ο πατέρας είναι ευνουχισµένος, ανήµπορος - επικυρώνοντας έτσι
προφητικά τη σύγχρονη παρακµή του.
• «Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
ΑΛΙΚΗ Α. ΜΠΕΪΛΗ
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ, σελ. 216, τιµή 16 ευρώ
Σήµερα, υπάρχει µια
αυξανόµενη προσδοκία σχετικά µε την επιστροφή
του
παγκόσµιου ∆ιδασκάλου, του Ερχόµενου,
που θα επιστρέψει για
να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε µια
νέα εποχή και σε µια
ανυψωµένη συνείδηση. Το γεγονός
είναι, πως κάποιοι
ισχυρίζονται ότι ο
Χριστός έχει επανεµφανιστεί ήδη µε φυσική
µορφή και τον έχουν δει σε διάφορα µέρη του κόσµου. Όµως οι διδασκαλίες του Θιβετιανού ∆ιδασκάλου, που δίνονται στα βιβλία της Αλίκης Α.
Μπέιλη, το καθιστούν σαφές, ότι η ανθρωπότητα
πρέπει πρώτα να παραγάγει τις συνθήκες στη συνείδηση και στις παγκόσµιες υποθέσεις, στην ενδεχόµενη φυσική εµφάνιση του Χριστού. Όταν
αποκατασταθεί κάποιο µέτρο ειρήνης στη Γη και
όταν οι εκκλησίες και οι πολιτικές οµάδες αρχίσουν
να καθαρίζουν το σπίτι τους, τότε ο Χριστός θα
προσελκυστεί στην αρένα του έργου Του.
Κηπουροί µε πινέλα στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου δίνει την ευκαιρία στους µικρούς φίλους να γίνουν «Μικροί κηπουροί µε πινέλα» στην καρδιά της Άνοιξης, συµµετέχοντας σε ένα πρωτότυπο δηµιουργικό υπαίθριο εργαστήρι, την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 11.00, στην παιδική χαρά του Καφέ της Τεχνόπολης, Gaz à l’eau.
Η
ζωγραφική συνδυάζεται µε την κηπουρική; Ένα παλαιό εργοστάσιο φωταερίου µπορεί να εµπνεύσει ένα παιδί;
Πώς φροντίζουµε ένα λουλούδι; Παιδιά από 3 έως 12 ετών, µε τους συνοδούς τους, αρχικά περιηγούνται ελεύθερα
στο παλαιό εργοστάσιο φωταερίου, παίρνοντας ερεθίσµατα από το Μουσείο, και ζωγραφίζουν µικρές κεραµικές γλάστρες, στις οποίες µεταφυτεύουν πολύχρωµα λουλούδια.
Με την καθοδήγηση ειδικών, κάθε παιδί µαθαίνει να είναι υπεύθυνο για την φροντίδα του δικού του λουλουδιού,
που θα πάρει σπίτι. Βασικές προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των παιδιών στο εργαστήρι: διάθεση, φαντασία και κατάλληλη ενδυµασία για την προστασία τους από τον ήλιο (προτείνουµε καπέλο, µακρυµάνικα µπλουζάκια).
Το κόστος συµµετοχής για τους υποψήφιους κηπουρούς είναι 6 ευρώ ανά άτοµο. Κρατήσεις: 210 3475535 (∆ευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 17.00, «Τεχνόπολις» ∆ήµου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3453548)
16
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Ελληνοκαναδικής καταγωγής ο
Γιώργος Ξουραφάς βλέπει τη
ζωή µέσα από άλλο... πρίσµα.
Αυτό της φωτογραφικής µηχανής του. Απαθανατίζει τη ζωή,
κάνοντας έτσι το κάθε του κλικ
ορόσηµο στο πέρασµά του από
τα µέρη που επισκέπτεται αλλά
και από όσα του κεντρίζουν το
ενδιαφέρον και του «ερεθίζουν»
το συναίσθηµα. Destination Photographer and photojournalist
δηλώνει.
Πτυχιούχος Μηχανικός ΙΤ
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
µε εξειδίκευση στον τοµέα της
εικόνας και των multimedia.
Πτυχιούχος του ΤΕΙ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Ηρακλείου.
Ξεκίνησε
φωτογραφίζοντας
τοπία, σκηνές της καθηµερινότητας και fine-art!
Μένει στη Θεσσαλονίκη αλλά
λόγω δουλείας µετακινείται
συχνά. Είναι µέλος της Ένωσης
Συντακτών Βορείου Ελλάδος και
στις δραστηριότητές µου είναι
τα ταξίδια και - φυσικά! - το φωτορεπορτάζ. Ορισµένα από τα
µέρη της φωτογραφικής δραστηριότητας, η Αφρική, η Ευρώπη και τα UAE.
«ΠΑΛΜΟΣ»: Είστε Ελληνοκαναδικής καταγωγής, έχετε ζήσει στον
Καναδά; Θεωρείτε πλεονέκτηµα τη
διπλή καταγωγή σας;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ: ∆εν έχω
ζήσει µόνιµα µετά την ενηλικίωσή
σου. Ωστόσο ναι, θεωρώ τη διπλή
καταγωγή πλεονέκτηµα αλλά όχι καταλυτικό.
«Π»: Ποιό είναι το αγαπηµένο
σας θέµα;
Γ.Ξ.: ∆εν µπορώ να ξεχωρίσω κάποιο θέµα. Κάθε είδους φωτογράφιση αποτελεί για µένα κάτι
ξεχωριστό. Εάν έπρεπε, όµως, να
διαλέξω, θα έλεγα το φωτορεπορτάζ
και ειδικά στην Αφρικανική Ήπειρο,
το οποίο αποτελεί για µένα κάτι το
ιδιαίτερο! Μοναδικά πορτραίτα και
σκηνές καθηµερινής ζωής.
«Π»: Τι θέση κατέχει η φωτογραφία στις τέχνες;
Γ.Ξ.: Για µένα η φωτογραφία είναι
το ίδιο σηµαντική µε όλες τις τέχνες!
«Π»: Ασπρόµαυρο ή έγχρωµο;
Γ.Ξ.: Απρόµαυρο για πορτραίτα
και σκηνές λόγω του ότι δεν αποπροσανατολίζεται ο θεατής από το
χρώµα αλλά δίνει βάση στο συναίσθηµα και στη σκηνή που εκτυλίσσεται µπροστά του. Χρώµα στη
φωτογράφιση τοπίου εκτός από fine
art τοπία.
«Π»: Ποιά καλλιτεχνική δηµιουργία ή συνεργασία σας ξεχωρίζετε;
Γ.Ξ.: Όλες οι δηµιουργίες µου είναι
το ίδιο σηµαντικές για µένα και δεν
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ, Φωτογράφος
«Ο φακός για µένα
είναι τρόπος ζωής»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
µπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Αλλά τα
πορτραίτα και οι σκηνές µου από την
Αφρική αποτελούν για µένα ένα πολύ
σηµαντικό κοµµάτι. Αλλά κάθε νέα
δηµιουργία φροντίζεις πάντα να είναι
για σένα ακόµα πιο σηµαντική και ξεχωριστή.
«Π»: Έχετε ταξιδέψει σε πολλά
µέρη του κόσµου. Μιλήστε µας για
τις εικόνες που αποτυπώσατε.
Γ.Ξ.: Υπήρχαν όµορφες σκηνές
που µπορεί να απολαύσει και να δει
κάθε ταξιδιώτης αλλά υπάρχουν και
σκηνές όπου πραγµατικά βλέπεις ανθρώπους να ζουν στη φτώχεια και
στις στερήσεις και οι οποίοι ωστόσο
σου χαµογελούν ειλικρινά και απλόχερα χωρίς κάποια απαίτηση ή συµφέρον! Υπήρξαν βέβαια και στιγµές
όχι και τόσο ευχάριστες για το αν-
θρώπινο µάτι και την ψυχή...
Άλλες σηµαντικές στιγµές είναι
όταν αφήνεις τον εαυτό σου να γίνει
ένα µε τη φύση µε µόνη συντροφιά
µια φωτογραφική µηχανή από την
έρηµο του Μαρόκο έως τη φύση και
τα ζώα στην Κένυα και την Τανζανία.
«Π»: Τι είναι ο φακός για εσάς;
Γ.Ξ.: Τρόπος ζωής. Μέσο έκφρασης. Το «όπλο» µου και το µέσο µου
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
για δηµιουργία. Το εργαλείο της δουλειάς µου.
«Π»: Με ποιά είδη φωτογραφίας
έχετε ασχοληθεί;
Γ.Ξ.: Με τη φωτογραφία γάµου,
τη φωτογραφία δρόµου, το documentary, fine art και φυσικά τοπίου.
«Π»: Πώς επηρεάζει η κάθε
εποχή τη φωτογραφία;
Γ.Ξ.: Οι τέχνες µπορούν και επηρεάζουν κάθε εποχή. Συνεπώς και µε
τη φωτογραφία ισχύει το ίδιο.
«Π»: Ποιά είναι τα ερεθίσµατα
που δέχεστε ώστε να χρησιµοποιήσετε το φακό σας;
Γ.Ξ.: ∆εν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο. Είναι κάτι που γίνεται στιγµιαία,
χωρίς λογική εξήγηση, απλά καδράρεις ακαριαία κάτι µε τα µάτια σου
και ήδη έχει φτάσει το viewfinder στο
µάτι σου!
«Π»: Ποιός ο αγαπηµένος σας
φωτογράφος;
Γ.Ξ.: Ο James Nachtweay.
«Π»: Υπάρχουν όρια στην καλλιτεχνική φωτογραφία;
Γ.Ξ.: Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν
όρια. Τα όρια τα βάζουµε εµείς,
υπάρχουν µέσα µας.
«There is only you and your camera. The limitations in your photography are in yourself, for what we see is
what we are.» Ernst Haas
«Π»: Από την ανακάλυψη της
Camera Obscura (σκοτεινός θάλαµος) έως σήµερα, τι έχει αλλάξει;
Γ.Ξ.: Έχουν γίνει τα πράγµατα πιο
εύκολα όσον αφορά την πρόσβαση
σε τεχνολογικά πιο εύχρηστα υλικά
και πλέον τη θέση του σκοτεινού θαλάµου έχει πάρει ο υπολογιστής.
Πλέον στην επεξεργασία µιας φωτογραφίας, λόγω πολλών επιλογών,
µπορείς να δαπανήσεις περισσότερο
χρόνο. Επιπλέον σου δίνεται η δυνατότητα να παρέχεις περισσότερες
λήψεις στους πελάτες σου και το
αποτέλεσµα είναι πιο άµεσο.
