İstanbul Yazı- Yorum Kurs Programı

T.C.
iSTANBUL
CUMHURiYETBA$SAVCILIEI
YetkiliBtiliim)
(CMK'nun250l{addesi}4e
.../.../2008
NO : 2 0 0 7 / 1 5 3 6
SORU$TURMA
DiZi
PT]SULASI
60 NOLU KLASOR
SEVGI ERENEROL
1. 1- 12sayfalanarasrnda
$iiphelilerSevgiERENEROL,KemalKERINQSIZ,Muatl'er
gekilmigfotogmflaflmn
TEKIN,EminSiRiNveveli KUqUK'iinbirbirleriyle
fotokopiled
SevgiliEiim Miigeibarcsilleba$layan,
2. 13-29sayfalanarasrnda
$iipheli Muzaffef
TEKiN'in ailesitreel yazlslile yMdrglmektup
30-35sayfalanarasndaMuammerKARABULUT'unBiiyiik GiigBirligi Sdzciisn
SatlFrDanlitay'da
YunanMilli Bankasma
srfatlile yazdrF,FitansbankHisselerinin
ibaresiylebaElayandokiiman
MuammerKARABULUT'uD Milli Giig BirliEj Siizctisii srlah
36-37 sayfalaflaras],nda
onemli Geligmekonuludokiiman
ile yazdrgr,PatriklaneninKapatrlmaDavaslnda
38. sayfada$iipheliSevgiERENEROL'unTekirdagCunrhudyetBatsavclhgrna
ziyaretetmetalebiile ilgili belge
yazdrlr,$iipheliMuzafferTEKiN'i cezaevinde
o, 39. sayfadaBaslnAgtklamasrnaKatrlanKurumlar baSltkLdokiiman
Platfomu Giriiinri
KKTC ve RaufDENKTA$'r Destekleme
7. 40-41sayfala arasrnda
Toplantlsrba$hkhliste halindedokiiman
Atatiirk'iinUla$ttgi$ifreyeGitre lii*ledn Ana Yurdu
8. 42-48sayfalarrarasrnda
ba;hkh Yeni Aktnel Dergisiningeiitli sayfala llln fotokopile
o 49-50sayfalarlarasrnda
ABD Dolarl'daYalankonuluNoelBabaBaflFKollseyi
MuammerKARABULUT imzah dokiiman
MuammerKARABULUT'unMilli GiigBirligi Sijzciisiisrfatr
10.51-59sayfalanarasruda
yazdlgr
yazt)ar
ile ge$itlikonula.da
RuhbanOkuluigin MGK Hazrrballtklt
11.60. sayfadaSevgiERFNEROL'agdnderilen
intemet grktrsrdokriman
MuammerKAR{BULUT'un, Milli GiiqBirligi Sijzciisiive
12.61-77sayfalaflarasrnda
Noel BabaBangKonseyiBagkamsrfatrile geqitlikonulardayazdrlryaztlar
Noel BabaVakfr
13.78-79sayfala arasmda
$iipheliMuammerKARA.BUI-UT'un
internel
Baika srlahile $iipheliSevgiERENEROL'agiinderdifigegitlikonul,Lrdaki
qrktl$ dokiiman
14. 80-81sayfalanarasmda
$iipheliMuammerI(ARABULUT'unyazdtptyazr
15.82-85sayt'alan
amsrnda
$iipheliMuammerKARABULUT'dn$LipheliSevgi
ERENEROL'a gitnderdigiinternetqlkflsr dokiiman
16. 86-112sayfalanarasmda
$iipheliMuanmerKARABULUT'ungefitli konularda
yazdtgtyanlax
Saygllanmzlaibaresiyle
ibaresiyle
baglayrp,
Yunanistan'a
17. 113.sayfadaPatrikhane
bilen doklinan
18.114.sayfadaGereginiKim Yapacakibaresiylebaqlaylp,Bilgi ve Gereginiarzederim
ibaresiylebiten dokiiman
19.115-118sayfalanamsmda$iipheliMuammerKARABULUT'unyazdt$ yazr
20. 119-12.1
sayfalanansrDdaomer SAGLAM isimli 5ahsrn$iipheliSevgi
ERENEROL'agiinderdigiyazl ile ilgili intemetqrktlsl
21.122-123sayfalanarasrnda
Milli GiiqPlatfomukonuludokiimanlalx
,,,
124-138sayfala arasmda
MuammerKARABULUT'u' getitli kolu]ardayazdlll
yazrlar
yazrile ilgili internetgrktlsl
139.sayfada$iipheliSevgiERENEROL'agiinderilen
dokIman
24. 140-141sayfalarrarasrnda
$iipheliMuammerKARABULUT'unyazdl$ yazrlar
142-144sayfalarrarasrnda
$iipheliMuammerKARABULUT'un,$npheliSevgi
ERENEROL'a yazdr$ intemetglktrsrdokiiman
26. 146.sayfadaMahmutKOq isimli qahsrn$i.ipheliSevgiERENEROL'agdnderdigi
intemet Qlktlsrdokiiman
27.147-150sayfalanarasrnda
$iipheliMuammerKARABULUT'un,$iipheliSevgi
ERENEROL'agitnderdigiintemel91ktrs1
dokiiman
24. 151.sayfadaSiipheliMuammerKARABULUT'unyazrsl
152-155sayfalanarasnda$iipheliMuammerKARABULUT'un,$npheliSevgi
ERENEROL'a giinderdigiintemet qlktrsrdokiimaD
30. 156-157salfal^n atasrnda$iipleli MuammerKAR-A.BULUT'unyazrlan
158-161sayfalarrarasmda
$iipheliMuammerKARABULUT'un,$iipheliSevgi
ERENEROL'a gdnderdigiintemet grktlsrdokiiman
162.sayfadaPatriklaneyeYah,a!'taverilenAyiD izini iptal edilmeiidirkotruluyazt
I 63. sayfadaValilik Makamrnalspafiaba$Lkhdokiiman
Bartholomeos'un
EkiimeniklikYolu Agrldribaresiyle
34.164-165sayfalarrarasmda
ibaresiile sonbulan
baglayrp,
kof Dr. MehmetCELiK CelalBayarUniversifesi
dokiiman
35. 166-170sayfalarrarasrnda
Noel BabaVakfi antetlikaEltlara,$iipheliMuammer
yazdrfryazriar
KARABULUT'ungegitlikonr-rlarda
Noel BabaBangKonseyiDernegiTiiziilii
36.171-179sayfalauarasrnda
Uluslararast
baghkl dokiiman
180.salfadaNoelBabaBanqKon"eliI lelrl l-ormu
Noel BabaBant Konseyiba;hklt dokiiman
38.181-184sayfalanarasrnda
Uluslararast
yazrsr
yazrlmr!,
39. 185-192sayfalanarasrnda
ile
CiistermelikSII|I OtesiHarekat'a
el
EvetDeyilecektir...baghkh
dokiiman
40. 193-194sayfalarrarasrnda
ibrahimCURSOYisimli Fhsln yazdr* dokiiman
Z^btt K^tibi
t9q
' ] : ] ] . . :
' : . l i
., rri ;
,..;
../,1."
*
' ; :
i ] l
:
, . , .
i,.. t.
:
.:l::
j
, ., ,,i:,,,.-a-i.,l.tii.i.:r,,i;,i,i;;,,.Jil.;-
l ; - r a : i i , r ) i i ! , ; r t r r : t i i ! - : : r ' l t ; I , , 1 : t ,1, 1
. r:.._ : . ti i;.,ii - , r . i .
_l : I I ; , :i . -.l, I : r. , r: , iI i i , l i i 1 | l : I t : : L i i : I l : r i , r . t . r ;
i t r t a r j i r ! ii i . . : i , i i ; l r t , i a i , . l | t i : r . r . i t , t , I . r : \ . t , i t - , . i r , ! i : r i . t . t :trj.tj,.,i, t i i 1 i : i r :!,- 1 t . J . ] r ; f , \ r .s i . ? .
i l j r ' . . 1 i i i. i' . i l . r J! a ! l r . r : i l 1 i : i . f i . i ' - { l r : j ] l , j : . : r . . i !
l rr , ,,,:t.i,!ii.){a!.rtrr..ii!liiilan
.0clriifr
r a : ' I . . i . t i . i i . . l i l i ! l i : ii , < , i l r : : l | , i l i t : - r : , ! , i i r . , , t , i t : . t , _ . n . .. : r \ i l i i i ; t r . l , : r l . r i , ! . i . . t - r , , t , ! , , t, : , - \ n r ,
r
L'!lir;,irrr i'\r'.f \i-1. ntr..,.r,,jt,'rlrrl:,:t .
I
r
l.. I .,,,
.,:.tr 1,11;;,,,,.,,,1
i i:' , i
:-;-i
ili'i
\;.--*
;.ii"iirjir
,:rr,... t,.rl;.--:,,1r,r.i,:^r,r;rr
!.1r.j:r:r i.;.r:;.,
I .
.i Lii
rr
-L .,r-l llltr , - d r i r r t : i , i l . : , 1 : : : . , r - ' . ] : r . i , : , t i i / ' - .i i. . ! r j ' i i| , l i : i , : - , . . r .
. ! i l i 7 . : r i i r l i \ , : i ) i l i : i t \ ' : , : : i i r : ; r t . i . , , : . : , , ; ;,l, 1 1 1 i . 1 ,r t, :r::r , i : t ; - t . : : I i . i : , ! : r i i i ,
l r , i . r t ! ii i l t
' ' : r ! : .: i. : ' , :. i r r ,. ,,r . i , i \ . 1 i , ; f . l i : :] rl , . i i i ,i , , . : . i :
i
:
.
.
;
.
.
.
i
,
,
i
i
.
,
,,.
.
t . i r . i . r ' , i , - ' . . r ] ' ' , ; i . , ; r ; ; : , , i : ; i - , r , : , i j ' ; : . : ! - l - . , , : i : ; , , : - : : . , . j : , : . j , , . I i I I I I : I I : Ii ,, -, .r I, ., -: i, r r , r
1 : i r - : . j i . r : , r il . . i : i . i , : ; i t . r : r : - l r : : " .t'. : , l
: i . r i r , r r . - r i i , ! : ; r . . : : : . , , . , , ,,,,,-,: : ; ; i l : 1 . , . . : 1 1 . . - ] i " . . . , " , , , , . , , . - ' , ,. ,] ;l t. -. 1
',.
.,i
, j - . . i : j ; i i ! . I : : ) t j : . i . u i I : i r . , : r - ,r 1, t r r t r . ,
:'
:,,,:t,..-.._-,_:_
-._ -.
.'I
.
i
I
I
I
I
.
,
r
,
r
:
i
I
:
;
,
:
,
1
,
1
.
!
:
I
I
:
,
:
I
1
i
.
,
I
I
I
I
.i.
I i I II
:,r,'.r:ril
. . : . , : i t r . : r , , . i 1 . i t t - r , . : : , r ] . . r , . ,_
i
l.;: r.,:..:.:i r..:.. !!,_:.tt '. r,-l-l.t::t.,...,t.,,,r,,
r..:r-i':r,1.r.i:a,::.rlr-,-i-.1
. . . r . i , , ;:rn i . : r : ( , , . . , . : , , , , . i i l i : : ; ; - : " : r : : . j . : " ; ; 1 . : : i . - _ : : . ; _ . r , - , , , r : : r : : i . . t - ; . : : r t : . r . , , ; . r . : : r , , , r ,
''...|..'l..ri.,''l...'.ri::.l..i:j:i.ll]'.j'lljli.,i::-1:lll.',i;|i;ii:l].)lji,'.':ii.i:.;]j]]ji. lli-]'];'r.::lll.1l].l
, i . , . , r : : i 1, 1 , : ; t , . . ; r , , r , ; i , t i i i t : : . , i r i r . i . . j . t , t , : t . r t . r r . r :: ,. 1r l, 1. r i : r i : i . :I : I i , l t I I . r
i I I i : L, , , i . t i , . . ,
l
r - _ r t , i . i . ,r i : i , , r : i r . . i : i : i , : r :
, : i ; , , . 1 : . , , , i , . : i i , , ,1 . : , r . , . . , ' : ; i , t : i r . - _ t i . . , i ; . : .
l-i:i.;:i
.: ,i,,i,.,.i,..,;.:1,;l:-i.,'. :i..'; :.r...1, ::.,. r:.rrrr
- : ; . , ; : ,-, : r , r
:.'. ..
_., .
.
.
i
,
,
i
.
. t ' , r , - r . : t , 1 1i r r : ,
I , ,. , . r , I . , .
.1_;r.l .
.
.
:
r
.
i
lr. ir,.r:lt.:rl
r : i l ri ! . r . . r i r j . . , ] i ; , . . r , r , , . , . . . . . : : i : . 1 : , : i, ,: I , , i . : t , , , , . . .
. . 1 .r r; t ,
, , : r : l =r ; r . . t r - , t , t l ,: t. :. : r ": i : . . : I - , j r , . , . i i
! : i , : i r : , j r ; L - . : , . , i : : . : j i .r.:,. i , . . j I : i \ - I ,
, : i i ; i i , j l : i r r :1 ; i l. i . i r1 r . r l t r j : . : . , . i . . | : : 1 j i . . . i
t . ' . . - . t . t , : , : t i , . ; . : r r , : r : r j . l . , i i l i - " i 7 : j l li ,. ., : t t
.
.
:
.
.
.
r
t , . , - , : , , : , 1. , , . . . , , . , ,_ . . .: . : _: r I . . , l .i i . , - . i . t, . , . t . , .
:,:-:..
, l - . - l . i 1 . , : . , ; r , _ : ' :1, r. ., . r i ' r , . . . i _ r , - i , i , .
.:1,1.
!.,1,,,r::l
. , , j i : . i , : r i . t , - l i , : . : i t r i l ] i . , . , , . , j j , , t i i . :-r,
- . 1 . . 1 : : t ., ti
1
,
1
.
,
li:.,r,;i,i,...-,
-.i::i:
r i j . r i l - : : i i r ; . i t j t ! : , ! :i i t r : t : j , r l j , l i r : - , . , . , . : t t . .
, . t , i , , . i , ' t t : r , j l i . r a :ltt , : - : ,r i - . ,: , : li r l ; r , -t . : , , ; i , :
i . . 1 . f . : r ',:. 1 t r r . l i ; : i .i j . i i : , l : : ! : r. / I ; . : l : . rI . r i . i . : , l i t i : , r r t : r i i . L , . : r . 1 , : r r , l ; . t , r . t r_i 'l r: i, t ; .
lt1
i! ':_j
: ) : r t j i \ l ; : - r . i : r i i Ti i r ; i ' i i , : . l i l r n : r i : o l - , : - r l i L i : l l t i r t: i i i r - i i r l i r l i , : :
: t , 1 1i l . ; 1 1 ; r , " i,l.:,, - , 1 , ; 1 s 1 . 1 ; ; , :
a r l r l i r . ' i . i : r r J i . ' j i i r u i r i s i r r : r p r ; t : : . i.i s t : : , : i ; : : r j . i r . r . : , ; N l i i , l l i , , r , . ' : i l r l t a t r | \ r l : i t i . r . , r l . . 1
: l r N c s l n i i . ' i . ' i ) l r r i s r : i . , i j rl , i r i r l l , i i i i : l |i i , l ( i . . .
r...r.i. i.,:i
j i - i , 1 : ' . r : , . l i i j . : rrj i ,| tr ' : , , r , r , L I , : , I i , i ; , I i .; r: ; , , ' , ,
,
.
.
, . .r
,
,
.
.
.
.,,,,hiii
f.i i, ii
i : 1 : l i a . : , 1 : r i 1lr::ttl r : t l .i . i . , i r ; . : l . t : t : , r :l:' ,, :t r . . . ,
'.r:.1a.:
i . l i i i , , - ' , ; j r : | a : | , ! i , . . . . . t 1 : . rj u
' a . r j . 1 ; , . 1 . . 1 1 . ;1; ':r. . 1 1, 1 ; - - r : , _. l : , . i : r : l - ' j i i 1 l ' l al 1 . i : i . . l
:
:
j
\
i
r
.
.
t
:
,
r
i
,
t
:
.
!
i
i
:
:
|
:
,
:tria.:
:r
i , ? : i , ' t . , t i i ) i , , t' i : : ! , - : . , - : : : . : : I . | t i : , i 1 . : - ,
i i t i r r ' , :ir: I , : r : i . : r I _ tr.,|: i / ,I i j . r: I , i '..':-l!11i..::.1
rri;. i,..irrrii;r.,
i I i , i a l : ' : _ , a ,j ri r: : ] r r i i. r . l , . . . , r r j r;,.ll
-
j ; r : . , :i t i : i - , " i . , .
' . l ) i r| r
t.:;rrr: :i:' :.1
192,
:,. r ::l , i.
cE(
E L t - u b r c ' A '{ / , k r r , , r { ,
A c l K r A I - iA L a R I v E
.t
i . ' .
. r - r r , : . . , { ; a t l , L ts ,
Jcl.lRi\si
: n . :
j
, , ; l - . r . _ s, ,- l r , , p , , t , . r , , , , r - t , 1 .
Gar,a.g.iiLEia
GFN tL-i<UR i"lA) IllQh/+i.i Ejrii<nruri,
I
S l H i l t c f - 9 i J . r A / r - E k AgTE R c L ! i i - i e .
t:t.lr.a.r zoc'Z.a-4eir+Lj /(oltLiFi'ta::i!{r .
i . ] i - : k d K l A Li 4 , ! L - r r i + " g A p l n p l ! - ,C , L {r r - . .
i i / : A - : : ' - A f l I . - . T A q \ . - - , , r ! r r j - f ? : . r - i i 1 | t ! i i : i - | E D i i t . , . r , { l , r B U N L A R A! . i J - . \ ! r1- :r - i : , 1 4 rr -'
r FRrlFklEVb- Lcii;rin
ilfs-f -^'. 5AdLr'\&r\LiAD iR, irr-<Lr 16R[Aiq at-rail ;';rLixoE
_
/+BD ;:E!:-Ll
SrLAI+LAk tir(t-,,,\r:iAol_.. fj{.{./!AAI.: {^i5TEj.Elr _F- F]trr7r-4ND;tr^,/rn
{ / \ i 1/ i T . s w R E l <L i c L Aj l a l . -R E D D i c i , - ' i : r , n "
krj il;t5'i'ir (;6r t?Ei"lr'/
G:El.J!LkujlniAy t:,Alf:Arjr r'rrur4 i;r::i *^t-r./rft/'i
Allll
$
YE !Eiltii'rilajn
)AFILIYA-ii lg|ll .5dliEk,
q^aA i.Aiii:ETniF. VE YoE(,dgiA
kAr'1L'('\Lr DipLci{A:;..5;
: c l1t-/-t 1, -, -.,
ro irr-'i'Ep-L.k BAFBAk/\lrERr)ocA^TEZt$Eiji;
/\zr ri i,i:!MAyA
sENLhuiF.r!
A . \ ' .i ( A . { , \ , ( , . Y ! . . , . . i d L . - " : i
'.L.|\i:pt
JA)L/\ i l4A K 4u i{l'o/!
Hazr(L:h:i6Er\l
Fi,47-l;r.LipiLt-B
3r,N
a?/-r., r,r
,frr^Li(r.\
.:rr
!..r.r,r!Lrq
^?-L&liir{
--Fi-tr,jGtAl!i
.i}irl,t karv Foj.A. 84 :3/a E/{NI
, - -/,:11',i15
rorL r. .,
( c c E c i , { A i , j r - r i ,-i , : . i n ( , : r
.JL,;L|
-,.]''i-..'.':..;"-r;lh;d,iq.1|:;;;;.?.g-ror'.,.-r,.:",.;u'"r.ri-a'.',*iFll.t:'."u
F
f r . L _ f . r , , J , , / - 4! .: .; - , . 1 I ; , \ . . L . _ r / i ,. r j . U , . , . : . . - , . , t , ? , : , . t , \ , , " { d N
i-oc.rn;Nr:la..iil.!lfA-/+Nr',./\1,)))fQj cLui.rua!r/!(
r , . 1 F i . , L l . r |r{zA ) i - a 8 i a J . o ^ 1 r , c
/tLtiJ/.ta
-
'EN\
. . .\ , ; i
!,.
-:r/{.
:: ,r ivl\&
kA\€:
1-kU(Mry gAiLA{r
t ,r.r
L:Lrt,-;
.i
.
,..
-..
rt, r ..
:i"8,';-
,r:...r
..i .,_r ,\:.;. j\r,;
F..:...
to i{
_ 3 F Fil^:
r...rr.rf-/. ;ill..f,h
j
'
I.Ai.. . r - , ; , t c , _' ' . ; ' L L
'
r
r
I
'
., \iis-,.i
:
r . / \ \ / u i , r i l ( -r ' i i f r
.l
?-Ntt;-r.::
n j :r-cg,,r, a
\ji
r^tAFrNpA^i
i ' / . . r i .li;
j:-i_r]
V E R i L Ej , t i r r r . . - ; r : , U ; ; I j
-1-i.i.t:.ILi;;.:il: l;"-i:A;iN
', ^._ :
. , . , ;i i $ , - i j
. \ ? ; ' : r \ ' : / { .& - n L
t?FilA,rirli
c'1\,L\
/t
"\
"-'
!-triFlFi''h
/: l1!
BAz i. D F l1r-",\"-n--.
eAzFTF:i
iio i; L ia iie"'Aai'A
f{
C,i<r-r^sl
C i : , r :t i t , \ :
iJrl aljl,tA
EI'i Bl'rh,]CE'
oi-:D,1.,ii VAz€tscliEk-TFi.l
p u sr ti 19 iF.. 6.r.sa,+;1;ir'r
DA: l-A,!
BA$kn qAR.Esi
scliL-ri.iu \'4eD jilticiitl clzetl.c.;e",
F i . i o . l i i 5 r ' r . r ; i . r 1 1E l r , . , € 1 , b i A " , ,
i"r,rARi \r_ri., JILFjZT , r . L , ei i l i / ] l li i
G€LiF
V4f.t
iLF
g;i,, al.li_A+&a
G:aR|]':E jrF(
yER;
!/\TkA
nreic,:i
=r(
o
L ,A r i L i < / . T ,
' E L E t \ 4r - \ \ :
l" iJiycii
vi:
(r-LJSTR(irt
i4;LLFoiJl?
a'',4tErr.irigR
L:- i{1
E t< 6i.i
3r,r.-,( iri
i:ik
ti-\l
yrrfi{LiK
s/Ni€
-fAL trf: L E (' tli€li!(TL::vii
ca
R.
i-' r"l ri'o'r \i./\':-il i
Di--e (
o\Llr
;
i,,:
i ir\rl"! ,1
B'\,.Ail
lf ail4r\ri
A.EgL:-ii..lLik
TEZi<Ei'r,-
i l_:il -
- ; r l n \ a , 1 :
l i ' r . r : . ,. _ ' :
i t-.-,:ii i'
.) i_ !,'':-
f1;
&u:ir
iLE
A1/t<:tt'ata
o;,r
t
lLzfL?L
;:L' ia!'rrrnri 5''tDu;:n::i'
C : E ( F L i r . iei e a Y g A * K A t ! l
t/\tAiilirrtsDu,
ctK/\i<rL/\lt1yci{
GEI't(ai<uAiiA\
._,i ,..,r '
: j i . . '
a A / ir A
\l
v
_ iL rl i L a y a i r A . i
sctnr:i LAf:ttl,l &F,rELkL/l;li!,f
|1ry)ar)i,r.
irsel'it
TEakFREril:\
Erll i.]'JE alKr\ltllhAei iqiin
,
(FPl'r trsrNi
i . + / ! L i . : i l . ii - i r : n r O i ; , ^ . l F D E s i € r ls'iaYDI:Dg '
zcAr-r.v'.ir
/rp-AtlNDA
_i,l'r+.
iria
i:r 1,j r.i;\GLA 14b,\
igit'i
F! r::r,.i
B r + i i . + t , llc,sir'!,r\i
,r!Afl)-J'l'A pAil l ll;/i,,,
til<Afiiq,,\v/!
ri/+SK/rr.ll
'biy.r*e;ar,lt
y / \ r , i ( { r i i } , : , , . ! - i } R : : ; ri , j i
',,',pgteri;ik
S/{ALAVAJAGi z
BiR'faKAFIAl'i
'TjSt
-?-4Li1'4 ir a'
|1r5
oL/aSi r.+AAEI<ATtj
" KJiai
Ve
[l! t h'.'i N
acl' ct]dEDEl.i tirAEi :'lirtr'
Z Aci,at! l.!r'\Y6€iric!-ro€!ra'
'ea.L/lrir'',5'.A?lr
1,-LKrrl
l 7 \ : A i " is / i 3 i ' l
13<;
g i ! . 1 1 i ?i q i
,
. -
' - . - ,
'c
fiin;ta, l;idA
;
- .
' : , : . \ ;
' 1
" "
i
er'i {r\s7'r'1<r"i}r'"r\
YinFLik
D ia ! A ili Ecl Yaii ,
LAti5AFAr'{
liE
L, r,e D rRE[Ti
l'- i-Klty .1ur'7 17.qi.,al
GeN€L
F,
L \ r ' i 1c o i . r r L t . . D L
D , ' l7 K / 1 r !
EttAlkal'li
':'-
t:
ll
ovLl'/i
2'
5 KAst.'-i 2.c L'r'IAt
llrsrr,
(.d: pu t(1 E5 ( i.l ( r.{ sotri
LiA€C f,,trr
B. rri_,,. ir<, TirrcL
I
AA{ KA N-(' & a V €Rrl. {.](iE
i-L rzlnAt
Dt;lLnfifi
CrAl k 4t'i. lllrs{,,'LA
t - E Z _ k - o k 5 .p n u - ^ r t l . i / . C F
( \ rE l i . r .
z4ALl-$i YoR }
i )!il\]i]F
As ( /.iA giP"'i<l r:jr'
vr.R.
t161174g411;
i 3 . -r t , r : c r , , r A D o 6 . up A L l r i 5 i , r , r i N
o L A a r ' ! r'' .
c ! r / r l + i i n i r E r p - E ri , . ri c , i i L i ( , r L it 3 L A $ . i
i oirulcuk&f.;Anac,iLai!
i , , , / , r { / , r r \ ? r f . r : i r { { .8 r . . . , . , R I r " . , , u ,
lsl-E\ic;i-1,,2,
og-.1.-.,,
TALir-Lr-r'!r \tIr,,1 L![,,:,Lisr .Llb
T-r
l,\"p
r,i.... t :.5f rlAr_/\t EKrc!,1i1-,,,,
b.;-"e yCitifr/ii
EF,O N O A J 1.., a:' t{.r\lt _.,Ai,, S i ! /i3 /:,-.,
i r i, i+ti A Asl..B,6 i-
1?
!:
a-.rEtryA;AL
T E p ' i i u / - . ' / - o c , i G : - i. { F L s - c / . { i r r n L i - {
&oi.rp9io1.,ur,ull sagla,ttslre
l- i:,L-l:t.i i^
.
,/
I i:RAiir-i
i-i a R€i,-AT
- !r
I*r
TF::llcaF=.
i.L l{, ,_
...*.
i;E.:aFl-
y}LD.;
vEeH(r?;li.
+'t Gilir iiri{a? YL;i.rcri lLi-
+ l r / . i + ; < 4 r { c i . r : j i i t ! _ i j i . , 1 . i ; { : . , - E - ' J . ! d\ b E N h E { i r l
GEllsLi(i,ir A\ tlAar-s.lli Ni
N
F _ i r ( . * { r - >3t , l . ir r \ . J A a G A r - A t i , N l
N
qlicAtltlai(
I yiLt
,4SA l!
-.ajiilji{!4:<.,,.Aaa(t!i5hc-:-epLejlpEN
1.,_r.,\...
c-ENi,r!-.c,.-..'.i',iJ.".,.
t.'
r-eai.r.
. d;f *-
tjl\iir,4 J.i gUjFi
rr
LL.Ac!.i!
..r',r. ,.
F._s;'.::.; ,.f
i
\ r
,:;;-;:;;;1.i.*.,;;:r..,:;;';.'r'.
lb3
i
Ei/-'ri ,-;,:
t-rta n,
, " t t, ,t - " . , - , ' f
' - E ; i ' .L E I
| ,'
,
ti=(lLr{srLEl\;^kinr<,;
,iii----,'.'"L
'.".^"r:':"::.,
-i:i:iiiii-l
iL.i,l--a',.,A
i-=\::i
' r
'\'i '
" i: a6i-- i,,-J\i,L, r:rv" a:r-r:rrr
,.-tr
-. , u"i-, -,.
, ,:
''! '.t(L.s
, ' : c q i ; 1 1 i , . ' L i . L . ' . / . . j , i ! , i . , . ! , / i - ip
, ,k r i . L
Kro';R r' ican;i-r"/E tEvAir
ED;Li\Esi!
::l"LEri
: J-l\7''\^1^i{!4''lMAsrri/t
4R.)ieoali
5oi{tl/r Jga,i,i ir,rblr-r-cy,'
.,"
t.t:i
'' r
ir, T,:)^ira-.
t ) k r ' r ' , i i ' ,( - " : ( i r . . , j , , , , . , . . t : d , . a ; - E < , " i i . r _ - - . v . , \ . .r . _ , , . . i
-!rNlR o fFSl
T'"-'^'
^:^::
i+/j li F i<,/_
i|.!
tFr , .,r./ ,----':;
i'h( Dif/{D-rrr r*.ri.ir,- &lr.--L
pn
t.rl,N
Al.t,,J i.l.arL/i &r
.
i'zEiLE
FC;yL_D :],
/, tru<_.\ i-l,.r.
r " , . r ' ( \ : -r r " : \ ' L Lr l i i . , , 1
, , , ^ u , , . .- =
..,. ..
.
,
,
r',"1-"
l I:' i
T r - , , l ' ,I - , , {
l5r(
c,ic;aa uNsuR,./D^
r . . i. . . - , , . r
jrE,:ER^r,,/Dr,.L
r;'l.ti::r|.;J;i;,:,.-
0i,l Eii i'r- r* t'rr;ri GEt\Ei-r.,uRr'.tAy
BA+l<aN{a.i..rrr.r:i,m ta,J,r,..-J;l.rr-r,:i:rA].r
!
l-nEl-rE{:l-ERtNDF i<
r ) - a L : t i , t n k r , . t < i k i l , f . ir
D E , , , r - F Tiii i i n , - ! r n € , : _ . ; L { , a r
Yat.ri5rli.A, iiu'-Ey iR.ALtA,/,i Fr.<.i< jx
_i [ i
i < E i 2 L E E K / \ a i A A a - , qri-,A
ai[R a!,lyaR.
g u t \ u s A G t _ A ! ; A k l \ p i A c . i i - A . i 2t A
\Ev,tu,zoc.z
"Tiekf gF>i',jE 4
a s k i . r N : ; U p L / A ! 2 j , i , Ji1i (|a. ,i ( . i i j l < o z i : y ; r i ! ; r ! i - l L < t i 1 ; z E y o r . r : ! i r _
'r-fli.;\
iGFt,.i,,.,{;r!ui:ALrlpit-/,al.ri;N (,r_(r,\(./ri.
t ui;-,.r.i,.r\t,r,\cr:L4
5it.li\elr.sr
H,\rr:.r..\T \r
r_i...rr.:,.ccr)L
; i . , . ! . . . : l { h / ' k; ; , : R t _ .
i , i u : E Y a o L G E s ' i r - r . t - , , i c " 1 1 . , , <A L , i r t { _ A L A+ i i " r u , i
c ZcLr tk,.
;-N,:r.t,-tq r:.--.,,-,.^.
i*.,
lnr\\
,r,
,. j.b/\ki.si
.-;: iir l.aa
.. ll
r r'-i
l
ir i(h
f.i.DL
,r lili
l--LEli:i ii E
vE
Pkr i+sorcrrBi
LE il
r - / + i r . Al i i L i ,
. i t . !:itlfirNilc
T i i i i - E - a i : r .T
c:F:L- r-'4':i: i4,nl_
C i F l : ' 4 ! v c r ' ii / ' ' l i i i L i i ' - t € i t F l f i
i+A!4r{ 'ciLA{2.\LA
riilicrtr'
\ERL';I
l<Pi a.:Fii;.i.iE
Pkk
B c M B A L A I \ | A L Ar - T 1 p '
iiFDiFLFEitrllr
Livti)
l!c c tr D iNATL.!Ei /+i:,J TAAAi:iI OA i.t ir EniLEc;r< r i ri
'TsK\F
/ \ B D i i i r - A l . i i - a i < L \ r ; ! T L E ! t i T u R i - t k l \ K ! i r . tr l "r:' i - tr r. i 3 o k M l i E t t i l ' l !
1 3 i; ' , " : r . , a i 2 r ' r . : . .
l . : , i : ; j : r : ! - : r i . 1 _ : 7 i r i . 1/,{.a. / i i . 1 t a - ,
l,,it r i1' ^ : .
M J :-AD i:L F:DE il AsA p-l s ac{.-iL. i\.A) ! k/- c,/+ii
PiuraofLF
j!r;1H
fii:t'lriA oA isa
frAiaRryL,A scl\.ti-l*r'{ili!T,!|r
i-r, i i aLFi.l l.ll
Fui'$F,1\ hA L \ N.A'A(
L,,-t-Es il'i :l
Fi jtal.Acar-,
I;re
L)c iiF/rF-4TrI'1
g tRNA(, i,it ic, o{f14( kal?^r.JIi!
l +l { l i l 1 t , , / i{, l , . , I i r i : l ) ' ] t ,
SlfilaCiF)r
o:.\L
r.iARqlrAl 9u 3 A'', ASi:t.j,/i.t ,) zliAl't ,/\vNr'
i]; rl - j i!i,'Eii : i.] D ;rt
ErVNI1;-i
OZl-|4\l.lLAR,
VF iLcy
BoRORc
ci-aL
e-L-Nli-L t;i,i tJfir:r,i:
tcuiz!,yU.!Ll}i{l
Giai:V
l t r _r r . , a K
ilFtli: G; YDiSrricri-k ir.
