close

Enter

Log in using OpenID

7. Sınıf

embedDownload
Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu
2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
II. Dönem I. Yazılı
Hepinize Başarılar Dileriz
Adı: …………………………….. Soyadı: ……………………….. Sınıfı: ……….. No: ……. Puan: ……
1.Soru
Aşağıda Maun suresi’nin okunuşu karışık olarak verilmiştir. Okunuş sırasına göre yan tarafa sıralayalım. (2X8=16 PUAN)
1- D
2- B
A
C
Meliki'n-nas
B
Mine'l- cinneti
İlahinnas
3- C
4- G
G
5- E
6- F
7- A
F
Minşerril vesvasi'l-hannas
D
Kul euzü birabbi'n- nas
H
Suduri'n-nas
Ve'n-nas
E
Ellezi yüvesvisu fi
8- H
2.Soru
Aşağıdaki bölümde orta kısımda verilen kavramları uygun tanımlarla eşleştirelim. (3X6=18 PUAN)
Peygamberimizin Allah’tan aldığı vahyi olduğu
gibi insanlara bildirme
görevidir.(Tebliğ)
Yüce Allah’ın vahiy yolu
ile ve peygamberler aracılığı ile insanlara bildirdiği
ilahi kurallar bütünüdür.
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacağı yer( Mahşer)
Din
Mahya
Batıl inanç
(Din)
Din anlayışının sistemleşmiş ve birçok insan
tarafından kabul edilen
haline denir.(Mezheb)
Yanda verilen ayet mealini yorumlayalım. (14 PUAN)
3.Soru
4.
Soru
Mahşer
Tebliğ
Mezhep
Ramazan gecelerinde, gecelerinde, camilerde iki minare arasına
gerilen ipler üzerine yazılan yazı veye yapılan resim (Mahya)
“And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan(kötülüklerden ve inkardan)
kendilerini temizleyen, kendilerine
kitap ve hikmet öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. ”
Tabiat üstü olaylara,gizlive
akıl dışı güçlere,kehanetlere
aşırı derece bağlı boş inanç
(Batıl İnanç)
Allah insanların içinden kendileri gibi özellikleri olan ve onlara Allah'ın buyruklarını anlatan ve bu şekilde insanları arından kötülüklerden arındırarak insanlara lutufta bulunmuştur.
(Ali İmran Suresi 164. ayet)
Aşağıda verilen hecelerden yan tarafa işlediğimiz konular ile ilgili anlamlı kelimeler oluşturup yazınız. (1X8 =8 PUAN)
met
Mah
lek
ruç
hep
O
Ah
ya
sak Mürsel ODABAŞ
Rah
İm
Me
lak
Mez
Ali KÜÇÜKDAĞLI
re
Şakir OKCUFit
1 Melek
2 Ahlak
3 Mezhep
4 Melek
5 İmsak
6 Fitre
7 Oruç
8 Rahmet
ilyas CEYLAN
Bilal AŞAR
Aşağıdaki metinde verilen boşlukları uygun kelimeler ile dolduralım.
5.Soru
6X2=12PUAN
Allah tarafından vahiy yoluyla insanlığa gönderilmiş ilahi kurallar bütününe din denir. Dinin kurallarının insanlarca yorumlanması ile ortaya çıkan farklı görüşlere de Mezhep Denir. Tarihi süreç içerisinde İslamiyet’in yorumlanması ile
birçok mezhep ortaya çıkmıştır. Bu mezhepleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. İnanç ile ilgili çeşitli yorumlar
ortaya koyan mezhepler İnanç mezhepleri olarak adlandırılır. Eş’ari ve Maturidi bunlardan başlıcalarıdır. İslam dininin
ibadet boyutu ile ilgili farklı görüşler ortaya koyan mezheplere ise Fıkhi yorumlar denir. Bu alanda bilinmesi gereken 4
büyük mezhep olarak da isimlendirilen başıca mezhepler ise şunlardır. Hanefilik , Şafiilik, Caferilik ve Malikilik. Ortaya
çıkan bir diğer yorum biçimi de tasavvufi yorumlardır. Tasavvufi yorumlara Alevilik-Bektaşilik,Mevlevilik. Ve Yesevilik
örnek olarak verilebilir.
6.
Soru
1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)
İslam düşüncesinde yer alan yorumlar, mezhep veya ekol