Φυσικά, εννοείται ότι για έναν φωτογράφο ο πραγµατικός σκοτεινός
θάλαµος είναι πλέον η φωτογραφική
µηχανή επειδή µια βέλτιστη λήψη
χρειάζεται µετά ελάχιστο έως καθόλου postprocessing.
«Π»: Πρώτος ο Αριστοτέλης παρατήρησε το φαινόµενο του σκοτεινού θαλάµου µε πολλούς
συνεχιστές, όπως ο Άραβας επιστήµονας Αλχατεν Ντα Μπάστρα.
Φτάνοντας στην εποχή της ψηφιακής φωτογραφίας σήµερα, η τεχνογνωσία και όλα τα διαθέσιµα µέσα,
πώς επηρεάζουν τη φωτογραφία;
Γ.Ξ.: Κάνουν τη λήψη πιο άνετη και
µε περισσότερες επιλογές. Αλλά
πάντα πρωταρχικό ρόλο παίζει η
µατιά, η οποία δεν µπορεί να αντικατασταθεί από ο,τιδήποτε άλλο!
«Π»: Ζούµε στην εποχή της
selfie. Κοινωνικό φαινόµενο ή απλά
αγάπη για τη φωτογραφία;
Γ.Ξ.: Έχει πολλές πλευρές η αγάπη
για τον εαυτό µας και η αποτύπωση
του εαυτού µας, οι στιγµές µε φίλους µέσω της προβολής και της δηµοσιότητας. Φυσικά η selfie
προϋπήρχε και πριν τη χρήση κινητών: απλά έστρεφες την κάµερα
ανάποδα και µε προσέγγιση τράβαγες τον εαυτό σου!
«Π»: Η φωτογραφία συµβάλλει
στην πληροφορία. Θα γινόσασταν
πολεµικός ανταποκριτής;
Γ.Ξ.: Φυσικά και θα γινόµουν! Μάλιστα το είχα σκεφτεί αρκετές φορές
στο παρελθόν και πάντα περνάει από
το µυαλό µου.
«Π»: Μια εικόνα χίλιες λέξεις;
Γ.Ξ.: Ισχύει το ότι µε µια εικόνα
µπορείς να περάσεις νοήµατα, να
δείξεις γεγονότα, να συγκινήσεις, να
αντιπαρατεθείς, να αναφερθείς σε
κάτι χωρίς καν να χρειάζεται να µιλήσεις.
«Π»: «Βλέπετε» διαφορετικά τον
κόσµο;
Γ.Ξ.: Ναι! Άλλες φορές τον βλέπεις
στην κυριολεξία σαν γεωµετρικό
σχήµα ή σαν συµµετρία! Άλλες
φορές αποτυπώνεις κάτι αρµονικό
µέσα σε έναν πανικό εικόνων και παρουσιάζεις κάτι το διαφορετικό! Γενικά βλέπεις τα γεγονότα µπροστά
σου να εκτυλίσσονται από τη δική
σου µατιά. Ένα από τα αγαπηµένα
µου µότο είναι «see the world
through my eyes» - δες τον κόσµο
µέσα από τα µάτια µου!
«Π»: Τους περασµένους αιώνες
οι ζωγράφοι απεικόνιζαν σηµαντικά
γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις...
Κατά τη γνώµη σας είναι ο φακός ο
αντικαταστάτης;
Γ.Ξ.: Ο φακός δεν είναι αντικαταστάτης γιατί υπάρχουν ακόµα αξιόλογοι ζωγράφοι αλλά πλέον αποτελεί
τον πιο γρήγορο και πιο σύγχρονο
τρόπο απεικόνισης, ειδικά σε γεγονότα και καταστάσεις!
«Π»: Στο αντικείµενό σας, ποιό
είναι όνειρο ζωής;
Γ.Ξ.: Αυτό που επιθυµώ είναι
πρώτα απ’όλα υγεία και να γεµίσω
τον κόσµο µε σκηνές και έργα που να
σηµαίνουν κάτι για τον καθένα τους
ξεχωριστά. ∆ιότι αυτό κάνει ένας
φωτογράφος: αποτυπώνει σηµαντικές στιγµές για εκείνους.
Ή να βάλω έστω ένα λιθαράκι στο
να βελτιωθούν καταστάσεις και, γιατί
όχι;, ζωές.
Όνειρο ζωής να φτάσω να έχω
αποτυπώσει σκηνές και γεγονότα
όσο γίνεται από τα περισσότερα
µέρη της Γης. Φυσικά αυτό θα σηµαίνει ότι θα έχω πλέον και φίλους
από κάθε σηµείο της Γης. Τα υπόλοιπα έρχονται, αρκεί να παλέψεις
γι’αυτά µέσα από το να συνεχίσεις να
δηµιουργείς!
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
17
Ο Σταυρός
του Μαρτυρίου
Και κουβαλάει ο πιστός
σταυρόν του µαρτυρίου,
θωρώντας πως αµάρτησε
εις όνοµα Κυρίου.
Τάζει το δώρο το µισθό,
να σώσει ό,τι προκάµει
τα χρόνια που επτώχευσε
µην αποβούν χαράµι.
Και άντεξε τις βουρδουλιές
άντεξε και τη χλεύη
µα άδειασαν οι τσέπες του
αδειάσαν και τα σκεύη.
Και σύρεται γονατιστός
στην Τράπεζα την Άγια
µήπως και γίνει πιστευτός
για λίγα αποφάγια.
Σπρώχνουν χορτάτοι
τον κλωτσούν,
σπρώχνουν και πεινασµένοι
πού ‘χουνε µάθει λυγιστοί
να ζουν οι κολασµένοι.
Ποιο είναι το αµάρτηµα
που έχω διαπράξει;
Και µέσα απ’ τα χέρια µου
το δίκιο έχουν αρπάξει;
∆εν έβλεπες πως έκλεβαν
αυτοί που κυβερνάνε;
Πως έτρωγαν και έπιναν
χωρίς να σε ρωτάνε;
Έλεγαν η ανάπτυξη
πως γιόµιζε το πιάτο
µα µε ‘σπρωξαν και καταγής
εβρέθηκα στο πάτο.
Μαζί, λένε, τα φάγαµε
και πρέπει να πληρώσω
και βγάλανε διαταγές
και βγάλανε φιρµάνι
κι έγιν’ το φωτοστέφανο
ακάνθινο στεφάνι.
Στέκοµαι πάνω στο σταυρό
χάνω το ηθικό µου
τον Βαραβά ή το Χριστό,
µια λόγχη στο πλευρό µου.
Γιάνη, να η µητέρα µου,
φίλε και µαθητή µου,
Γράφει ο
ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ
σου δίνω όλα τα χρέη µου
πάρε και τη µνηστή µου.
Πατέρα, ζητώ µια υπέρβαση,
θαρρώ έχεις ξεχάσει,
κάνε στη ∆ράση Πρόεδρο
τον Ίκαρο µην σκάσει.
Το ξέρω υπονόµευσε
το φίλο του το Ζάκη
που είχε για υπασπιστή
ντυµένο παπαδάκι.
Τον Πέτρο όξος πότισε
µε λόγχη ανά χείρας
αυτός που τον ετράταρε
λαγούς νόστιµες χήρας.
Έκανες βλέπεις το γαµπρό
στις ∆ηµοεκλογές
µα τα αυγά, ω Ίκαρε,
δεν βάφουν µε χορδές.
Μα πέρα από το χτένισµα
που στα φτερά σου κάνω
πολλά συγχαρητήρια
στην κιµωλία βάνω.
Παράσταση Θεατρική
εν τη Κνωσό ετελέσθει
µε ∆ράση πολιτισµική
και επιτυχία εστεύθει!
Πολλά συγχαρητήρια
στη ∆ράση δεν αρκούν
και σ’ όλους
τους συντελεστές
παιδιά όλα του Κουν.
Καλή Ανάσταση!
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
10 Απριλίου...
...1815: Εκρήγνυται το ηφαίστειο Ταµπόρα στην Ινδονησία.
...1821: Μετά από πολιορκία του κάστρου των Σαλώνων (Άµφισσας) από
τον Γκούρα και τον Πανουργιά, οι Τούρκοι που βρίσκονται µέσα σ' αυτό
αναγκάζονται να παραδοθούν. Το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό για την
εξέλιξη της Επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα, καθώς υπήρξε η πρώτη κατάληψη κάστρου από τους επαναστατηµένους Έλληνες.
...1864: Παραιτείται η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κανάρη. Ο Ζηνόβιος Βάλβης σχηµατίζει µεταβατική κυβέρνηση.
...1866: Ιδρύεται στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ η πρώτη οργάνωση για την
προστασία των ζώων.
...1867: Ιδρύεται η ελευθεροτεκτονική Στοά Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, που σήµερα έχει µετεξελιχθεί στην Εθνική Μεγάλη Στοά
της Ελλάδας.
...1896: Ο Σπύρος Λούης κερδίζει το χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο στον Μαραθώνιο την 5η µέρα των Ολυµπιακών Αγώνων καλύπτοντας τα 40χλµ σε 2
ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και νικώντας τους 4 ξένους και 10 Έλληνες, που αγωνίστηκαν µαζί του. ∆εύτερος τερµατίζει ο επίσης Έλληνας
Χαρίλαος Βασιλάκος µε χρόνο 3 ώρες, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.
...1912: Ο «Τιτανικός» σαλπάρει για το παρθενικό αλλά και ύστατο ταξίδι του.
...1924: Σηµειώνεται η πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα. Τέσσερις
άγνωστοι νεαροί, µετεµφιεσµένοι µε περρούκες και ψεύτικα γένεια, εισβάλλουν στην αµαξοστοιχία Αθηνών - Θεσσαλονίκης, που είναι σταθµευµένη
στον ∆οξαρά της Λάρισας και ληστεύουν τους επιβάτες της πρώτης θέσης.
Μεταξύ των θυµάτων περιλαµβάνονται ο σερραίος Υπουργός Υγείας ∆ηµήτριος Πάζης και ο γενικός διοικητής Μακεδονίας Ιωάννης Βαλαλάς. Η λεία
των ληστών ανέρχεται σε 200.000 δραχµές. Οι αρχές υποψιάζονται την τοπική συµµορία των Παγιούλα - Παπαγεωργίου.
...1932: Στις εκλογές στη Γερµανία ο Πάουλ φον Χίντενµπουργκ αναδεικνύεται ως νέος Πρόεδρος της Γερµανίας µε ποσοστό 53%, ενώ ο Αδόλφος
Χίτλερ ενισχύεται µε το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα να λαµβάνει ποσοστό
36,8%.