-r
l+,,\l.i J<^1-t/'rldl2i
I i . i. t s i r t l r _ A e l 1 . j t i H i N i
L:uR!liL bE _ELtLEk cLAaA(
MyLApELE
E-Ul!trrcKrrK-
f + BD- T Ui r k l y d M o S T E l t E & s i i , l t p .ToE J rCrPE fur\s vc Nf-lirjJ,iPKK.\Er'lARYcst
o
SG\,-E.t;Re
j.!\ -r{ L!ti-i:1
3La
, 1l-r/'
P K i ( , ' u Y i j S T L ' p , ! 1 . ^ ! fi <A q l r l ' q I ! , . {11 t / 1 i; l i L i j A
G : E L i A E / - i r EE
. tHEtrE
Dti_,f:l
lr..ar, j_L,i _Ar rAr.r!*. i))\ (LCltrLlcll
,
:
L
l
,
F
U
v
L
]
J
i
l-{i-ilu
GFL-ii
ElirlL ii
{ 5i l : r - , i F r j l l ; : - i rr - t i
/fi,AN
B;a
: l : ^ j
Cirfi
L - r f i ,
vf
@ Pi<(,
r -
I 2 " , , : , . i , ; - L ' '
i{c'5s,r\D
SiF.l ?-/'r.{Ali!Al-'.l;A
0/{flAlctlFs}il*}rirJifirr'" pt<p'irlin,
t.,l11^ t!,rr-,rr ^ii..,-|lA
,fl
,,
: - . .
; i . ! i
, - ' 1 1 , i " i 1 , 1 4 4 l\i
, , r
/r
1.1 I
'
Y i r 6 - c$ L , . : t i f a
arr':atAsvc^i,-/{€:fioal{
,ii"
't
' - " : .
Y : : r \ A L ' : \ N t - 1 1 ; i . . i } n ' Li'p ' '
iLkE(tr/-:jitDE
! 1 r ; q - ; i - i : . , , i i rr ! - " Y l : ; ' . :
t:: ., . ii
" ' ' Y ;
' r E t E i i . / , \ i - i . i Ar rA i - - ; R-
/,Lr-al,,. I:1..ii-
!jPF j:AsycNLAili
liir
1 ' . ' t ' t :
\ ' 1
\ - . i , . ,
/*.j/r,lr-i-i:ili,'.1''!-;l,ill.i.i:ir
pi:h:A
kARA
n
_:
'.. .
..
I-
E '-DF
'
ta'/
.,
'i-i
1..;!-
i
.
',,i'Lr:.r:l
'i-l-ir-L,f
yAlrrtGl
,.
ir
-Ic.{.i
r:,i r:r:i
l i a:;, lN
j T. i . y, , . _ " : - _
_P|l> t r.:"
B ( , r . t L D L N |D
. EE
r - A Hk l
...
D L , \ ,E
i , , t , ,
r\ria/rr<r
$il{
g,
I
il:-Rl
A'-l it;
N FDFh Lci<r-(: A i3D' P 1 <K i . r i r . l l P r l \ l Q E K l r E .
i + i ) u N E 0E ^ r L e ,
| | u R t < i y E ' , i t \ - F D i L E B i l:l,i i.. f i; Y A p/i..-.4!](t Atrar
I ti<
siNtn oIF_(i l-1AREKAILA Fkt< r.rir* J r.
l , i : - r ; . r L f : i j l lr . l F \ :
,'i uJ r: - t i. r,,:r z. I
r.., -
,.
t. /.
A i,.
l - -A
l A i k^t',,.i GEeFk-![ .ra1_;,,.,..
3 t l t . i/ - R t \ . , ; K { . ; , , \ ( / r
+cyr-irri k.
r l i
S a ' . t/
r r ;
^ J
lr-^,(:-r:,
vi
r L r
r - , . . r r r , , - . ; . ,
l ^l-...A-,.,"i_
\ -.r{....,.
itl"stl 1-l 96rr7,^i.it tdlitr"lAtrC'.
t , . i , , r t o i l . o Ja , c , : 1 _ . ATr,_i . i t r i B AIi r, , i - - D i a e . ! - i t . ,
' r .j '
l l o c 'r : i l u , B ; i r . . i i . j R : l : r a ; r
.t.lRrir
liEa3LFjj-r
ilr\ J:.rrA Li,Rjt;rli=/i/,rLi:
-ai.,il.gKL; cLi\ilAt'c*al.i
gARi:ri.:i-irlr_r-fi
Air j i L/\taD i l.l., it, i iiL]:v
j;i'.ii
ii..-,"u ic
lit:,lr'r:
vi
K ^ r V G A E - i 1 . 1 ; v r ! E l t D i i . : .a. A e _ / r F r z _ E
i_F,a 1-:rz:1
- /r*i:
1Ahl]ji,/:i
l:.
li
l(Ui:T
i\-|./rk
Ne
D:!'LLTi
B/+tr-Ai.r Bo:: r-l yDi!i-arrlr
ol\D'Al'l
rEr,L -r..i
DAi+,1 a:aiEL
)-'.
::
-
t;i/,i.
ll.:
L-,.i
,i..
l*s?';?'li'r'i,,]. iruiriFFrKr
l:ii--.i
r € oii:. :rrrirlL i;s;
j v l:t ,;^Lrri3A^r''t
l.-
..
Vg
-Lt
,:.,../r
I
--
Ter:r</_r.r LL TLLTLLG!
/+Br.y€ q,ru,€..lr1ar;-';o:.
i..t,\tFKA;-rilAt.Bai<:ar.r
r . : r . , . , . t . . | , * j r t , i , t i ; , A . . ; . t! i . r - , r . \ . - . 4 i . . . , . . . , .
\/ E_iv,
i,.i-
.;{(LLft.i;.
Jr.-A-,:ar. t
''
t;1,.t
!-;la;..r!a:,.
"
L t ! L L i . . i , { t r , . \ y F . c l t .r il Ji . a : i . { r L : \ i , t r l i r- .
",1;.1;,,i,i
j
-
6.:\F z^i\i
i - )i-- ] . : , . r . ac / _ t . i- i { - : _ . l n l + l ( . ( ^ t
ir.citru N ALAK'a lR " l!iin-iJE
:fiid-/\r.rCr.,
,\ il,) j
r, ir.1,
AUADL
ie.: r l+,+t Fi<Ai'-'d
]-.u>-r-Eiiai! :,rlric
B / \ : / r i - - r ' iA
r E;;reii-lie r.r.lOu
l\r4Li1il\Ev
;i' ii.
:
rr :.r.:;:.:,r,r
r , ,
7-,;.1"i,
_,,i:.tj.,i
:
'i,.,,',, a...,,.,.-,
,-.,,,r,,....
,...,., ,,
. , , . : r : r .j ,; . t - i , . i i . r t i j . j , r ll i i 5 a : : i , i a : : r - L : , -
l8L
l r ' i : . . ., 11 , , ,1,;. y : ;
',.i
i n I r ,. r : ' : . j l i , r t . i _ _ a " ,
.
;:
,,
i.,.
i
;. i.i
,,r
.. 'r:. l.r !. ! ti :._.i_, .
;.1:
.
j
1
1 ,.. l.
... '-
'. :
. | ]
.' .
ii1i.,..
..!:,
! rr "
:
4,,'-
t T K r < ' Y o a ' ! E T ( r . r i , ( . . r i Ni y F A K r =- - k / , c i i c i A i ],:/ r i i , . .
t, r rrr-rlUr.,r^r l -! r/, .,,
.:.
<,
.iFDFi:Ltrf,r ilijii(iOy'
L i q t s l l , i i . l r ; t / . r i n A c i . / L A , , , i R r r n : r r . l,!z
V F i e u c A ! / i R A L , , , i .Lt / , . p , A. , i g n a g s i
K o N U L H , 4 s iD A .
O Lkuei-0R)UK/rfari-.^k!AaiiiL
r r l ] . . ! F ) , ' 1, . i ^ . , r . , , : ! . i l i i i . . : , . r , . : : i
Ey ici.-cF:!i
i 5 Rr-tl?Lt
(]'i,::.' l-ltacrr" I
;:t.r'
l"{L'TAbAI{ATr
AskEN9-it+:-irgC:fp.,iii,9,F.ga.aIiCE p(i< VF !,r{rc,Ri-aF.,
YFii ALTRp.FN vE llU BAGi/+l
4_
/ _ r / i , ? s i N i e L i r S i R s i ! i a o i a s r l + A e ci . 1 - \ T
J N E R ; L ' l ? f . e N , . c _ L : a i F L i < ! , R l i r A . 1t 3 / { , i K A t . . r ! , N i l \
f\s.KERi ilcrLt--LER/ i!r)!
l < u z E ) i ( A i ( i A i < t ' r <j ( I
D ; , r e f i r u C l . ! , a L : y r R / v ( r a l ai t, s4if " i F Rk F z v o n E r i M r
r-r,.-s'
i;ill,1.i I I iT.;" ..?-,i] ii'X ;,:: ;:: :; fi "'
iii : -;,,.i,,:
. - v,F.i E$.pr(*&
Bu.5Fa
r,/i
-,:ilF-a"-|:'(.tEL t<UAi$,lv d..!:t<r:f.lr r\ iii\-srr.r
r
E
f
t
i
.
:
t
i
s
c
r
.
i
e
r
c
i
^
L
€
R
l\sr<
r : r i i . r u <B F i i ' ^ - t ; : i ' | 1 , i L - / { ; & ? \ z L i k
r;.!cii{_.1/cR. B.!
/ \ t i L / r t i . tt i z L _i G - {
;5,.
o
i\-Ku^lrdt
M i r t _ L / \ k AG r r i t i r L r r i : ;
b.rt K/\Nt
,tJ
_ r...
. A ! -vi r i B u s i + " l l l ] 1 1 " . , ] l , r : - t t r
$ / + - i ,Au&
::-EEKErilEr;;i;i-"';.:."i.:;.:.
L:_i<_t;1c.p, Bui"iuiq aii.rEFtr-irrri ic,,
s r i ' ! i r i o r € 5 i$- / i h € i e ^ i - ' 'I J E D E G L E ^ r r i t i
L i . (i : r J j , r . < , Nr
lal.,?-,":rr!;,\-a/<sa,..rNDir!L
a ' - 1 , 4f.) / { ) l \ / ^ f \ , . L > r ' Ll / \ , 0 ^ q r , . r : A , , , , , , . . . - ;. r r
rr -c.iL.. D,iLr;,,.r
v c^F,EbiLric_!ii
yo
i/+q i i( L.r R .
su,"Rri,'AllArK/A,-{.
r,!sFi'c;€NEL(u*r.1,.y&ilriai.1i.iiDA'
l-1,:,fii.::11llit^o.-r,,.,''-
6€R"EKqdsii,,tE bAyrii.l -iEKTARAiLj
\,tr=cENif aiR s,tuiRo:iE-<,
har:f,i(/\T
)Af ivrAN!rixr.r
,,pK.<.
ir4R€kATi, s/iDecF
-i-la6 ir dRGa ru VE uNsuR tApi,r| !.ui,r/i!A,,
5 ir\ I RL, i0rM.Ayl
!tE
AsD,ivii/iAAK.LAK,
sir_nfi ri p_,L,
rvErLE,,_,
I L. LrsrFrF" " JJi:i:t,t"
6 d . ,L E
t 3i p - H A i E i
'q B,*$vililuLr'1Asi LrcRilnut\tAAir'$l'l"lrr';i6'rt-tirl'l
',.. ', yu<sF,* iaa,..r,ao,arr-t^t
i,vJi
VE
ifEtrai
i,:.c,r:i:,:.
i ' - , , i : . r: i : r ' ? , a - ! r
r'-
i. _: :; j::-ti
jl,;-riIi:yI
r-, . r-.: P
r ,.:,,r . '-
Ll Ll , ! a{ L"r :-. i:t .
tu)
18t
"ULUSLARARASI
NOELBABA BARI$KONSEY"
KONSEYiNADI,MERKEZi
VE SURESi:
Madde1
NOELBABA BARI$KONSEYi,,
t - "ULUSLARARASI
Antalyaitinde,DernekterKanununa
garc 17 Hazian 2OO5kurulmugolan,"NOELBABABARI9 KONSEYiDERNEG|',nin20
Yonetim
Elim 2005tarihinde,
Kurulu'nun
ilgilitirziioiin2. Maddesinin,
15.ve16.ftkrasrna
gdre ilk GenelKuruldagorilgmekiizerehazrrlanmrgtrr.
NoelBabaVakfr,NoelBabaDefnekleri
2 . BUnya'daki
ve konuyakargtilgiduyanki$ilerin
Ulkelerinitemsilen,Konseyeilye olmasrile birarayagelerekolugturdtklaiplatformun
adr
* ULUSLARARASI
NOELBABA BARISKONSEYi"di.
3- Konsey,s0resjzolarakfaaliyelgdsterecektir.
"KONSEY'diyeanrlacakttr.
4-ASaordaka
maddelerde
KONSEYiNMERKEZ
Madde2
(Tiirkiye).
I - Konsey'inMerkeziAntalya'drr
Madde 3
yagamastnt
1- Hertiirdenfarklrlrgln
barrl iqerisinde
temsileden,ktrmtzrzemindebirbirine
sanlmrs2 beyazgilvercindenolugmu$tur.
gagalanndadefneyapradl
Grtvercinlerin
bu unmaktadrr.
KONSEY|NAMACLARI
Madde4
'l - Konsey'inana amacr,NoelBaba'ntngocuksevgisiile bijyrtyen,iyilikseverlik,
bangve
devamedenimajrnt,dil, din,lIk, cinsiyelve higbiraynmgdzetmeksizin
kardeglikle
yasatarak,her bilyiigiinya$adtgrve unuttuou,gocukgaifadeve duygutannDiinyaya
yalanabilirtoplumsal"BARIS"getirecebigerQegini
hatrrlatmakttr.
Yine,b6ylesibaflgQtlbir
qabanrnkaynadr"Yurtta Sulh CihandaSulh" dzdeyisiyle
GaziMustafaKemal
ATATURK'0nkurdulu LaikDemokratik
Ti]rkiyeCumhuriyetj'nin
oldugudzellikle
vurgulanacaktrr.
2 - Tiim lyeler, "Konsey" tarafrndanahnacakkararlarauyacakve yaprlacakti.im
organizasyonlara
destekverecektir.
"Konsey"
.
projeleriqindeolanNoelBabaVakf,ve NoelBabaDernekleri'yle
farklt
3
dayanrgma
olacaktrr.
iqerisinde
4 -'Konsey"ald16rkararlantiim iiyelerebildirilecektir.
5 - Konsey'eiiye olanVakf-Dernekler
kendilaaliyetalantdrgrnda,kendisineyonelikve bagh
bulunduouillkeningrkarlalsoz konusuolmadrkgaki higbirsjyasive sosyalkonulardaadrnr
kullanmayacakllr.
6 - NoelBabaVakfrve NoelBabaDerneklerihigbirmitingve protestolara
tek baqlna
"Konsey,,sorumluluk
katrlmayacaktrr.
Olasrbu tiir faaliyetlerde,
tagtmayacakttr.
7 - "Konsey"yayrndaolanweb sitesinde,NoelBabaVakfrve NoelBabaDemeklerio0lkenin
Egermevcutyayrnlararasrnda,yenikurulanvakfrnlisantylailgili
lisanrile yayrnyapabilecektir.
yayrnyaprlmryorsa,
yaptldlktansontahemenyaytnakonulacaKtr.
mevculyaylndakiQeviriler
.
Her
gevirileri
iilke
kendi
yapacak
lisanryla
algili
8
ve gevirilerin
redaksiyonundan
da
sorumluolacaktrr.
9. E-Mailadresindede yalntzca"Konsey"in adresikullanacaktlr.
10-"Konsey" karanyla,
Vakf veyaDernekheryllfarkllbif konLr
baQlrdt
lle01-07Ararlk
.t
l:rihler,"i.,egejen€. $el ,i3ral Anial.vaci ..3,.ri:ir :Ls':lra. ;i . rt_!l8ab-r lic Dr.in;a 5l :sr::
tiiqfr i"ikirii.j€rj -,rcgitr ir 3latri.: ..i:,.l
1'l - Vakrfveyalfernek,r'(onsey" e utuslaratast
faaliyetlercin cinejrve.ebrlecektrr_
ts!ronenler
ijer zamandikkatealrnacakve mutlaksuretleyanrtl.rra,laklrr
tbt
i?-l'roal il3hil'yr i.lr:lriiil:r'.arlji:i.i:rCiiriirla.:sJ:,r]1rrr:kr.!Jraalbii|ea?1.13k!-i.ra;;.lie
. . , : ' t - c ' 1 . ,
.!3-lic|sey "i.ll!tSlar;rasrN:.ci Babr rrr!iii'r/.r, fJa,!irna Cn$rt Efiriiriihleri' nril i{oa!j:,!i
''RartS tlikcsi'Ivr si'a!r'!'.'N ier Bain lli .'; 0{,iailii" 1',;l\'irirrrr'
qir)illr in i'.ori:ri;rrr
f,ei,ilearriL":si
i.' iri.!,.:.:
irri;iijiri:.'1.i
,'Jj,ijatr) i:
, -j,
1..:- .a,
,_;:t:
Yonelim kuiulL nur kaLJriiyieoiLrFacar,lJi
-r
.,.-t.:.-.).
Yonetim
mUteakiben
2- "Konsey"e0yeliki9in.ilgilibellelerinGenelSekreleresunulmasrna
yeterli
sayrlacaktrr.
Kurulununalacad,ilyelikkarafl
Telklai j,
3- igbuTiizugirnyiidrlir6egiiiini lzleyen180giinJiiksirreiqinde,BirlegmilMilletler
jhtisas
KuruluSlan
ve Uluslararasr
AdaletDivanrTiiziid!'netarafolanDevlelier,
Uluslararasr
.esmenbeyan
ve tiyelioeiligkii vecibeleikabullendiklerini
igbu Tilzilgirbenimsediklerini
etmeksureliyieKonsey'inUyesiolmayahak kazana:aklardlr.
ORGANLAR
Madde 6
1 - KonseyorganlarrFunlardrr:
se9ilecekoian5 kigilik(2'siyedek)Y0riltme
a) NoelBabaBafl! KonseyGenelKi.rruiuncia
(icra
anrlacaktrr).
diye
Konsey'i
b) GenelSekreter.
KonseyMefkeziolan
karaflalrnmadrkQa
ve Konsey'in
loplantrlan.
2 . Kurulun
Qob!in!uk
ANTALYA'dayaprlrr.
KONSEYGENELKURULU
Madde7
'1- Kurul,Konsey'inen y0ksekorgantdrr.
Aslive Onurtlyelerilemsiledendelegelelden
olu9ur.
2 - Asilve Onurilyeler,Kurulgallmalaflnakatrlmakalzere,en fazlabir kisiyevekaletveretek
temsiledilir.
yapar.Aynca,ganlargereklirdigi
zaman,olaoanilstri
4 - Kurul,heryrloladantoplantrsrnr
yazllllalebrtizeine
iryelerin
1/5
nin
da
loplantrlat
iQin
liim
toplanabilir.
OlaOaniistil
olamk
labidir.
n usLrline
yaprlrr.Olaqanilstiltoplantrlar
olabantoplantrlafl
ve her konudalavsiyelerde
5 , Kurul,lcran',nyetkialan,nagirenher sorunuinceieyebilir
gdrevler
yeraianlar
verilen
drgrnda
iSbuTriziioiin
Kurula,
digermaddelerjnde
bulunabilir.
SUnlarolr.
ve Bagkan
Yardrmcrlaflnr
seqmek.
a) Ba$kanrni
b) lc.an'rn tavsiyesi0zerineGenelSekreterialamak.
kabuletmek.
d) lcran'rn MaliYiinetmelioini
geneitalimatlafl
kabulelmek.
iliFkin
e) lcran'rnyonetimine
personelydnetmeligini
onaylamak.
uygulanacak
f) Sekretaryapersoneline
seqmek.
g) lcranln tavsiyesi0zerinehesapdenel,eyicilerini
onaylamak.
h) lcran'rngenel9a|9maprogramrnr
polilikasrnr
ve onaylamak.
kontroletmek,butgeyiincelemek
i) icranln ma,i
j) Gerekligorr.ilecek
hert0rli.iteknikveyab6lgeselorganrkurmak.
incelemgk,onaylamakve ilgililedbideri
faaliyetraporlannr
k) Konsey'inve organlartnln
yitrLlrlii6e
koymakigjngereklihef terlibatralmak.
kuruluglarla
veya uluslararasr
l))Ha....ikiimetlerle
veprlacakarlasmalattbizzalonaylamak
!€va o.l?vlan.rasr .cit vetki !e,nFl.
Jr a':.'it....r,:
r i : t i r : ' . r : - :- . : r n
!:t-:r'ri.;Y: r jir.,. l:li, !a:f.i r..
:l
ve l?!1;ly.j
rlKflr:ier'ln yetkiarsrrni 0, ea f:ef konilcla llli,:l.lariail afril,qllelel,liai:lrla;riok
18L
'i c.il$ !.Y}.j if: rJ'u!l!,j'.tJr?r_,
Iu
t"'!ad.JeI
.t --inri!, (.,:18v i:ri;j(.ij_rir
s e , - i t . t . ri . : , . . j \ c . t . . , : : 1 , r . , , ,
: , '
' ' : ' 1 1
' r .. ' i ,- r . I 1, , r , ; I r , ,
.i
,i:,
.ir.:j:.i.i.
i
:-i,i.li'r:.ii.ri-::i,_i!:.j.,r:-irr.Lr,i,:J.,:
a . a , ; . : i: i i + r a i J ! t t r l , r r g i r ; € , r i e r
r.
fuitlg:d
a) Kurul'unkararve tav:riyelerinir
uygulanma!:iginGenel6ekreteie daianrgmahairnd€
gerekljbutalnedbiderialmakve Kurul.araporvermek.
b) GenelSekreterden,
icra,nrnfaaliyeeri hakkrndaraporlaralmak.
c) Kuru;'a
leklifler
sunmak
d) icra'otnGenelSekreterta€ftndanhaztrlanan
programtnt,
Kurufa
Qallgma
sunulusundan
dnceincelemek.
e) lcra'n!n,hesaplanve brjtgetahminlerihakk!ndaKurul,araporlarve tavsiyelersunr.tak.
f).K.|ldi faaliyetleri
igingerekliolanyarclrmci
niielikteki
her oroantkurmak.
gl i,.urulterarrndankendl.teverilecekdioerbiitrlngdrevleriyerjne
getirmek.
h) Icra Kurul'untoplantrd6nemlerjarasr;dave igOuttzufte Uirta"qrthitkiimDurunmayan
gdfevlenve .nalikaynaklangergevesinde,
hallerde,,kendi
idarive iekn;kyondegerekli
gordiecek
karada altrve altnankararlarrn
kabuliizamantnda
KurulungeleceK
o(urumuna
raporsunar.
GENFLSEKRETER
ve SEKRETARYA
MaCde9
1 - Sekretarya,
GenelSekrelerile icra igingereklipersonelden
tegekkileder.
2 - G€nelS-ekreter,
icra'ntntavsryesi
alzerine,
Kurul'unoylamadahazrrbulunarrve oy veren
Uyereflnrn
U_Qte.iki
dortyrl|k bir sitreiQinatanrr.corev sitresjyenilenebilir.
QoguntLrduyta
ilk
r39tanamazsa
goduntukta
0ertncu
segitir.
Turlar
gitn
birer
aral,kia
yaprtrr.
lrro:-?!,Q:9-unlyk
3. uenetSekreter.
KurLtlve
lcra'yakarg,sorumludur
4 - Genelsekreter,Kurulve icra.nrntalimallannr
yerinegetirmekleyilkuml0drlr.
icra,nrn
hakklndaraporlamayapar,ydnetimhesaplannr,
faaliyeta
genelga,tgma
programtnt
ve bi]tge
lekliflerioihaztrlar.
5 " GenelSekreter,Konsey'ihukukentemsjleder.
6 - GenelSek.eter,
Kurullarafrndan
kabutedilenpersonel
ydnetmelioi
uyaflnca
personelini
Sekretarya:1|n
tayineder.
7 - Konsey'inpersoneliGenelSekreterekar$lda sofumludur.
B - GenelSekreterve personel,96revlerinin
ifaslnda,hiikilme erdenve dtgardanhigbir
makamdantalimatistemezler
ve kabuletmezler.yalntzKonsey,ekarsrsorlmludur.
ill9-*lf:aliyetlerinive genelgatr$maprogramrnr
kapsayanb0lgesi,igbuTiizajoiin
IhuKumrefl
:.I:ls'9l uyannca,
Kurultaraftndan
kabuledilenbirhesaplama
oranlnag6retespiledjlen-,
Asliriyelerinkatrlmapaylanite Konseyin dioerhertr.trliigeiirkaynadlnda;bminedilir.
2 - Uenersekretertaraftndan
hazrrlanan
biitce.rncetenmek
ve kabuledtjmek
iizere,icra
Kurul'asunulur_
tarafJndan
3 - Hes€plar,lcra'ntntavsiyesiozerinejki ytllk bir ddnemiginKurullarafrndan
segileniki
tesapdenetleyicisi
terafjndanincelenir
l-L{€s3cdilallarr'iari-.-,':i..1.,rjr;jiif
' . _ r i r a , a . .- t l a :
j,:
r :.
'
.JI
-,..., ."1
::
I,:.-
-.-:
,i
,.,.:a.,.:,..ni
..t.a: -
,r - (c,r.ieyri, maiidanemrlki yriiJlr
{j . :li,ite Dt/eili3n3CeVfeS!,
1 Oa:akrieil1 Araltklari.k_-la:.asrncnki
diinen,ete(aDut,. cr
l3(
ABD dolafliletanzimedilir.Uyelikkatrlmapaylanntnddenmesi,ABDdolaflile
7 - Bi.itqe,
yaprlu. BununlabirlikteGenelSekreter,aiyelikkattlmapaylaflntn6denmesinde,
Kurul
tarafrndanmiisaadeedilenbir mebladakadar,bagkamalikaynaklarda kabuledebilir.
I - Asil UyelerKonseyamadandodrultusunda,
GenelKurulKaranolmakstztnKonsey'den
ydnelikprojesunabilir.
faaliyetleriiginmaddikatkristeyebilir
ve maddikatkrolugturmaya
llgili
kamu
kuruluglafl
ve
gelirler,
di6er
6zel
saolanacak
9
resmive
kurumlardan
Konsey'in
yardlmlar
amacrnauygunhertilrlirnakdigarth,Sartsrzbagtslarile
l0
menkulve
gayri menkulbaor9lan,
eldeedilecekmuhtelifgelirler,
f 1 - Konseyfaaliyetlerinden
olugturduklafl
t 2 - Konsey'eiiye Vakf-Derneklerin
iktisadiisletmelerve ilgiliortakllklar
geljrler,
saSlanac€k
sonucu
I 3 - Konsey'inmenkulkrymetler,
iratlar,mevduatfaizleri,iniernet sitesive sponsorluklardan
sa6lanacakgelirler.
YETERLiCOGUNLUK
Madde1l
Uyeleringogunludunun
I - Kurultoplantrlannda,
haztrbulunmasttoplanltnisabtnln
yeterlidif.
sadlanmasrigin
2 . Her Uyenlnbiroy hakkrvardtr.
3 - lgbuTiiziiktekargrthiikirmlerbulunmamast
kaydryla,Kuruldaher konuylailgilikararlar,
oylamadahaztrbulunanve oy verenUyelerinbasitgo0unluguyla
altnrr.
Toziigiin
ilk
3
Maddesi,
Kurulda
bulunan
bididiyle
4hazrr
iryelerinoy
degigtirilebitir.
HUKMi SAHSiYET.AYRICALIKVE DoKUNULMAZLIKLAR
Madde 12
l- Konseyhiikmitahsiyetesahiptir.
topraklaniizerinde,gorevlerin
2- KonseyUye Devletlerin
ifasrigingerekliayflcalrk
ve
yararlanrr.
dgkunulmazlklardan
Bu ayncalrkve dokunulmazltklar,
konseytaraftndanyaptlan
tayinedilir.
anlagmalaria
Madde13
l- isbu tiizuk ve ekiyleilgiliher degigiklik
tasaflstnrGenelS€kretereiletilir.cenel Sekreterde
tasanyr,
incelemesine
Kurul'un
anrlan
sunulmasrndan
en az afttay dnce,Uyeleretebligedef.
{,YELiGiNSONAERMESI
Madde14
1 " Kurul,maddive manevisorumluluklafl
nr yerinegetirmeyenilyeyiiCRAkurulu,Uqteiki
go0unluduile 0yelideiligkinhaklartkullanmaktan
yararlanmaktan
ve imtiyazlardan
mahrum
edebilir.
UYELiKIEN CEKiLME
Madde{5
yazlt jhbarlaKonsey'den
gekilebilir.
1 - Her iiye, Genelsekrelerlige
Madde16
f. igbuTiiziidiin kabuliitadhinde,DUnya'dabulunanve Konsey'ekatrlanresmiNoelBaba
Vakrflan,Derneklerive bu faaliyetleri
kabuleden ki$ilerilye olarakkabuledilirler.
j
...-ll
:.c-x9EYN_Y42191"4
ftudc!* 1,7
1- Korsey;nresr'ridiliirr0ilizce
dir-
GEciciUu-4dML.'l
KoNSEYiN
: i t i i : 1 . i i . r i i \ i i i i i i i L ( ) , ' r 5 h ' ,l , S i \ f \ { l . r t S l , l . t { i { { ) t \ ( ' i t
i ' 1 i . i . i t \ i , i ) l : ., ,j ! i . \ , , t , i . t {. 1 t t { ) l t , ( ) , t i l l
.lli.,i;I,ii:
iil.li,i j].iJi,l\!,j -!
':,tilli,1-t,r..
....., .. .. , l{)C
UluslararastNoet BabaBa.lg Kolseyi'ire Uye cri$rakistivoru]i. / I .^,antto be n2enlhct
I lenutional Santa (llaus Council l>eac,,
A d r/ N a n e. . . . . . . . . . . .
U)-ru!i (buntly:..
..Sovad
/ Jrr r z n r r e
. .
.....Dog|:mY.lliiBtrtltplace:
D , r g u mf a r i h R t r r / . t y : . . . . . . . . .
:
Adres/Address
t1)
\-1.1:
ULUSLARARASI
NOELBABABARI$ KONSEYi
DERNE6iTUZU6ti
Dernegin Adr ve Merkezi
Madde 1- DemeginAdt: "Noel Baba BaflS l(onseyi Dernedi',dir. DerneoinmerkeziAntalya,dtr.
Subeaerlmayacaktrr.
Detnegin Amacr ve.Bu Amacr Gergeklegtirmekigin Dernekge Silrdiirailecek galsma
Konulan ve Biqimlerille FaallyetAlanr
Madde 2- Dernek,ulusalve uluslararast
alandakurulubulunanve sonradankurulacakolan Noel
Baba ile ilgili konular iizerinde9al$ma yapan sivil toplum drgilfleriarasrndagerekli birlik ve
beraberlioisaglayarakqahsmakonulannrnaynramaQdo5rultusunda
olmasrnedaniyleUlkemizin
turizm ve ki.lltirrelalandagkarlafl g6zetilerek,bu sjvil toplum cirgiieriningajttmalaflnrbu yone
kanalizeedipbir konseyQatrstaftrndatoplamaytamaglar.
DernekqeSairdorailecek
eahgmaKonutanve Bi9imleri
etkinlegtirilmesi
1-Faaliyetlerin
ve geliltirilmesjiginaragtrrmalar
yapmak,
2-Kurs,seminer,konferansve panelgibiegitimqallgmalan
duzenlemek,
3-Amaclngerqeklegtirilmesi
igjn gerekliolan her turlij bilgi, belge,dokiimanve yayrnlantemin
etmek, dokiimantasyon
merkeziolugturmak,ga|9malaflnrduyurmakigin amaglandogrultusunda
gazete,dergj, kitap gibi yayrnlarile ityelerinedaorknakiizere galrsmave bilgilendirm;bil[enlerj
erkamak,
4-Amacrngefgeklegtirilmesi
igin saglrklrbir Qafi9maortamlnlsadlamak,her tiirlir teknik arac ve
gereci,demirbagve ktrtasiyemalzemelerjni
teminetmek,
s-Gerekliizinleraltnmakgartrylayardtmtoplamafaaliyeerindebulunmakve yurt igindenve yurt
dlgrndanbaorSkabuletmek,
6-Tiiz0kamaqlaflntngergeklegtirilmesi
iQinihtiyagduydudugelirteriteminetmekamacrytaiktisadi,
ticarive sanayiigletmelerkurmakve isletmek,
7-Uyelerininyara{anmalatve bo$ zamanlaflntdeoerlendirebilmeleri
igin lokalagmak,sosyalve
kiilliireltesislerkurmakve bunlaftte{rise(mek.