olarak isimlendirilmiştir. Mezhepler, İslam dininin getirdiği fikir
ve inanç özgürlüğü bağlamında ortaya çıkmıştır. Sonuçta bir
insan, bu yorumlardan hangisine bağlı olursa olsun Allah’a,
Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve Kuran’a inanıyorsa
Müslüman’dır. Bu yorumlar, dindeki anlayış farklılıkları olduğu
için hiç kimse benimsediği yorum dolayısıyla başkasını din
dışı sayamaz veya kınayamaz.
“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” (Maide
suresi, 67.ayet.)
B)
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…” (Kehf suresi, 110.ayet.)
C)
D)
“(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz
onlar da öleceklerdir” (Zümer suresi, 30.ayet.)
“De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’
demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim de demiyorum…” (Enam suresi, 50.ayet.)
4. Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Din anlayışı, inanç ve özgürlüğün garantisidir.
Mezhep ve ekol İslam’ın yorumlanma biçimleridir.
Kim, Allah’a, peygambere ve Kuran’a inanıyorsa Müslüman’dır.
Din anlayışları farklı olan insanlar, din dışı sayılamaz ve
kınanamaz.
A)
B)
C)
D)
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın!
Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları
için dua et, iş hakkın-da onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine
dayanıp güvenenleri sever.” (Al-i İmran Suresi, 157.ayet.)
I.
B)
C)
D)
Allah’ın emir ve yasaklarıdır.
II. Dini anlama ve yorumlama çabalarıdır.
2. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A)
5X6= 30
PUAN
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları soru üzerine cevaplayalım.
III. İlahi kaynaklıdır.
IV. İnsan ürünüdür.
Peygamber insanlara karşı uyarıcı ve açıklayıcı olmuştur.
İnsanlar için dua edip bağışlanma dilemiştir.
İşlerinde danışmayı ihmal etmemiştir.
Allah’a dayanıp güvenmiştir.
V. Zamanla değişmez.
VI. İnsanlara ve zamana göre değişebilir.
VII. Tektir.
VIII.Birden çok olabilir.
Her insan, içinde yaşadığı toplumun kuralları, inançları, örf ve
âdetlerinden etkilenerek şekillenir. Bundan dolayı da aynı dine inandıkları hâlde değişik coğrafi bölgelerde yaşayan toplumlar arasında kül-tür ve ortamın etkisiyle bazı farklılıklar
meydana gelmiştir. Bu toplumların değişik kültürel ortamları,
dinî yaşamın çeşitli alanlarına farklı şekillerde yansımıştır.
3. Yukarıdaki metin, “din anlayışındaki farklılık” sebeplerinden hangisiyle ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
Kültürel değişim
Toplumsal değişim
İnsan fikirlerinin değişimi
Çağın koşulları
Mürsel ODABAŞ
5. Yukarıda “din” ve “din anlayışı” ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yukarıda verilenlerden hangileri “din anlayışı” ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi orucun toplumsal faydalarından
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Ali KÜÇÜKDAĞLI
I, V, VI, VIII
I, III, V, VII
II, IV, VI, VII
II, IV, VI, VIII
Şakir OKCU
Ramazanda sosyal dayanışmanın artması.
Ramazanda toplumun daha çok kaynaşması.
Ramazanda fakirlerin daha çok yardım alması.
Ramazanda kişinin iradesinin daha da güçlenmesi.
ilyas CEYLAN
Bilal AŞAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content