...1939: Ο βρετανικός στόλος της Μεσογείου πλέει για να προστατεύσει
Ελλάδα και Τουρκία από πιθανή επέµβαση της Ιταλίας.
...1941: Για πρώτη φορά µετά από πολύ καιρό, δεν ακούγεται ήχος όπλου
στον άξονα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα µέχρι τον ποταµό Αξιό. Το νέο
της εκεχειρίας διαδίδεται σε όλες τις µονάδες.
...1963: Το αµερικανικό υποβρύχιο «Thresher» βυθίζεται παίρνοντας µαζί
του στον υγρό τάφο 129 µέλη του πληρώµατος.
...1968: Θεµελιώνεται το εργοστάσιο της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη.
...1969: Οι κάτοικοι των χωριών Μεγάλα Καλύβια, Καµατερό και Πύλη
Τρικάλων αντιδρούν µαχητικά στην απαλλοτρίωση των εδαφών τους.
...1970: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοινώνει επισήµως τη διάλυση των θρυλικών «Μπιτλς».
...1970: Ο Τσάρλι Τσάπλιν τιµάται µε Όσκαρ για την προσφορά του στην
τέχνη και τον κινηµατογράφο.
...1974: Η Τουρκία θέτει επισήµως θέµα υφαλοκρηπίδας.
...1974: Παραιτείται η πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ.
...1981: Το νέφος «πνίγει» την Αθήνα και στέλνει εκατοντάδες ανθρώπους
στα νοσοκοµεία.
...1982: Περισσότερες από 50 χώρες υπογράφουν συνθήκη που απαγορεύει τα βιολογικά όπλα.
...1985: Ο Leo Sites σε ηλικία 80 ετών γίνεται ο γηραιότερος µπόουλερ,
∞›ÓÈÁÌ· που σκοράρει ένα perfect game.
...1990: Η παλαιστινιακή οργάνωση Αλ Φατάχ απελευθερώνει τρεις δυτικούς οµήρους, µεταξύ των οποίων κι ένα 2χρονο κοριτσάκι, γεννηµένο
στη φυλακή, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Νοέµβριο του 1987.
...1991: Στο Περού, 20 άτοµα σκοτώνονται κατά τη διάρκεια επίθεσης,
που πραγµατοποιούν αντάρτες της οργάνωσης «Φωτεινό Μονοπάτι» (Τουπάκ Αµάρο).
...1994: Στη Βοσνία, την πρώτη επίθεση του ΝΑΤΟ κατά των σερβικών
θέσεων πραγµατοποιούν δύο αµερικανικά µαχητικά των ΗΠΑ, µετά από αίτηµα των κυανοκράνων, που δέχθηκαν σερβική επίθεση στο Γκόραζντε.
...1995: Αρχίζει η πειραµατική εφαρµογή των µέτρων για τον αποκλεισµό
όλων των αυτοκινήτων και των δικύκλων από το εµπορικό τρίγωνο της
Αθήνας.
...1995: Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Ερντάλ Ινονού δηλώνει ότι η Κύπρος δεν
µπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν επιλυθεί το Κυπριακό.
...1996: Στη Γερµανία, ο αριθµός των αλλοδαπών έχει φθάσει στα 7,2 εκατοµµύρια, αριθµός ρεκόρ για ευρωπαϊκή χώρα.
...1997: Συλλαµβάνεται ο οδηγός ταξί ∆ηµήτρης Βακρινός, που είχε διαπράξει πέντε δολοφονίες και 10 περίπου ληστείες, την τελευταία δεκαετία.
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ...
...1755: Ο Πρώσος φυσικός Σάµουελ Χάνεµαν, που εισήγαγε στην ιατρική
την έννοια της οµοιοπαθητικής θεραπείας.
...1829: Ο ιδρυτής του Στρατού Σωτηρίας Γουίλιαµ Μπουθ.
...1847: Ο Τζόζεφ Πούλιτζερ, Ουγγροαµερικανός δηµοσιογράφος και εκδότης, ο άνθρωπος που έδωσε τον ορισµό της «κίτρινης δηµοσιογραφίας»,
αλλά και δηµιούργησε τα έγκυρα δηµοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το
όνοµά του.
...1870: Ο Βλαντιµίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, γνωστότερος ως Λένιν, ρώσος επαναστάτης και θεωρητικός του κοµµουνισµού, ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστασης και ιδρυτής της Σοβιετικής Ένωσης.
...1915: Ο Αµερικανός ηθοποιός Χάρι Μόργκαν, που έγινε γνωστός από
την τηλεοπτική σειρά MASH.
...1917: Γεννιέται ο βραβευµένος µε βραβείο Νόµπελ χηµικός Ρόµπερτ
Γούντγορντ.
...1918: Ο πρωτοποριακός ∆ανός αρχιτέκτονας Jorn Utzon που σχεδίασε
την καταπληκτική Όπερα του Σίδνεϊ.
...1932: Ο Αιγύπτιος ηθοποιός Οµάρ Σαρίφ.
...1934: Ο βραβευµένος µε Πούλιτζερ συγγραφέας David Halberstam.
...1950: Ο κιθαρίστας του διάσηµου συγκροτήµατος της µαύρης µουσικής Temptations Εντι Χέιζελ.
...1951: Ο Αµερικανός ηθοποιός Στίβεν Σίγκαλ.
...1959: Η Κατρίνα Λέσκανιτς, Αµερικανίδα τραγουδοποιός στο χώρο του
ποπ/ροκ. Τη δεκαετία του ‘80 σχηµάτισε το συγκρότηµα «Katrina and the
Waves».
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ...
...1813: Πεθαίνει ο διάσηµος µαθηµατικός και αστρονόµος Ζόζεφ Λουί
Λαγκράνς.
...1821: Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον πατριάρχη
Γρηγόριο Ε’, σε αντίποινα για την Ελληνική Επανάσταση.
...1919: ∆ολοφονείται ο Μεξικανός επαναστάτης Εµιλιάνο Ζαπάτα.
...1929: Ο διάσηµος Σουηδός ηθοποιός Μαξ φον Σίντοφ.
...1931: Πεθαίνει ο διάσηµος Λιβανέζος ποιητής και ζωγράφος Καλίλ Γκιµπράν.
...1954: Ο Ογκίστ Λιµιέρ, Γάλλος εφευρέτης. Μαζί µε τον αδερφό του
Λουί κατασκεύασαν το 1894 την πρώτη κινηµατογραφική µηχανή.
...1962: Ο πρώτος µπασίστας των Μπιτλς Στιούαρτ Σατκλιφ.
...1962: Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καζαµπλάνκα» Μάικλ Κέρτιτζ.
...1969: Ο σχεδιαστής αυτοκινήτων και «πατέρας» της Chevrolet Corvette
Χάρλεϊ Τζ. Ερλ
...1979: Ο Νίνο Ρότα, Ιταλός συνθέτης που «έντυνε» µουσικά τις ταινίες
του Φεντερίκο Φελίνι.
...1993: ∆ολοφονείται ο ηγέτης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Νότιας Αφρικής Κρις Χάνι.
Ένα µαντρί, παλιό µαντρί, χιλιάδες πρόβατα χωράει
κι αρνιού ποδάρι δε χωράει.
Τι είναι;
Η µυρµηγκοφωλιά.
18
Ε Ι Π Α Ν
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
για τη
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ
• Να συγχωρείς τους εχθρούς
σου. Αυτό τους κάνει να σε µισούν
περισσότερο.
(Oscar Wilde, 1854-1900, Ιρλανδός συγγραφέας)
• Η ικανότητα να συγχωρείς είναι
προσόν του δυνατού. Οι αδύναµοι
ποτέ δεν συγχωρούν.
(Μαχάτµα Γκάντι, 1869-1948,
Ινδός ηγέτης)
• ∆εν τον φοβάµαι το Θεό, αυτός
καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους
ανθρώπους φοβάµαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε συχωρνούν.
(Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957,
Έλληνας συγγραφέας)
• Είναι πιο εύκολο να συγχωρέσεις έναν εχθρό παρά να συγχωρέσεις ένα φίλο.
(John Dryden, 1631-1700, Άγγλος
ποιητής)
• Ο ανόητος ούτε συγχωρεί ούτε
ξεχνά.
Ο αφελής και συγχωρεί και ξεχνά.
Ο έξυπνος συγχωρεί, αλλά δεν
ξεχνά.
(Thomas Szasz, 1920-2012, Ουγγροαµερικανός ψυχίατρος)
• Να αγαπάς την αλήθεια αλλά
να συγχωρείς το λάθος.
(Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος
φιλόσοφος και συγγραφέας)
• Ποτέ µη ζητάς συγγνώµη
επειδή εκδήλωσες τα συναισθήµατά σου. Όταν το κάνεις αυτό,
ζητάς συγγνώµη για την αλήθεια.
(Edmund Burke, 1729-1797, Βρετανός πολιτικός και φιλόσοφος)
• Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς είναι
θεϊκό.
(Alexander Pope, 1688-1744,
Βρετανός ποιητής)
• Ακόµα κι αν απλώς ονειρεύεσαι
ότι µε δέρνεις, καλύτερα να ξυπνήσεις και να ζητήσεις συγγνώµη.
(Μωχάµεντ Άλι, 1942-, Αµερικανός πυγµάχος)
• Οι άντρες ξεχνούν αλλά ποτέ
δεν συγχωρούν. Οι γυναίκες συγχωρούν αλλά ποτέ δεν ξεχνούν.
(Βενιαµίν Φραγκλίνος, 17061790, Αµερικανός πολιτικός και
συγγραφέας)
• Μέσα στη συγγνώµη της γυναίκας υπάρχει αγνότητα, αλλά σ’
αυτή του άντρα υπάρχει αµαρτία.
(Alfred Capus, 1858-1922, Γάλλος
συγγραφέας)
• Αν ήµουν ο Ιησούς, θα είχα
σώσει τον Ιούδα.
(Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλ-
19
λος συγγραφέας)
• Μόνο οι γενναίοι ξέρουν να
συγχωρούν. Ένας δειλός δεν συγχωρεί ποτέ. ∆εν είναι στη φύση
του.
(Laurence Sterne, 1713-1768, Ιρλανδός συγγραφέας και κληρικός)
• Αυτός που συγχωρεί εύκολα,
απλά προκαλεί περισσότερες προσβολές.
(Pierre Corneille, 1606-1684, Γάλλος συγγραφέας)
• Ξέρετε τι είναι η συγγνώµη;
Είναι η αδιαφορία γι’ αυτό που δεν
µας αγγίζει.