8-Uyeleriarasrndabe$erimiinasebetl;ringeliitirilmesive devamettirilmesi
iQinyemeklitoplanttlaf,
konser,balo,tiyalro,sergi,spor,gezjve e0lencelietkinliklervb. dijzenlemekveya ltyelerininbu tur
yararlanmalannr
etkinliklerden
sa0lamak,
g-Dernekfaaliyetleriigin ihtiyagduyulantaitnrr, ta$tnmazmal sattn almak,satmak,kiralamak,
kirayavermekve la$rnmazlar
ilzerindeaynihaktesiselmek,
'1o-Amacrn
gergekleltirilmesi
iqingerekg6riilmesidurumundavakd kurmak,federasyonkurmak
veya kurulubirfederasyonakatrlmak,Gerekliiin alnarakderneklerin
izinlekurabilecedi
tesisleri
kurmak,
11-Uluslararast
faaliyettebulunmak,yurt drgrndakidernek veya kuruluslaraUye olmak ve bu
projebazrndaorlak galtgmalar
kuruluglarla
yapmakveyayardrmlagmak,
12-Amacrngereekle$tirilmesi
iqin gerekgdli]lmesinalinde,5072 saylllDernekve VakrflannKamu
Kurumve Kuruluglaaile lligkilerineDair Kanun hirkiimlerisaklt kalmaki]zere. kamu kurum ve
kuruluslanile gorevalanlannagirenkonulardaortakprojeleryitriitmek,
13-Dernekiiyelerininyiyecek,giyecekgibi zaruriihtiyagmaddelerinive diger mal ve hizmeerle
klsavadelikrediihtiyaqlaflnl
kargrlamak
amactylasandlkkurmak,
gorulenyerlerdedernekfaaliyeflerini
14-Gerekli
yi.triitmek
amactylatemsilcilik
agmak,
'15-Oernegin
amaq ile ilgisi bulunanve kanunlarlayasaklanmayan
alanlarda,diOerderneklerle
veya vakf, sendika ve benzerisivil toplum kurulu$lanylaortak bir amacr gerQeklegtirmek
igin
pletformlar
oluSturmak,
i5- lijisrta Nof!t vi b:rfrre. rrEfi,:r.l,ri
.i ,,
tla: i:iaa s,,ii :llrr,. a,;.1_i,._,
!r.€ ;itr.rt,n,.:-{
arasr aianlardayapmrg oiduqu rs bjiljgl ,qefigtndeoi!gtufdij!jubrr t(crsei a.act.rgrjd
r.rlusiar
aynr alandadaha genigkitlelereyayrlm,lQaIginalafi
faaliyetlerin
yanar_
0erneqin FaaliyetAlairl
Dernek,sosyal ve ktlturel alanda faaliye! gosierif.
tiyr:OlmaHakkrve tyetik islernleri
(w
irlr cio{&iludg
benrinseyeiek
Ma{iCcit- FLiiehirye|.leaahlpbtriirra.i:,ederne!iirarrlirgv€ ilkele.'r)i
l'J:ei ki' ir'j
lasr'/ajl
her
koiuliannr
ve
L)rlg.,ilLralu
ka!ui
e:jen
fule/zL,31,rr
Eafqel('re
cair$in!rr
qila:i<
i+l}.l;;l(rfeaii
.1q1re1;,:
yslilncr {t!riler(kisiiallrr':r",ccri:!irillileli
Iyt i.irla nitk!i:.,1s:1"\ip!rr
!r.oSuiilriinnlaz
Lilell(
iqr
LlLr
\,.rail:srn4
h.i'.li,t;:,
s:rhl;.lira:!ral.i!luickir O;rllr:;irl
oi:lr.lr' !rli}rtit;.:if .jycjrli }::j5')iri.l:l:r ilai't{::i: y_j):l:rlr'-rfurlljl,'lc.r gl ':ot
:11' la;r i):jil.jrlii:i{r;"!':i.rtl
' . i . . , l . . i l r . l i ; 1 , 1 , : : : i i . ! l - - t , r ": ': :l 1 . r : . . : j
l'i:, i l;;1i:iirrl.ll:jrar-'r'jri:.i''irly:r:';'l:rl '
,
.
i
.
'
i
. : r t : , i , , : : r . i : . i lj ;r . ; : : i ; : ]-i
!r:rtr::i]tr;r:,.jr'.:1r:t,,jir:ll::1!l:ril:rLi!.i.t:.:i:ij,,ii!al,rit
yonetimkurulukarar'tle
bulunanlar
onemlidesteksadlamlS
DernegemaCdive manevibaktmdan
onursalilye olaiakkabuledilebilir.
Uyelikten9rkrna
Madde4- Hertye yazrlrolarakb0dimekkaydlyla,dernektenglkmahakklnasahipli.
sayrllr.Uyeiikten
anda glkrSiglemlerisonuglanmls
Uyeninistifadilekqesiyonetimkurulunaula$trdr
erdlrmez.
sona
olan
borqla
nl
iiyenin
dernege
birikml9
ayfllma,
Ui'€likt€nqtkrflln!3
qrkanlmayr
gerektirenhaller.
Maddes-Detnekilyehginden
glarda
tiizUdiine
aykrr
bulunmak,
davranr
1-Dernek
sLfekhkagrnmak.
2.Verilergdrevlerden
3.Yazthikazlara"admeniyelik aidattnralttay igindeodememek,
veailenkararlarauymamak.
4-Dernekorganlarrnca
kaybetnrig
olmak
olma
5-Jye
Sarilannr
tesp;lihaljndeyonetimkurujukara' iJeiiyeliktenglkarlllr. . ..
sayiian
du.umlardan
birinin
Yuka(da
hak iddia
gikan
grkafllanlar,
iiye
kayrtdetter;ndensilinirve dernekmalvarlr6,nda
veya
Dernekten
edemezDer[ek Organlarl
gosterilmigtif.
organlan
agadrda
Madde6-Dernegin
kurul,
1-Genel
kurulu,
2-Ydnetim
kurulu,
3-Denetim
DernekuygungdrmesihalindeYonetimKuruluKararlylabagkaorganlardaoluilurabilir'Ancak bu
devredemez.
arcanzorunluorganlaflngdrevve yelkilerini
DernekGenelKurulununKurulus9ekli,ToplanmaZamanrve Qagrtve ToplantrUsulfi
oluFuf
7-Genelkurul,derneoinen yelkilikaraforganrolup;dernedekaylilr0yelerden
f0add+-.
Genelkurul;
1-Br 1i:irkie belliedilenzarnandaolagan,
begtebirinin
2-Ydnetimveya denetimkurulunungerekligord0Oijhallerdeveyadernekiryelerinden
giin
lcplanrr.
igindeolaganiistii
yazrlrislediozerineotuz
girn yer ve
Oladangenel kurul,3 yrlda bir, Kasrmayr igetsinde,y6netimkuruluncabelirlenecek
saatteloPlanIr.
yonetimkurulunca
Genelkurultoplantrya
9a0fl{rt.
genel
i]yelerdenbirininba9vulusu(.lzerirlesuln
kurulu toplantryaQadtrmazsa;
Ydrretirnkurul,J,
Sal n;. il .'i!ey ,)".4r!f"!rrr l.ai?_1!\'taei'r-'(rt
-,j r i,':.,.
riiiletj!-it kLii(rlil. o'ertlek tLr:ii.,jljnc gJie
car.-6v:e|"'.J;iir
genel Iijji;jii
kaiii aa ilij[ki
,ulri]a|]
ura:;illi
lisi;!:r'
rlyelef e az onbeS9!ln ctceden,g.ln! 9:511.yr'ril
aii.:enlerGenei kuruiakstrlnrahakkrb,Jl.raan
ve gilndemiirlf ga;eie.je ili,rnedilnek !e ,.a yazrri ,'aia tiekt|cn:l pc.la i1eblidirilnelisuriaryl':
iebeLlyietoplanllrapliaril:l::te,!<ir':'
sai;ianafi:riiil)sr
io:ta,ntryaca..jrrlirB"i qagiida, SDi,.rnluk
4tT
lLririaniiiliii
licngiguri saaive yerceyaprlacae;
Ja bclJijlJf.
illi roplaniiile ikincjioplart, arasindakl
yedi
girnilenaz, alljnjJgr,ndeijfazlscl3ita.:
sair€
jiiplorrtr,cag!i,iu( sagi:|r:,r:;ta!ra:;r
sabeb,:ji, Jrtrrd3 bagki bii.nerl.xtleg..,rib.rakrhrsabu,ri!irur,i
geil Difaiii:ri:r
sa..i)ci,ieri.je
beJr:t,iil]rii.
sa:rei:l! tlk to!3ntt ictityaptiancali|l Ljsuirtne
u_"-grjr.ta16k
[]i:'!arr, i:irl:rfjl-r
I f l - r a : ;i a i ) l : i r . r r : ' 1 .r,. - , r l . ! 1 . . \ . , . : i : ) i . . : : . ' ] , . 1 ) , i r i _ , 3 r aerj:: - ., , - : . a
: i.,::]., ii,,.1.. \ 1:.r)i!,?,,
: a ) i - u r l i r i . J r l j y . l i a i r i k t : a i : r j ! l : n r t : l t , L i i t o ; , i r r C . - r r l , { t i i i : i e i ta ; i j r i - i i a . i } a ) a , : ! i , f i ; . j i j ! r i i 3 i i a r i l :
,1],
.:
r.,,
'1.,.,,,
i:,.r
i-..rj_.
-:iriir_
::i..,,,:..
.:.
: r : , i r , : i : i r ,L, : i r r ; i l
Celel kJrui,{itt,imahakl.tourunarjdi/aie!-i';
s.,ilit.)gLinlugLrnun,
tuzlk c.egigi(iigr
ve ce,-ne!infesni
hallerindeise rigteikisininkattlrmtyla
qodunlugun
toplanr,-,
saglanamamlir
sebebiyle
to,lantrnrn
ertelenmesidurumundaikinci toplantrdaqoounlukatanmaz.Ancak, bu toplantryakattlan riye
saylsl, ydnetimve denetimkurullaflUyetalr:saytslntniki kalrndanaz olamaz.
Genel kurulakatllmahakkrbulunaniiyelerinljstesitoplanttyerindehaztr bulundurulur.
Toptantr
yerine girecekaiyelerinresmi makamlarcaverilmigkimlikbelgelerj,ydnetimkurulu ijyeleri veya
ydneiim kuruluncagorevlendirilecek
gOrevliler
taraftndankontroledilir.Uyeler,yonetimkurulunca
diizenlenenlistedekiadlankarglstnaimznl(cvaraktcplanltyerineqirerler
Ioplantryelersaytslsaolanmtgsa
duruf,rbit lutanakla
lespitedjl,f ve loplantt ydnetimkurulu
baqkaatveya gdrevlendirecegi
y6netimkurulu 0yelerindenbiri iaraftndan agrltr.Topfanttyeter
sayrsrsaolanamamasl
halinde
de yonetim
kurulurca
biftulanakdijzenlenir_
Agfllgtansonra,toplantryiydnetmekilzere bir bagkanve yeleri kadar bagkanvekili ile yazman
segilerekdivanheyetio'ugturulur.
Dernek organlaflnrnseQimiiQin yaptlacakoylamalarda,oy kullanan ijyelerin divan heyetine
gdstermeleri
jmzalamalan
kimliklerini
ve hazufunlislesindeki
isimlerinin
kargrlartnt
zoruntudur.
Toplantrn,nydnelimiye giivenlidinin
sadlanmas,djvanbagkanrna
ajttir.
giindemde
Genelkurulda,yalnrzca
yer alanmaddeler
gd{lgiiliir.Ancaktoplanttda
haztrbulunan
iiyelerin onda biri taraftndangorirgulmesiyaztlt oiari.k jstenen konulanngilndeme altnmast
zorunludur.
Genelkuruldaher iiyeninbir oy hakktva.drr;oyeoyunuSahsenkullanmak
zorundadtr.
Onursal
0yelef genel kurul toplanttlaflnakattlabilirancak oy kullanamazlar.
Tijzel kiginh oye olmasl
tiizelkisinin
yOnelim
halinde,
kuruluba$kanr
gorevlendirecedi
veyatemsille
kigioykullanrr
Topfantldagdriiqillenkonularve altnankararlarbir tutanaOa
yaztltrve divanbagkan
I ile yazmanlal
tarafrndanbirlikteimzalanrr.ToplantlsonunCa.
tutanakve diSerbelgelerycjnetimkurulubagkantna
teslimedilir.Yonetimkurulubagkantbu belgelerin
korunmasrndan
ve yeni segilenyonetim
kurulunayedigiln iqindeteslimetmektensorumtudur_
GenelKurulunOy kullanmave KararAtmaUsutve gekilteri
Madde8-Genelkurulda,
aksinekatarahnmamtgsa,
yonetimve denetimkurulu0yelerin
seEimleri
gizlioylamaile diderkonulardaki
kararlarise aQrkolarakoylanrf.Giztioylar,toptantr
bagkanl
tafafrndan
mthilrlenrnig
kagttlann
veyaoy pusulala!ntn
yaptkjrktan
atyeJer
tarafFdanOeredi
sonfa
.
rta
'
i_: nos ,) ,.;ti :' i.r:i:,
: . i : . r y ; i :. .
.
iila-.:.
ia:.
.:-.-ir.
,
:.
: . , - i - a j- r : , ! l a i i r , , : i l
Aqrkoylarrada. genelkurulbaskefin a be!t.iecest
y6at9muy!lulanri.
::a :jri.
'l',j;,'lj
,;;:;
, "1.,l'll:"1,;'i..,:,,::,j,":;Tj,t-"1;.i
i,."yi:'ll.;;.
,,-:-,^:"i.
L e.\e: l,ur tJ L.3Jj,ar I prJ.,:.rJ
^ , , . t i 1 . ,. . - . - ,
I
T o p l . r r r t t - : ?v _ y d Q d g n . : r 1A l , , a
Kd,.trlir
'
l ' i l i ; ' : ' ,. , : , - " '1"'
eL's,:,.irr,,
r,,,,1.i,,.,;,11
;
;,'nu*"
,' ..
.r
;:::;;;,;t':,.,;;'
:::,,:,,';:;
'
.',.,;;; ,;;,i ;: :]
: il,i
i
i,;-,. ..,.,,."
^ j:.
z_Uernekti.tz,rgLlniln
degtstrrilmesl
Jffli:ciff
il:ffifilili.l!l#riji:i"*,.{:ilru.,i,,l,tlH,tJ;
[[T;:i?,i,i0,,.
",,
r"; ;;;;#
1':'il''"1'uu"ut
r"e,n'",
il1;;
;{,ffFi'iilfi:,1iiJ#i;''i:'1ff:
iruitgit:
iiaii nazt(tanacak
'"rr',n
;J:X"Jil#:}!inudvffij"lr'r'"t"';
vdoe'merikreri
incer
eyip
aynen
j""j'[i::[j'fJ:,i"il"Jil,lll,ll,
kamu.sdrevris,
ormayan
ba$kan
veuyererine
verirece,
:-i:i1
-tr€';
;!il g.,,evrenqjri,ecek
vc,i;ccek
Liyerere
vey"li;i;;;;;:,1;1fi;;:;;::i,""i"*
sunue'k
katrlmasr
ve avttmasntnkaradastrmastve bu
i;".i:1.%,J:*",',nvona
hususrayainerim
raarivette
bulunmasr,
vurtdrsrndaki
dernekve Kururuerara
:;?fl::?f"fl:l?i,n:sr.
6yeorarak
1o-Dernedin
vakrfkurmast,
1 1-Derneoin
fesihedilmesj
digeroneriterinjn
Incere,.rip
kararabaOtanmasr.
l3-"Y,:1l.::':..1r1"tu".yn
t r-Mevzuarta
genetkurulca
yaprtmasr
belirt,f"n
liig". goi";;iil ffie geriritmesi,
dernegjn
digerorgantannr
deneiter
ve onlar haktrsebepterte
nerzamangdr.vden
::ffil.*r,
c:!:l
""'"'*".
&#;11',:iJi';,,?:[?il"
jlii,1""ff:
i!'""lii +:,m:l#u'"*.fr;$#
l:rt, iiyetidekabulve iiyetiklenqrkarmahakkrnda
son karanve
Madde 1o-ydnetimkurulu,be9asrlve begyuJJii
iiy" orar"t g"nel kurulcaseQ,,rr.
Yonetimkurulu,segimdensonrakiil
brfkararla
g6revb6liigiimii
bagkan
bagkan,
vaparak
vardrmcrsr,
sutr"t"r,""vn.unXlofJ?lJrs,nda
Yonelim kurulu, tilm i]yelerin haber edilmesi
gadryla her
zaman toDla/
na'u
uutui^iiiiie
tJp";;
ru;;ff'l',i',,il,'',:,0i'i*l'h
":fi::!,:fil'":lli:giifgJi:':",,1;/l
YJ3
Ydnel;mkuruluastlityelrginde
istifaveyabaika
sebepterden
Jolayt
bosalma
takrdegenet
kurulda
dldtor
oveokrrgr"s,tas,na
uyererin
fdiu yeoek
gcjreve
Q"nruo,"",
,""311,y#
YdnetimKurulununG6revve yetkileri
ydneljm.kurulu
a$aErdakt
hususlan
yeflne gelirr.
1-Dernegi
lemsiletmek
veyabu husLs
;;fflffi,:,i:ilil;;t#5;il]l':,i:flff1lj#l:txHi:;"1ii;,"f:,:it"J
.:::
r:
rr'r-
... :.
rri,i\.;_
- ;. ,-;ir ir i ,i ..:r r ; i . ] ,
ir
!C \
. -.......-:
. . ,: : . t :
:
:l i:i;ir ...t _.:.,ii:: .t,ii:::i(.
.,*...0";;=
liil;;.;;;i,!,i;i:i;,Xi;fil;J',Jfl.;;i"i'JH:
li:;iii,3lr,iJ::.?,1;,;:i'ii.
:b _ c ]- c 1
, ! , : t . j . . ,l | ;
,'uL r yo er,ie ro, .- t..i,r 1.. 1i.,s,.
s ,tj :-. I
J -
ti.,
..ij-:.ji.:..i"
11S
7-l-ler faaliyelyrli sonuJldaCe eoin igletlte hesabrlablosu ..,eyabile|Qove geiir tabics! ile
yiioetm kuttillJQa|$mal;taDr
aQrkiayao
gerjeJkljri.ilasi-iirnak.
raprir'rnud!zeDlerneklopianiJretiida
8 BilqentniryilLt3nrntstnl
stalarr!:iti
9-ljeftle5eilye ali|l.nastve,r Liye|ale4Crkalr,l'r:i
hrsruslariI]da
karaf vennek
q:,riirr
1
10-Llaf|e.ti.lernecrr !e(ieki€rilrJt'ek
1,r.]1
iQr,r .,
ai lak ve uylulaDta[
kBn.ltslte\,erdII ,l,ait,:
i I-M-.v,auaJrrn
i Lriiltni;r/.
!lorevk,ir!.,ir ,rkv >,/r:tkit('li
ii|j'.''i]cjl|l.:.'j}j'9i]:.]]I" .',j|(i\'ii.,!,ij'lj!ilij]l!|]!,:]l:i';:.i5r'i.;,.i:'li3l!tj:'lrl:j1]t:.l:l.'lll
n r < i r i : r j r d r r i . r , _ , , r . . | ! . :l r, i r r . , . : . , ! : r r ' , i , i : 1 , , : ; r . , ' , : 1 , , j ,/ , f : , . , . r : . r , - , , . : , r . . , - , , i r . , , r 1 , r . , a
t " l i ) . , ! , r i r : r1 { r j r i , l ' r : : r 1 T . , L ! ; l l . ; ! i r a . . . t , ! r - . , ' . , i r
l.'jiilj:i1--ar.-:.rri-a,-.-+::ii..::,:'("t.j.;,!!a3:.n3ai,€lr.t.tj;ji:r,,:r11.,.
DenetimkuruluasrlOyelidinde
islifaveya ba$kasebeplerden
dolaylbogatmaoldudutakiirdegenel
kuruldaaldr0roy eoklu6u
goreyedekayelerin
gdreveQaofllmasl
srrastna
rnecburjdif.
DenetimKurulununGairevve Yetkileri
Denetim kurulu: derneoin, triziigunde gosterilen amag ve amacln gergeklellirilmesiigin
siird0roleceoibelirtilenQ?l9makonulafl dodrultusunda
faaliyetgdsteripgdstermedidini,
defter,
hesapve kayrtlann
mevzuatave derneklilziioilneuygunolaraktululuptutulmadrotnt,
dernek
{rizrioUnde
tespitedilenesasve usulleregoreve bir ytll gegmeyenaraltklarla
deneflerve deneiim
y6netim
sonuQla0nr
birraporhalinde
kurulun.:
ve toplandtdlnda
aenelkurulasunar
genelkurulutopiantrya
Denetimkurulu;gerektioinde
9a6tflr.
Dernegincelir Kaynaklarl
gelirkaynaklafl
Madde12-Derne6in
agadrda
sayrlmrgtrr.
giri$ddentisiolafal. 10 YTL, aylrk ota?k ta 1 yTL aidataltnrr.Bu
l-Uye Aidatr:Uyelerden
genelkufulyetkilidir.
miktariafladrrmayaveyaeksiltmeye
2-Gergekve tiizelkisilerinkendiistediile derne6eyaptrklanba6rSve yardrmlar.
3-Dernektarafrndantertip,enenQayve yemeklitoplantl,gezi ve edlence,temsil,konser, spor
yanSmasrve konfe|ansgibifaaliyetlerden
sadlanangelirler,
malvarldrndan
4-Derneoin
eldeedilengelirler,
5-Yadrmtoplamahakkrndaki
mevzuathi;kilmlerine
uygunolarakloplanacak
bagt9ve yafdtmlar.
6-Derne0in,amaqnrgergeklegtirmek
iginihtiyaQduyduiu gelirileminetmekamactylagirittidilicari
eldeedilenkazanglar.
faaliyellerden
7-Digergelirler.
DerneginDefterTutma Esas ve Usullerive TutulacakDefterler
tutmaesaslan;
Madde13-Defter
Demekte,igletmehesabresaslnag6redeftertutulur.Ancak,yrllrkbriltgeliriMaliyeBakanldtnrn
hadleriaimastdurumunda
belirledidi
takipedenhesapddneminden
baglayarak
bilanQo
esastna
g6redeftertutulur.
yukandabelirtilen
esasrnagegilmesi
BiianQo
durumunda,
iist ilste iki hesapddneminde
haddin
takipedenytldanilibareni!letmehesabresasrnadonrjlebiljr.
alilnadi.lgrlliirse,
ydnetimkurulukaran ile bilangoesastnagoredefier
Yukandabelirtilenhaddebacl kalmaksrzrn
tutulabilir.
ticariislelmesiagrlmastdurumunda,
Derneoin
bu ticariiglelmeigin,ayncaVergiUsulKanunu
h!kllfileriqeq6redefiertutuiur.
r,ayr-l.jsrjjrj
De|.1{trrlJefterve kayrtiafr
[]erneklerYinctme|{lind,ri,eiiriilen
usLlive esa3aL;y.lurt
olara(iulLriLrr
Tlttulacak Defterirlr
l7r\
D€rnekie.a$aordayazritdefledeiiiriuruJ_
ailsle1fiehesa[ esAsrnda
tul!rlar:a!defleier va lyt]j;taakesasla.,a-"e6i441;
3,5,.1;|.
l- i:,ar D,iilefr iiiar:(loi kljiui . trijrErldaii illii ve 'lrriiara sriasryl, iru det:ere i.azilir vrr liitJ
i r ,i l.ir r,l
altr lollsn:,r':-t
kittr'lnitveleacc
1r:l:ajlanii.
:-L.lr'e\ayll De{en []e,neOelye olar;r!..
i] 'erleatoi,trl;i brigilcajdeilie1_11:
ajLSve likis ,,riliealb\,
i l i ' l , a r a : i - . l a i l i i r ! r i a : r : , : , i a r i j i i t i c i e r i r l ! a ! r l i i i i i t : , ; ; t i t r . i , i - r i i ; t r i ;j i , : - i ! i i , j i g t ; l e : i e i r i i i i .
3Fi.:j|1t::irflii]i|l.ri.;{.|.r|:jj:i1..iic\'r.]!.l.,i]:il||].,.-1;.:
':.(.iir ,,ji.:ji.,j-,
1 : ! : . 1 i: . r . . ; , j , , f r _ r j . ,
r iit, i.ii::
. . : . . . i a lr:., : : i r : i : , 4 . : :
t:,ri:r',
:'.
r. ,
;..,:
, : , j : j ! . . r : i r j : : i ; : . i : . , i r , . , - r . r_r :. ? ! . : . , i , . r j ; t : . - ; i
..! j
i-i-€ir',rl!,1 jeiieii. lJeinei6 ar: cern,rba.g,aiin
eiinrne tajiiti \e :eK,iite kullanrldlklair
viya
yerierve kuJJanrn
vgrjjdikleri
si.lrejerini
dolduranjalnkay,ttandiigirriilmesibu deftereiglenir.
5-iiletme HesabtDefteri:Dernekadtnaahnangelirlerve yaprlangiderleragrkve dijzenliolarakbu
deftefeiglenir.
6-4lrndrBelgesiKayrlDefleri:
Alrndlbelgelerinin
serive slranumaralafl,
bu belgeleri
alanve iade
edelerinadl, soyadrve imzalanile aldtklanve iacieettiklerjtarihlefbu deflereiglenir.
b)Bilaneoesasrndatutulacakdefterlerve uyulacakesaslaragadrdakigjbidir;
1-(a) bendinirr1, 2, 3 ve 6 ncr alt ben erindekayr r defterlerbilanqoesasrndadefter tutulmasl
. J r ' r r r m U nddaai , , r' l1 , , r
2-YevmiyeDefleri,Br:ryilkDefterve EnvanterDefterirBu defterlerintutulmausulil ile kaytt 9€kii
VergiUsul Kanunuile bu Kanununun
MaliyeBakanhorna
verdioiyetkiyeistinaden
yayrmlanan
MuhasebeS,stemiUygulamaGenelTebliSled
gore
yaprrr.
esaslatna
DetterlerinTasdiki
Dernekte,tutulmasrzorunluolan defierlerkullanmayabaglamadan
dnce il derneklermiid0rlijO0ne
veya notere tasdikettirilir.Bu defterlerinkullantlmastna
sayialaflbitene kadar devam edilir ve
daftederin afa iasdiki yaptlmaz. Ancak,bilangoesasjra gore tululan deflerlerile form veya si]rekli
formyaprakh
defterlerin,
yrldanOncegetensonayda,heryrlyeniden
kullanrlacadr
tasdikettirilmesi
zorunruour.
GelirTablosuve BilanqoDiizentenmesi
lgletme hesabresastnagdre kaylt tutujmasldurumundaytl sonlannda(31 Araltk) (Dernekler
"igletme
Yonetmeli0i
EK-16'da
belirlilen)
HesabrTablosu"
d0zenlenir.
BilanQo
esastnag6redefter
tutulmasrdurumundaise, yrl sonlaflnda(31 Aratrk),MaliyeBakanlrg,nca
yaytmlananMuhasebe
SistemiUygulamaGenelTeblidlerini
esasalarakbilangove gelirtablosudilzenlenir.
DerneoinGelirve Giderigtemleri
Madde 14-Gelirve giderbelgeleri;
Dernekgellrleri, 'Alnd, Belgesi"iJeIahsj,edjlir.Deroekgeljrlerinjnbankajararac,lJd'jje lahsili
halindebankatarafrndandrizenlenendekontveya hesap6zetigibi belgeleraltndtbelgesiyerine
geger.
Dernekgiderleriise fatura,perakendesatri fiSi,serbestmeslekmakbuzugibiharcamabelgeleriile
yaphL Ancakdeln€d,in,
GelirVergisiKanununu,94'iincljmeddesikapsamrnda
bu,unanddemeleri
iginVergiUsul Kanunuhilkiimlerinegore giderpusulasr,bu kapsamdada bulunmayan
Odemeleri
iQin"Giderl\,4akbuzu"
di.lzenlenir
Derneklar:fr"ldanki9i,kuruntveya kuruluslarayapllil:ak bedelsizmai ve hizmetleshnrleri"Ayni
''.:i:t,j
I.t
"
lr:-
.)r'.:Jt
.ij
.:j:r
,it
l.ilt.i,... tr.j,rja.;,,\
l : tl ; , i J , i i a , t i t , i
Bclgeleri
Alr!rd,
"AlrndrBelgeleri yoietim kur.Jlu
Dernekgeli eririirtahsilil|de
kullantlacak
karaftyla.
natbaaya
b,rslrflllf.
173
l.lj.dr bejgejerjltjnbastriri,lasrve lontro!,.r,rtalb3ildar iesljm a|nrnasr, defiere kavdedtJmesi.eski
ve yenisay anlsrafas,:rCa
cievirteslimrve altndtbelqesiile demek aorcaQeii.,
tai)siledecekkisi
v, y';lkl9!1e'lnfaltrnrl:lr
irL,lr,,n(rrb(t!lui:.,,Ir:!:ilinl1rmrna
vc lopianrl;to0r-.iirierin
1esl1j)tlIr,
tltiilri
hususicfdai
lJel reki,rYonelrr]eliailnLn
rjlerrtiij
il!; l.r!li,
ljtte hsreketed;lir
Y{rtfti [lelrlesi
!.Jiiiii.
.,i n.
r-lir
:.:l;:;i t',::.:tn
, jr, : -j,.. i:iiii!r
ieti..
f,!f:ri;, c.
Lairj: i|.eii
srjr:l;!jg
ti;iiJt,l,,
rfr.r.jr r.r:. ,,:l :.- r,
:j.
r : j i t : , j : ( a t , r . , e i r r r . r . i . , i . . ,a : i t , i , , i i . . i i j . i i : : i , . i . i ; - , i . r l l
,:r. i tr. r.....1 _-i,:.e:.;r j,.t.i.t\;a::i.. ,aiN:
'i::ft
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 . j i . : r i l j ; : a . r : ,: :: ., :; , - r : ; : i : , {
:.i:rj:_j j,i
? Jii:
rali,
i..:rr..:.::,
ydnei.jltKurutubaika,'llnce,on!e$ Etn rpeflsii]je'lerne{er biriminebrldirilif.
iiguileEigiiiiikler
Dernekadrnagelirtahsiledecekkigiler,
ar iak adlafrna
yetkibelgeler'nin
ditzenlenen
bir sureiinin
derneklerbirimane
verilmesinden
itibarengeji.tahsiletmeyeba$layabilirler.
Yetki belgesininkullanrml,yenilenmesi,iadesive sair husustardaDernekleryiinetmeligininilgiti
hiikilmlerineg6rehareketedilir.
giire.ii
Celir ve Gi.lerBelgelerinin
Saklarna
DefterlerhariQolmak iizere,derneklaraflndankullanllanahndt belgeleri,harcamabelgelerive
diger belgelerdzel kanunlardabelirlilensurelefsaklt kalmakiizere, kaydedildikleri
defterlerdeki
sayrve tarjhdozenine
uygunolarak5 ytlsUreyle
saklanrr.
BeyannameVerilmesi
Madde '1s-Dernegin,
bif dncekiyrla ait fa rliyetleriile gelir ve gider iglemlerinin
yrl sonu itibaflyla
sonuglarnailigkin(Dernekler
Y6netmelidi
EK-21'desunulan)"DernekBeyannamesi,,
dernek
yonetim kurulu tarafrndandoldurarak,her takvim yrhnrn ilk ddrt ayt iginde dernek ba9kanr
tarafrndanmahallinmtilkiidareamirlidine
verili.
BildirimY0kiimliiliigfi
yaprlacak
amirlioe
Madde'l6-Mrilki
bitdirtmtel
Kurul
Sonuq
Genel
Bildirimi
Olaganveya olagan0st0genel kurul toplantriaflntizleyenotuz girn iginde,yonetimve denetim
kurullanile dioerorganlarasegilenasrlve yedekUyeleriigeren "GenelKurulSonuqgildkimi,,ve
ekleriyonetimkurulubagkanllarafrndanmulkildareamirlidinebildirilir:
Genelkurulsonugbildiriminel
'1-Divanbaikanr, begkanyardrmctlartve yazmantarafrndanimzalanmr$genel
kurul toplantl
drnegi,
tut€nagr
yaprlmrlsa,t0zirgirndeo'genmaddelerinin
2-I0zirk degi$ikli5i
yeni ve eski lekli ile dernek
gekllnin
son
tiizaloUniin
hef sayfasryonetimkuruluncaimzalanmt!6rne0i.Eklenir.
TatrnmaztannBildirilmesi
Derneginedindioi tagrnmazlartapuya tescilindenitibaren otuz girn iginde ,,TagtnmazMal
doldurmaksuretiylemrilkiidareamtdi6ine
Bildirimi"ni
bildirilir.
YardrmAlma Bildirimi
Yurtd19rndan
yurtdtstndan
yardrmaltnacakolmastdlrumundayardtmalJnmadan
Derneklarafrndan,
once
"Yurtdr$rndan
Yadrm AImaBildirimi'ikini.lshaolarakdoldurupmiilkiidarearnidigine
bildi.intde
"ltltiluia'
8 t;rriirl Joir')urla. vL,ri; ljl
i . t i i y a f L i t r l t ; r , , i i i r i ; : , 1 l i , . i : i ! i a i q n L l:at i t 1 l i l i t $y d i t e t i i J l ( u a u l
kar:rir Orneg,
varsa L'\r konuda d|]zenlenenpfotokol rozleg'ie ve bcr',eri belgelerrle ya!.dtmrnaktanldtbl
;lesabarligkindekcnt,ekstrave benzeribe{gentn
btfaimeOt
de eklentt
.