(Αλέξανδρος ∆ουµάς υιός, 18241895, Γάλλος συγγραφέας)
• ∆εν µπορείς να είσαι αχρείος
επί σαράντα χρόνια και να ζητάς
άφεση αµαρτιών το τελευταίο
λεπτό. Ο θεός ξέρει να κρατάει καλύτερο λογαριασµό από αυτό.
(Wilson Mizner, 1876-1913, Αµερικανός θεατρικός συγγραφέας)
Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Το Twitter επίσηµα και
στην ελληνική αγορά
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πεντελικόν, η εκδήλωση για το λανσάρισµα του Twitter στην ελληνική αγορά, που
διοργάνωσε η Httpool, αντιπρόσωπος του
Twitter και στη ελληνική διαφηµιστική
αγορά µεταξύ άλλων.
Μεγάλη ήταν η προσέλευση τόσο από στελέχη
της διαφήµισης και του marketing, όσο και από
δηµοσιογράφους και VIP καλεσµένους, γνωστούς
χρήστες του Twitter.
Την εκδήλωση προλόγισε ο γενικός διευθυντής
της Httpool στην Ελλάδα, κ. Βαγγέλης Ματιάτος
λέγοντας πως είναι µεγάλη τους τιµή και είναι ιδιαίτερα περήφανοι που είναι οι εκπρόσωποι του
Twitter στην Ελλάδα. Μια συνεργασία που - όπως
τόνισε - ξεκινάει σε µία εξαιρετική στιγµή, µε το
Twitter να αποτελεί βασικό κοµµάτι της επικοινωνίας και στην Ελλάδα, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγµατα το video του
Γιάννη Βαρουφάκη και τη γέννα της Ελένης Μενεγάκη που δηµιούργησαν τεράστια σε αριθµό
trends στο Twitter.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Niall Horgan (Νάιλ
Χόργκαν), Partner Manager EMEA στο Twitter µε
έδρα το ∆ουβλίνο, εκφράζοντας τη χαρά του που
βρίσκεται στην Αθήνα και στο λανσάρισµα του
Twitter στην ελληνική αγορά, δίνοντας µάλιστα και
το hashtag του event, το #Hello Greece.
Στην οµιλία του αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που κάνουν το Twitter µία καταπληκτική
πλατφόρµα επικοινωνίας -άµεσο, ζωντανό, δηµόσιο, ευνοεί τη συζήτηση- έδωσε στοιχεία έρευνας
σχετικής µε τη χρήση του Twitter και ανέφερε και
κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Τόνισε ιδιαίτερα την επιθυµία των ανθρώπων να συνδέον-
ται άµεσα µε κάποιο γεγονός και να το µοιράζονται δηµιουργώντας trends ενώ έδωσε και χρήσιµες συµβουλές για το πώς µπορούν οι
επιχειρήσεις να σχεδιάζουν αποτελεσµατικές καµπάνιες στο Twitter.
Κάθε µέρα αποστέλλονται πάνω από 500 εκατοµµύρια tweets ενώ το 80% των χρηστών συνδέεται στο Twitter µέσω κινητού ή ταµπλέτας.
Έρευνες απέδειξαν ότι κάποιος θυµάται περισσότερο κάτι που έχει δει στο Twitter παρά αλλού.
Στο δεύτερο µέρος της βραδιάς, προσκλήθηκε ο
Νίκος Χατζηνικολάου - γνωστός χρήστης του Twitter - σε διαφορετικό ρόλο από το συνηθισµένο,
αφού βρέθηκε ο ίδιος συνεντευξιαζόµενος από τον
Niall Horgan. Μίλησε µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό και
χιούµορ για την εµπειρία του στο Twitter, τόνισε
πόσο πολύ τον έχει βοηθήσει να γίνει καλύτερος
στη δουλειά του και πως το χρησιµοποιεί καθηµερινά και σαν εργαλείο δουλειάς και έδωσε τη συµβουλή: «Μην ανοίγετε λογαριασµό, αν δεν είστε
αποφασισµένοι να ανοίξετε λογαριασµό».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων
οι: Ηλίας Ψινάκης, Ανδρέας Γ. Κουρής, Μαρία
Ηλιάκη, Μαρία Μπακοδήµου, Θέµης Γεωργαντάς,
Νόνη ∆ούνια, Γιώργος Λιανός, Ηλίας Βρεττός,
Άκης Πετρετζίκης, Εύη Φραγκάκη, κ.α.
20
Πες τους
«τέλος»
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Από το Μάαστριχτ και µετά, δηλαδή την τελευταία 20ετία, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει σε
εγχώριους και ξένους τοκογλύφους και κερδοσκόπους το
αστρονοµικό ποσό των 772,9
δισ. ευρώ! Πες τους «τέλος» και
απαίτησε επαναφορά της 13ης
και της 14ης σύνταξης και κατάργηση των αντιλαϊκών µέτρων, που µείωσαν τις συντάξεις
και αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, απαιτώντας ταυτόχρονα την επιστροφή των
«κλεµµένων» από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων
και την καταβολή των υποχρεώσεων της πλουτοκρατίας και του
κράτους.
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
λαϊκών οικογενειών και προστασίας
των ανέργων.
Λένε ότι παίρνουν δάνεια για να
ενισχύσουν το κράτος και το λαό.
Ψέµατα! Μέχρι τώρα από το πρώτο
και δεύτερο Μνηµόνιο τα συνολικά
δάνεια που έχουν εκταµιευτεί ανέρχονται σε 225 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο σύµφωνα µε τα στοιχεία τόσο
του κ. Σταϊκούρα που κατατέθηκαν
στη Βουλή µετά από ερώτηση του
Μανώλη Γλέζου, όσο και της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τράπεζες µε τη
µορφή πακέτων και ενισχύσεων
έχουν λάβει πάνω από 250 δισ.
ευρώ. [...] Την ίδια περίοδο που οι
κυβερνήσεις δανείστηκαν τα 225
Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ∆ιοίκησης
δισ. ευρώ της τρόικας, ο ελληνικός
της Ένωσης Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών λαός, για το διάστηµα 2010 – 2014
Βιοτεχνών - Εµπόρων ∆. Γαλατσίου
σε τόκους, σε χρεολύσια, σε δαπάόνο από το 2000 και µετά, δηνες εξυπηρέτησης του δηµόσιου
λαδή από την ένταξη της Ελλάδας
χρέους έχει καταβάλει 164,5 δισ.
στην Ευρωζώνη, ο ελληνικός λαός
ευρώ και για εξοφλήσεις βραχυπρόέχει πληρώσει για τόκους και χρεοθεσµων τίτλων έχει επιβαρυνθεί µε
λύσια µακροπρόθεσµων δανείων το
δαπάνες ύψους 267,7 δισ. ευρώ! ∆ηποσό των 400,5 δισ. ευρώ. Την ίδια
λαδή 200 δισ. ευρώ παραπάνω.
περίοδο, για εξοφλήσεις εντόκων και
Πες τους «τέλος» και απαίτησε:
βραχυπρόθεσµων τίτλων έχει πληΑπαλλαγή των λαϊκών οικογενειών
ρώσει πάνω από 240 δισ. ευρώ.
από τα χαράτσια, µε την κατάρΆθροισµα: 640,5 δισ. ευρώ! Πες
γηση του ΕΝΦΙΑ, του φόρου αλλητους «τέλος» και απαίτησε: Επαναλεγγύης, την κατάργηση του ΦΠΑ
φορά του 13ου και 14ου µισθού,
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, του
την υποχρεωτική εφαρµογή των
ΦΠΑ και του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
Συλλογικών Συµβάσεων και την καθέρµανσης και το φυσικό αέριο,
τάργηση αντεργατικών µέτρων που
την αύξηση του αφορολόγητου
χτυπάνε εργασιακά δικαιώµατα.
στις 40.000 ευρώ για κάθε οικογέΜέσα στο 2014 έρχονται να προνεια, µε ταυτόχρονη αύξηση της
στεθούν φόροι ύψους 45,7 δισ.
φορολογίας του κεφαλαίου.
ευρώ που, ως συνήθως, στη συντριΗ Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της
πτική τους πλειοψηφία βαραίνουν τα λαϊκά στρώµατα. Από το σύνολο των Ε.Ε. όπου ο ονοµαστικός ακαθάριστος ελάχιστος µισθός µειώθηκε το 2015 σε
φορολογικών εσόδων της επόµενης χρονιάς, τα 42 δισ. ευρώ θα προέλθουν σχέση µε το 2008, από 794 σε 684 ευρώ, δηλαδή κατά -14%, σύµφωνα µε
από µισθωτούς, από συνταξιούχους, από µικροµεσαία στρώµατα και από στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα.
την έµµεση φορολογία. Από τα Νοµικά Πρόσωπα, δηλαδή από τις πολυεθνιΣε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης η µείωση στη χώρα µας ήταν -12%,
κές, τα µονοπώλια και από τις µεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη από 865 ΜΑ∆ σε 764 ΜΑ∆ όταν στη Γερµανία είναι 1.441 ΜΑ∆. Στην Πορχώρα, το ποσό που έχει προϋπολογιστεί να εισπραχτεί µε τη µορφή φόρων τογαλία ο πραγµατικός ελάχιστος µισθός σε ΜΑ∆ αυξήθηκε κατά 21% και
δεν ξεπερνά τα 3,7 δισ. ευρώ.
στην Ιρλανδία κατά 10%.
Πες τους «τέλος» και απαίτησε: Αύξηση των δαπανών για αποκλειστικά
Πες τους «τέλος» και απαίτησε: Κανένας πλειστηριασµός σε πρώτη και
δηµόσια, δωρεάν Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια.
δευτερεύουσα κατοικία των λαϊκών οικογενειών. ∆ιαγραφή χρεών από τόΜόνο µέσα στο 2015 θα πρέπει να καταβληθούν σε τοκογλύφους και κερ- κους, δραστική περικοπή των δανείων των λαϊκών νοικοκυριών.
δοσκόπους για τόκους και χρεολύσια πάνω από 22 δισ. ευρώ. [...] Σήµερα
Φίλοι µου, παρά τις απίστευτες θυσίες σε βάρος της ζωής σας και της
πάνω από το 70% του συνολικού δηµόσιου χρέους της Ελλάδας δεν είναι ζωής και των δισέγγονών σας για την καταβολή πακτωλού χρηµάτων που
παρά το χρέος που προκύπτει από τα λεγόµενα «δάνεια» της τρόικας.
δεν απολαύσατε ποτέ οι ίδιοι, το διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα σας αντιΠες τους «τέλος» και απαίτησε: Πραγµατική επαναφορά, τώρα, µε νόµο, µετωπίζει σαν αδέσποτα σκυλιά, που και για ένα πιάτο σκουληκιασµένο κρέας
του κατώτατου µισθού το λιγότερο στα 751 ευρώ για όλους, χωρίς εξαι- πρέπει να πάρετε άδεια, γιατί δεν τους δίνετε στο χέρι κάτι που πραγµατικά
ρέσεις και αστερίσκους, ως βάση για αυξήσεις των µισθών.
να αξίζει την υστερία τους; Αφού ούτως ή άλλως σας φέρονται σα σκύΗ δόση των 8,3 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από τους Σόιµπλε, τους Όλι Ρεν λους, γιατί δεν µαθαίνετε την τέχνη του να δαγκώνετε πραγµατικά; Γιατί
και τους Ντάισελµπλουµ και για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πάει - φοβάστε να πάρετε εσείς την εξουσία, παρά ανέχεστε να σας εξευτελίζουν
ολόκληρη - για πληρωµές παλιότερων οµολόγων και για αποπληρωµές δα- και οι «χουβαρντάδες» για ψίχουλα και οι «πιστωτές» τους, που ουρλιάζουν
νείων της «ευλογηµένης» τρόικας.
ότι τα ψίχουλα δεν έχουν έγκριση, µαζί;
Συγκεκριµένα:
Ρωτάω κάτι παράλογο; Ή µήπως το παράλογο είναι ότι δεν το ρωτάτε
- Στις 20/5/2014 λήγουν δάνεια ύψους 2,9 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ και δά- κι εσείς;
νεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ προς τις Κεντρικές Τράπεζες των εταίρων.
Εύχοµαι σε όσους θα βρεθούν γύρω από γιορτινό τραπέζι. Σ’ αυτούς που
- Στις 20/8/2014 λήγουν δάνεια ύψους 3,6 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ και ύψους δεν έχουν πια τραπέζι. Σ’ όσους ανταµωθούν µε αγαπηµένα πρόσωπα. Σ’
393 εκατ. ευρώ προς τις Κεντρικές Τράπεζες.
αυτούς που επέλεξαν να µείνουν µόνοι ή η µοναξιά δεν τους ρώτησε. Σε
- Από τις 20/5/2014 µέχρι και την 1/7/2014 οι λήξεις οµολόγων µικρότε- όσους και σήµερα παλεύουν για το µεροκάµατο. Στους ανήµπορους. Σε
ρων ποσών και ειδικών οµολόγων (προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ- όσους κείτονται ασθενείς στο κρεβάτι του πόνου. Στους µετανάστες όπου
σεων, την ΕΕ κλπ) ανέρχονται σε 108 εκατ. ευρώ (αναλυτικότερα στο γης. Στους µετανάστες στην ίδια τους την πατρίδα. Σ’ αυτούς που η καρδιά
http://www.3comma14.gr/pi/?survey=20269)
τους «γεµίζει µε ελάχιστα». Σε όσους ξέρουν να αγαπούν. Σ’ αυτούς που δεν
Σύνολο: 8,251 δισ. ευρώ!
σταµατούν να «ταξιδεύουν». Σ’ αυτούς που δεν σκύβουν το κεφάλι.
Πες τους «τέλος» και απαίτησε: Λήψη άµεσων µέτρων ανακούφισης των
Χρόνια πολλά. Υγεία, αντοχή, κουράγιο. Καλή δύναµη!
Μ
και απαίτησε
Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
21
Εγγραφές για τον 22 Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας
ο
Άνοιξαν τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου οι
εγγραφές του 22ου Ποδηλατικού Γύρου της
Αθήνας στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας του δήµου Αθηναίων.
Ο 22ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας διοργανώνεται από το ∆ήµο Αθηναίων και τον Οργανισµό Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας την
Κυριακή 26 Απριλίου στις 11.30 το πρωί µε εκκίνηση από το Ζάππειο και διαδροµές 8,5χλµ. &
2,7χλµ. και 1,1χλµ. για Α.µε.Α (εκκίνηση από Προπύλαια).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καισαριανή 7/4/2015Αρ.
Επίσης, από τις 8 Απριλίου έως τις
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 3874
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24 Απριλίου οι συµµετέχοντες µποΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ρούν να παραλάβουν τον αριθµό συµΑ∆Α ΒΝ∆ΝΩΕΨ-ΨΙΖ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
µετοχής τους από:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- Τα Κεντρικά Γραφεία, Πνευµατικό
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
Κέντρο, Ακαδηµίας 50, ∆ευτέρα - Πασύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ. 3872/540/7.4.2015 απόφαση ∆ηµάρχου
ρασκευή 9:00-16:00 και Σάββατο 25/4,
καθορισµού όρων διακήρυξης.
9:00 - 17:00, τηλ. 210-5284873 - 4
Η δηµοπρασία αφορά την «Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων του
∆ήµου και προµήθεια ανταλλακτικών» για ένα έτος από την ηµερο- Και τις εξωτερικές αθλητικές εγκαµηνία υπογραφής της σύµβασης προϋπ/σµού µελέτης 59.778,00
ταστάσεις σύµφωνα µε τις ηµέρες και
ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ).
ώρες λειτουργίας των κέντρων.
Θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας πρόχειρου
δ/σµού την 20ην Απριλίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ.
Και βέβαια, µην ξεχνάτε ότι συνεχίστα γραφεία του ∆ήµου Καισαριανής οδός Βρυούλων και Κλαζοµεζονται
ηλεκτρονικά οι εγγραφές έως
νών, 161-21 Καισαριανή.
24/4
και
ώρα
16:00,
στο
Στην δηµοπρασία µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών, εφ’ όσον γι’ αυτές συνwww.opanda.gr και www.cityofaτρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και θα προthens.gr.
σκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.
Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό
Σηµειώνεται ότι, κατά τις ηµέρες
των (χιλίων και εκατόν ενενήντα έξι ευρώ) 1.196,00 ΕΥΡΩ και πρέπει
του Πάσχα οι εξωτερικές µονάδες θα
να απευθύνεται προς το ∆ήµο Καισαριανής µε ισόποση εγγυητική
παραµείνουν κλειστές από τη Μ. Πέµεπιστολή.
Αρµόδιο τµήµα για την χορήγηση των εγγράφων και για περισσόπτη 9/4 στις 15.00 έως την Τρίτη 14/4
τερες πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο Προµηθειών, Τµήµα Λοστις 15.00.
γιστήριο του ∆ήµου.
Οι εγγραφές στο Κολυµβητήριο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γκράβας θα ξεκινήσουν την Τρίτη
14/4.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ (Καθηµερινά 9:00 Λαύριο 07.04.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
21:00, Σάββατο 9:00 – 14:00)
Αρ. πρωτ. 6550
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Ρουµελιωτών (Σίνα & Μερλιέ –
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νεάπολη – 210 3605122)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. Μίτσι (Βεΐκου 62 – Κουκάκι – 210
Ταχ.∆/νση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 3 20 147
9226898) (εκτός Σαββάτου)
Fax:
2292 0 69 130
3. Πρέκα (Φιλολάου 176 – Αγ. ΑρτέΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
µιος – 210 7012579)
Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε
4. Φορµίωνος (Φορµίωνος 12 –
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
Παγκράτι – 210 7222590) (εκτός Σαβτιµή επί του προϋπολογισµού της υπ’ αρ.7/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάδειξη προµηθευτού για την
βάτου)
προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων – οχηµάτων για τις ανάγκες του
5. Πετραλώνων (Τριών Ιεραρχών
∆ήµου Λαυρεωτικής έτους 2015.
83
– Πετράλωνα – 210 3451125)
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 32.910,00 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 40.479,30 ευρώ.
6. Σεπολίων (Λαµπόβου 4 – Σεπόλια
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λαυρεωτι– 210 5143130)
κής, οδός Κουντουριώτη 1, στις 22 Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα
Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00, οπότε λήγει η προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα του ∆ήµου Λαυρεωτικής µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διενέργεια του
διαγωνισµού.
Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η ελληνική.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µαζί µε την προσφορά τους, θα
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσού
που αντιστοιχεί σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι
658,20 ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενοι, πριν παραλάβουν από την αρµόδια υπηρεσία
την περιληπτική διακήρυξη, την απόφαση, την τεχνική µελέτη καθώς
και το σφραγισµένο έντυπο - οικονοµική προσφορά που θα συµπληρώσουν, υποχρεούνται να πληρώσουν ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (€5,00) στο ταµείο του ∆ήµου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο ∆ήµο Λαυρεωτικής, καθηµερινά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου, αρµόδια
υπάλληλος: Γ. Μαργαρίτη (τηλέφωνο: 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69
130).
Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής
∆ηµήτρης Λουκάς
7. Κ. Πατησίων (Καλλάρη & Κουρτίδου – 210
8543552) (εκτός Σαββάτου)
8. Λένορµαν (Λένορµαν 75 – Μεταξουργείο –
210 5141341)
9. Γκράβας (Ταϋγέτου 60 – Πατήσια – 210
2011437)
10. Αγ. Ελευθερίου (Αναβρύτης 5 – Αγ. Ελευθέριος – 210 2284580) (εκτός Σαββάτου)
11. Ευελπίδων (Ευελπίδων 18 – 210 8843137)
12. Κυψέλης (Καλογερά 18 – Πλ. Κυψέλης – 210
8821403)
13. Λ. Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 152 – 210
6444579)
14. Πολυγώνου (Μαντζουράκη & Χατζή– 210
6917022) (εκτός Σαββάτου)
ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α (Καθηµερινά 9:00 – 21:00,
Σάββατο & Κυριακή 9:00 – 19:00)
1. Στρέφη (Πουλχερίας 11 – Λόφος Στρέφη,
Εξάρχεια – 210 8254444)
2. Μετς (Μάρκου Μουσούρου 70 – 210
7512400)
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (Καθηµερινά 9:00 – 21:00,
Σάββατο 9:00 – 17:00 & Κυριακή 9:00 – 14:00)
1. Κολοκυνθούς (Λεάνδρου & Ιφιγενείας – 210
5153726)
2. Γκράβα (Πασσώβ 10 – Πατήσια – 210
2282714)
3. Γουδή (Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου –
210 7771990)
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.
Από τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου (∆ευτέρα - Παρασκευή 9:00
- 16:00 & το Σάββατο 25 Απριλίου, 9:00 - 17:00 )
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50, ισόγειο - Αίθουσα Κόντογλου (τηλ. 210
5284873-4)
22
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
A.Π. 6466/6-4-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Λαυρεωτικής:
Προκηρύσσει διαγωνισµό µε το Σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 του N.3669 για την
εκτέλεση του έργου: «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο του ∆ηµαρχείου
Λαυρίου».