4rz
Nak,il ya(iintiaa:nbankaia!"
a.eali,gtylaatrnnras;i,'ekullarlir'tadanorarc brldifialgnrli.lrnyerinc
getafifrnestzoruntLrdLtr.
Xa..!! Ksn.rlr v,t Kuruluglitfi ite tjirtikte yririitiilen Ol"takproje,eile ilgit
Bildiritr
Derllf0in !lorevaianrncjhiirji j.ijr,LilaiaiJ
r."i,.,i,i
i\!r!,rl vc kur.Lrlrr;i.,!ii
l|; rri,,lii:,{rirt.i.l, pfoja[-jiir
t l a ) t l ta l i : i t :i
yiltj la,i f,.ct,:Jtcr-'c ir!ari:,irr ,.:i:.:!,
i,ritr: i:ri.i.rr.lt ia, a[1.r.,,,i..{, i:,,:i..i
l Z i e t r e r rb l i a \ ' r C L i l j e. l L . a J , c kl : ; r t t ! i r : ; . t.J , b ! r , r r i t i j | : t ( i , i r , , i
!:1,i,r,.(, \,,.,,r,,
r.:,,r,,rii
;ir't .. _a_r.:\,1
a<
,.irr:t-i;: ]]
"Defnek
degiqikl;klef
Organlanndakr
otuz gainigindemtilkijdare amiiligine
Dernektiizljdiindeyaprlandegi$iktikter
de irtzitkdeOisikliginin
yaprldrOr
genetkuruttoplantrsrnl
izleyen
otuzgiiniqinde,
generkurursonug
birdirimiekinde
mUrkiidare
amirtigine
birdiririr.
Dernedin
iq Denetimi
Madde l7'Dern€ktegenelkurul,ydnetimkuruluveya denetimkurulutaratrndaniq
denettm
i.j-ji"tjnl iir.rruiu;;larr,t.r
l,aprlabilecegr
Sibi,baoiil.]srz
oa denclim yaplatabitir.Genelkurul,ydnettm
kurulu veya baotmstzdenetimkurulu$laflnca
denetimyaprlmigolmast,denelimkurulunun
yrikilrn,aili.igi.tnu
ortadan kaldm az.
Denelimkuru,utaraftndanen gegyrldabir defadernedindenetimigergeklegtirilir.
Genelkur_ul
veya
yonelimkurulu,
gOruleihjtteroedenetimyapabilirveya bagtrnslz
denetim
-geret
kuruluglarrna
denetimyaptrrabilir.
DerneEinBor0lanma
Usu eri
gerqektestirmek
ve faatiyeteriniyitriilebitmekigin ihtiyagduylttmasr
*d^i: ll?:1r:I
lTacrnr
yonerm_rururu
naffnoe
karar ile borglanmayapabilir.Bu borglanmakredilimaj v; nu.et at,m,
konularrnda
olabilecegi
gibi nakit olarakt; yaprlabjlir.
Ancak bu borglanma,
derneoingelrr
kaynaklanile kar;rlanamayacak
miktadardave dernegi dd"r" ;;gi;;J,; dugrjreceknitetikre
,raplamaz.
Tijzii6iin Ne gekitdeDeoigtiritecedi
MaddetgTuzitkdegiijkldigenetktrul karafliteyaprtabirir
j yaprlabjlmesi
deErtikljo
igrnginel kurulakat/lmah€kkrburunani)yeterin2)3
:a^"j:],,i:.trltl:{
aranrr.
saglanamamasr
9ogunrugu
eogunlu0un
sebebiyle
toplantlntn
ertelenmesidurumunda
ikinci
topfanlrdagoiunlul [email protected],bu topJantrya
kat;bn i]ye sayrsr,yonltim ve oenetimkurulJarJ
i-tyetamsay151n1p
;L;lalndan az olamaz_
Toziikdeqigiklioi
iginge.ekliolankararqo6unludu
toplantrya
katrlan
ve oy ku anmahakkrbutunan
yelein oyla nn 2/3't?'dLir
GenelkqruldalizLitidegigiktiSioytamu",
.!,f'oLi"t yup,t,r.
DerneginFeshive MalVarhgrnrnTasfiye gekli
Madde20-Genel
kurul.herzamandernegin
feshtne
ka,arverebrlrr
icinsener
kuruta
sdrris,i.lebirmesi
karrrma
hakkr
burunan
0yeterin
9i1"]j:jii::
t91 l:"]l.rE::,lyl
aranrr.
sa{lanamamasr
9ogunlu0un
sebebiyle
toplantrnrn
erielenmesi
durumunda
il, 9:9:i
toplantrda
gogunluk
ikincr.
aranmaz.
Ancak,bu toplanttya
katllanUyesaylst,
yOnetim
ve
denetim
rlyelamsaytsrntn
kuruiiarr
ikikattndan
azolamaz
:
.,.1:
...;i_i:
ii.ii:,
jij,:i
i it.i::i.
!.j
t
i.1rii._j.l
i a : i r . . . i , . r i ! . ' r t l . i r t i j S , a i j l . a r i a i i r : . !r I ) l i t -
I i)sgyelsleml!'ri
Genelkqrulca lesih ka.afi verildiginde,demeglil para. mal ve haklaiinii tasfiyesrsor! yo,l.)t,nr
i.ur,,uuyelearldencJu$aniasi),9 kjrrlj!rca ta'l)t. !)Lt;.,.lem
jete.t.,.she;jjgljn
genetkrr tl.karer,,tr]l
veya
alrrdrq
ke dili0indensona e|li]e hatinrni esrillegtiga
la.ihtenitibarenba;lanr. TasIyes,-ltesr
t'+^
r9rndeb0tilni$lemlerde
deniekadr rja l.sfiye h.,itnc1e
lJo{:lBaba BarJqKoDseyr
Dernegi,,
ibaresi
k,iilantlrr.
-l_asiite
kirruir.rnevzuatir
uy!un ciafakde|te.jitjpara.riaive haKia11irrn
tasfiva,st
tsleniierfitbasr.rit
li()riilnak:ldar larnra.rlam?kla
qcre!'lt.;e !,aii!jirli. Btr i(r,rijl a,)rje dr,-rir:ii,tresepl:r,r.rDcelr.,r
ir_!i,ci,-l!r't
.sr6!:irjile CeallL:!cait diii:r:ire. !i fiill rciVuiel,.:j; c.rnrj freiq.:rer,
tapu ve ranr.a
if
r'
;
-ii
/
ir--
'j
:r'j. i-li:':.3!:J::;ld.rl.jlj.:]lr:ij:|1 |..:ii|!|.||:..).:il.li.i.,:l1:.ii].jj',i.]i:.-lj1'..j
:ir:laJlii,aa,t-a-ti.;EitSgi|
drt,:.i,i. tr -;,_.-t-i-,
. j : i : , 1 j ! : r . . r : . -e! . i . _ j l , a , i? : t i
.\!a:;i:.l.ii::::
:.
eollmesive borglannodenmesindensonra kalan tt_lm para, mal ve haklafl, genel
kui.ulda
belirlenenyere devredilir.Genel kurulda devredilecekyer belirlenmemigse
derneOinbulundugu
ildekiamaonaen yaklnve fesihedildiaitarihteen fazlaijyeyesahipderneie devredilir.
Tasfiyeye iliskin tUm islemlertasfiye tutanadrndagosterilirve tasfiye igtemterj,
m0lki idare
amjrliklerince
hakltbir nedenedayanrlarak
veriienek sijfelerharigrig ay iiinderamamranrr.
Derneginpara,mal ve haklaflntntasfjyeve intik3liQlemlerinin
tamamlanmastnr
mrteakinlacfive
Kutulularairncandurumunyedi gun iqindebi( yazt ile defnek merkezininbulunduduyerin miilki
idareamirlidinebildirilmesi
ve bu yaztyatasfiyetutana6tntn
da eklenmesizorunruqur_
Dernegindefter ve belgelerinitasflye k!fulu stfattylason yonetim kurulu rjyelerisaklamakta
gdrevlidir.Bu gdrev,bir ycinetimkurulul]yesinede verilebilir.Bu defterve
bergererin
sakranma
silresibesyrldrr.
Hiikiim Eksikli0i
Madde21-8u_
tuzi.lkle
belirtilmemig
hususlardaDemeklerKanunu,Trtrkl\ledeniKanunuve hu
Kanunraraa en 9rkarfilmrg
olan Derneklery6netmelioive ilgili dider mevzuattndernekter
hakkrndaki
hiik0mleri
uygutanrr.
GeSigiM.gd,qe
f-ilk genel kuruldadernekorganlaflolusturulanakadar,dernegitemsiteclecekve
derneklejlgiliiQve islemleriyiirittecekolangeaiciydnetim
kuruluityelerialadtdabetiditmistir.
GeqiciYainetim
KuruluUyelerinin;
Adr ve Sovadr
:
Gorev Unvanr
MUammeTKARABULUTBaikan
TurgayALP
BagkanYardtmctsl
MehmelERGEN
Uve
CemalAR
Uye
NevinALP
Uye
NalanKARABULUT
YahyaYILDIRIM
uve
uvd
:
NNEL
EAB ,4,
V,A.K FT A R I HI 1 T M A Y I S
@,o
ZOOS
KONU I BASIN A'TKLAMASI
PATRiKKUDUS'DECARPILDI,
TARiHTEKI xUgUs:MYRA (DEMRE) iNANg KOPRUSUBA9KA BtR
BI\HAR,'AKALDT,.,
!
o
FenerRum Patrikhanesl,28 Mafi 2005 tarihlnde Antalya Va{iliulne5-6
Aralk 2005 tarlhlerindeDemre Noel Baba Oren Yerinde Kud0s Patrigl
lrineos ite blrltkte Ayin yopmak igln Opus 92 SeyahatAcenteslaracrhyia
izin isteoi. Fakat ayin igln istenilen gunter daha cinceden,Noel Baba
Vakfr'ncabu yrl 1-7 Aralrktarihlerlnde23, ger9eklegecek
olan NoelBabaile
f)!i1v.:9.11'lr.'rtagn EtlanlikleriiCinram 9Un tahsis edildiUtigin olumlu
karFllannrrdi,Sartholomeos'un
Ant!lya De.nre'debirlikte Ayln yapmak
istedigi lrlneos ise 05 Mayts 2005de bjr anlamda ortadoks d0nyasl
taraflndanKudi)g'teistenmeyenPatrikilan edt1d1.
lstenmeyenbu patrlkle
Kucii:$'te baslayan olaylann Tiirkiy€ taraftndAn deierre dirilmesi
gereknrektedlr,Bu baulamda,Patnk irineos'tallglli, Kudiis ve Atina?e
yaianan
e t m i go l m a l t d r r(,) n u n i g i n
i $ ! r l eg
-ortaiar
'T'urkiyes k a n c l a l l aern g o k T i i r k i y e ' n l n
patrtdtn Ektjmenlik
(;itirkr,i
bu frrsair degerlendirmelidir.
sevdasrnrndinsel deOilr slyasi bir oyun aidugunune$ dnemlt resmi
eikmrstlr,Konuyla glti aragtrrmacive irkademlsyenler,istanbul-Kudus
i l i g k i s j n i tn, z e l l i k l ep a t r i k i r i n e o s ' l an e y i ; r n a g t a d r d rTn .rC D e v l e t ib a $ t a
olmakitzere,Turkhatkrnr
aydrntatmatrdlr.
fUr[iyede,bu jnsandan
medet
umarakkaptlanntErdrnakadaraqanlar.ayh yapmasligih miisaadeveren
yetkilimakemlarbir kez dahadrjsiinmelidir_
Hairrlanacaqr
gibt/ 1993 yrlrndaistanbllt,aBartholomeos,un
daveUne
katrlan bir dnceki Kudils patriii Diadoros, patrigln
Ekiimeflik
-Sonrasrnda
propagandasrna
se$izka|mayrptoptantry!terk etmi;tir,
da
danarazlagdrevdekatamamrs,
Ismt!,eraimen 2001ytltndapatriksegiten
lrineos ise Kudiis,tenancak 2004 yritndangkabllmig ve soiu$u
seeilmesinde
dnemli pay sahlbiolan Bartholomeo!,un
yanrndaatmrgtr"r,
Beraberce gittikleri Kapodokya?a da patrik irineos ..Fu kutsal
topraklarda olmaktan gok mufluyum. Buradakt*lllcal€r boS, 6yle
g:lgqpt kl agrlecagrna
ve tb.dct yaprtscdgrnatnanryorum,,,
::T.:.1
oemr9trr,
Patriklrineos,unbu sciztefi
o zamanlard€
Tlirkiyedefazladikkat
Fakat,
tekmemigtir.
kendisiyleitgili Kudijsve A na ekienlndeyaganan
partak
oJSIl"l
vertnce,pairtksetilmesinde
rol atankigiterden
birisi
:lil_"djl
oran vavitis'i kendisine-Atina Eatplrkoposu Htlstodoulos yoltadr,
timdi d (karetmemizgerekenen Onernli
itifaftrr.HigOeiJirse
Otl
:"l:]:tlf:,
itirair deierl€ndirrnellylz,
BahtrdosthnmrZiJLB,iidine
t\ v er
5r,
pin"osrn'asofm"t,ylt' P;trlk BartholonEor,bu lllskllord-endql1Yl.nt
EIilffiiffiFc.fit
Elumcoiklddlerndaohn FenG]RumPstrigl,
uiuiiurucuOrn iulklst
virti[trvla
o
kadar gcalttt ighc -bllrtrnrt kltllGrln
Ayin
.Gcil6n Kud03 Patrlilnln lgln ml ?llrklye'de
irtometfrtdir? lu klrll lllrkll.re Tllrkly.'nln de ml bulrtrrr$nl
ldl uyugturucu
i*,rmrkttdlr? C0 kU artrkhel kes blllyork{, VNvilis'ln
Bir ucudane yazlkki 1994
kirlitglerebula9mtgBr.
bastaolmak0zere-t0m
ve
vrtr'nJa
Aflna'da
sehltedilenomerSlpailcjdtu'nakndaru'aFmiktadrr'
Patrik
ortadokstemsllcilers€
farktnavarrft Kudqs'teki
lu kirli tllskilerln
'iltenmeven
klgi llan etmlstlr. ve arok tanrmadlklarlnt
iirneJs;u
dlnle,inanglallgisi
tanrmadtUr,
lovLmrit"toi. nsritioaortioots dttnvasrnin
bu
olmayanbu klrll llltktlerdlr,Htgblrdh gbrevllchlnbulaFmayacagr
dur danildl.t|mdl srralstanbuldaki
llk'6nceKud0s;de
karanhkiligktlere
8an9lve Huzuruigln,
Pa$lkBadholomeos't!,
ona da Enlk, DtinyS'nln
T0ri<iyebagtFolmak UzereRurnhalktda dur dernelldif.Potrikkendisiiqin
g arptlmrgIr,
kutsalssyrlanKudUs'te
l l
r
1 [s{verrenffrrta
tL I .,t .--_"/_.^
Huamm€r KARA9UL
No€l B$ba Vsldl
Ytlnctlm|(uruluBstksnr
o
M.tt z lfd5..: qegqy*r Mnletlcs! 2ntl Sikdr ErltaS:Si.€ii B-BIo! X4 2 Npi 6 ,|$rrl.ia "'lR
ta' 02423240352 Fr\t Ct2,4)
3240352- CrpT.l : 0!Az P2 1244
!"wl?i sL?c.orgc-rDal i [email protected] - noelb$.brvah5(tlrrrne,t
<et
'4 E
, , . . . , ..
.- -".
.:. , .
i:-
l';
;
:;;
l
. . - - . . " . . : . . : . ::.,, : .. : I i I i " :" : . ; ' i '
:.: - .-,: -i .rr l.:
'I
. .' :.: - r', .i..':
I : ; . : ,l :r:.r , :l all
.: I :.,-'.i. .i':.::..i-l
,'.... ".,,,a .
.
, .
.-
,
.'-"-^
. , ; , . . . , . , - l ; . . 1 , - .' t. '1, i
. , " ,. " t : -l- ' , . . .
..
i,. .;
-r.- , :
:il .-.. ,-
'.'.:--r:l.i'
l : ,. i - . : . " . . ..;
; -il:i': i: :ti.rr,'l l,:i'ti ;:,l-: l.'-,:r::a:r ::: i,, 3 tt(r -:t,'la / )iriilr: rJrii.:ili'l ve Tf tkitc:';iin
(::loiiii) Kiilses;'ili-iisiairir.ri'aa
' ' ' ' ' ' :
J . i : : : , ' :. -- . :r i : i . : , ;r - i r : : i i ( i i :ci ; l - l i , r . l,a i i i : i i a . - ,
; : : : - r a i : . , " ; : ^i r,: : j : : . 1 : - i r t i : i . : 1: ., j , . : : - ' : la : l i i , , ' - . : l - i , i : , ' i ' i ; ,a i r r ; i r i : j l : : i : - i l ; i ; j l a , / c ; - e i (
: l . l : l l l ' r j . l a , , . r l . . : i r r : : : r i : - : . i . i - ,.i:).t. t i i i : , , , : . ; i , ; i ! r i i ; : : 1 ; : l ; l ; i ' : L l r : ; ' - r ,
-.-,.
. ' , ' , , 1 ' ; , : - ' : . , . r . , i : l - . 1 ' : , - , i,,: : .. 1 . : i. ' l i , r , t i - - :
a : l i : : l ' . ' - L : i r ; i ' r - i il : : , , 1 : li r !
, : - ; . : 1: :
. " | . : . . t i . ' . . : ; : i r i : l : i 1 , . : : " ' :ll:.-i , , , - 1. r i . ; i , 1 1 . :\ r r : , ' l' ; - : ; 1i ,i i r : i l : i ' l : i :
- , : ; . 1 , , ' . . ' , - , l l ; - - , - , ; , . : , . . 1 , : , , ' ,i!..: . . : . 1i . : . 1 . . . , ; ' ;i i l l . l , i J ; . : r l 1i J i i l : l - : ' ' t ' : i '
-l,l-,1,,;,"i
'',.ill
:il;il
-r;l:;:l il:1
: l. , . : . l - . 1 . - : l l ; : - . 1 : , " - ) \ : ) . . i - r l l . . , . . . ' . - .
r
'
,
,
.
:
:
:
;
i
;
:
,
i
i
i
:
.
:
r
. . , 1 , 1 . .: .: . , - . - : - . r ' - - . , . : , . , . : ' - , : - i : .: r; l - : l .- i, , - : : : . : : . : - . r "
-.
-l;
'
i.. ..., :..1
t :-- .' ... ,.':':: l. ..,r .rrl
, lici,.-;,i"i,i,
: r ' i , ; ' 4 . . , - . .i., r - . ^ . . , , : . ; , : : . ; r -, i . * - - - i ' . . t . ; : . . . . , . . i | ; r ; i ' i : i r : r ; ' r ' r i
:.:.:.:.i", .,.:..-r..
, . : i . -; i
- t.-. -..t::;,
,,a:.,,,,.
-;.i....
'..-....--
i l ; . i i r ' , , : r ir-l j
- : - . ' . : i . . . j j J . r , - , , , r : i , i l , , - i i r , i. :j L
;r.'.,....,.,-,,,--:.,.
i ; 1 . ' ! ; . , : . : . , 1 i! _ . , : ! , , . r . : - i : , i , : : l , - . .
_-..;:
. . ,- , : , , r:. ..1.:.: , , ; . . : l ; i i l i i l ri , , l - . -
-
,
. 1 i l . i L i 1 1 . . . : : i ; i C , : i a i! r i i ' i . l a i _ l : : ; i ) : l i i l t
:.
;:-rir:li,;ri,ar:.
, r ; ' : a i i ; ' ri:i r . . i - i , ' ' r : , , l i l : , : : ' : . . : , ' : l a : : : -: ;: , - . 1 ; , , a : tt : \ . t : l i : . . ' ) : ' i. ,-',l : i ' f ; t c t ; l T a r ' [ . ' , t - , , i
ii .,.r,:.:irll.:;:!;air.i.llir-r.:1,,i:jill.
ir;l':i,,_-1,:;l::'] rlillia,il tl.ri,?t.'i;: -,1 ii,:,,t!ci.i:,11t:.:,.li:liia; irn.tllKt;x l-ltpi.i;gi_1f1ilK?i"lhe
;:lr..i t.L:t.,:)::il;tiaii;i:ri::i:..r-':ti.,..- jr-eji:l,':,ri-,,:-'r
I iiii:a::l;ir;iie,;'il;ie i(:l c)/iiirlii,li,jij.
. ' l : ; : r l - : -::: , - i i u : . r : ; - i . ; r :, .: . ' - : r " . . l a; : . : : ' t .a -r . : .I : ,
]];.!i]']i:..,|j]:,]:lij:]:;.'.']'.''i'''i:.:,'......|.':....'.
: : : r : r i : . : _ i . i t r i: t . i t : , - -tt- - : . : , : . 1 . : ;
::1,, . -.,1 .:r,,rr:...,
. l i ' . t . i , , : . . t r ' . i . : . . . t . - : .: . 1
t.,
..
,,.
:.,..::a; a:..
t - - , t : t : 1 : . : . . : . - . t : : - , i i i r i ; 1 . ) - : l ,_f i; t : a t i i r l : : , : r i i a a : )
..,
.
'
. - . - : , , ij , l ! - . _ ; : , , , , , r i : ' . . ; i : .
... j
, .:
r..._..:,,,r ttit :':..-,:,.,.,...:,.,::i,a,
. r r ' r . , , - 1 . , , , . . ,' r i : / i : , i , : \ . i i
,.:'j,rl:: i,'.)::- .il ,., f
.
.-..,..,- ,1,;;
..:.i, ..
.-f_.t ._
.r:.,,.
.-,:..::
':.:
...
:,
... .
. t t. - . : .
,._.j,.r
.,r_
.- ,.... .
: .. ,
-.r,-.
-..
. . . r . - -. -i r ' 1 . :
.
...... :
;
. ...j
;r',, .,
i i l J l ; . r 1 - ; . : , 1 , t : a /: i , !
i,
: : . r , _ : . i . : ' . ti : 1 . : r . l r ,
. , t t 1 , , ; t r , i _ . h : l - : i,,,:' .
- :.
- . , . , . , . .-.' : , 1 ' . : : : . l r : . , i i i - l
.
.'il:..rr::,..
...:.:...
. r . r - : r : - ' ;i .. :a. ., ., :: ,j :, )l ; " . ' " . :, ' ; :
-.:..
- . - . , : . :r ' - - l . l : l r : , i a i , i l ' i ' ' . , .
-r . :. -:.. .!
.
. , . _ . . , , , i : : '- , 4 i,r : | - a ; . / : ) ) ) . ! .f,
, 1 . . . : : i : . i . 4 . , l ' : ; : ' , : . ' . : r - ',i t, i '
:
- . l i - _ . ! . . : . : . ,- : : . : : ; ! . : i , r a - l c l i a r . '
FenerPst klntlcsi'tlin Bizrusimparatorlufu'uurr
ed€drr(iigitkil|:){:zili!ik stBtii-{iinilnheprst, !*!i}
aicyhi;ndekif ; l i ; . . , i a i t r r , ri{ladrti]lii
a
Xilisesinmallannr$atlgi i9in, kendisini
il.:..1':l
..,.,.
'i
iebtne
y v e 9 c
u(Selarrik-
nu{lsBnDuu.,,
rnrtt.ar
ti1rEY,..4
talttt";0i111","
te.!"aiiina,,
p,.t11ffitilii.ii;lfri"r"t''ir'aiii'tt'al;tia-*GoldenMddol:ile
r*
'*.3;'*:1ff
Ti'XlTJH.T"il
x-lf
$"Jf'nlHLl-t-lli:;;f
;;.,
-yi:;:
v-elriftos''!vqs'i"Ifl
geeildi
ter.u:a
ili"ibii"c"^ n;;.utoireldrle
t?;t#?filt'h
In",ir,,.;ta1t'"iii
r,t'^iiiyi""ii;*;ri,r
lXl;ln::f*t;n,5i,';;i*i';X*,3;;T
doi.r!;i"'vc
ond.rsorud
" kurranr:.,r,c,Lr'.r',"
R::j:::il:1,::,i::"ilil,'Hi,;:]r1,.
il"
i;;lii')l
;:;l;l'*::llt*;li: .,::;;,,i1F"1,'il;
l'!"?J;''r,"1.1'.l;l'
x:fil
5i;i,tl;il?ll';
3:1fi
a;::l"i"ff
i;:1,:,,:,1'*:#:'
*.1;l[
i:*nknlrn
*""*;lf-,.nll*ll*'i$ff'fi;i,tH'"i;'l'r'-ii-i,'lll'i191'
ve
kumrdu
c"k
rq!.,
putri€i,-turiuboyuncrdde cdelilcdigibir yetkiyi,i?i?idrsl'sezlt#tnrzy{iu{indcn
f"n..
.-"iuonfut'0"
'
: i r "
,
i '
trir
bir Orlodokr Va{tk8trl u kubbelerinib€trty"de gii$nsildnt'
t2005't{a
24 Moyls
t&rru "ni*'."*aitt* .Ttlrhi'e CumhuriyetlDeexctidr nihsyet
g,
VALiLIK I'AKAIiIITiA
ISPARTA
Isparta / Yalvaeilcemlzde, Isparta valiliStnden ahnan yasal izlnle 2000
"
yrlrndas6zde'iNA g TURlzHi- bahan€edilerekba5latrlan'AYl geteneui,Fenet
Rum Pattikhan6i taraftrdan bilingli ve siyasi olarak qelenekseltestirilerek
s0rdtrolmeKedir.
Bu yrl da ; 21 haziran2005 tarihinde,Tiirkiye Cumhuriyeti Yasalan ve TUrkiye
CumhuriyeuninTapu Belgesi LozanAntlaSmastyok sayrlarak, Patrikhane'ninsiyasal
etkinliklerine bir y€arlsieklen€cektir.
illmizde; Devteumizin gkarlano ve yasatanfl korumak, 96zeun€k ve sahlp
grkmaklagorevli - yetkili en ost makamrtemsil eden valillolmizin, Slyasiamaglarrna
atrnln 'AYiN'
iqrt3d* krlt uydurulit|'lk, oPuse2 ..vahd .cent .l ttlcrl|t|glt
lzloLrtnl |ttal GrLcellni unutor s b€ldlyortrl'
Tiirkiye'mizde Kilise trzelllklefini kayb€tmig, bim oren Yerl€dni hedef alan, esasen
gaaAstl{Il{ din kthfr ile
KEr{Di SiYASAL A ACLARI tdil srxi aLANr YAiaTlla
'AYIN- isiml verllen bu tehlikeyl durdurma adrna yasal ,
6rt0tmesianlamrtasryan,
megruyol ve yOntemlerkultanrlarakgereSininyaprlacadlda bilinmelidi.'
'Bizim Ttirkiye'deibadet6zg0diiq0m0zengelleniyof'diyerek,igimizdekikimi Laik
demokratik Cumhuriyet ka.gttr giglede i5 ve gii€ birliui yaparak, bir tiirlii
benimseyemedikleriLozanAntlasmagl ve Cumhurlyetrejimi ile hesaplasmaamagll,
yasalanmEatomliyle aykrn olan bu etkinlik durdurulmalrdrr.
MakamlannEcade bilinmektedirki, Tiirkiyehin DemokratlkLaik trasalan,oren
Yerlerinde 'AYiI- e izin vermivor,
Ouytl
Sonut olarak ; Cokaeik bir tekilde Yalvae'tayaprlanve g€letEksellestirilen,
"AYiN",
ydremlzln tanrtrmr igin masumane
21 Hazlran 2OO5gnnii yaptlacakolan
"SlYASALLASlilts
diitiin0lm0' blr gdsteri degll, Torklyeti pargalamaythedefleven
AYIN" organizasyonudu..
Yasalaflmrzave Tiirkivehin Tapu Eelgesi Lozan Antla9ma$na aclk9a tneydan
okuma eylemi olan bu etkinliiio durdurul.nasnt,verilenizinterioiptalinive gereginaz
ederiz.saygtlanmEla.
16.06.2005
TUrkli llTemsibiligia.
Hs$l KaygErz
T01t b ll Ten|silclsi
adrna
CHPll Begkanldt
Ahmet Geqtlrk cHP lspsrb ll
AgD lsparta $ubesi adrna Tiirkiye ly;i Emsklil€riDemegi
lsparta$ubeBagkanl
Itahmut0ZY0REK
Bagkanr AbdutkaditE aal
ADDlsparta
Subesi
Tsner AVGF
cHPtsp.nefiez ltgoBtk
Sek|bteri
DSP I Bagkanlgt Adtna
AbdulLh Goktat' .
DSPbDarb h B.tk
ve gairler
DSPMerkez llge Bagkanlora. BaormsrzCumhuriFt PanisiGolterBag.Yazadar
Dem.drna...
lspada ll llatk. a.
RecopS0zor,
ehhst Ecovit
Kadir YILDIR|I
DSP.urt llco Bagk
isci Pa isi ll Bafkanhoradrna SerifsKo*maz
lP.iierk. llc6Bagk.
M-AriT0bkti
bci Panbi bparta ll Batk-
ilahmut Karak Ya
KESK-Egirjm-sEN
T.rih : 15HAZIRAN
2005
verilenAYINiziniiptalrdilmelidir,
Konu: Patrikhancye
Yalvag'ta
lspARTAiyArvAq'DA
sozoE, "iNAN9_TURiZlr$1"
BAHANEEDILEREX
'AY|N"
VERiLEN,
iZINIiPTALEDILMELiDiR,
I
baglahlan
AYiN
TURlzMl'bshsneedilerek
ispanaYalvaq'ta.
2000yrhnda
sdzde"|NANQ
gelenegi,
Ve Simdi
FenerRumPatrikhanesi
tarafrndan
bilingll
olarahgelen"ksellegtirilmigtir.
21 haziran
lspartaValjliginden
alrnanya6alizinle.yineTork
bugelenek,
2005larihide
Yasslanve LozanPatrilfiane'nin
igindelineceKir.
Siyasifaaliyetleri
gimdide
Tiirkiye'deki
tomdrenYerlerini
hedefabn bu'AYlN"isimverilentehlikeye,
gkarlafl
yasalaflnl
isparta
ve
isparta'de
durdenilmelidir
Vali8i,en ba$taDevletjn
T.C.
vesahipEkmakzorundadrr.
yapamays
korumak
Gdrevini
davetediyoruz.
yALVAe,AZ|ZPAUL'ASAnipCTKACAKTTR...
ISPARTA
Bu miltet,Hrietiyan|drn
edrnryalatrr,onunlaTUrkiye'de
ilkAzizlerinden
olanPaui'unda
'AYIN"yspmasrna
gerekyok.UstelikAziz
anrlanyerleredesahipgrkar,lllaPatrikhanenin
Paulyasadrgr
bugLink0
unvanrn
d6nemlerde,
Ekumenik
Patrik
L
Bartholomeos'un
$Ozde
ya
koydugu
buy0k
ba$rna
e6kiEi,
Paulvearkada9laanr
Roma darederek
YeniRoma'nrn
yaprnrltrr.
katliamlar
Paul'unkendi3i
dezatenYshudiydi...
o flunl9in,o tarihinhigbiryerinde
yoktur.O,rnirasta
sittir.
FenerRumPatrikl
ranesi
bugilnyslnrzce
TiirkiyeCumhuriygti'nE
'AYlN"e
ZatenEokiyibiliyorsunuz
OrenYerlerinde
Demokratik
Laikyaselarr,
ki,TUrkiye'nin
"AYiN"
izinvermiyor.
Yalvac'taki
iznide.OPUSg2
sevahat
Qilkdinizicekmekistivofuz.
acentesi
aracr||vla
de izinisledifakatverilmedi.,.
AynracentaAnt6lyaValilioinden
alrnmrstrr
Patrikhane
Nodcn,
Fenet
OPUSg2
llealnan'AYlN"
i:inleriJ|e
tufistiklik
ktl'fuydurulftaktsdrr.
yasaldeoil..,
Run]Patrikhanesi
Bu
u$ra$larla
bizza!kendisiblrizniistemiyor.
da.
CUnkil,
yaratarak,
acentearacr|yla
ilkijncebu izinlerikendrleri
bu yerleri
birgeienek
alacak.sonrada
denendiler.
bageflll
kBndietkialan{
oiaiakkrllanmaya
ba$laya:aktrr.
Buoyunu
Antalya'da
olamadrlarl
bu oyununa
T!*iye'dedahafazlasrirdllrmemelidir.
OnuniQinPakikhane
gibi,bizimltjrkiyeoe ibadetdzgii.[jdi]rnuz
sankihaklafrhuk!klaflvarmrE
SOnfada,
engelleniyoC'
diyeiekqikayeleoecekierdir.
T[rkl],e'de
Lozanr veyasalarl
ba$layacak
pire
..
anlatmaya
O nuniginb! konulara
gidilirse, deveyaprlmaz
dahabirhassasiyetle
paf.rk,Yalvata getecek
B3:kr^'
trhsise1'!"eye
kar\anai6nemi.
Brr91'r,e
ciyerekllelikonier
veeskiTurizm
Bakan!
gimdiFene.RumPairjkhanesi'ni
ve
nasrlmegrulagtrrdrklaflnr
YalvaQ'rn
budurumanasrlEeldigln:
anlatmak
zorundadrr
T.C.DevleliYglvaq'a
rilyonlarca
"AYlN"
yardrm
yapmrgtrr
ya.drmlafl
yrlrnda
iginmialrRor?