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης των εργασιών που δηµοπρατούνται ανέρχεται σε
354.497,00Ευρώ, µε ΦΠΑ 23% και συντίθεται
από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α)
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
προϋπολογισµού
165.383,83 Ευρώ (µε ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
και
β) Η/Μ προϋπολογισµού 122.692,71 Ευρώ
(µε ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Κερατέας του ∆ήµου Λαυρεωτικής
(οδός Λ. Σουνίου 37 ) την Τρίτη 28/ 04/2015 στις
10.00 π.µ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν διενεργηθεί την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα οριστεί νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής µε πράξη της
Προϊσταµένης Αρχής.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην
Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδοµικά και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικά.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη,
στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους , υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετο-
Αναγγελία Γάµου
Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ του Ιωάννη
και της Φανής, το γένος Κατακουζηνού,
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στην Αθήνα, και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ του ∆ηµητρίου και της Μαρίας,
το γένος Γιαννοπούλου, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα,
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάµος
θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2015 στον Ι.Ν.
Αγίου Σπυρίδωνος στο Πόρτο Ράφτη.
χής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της
κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν
επηρεάζεται το κύρος της συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι
η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 26 του Κ∆Ε.
Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό
κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισµού της
υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των
5.764,18 ΕΥΡΩ. Θα έχει δε χρόνο ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
µέχρι και την Πέµπτη 23/04/2015, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Επίσης µπορούν να ενηµερωθούν για τα Τεύχη
∆ηµοπράτησης του Έργου από την ιστοσελίδα
του ∆ήµου Λαυρεωτικής: www.lavreotiki.gr.
Φυσικό αντικείµενο του Έργου:
Αντικείµενο της Μελέτης Εφαρµογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις και εργασίες:
1. Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους µε αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων
ανοιγόµενων µε διπλούς υαλοπίνακες και αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις για εγκατάσταση Η/Μ
εξοπλισµών.
2. Μόνωση ∆ώµατος µε U 0,45 W/m2K
3. Αποκατάσταση Χρωµατισµών εξωτερικών
µε χρήση θερµοανακλαστικών βαφών
4. Ισχυρά ρεύµατα κτιρίων και περιβάλλοντος
χώρου
5. Ασθενή ρεύµατα κτιρίου
6. Φωτισµός εσωτερικών χώρων (φωτοτεχνία)
7. Θέρµανση και ψύξη κτιρίου
8. Αποχέτευση (συµπυκνώµατα κλιµατιστικών)
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) µέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη»( ΣΑΕ 2014 ΣΕ 06180008)
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Το αποτέλεσµα θα εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λαυρεωτικής.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ηµήτρης Λουκάς
Αναγγελία Γάµου
Ο ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εµµανουήλ και της Μαρίας, το γένος Αναστασοπούλου, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, και η ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ του ∆ιονυσίου και της Ελένης,
το γένος Κατσάνου, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Πετρούπολη
Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάµος θα γίνει στον Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Πετρούπολης, στις 27/7/2015.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKOY
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 7/4/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5345
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάληψη και εκτέλεση
της εργασίας «Λογιστική παρακολούθηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρµογή νέων διατάξεων σχετικά µε τα λογιστικά
πρότυπα», σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών τµήµα Προµηθειών του Οργανισµού Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων και θα διεξαχθεί την
15/4/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00- 11.30. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τη χαµηλότερη τιµή
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που
είναι αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες του δηµοπρατούµενου αντικειµένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύµβασης.
Ο Προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
57.500,00€ πλέον Φ Π Α 23% που θα βαρύνει τον Κ.Α 6115.001 Φ10
∆11 ως προς το ποσό των 30.000,00€ οικονοµικού έτους 2015, το
δε υπόλοιπο τον αντίστοιχο του 2016.
Πληροφορίες για τον ∆ιαγωνισµό παρέχονται από το γραφείο
Προµηθειών του ΟΠΑΝ∆Α , Ακαδηµίας 50, τηλ. (210/52.84.824-829)
τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΠΑΝ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
∆/ΝΣΗ OIKONOMIKOY
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 7/4/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5346
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάληψη και εκτέλεση
της εργασίας «Ανάθεση της φύλαξης και αρχειοθέτησης των βιβλίων,
αρχείων και έντυπων υλικών του ΟΠΑΝ∆Α», σύµφωνα µε την Τεχνική
Έκθεση της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών τµήµα Προµηθειών
του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου
Αθηναίων και θα διεξαχθεί την 15/4/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.00- 10.30. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τη χαµηλότερη τιµή
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλοι οι προµηθευτές (Έλληνες
και αλλοδαποί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
ηµεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά). Οι ενώσεις προσώπων µπορούν να
υποβάλλουν προσφορά, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής.
Ο Προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
33.149,67€ συµπ. Φ Π Α 23% που θα βαρύνει τον Κ.Α 6495.004 Φ10
∆11 ως προς το ποσό των 9.293,66€ οικονοµικού έτους 2015, ενώ
το ποσό των 17.074,83€ από τον αντίστοιχο κωδικό προϋπολογισµού 2016, το δε υπόλοιπο 6.781,18€ το 2017.
Πληροφορίες για τον ∆ιαγωνισµό παρέχονται από το γραφείο
Προµηθειών του ΟΠΑΝ∆Α , Ακαδηµίας 50, τηλ. (210/52.84.824-829)
τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΠΑΝ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Με τον
αυθορµητισµό
της πένας
του Αντώνη
Χατζηνικόλα
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
• ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Μεγάλη εβδοµάδα ξεκινά.
Η ζωή µας είναι ουδέτερη.
Εµείς την οµορφαίνουµε.
Εµείς την ασχηµαίνουµε...
• ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βαρύς...θλιµµένος ο ουρανός.
Χλωµός ο Ήλιος, σκυθρωπός.
Θυµός και λύπη...και ο Θεός.
Σήµερα σταυρώθηκε ο Υιός!..
• ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Τα Πάθη Του,
πάθη µας,
εύκολο το κλάµα µας,
δύσκολα τα δάκρυά µας,
µαθαίνουµε, υποµονή,
στης ζωής αποστροφή,
η ψυχή για να µπορεί,
αντιµετώπιση κι αντοχή!
• ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Μαύρος, βαρύς, ο ουρανός,
χίλια τα προβλήµατα σ’εµάς
άνθρωποι φλυαρούν, λες και
φταίει ο Χριστός που πέθανε.
• ΑΡΓΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Στο Άγιο Φως, του καντηλιού,
Ανάσταση του Ιησού Χριστού,
οµορφιά σε µοναδική αγκαλιά,
23
στην γεύση ενός γλυκού φιλιού!
• ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Ανάστα η Φύση!..
Ανάστα κι ολοι οι πιστοί!
Ανάστα ο Θεός!..
Σήµερα επέστρεψε ο Υιός!
Γιορτάζουµε παραδοσιακά το Πάσχα στο Μαρούσι
Με παραδοσιακό γλέντι, ψήσιµο του οβελία και πλούσια
πασχαλινά εδέσµατα, ο ∆ήµος Αµαρουσίου µαζί µε όλους
τους συµπολίτες γιορτάζει τη µεγάλη γιορτή του Πάσχα,
στον υπαίθριο χώρο του Αµαλιείου (Λ. Κηφισίας 219),
την Κυριακή 12 Απριλίου 2015 και από τις 12:00 το µεσηµέρι.
Την ελληνική µουσική πανδαισία µε ∆ηµοτικά τραγούδια, νησιώτικα και λαϊκά θα συνθέσουν ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος στο
λαούτο, ο Γιώργος Κονιτόπουλος, η ∆ήµητρα Κουρή και ο Γιώργος Ρόδιος στο τραγούδι, µε τη συνοδεία του Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, του Παναγιώτη Μουσταφά στο κλαρίνο, του
∆ηµήτρη Κουλέτση στο µπουζούκι, του Σταµάτη Μαρίνη στα
πλήκτρα, του Γιώργου Κονιτόπουλου στα κρουστά, του Νίκου
Τσαχτσούρη στο µπάσο και του Σάκη Παπαδόπουλου στα τύµπανα.
Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα θα διανθίσουν µε χορούς από
όλη την Ελλάδα, τα τµήµατα Παραδοσιακών χορών του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού και τα τµήµατα Ενηλίκων του Τµήµατος Αθλητισµού.
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου περιµένει όλους να γίνουν µια µεγάλη
παρέα να ψήφουν το οβελία και να διασκεδάσουν παραδοσιακά
µε τραγούδι και χορό ελληνικό.
Η εκδήλωση από το ∆ήµο Αµαρουσίου για τη µεγάλη γιορτή
του Πάσχα πραγµατοποιείται µε τις ευγενικές χορηγίες των τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών.
24
Υ Γ Ε Ι Α Ν
Ε Χ Ε Τ Ε
Πνευµατικά
δραστήριοι και
γλιτώστε από
την άνοια
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
Πώς θα αγαπήσει το
παιδί σας την άσκηση
Τα άτοµα που διαβάζουν, γράφουν ή γενικά
αναζητούν νέα γνώση χάνουν µε βραδύτερο
ρυθµό την πνευµατική τους οξυδέρκεια,
σύµφωνα µε νέα έρευνα που δηµοσιεύθηκε
στο επιστηµονικό έντυπο Neurology.
Ο ∆ρ Ρόµπερτ Γουίλσον και οι συνεργάτες του
στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Ρας του
Σικάγο ρώτησαν περισσότερους από 1.600 ηλικιωµένους πόσο συχνά επισκέπτονταν βιβλιοθήκη,
τηρούσαν αλληλογραφία και γενικά αναζητούσαν
πληροφορίες στην παιδική, την πρώιµη ενήλικη
ζωή και πρόσφατα. Στη συνέχεια υπέβαλαν το
δείγµα σε ετήσια τεστ µνήµης και σκέψης για να
καταγράψουν την πρόοδό τους.
Στο τελικό δείγµα της µελέτης συµµετείχαν 294
άτοµα µεταξύ των οποίων και άτοµα που πέθαναν κατά µέσο όρο σε ηλικία 89 ετών και είχε
πραγµατοποιηθεί µετά θάνατον βιοψία εγκεφάλου
για γνωστικές αλλαγές.