20C3
Bu
Fetrikhaneye vaptrrmak
'AYlN
yaprlan
gazete6iler
geldi,ERTkanairnda
Yunanisian'dan
ilgigdrdri,
canll
buytrk
yayrnlandr
yapanlara,
agrkiarna
Dernegrni
diyerek
srzYunanisian
daKigukAsyaispanalrlar
higduydun!z
mu?BirdeISVAK
lrl?rrn
vardr.
isparla
kuidiJgu.
buVaHrnentok Patfikhanenin
rileriylerlgileld'g,nt
brl.yof
inusunUz?
Yalvaq'ia
yaprlan
ve geler,ekseilestirilen
ki
AYIN";,s;zlersanryorsunuz
eok aqikbirSekilde
ydreniTin
tanrtrnli?inmasurnane
birgosteriKesrnllkle,
hayrr...
di.j9{,inglmu$
SayfaI / 2
{t"
O
S€vgi Elenerol
K-*!de.nl
Kime:
Gonde|metarihi;
El.t
Konu:
<[email protected]>
P 4ttHF<[email protected] atg.Ir>; P16.Dt. Mehmet Qelik<[email protected]
c!m>;
RahmiAYGUN<[email protected]>;
RamazanKalkan
<[email protected]
>; Rad D€NKTA$
<[email protected]€ggazetesi.com.tr,;
SadiOKTEN<[email protected]>;
selcanHACAOGLU<[email protected]>;Se€ey <[email protected]>;SERHAN<[email protected]>;
<[email protected]'>;
SiNANAYG0N
SevgiERENEROL
<sio€[email protected] k>, Sfileyman9eiin <[email protected]+.tp;TLrrgayAlp
<[email protected]>;
<[email protected];
umutOzen
UlusalKanal
<[email protected]@mynel.com>;
Yalgn BAYER<[email protected]{fiiyefcom.t.>; <=?lSO€8>
16Hazi.an2005Pe$ernbe10:05
[email protected]
MGKURUHBAN
Ml?OKULUNU
AqffIRACAK!
.
Trrih : 16Haziran 2005
Kodu , MGK'nun 21 ll^zilan 2005 tadhli gihdeni, Ruhba.nOhrlunr.ragmrk deEil,Paldk'nNo€yiTii*iye driltra h$mak
olapld+r. .
cuMEURiyETi
TARifiiNDE, ABD ile RUsyA RIKABf,TiNDEN EER ZAMAN rcNnriNtr
TfBrai].E
SAdLAYAI{,. FENf,R RUM PATRiXHANtSi,
2T EAZIRAN'DA
TOPIIINACAK
OLAN
FAI'DA
MGICUNDA, EEYBELIADA RUEBAN OKUI-UNU AqIInACAX! MI?
istanbdl'd& Fener Rum Patrikhaiesfd Ortod(s Dirnya3rftn m€rkezi yapmlk ifin verikn en hiyiik ugraltarda* bir
6nesi de HeybeliadaRxhban Okuludur. Bu okulun ag masrmnen giiglij tek seb€biyse,Rrs OrtodoksKilisesine kar$l
F€nerin iis.dnlnk saglamasl&.'Ctinki! $rarda Rusys,OrtodotJ &iryasrada€n biirik nijfusa s3hiptek tlkedj.
Ve bu Rrls Ortodoksluguti6di, T0rtiye icio Sokbilyii& bir tehlike nL €i$elaedir. Patdknaog Tii*iydnin kal$lafbdl
bu Rus Ortodokstehlikesi kar$rsrndagetmi$te oidugr grbi t€k korupcusudur. - Bunainanryormusunuz?Fakat,ne yazrk
b. suani$in tekgerqekbu...
O
Rusya bugiir, eskisiyai v€ ekellomik olar.k konrrohindeolen trim b6lSelerle€t! gi4,lii beEr,Mockova ve BrltiitlRusya
patrikhanesi araqllyla saglannaktadr. I$te tam buradad! FenerRum Pafikhanesi devr€yegiriyor. Ben Rusya ftodoks
Kilis€si ile rckaberyapabilmetr i9i4 Rriban strnlh giiglli ollnasl gorekir.O'run i9i4 bu ruhbar afl ysli$tir€ce$m bana
Ve son ytltarda Estonya,Giircistrt ve Ulmjna Kili!€l€rinde
okul carekiyor. O darlda HeybeliadaRuhban Ok ludur. -furuncu
li&r [email protected]'nun,gegenl€rdeTilrkiye'ye yaphEr
yaFmnlerda bu rehbetin en boyiiic kanrtrdrr. En solr,
Pahigin
sonrasr.
Inanbul'da
Bu,
etini
dpmesinin
nedeni
de,
Ltrayna
KilisesininibrcoiniFenerekaydrnlmasrdrr.-.
ziyaret
gerqrgi
ve
Palril(llan€rin
g€raeEidir.
deEildirl
diiuryasrrun
buSiidkii
Laik
Deiiokratik
Tijr*iye'nin
Ve
Ortodoks
ilkelerivlebirliktevrtars?i,/ olur
"|"'narda An€k CumbudYeti
ESer blr kon4 Tiitliye'nin ge.gegi dusa ve aryleyonlrntaBak ve boyle siylsrt yapnaya kalkar$lq gok a+l! sdyltryor1rz,
bu tarih larn 1624yrldlr bu co6,ra$'adad€vamediyor, ;;oru k&n y3 g64v.$ ohcrktr. Bu bir tehdit veyanlCoxfl deiil
r6lit . bi rhndr y€tirsrb iiilr,tari}dls
rr{alradrr b&ttq v6d..iyl. vc rrrrllltlylt
bu-birArihi 'tdircdir.I{
cok iYi bilitrit...
Habdane€e& gibi, larihi yoqtsuyl$ dab* dlt dy€bilec€*iniz bir zaBasd* ABD'C.* irhd €dikr! A$€nagrcrs{bu
iilkeye, yine ABD talairdsn itler€n Rus tehdidi baharcsiyle g€lmigtir. Ve Patrikhaneointadhinde fok fazlc yer i$gal
Rrhb$ OkulmtEl ortao&qim statiisiinn deEittifine opaf|Ejonu, yin€ onutr ditneeilde
enn€yen H€yHi.d.
g€rgeklami$t. Bu d€gi$klik okuitm t potdrsrm aedenolmot,Llr.Tt* yaralatt zoda,3|ak ,{aine: de5gfuileo o o&ul,
hadis€dir YiDq biterin h€sapsrJr&dir
bug6o-Dt${eri Btkarlritn+ca fsr&yq!
MCTCNUN GfNDE}Ti'
HEYBELiADA RI'HBAN OXOI,UNU AqMAK DEEiL,
OLIrd,lLIDrR:
PAIRI(EANOYI DIS.{CJ CIXAIIMAI(
o zall}an korku, Rusya'rlaki Komnniandi, $irhdiyse Rusya n etrafimra Onodokslukk safmasdlr. c€s$itte
Komriniarrle korkutulsn Turldye'den, bir tek Komunist Vihri BELLI qkmrl. Bunu ABD Bn],{ikelqisi $zefeci Met€
AKYOL'4 her 9ey biltikterl bir*ag yrl smra tesadnfen\.erdi!i rdponajda egklamrgnr... $itndi d€ ABD-AB ktrkusu
d€rkeA lnerak etmeyin 2 lrd€ Orrodoke g*nayrcaktrr. Hepsi siyasi ve TUrtie'yi a$kga psr9altmayr ydnelik
faallystletdir. Orlrrtr i9i4 Tii*iy€'niF vs M(iK'hn t€k bedefi, &uhben Okulurur rtmsk deEil Pattikhan€yi anrk
lnrkiye'nin dr$na gkartrnak olmaldrr. Tilrtiye cneiisini bu ydndeharcan,lahdrr.
Ta.ihte,Bityiik devletl.r, Patdkharfvlc biditte bar*d €tncyi diiLny!hskimiy€dqitri sa$anak igin, kolay bir i$idigi
i 606.2005
Sayfa 2 /:
olarrk gdrmusl€rdir.Diiniin Rom4 Bizansve Oenanh$ hangigerekgetertePatrikhareninyanndaysa"bugiindeABD'i
ayoI gerekcelerlePaniknane[inyarundadrr O de! lederin ba-nram geldiys€.ABD de oniafl yr{ayaq}D r Buda
PA'IX.iXBA N ENtN r 524 IT-DA, nEzarETE DdN0gt r f K[n mN iK,h< .iFriRASr
d'r. .. pal'i k]une ic in
ABD rc ilh rcde sofl olacaltr. ..
Sr/ SJrrlI|||3Ic
Mrrmmer KARABULUT
Noel Brbr Vrkfr
Yttn tiBxuruh Br$anr
Noel BabeVakfr-,S*ntaClausFoundation-Santa
Cltus PeaceCouncil
[email protected] [email protected]
wwwstcoc.org - www.stcllus.or.kr
l€'c
Sayfa1 I |
45:)
a1J l
\.D
Kidrd€n:
Kirno:
Gdndo.me tarihll
Kotts:
<[email protected]
org>
<[email protected]:
ProfDr.ltehm€tCetik<[email protected]>;
i-MHP
Had €l <s€dat.
[email protected]
com.tr), RahmiAYGUN
<r€[email protected]>;
RamezanKalkan<[email protected]$eoa:etgsi.com>.
Rauf DENKTAS<d€[email protected]€ggazeiesi.com.tr},
Sadi o-KfEN
<[email protected]>;
<shac€[email protected]_org>l
Selc€nHACAOGLU
Sergey
<[email protected]>;
SERHAN<[email protected]>:
SevgiERENEROL
<[email protected];
SINANAYGUN<[email protected]>;
Sil€yman
gelrn<s [email protected];
TurgayAtp<[email protected]>;
UlusalKanat
<ulutalgutusalkanal.corntr>, und Ozen<[email protected]@nyrEn.corn>;<=?|SO€8S$
9?Q?Y€i=E/:FDn_M>
17 [email protected] Cuma 14..U
PATRIKHANEYE
DURDENILDI!
Tarih : l? Brziru 21105
Kotro ; Prtrikhrn€ye Dur Ilenildil
ANTALYA'DAII SO!'RA
TSPARTA'DAPATRIXEANEYE DUR DENiLDi...
Tarihi 6tEnyerlsrini,kendietki veyaki alamolarakyorumlayarak,
yasalolrnayanizinlerle
siyasalrn4*AYIN" ler giizenleyenFen€rRumPatikhanesi'ne
Aatalya'dansollr, lspartaValiligi de
dur denmigft.HeriU ilin Valili$ini4 bu konuyailgili yasalprosedthtr
yerinegetirmiterindendotayr
ye
yerilcn
kuduyor
karannbotiiniilkeyedmekolmasrmistiyoruz.
Aynca, FenerRumPalrikhanesi'nin
yapacalr"AYIN" nin iptali,bu ulkeninsahipsizolmadlg.r,
io6anlan!,is&dikl€rigibi hareketedenEycc€kleri,
Laik DemohatikTn*iye Cumhudyetiyas&lar
ontu\detomvat ndallanunehigbiraynrnyaprlmadaqaymhakle huklll.asahipoldu$uda
gostergeiii.,lmuthr..
FenerRumPatrikhanesinirl
yasalolamayanbu'AYIlf' izblerfui bfuseyahalacedesiaracrhlryla
alnasl dA yaphgriginhutuki olmndr!,rmn
enbnynkkamholarakhafizlardalrrlqcaktrr.
O Ttkiy"'nin h*,,ronu bozanPahikhane,Istanbul'dakurdugu'gERRi MAHKEME,'gtui bir kez
dahasuglistiiolmu$tur...
Srygrlenmla
Murmmer KARABUL{IT
No€lBabaVrkfr
Yorctim Kurulu Batkarl
NoelBabaVahfi-SsntrClrusFoundation-Saota
ClauspeaceCouncil
icfiAjl$eoq - loclbllbly! kfi (AmFet coft_
vrw.stcpqorg - lI6_Lrlcbr$otk
r.{To.nqqrfrml
[email protected]
l ?.06.2005
Sayfat i: lX
,-:\
r:J/
f,i#i'
<[email protected]
org>
uzer veud<aya<oz€rcerdrmvner
.oF>. p_BBp<[email protected]>;
p_cHp
9rufi'#*1T;d6'i'p"r['-,
tfffrlffiB^'T"r:H,:J"ffi
Rahmi;YGUN
<rah;i-;;;@kanah
com
tp:
ffi"ffi:PffJ:&'fi
:[email protected]],:5,n**o,:r*.;Hff,ffi
ffi ;gp;;i;*"o*"
-1>: sevsiERENERoL<[email protected];
S|MN
;y3fl19J_1p
trJf;**n"
getin [email protected],;fr.gay
Srlleyman
il'*j::[email protected];
29 Hazjre-n
2OO5
Carsarnba
09:45
PATRiKHANE
YI'NANISTANA
TAsINMALIDIRI
zARAtvERDtci
crzLEMyoR...
fffiE#;HfiM
'da
kurulangeriarMahkemesi,
l
,. - 61-1
Tilrl.iye'nin Lajk Demokrarj
k Cumhwiyer yasalan
na karrr
j"ruttffil",]l,t*g*f
ii#]tillit;,i*''
i"tlfa[#9,,1*.::u
etnesiir'eelini 6pmesi,yUgtENKO,nurlasrlamacronTurk
;;t rkyaj/,:r^::lXyaret
makamlarr
p"YY!
dogrulam$brFakar,bo zamanotdulugiOiyi;;
aiii t. y*'-trltg jl9uguru
aoriilnenig.
Liguir
icinderesmimakamlar
ve
halk
arafrnda]r
,i-ii.
"iiara
*ru5rlmamr;fir.
i!*t"ita"
gffi
n"*tane
iteota, iti$tit€ri.La*
rfiitt. fll$flfQ
Laikbir rlke
1*
rt&€olan
otanrrirtiye
Tuddyeile kesinlikle
kesrniik
3r::"**g:g-"-t*llieri$,
IH
?g,"j#d#:Ar;"''if
un
eariflanesi.
tjrcayna
oevleti
,r,,ri';rliri.r*nr
ortl4rtr ffi;*I,igl1:-Iler
,c
f
ilffi"iffiffi;ff
ili,T'lR*#,*"Tjll111:1s.**;yor',ff
ilH'il'o,l
"eetiii;
d';;; ffii;ilffiifi
il",ryi:1*LTli*;1t3i-e,,t1i111"or
iel,i"natolo'"la'n311111d1
:fii11P''llf;*Ufl".g;,***.5:1"1":l**"
[ffi:lilli;L
dan
koparak
(heruz
ko*navadar)
,b,,".
.;':*Hgf,'g;;.'.f
F*1'
ffiiffiilfi
i{"'ffi#fl
T#::1y*F
p.un
sdzde
Ldn'd
U
vd€ddc,
aanf
i,Patrikhane
ziyaretisrrasrnOa
karutagt,.,t,rt
"r,,
u+;:;';;"Hii,;#fil|ll|];h,,",
iT'#l';,[H,Xlgl;'ll*.Tljt-":,.rj.:t;.
ili;**fJ.ffluH;TTJ,l*:i:ET'iTF.s?ldti;il:,il",#,sild:
;;ffi ;;; i.i'Ail#i::
i,hryj*:1"*li$T
t:'Tn*"o'1
j,i!;S'liHill1,:J*l;i,,ffiffJ;;a#gi1:"ff
-d;iJJffi
lS.,*tg::**rd*jl
diyors4T.C.Devleti
**fl""iT,T,*lTgiJ-*l:'rd"ing',-";;;a;.*fffi
iff edtrobutuntapatrikhanede
""1"0?
uynuyd-ffiil;]#;;ff
rysun!
ffixa
"fi,ffi
rUnrffr'
29.06.2005
S a v l b 2 / 3( t l
KOREYE 55 T'L ONCE ASKNR2OO5T-ILINDA iSE PATRiCi Mi YOLI,ADI?
Yoksa, Patrikhanekendi himayesindeoldugunuiddia ettiEi G.Kore OrtodoksKiliseni 50. yrlr
G.Kore'de
nasrlkahldr[rnrdaaqrklamak
ne igin
zorundadr.$imdi,Tiirkiye'desorarlar.
L:utlamastna
Ruhban
var? KoreOrtodoksMisyonerlikKurumunasrlolu!tu?Yoksao riifus, Heybeliada
mi
Ttirkiye'dePatriklikyaphgtddnemlerde
OkulundansanadiplomantverenAtenagoras'un
Kore'de
de
sormaya
hakkrvar.Ciink{i,
Tibk $ehit
olu$tululdu?Bu sorulan,herTti* Vatandaqrnrn
balh kilise agrlstndiye
ve gazilerivar... Turkiyebu bedeli50yrl onc€,C. Kore'dePalrikhaneye
kitabnd4 $antanizqBudacdrk,
vermemiqtir.YineKoreDevletinin2002ylnda enformasyon
mezhebinin
Konfigyusguluk,Qando$ro,Miisliimanhk,HristiyanolarakdaKatolikve Prot€stan
amaHristiyanOrtodoksun
va Elndanbahsetmez!Hertiirlii misyonerlik.
var|ftndan bahseder
!..
faaliy€tindenbahsediliramaaKor€OrtodoksMbyonerlik Xurumu" ndanbahsedilmez
PatrikhangKore'dekiRumaz$l!1 nasrl
Ttukiye'deRumazmh{rndini temsilcisiolank tescillenen
olugturmu$tur?
TBMM,
O
PATRII(nAND'NfNyuNANisrAN,A eiiMEsiNi'Kf,siNliKlf,
SACLAMALTDTRT..
Onun igin Ttrkiye, tarihte qok bilinen ve 1624yddr bitmek bilm€yenbu Ortodokssiyasetinedur
demelidir Lozan sonrasr,Trirk yetkililerinin yalmzcavicdamylaisranbul'dakalrnayt strdiaen
PatrikhanenindurumuTBMM'de teknr gdrilti.ilerekYunanistan'agitmesi saglanmahdrPatrikhanenin Yunanistan'agitmesi, bu kurumundini faaliyet gdsterdiEininen bnyuk kanltolacaktr. OradaEkiimenik olacaS gibi, Aynaroz RuhbanOkulunu agacak,Ortodoksdinyaslna
Yunan Jetleriyledahakolay ulagacakve Yunangemilerini, teknelerioikutsayara! agk denizlerde
daha giivenligi seyirlerini sa$ayacaktrr Yoksatiim bunlan Laik bir tllkedeyagamasrve faaliyette
iQinLaikliktenvazgegmemelidir.
Arhk it
bulunmasrsdzkonusudegildir.Tiirkiye'dePatrikhane
gsgmiltir!
I. BARTHOLOMLOS'u baglasanEdaistanbul'da kimsednrduramaz...
iStc:(
FenerinPatrikhanesinin,bir Tiir* kurumuolmadg ve TiiLrtiye'yezararve.digi arhk tarhgdmayacak
kadar 9ok doErularieermektedir.Ustelik, Patrikhaneistanbui'daolacakdiye uyulrnasrgerckenher
hargi bir teolojik kuraldayokhrr. Gegmi*e imik'e tatrdrF gibi iimdide Aynaroz'a veyaAtina'ya
tas abilir ve taqmmalidr. FenerRum PatrikhanesiLaik Tii*iye Cumhuiyet'inin bt kurumu
olamazve olmamahdrr!..
O petniruANr DiNi DEdiL,
"igfiRAS" !T siYAsDTiN gAKiM OI,DUGUBiR KURUMDUR...
yaga&grtarihi sliregte,'iHIiRAS'r ve siyasifaaliyetlerisonucu290
i5te sizlerePatril:hanesi'nin
patrik arasmdan
gdrevinieceliyletamamlayamaryanlann
listesi, 140azil,4l istif4 3 zehirlenmg2'
ddirdlme, 1 boyunuvurulm4 I kor edilme,1 sudabogukna 1idam, I bo$duulma... - $ufd
toplumlauntan.hizafiyetindenyaadarunk, Bizanscrhk,Pqttuscduk vo OsmaallcrkDynzattaya'
yolLay4 fiirn faaliyetleriniorada
gerekvar mr'l Onunigin en krsayoldanPatrikhaneyi
Yunanistan'a
Cumhwiyetidahafazlayatayarnaz...
sii,rdnrsiir...Bu kurumlaTiiLrkiye
Slygrlanmrla
Muammer KARABULIIT
Noel Baba Vakfr
Yin€tim Kurllu Baiknr
Claus PetceCouncil
Noel Babs VskfFsantr Claus Foundation-Santa
-Lzz
, . - \
e)
T&rih : 07Temmuz
2005
Konu : DnI UZERINE
SiYASET
DiN OZERiNEsiYAsETiN,
DI]I\}ADAKi TEK [fiMAR,IPATRiX-EANEDiR!..
BaqbakanABDdeki konusmauda- .Din_ijzerine Siyaset
SliLasttrr, derken,Tiirkiye,de en
bnyuk din iiaerinesiyasetyapanku.umunFene,Rrrn iilkhan;;il;o{l"birioiyo,
,ut
Tiirkiye'de a$eriat Mahk€m$i', kurmanr4l_aiklige
zararvermediginiacababangl hukukgu
sdyleyebilir?
Pafikhanenin ylmanistanAnayasasrnda
ne is var?
Diin, Ukranya'daki sdzdeturuncu dewimin bir kenanndagriziikenpatrikhanemn,
-inlri*n
yann
Tiirkive'venezararrar
asacau'nrn.
cokyonlthesabt
purrimo"".i,
,u;;#;;iolli
..Dir[zerinderSivaset"
t]kranya'da
yapmurn,l
,iair i"iriiti" "ni"iiii,"r,n,yup,lrnat,,
paaiicran.u!
ve Tiirkiyebununbesabro
*;;;i:,;;-'
,;;::";;::'j;ll
6u.r,"riy"n*o.toaot"ii";ffi"ffi1ffi
::h.:'ff::ffi :,."ffii,"Hg:1
Tnrkiye'deki laik Cumhuriyetive siyasiyagarmriske sokmrlqtur..
I y5^rlplN_B,lzt BAKAfivT rfil-|-ErvEr(iLLERi,
PATRIKUANENiN YASAL OL]ttr{YAN AYiNLERi_iCiN ARACILIK
YAPIYORLAR!..
o
Sarln Bajbakarur4Suanda
FenerRun pahikhanesiile Diinyadakienb|j}!k sDini
drzerinden
suikast" De)iazrkki Tiirkiye.deyaprlyor y.!r. ki "lz.;;,T;hyl:dJionuyla
grli, bir
qok uzman,
hukukqu
re taril4ileivar.Veteru o.r.y,q o."ilt "-g""J.-"r-ii.
iin, r.r, n"r,
eprinim.sizeolanlarlailgrli dakikadakika.b g, u"r"i"lierdir. vutit iutf
iuliu g"9 ot.ua*
edan dinleyinl..
Bu dylesrradan
bir tehlkejegirr- o.rn_i,nlri"rrif,uiffi,r,g,n,o r,_
Uu
Llrumunmarifetlerinde
gizlidir...Tiirkiye_
C;huriyeri,"* a. "p ,jfii" U.lt; ,or!..Ustelk
tam^sianlarif ettigiruzsrbi *sUtKAsr;. d"d,gi;;6;"
ir;;;l
i,v"*,L,"u, u*,.
LaikJi$rn
onayasrt rsrnda
b
e
doemli
etkileri
vardrr.
iirrr*}atrc DrDdcgil.
Y:l:_-.it* :, yapp.ya
ve yapaalarla
qrxYl slyaseh,
birlikteolmayrilke edinrnigbl.';.*"arr...
Sut
dostlanmzmhepsibu?tuttrmajmthlanylabihler, yaynlanmgbiol"ro-""".-"_ar.-.. l,
SaynBa5bakarum,
birdeHiihimetinizbaz Bakanlanve Milletvekilleripatrign .l.trkiye,deki
yasalolmayan' Aylrf' leri igin arac rk yapryorl-, a"d" ;;-tait;i;fiiutt
i9 uyrnuyort.
.
LurfenLryanD!
.
'Srytfinnfr
MuanmerKARABULUT
NoelBabaVrldr
Yoletiu Kurulu Batkatrl
Savfa ! 1
'xt
!,tg
Kimden:
Kime:
G6nderme tarihi:
*.
Konu:
<sc{@sicpc.
org>
.net>;NecdelEkinci
ItecoetO)eroglu<[email protected]
<[email protected]>;
NedimATAK <[email protected];
oKay p!flm
NurettinARlMN<[email protected]>;
gov tD: O'ladogu
.onur
[email protected]
<[email protected];bnur
Oymen
.g;ete:@oriddogugazeiesi.nei,,
osmanSfuiLoGLij
.5ivilogt6"ly"[email protected]>; ozana <[email protected]€ilcom>; Ozer.Qetinkayaorg lr'': PtP. P-CHP<[email protected]
.ozeritdmvnet.coni', P-BBP<[email protected]
<[email protected]
org
tf>
<[email protected]
org tP: P-MHP
[email protected],; P'iP
Radikal
trt o.*4re,
*'*[email protected]>:
<=?ISO-885$9?Q?Rahm>
<[email protected];
13 Temmuz2005 qargamba11:2O
Patriku9aklamr trenismi.doc
Patrigeyol gdzulddl
TARIH : 13 Temmuz2005
KONU : PatrigeYol Gdziiktii&#8230,
FENERiN,PATRIGi VE KLNSAL MECLISI YUNANISTAN&#82I7;A
TREN]I-EMT, YOKSA UQAKLA MI GIDECEK?
Parik
yaplgl yazlll aQlklamadaFenerRumPatrikhanest
| . gdrii$mek
sorunlannt&{822
l7:dakikilisevecemaatin
rupo&&82
&H8220:A\
ikere Briiks€l&#82l7tegitti&#8230;Ve bu anda da Patrigin
;
&#8220;Tinkiy e&As2l'| ;il AB&#8217:liEi uyeligini desteklevece$i&#8221
bildirdi&#8230;
Yine gok agrkgagonilduEugibi, Patrikhanekendi ifadeleriyle siyasibir
oldu[unuaqrkladr!Qokagrkolarak.
taali\el ieerisinde
tura&c
8217:dakikiliselerinsorunlarrnt&'822I : gdruSecegim
&#8220.A\
Demokatik
bir ulkedekimseyi rahatsz €tmiyor&#8230;
divor!.. FakarLaik
Tfukiy€ CurnhuriyetiAnayasasndaPatriltan€yle ilgili ktyle bir kanun - - maddesivar mr? Yok&#8230; Higbir yetkisi olmamaslnaralmen bdylesi bir
eyl€megiriyor, Fakat dur diyen yok.
Ttirkive,yann batkabir din adrnabiriieri clkar,benzerfaaliyetlerde
TilLrkValanda$r
onlarada saygrLolrnakzorundakalacalxr&A8230:
bulunursa
ve ugakrahsisedilecekgok
eftlD1&ba;ka trlkelerd€,faaliyet gOsterecek
ddadamr va.. Bunlam lwpsinin kaprlanigte bdyle aglacak Qiinkt!
oncelik Patrikhanenin.Efer Tti'rkiye Patrikhaneyegerekli kogullan
saglarsa,arkasmdandilerleri geleceltir Buna evetdiyecekolan ise-
rEan'ntt*'u. anuylriit ouior.!iot
tuil-tti,"v"o'alurz,ninuluslaradsr
17;nig€ri ddnii{mesizordoktalara
Tiirkiye Cumhuriyeti&#82
Bu fiili clurumsa
gdtiimrektedir'
iliyor musunuz?
D05i.ineb
.P+jt Tiirktye&d82l7:ninj!g&#82l7Jlgj^iiygllpini
ec€kltrt.tJunaclaAwupa sevdalllanses9lKanmryordF6l-tu.
- -destellqli
ki, AlT upa higbir zamanPatrikhaneviciddiyc
dlfriGliltdyorlar
Onun iginseilk oncq Patrikhanenin
kullanmrrtrr&#8230;
Jmams*iehep
13.07.2005
/2 ,^
I't
4;
Ar.noa ile olan ili5kilerine krsacabakmakgerekivor&#8230rllalrl"nacail
gibi, l anhtePatr*hane zamanzamanAvrupa&#8217;dankend adna yardrm
isterF-istir.llkinde Baskentinilznik&#82v:e tasrmakzorunda
kalmrttr&#8230;Qtinkii, Avrupalt istanbul&#8217;u isgal(1204-1261)
errni-stirLBu iggalde"Bizansve Istanbultatihindeki en b{iviik
yapmalamasrylakargrkargryakaldr! Patikhan€&#8217;nin900 ydhk kuaal
emanetleri AlTupal ar ta.afindanresmengalmdll
Sonra aradanbir zamandahagegti, bu seferyine Avrupallnln da destegini
alarak, Yunanistanbirlikte Trakya,Marmara,Egeve hatta
Ka.taAeniz&#8217.ide ig€risinealan Yerd RomaImparalo ugu lEyaline
kaprldr&#8230;Avrupa bugunkn gibi kendi derdinedi4uncededestegini
cekti, PaaiHrane&#8220;AnadoluTlrklerin insafina
batladrve o da fayda etmedi&#8230;
brEkrlnamahdr&#8?21; proFagandasroa
Sonundg yeni kuulan Tnrkiy€ CumhuriyetiDevleti, uzunpazarlklarla
Patrikhanerin lstanbul&#8217;dakslmasmasdzlii olaraknza gdsterdiama
29 Ocak 1925&#8217;deParrik VI konstantinos&#8217:uAVRIIPA
\t4wla&&#8230; Palrikhane
EKSPRESi&#82t 7;nebindirerek Yunanistan&#821'1;.fl
verdile.&#8230;
u#a$mayat4EE
daha
diyerek
sdz
siyasetle
$imdi bu
ise bir
s<tztltutup tutmadrgmaTurk halki ve TBMM kalar versin!
Tiirkiye&#8217;de ki resmi makan ar, liitfen Paaiklnnenitr tarihineve
siyasi yaprsrnabaktq petindengittiginiz o, Avrupa o, kumma bayatba
yagam hakkr.tanrmazki, Avrupa siyas€tikendi haklalna da aynr BARBARLIGI
gosteri. f ixUye&+f 217;yi oya\yorlar&#8230;Amaglari Tnrkiye&#a211;yI
Avrupa&48217,yaalmakd€gil, PatdkhaneuzerifldenTilrkiy€&# 8217;debir din
dwleti kurmaktadr. Bu durumuen iyi Pakikhanebiliyor ve
kulla$yor&#8230; Bir de utanmadansoyliiyorlar &+8220;PapaLalk
Ttrkiye&#821'l;ye O\celik&#822 t ; verec€kini9ve Patrikhaaeyiziyarel edip,
Patrikle beraberAyasofya&#8211;yr iry uet edeceklemi$&#8230,$imdiden
nasrl al$tmyor! .. Ziyaret edecekolan Papa. yatlk"tt&#821'1,tu aytrr
zamandaDevl€t Ba$kanlve Katolik diinyann dini lideri. Yaptftlan
propagardada iyicebayagrlasb&d8230:
I$rhiye&#8217:.&hi bazrresmi rnatamlaraPatrikhaneyleilgili soru
soruluyor.O, makamlarda,&#8220;PatikhaneT0rkKurumu&#8221; diyor.
B{tylesi diplonatik agklamalarla,Pahil-hnnegergefi Ttirk halkndan
gizleniyor. Parrikhanehigbir zamanTtuk Kurumu olmarm;hr.Kendisi de
ajtkgastben
4teA, yapmrl oldugufaaliyederle,
l7;a hiznet ediyoruIn&H822| : diyor.Dahabir hafta
&#82110;Yunanistan&#82
dnce,Ko{e&E2l7;de bulunan&#E220:llankuk Oniversitesin& 2 ytl ilnce
Yunarcabolu4l tarafrndanf aEiqe&hri&hora ungu&#822 | ;
agrJao
aitbir gemiflndemzemdttmE
rerildili veyineYutunisian&#82l7:a
tdrrenilekatrl&F biunmektedir.
'Ew! T&rkiya C,lr8huriyetl Devleti ve Tarihi A nrdelu topsaklantiwelik! --. anrk kurtulmakzorundadrr.
OnuniqindePatrili ve
olaral Patrikhaneden
meclisini
bu
sefer
eger
varsa
KURTALAN
EKSPRESLEveyaATA UCA6IYIA
kutsal
dz€lolarakAtina&#E2l7;ya yollanmaltdlr&#8230;
Saygtlanmrzla
Muammq KARABULI-IT
Noel BabaValdl
YdA€timKwulu Bagkanr
t3.07.2005
S:ivilr i
iErenerol
Kimde'i:
Kime:
G6nderme tarihii
Ekl
Kon!r:
O
<[email protected]
crg>
koza(@aksar,a
ccm.ti> NecdetCeercgllL
rvllslaiaXozak<nrustafa
com-'.
<[email protected]>i
NecdelEKincl<n.,[email protected]
<[email protected]
ARIKAN
netlPr Nu"'eitjn
NedirnATAK
en
<[email protected]
OnurOynT
com>,okiaypirim<[email protected]>,
<gaz€[email protected]
net>:Osman
<[email protected]>;
Ortadogu
corn>;Ozer9etinkaya
SiViLOGLU<[email protected]
org.iDl P<[email protected]>;
P-CHP<[email protected]
P-BBP<[email protected];
<[email protected]
<[email protected]
org.tf>;
<[email protected]
P-MHP
org
tP:
tP;
P-lP
DSP
Radikal
Prof.Dr.Mehmet
Qelik<[email protected]>.
<[email protected]
com1r> <="lSO>
2005Cun]a13:48
15Temmuz
LaikT.doc
Yrkirrcakalar!
LaikTilrkiye'yiPatrikhaneye
Tarih: 15 femtruz2005
Yrkacakl
Kr)r'r I Laik Tiirkive&#s21?;viPatrikhane
YIKTIRACAKLARI
LAiK'I.C. DE\LETi&#82I7;NiPATRiKHANEY]]
o, iilkenin
Sdzdebir din gdrevlisi,TiirkiyeadrnaAB ile pazarltkyaparda,
mr?Birde,D$iilen BakanliEl
hiqtriryetkilisisesgrkartmaz
yoktlir&r8221:dcmiyorsabilin ki, o.
vazifesi
bd],le
bir
&#8220,Patrigin
biriikte
hissizle$tirilmi5tir&118230;
kuumlanyla
riik€ biltiin
O
haksrzyereAB&#82l7ineiikayetediyot.AB
Patrik,resmenTirrkiye&#8217,yi
Tiirkiye&#82l7:nin
yetkililerindende fikayetiyleilgili konularda"
;,krltrfl lma-sl ve takjpgisiolmalaflnristiyor&#8230:Sonrada.
ballamasrlalebiyle,&#8220;Iiirkiye&#82i7,sizAvrupa,
miizakerelerin
7,srz
I
Tairkiyeolmaz.Hata bu durumdiinyayazararverir&#8221
Avrupa&#82
bir nikedc,sdzdebir din giirer,lisi,,..
divor. $imdi Laik r"cgagda$
ili(enin gelecegine
),dnelikkonuia|da.kendilincpazarltkkor]LriiLir
giig
kadar
edindiyse,
o, 0lkeninLaikligi onarmaz aral,rf
yaratacak
ahnr!ttr&r:32j0:
Patrigin, BD vc A13aracrhyla
Bu oyuncokagtl(ovnlairyorl..
isteklerininLarlllanmasrndan
istil-ade
odecegiri
Tiirkiye&#8217;deki
bugtinigin Patrikhaneniibu tiir laali)ctlerini
diit0nenbazrdin qevreler,
izlemekledir.
sessizce
Qiinkii,Ti(kiye&#8217:dekiLaikliEinancakbuyolia
bu dini Q€vreleri
y-dnlendiren
[ili]er Qok'\i
buharlalacagrnr,
biliyorlar&#823o;Ve siyasallatml!lllmh bir din de!letinin.l'rtriiin
paraielolatakyirtyectliri
alandaeldeedecegibu baqarryla
sluslara.asr
'Devl€tini
Biliyorlarki. Laik bir'l'.C.
vlkacak
inamyodar&#8230;
alandadestekledyok. Ve onul1iqu] Patrileses
uluslararasr
Fartrndaysanrz,
f iirkiye&#82i7:debrLalandartr
g*artalrryorlar&#8230;
cernaat&# 8220,Diyalog&li
8:l1; nasahi la
etkili yaprlanan
P a r - i L h a n c3&
- ' ; r ' o r a v n dea' i r r r m . \ l . ri :' r . '
l
. , , , ! i t r . \ : : - ! : , r . ' . ! . rr { , ? 1 , { , , ' : ,-, t . , . . i - t I, : . ,
r i i l : rt . . i . r r : l d i . l r : . ' , )!Jr l | r r r r l i , . '
l,i: !,,r,:'r.
i..
.,.
. ar , i
.
o r . ' ; n t i i t ) l c : L vi c r r t : . , i e nt a I r l e l i r r : r l t r rr t t r r i l i , r : rr , r r l , i
i
o l r i r r r Lbr i i , ! k l c \ i l l e y - , a l : r z cr l.kr r a n r l ; r l i r: i , \ i , c , \ 1 ,r i r r"
( iurhi.Lr,,r
dr:vlctlcasrlsiir sillririolitrrrrr,, relrrirrL rLlrr \r|,', ,'r 'l
.. l
rrtr(,rr.riet
r i,rc ,']L,liir
olacrklrr.1;tcltstibu [cstnrier':rt
I)dtrilhalrcsi
/
i
r
l
l
!
t
c
r
i
i
i
i
!
'
.
L
i
r
f
i
.
r
i
,
r
,
)
o
r
l
r
k
i
.
P
.
l
r
l
l
l
.
r
f
r
r
n
hadisctlcbu.
.
I
\)5
Jar{eI l
:82I i:i1rrt rat'acak.'
r:etirildiktersonra.i'atrik.70 milvonMilsl'irlrnn&
i n L l l m c ! r nl l . o n u l rs a \ c \ l n d cL a r k i \
\ k l l n r , ' :| ' ( r ' ! ' , \ r n (
sizlerehiqbirzaman
utctezseniz ayntaktbetitekraryaiia-'-ac&grnlzl
I 7:(iilliuaulublljLl arl!e
itnuturmar-acaklr Bia siiresonru.YLlnanlstan&:82
Titr:ki! e&"81I Tidcmiibadclcyaptrklarrlerietlc itnrli.ndclrl.jkailelcri :'e:
I 7'nin 0$uandal'atrikhane&#8:
ulebinde buiunmal'abaglayacaklar&#8230i
rcrlrtde
' e r l e r l < j l ! r l\rl e n o p o l l l l l l l r 'rdi r \ e N l c l i ( ' p oal ir' . r J r S ' O
B
c
l c J r l c l e rP
dd
r lrigc
(
o
g
u
h
r
l
m
c
/
\
r
l
)
r
n
a
k
l
a
d
r
r
l
l
e
n
d
i
n
,
, u ' r ' o nr d n " u A Y I \
bakacaksl!!2.
AYi}.l YAP&1i8221:
diye Sonrabi.
vajvarlyorlar,&#8?20;GEl.,
isrmleri
ve
ilQelerin
7;de
Tilrkte
anrlan
lehirler
i0rkiye&#821
3l
sonlal Ulif'
l1P.l-&
lT.lcrdcn
I
DahabrtmcJi.srrldaUOK
de,li:irrrlmr5
olan, IURKiYE cUMIIURiYETi&#8217:NiNisml ve
i.-rf;,i,tetu-tun ,tinci de,vlet
Bunlar!da,2 bin li|i
bal'raErda var. Onlarrda degistirecekler&#8210:
yapacaklar.
I 7:siyle
kalrrrs FenerRum Patrikhane&#82
gdmediysenizBu
Eler bugilnekadarneleridegistirdiklerini
arilattrklanmzrnhepsikomplo,paranoyave belkidc deli saqmallr
.,:....-:-;:;:::-;r:1-:1i&l ! l:f. i-l.l-^-:','fllJ B i:'- !'Ill.^ l,\ YAZtN, l-Alr'- T!R!- !Yg
( ' I I M H U - R I YIFI & ' 8 . ' I 7 , N JF I - N E R
R U MP AI R { KH A N F S i &8' 2 I7 . N I '
YIKI-IRIYORLAR&#8230;
iNANMIYORSANIZ, TARJHO6RETMENLERiNiZiARAYIN ONLARA SORL|N,IJLi
SOYl,ENENLER
DOcRU MIJ? Onlardahaiyi bilirler&#8230;
kaynaklanryorl
q-iirkii ba$lmizagelenlerinhepsi,gok UNUTKAN oldugumuzdan
Saygllanmlzla
KARABiilI iT
Mrlammer
Noel BabaVakii
YdnetimKunilu ill,skail
<Dlv>&nbsfl</I )lV>
G><l:()N'l'coloFindianred>
<DlV align-center:.<S'I'RON
style:"BACKGROUND-COL{rll:red"
<DIV align'=conter><STRONG><FONT
ClausPeace
V
Claus
Foundalion-Santa
coloroldlacPNoel lJaba kfl-Santa
council<ToN.-T>'-,'STRoIJG><DIV>
- <A
<DlV align-center><Ahret:"rnaltp:[email protected]'l>59{@[email protected]!.org<'4>
cor-1r</A><DlV>
href="rrailto:[email protected]@mytet
--DlV aljgn:cenler><A href:"h4g, rwlrd.ltgpc.olgl>1vl1t{-Stcp!-olg1A>&!bspi
r:r ka ">r"' i' 'llal::ll l ' :. ' '
href:"h1!p:,',/'"wvrv.stclaus
:lr - ;'
' '
i , 117 :1jri
tsL
r<l
'r.! aaiH 05
:
Tf t\.ll,Z 2o0r
KONU : pA.rRtX yAr.ltt SOYIIVOn...
\N \DOLti\t \ C[R( EK Ri\ | i\.
;;i: ;li }:'lli ^3u\Lr ARrRr M}Dtr{:i!.'IiiR( ! r aoiR
1.i,,1?,J;
j*
li+;l{'l
ri,.u\
e
ilj,,4i:!i!:lt};*';,"ffi),t;:il;ilr""ii
I,ilj,JJu,ti.y,T#
f man,
it ;:t';jtrl;*l*n:lmltrlrl-,,.ji;;'*
*,i'riffi9i1""
korsan sdlreri bitF latrie;u t.C. Oi" *,,
;fl:iil:fii\:ll;l'";-;;;';"1;:x"p'''"'ti:l:illlil';;.iTi#fi:*}j"*l'l*,"
fN GarzELKtNlr. KoC.LARIArr .
RrctrREAi,
r*li:1,^*ln*ff$iii.,i;1$i*l,Jtti,F,.,;t"i1!}*"mi';f
Anrd"tu'nun
'.yabanc,r,
degitrertisiliz,
j*:fr :;HUBi{ill,;t}"ofi
,X0,:T1"",',0'...",""
l".;;H;;lJ.J,};TilTf
l*:,i_..,
g#i1fu5#$i".,""***::n*****
Sr) 'n Palrik Hazretteri.Tirkive.d. \ii,,r.
jffTj$.,""il*,.,,|,1'r.",li".iiiil',:,'I',iliilt;tT#'i,;ff:i.
l;jl.'.iX'.1il:iTJ'f
;,fi:j:t'iij;1,1"{t,*#Tjrrili:F&!,ii*ffjffi
;flHit"";j;
#nt."
";_
llr;lrililg'ilIi,:,T*,:ru"*i:;rufiI;jll,lfi
:"tr;#:tr
i;..,,".
ili'-til;iJ.
,,Jld".#
;.t;:,irl:.*1."",;ri#"i:"#"*utrfl
t;i"ti,rfi
*iill',"*,l:lll;^:ir::'
rRix\rcLE
ios.ur\
r
,:lir,?l'_.^liii:_,i.llpA
iCi\ E rrusTl-'e
[1ioRrT ve Ri( i Dt Rr.Nl...
'**,,.*ri,g*f*;'.x'l,m*l"fl*l*:,:*r.d,li$ri;i,'
t ) r h i d t n , H i i i . e t e r is i t n hd e p o s v r D a x . , n
ft"ll"iit*l[:lit;:llt"l,*:ti":*ji if:[ffi,1:ffiT*i'[ti'*
il,Titffi
1""#i:
;,i:::fuit11i
:ir,'?tti:ti"
:t*;}",;trfiT,-lT#fi:lil1Ttfi
,,,,.",';r#*.};ttiiil;$#ll'ii$iiilii.'jili
:f#f
"AYIV
Palril.haJ-rey€
raparrt i{in- irtaabd
::lli:iiJ.;i;li,lii1llf,;;'#;;;1ffi:fXiifJJ;:ll"1i:l;.TT*li,lltlft;t".""",
,l
ttr! r-l\
r.\ti
l,t i
I , . : i 1 n r tt j , n i r . i r n t h r !
Savl'l r 4
{j<)
r--)
Sevqi Erenerol
<[email protected]>
y,b Aryon<[email protected]
com>:y b AmasvaMerzfan
<b [email protected]
com> y b Aydrn<[email protected]
com>;y_bBaJrkesir
<[email protected]
com> y-b Batman. [email protected]>;
y_bBing6l
<[email protected]>.
;ga;[email protected];dayen,nayat
r_bBotLr
com>:y_b
t'urour<[email protected]>;
y_bBursa
<[email protected]
tr>:y-b
qanakkale<[email protected]
com,; y-bborum
<[email protected]>
y-o Denrzli<denizhhaber(@deniziihaber.com>i
y
b,DJzce<-d-amtagdiizcedamla
con.. y.b Eoirne<[email protected]>
y.b
Elazr<[email protected]
net>,<y_bEzrncal >
<[email protected]
etilgii
org> SevgrERENFROI<[email protected]
net.tf>
tarihi: 24 femmuz2AAspazat 1A50
GGGGGainderme
yunanistan,a
Lozanln82. yjlinda patrikhane
Konu:
Kimdeni
Kfme:
Tarih i 24 Temmuz 2005
Konu : Lozan'tn 82. ylhnda patrikhaneyunanishn,a
Lc,lf!rN irVZet-lrltqsol r KARAR\l._REl\TBMM,
yAgArtl,${AsrvE
!.ozAN'rN KORUNM{SriqiN FBNER
!li5J:9._D.r_y-{riNiN
RUM PATRTKHANESI
TI][I FAALi\ETLERi\iYI NANiSTAN,DA
Of K4RARVERlrELiDiRt..
su RDI-RMESI\E
TBN4M'nihareketgegirmekamacryla:TtirkiyeCumhuriyetiDevleti'ninBaglmszlk Antlarmasl
olan l-,ozan'nrn.imzalanmasrnrn
82.yrLnda,FencrRumiatrikhanesi,ninf'aaiiyefle.niyunanistan'a
devamethnnesrydniixde,BaglmslzTurk Ortodokspatrikhanesi'nin
rinerdili imzakampanyasmln
Titrkiye'debirandncebaglatlmasranlamI olacaktr
B. CarI lnrn. qagda$T[rki] e Cumhuny€t'ninvarlrlrnrilelebetstiJdiimesive bulund,r
iir
ccErrl\r dt*i BARIS rn deranrigrndednemarzetneLriJ,,..
Ttrr benligiyle Yunanistan'rn
grkralarrigin faariyetgosterenpat ikhane,Lozan'daverilensdzrertn
tunnamrftrr
hiqbiflsini
Ve bugiin, Laik Titrkiye-umhuriyeti'nitehditeden,en btiyiikichlikedi!.Bu
tehlike"162,1ylldrAnadolu'dakan ve gdzya5rnrnakmasimtda enbiiyirksorumlusudur...[Ju
yunaDisdn'dasiirdtirmesr
nerlenlcPit.khan€ qokarzuettigrdinr ve siyasithariyetrerini
artrr(
rrALiNEGELMisriR...BUGORIvi
!!Iy-r.:,1!|g
IqtNDEtriRzoRUNLULUK
YERINE Cf TTRMEK
TBllnl
ZORUNDADIR... TrirkHatkrdalBf,lM,nin bu karanverrncsi
ycinndchdlUngiicrj)leLe5vik
ermelid
O4rni9in, Yere-LD.
asrnj|Iap!|ryla tilm rllorde_sivilloplum k]|lxluthn.llar€F€! ;eerrrl4eli, yiir€
llillctvckilleri in-!TMl43q [cnej Xunl,atribha[csi'nin ]Iulaaistada g,tlo.sr+An!o,t"'
taribi liararrr cr.aetisaElanmahdrr...
611ca,\onuylailgili bilgi olarak,BaElmszTiirk Ortodokspatrildranesi'nin
yaprrI;
istanbul,da
agrkla,na
dabulunmaktadr
oldlr.gLl
r...
i 1 . 1 : r ! '. . c r l : l . l . l . l j t 1 i . i
i i''
\ ,c{ lirr, ::
! :jrcli|lr,lu:rlu
lh:jlan!
I
S n v i a1 '
Kimdenl
Kime:
G&ndermetarih,:
EK:
Konur
it .tJ
[email protected]>
ta
SevqrERENEROL<[email protected]
2005Persembe'18.19
28 Temmuz
dOC
IOPLAYJPAY'NYAPACAK,
PAIRiK QOCUKLARI
noelbabavakfl
Tedh : 2Sfemmuz2DO5
Kullanryorl
Kon u : PatrikQocuklarr
" pA.rnixglte. viruesuc isLiYoRl..
'
AYiNYAPAcaKt
ToPLAYIP
- Jr.ir ain 0lreoe, PATiriK
CocuKLARl
. LUTFEN,
KULLANMAI..
EOCUKLARI
kendisinid
bq seferdeistanbdK(nalrada'da
oiarakgerilimyaratanPatrikhane,
Turkiye'deyinebitin9ti
yapacaOr
kamp
yardrma
muhtaq
ve
m0stemilafinda,
eocuklann
"o-ti'iligir"o" "la'"yan.bir-manasitr
yapacagl
gocuklar
igin
birdemegin,
faatiyetgitsteren
izninituttinryor!..Patri6in,istanbul'da
L]n-istene-n
gibi
yasadlgrdlr'
faaliyetleri
tiim
dioer
ve
istekferi
iddia
iic;liorfayasO.dtig0
i<'ampta
gazetelerde
[email protected]
anlatanve dahasonraYunanistan'da
Derdiniilk dnce,YunanllAvukatlara
y'[email protected]{u!,
AYlNle
.X!&lqta
"."u"a. istanbulValisinide ziyarct ederek' v ahye,11..
;iJr1"l"r"""
gdstermittir'.
cesafetini
deme
vapaca4u!-.l
dedigryer MMBUTVAKIFola'ak1968yrtrnda
AYiNyapacao'm
DiKKAT!PatrictnKampyapacadrm,
ve sahibrvakrflarGenelMiidiirldoij'
vaniburanlnsorumlusu
OevreOitmig
Vit,n", e en"it'rtiioutttigilni
"buras
birde
olmayanManastrra
kendisinde
trenim'veyinesorumiulugu
fliui, p"t.if.tr"n"n" oilor
"bu
gibi
kamp
yrl
otdugu
eskiden
puiuirui.
ven'yor
atam'. a, da gazetieredemeg
ira-Jadi
<stuuio "
"Hakktmrz
TUrkiye
istiyoruz'
Palrik'
da
engelolunuyor'Sonta
uuJrui i"t.Olt tutui fiirk niakamlarr
de
Avrupa
gdstersin"
diyorl
Burada
giAiOin"
saygr
gi..ek istiyorsa,Avruta Hukukuna
i-v?up"
AVRUPAi.luKrjKUYLA
uyuMiytNt parrik9oktakrnda,o bahsettioi
iiilui, irerri*iv€'',virorkutuyor...
yerteri
isteyec€kl.'
yaptlol
de
o
atadqrve AYiN
firkiye?e l\,letropolit
A 'iN'DE Eoer'Patrik
YAPACAGIM'
KAMPTA
Ayrrca,SayrnPatrikgokagk ifadeediyorKrnal'ada'da
ve LOZAN'amuir€lefct
Laiklioe
iyetrtketerine,
rErrsa
Cumhur
iiriiv6,O"-iti.ini O" fjir aradayapmayikatt<
vearse o
yapman
miisaacle
iEin
her
ikisini
de
sana
igin;T.C.
Devleti
Onun
etmdolur..Bu SUQTUR!..
daslrayag]terler! Patrigeizin
ve tarikatlar
iamin m*lye ae iider dinle.,on6rabaol mezhepler
vaii,s,.id', LA;KLiKPairisi',iiu i$grizari,a'
ioJi"ir, Oir6O" i.in-*rin, derter.Ve T.C.Devterinrn
yara
ahr!..
daha
bir
sayesinde
LiitfenPatrikhanead|kbtitdnfaaliyetleriniYgnanistan,dasiirdlirsii'I.'Tiid(iye'yi'ahatbJ'aks'n,,'Ve
O, gOCUKLARHEP|MlzlNgocUKLART'-'
a;klafl bu koouylailgilikullanmasrn.
ARMAGANEDECEK
KARgINDAEGEMENLI6IIJI.QOCUXLARA
UNUTMASIN,
PATRTKHANE
VARI..
TURKIY€'SI
BIR CUMHURIYET
YUCELTILMT$
KAOARSEVGIYLE
,4.,{-L R.<>^o, %ir^u^t ,*
O*"^^^^L tyL.
Saygtlanmla
MuammerKARABULUT
ii{oetEaba Vakfi
Yit etim KuruluBagkanl
:r-,!t jijitr:
i
rlj;r-.:!i1::
I ;;lr.
. r,rr:
:rL1,,i :,i
i.:1
l-!;r
.1rli
lcfiai.lcps.org _ ltot'iitrltavltkliit)n]1lr i'c{"tii
wwrl-slcp(.1)rg - 4ltw.sltl:rus'rlr-,;' i
S a lF aI l I
Erenerol
Kimden:
Kimei
<[email protected]>
<[email protected]>,
com' SelcanHACAOGLU
Sadi0KI'EN<[email protected]
<[email protected]
com>.Sevgi
<s
SERHAN
SelirnBUDAK [email protected];
<[email protected]
org.lrr;
<[email protected]
AYGUN
net
tP;
SiNAN
ERENEROL
<[email protected]
t-b
Hakkarr
Suleyman
Qetin
com' Ulusal
<vu\[email protected]'
Tu gayAlp'a{[email protected]
<[email protected]
corn' Yalgrn
<[email protected]
comt>. umLlOzen
11666;
y-b
<[email protected]'com>;
<[email protected]
y{
Afyon
com.tPi
BAYER
<[email protected]
y-b
com>;
Aydrn
AmasyaMeEifot<[email protected]>;
<[email protected]>
y-b
<[email protected]>:
Balman
Bahkesir
v-b
10:33
2005Curnartesi
ciindermetarihi: 30Temmuz
KAMPAQTI!1!'dOC
TEHDITLE
T-C.DEVLETiN|
PATRIK
30TCMMUZ2OO5,
Et'
iEiit;ilE KAMPAei,Jll
FAtRiKDEVLETi
Korru:
2005
Tariih ;30 Temmu?
.
Kon u l Dinadamryalansciylemezl
o
-
pArRiK yAprrdr ICdNlpiCiN YASAL iziFl ALllADl!..
'I
PATR|KDLVLETiDE EHDiT ETl i:..
"T'C. DEVLETi'Ni TEiloil t-E ku*p asa"ak" vonnndeki,dnnkn aftkli:tmamlz,
Vakrf olarak,Patrikhanenin
en biiyiik Lan'trnr
busiin yalntzc&birgazetedehaberolmasr,gerqetlednkamt|orundanne kadaltok 3rTlendig;n;n
ge'inmis
ve magdur
gomemezl
rkten
.l,it, tt tnu*ur... Ilaberlerde,Patrikhanenin
'asa tanrmazlgr \ e usuIsuzln6n
old;!rr ;zlcnimiyaratrlarakta AitlM sikayetedeceEibildirilmittir..
Asllnda bu olaydada, Patrikhane'ninen bnyrikyanrlgrsr,istanbul'daveyaAnadolu'dabulunallRum ahaliyeait
inm tas'nmararrn ve Eski Vakrf'larrnkendisininol':i'EunuidJia etmesidir'Bu bakr;' Anadoh'da velstanhul'da
ilu, b;r tilrlt millet
ya$a],antnm OrtodoksHniliyanla.r kendiccmaati, 'larakgonnesrnderrq na!!n$j-"9"
Dl Vl 'ETiNi
.oe
CTJMHURiYF'Ti
LAiK
ToRKiYo
.
s,l,'rt,sr;'.
d"mokatik lanlarauyamamanrn
ila-',','an,n
I.ANIMAMA DiRENCiDiR...
de "qocukial.krmp,
t akr:rdaysanrz,ikr eun once tsranbulvahsini ziyaretediyofve izin versenizdc vermeseniz
ve yaFryor Ne ldaibul \-aliliEinde,nedeVakrflar6enel Miid'irliignndc
b.,rde A\ iN'' )apa;agrrr,Ilor
gelmiyor
ilgili
rcsmi
bir
aarklama
kouuyla
Usielik dtn yasalolmayarakaqn$ kampi9in, 200:lI rIidaki lzin belgesinigdsierivorve Valiligio dzel izni
soytiiyor Kendisine29 Temmuz2005 larihindesabahagtlgrksrnplailgili hiqbir kutumdanatnceden
a,lilugunu
-annirs"YAlLlLl
iziN YOKTUR. T.C Devletindemakamsahibihiebi. kims€sdzh tevidivlebu hir i$ler
yaprlanuz!..DOGRULAR sOYLENMiYOi]:..
patriBi!1budavranrtlanmseyr€rmek,
Trirtiye cumhuriyetiYaslaflnrve Egemenlikhaklafln aafa ugratr.!.
yapn,as,:r,!eva PatnginAYiNlapmasrna karl degil,bLrnlan
Sanr.rt4Titkiye'.i€ hjq kimseQocuktanD.kamp
goreyapmasr
KUt,l-ANMAStNA KA RSIDIR... Ne yazrkki' Patrik
"e
Ot.ttAK
Siv,lsi
valmzeausuliine
ile
SIYASET karr;trrmrthr!.
bu
kamp
igine
de
her
z€rnanki
iHTiRAS
iooukiarln
Sayg ar!ml:r
Mund!ner KARADULUT
Noel Bsbs Valtr
Ydne(im Kuruh' Ba$kanl
\ ; , e ! l ; : r i , : r : , r , L rl r r f j r i l : , . i , I r r , j . r r l , r : - r ; r r| i ' r r * l ' L r : i .1. l r r j : i j l
yrlct.$'t!
g -.'roi l'. 1,l!, kl'ilri'jnr
rcfaa'rsh'p3-or
!
{-1vw.s L'i)t., lg 11'! t!.slcli!l!\,t)a.L I
{.d
-\av1ai
tqr
I
1
Erenerol
Klmden:
Kime:
Gdndermetarihi:
El<:
Konui
<[email protected]>
<[email protected]
nei-lr>
SevgiERENEROL
03 Aoustos2005Qargamba
19:15
ABD.doc
bahseden
02 Aoustos2005Dinctzg0rlilgr]nden
noelbabavakfl
Tarih : 02,08,2005
'"Ekiimenik
.
Patrik"AgrLlamasl.
Kor! : ABD l)rtiilerinin
- ABD, I'ATRIKIIANf,YI EKIIN'ENIKOLARAK YUNANIS'I'AN'ATA$TSTN!..
TiIRKiYE BT]NAKESiNLiKI,EIIAYITTDOMUZ!..BOYLElIKI,E PATRJKHANININ
EKOIIIENIKLIGIE.iRDAHATAR.I]$IL}IAZ:.. BASTAPATRIKI{ANEOLM,AKiIZERE'
ABD,AB, TSRKiYE, YUNANiS'I'ANKURTULI]& AitINl DAVALARI AZALIR...
O
tarihineipotekkoyarakl'atikbaneye
AllD'rlin, ilristjyln Dilnyasrnrn
Dio rizgdiliigdnd.nbJhsddcn
konulmq bir ambargoduJ.
Hristiyandin dzgiirliiEiine
Ekijmenikoiaraktanunlamasr,
CaEdai,dzgii{
"f'KtilfENiKLiK
bir
iHTiR{SININ"
kalmrl
donatrlm$
bir
ABD';ir
ortaQag;da
ve teknolojiyle
dakaygtvericidir...Onunigin,D1ti;1eriBalian
bugilnpelindengitmesi,Diinyasiyasetiagtstndan
qunkii,
SittciisiiTom CASEY ifadeleri,ABD'nin resmigdri\leri olarak tarihteyerinialmamahdrr.
ilahiyuttnlilgilendirenbciylesibir konu iqin,devletsiyasetiaqrsrndan
\ alnDcaFlristiyaninancrnr.vc
geri
gorul heyanermek.geqmllteRomairnparatorlulu&incmindede olmu;, fakather seferinde
ad1fi!atllmqtlr.
yaln1zca
lstanbul'dakiRumazrnlllrndin itleriyle
antlapmayla,
ABD'nib. Lozrm'dayaprlan
Tiirkiye"de
verilcn
bir kuruma,bugii!:lOrtodoksdiinyaslnln
kar!1l1$
kalmaslna
karar
ugratmasl
liderlili grirevivermesidini delil, siyasive etrperyalistbir ihtiyaqolarakyorumlanacaktirlBu
flristiyanDiinyasrve Ortodokslarkarar
EkiimenikliEine
brrakrrFenerRum Patrikhanesinin
ned,.nle,
DEVLETI
delill..
ve
TURKI\€
ABD
ctr\,ltitRjYETi
versin,
tsrarhve bunudin
Eli0menikolaruklanrmakkonusunda
EgerABD, FenerRumPatrikhanesi'ai
konusunda
Yunanistan'a
ta9lmasr
yorumluyorsa,
giiciinu
Patrikhanenin
o
zaman
ularak
ozgirliig!
gtiele
olarak
alacalI
Ekiimenik
yasalanndan
istc, o zamanPatfllhrincYunanistan
kullanmahdrr.
yaganlnadahahuzurludevamedecektit.
.. Sanlnmbuna,Tiirkiyehayr demez.Ytrnanr'sta.n'da.
giiciine
gok
faydalar
sadlai...PATRIKIIANENIN OZGURI,UG{l lqlll'{
PakiEin
bir
Ekiimenik
BU ARTIK SAKT OLMUSMRI., ABDii PATTIIKTIANEYTI(URTARIIALIDIRI..
ta$lnmasryla
ilgili sayrsrzdmeklervardlr.
Tarihl,:,Patrikhanelerin
Saygrlanmrda
Muammer KARABLn,UT
NoelBabaVakfl
Yonetim Kutulu Bafkanl
'.,jIjI.l.I:iii
I . ; L I - . : 1 . : I r, , r ,: i i .i i J: r, , r ' . : : , t 1a: rl r r , r . l ' r : . ! ' , r i i f i i
s(1"'r).i!ilt.irr:t_ i,(t{lir bat *Ll! ;i'r'!v{Lt'aofi
rvl! it'l':ll!{:.!irg - 1.f$r,'.clt:llui.or"kt
lii
,: r!,. i
"
-i:ll Ir I
Kirnden:
Kirnei
Citnderme tarihi:
Konu:
l
(qL
comtr>
riahmutkoc<[email protected]
com>
[email protected]
<[email protected]':'D
03 Adustos2005 Carsamba1C44
i$t E Mu n f f lK DFDtKtFRil\4'z
lvrtrriercirnrsryatifl
Papaz tartismasi biiYiiyor
sakinledne
Kiistah miittefik, Tdrkiye'nin karsi gikmasinaragmen Fener
efrvor.
'ekiimenik' ddmeve devam
aakan Arisahin'n
gT:h.'[ff:tr'i#,::]:1Tl':"1';1""",1jevr€t
d'4ehmet
H'i ry:"i?jlfll'l#::'Jf;#
Fener Rum Ortodok
igin vakiflardan izin
Patrigi Bartnolom€os'un Kinahada'ld dnzenlenrekte olduqu kamp
::*:,;jJ*:1"-yg'i;**:rts::',xi"'ilff'".1"#r:[':rqii{q'""ffiif!"iJ"
:'itg#*rTi#xi;ii"ff"x,llr**;u:*:1i$:t#ilff'rJ"+"tr'::'J$'""^"ilin
i";-r*'.,i.
papa:'. kamp acilisinda"Ttirkive'vigifte
rinuriuau'ou2003 yitrndaatinan.sri iiinte ayin dijzenlev€n
:ir#*l:i;i:s:,li+,;l'xi'""i..1::,U1;Jq;,;'i15:iur
-.*llirT.,.:L:1ffi
:i?;::'J:"+H
i:i;tlifl
:ft*::;
:tfl;.:tiu*;
5,"T:'*t*t}fl
rricraltman'n
arv'rtersi'
i,v. i.'""",iirso'nin'entu.a
::jhi"i:ffi::l;t!:ll*liii,i'"'fl'["'J""il:i"e,;;l'"
;:*fljlrii:',',T-:tT:1"";"ll*:";":lll*:1^1;?i,i:li:J:ffi:""'n:Trdj;?i:1;:
ettiginiaCiklamisti.
kullaruyo,nt,""n,iti
6;l
-
var
en ry1istenmeyen
pi,virsanin
losta k<trunn,asi
poitadanbiktinizmi? Yahoo!Posta'da
Istenmeyen
httDi/tJ$aiLYahoocom
o 4!!-pi llsr9.r1ls . veLoo-c9:l!l,q!aqr11!:!1 i Y9!s !l nr! 1v?r:!ll
ii li]liI -i' :li :: "Ir:r;i:
Ar.:i
{q l}-.L_l -_
Pqr ]!lgq
9rs 4qi?q! i q]lc !
Pgl-'!!!!
t
, i i i L
. - , , ; . , ' i' , i , " i l r i
' : r . r i : ! . r
, 1l l r r . r : iL r :
l : r , - i i nl l i ,
i r i : ! ri i r , i r r i l
lr., ri,iulr.,.fit,.
- ,rst!],i.-r1l-.!r', r'
r.1i I .1eL.1r.r isiFi:i
r'
-rp.