Από τα συνολικά έξι ετήσια γνωστικά τεστ κατά
τη διάρκεια της µελέτης, είχε διαπιστωθεί ότι 102
άτοµα είχαν εκδηλώσει άνοια και 51 ήπια γνωστική εξασθένηση.
Σε µια κλίµακα από το 1 έως το 5 για τη συχνότητα των δραστηριοτήτων που διέγειραν θετικά
τη γνωστικότητα (µε το 1 να σηµαίνει σπάνια και
το 5 πολύ συχνά), το µέσο σκορ ήταν 3,2 για τη
γνωστική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία και 3,1
για την δραστηριοποίηση κατά τη νεότητα.
Συγκριτικά µε τα άτοµα που είχαν µια ενδιάµεση
γνωστική δραστηριότητα στα γεράµατα, η µνήµη
και η σκέψη έφθιναν 48% πιο γρήγορα στα άτοµα
µε σπάνια δραστηριοποίηση και 32% πιο αργά στα
άτοµα που είχαν την µεγαλύτερη γνωστική δράση.
Οµοίως, η γνωστική εξασθένηση ήταν 42% ταχύτερη στα άτοµα που σπάνια διάβαζαν και έγραφαν όταν ήταν νέοι.
Η µελέτη δεν αποδεικνύει ότι η γνωστική δραστηριοποίηση προλαµβάνει την εξασθένηση των
πνευµατικών ικανοτήτων αλλά σε κάθε περίπτωση
είναι καλύτερο να προσπαθούµε να µένουµε εγκεφαλικά δραστήριοι ακόµη και στα βαθιά γεράµατα.
(Πηγή: health.in.gr)
Τι µπορείτε να κάνετε για να πείσετε τα παιδιά σας να επιλέξουν κάποια δραστηριότητα
ή άθληµα;
• Ασκηθείτε µαζί: Το βραδινό γεύµα τελείωσε. Αντί να πάτε στην τηλεόραση κατευθυνθείτε προς
την πόρτα. Πηγαίνετε για περίπατο, µιλώντας για ανάλαφρα θέµατα. ∆εν είναι ώρα να µιλήσετε µε
το παιδί σας για τους βαθµούς του. Είναι ώρα για ψυχαγωγία.
• Μια ώρα την ηµέρα: Τα παιδιά χρειάζεται να κινούνται για 60 λεπτά την ηµέρα. Η άσκηση θα
πρέπει να αποτελείται από:
- Αερόβια (τρέξιµο και γρήγορο περπάτηµα)
- Μυϊκή ενδυνάµωση (pushups)
- Ενδυνάµωση οστών (σκοινάκι)
Η ώρα της άσκησης δεν χρειάζεται να γίνεται όλη µεµιάς. Μπορείτε να τη χωρίσετε κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Ακόµα και η βόλτα µε τον σκύλο µετρά.
• Βηµατόµετρο: Στα παιδιά αρέσουν τα gadgets. ‘Ενας βηµατοµετρητής µπορεί να τα παρακινήσει να κινηθούν περισσότερο. Πάρτε ένα για κάθε παιδί. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε µίνι- προκλήσεις για να κινηθούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
• Επιλέξτε το µέρος: Φαίνεται απλό, αλλά ορισµένες φορές πρέπει να επιλέξετε τη σωστή τοποθεσία. Πηγαίντε τα παιδιά σε µια αυλή ή γήπεδο, στο πάρκο ή κάντε πικ νικ µε φίλους.
Μπορεί να µη χρειάζεται να πασχίσετε πολύ για να τα κάνετε να κινηθούν. Μπορεί να εµπνευστούν από το περιβάλλον ή άλλα παιδιά.
• Ψάξτε για µαθήµατα: Τα µαθήµατα, όπως χορός, τέννις, γιόγκα, µπορεί να είναι καλός τρόπος
να κάνετε τα παιδιά σας να αγαπήσουν την άσκηση.
• Παίξτε βιντεοπαιχνίδια: ‘Οσον αφορά τη φόρµα, τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι εχθρός. Χρησιµοποιήστε σύστηµα παιχνιδιών µε αισθητήρα κίνησης. Παιδιά που σηκώνονται και κινούνται όταν
παίζουν ενεργά video games καίνε µέχρι 200% περισσότερη ενέργεια σε σχέση µε παιδιά που παίζουν τακτικά video games ενώ κάθονται. Καλό είναι να περιορίζετε το χρόνο που τα παιδιά περνούν
µπροστά στην οθόνη, σε 2 ώρες ή λιγότερο την ηµέρα.
• Κάντε την άσκηση διασκέδαση: ∆εν χρειάζεται να πείτε τη λέξη «άσκηση». Φυτέψτε λουλούδια. Περπατήστε ως τη βιβλιοθήκη. Κάντε έναν χιονάνθρωπο. Κάντε την άσκηση να µοιάζει διασκεδαστικό κοµµάτι της καθηµερινότητας, όχι κάτι που πρέπει να γίνει µε το ζόρι.
• ∆ώστε στα παιδιά ενθάρρυνση: Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος. Αν το παιδί δεν θέλει να
ασκηθεί αµέσως, µην καταθέσετε τα όπλα. Πείτε καλά λόγια για αυτό που κάνει. Βοηθήστε το να
δοκιµάσει δραστηριότητες που δεν είναι ανταγωνιστικές, όπως το hiking ή το καγιάκ.
∆οκιµάστε διάφορα σπορ ή δραστηριότητες και βοηθήστε τα παιδιά να δουν ότι η άσκηση είναι
για όλους.
• Βρείτε το πάθος σας: Αν θέλετε να ασκούνται τα παιδιά σας, βοηθά αν ασκείστε εσείς ο ίδιος.
Αν σας βλέπουν να κινείστε, τα παιδιά γνωρίζουν ότι είναι η κίνηση είναι φυσιολογικό, σηµαντικό
µέρος της ζωής, που µπορεί να είναι διασκεδαστικό.
Βρείτε µια δραστηριότητα που πραγµατικά ευχαριστιέστε. Στη συνέχεια µοιραστείτε τη µε τα
παιδιά. Αν δεν έχετε γυµναστεί τον τελευταίο καιρό, µπορείτε να αρχίσετε µαζί.
26
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ιπποκράτους & Αρχιµήδους........213-2055300
Γραµµή του ∆ηµότη ..................................15 33
Γραµµατεία ∆ηµάρχου .................210-2143335,
.......210-2143336, 213-2055335, 213-2055336
Πρόεδρος ∆ηµοτ. Συµβουλίου .....213-2055329
Γραφεία Αντιδηµάρχων .................213-2055380
.....................................................213-2055420
.......213-2055377, 213-2055441, 213-2055326
Γραφείο Τύπου..............................213-2055438
Γραφείο Απασχόλησης ..................213-2055384
Γραφείο Σχ. ΕπιτροπώνΑ’/θµιας & Β’/θµιας
Εκπαίδευσης .................................213-2055415
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ......213-2055324
Προϊστάµενος ∆ιοικητικού ...........213-2055303
Προϊστάµενος Προσωπικού..........213-2055325
Προϊστάµενος ∆ηµοτικής Κατ.......213-2055357
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.....213-2055368
Προϊστάµενος Λογιστηρίου ..........213-2055311
Προϊστάµενος Ταµιακής ...............213-2055363
Προϊστάµενος Προµηθειών ..........213-2055370
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών...........213-2055432
Προϊστάµενος Καθαριότητας .......213-2055401
Προϊστάµενος Έργων ...................213-2055343
Προϊστάµενος Μελετών ...............213-2055406
Κοινωνική Υπηρεσία......................213-2055376
.....................................................210-2222011
Βοήθεια στο Σπίτι .........................210-2223826
∆ηµοτικό Γυµναστήριο .................213-2055385
Κεντρική Πύλη (Γυµναστηρίου) ....210-2917182
Κλειστό Γυµναστήριο....................210-2919111
.....................................................210-2135417
Κολυµβητήριο ..............................210-2132712
Γυµναστήρ. Γυναικών (Εκάτης 7) ..210-2912028
«ΚΑΜΙΝΙ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ρεθύµνης 36 & Χρ. Καψάλη 14 ....210-2927330
Κ.Α.Π.Η.