'
:
SavtnI .'2
,= L-"C?(. .tr i L- "{0e"r.!'l])
lr"i
gevqi Erenerol
Kimd€n:
Kifne:
[email protected]
ta(ihi:
Ek:
Konu:
<[email protected]>
Oft,r Oymen- [email protected] go,/k . OiaoogL,
. [email protected],rgazeies'
ner . Osma.lSIViLOGLU
<[email protected]
p-BBF
com>:0ze. qeiinkaya<[email protected]>;
<[email protected]
ptp [email protected]>:
profDr Menmet
org.k>P.DSP<[email protected]
cor . Radtkat.sedal [email protected]
9elk <[email protected]
com ifRahmiAYG0N<[email protected]
comir>; RamazanKatkai
<[email protected]>;
RaufDENfiAg <[email protected]>:
RegatINAN
<[email protected]>;
SsdiOfiEN <[email protected]>;
SalihagOLAK
<[email protected],yet.com
ir>: [email protected]';
SetimBUDAK
<[email protected]>:
Sergey<[email protected];
S€RHAN
<[email protected]
<[email protected];
com>;SevgiERFNEROL
SiNAN
AYGUN<[email protected]
o.g tr>;SipahiALEV<sip;[email protected]>,
Salleyma
03 EyliJl2A1S
Cumadesi12:26
03 09 2005iKi yUzLU LAiKLiGiNiFLAstdoc
IKIYUZLULA,IKLERI!1
Tarih : 03 Eyliil2005
Konu : iKi YUZLULAiKLiK
iKi YOZLOLAiKLiriiN iFLASI!..
Tilftiye Cumhuriyeti'nin
temeliolan Laikligiikj yrtztl politikalaaesirettik.dncekigrin
istanbul'dagdsteriyapanislamiHizb-utTahir0rgritriniineyleminihayret{ekargtlayan
organlafl,
ba€rn-yayrn
aynreylemiFenerRumpatri6iyaptrgrnda
ig hukukudiyenlere
olsun!.armaoan
i9 hukukunusavunanlar,FatihCamii'ndedniindeCumhuriyetin
Patrikhanenin
kazantmlannave Atat0rk'edit uzataEkkonugmayapankiqiferide kollamaldtrlar... e rir*u
Patrikhaneile, o grubunarasrndahigbjrfarkryok!..Hattapatrikbirazdahajlerigiderek
'$eriat Mahkemesi'
istanbul'Ja
bile kurdu.patriOinEkimenikistemesiyte,
bu kiiiterinhitafei
istcmesi?rasrndada higbirfark yoktur.TLirkiyeilzerineoynanoyununtemelindede zaten
bu gejgekvardrr.tstebu farkgonirlmedigi
iqinTnrkiye,delaiklikbirt0rlij anlagrlamadi!..
Laikli0eb0tr-inydnleriylesahipgtkarakdemokrasimizi
gelistiremedikinangsahibiinsanlar,
drganderkigbirlikgiler
aracrliyla,dini siyasiafandarsrarfayorumfamak
isteyenterin
oyununa
ve Atat0rk.Qrinki,gokjyi bitiniyor
$imdihedefLaikCumhuriyet
ki, Cumhuriyet
Eeldi....
Fazilet,Onur,Ozgilrlirk,Demokrasive insanidelerlerdi.Tlirkiyeancak,bu deOerter
takdirdeavuglaflnigindeolacaktr...
buharlag.r0r
Turkiye'deyrllardrrbu d0g0nceyesahipolanlarve inanrlmazpropagandayapanlara96re,
istamiHjzb-utTahirOrgotove bu 6rgutadrnakonugma
yapanyrlmazgf Lik, Utt fU"rtiye
Cumhuriyetindeistedioihilafetdevletinikurabilir,konu$mave eylemyapabilir,bu inang
629nd[Ctid0r,iQhukukudurve kimseyiitgifendirmez!I
soylemeyenigin
Simdibu gerQeOi
yalansktan,
etfiiyorsunuz
cesaret
da,
hilafetisteyenleri,CumnuriyeidUgm!nlaflnrpoiis
geldi,diyorsUnuz?
gdrnem,-zlrkten
i.jrii.t
.
'
jii it lei,i :jria.,aaitaitl};r:jrai
;;, .ii: i:rj:tlei !;: r ',at il: !i,:,,.a
B ri : lJ ,:!:
; 9 t r , , ? c J S : j . J c . . i i - , .r t , r , ) i \ , r . .
1
Jar gLrDr(04 Eyful2OAQ,Demrede Nocl ts,rbaOren yerrnrnr,B r isi olan yti, Lli,i,i. ,t
(iiiseyedonristurme
pfojesinin
itr?frndrrn
kutlamalari
/ar. Bu seferAy,N).tpar.-.irj rr
'al,atsdyl(-diklerine
qore bir dahaki sefereonu da yapacarlar.Merakelrneyii y;i\r, d-r .
'
eLo-fr-r}ri-ale.hlte
., lrr:rnr.t . \Jedr o{ rg .-urc"f x',r-:"
Le.?V\ft l-1cl'rc i.eotih
!1 '
c L
p-lri""e-,.i..,w.eA,.'
s:rl'.d.oi.r'ili,-l.
l,,r<,rvrr.'Xn
Iin rq,v!ta/\v\142eti
I
..
u
..
t
\,
l:..lr.ir
. . : { 1 . } r \re,
\
^e\vr<ltr,
Y\(lt
I ^rlr
,?.
r a cr,-'^
L\r,/hLlt
k
(h\
;#i"Jn"#';.t1,,,_.Tl,s^"ii:,::S:g,9li|ii;6-il,'"t'#'"til,
::.liiIf,,i:tiffi;*#"1d1,"1ih1Y.'**i*:rr
13:loi:
(;.lndirr'ne tarihi:
$r:
neltf>
:,f!,t EriENi.laL [email protected]
""''
ed,d,
"ra'r,nd,n,ssa,
",,.
^^,,
I l];fhiir,,li:1tTil,,""""i"
tsununulusal
neyazrkki bugiinAotal)' /DemrddeJ'sandr::l
lionuolai hadise
.'.i:r!rrlrti rgrl'l.rrnamlt
,''"
+:'1fli$:}ilf
:;i*um,ffir.x;1il:
i ;il**!il*#;:"1;llru*:u;i*x
ii
l:t i1 ioldirirlu d ii I ii rl J-oruml:l
'|
rfir . rl:i Fr liil2{)05
r.:,ou : f iiriri,,:ilgal ldildi!l!
izLliRKtN'
O.o tyr., ,'.r.r.iv siz ulMALl'DAGtiRE$LLRi
r'DiLDir::
isc^r'
i ; t';iliil ii-'lt'.ilifi1n,'n*n''"oo..
"Demrc'deNoel BabaOreI Ycli ic giirevli kazr ba$kdrllnrProf
\ rireresrri nrr[arlarrve i]gilileriuyardLkl
Vu|l"|l Vikr rnru fa atarak04 Evliil2005
ili. i rl,!rz(l i' jl<i:N i cthileyertttncr t<unrPlr if'"t*r' lu"*"
h oldugutat€l€vr
;<iinlerin]an
y*n ot'rtu"iv"p"tiit' B*''t" ltell
on"r,t, ,urr,otrun"ri
,",;l'i,,':i.li,,r;.
\nlal\avalilrgihall
dulirhdarranan
rizcrinc
io ",,,, y.,'n. u..,rt", Jedikllunun
(in s rbahbulun.IuEu
!<rdenldldiflr'
l"l;st'i,ifrt',1,?J{:?{,iillif:?i:,lix-';i[iillJ;
il:"31
tl-ri:
::'".'
$l'}**lx
l#ktr:]r*$imi**mm:'l*:-:H,::'"ill;"0'*K1
ve digcrtiint organjzas)'ondan
sDonsorlardan
#:fi,tr*i*"dfri,-,,tii,{ii.i*xr-m:'",,q
;;k;;,';t;;;;;;;";k
vetrmamen
r.illo"i s"l" ii'"n v"'indtki, buYrsatzenindenvoksun "'' tendi
v'n'i'ir"r"'r'eli:t'"lliiif*i9'
i r'iii":rii.*ii"i.;"iir.huerrirsari"er".ani"ir,'
verine
.;.;rli":*l1;r*1iilT;
ilrtii:rinir'"-;;:l"."lr:n;:4
*il*i;
ii1fi1jt:i,;,'
i'{:li1isy#r'',
sairn {nta\a \/ali\i
mc5* sayrn,gr,
i9,1,9,
ii*riurili**x*:';m,T:'i:!xl:ii:,il:i:j::1
#il*.*:ujt
M#"ootit,it"rom."uo,ti's,i'J;fti:"il;fi1":fjfl?;,|,1T;HI1|J"1,
;;;l;;;;;;;
terine..Fu,su
r ii.r.n"rrrna,
ene
'" r'uiu
enven'i
..
:l$'Tffi]:1il;i'iillif?lilil,i'T"'llH;,;"f"n
o c'arnii
eiel$...
n""i".""r,.,r"neoktl;hrfazta
"r.,itii,i.ir"",,nuli"t
""
ile
bunrar
r'-ah.
orrar
vaPttslvra
xl:""lffiJ:hfld:tkflll:;m*l*'f'rularrkahr"'
ili;;.il;il;ii;;i;"d*
.r-BMM
mi?.sagi:?ifl,f
nr.r
ciimhurbaskan,
Bukaran.
f:l;'l,"Jl;1,:i* :*';lF i.#"*:llT."#"
'ERD,?
iiz-i'urALri,r.rriK,M
i,f*:;",:'Jl,:i:ilil,1,:ilf;::l,ilffi\lfrl",*:li,i,,lii'oi
##'{;:il*l','r,lniiff-liil'f
i[**ir*.i:ru,in$iTril$ji:f
06.0q.2005
r,,,1i .IQS
Kimde|l:
Kinre:
Gdndermetarihi:
FlKl
Konu:
O
<[email protected]
org>
htar -.r.n ap( [email protected],,| :{ -, ,. 1 O',r O\,t er, . onLrov. e, 6- o. m "rlov.T.
[email protected],gazeres'
ret., Osndr SiVILObLL]
<sjviiogfu][email protected]
com>,ozana <[email protected]>;
ozer Qetinkaya
<oz€[email protected]
con' [email protected]
orgt',. [email protected]
orgrr. p
D S P< o s p @ d s p o r g rPr .. l P< i o @ r D o i g l P
r -- l i 4 H P . - n n p @ m n p o. , g r .
ProfDr.Mehmetge{ik<[email protected]>,
Rad-kal
<[email protected]
<[email protected]>l
tp; Ramazan.Kalkan
RdurDENKTAS. [email protected] et' Re$atINAN< [email protected],r
com, SaC,
Olfl EN <rso^[email protected]
gOLAK. [email protected]
con- Sal,ho
ttlyetcon lP. Selcan
<[email protected]
HACAOGLU
org>;SelimBUDAK<[email protected]>;
[email protected]\g,EREI.IEROI-eren;ro,@r|nel
nertr>
-SFRHAN
SINANAYGUN<[email protected]
06Ey[i|2005Sa]r1 l:29
Say,nRai.mrKOQPatr;hhane
stz,nit atantnrz
degilrdoc
SayrnRahmrKOC'a
Tarih: 06Eyliil200s
Konu : RahmiKOC'un Patrikhane
Saygrstl
sAyIN K{}(t PATRIKHANE nic BiR ZAMAN sAycIN BiR KURUilt oLN'ADM!
TtRKiyE cuMtIURiyETi NAMristlNU Ki{TLETsTEyECEKTiR:..
Sayln RahrniKOq, siz iilkemizin iinemli bi' iiadam''n)rz. Bu iilke lter riirlii firsatr KOq ailesinetanlma
koous*ndahig tereddiitetrnedive her zamar destekverdi. fiirk Halkr air€ttiiiniz iiriinleri 'I iirk Malr
yunnniggati$den
oldugundan
dolaylttncelikli
[urt'lmut, te,'''elleriy€ni
atrlan
'Iiifkiy-e(irnrhuiy€ti_'nde olaraktiiketh . Ttim buntar.
milli bu.juvaziyeola*;htiyac rda dolayrkayRakial. l,'a&a{,
bugiiD
sa)T'r,dugunuz,Patrikhaneyeve biiyle dii$iine kigilere, Tiirk Halkrnmve Tii*iye cumhuriyel devletinin
higbirzamanihtiyactyok- Bu iilke,Lozan\ ve Cumhuriyetj?salm'nrbir kenaribrrakar.aL,
yal,rzcasiyasi
sdyl€mledolanbu Pat.ikhaneve
istediklerinivermeyecektir.
Euaq,b 49r_L-aikrErkiJe culrhqriyrii:s!n
rJ'flE t eta|:|t girriirtrtrz. Tiutiydrrirriiztria-qriz
degil, 4iinr.l}geket'Iriithlr hdkrLailitikirE. r,{j
Loladda!_y4?gcrqllreJ.ree[!tii:.
Aynca' bugiinkiiMilliyet'teQrkandemecinizden
deanratllyorki, parikhane,patrikve Noel l3abaoren yeri
yeterti bilgryesrlnrdegilsin; En az,rdan, patri::ifi Hris.ry'indunyasrndrsizir 6ahser;giBizi;r.,e!
-kolrrnmda
vetsizansddneminde
bile olmadr l.'akat,
siyasierrtrikalar
konusurrda
isegirgektcl
t\aygrDli.jr v€!,ucii,Roma
girqtii.ou gircunai
diinyasryasehnde
hcr zamankullanacak!crdisire orrami,arattl.Ama sonuhephiisr€nl,r
bifti. [ter, sizlerinbahsettigio PaniBiraEr rErHrisriyanr]iinvasndaolmuyolsayth,r.)ugiin
sizve bizlcrLLr
s{izle.i soylcmsgercFt; bile dfimirzdrkl
\.;ne, NoelBabaOrenYeriyaptrgrmEqalinalanndae{kiJivleyrlda,t00 ilyon dolarfirizm sektdri.ine
kazangsaglayan
bir yer halinegeldi... Bundadaen biiyrikllly, o riTjrlI tristiyandiinyaslnda
sqrgrnhF,ra,
dedigjnizPatrigitanmdyanRuslarrnsayesinde
oldul._Lger,yar.rnDenrre'de
planlanDiinyaO*odoki
&iertezilrir ba$mdaFeier RurriPatrikhane+oluF"a.bu til,nskol ir sont4lanrr.( tiikii, o zrman Rusyabusya
'
turistgdndermez!..
Ve- hedefinkendiOrtodokscemaatiolduri nu irerkest€n
fok dahaiyi bilenRusyave
Ile.itt BaQkanlan
PI ilN-lrnerll-u:uP:rlrikltar.jinih,:rbir:.j.ra!.Ekiiner!{<cl3j?ltarr$e:zt
()h.v;rr
' l l , t ; : s t z l q l y i c n r r So t n r a l ; u '
',,,. .
gcli.lt!,,1- r rtl,i Jlltr
, \ , l . t : . . ' i t r n r 1 1 t\ i . , \ 1 i , ' , . r 1 ' , , i l
:ij I ,j;
I i ij1,n, \'l.ic l|l! srltrler,:. rbl;1 I t,.r ,,. ., ,.
. . r , 1 ,l '
.
,t;rn
, , , : : . : :, r i ;
. t l L r f I i ; r . r ni j t a r i ) n l d r i S e x t \ 1 . , I t r n r . s r ' L r r r a r n (. r r r 1 r J t l i : 1t , i , i , i i r ! r i ! ! r r , .' 0 u ( t [ , , : ' i l i r ] t g t r ! r r
, . t , . r l l i , i , r, ( j t i i . . t . . , j , , i, j . l
)!d.] tIlN \,\1,',lAklllr, Ilt\:Stiilii
l':t1r!lalrnakisliy,xrh, 1:drcrl{on l'xrril|jtrcs|ri!, irif r,rrr1'rij',r.je-j!r r ::iunru1.o/ir:r'd
r r ...r Ijrr;rr,
irl,rf
' I , r t l r ' )l ' , t {rrk l , q t l l o i m a kr i ^ I C .l r i l i t f i c v c } , i ' r . l r t : , r :l |)'1 t
r r i , i i i r i r , , i ' u'ir k r l r : r r s r i r n l ) I l . r L . i . I r ,
uAtaivcrifliifroiy(li?Biliniyorkr.l..anle'da,oLyah.!1,t.:arrtn:.,.f..rrtr.
"l'dtrikhanenit sivasibir mi(rdclcsi
vc isrlnbul,un {l:)rrd:rbt- f1kr,!liEiotinxJ,tc.!f-.jrlI
lqL
* r - r , " 1I f 3
urristziyaretediyor.islantrulda 2500kiEikaldrkbiz{iennc lsrivofsunuz
di}c aglatanlariCir bu biiyrikbir
l'rfsnt.
Itainkhancbrrlla\li:Lropolitatldr.Sonrabircr',rlCr.3u':'.i.,;lllnmasrn{x9ekiac.:oLiulurginzaman{r
Utalya Valjsibunaneyazrkki olur'verdj.Rusletasatrtakiizercikonalankutsadtlar.
Uu ikonalar,Denue
\leaopolifi taralindan
kutsanmrgttr
pnrpagarrtlasryla
R$slarasathlar."Uftidkgiiliik" yaplyorlardedik
I(imseyederdirnizianlatanadrk.
Hadibakahnbuyurun,sonunda
Antalj,agdz goreetknlikle,barrtlj i$gal
edildi.
Mcmleketinen yotkilisiysenasrlilrhi bir hik etse,dahadiid "PATRIKIIANtr IATT|Ni A;rYOR,'
diler T.C. Bribaksn YsrdrmcNrDevletBrrkanrsayrnMehmet,{li g,AHiN'le Elmahda yagh giire;lerj
y€tkilisiNoelBabaOrcnyerinde.bcnbu kiliseninve burrlann metropotitiyim
izliyort:,Patrikhane
diyor, resmierkrt be dirlivorl !:
Scy-rnVAl,lM, biz iseValaneldengidiyordiyeleryatediyoruz.Tek savmmamuGazi ll{ustafaKemal
ATATURK, 5 $ubat1933trarjhlillorsakonuimasndasdylcdigigibi, "ben ineneve kanaalimingereEini
yaptrm,Araya girilimde ve eylemimdehak[ylm". 0Eerburaya hakslzolarsk gelmiSsem,
bu haksrzhEr
koyannedenvc ctkenleridiir-eltmekde b€nirDgike, irndir."
Jrfaya
DEMRENOEL BABAORENYERiNDE,yuNANLr BiJyUKELCiyEsoRU soRMAK isTEyEN
NURETTiNARIKAN,tN siviL pol,isLER TARArrxnaN adzr repelen,tx
ARTaADAgIMIZ
'.A.R{KOLA CdTRiTRMI]KSI]RETIYLE,DISARICIX-TRTILMASINtN
ITUSABINIXiM
VtrRECEK?ARI DASISIIZ,YALNIZCABAn TRAKY{.DAKi T[iRKI,f,Rs NASIL
SORI]SUNU
DAVRANIYORSUNUZ?
SORACAKTI...AMA HiC KONUSTUR]!'ADINIZ!
CUMA
c i N i ' ( u l 4 H U R i \r i r E \ E A t A T i R K ' EH { h A R EI L E Rv A c D L { N r B i Rx i $ i y i
ls'rANBuL'DA rF SAATDiNLEDiNiz. FAKAT,YIJNANLTYA
soRU soILdNt,
ANTALYA/DEFIRE'DE
1ssANiyE NiyE,DiNLEMEDiN17,sizLER riiRKiyE
c u M H r , R i y F . ' r ' i \ i M iv?o K s a r t ' \ A N i s r A \ l M t K ( r R ll o R s r , N | z ?
K Ii M V E R C C I K SV
EE R S i \ ?
B U N U NI ' I E S A B I N
Sayg nrmlit
Mnamm€rKARABUI,Uf
Noel uabr Vxkfi
Yiinetim Kurulu Baskanl
l*ociilaba tr-clifi-Sarfa
r-lo:rn.
il
Clfiu! lioln{ia'.ir;;t-Srnirr
al;iLr []r?!ce
[email protected]!,oIg-noelhabayakjla/tr4y'rct.ca!r
Ivxry.$tcp{ org - rlrryv.stcl4us.or.kr
h t=jpi1|g!:oup$,google.rorn.t r'/g{ou !},&o9l:lia ha-!la kf
It"\
Tarih : 20.Ocak.2CC6
Konu : Bas!nAqrklamasr.
YiNEi:MiR'OEIJI
RUMLAR84 YILSONi.(A
jddiaedilen,"denizdenhag Crkartma"
Yunaniggalidoneminde
yaptldr0r
izmir'de,
t6reni.lzmir'in
Yunanistan
Konsolosu
art niyetlioirigimlerivle
GeorgeKAIAPODiS'in
yrl
girnri,
yerde,Ustelik
yasal
84 aradansonra,06.Ocak.2006
bulunmug
oldugumuz
Ne yazrkki, kamuoyu
izindenyoksunolarakyaprldr.
da bilinqli
olarakyanrltrlarak,
yaprlmrS
yetkili
izin
yarattld.
izlenimi
sanki alnarak
Zanllar,
makamlara
tegekkur
etti
geqtiler.
ve Trlrkhalkrnrn
bayramlaflnr
da kutlayarak,
dalgalaflnr
Ashnda,izmirYunanistan
Konsolosu,
04.Ocak.2006tarihinde
izmirValiliginden
"lzmirYunanOrtodoksKilisesinde"(Dodrusu
yalnrzca
FlemenkKilisesi)
Midilli
adasrndangelenPapazlarlayaprlacakdinitorenigin,izin dedil yalnrzcagirvenlik
talebjndebulunmugtur.
izmir'iniggi.lzar
YunanKonsolosu,
oergeklegen
bu hagalma
ilgili,resmimakamlara
gereoibileduymamrStrr.
toreniyle
bilgiverme
Eylemin
yaprlacagr
yerolarakda,izmirYunanistan
Konsoloslugunun
tam kargrsr
segilmigtir.
Buradabu toreniyapanlar,burayaOrtodoksHristiyaninanqlafliginmi, yoksadnlerine
yenidenkonuianve 84 yri 6nceayrrimakzorundakaldkla(rEge bdlgesindeki
siyasi
hedefleriiginmj gelmiglerdi?
Bu arada,denizehagatttklanyerolanEgesulaflntnHristiyan
inanctnda
higbir
gekildekutsalL$r
olmadtgrnr
da dzellikle
belirtelim.
lgteen son, lzmir'deyagananbu hadise,ne yazrkki Trlrkiye'ninigindebulundudu
en bUyUk
ifadesiolarakkarqrmrza
geldi.Hemde gizlisakft.Bu
Qrkmazrn
yagananlardan,
topraklarr
igincanlanntve kanlaflnlveren,ne izmirhalkrntn,
nede
Trirkhaikrnrn
haberiolmadr.Bu gdsteriyle
ilgiliolarak,Ulkemizde
bulunanresmi
makamtafl
bilgilendirmemize
ra!men,9u anakadarhigbiryetkilimakamagrkiama
yapmagereoini
bileduymadr.
Tahminimize
g6reyalnrzca
biryerlerenotettiter.
Bizlerdebu nedenle,tecavuzonyaprldtdtbu yerde,bu oyunuTUrkKamuoyuile
paylagmakitzere,agtklamayapmayakararverdik.
gimdibirkezdahasotuyoruz2
- Turkiye,neredeve ne zamannasllbir savagrkaybeltr?
Q0nk&biliyoruzki, T.C. Yasalaflve Lozan Anllagmasr,Rum Kilisesineve onun
mensuplaflna
kamuyaagrkalanlardadini kisveleriyle
boylebir torenyapmakiginizin
vermemekteve Ttlrkiye'dediderilgilikanunlannhepsicjehalihaz:rda
yilriirlirktedir.
Bu kadardnemlibir hadisekargrsinda,
TurkHalkr,mectiste
bulunansiyasipartiler,
siviltoplumkurulugla!"t
lzn'rt:Ca
o[]F bitenlerte
ilallibilci.it.rbictn-ra-rstri
;
. r i ! ' . , a: a i i , . : i t : : : f . . . i : : i r , . . : , . - t S i l i . ; . ; a .
;ri_,i,,.,
:..,,.
i a
:rrri]....:r
i
-b
---.
r r.1h, r<,7.1.,
- :j.:yaiiai l9in, Vizs .i]li:dkid da, : rjirgru(
:eK{l!r'j\jit r.,: r;r..j|:r h.r isolos nui-l njyeir
bu kadaragtkkenve clini kolunusallayarak,b,,rKaoarQirlrijDri!il]slgfiiie
bulunm sken,bu durumar)astlles Qtkartll$lll
- Yoksa,bununadtna mt lostlLrkdtycfrrz'l
Nrr l. r, r c_iie--t]trll
rl l!1,!.!
j/'i,ijli
CazilcrClddcsi.No : 26,/ I Ilus;i,.iirirnc,
l c l : 0 2 J 1 . 1 1 5- 1 7 1 5F a x : i ) 2 1 1i l 5 : :I j 7 { r i } l c t ; i j r i! t S 2 l t . l 1 a )
It-(o
--\l
ve ticareterbabrmrz
oidugugibl oazryoneticiierimiz
Veya,Egeninisgalyrllaflnda
r?
mld
lrrlmakla
tarafrnda
maddiolarakner'.taland
Yunanistan
BAKANLIGT,
r.c. or$igLERi
agslN.
soRu$TURMA
HAKKINDA
KoNsoLosLUGu
izMiRyuNAN|srAN
arkasrna
sl0rnarak
v.b ifadeleran
dinOzgLlrlUgi.l
Eger,bu durumuAB uyumyasalarr,
ve
oldu0unu
kargrhdrnrn
Ege
bunun
zahmetetmeyin.
agrklayacaksanrz,
Qunk0,
devletioldugunuartrkgok iyi biliyorve anfiyoruzBug0n,Fener
T0rkiyeCumhuriyeti
da
bagta
RumPatrikhanesi, ABD'debulunanRumlobisiolmakilzere,Yunanistan'rn
igin,
Onun
gayretleriyle,
T0rkiyeCumhuriyeti'ne
ortakyaprlmakistenmektedir'
gibi
kutsama
srra
Tiirk
denizlerini
ile
hag
atma
tdreni
aktllarr
olarak,bu
oncelikli
"siyasi mesaj" verenYunanjsian'tn
krnryoruz.
izmirKonsoloslugunu
MlLqlslglgli
lzmir
Konsolosu'nun
ve
ilqili
sorusturma
acmastnl
konuvla
Bakanhdlnrn.
iilkesinevollanmasrkonusunda"istenmevenkisi" ilan edilmesiniistivoruz.
gekilde
gibi,izmir'de
t6ren,hiQbir
84 yrlsonrayaptiklarr
Kendilerinin
de itirafettikleri
yasaldeoildir.Trlrkiye'deki bu eylemleri,kendilerinin
de imzaattt6t,Lozan'ave halen
yaprlmrstrr.
FenerRum
yasalara
yiirUrl0kte
Bugtin,Yunanlllartn,
olan
raomen
yoktur
sakrnca
izmir'de
Patrikhanesi
veyaRumlarrn
b6ylebiretkinlikyapmasrnda
yoktur.
Tork
da
bir
makamr
diyecekherhangi
yeniden
ki bu durumagrkga84 yrlsonraizmir'in
tarihinde
O zaman,06.Ocak.2OOG
TUrkiye'de,
bu olayahalabirgeyyok,lzmir'de
Bu gergeklegmigtir.
iggaldir.
yapryorlar,
Bilinki, onlar,algllamalarl
var
sanki
ne
diyenkigilerolacaktrr.
bayramlaflnr
iginde9u gerqeoin
kigilerdir.Bu diig0ncedeolanlaflaydrnlatmak
duyarsrzlagtrnlan
altm eizmekistiyoruz.Hristiyaninanclndayeri olmayan,Yunanistandevletinin
bu
ve iyi niyettenyoksunolarakya|rtrOI
izmir'desinsice,samimiyetsizce
"Urdiin'diir
($€riaNehri) Ailrao
yer, TUrkiyerleuil,
tiireninyaprtaca6r
gitmezler.
dostlannrzoraya
9unkii onlannamactdini degil,siyasi.lirve hedei
de Laik T.C.Devletidir.Anlayrnarttk!l!
bu hadiseyle,
28. Ekim.2005tarihinde
bdylelikle
izmir'deyaganan
Bizlerde
"FenerRumPatrikhanesi'nin
gitmesiydnirnde,
T.C.
Yunanistan'a"
istanbul'da
imzakampany.
slnln.
sunulmak
UzerebaSlatrlan
Cumhur[]aqkanlrdrna
yerin
oldu0umuz
bir kez
ne
kadar
haklt
izmir
belirlenmesinde,
sonlandrrrlacadr
olarak
gtinU
olan,29.Ocak.
son
Bu vesileyle,
imzakampanyastnin
dahadodrulanmrgtrr.
"yartnqokgeg
g0nu
halkrf
I
izmir
Ege
ve
izmir
GUndoodu
Meydanrna
tom
2006
uzerebirlugmaya
baglrlklaflnrgdstermek
olmamasr"iqinve TurkiyeCumhuriyetine
davetediyoruz.
i:
1r ; : : : : '
:r l
Muantrncri{AR/tri;{-liNoel Baba Tairh Yonctirn i r;rul.t B.r:ikr:,r
M r l l iG i i q P l a t f o 'n r t rS i ' c , , " i
\ , ti t L i
{ ; U I r , t \ t r . r . ' r \ t',r
,,,ir.ii,o?ii ll
:" I I
:l
l c l : 0 2 : 1,11 2 j 2 7 ? l5i a r : ( ) : l l i : i 5r l i T ( l e ! , i f i : i , i l ) ; l ' : t l : i ,
Srr' ir l
" - 'f))l0lI;ii::.1
- - = = >" : , ! ! > : ? q C - , > ' > r q L ' : '
-l
-\ (,
<[email protected]>
<91rt?
an"@v" oo cr .r.. aJdbcr-o\d,rocDwrro,
[email protected]'net
co.,
t DD addrsf
.
ADDANlALYA [email protected]
corr. ADD<aooqelehertez-(Odma,,
con..
ADDG<[email protected]
.com> A haqmelOyken. [email protected]
ion, . A.
yatArn<[email protected]>;
Oktaypidm<[email protected]
comtr>,A,Abdultah
KubilayDemirci<[email protected]
com>;A-HursesGazetesi
<[email protected];
A-AliOrhan<[email protected]>t
A-DenizAkgun
<[email protected]
<[email protected]>;
com>;A-antatya-iha.
ZAMAN_
ANTALYA<[email protected]
.tr>;A kdriezgezetesi
<[email protected]>;
ekonomigazelesi<[email protected]>,
yenjgijn
gazetesi<[email protected]
k>; A-bakiqgazetesi
<[email protected]>;
A-antalyaekspres<[email protected]>;
A_kitje
habef<[email protected]
.co.n> A AlanyaHabef. [email protected]
Bilgt:
KONSEY
SF-fR <lmuarn [email protected] tconr KONSEy-Victo;
BIKKINfV
<[email protected]>;
KONSEy-Azmi
KOCAK
<[email protected]>;
jdarCipOF
KONSEY-Boj
<[email protected]
<[email protected]>l
tp; KONSEY-Celal
Uysal
KONSEY-DI
GokmenGUZTL<drgol^[email protected]'n,
KONSEyFrol
[email protected]
Ozkaymak
con {r> KONSty-Hafly
OJALVO
<[email protected]
<[email protected]
com,.KONSEY.itte
rvanov
ru>:
.^[email protected]>.
KONSEY
hadrrZeng'p
KONSEyKem;tKERiNCStZ
<[email protected]
con>; KONSEYMehmeIErcen <[email protected]>;
KONSEY-Mehmet
<[email protected];ait.c.m>;
ZeyyatDOGANSOY
KONSEyMuhammedADEL
<[email protected]>:
KONSEVMustafaKozak
<[email protected]>;
KONSEY-Nedirn
ATAK<[email protected];
KONSEyNoelBabaBarrgKonseyiSTCPC<[email protected]>;
KONSEy-Nurettin
ARTKAN
tarihi: 27 Matl29cf Pazaiesi 10:49
G6ndefme
182'lkinkaprsr.doc
EK:
Konu:
Kin Kapisive Bush'casavaslal
Kimaien:
Kimei
Sayr :06/20
Tarih : 26 Mal12006
Konu : BUSII'CASA\''All.Al.l
KiN KAPISM
DiINyADAKi TERORIN tuNi,rol;
"tlUSH'(:A
sArAv./it"
1...
O Uluslararasr
alandal5 yrldrrsiirdrirdiigiimuz
ban$qllfaaliyetlerimizde,
higbrriilkc \,esiyasilider
aleyhindeagrklamada
bulunnadrk.Fakat,ABD BafkanrGeorgeBUSFI'un,Ileyaz!\,tttt;tle(25ifart
?00d)Yunanistan'rn
milli gitniimiinasebetiylc
yapllglkonulnaslnda,Morayanmirdaslnda
Fener
RumPatriLhanesi'nin
krgkrrtrnasr
ile qrkanisyan/2 f'r:hat 1821):,9in,"genqletixt,:ftutun
hdgrmsElt1liQinsara.rrr"ifadelerikar'rsrnda,her hangibir tepkigosterilmeyince,
konul,lailgili
aqrklamayapllmasr
gerekligiirdiik...