Α’ ΚΑΠΗ (Ηνιόχου 28 & Ορφέως) 210-2919064
......................................................2102221910
Β’ ΚΑΠΗ (Πυθαγόρα 7) .................210-2137701
......................................................2102134712
Γ’ ΚΑΠΗ (Βενιζέλου & Μεσσηνίας)210-2138063
∆’ ΚΑΠΗ (Τσακάλωφ 33)...............210-2934698
ΣΤΕΚΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
1ο Στέκι (∆ρυάδων 48).................210-2930516
2ο Στέκι (Ελ. Βενιζέλου) ................210-2929888
4ο Στέκι (Κουρτίου 11-15)............210-2927833
Οµάδα Χορού (Γαλακηδών 11).....210-2922185
ΚΕΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
1ο ΚΕΠ (Τράλλεων & Ι. Φωκά)......210-2910539
2ο ΚΕΠ (Ελ. Βενιζέλου 27).............210-2132490
3ο ΚΕΠ (Καλογ. Σαµουήλ 7)..........210-2912200
∆.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΙΚ’ ΑΘΗΝΩΝ
Χριστιανουπόλεως 103
Εισόδηµα ......................................210-2925845
Κώδικας ........................................210 2929209
Ελεγκτές ................210-2138044, 210-2920334
Επόπτης........................................210-2136785
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
∆ιευθυντής ...................................210-2921336
Μητρώο .......................................210-2138042
Γραµµατεία ...................................210-2925844
Επιστροφή ....................................210-2135410
Εξ. Ταµείο .....................................210-2925637
Κεφάλαιο ......................................210-2138041
∆ικαστικό ......................................210-2133759
Φ.Π.Α............................................210-2925846
Αυτοκίνητα ...................................210-2914069
ΕΘΕΚ.............................................210-2925701
Κ.Ε.Π.............................................210-2910539
Πρ. Εσόδων ..................................210-2138043
Έσοδα ...........................................210-2925847
Υπ. ΜΤΦ ................210-6081668, 210-6081233
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ήρας 2Α ................210-2934230, 210-2934231
∆ιοικητής...............210-2934233, 210-2133398
Υποδιοικητής ................................210-2934234
Προϊστ. Γενικής Αστυνόµευσης.....210-2934247
Αξιωµατικός Υπηρεσίας ................210-2934243
.....................................................210-2133558
Βοηθός Αξιωµ. Υπηρεσίας ............210-2934242
Γραφείο Αξ. Υπ. Εσωτ. (µικρό).......210-2934236
Γενική Αστυνόµευση .....................210-2934249
Προανακρίσεις..............................210-2934237
Πληροφορίες - Γνήσια Υπογραφής210-2934246
Γραµµατεία ............210-2934238, 210-2934239
∆ιεκπεραίωση Αλληλογραφίας......210-2934248
Αρχείο...........................................210-2934240
Επιδόσεις ∆ικογράφων..................210-2934267
Εξωτερική Σκοπιά .........................210-2934244
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ήρας 2Α ................210-2934230, 210-2934231
∆ιοικητής...............210-2133584, 210-2934251
Υποδιοικητής ................................210-2934252
Αξιωµατικός Υπηρεσίας ................210-2934258
Καταδιωκτικά ...............................210-2934261
Ταυτότητες ..........210-2934266, 210-2133540,
ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
ΕΟΠΥΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Πρωτοπαπαδάκη 70
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ραντεβού...............210-2932701, 210-2932703
∆ιευθυντής ...................................210-2930431
Γραµµατεία Υγειονοµικού..............210-2916214
Ελεγκτές .......................................210-2927794
Επιτροπές .....................................210-2135539
Νοσηλεύτριες - Φαρµακείο ..........210-2919378
Γυναικολογικό ...............................210-2918658
Καρδιολογικό ................................210-2139363
Μικροβιολογικό ............................210-2918819
Παιδιατρικό ..................................210-2925286
Χειρουργικό..................................210-2138590
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ιευθυντής ............210-2922355, 210-2927021
Τµήµα Εσόδων - Οικοδοµικών ......210-2927039
Τµήµα Παροχών - Προϊστάµενος..210-2928671
Τµήµα Παροχών Ασθενείας ..........210-2927031
Γραφείο Προαιρετικής Ασφάλισης.210-2927032
Τµήµα Μητρώου - Προϊστάµενος 210-2925413
Τµήµα Μητρώου ..........................210-2927036
Τµήµα Οικονοµικού ......................210-2930430
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σύρου 1 & Λεωφ. Βεΐκου
∆ιευθυντής ...................................210-2913904
Ταµείο ..........................................210-2929486
ALPHA BANK Λ. Βεΐκου 46
∆ιευθυντής ...................................210-2932870
Ταµείο ..........................................210-2932890
ALPHA BANK Αγ. Γλυκερίας 18
∆ιευθυντής ...................................210-2923761
Ταµείο ..........................................210-2914315
ALPHA BANK Ι. Φωκά & Πανδοσίας
∆ιευθυντής ...................................210-2934840
Ταµείο ..........................................210-2934841
ATTICA BANK Λ. Γαλατσίου 81
∆ιευθυντής ...................................210-2935020
Ταµείο ..........................................210-2935031
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ. Βεΐκου 46
∆ιευθυντής ...................................210-2929399
Ταµεία ..........................................210-2919839
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αγ. Γλυκερίας 3
∆ιευθυντής ...................................210-2934300
Ταµείο ..........................................210-2934307
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παπαφλέσσα 57 - 59
∆ιευθυντής ...................................210-2934271
Ταµείο ..........................................210-2934275
ALPHA BANK Αγ. Γλυκερίας 5
∆ιευθυντής ...................................210-2935051
Ταµείο ..........................................210-2935057
EUROBANK EFG Λ. Βεΐκου 3
∆ιευθυντής ...................................210-2135121
Ταµείο ..........................................210-2135124
EUROBANK EFG Ναρκίσσου 2 & Ι. Φωκά
∆ιευθυντής ...................................210-2136067
Ταµείο ..........................................210-2933691
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αγ. Γλυκερίας 10
∆ιευθυντής ...................................210-2139958
Ταµείο .........................................210-2139958
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. Βεΐκου 22 & Αθ. ∆ιάκου
∆ιευθυντής ...................................210-2139716
Ταµείο ..........................................210-2139710
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αγ. Γλυκερίας &
Ελ. Βενιζέλου
Ταµείο ..........................................210-8614320
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λεωφ. Γαλατσίου 125
∆ιευθυντής ...................................210-2220584
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι. Φωκά 92 & Έρσης 2
∆ιευθυντής ...................................210-2930172
Ταµείο ..........................................210-2933279
ΟΑΕ∆ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Λ. Γαλατσίου 15-19
Γραµµατεία ...................................210-2029655
27
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 10/4 - 16/4/2015
ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΙΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΕΩ 80 & ΠΛΥΤΑ 3
(όσπιθεν Αγίου Ανδρέα Λαµπρινής,
από Ωρωπού), ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2139128
• ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ. ΒΕΪΚΟΥ 58, ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2915323
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ 14 (
όπισθεν S/Μ Σκλαβενίτης),
ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2925903
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 (από Λ. Γαλατσίου 104,
δεξιά), ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2930498
• ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129, ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2915433
• ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 16
(όπισθεν πλατείας Αγίου Ευσταθίου, πλησίον βενζινάδικου ΕΚΟ),
ΠΕΡΙΣΣΟΣ,
τηλ. 210-2759945
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 4 (στάση ΕΗΣ),
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ,
τηλ. 210-2510702
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Λ. ΒΕΪΚΟΥ 16, ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2917018
• ΜΙΣΤΙΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 46-48
(Άνω Πατήσια),
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
τηλ. 210-2923519
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΤΣΕΛΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ Ο.Ε.
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 83 (∆ηµοτ. Σχολεία),
ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2918047
• ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΥΛΛΗΣ 19 (100 µ. πίσω από το
ΙΚΑ), ΠΕΡΙΣΣΟΣ,
τηλ. 210-2516942
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 148, ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210 2137766
• ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΧΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε.
ΙΑΛΕΜΟΥ 47 (κάθετος Ηρακλείου
74), ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ,
τηλ. 210-2919300
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 61-63
(έναντι νέου ΙΚΑ), ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2921626
• ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΧΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε.
ΙΑΛΕΜΟΥ 47
(κάθετος Ηρακλείου 74),
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ,
τηλ. 210-2919300
• ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΩΠΗΣ 59
(5η στάση Περισσού),
ΠΕΡΙΣΣΟΣ,
τηλ. 210-2756576
ΤΡΙΤΗ 14 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 6
(από Λ. Βεΐκου 21),
ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2926733
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΒΕΛΑΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 88,
ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2913748
• ΣΤΑΘΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΗΣ 2Α & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (δρόµος λαϊκής αγοράς),
ΠΕΡΙΣΣΟΣ,
τηλ. 210-2713785
ΠΕΜΠΤΗ 16 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• Α∆ΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
Λ. ΒΕΪΚΟΥ 45,
ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210 2912440
• ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46,
ΛΑΜΠΡΙΝΗ,
τηλ. 210-2933080
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 61-63
(έναντι ΙΚΑ), ΓΑΛΑΤΣΙ,
τηλ. 210-2921626
• ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΜΗ∆ΕΙΑΣ 36 & ΥΓΕΙΑΣ
(πλατεία Υγείας, πλησίον Αγίου Ευσταθίου, ΕΥ∆ΑΠ),
ΠΕΡΙΣΣΟΣ,
τηλ. 210-2720033
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 / 4
8 ΠΡΩΙ - 8 ΒΡΑ∆Υ
• ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΧΑΛΕΠΑ 70 & ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ 85
(Άγιος Ανδρέας),
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ,
τηλ. 210-2921301
8 ΠΡΩΙ - 2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ &
5 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 8 ΠΡΩΙ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
• ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 92, ΛΑΜΠΡΙΝΗ,
τηλ. 210-2525053
- Για τυχόν αλλαγές της τελευταίας ώρας, ουδεµία ευθύνη φέρει η εφηµερίδα.
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον κ. Γιώργο Βλαχόπουλο, Τοµεάρχη περιοχής Γαλατσίου - Λαµπρινής - Ριζούπολης, στο τηλ. 210.2917577.
30
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË
Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ
Η οµάδα σύγχρονου χορού DIRECT της
Μαρίας Μιχαηλίδου παρουσιάζει το
«Κοίτα Μέσα», µια παράσταση για την
τέχνη και τον άνθρωπο, το Σάββατο,
25 και Κυριακή 26 Απριλίου, στο Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι (έναρξη:
21.00).
«Ό
ταν µιλάω µε το χορό µου, ο χορός
µου γίνεται λόγος, γίνεται ποίηση και εικασία… Κοιτάω µέσα, η αλήθεια φανερώνεται
και γίνοµαι κοµµάτι του σύµπαντος… Περπατάω, πετάω, νιώθω… ακουµπάω, µεταφέροµαι, σπάω, αγγίζοµαι, συγχρονίζοµαι,
πατάω, διχάζοµαι, ενώνοµαι, λυγίζω, σηκώνοµαι, αφουγκράζοµαι, αποδέχοµαι, και πάλι
ονειρεύοµαι… ελπίζω...
Ένα έργο για την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου χαρακτήρα και την αέναη διαδικασία αναζήτησης και γνώσης της ψυχής
του… µέσω της τέχνης. Τρία µέρη που
εκτυλίσσονται σε συνεχόµενο χρόνο και σε
µία αδιάλειπτη χορευτική performance εν
σκηνή.
Η τέχνη δε χειραγωγεί το µυαλό, το αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει…»
Συντελεστές:
Σύλληψη - Χορογραφία - Σκηνοθεσία Σκηνογραφία: Μαρία Μιχαηλίδου
Ερµηνεία - χορός: Κουτρουµάνου Γεωργία, Μελλά Γιάννα, Πουληµένου Εύα, Τοντικίδου Έλενα
Φωτισµοί: Θέατρο Ροές
Φωτογραφία: Έλενα Λύγκου
Ηχογράφηση: Luigi Collacciani, Σπύρος
Γραµµένος
Πληροφορίες - κρατήσεις: 210 3474312
(∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 16:00),
210 5816529 (∆ευτέρα έως Παρασκευή
17:00 - 22:00)
Παρασκευή 10 Απριλίου 2015
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
παραδίδει ιδιαίτερα
µαθήµατα Γυµνασίου και Λυκείου σε
Μαθηµατικά και Φυσική. ∆ιαγωνίσµατα
µετά το τέλος κάθε
θεµατικής ενότητας
χωρίς χρέωση. Υπευθυνότητα - Μεταδοτικότητα
τηλ. 210.2221438,
6947 932579
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
µε εµπειρία,
παραδίδει
µαθήµατα σε
µαθητές
όλων των
τάξεων.
Και δυνατότητα
σχηµατισµού
γκρουπ.
Τιµές φιλικές.
τηλ.:
697 1801416
31