Ozellikle,sorumlu,akhseiimtrir devletbagkant
larafilrdansarfedilmeyecek
olanbu agrklama,
Trirk
resmimakamlaflve di.inyatar.hgileritaraftndan
qtnkir. iu an
ivedioiarakdelerlendirilmelidir.
dtinyadakumlu bulunandevletle.invarhklarrnailiskin bu rdrde. sclumsuzca.:dll,:r la,lar diir r,h
' "rriLr ,_rt1i i . t r !\ r 1i r. r, r ,- l r ' l 1 , . | 1 : r ] l . t , . l t,l r, r t , , i , , t . r l,,,|l t i , , j , : r ii
,:,1)i'J!ill:,ii,;r.,{)rtlIi!,,1
, r r ' . r . , r rtt.rrtr r l '1, . ' . : , : . . ' \ l . , r x
, r r' r l h
1'rl
[ ] u i s y a r r r n s o n ! n l u s u l c p l a n l a y r c r s r i s cz: ie, rurtjlr: j r ' l l 1 l c f l i /r\' l:ir s ar r r n , ' | r r.ii c l j r , r , r i i i !i ,
I)lilriJi
banelincl,aprlall bitsiqntjrDuou1).tl]l,rgrL,rttlrrllJ:r:1o,.,::trs:4de.
i.i :II.:lI ,,;!j :
!,1:r!.:l
ts\ r.,rjr1l;,
p L a l l v e b e l g e l c r , O s r n i n l t n llnr L
l )ai ru r n u o i a i ,ht kc_rl a i t . liilil l i \ i l - l l i l t .r o r ! r . . , i : r i : r r r , r , t r1: r] ij r , r l, . \ , 1
b u g i l n dhgt r f _ r r s r l tO+s m a n idr o n e r n r r r t i ct :ki tl k \ a J r L r l i L0rdl ,t l i b l l l : . c r i c r t ; L r : , r . . 1 : : i
?e
f1!
; - , , , . , , ." ; , . , , . . . .
lrayrrri emri1.i9cir
AdaletEakrnr
bagsavcrsmnr
v arrr uruiruriyer
tcrnoiuii riekiciqiaria iigii; TSii nin ust{iuze}i(omulnkad.rlcsini
de hedefaianiddianamesinj!,
3 AIrr Cezalr,tahkemesi
e{iiLnesiEraiindankaDLrl
ne vazrkki. Tiirk
qurku, Tutiiye Cumhuriyed_oru
adaletDinlamflrbir tutumigcrisindesokuidugunu
dogtuiarnakadr.
korunasrjlerekenhakimve s1lcllafiri
elkari4tlrrve iilkeninbdliinrnezbiltiiniiiiiinii yasalalnezdinde
saiki
Trifiriye
CuDrhudyefillin
varltglravo anayasasr|a
kar'gr
olandiilitrcey€bizne{\,drcnbif
9ogu,
konumagimi:tir.
Ulkl)mizdeCurdru yet Savcrlanbir tamffaniilkenin Kara Kunetleri Komuta hakhrda iddjanalnc
hazrlarkeo.diderlaralianFenerRumPatrikhanesihin
ArtalvtDemre'le vasalolmavanbjr sekilCe
aradl&s6zdenrerropollflH.tsostomos
KA{-AY(tl'nu!agkqatrahyetletme
giiT-)rr$maklaLbr.
kendilerine
Antalyit/Demrc"yi
Orlodoksdiiryasnnnmerkoziyapmeugraglarr
igerisine
giLm
Pahildanenir SdzdeDemremetropolitinin AnadoluAjanstnaverdigi dernecinde,T.C- Anayasgstinn
islinaden,
Tiirk CezaIi unununilgili nladdesigercEiiilke,lizdeslQisledilini..cvet
174. maddesino
oksdum" sdzleriyledogrularna$nar'agmenT-C LlcmrcCunhuriyet BaSsavclhBl
28. I i.2005
tarilrind€"kaoru adrnakovufturmayay€r olmadrFtnt"belirhnistirf2r05./589-:54).Bununiize.ine
15.12-2005
iarihide, Antatya2. Aerr CezaMahk€mesinc,
konuylailgili DermeCumhun)er
verdigitakipsizlikkaraflnriairaze11ik.
BaSsavnhgrmn
lakat 20. 0 t 2006tdihilrdeArtalya2. AAlr
CezaMalrkemesl,"sonlturmn dos)$mda bilgi rc belgel€regbre verilen takipsiz-lik kararmda
yrsn ve ydnfenreaykrn bir yitr giirilmediEind€nyerindeolnlayxnit rllzin REDDINE", karar
ver'rlflrlfln.
Sa)rn llakanu,
q]ikaosonugqoka9'khriCuinhuiyetSavcilart.,'liencr Rum Patrikhrnesi'ninstizdel}tlii,r
mefiopoliti su{unu itinrfelrnesinemEmenhakhnda hi(birisl€ff vaDmazken,'l'SKiisl diir:ry
komutanllrrrhakkrndasorulturnra a{ryorsajbur.d{ yargnm keyfiyetindcnve iqindcbulr rduilll
,yndxtk} tutumundll bdLlaknrk gcrcl.iyor'".
Yine,"Cirmhuriyet Ba$srvcrlaltbu iilke topr.klartnda yilzyrllardrrsiylsi oyunlarrnmrrkr?i
olan, giiniimiizdedc afrkqaT,{1.Deyhtini dcdefrlan v{ bitiin }nsadrqrf,roiiy{.t'l.rig;rii,!r;i;rt.,n
gclinenl cner Rum I'atrikhadcsiv€ Pafrigi haldorda hi{bir sorugtuma aqmr-1.or
am:t I iirl(
Ordus[ haklqnda hif tereddiif€hnedrniddianamelcrlirzrruyorsa,hedefinlai[ T.C. t)c\].fi
oldugunusiiylemekarhk hifte zor d€gildir".
Bilqilednizearzol[nur.
Saygtlalrml;r
l\'tuatnmer KAll.tll{, L!l I
Ni,e! !la!!r l,lt:r.s li. r: ,. !
,r::ii,t ;r,r,li ilii:i
- | i , IIIIii:IiIJrII.rl..'IIi
- i a' ilirli.ir(rlrrjrii
ty>
Tarih r 08 Nisan2006
'ii^i,r
. li.,:N...
r---i:
:
rIiisNtlY^Dls ttoR'lt,ADr(tr)
FINANSI'ANK'IN SA'TII,}'ASINA,
IIANCi DEVLET VE TIUKI]MEI' KARAR VtrRDi?
YItNi BiR YALAN DAHA UYDURUN,..
- i94ii yrirnda,i00 $.: I Oi.iS(3i.i035.gramaitrn)
- 2006yrhnda,100$. = 0.07Sent'tir,Finansbank'rn
K.$a SatrldrErnr
Araihnn.,.
(;a:eteri),ilk 6nce,"yl.ninistan
Ti]rkiye'dednemlibir grubaait bir gazeted
e (lleJbrans
yunanistun
OrloLloksKiliseside ltinunshank'tn
ortatt" ertosigiinde, "l"inansbunk,
vi:esini
"
(ieneiKutmay w*i i m$rei yafir!(7. 01.200())
Bununiizerinebilgi edinmeyasaslqerqevesinde
geiiqmcnin
GenelKurrnayBaqkanir[r'na
dotsuolupolmadrgrnr
sordun.San:rnnbir bagvuruda
istanbulMilietvekili Emin giRiN
tarafindanyaprlmr$Sonrayiirekleresu serpenbasrnagiklamasr
GenelKurmay'danyap dr
"Hqber lhlqndrr"
Faka1.aynt gazetenin,GenelKunnay BaSkanltlr'rr,n "IIaber Y.rlanfur" agrklamasrlrl,
dncedenoldugogibi man$etten
duyurmaslgerekirkenneyaz* ki, bu yenigeligmeyi
yazarian.
kutlanmadrlarlll
Saygrdeger
k6!e
hi9 bahsetmediler...
'ti$birlikgikiireselkafatrlar" rn,britiiniflerininyalanve dolanoldulunun
Cunki!,bu hadisc,
en buyiikkamtdrr,iiq kurui menfaatigin yapamayacaklarr
bir qeyyoktur...
lsteTiirk Milletinden6ziir dilelerekyaynlamalarrgereken,
konuylailgili GenelKurmay
tsa$kanhgt'nrn
aglklamasr...
GONE!,KURIiAY BA$KANT-IEI
BASINACTKLA:U,rSr
'rAIrirI
li{)
i7NISAN20{rj
: IIA- 09 /0ii
Bugiinbir gazetede
bir bankan:nbelli orandasatrSrna
iliqkinolarakGenelkunnay
Baqtarlgrndanvizeverildilire dairbir haberyayrmlanirrtflr.
Haberyalandrr.Bdlle bir gdrii$]-re
olmamt$tlr.Aynca,Gcnelkurmay
Baskanllg11]llo
bankalannsatr$ile ilgili olaraknrevoutyasaldiizenlernelerden
haynallananherhangibir
sorunluluqub
. l rsl , r n l a . , 3 l i t i i r .
l t i l ) t . ' i ' ,, | ' ! : '
'r.fl1
ttt ltt, ltx:l lt,thrt .i!,it.lr,^lttulrl
, ( r , . i , : : r ' ib, r t t i i , , \ , t , . ,
i r ? , r _ l r - , r 7N , , , i r : n t , l r n g r f i u r l r ( j i i : r . : s i r c , , l r u . ; i , , : r si i) e { l i l l c f t n i l : v t l d ' r : j l ! { , 1 o l t , ! . ' . , r. , j :
llcprqrr',oditi.
( ' r i n f : a! lJ.r i l c { e k i l r s r ' , r i L
nL
, a r l . , .r i1 , . , r l e l ir l l / , ' ! , r l i i l l i l . t r i l o r A n t r l } r , , ' , . / l ; , , , , l,
icnet l{iJimlliillicsrlliR"
i}tlgilol ur!.1)-e
il..rla\irco 1.,1,:r..,
),'lircdil alnntlut! {',tirij}111titltj
t3L
f9.
;,..-:,,:^:, ;:,",",
,, i,iDpr
uogru yurur(en r;enet inwn ronermentmtzt.vult
.nia.tqere
,e pe,.,tetB(rt(,w Knnad
-r
!-z;ug!!Jewu!!!ubpno!!&.!!u!!!-!!!.&, r.oo,riir,ti7. uniEiiould,.,",,n, "
l::,:]:-::.,."t":lft:l::!::
Qiinkit kendisitqtll\iten Atiu,dttit
genelyaylnYdnetmeni
olan.Eyiipcan SAGLIKile De\,letBakanr'i.iirkiye.nin
yeni
ekonomisinigekillcndiriyorlardr
| | | Demekistiyor.
Bende_.merak
ettim-kimbu llyiip CanSAGLii( diye.Ljiakbr ara$rrmanrn
sonuncunoa
cylip
Can (D. I973), Referaas
Gazetesinden
6nce,I993ylnda istanb;l,daitniversileden
mezun
ofduktansonra,ABD'de "Harvard [jniversttesi (:enterlbr MidL e ]iastern Studies,.le,
A11.nkdn Drt.Pnltu*asy.vc
LtntJuiu ilrskilerili:etinelisdnri),rtiieEititugitmiis .ye
dgrenc'likyrlJaflndan
itrbarenZamanGazetesinde
gah;mrgtrr.
Soniasrnda
da,Fethullah
Giilen'eve Cemaatine
yakrnhftndandolaytDoganGrubaait olanReferans(iazetesine
Genel
Yayln Ydnetmeniolmugur.Bu gazeteaguirkLolarakekonomikonulanndahaberyapmasrna
raEmen,yayrnydnetmenimizin
en dnemlie seti,.FethullqhGiilenile Ltfuk Turu,, istmli
Milhyet.Yayrnlrrr
rarafindan
ya)Inranan
kitaptrr.
ozellikre27.01.2006
iarihriReferans
'Tiirki),e'nin Calvin'i
'T.iirkiye,nin
cazetesfnde
Ietli]llah Hocarru?"yazrsrnda,
ba$rnanasrl
bir_gorap
driililyorbir bir okuyun.yazryrbenimkritik etmeye,konumumvl iislubummlsait
defil, onunigin sizlereblraklyorum...Bu yazryrmutlakaoiuyun... Aync4 Tiirkiye,de
ki
bazr_gevreler
tarafindanhalranhklaokunan yunanTarilrgiDimitri Kiisikistaratindan
',TiirL-yunan
yaztlnmtl
inparalorluEu" isimlibir kitabrja srray"k"y-...
Egerhala,FethullahGL]I,EN& L Bartholomeos
: Finansbank
& NationalBankofcreece
o)dulunuanlamadrysamz,
Titrkiye'ninde i|gal edildifini de anlamadlnEdemektir!]l
En Derin
Saygrlarrmla
Muammcr KAIIAIIUL[]'I
Noel Baballang Konseyi
Yiinetim Kurulu ltalikanr
0zel,\ot :
- FenerRum Kilisesi,1997yrlndan itibarenadrgeqen
bankataraflndandesteklenen
faaliyetlerive maddikatkrlanmaQrkhsrn.
,(3t
ria;1r,,!
: !ii:r.,l:,...1 lltt)
rvET, TiJpKLsR GER(tEKT[N CtLGrN,
-Tii;siiil-rADis ItoRrunr"
oitonuz. riirrsE oRALt BiLE oLllUyoRti:
"C gm Tiirkler Tarafind.n" anla$thnarnasr
Hnsniiyadis
Hortladlkonuluagrklamalanmrzrn
izerire
tekrardikkatgekmekisfivortzl
AEklamamzd:dtince,bendeeskidengaz€tecilik
yaprnrg
bir kigiolaral bir anrnl dlatmak istiyorum.
Biiyiik bir tur operatdriialel,hinde
habeileryap4/orduk.
Bir giir dergidega|qal birisio grubaair arka
sayfaiqin rektamgetirdi. O zama n ve iimdilr;r de iyi paraslve iistelik ilan I yrl s$rekli 9*acakrl
(,12.000.
DM.-).Tabiiki ilanl dergininarkakapagrnda
yqanladri(-Fakato sayrda,
o gruplailgili
haberlere
de, " ...Teri s| /itna " diyerekdevarneftirdik.Bununiizerine,o gruburyabanqmiidilrii
nahcup" oldugurus6yleyerck
bize, "merkeze
yaz ile atderneyecelini
ilanparasrnr
bildir.erek,
iJanlan
grup,
patasrm
kestiler...Sonugta
o
o ilan
iidedi.Bu geliqnreler
iizerine,o grubu baghbulLrndulu
nlkeninBiiynkelgiligiaradrve adrgegenkurulu$lailgili sorusrumaba$latrklar.rm
sciyledi.
Soniada,o
grubuneniist tepedeki
kitsi ile Antalya'dakar$rlatlkve dzrirdiledi.-.
Sayn Tiirk Bash, bilmem anlatabiliyormuyun? Miidafaaenrrenizgerekenbir teyler varsave
hakhysarnzsava$mattimkorkfiaym. Btl diinyada,erdemli\,.eonurlll yaSarnannmutlulugunutadln,
yasamrmzda
yalntzcanfiunuzdur... Diin aqrkladrgr,rrz
ve sonrasrnda
ta drErrnz
gibi I00. S = 0.07
sent...Ya Vaian...
Bu yaganmr$
dmektensonr4bildiginizgibi, Nak$jbcndi
tarikallrnensubu
ve dndegeleni,Manisa
MutasarniGiritli Hiisnn( iisniirtadis)BW Milieiinparasryla
yctigtirilmiS
ve lnutasamflrk
mairamrna
kadaryiikselmigtiram4 o "vatan hainliEi.,." [reitebesine
tetfi ehri$,Yunanrlaghordulanilc
iqbirlili yaparalq"egemenligipayla9ma..,"rimsaiioinroslxr.Manisa'nrn
muhremelen
bir Yunan
ilgaline karq1,tedbir almmas isteyenManisah: hnr uyufturmayaqahgmrshr.
Bir topiantresnasDdaiistihlas-r Vatan ve Miidafn-l lIukuk,.." gibi aallaraltrDda
te$ldlatlnnmaya
galiianmilliyetgilere,
El'esMetropolitiYakavimEterrdirin garenriverdigini,Manisa' n i$gal
edilmeyecelinibu nedenlede "nlli tetkilatta maydgarekotha.l4m s6ylem4...];gat burayakadar
",
uzannaJ)a
ekq r dejmi:Ji.
25 Mayrs1919'dasabahsaar08.00'(le
Fakat,l\4anisa
Y nnlrjrf, ne),a.tkkj sdece btt ala),as*ci.l(
vuj.udkcalafik", Manisa'y i$galetmi$tir.Yuna irlarilgal s asmda," . hlitnll'zler ile cephaneji
|e sair silahldfi hiqbir giiEltilile kar;ldnnudan teslitnulLltkldnnt.. ...rc bitylecesilah teslini t:ihi
alcalmdldtu meylah btraklmdtuasmr,nemle iloye ederin imuzt Harbiye Naratn$evket Tur!4ut
Bger Tiirkler,dun ingiltereve FenerRumKrlisesid dcfhgrnd€ianrr'e !c [ge ye gjrt|r Yunanr\
bugiinABD aricrhylave yine Patrikhane
i;birlili ilc yclriderlTiirkiye'niniqgaieedilneyeba'iardrgrrr
r j i r v t $ 1 a r 3 sI r - l . 1 l . i ' r ; . r : - l : r E r l : i: i : I ;: 1 i ' :
, . r . 4 r ' : ! r k : e a, r - ! . : . i r { . : r | i " . 1 . r
- rai:,,2Liugr;urrer,irr tc) rrir. r,igil frllr{t}ri\rsN.r1i. ,r
llurrurnrr Ii1l. \iii i I J'
',ioclllal,x
!1nrtf !i,)fls(1i
) i;rclirn li!t.r;lr, l,"i l.:,,,:
ii i . nln,rrt..i l
It ,/ I L\
,'
'l --: : : C3 "i0
1006
Tarih : 2.1Nisan
Konir : Pahia liij.,liii'
PATAR,\'DAARTIK \ETT,RI
rn
Patara'dayaprimakistenenleri15yrldrrizlitoruz Silperbir iilkeninve bilim adamlann
qocukkandrrrcasrnauydurduklanmasalia,bilimseliiEivarmrigasrnasunmalarnatepki
gdsteriyoruz...
yayrlrnacrlrgnhikayecisiFcncrRumKilisesiile Anadolu'dayeni
Amacrnlzrn,cmperyalist
planla),arak,
f
i.irkiyo'yiparqalarrak
ve i.C. siyasiolarakortadankaidlmak
bir sisten
oyunculannhepsini
oldugunuCokiyi biliyo.uz.Bugiin,bu amacahizmctcdenherkessahada,
grkrlmamasrntn
tek nedeni,T0rk insanrnkanddkiilmesikonusunda
lamyoruz,kar5rnrza
g6sterdigihassasiyettir.
Bu miilet "SAVAS, BiR ULIIS iCiN YA$AMSAL OLMADTGI
TAKDIRDE, BIR CINAYETTIR", sdzlerininsahibiolanATATtlRK'e griniildenbaglldrr.
bu millet
Tiirk milleti, gokiyi bilir ki ATATiiRK bagrmsuhFve onurudur...Bu nedenle,
askeredavulve zurnaile ugurlanlramasenparaLaskerbulmaktabile zorlukgekersin...
vazgegmenizi
istiyoruz.qirnkil Pataraile ilgili anlatacaBrmrz
$imdr agtkgabu masallardan
gerqekler,baitaABD oimakiizere,sdzdebjijm adamlanna
bu alandaQokbiiyiik bir darbe
genifbir kosimuzerindeetkili olacaglndan
vurur.$uanigin anlatacaklanmrz,
bilinqaqrslndan
dolay bunurzahnakislemiyoruz.
Amabu baglamda,
$unuda bilmeniziistiyoruz.Patara'daki
aynenlrak'daoldulu gibi ayagiden,uzaydadolasanbir ABD'yc yaLrqmryor.
sOylemleriniz
iyi
Irak'tabinlerceABD'li askerhayatrnrkaybetti.bunlardabizim gibi insanolduklarrndan
igi
o
olan,
dlenler
degill...
Diger
olmuqdemiyoruz.Oradane iSinizvardlda demiyoruz.
Qtinlii
sonucuyagamlannr
sonaerdirdiniz,
taraltan,lrak'la da yuzbinlerceinsan,bu kirli operasyon
insandl,onlarada lllD'li askerlergibi
sakatbrrakhnz,bizim iqin dncelikliolarakbunlarcla
iiztildiik!... Gdriitdiigngibi insaniagrdan(diEcrlrqrlariinemsizdir,i;!1ccinsrfl) sonuqia,
Onuniqin bu kirli sivasclibrrl. r.
ABD lehineiyi oldu diy€bilecegimizhigbir hususyoktLrr.
guciinuztiBARI$ EKONOMiSi ve iNSANLAR4IIASI BAIU$TAN vrm kullanrD.
Z.1cil
yrllan iqin BAnI$ ijt,K[Si segmi$ik.Aynl rsfafrnr/.
bu temenniile ABD'yi 2004-2005
r1z.
siirdtiriiyor
iNSA\L.tRt)l ( \\LARI grbrhrl,cllerrrrirr
OnuniqinPatan'yrdarahatbr.akrn.
Cc
istemiyoruzl...
brrakmayrn.
adarilarl
da
lritltn
kaybolmasrm
Mecbur
Kaa vapanL'ilim
i$inizi
yapn! KaZtyaptrgtnizalan,dncelikliolarakT.C. IopraLlanv€ 70 miil,onirsanaaittlr
diinyainsanhgladma,dtinyayr_n-alnrzca
Bu aglklainamlz,
kendlleriiQinvar edildiginisanan,
bir dur deyiginikazrdrr.
i$ledher 3iin yapbozlarlageqenlere
l l t j \ ' , l D t ' i . { : i ! ' i ! , : -l t \ . 1 j \ l ' ;
i:,.,;.j
,r,
':
.]. :
lllJdrrm.j l\Iil . rl ri i
: :.i llrh,l iir, , t ., . .. l
\ ' i t n c f i r nK r i , r : : r i .i . i , . r'
r33
200,,1
T-.... : .i3 i'",ia;'rs
i ...
Karcie;$ehir.,\iditnnaca-.t
Konu : Beictiivelerde
oo,..vatan
sevgisiile hayatlannr kaybedenlerin.. . " adlna,
YUNANISTAN'LA YAPILAN
KARDE$ $EHiR ANTLA$MALRINA
DIKKAT!...
Yunanistan, MustafaKemal'in Samsun'aglkli gunu olan" 19 Mayrs'r (1991.)
"Sitzde Pontus Soykrrrm"rolarakkabul etmesinden
sonraSelanikBelediyesi
"Siizde
PontusSoyklnm Anrtf'Aya SofyaMeydmrndadun aqt!...
ikinci
o
Diger taraltan,Oniimiizdekigiiinlerdelzmir lliiiynkqehirBelediyesi'niziyaret
edecek SelanikBelediyesi,izmr iJe kardcqqehirolacak izmr Belediyesi'de
bunu kabuledecek(mi) !...
-Iabii
ki, Turk Milletine saygrsrolan,tarihini bilen higbir belediyebagkanr,19
Mayrs't "SozdePontus Soykrnm" giini.iolarakkabul edenve anltlaraqanbir
iilkenin belediycsinikardeg qehir olarak kabul etmeyecektir.Buna parti
bagkanlart,Drgigleri,igigleriBakanhklanve her qeydenOnce,Yunanistan'tnil
ve ilgeleriile kardeEgehirolanbelediyesrmrlanndayagayanTurk Vatandaqlarr
tIAYIR dileceLtir
ve lUmTULrkiye
$imdi bagta,izmir-selanikolmak iizere,istanbul-Atinave irnik-fi,c:rir rc
daha bir gok il ve ilqelerinYunanistaniie olan karde; Eehiraltlaqmalurnt
gtiz gegirmeye
davctetiiyorir:2.
1'eniden
Roma arlEr Yunanistan,tarihte ki ihi ylizlu politikalarlna,"Siizdci'untu:i
bir 1'enisinidahaekleyerek,nastlbir kardcEolCtLir:nu
Soykrnm Anltf' aQarak
Omrniq;in,Yunanistan'labugtinekadarr aptian
boyutlarlile gdstermigtir.
biittiLn
iptaledilmcsiniistiyoruz.
kardegqehirantiaqmalalntn
kardeg ;eirir
ilk hedefmiz, izmir ite Selanik arasnda kararla.Etrnlan
HAYIR demekoiacaktrr.
antlasmasrna
"StizdePontusSo--Yktrlm
Anttt" a,;att
Ayflc4 diiLndaha6nceahnankarargerefi
''
ril
: - l - ; l : n i kB el e d i r e l l i : : , i < u :V s s i l i o s ? : i t , ' r ; . J " r r i i : t r i -I i
r..:,1:itt,iil, rjl .
x!!lrll
iiil
silrl
\ . r . i \ t , r r r i i l r - t . : , . , , r -i, , r \ L i i r : i i .
\r;,/ici 1)ltlt "...111t:tn ifr' ll!!
crti 'r
l i a y l l c d c n l e r i n .". .a d ri i r i r 1 i ' " ( i : , i '
,.'oiiil\.rii':,.
Ilu ncdeoledc a;aIrthki rirzrialri]lul)ntat)lunila
i
llt
,r,t
,r,''
t32-
(;:
\J
a .
= t e
= = 5
o o *
c ,
;i-g
- - E
c l
'tt rj
gi =
_ !
3
=
x :
ffi
:- i". ;
=;
;. H
-' "rE
-iE
EiP
;3 E
" 'Ee E
Z
:
EEa
+E;
g
'€g i Ht:
i-r
_ 3 tg 3 F !
?B:
i E ;
E
€i
*-": 1
El
F l . : 5 -
e,
b l
zs$ 9;F€i
i v * t€l i s t g E
lqI-
El
;
;19:
F
*=38
;
E
FfiE;
S E F rE i c ! $ . : *
' i , ; , - = a. g ; : = r f r= =
;! EF=i 3*i ;q$; :ei si :
;1i ii 3i .
i
i ;i E
'st
9F E
{
-
:= 1, N
f
']
.s
!
i
c6
E ^ )
i <
= o!
r-
a
=
{31
iri f;ir;.,1i006
Bergama'da
lenefIium Kilisesininmctropoiiti
rarl
BERCA TA ]III'TROPOLiTI,il\ i\ITI\,T[ItNIN NTRI'Si)ASAL?
oldugunudahi anlayamayacak
l(gal aLlrnda
duruna getirilenTiirkiye'de,FenerRurnKiiisesi
bugiin Bergama'daelini kolunu sallayarak,gtilenlik giiQlerininkorumasralttndavasadtsl
siyasibir ayindahagergekleltirdi1...
"...anayasayl
FgnerRullr Kilisesibagpapazr
Bartholomeos,
tdrenoncesiyaptr$ agrklamada
ye kanunlara uygun hareket ettigini" belidli. $imdi bakalm, l,a;papazBe.gama'da
yasalarve kanunlarnezdinde,uygunharekeletmi$mi? FenerRum Kilisesi,Lozan
gergel-ten
ll'lemmu: lt23) dncelek brr ta(la isranbuldan kalmrstr.O da.
antla$Dasrimzalanmadan
dr
ndaki
tiim metropolitliklerinfaaliyetlerineson verecekve yalnrzcaistanbul'da
lslanbul
P-um
ahalinin
Cjri v:li'colcri::i jtrinc g.tirecekiir. Lozan antlalnialt atlccsi Je,
i.g:lyan
!
yapldan
giti
TB[4M'de
otutumlardadahiJolnal ilzere ad] geqenkilisenjn Yunanistao'a
ve Tiirkiye'dekalnasry.jniindebir kararyoktur.Tiirkiye'dekikonumu,
tafrnrnasrydnrindedir
yalnlzca mlsafir slatrisiindedir...
Nitekilr, Lozan antiatmaslimzaianmadan
hemend't'lce
toplal\an(H.Eiran1923)patrikhanenin
kutsalmeclisine,"Ekiimenik Pat khate, her tiirlii
siyasivc idari karakterini terk ederek..." varltgnl stirdlrecekdiycrek,zorunluolarakkarar
aldlrmr$lardlr...
Bugiir giitlerdeD,8lvlayrs2006ve ad, gegenkiJ.irc'Bergana'da"Aziz
Yuhanna"adrnaagrk
bil alandaAYIN yapryor Ayini y6netenise sdzdeBergamametrcpolitiProf. Dr. loannis
Ziziotrl^s. (l) 1'.C. Devleti yasaiannauygun har€ketettigini sdyleyensayn balpapaz
Bartholomeos'asormazla.mr, bu Bergamt metropolitinerden Qtktt?Bu hakkln, I.C.
var nr? Bergama'yametropolitatadr$tnrhangiresmimakanti|r:
Anayasaslve kanunlarrnda
bildirin? Bunlann yanrtlaflDidl ver ki, bizde bu faaliyotlerinme$ru oldugunakanaal
getirelirn...
FenerRun KilisesiIdn,.tirri. bu milleti aptalyerire koyarak,Bergama'dave bdvlebir rtren
yeri ortastnda,dirr maskelr,€skiyi karrstnnlyorum,daha drin "Slizde Pontus S'i!ftr.r;,.r
A rtf' agan Yunanh zevalr da arkana alarak giig gostcrisi yapacak... Ki1\se ses
9rkaftnayacak...Nc igin'l Laik T.C. Devletini lr. Giilen i{e birlikte, bi. din devleline
d.tutittiirmekadlna... [ger bugun,bazrresmimakamlar,bu faaliyetinegdzyumarak,tal drgr
ttLrnrisklereragmel Fen!. ItLLmKilisesinebu yasadrqr
izni veriyorsa,yrkrlmaktizcre]rldef
halinegeler lajk T.C. Dr!le!idi., jlang tlrrjzrni def,ill...cerisi laf-t gfizaf}rr..
Savgt'n.nnla
lllitamne. KARAgtll-i, I
Ililli Cii! Platformu
1,lt7ari! |
!.!.1U..l1rr,i..1:l
!,! ; 1.1!i
!l ! ,\rh'cs:\,;trni-i(lltsr1r,'rLil,lri\usrilIrl.lrr.irli]lok.t\r:41)(,i:lirh,1\;\',r
'f
,rrt
el I 0.Jll r.l'] J3 iL,li.ir: {ll ll 5.r.1I8 j ii l.-Ir,,rit: rDjlljBrrcirrkll\,vrrir!illi}c
\\ rb: 111111
rrrIi13ui1'ng;,,
I!i,,!jg
(30
Tarih : 09 I'iiirs 10!6
-fairk
l
Baslnl
Konu: F.nerRu Kililesl!e
i [ \ i . R i i i " i i ' ; L i 5 L' ; .
BERGANIA'DA YAS,\DIliI AYIN YAP'I'I,
'Ii]JRKRASINT.PRO'IESTOtrDtrNLNRI IiTNADII...
jzjn verenresmi
<izenlesogtigikeiimelerkullanarak'kendisine
Diin, her ne kariarbaSpapaz
yasad191
bir gdsteri
makamlarate;ekkiir"tti it" cle,as|ndali:ner Rum KilisesiBergalna'da
yapmlltrr... du gdsteriile adr gegenkilise ile bu gdstetryeizin veren Igilleri .Bakantlgl'
hakla kesinlikleihlal etni$leidir
turkiye Cumhuriyetiyasalannrve egernenlik
'I'nrkiye'dehigbir resmimakamve kiti, yasave kanunlarara[men
karar veroleyeve
-idad
giiqle
hareketederler'Asli
aldtklar
yetkili deEildir.Bu kurumlarvasalardan
uygulatmaya
B^zr kurumlar
saglamaktlr'
ya5anlmast
adrna,yasalannuygulanmast
,rlievleri.demokrastmn
yerde
dlni ayine
r:qilen birkag
ii, "rayagclcrek,1i441-g-ryi139 lopsa,rlld1, 1'a'rrkiys'Ce
'1
ile bagdagmazl C Devleti'
bu karar'T C. Anayasasr
e-tmekgibi Lararlaralamazlar.
mu'saade
kimnedeIsedes.in,oznitibariilelaikdemokratikbirhukukdevletidir'Buifadelerisesiirekli
bjr
geliltirenve hedefyapaniilkelerinvazgegemeyecegi
yolunrJa
demokrasilerini
qagdatla$ma
bu
Devleti
T.C
gdstermiltir'
Eger'
ydnde
f..ri"ff".Ar. AI ATURK1e, T.C, nin iotasrnrbu
rotanrnd$lna grkarsalreo]ur?OnabakaLm
- Diln. B€rgama'da
yaSananlat
olur.
yasalararagmenkendinime$rug6sterir'Qilnkti bu kilisenin
balpapazr
FenerRu; Kjlisesi
en jyi bilen kifidir
O da bunu,Tiirkiye'dcgerqekte
oniindokienbiiyilk engii, T.C. yasalandrr.
hatrr
ve qok iyi bildigindenlfaatiyctieriniikili iliskilerleyiiriitrir.Ildylelikle,T.c. _yasalannr
I'nrk
sdnril ve menfaat kar$lhgr erozyona ugratlr. Bugtin, Fener Run Kilisesinin,
F
Giilen
yarathgrbu kayLp,akli dengesiyerindeolup olmadrglbile tarhimah
lcmokrasisindc
hissedilirbir giiq
i.C. Devietiigerisindeetkinleitirilmesiile 'l'':J
bir c.ernaatin
adrnaoluqturulatr
l)ivleti I'eda
ve
i*nln,qt,.. i$le bu giig,bugiin F€nerRuln Kilisesiigin kulLamlmakta
!c g0z
edjlr'ek;dir..- Zaten.F. Gtilen adrnaolusturrrlatbu gticrin,bu kadarbliyiitiilltcsj(ji!l-n'e
yumulmastrunasll nedenide budur. Yoks4 siz sanlyornrusunuzki, ABD dtr t
itestekverenkigilerRisale-iNur'a ve islamiyefesayglduyuyorlar'EEer'.ABD'debdYlcbir
saygrolsa, Irak;ta ibadetyerlerini bombaatar 1rl1?ibadetyerlerindcadamdldiir0r mii']
Geielim Fener Rum Kilisesi'nin faaliyetlcrini normal algrlaln'taqabalartnaBir kerc
onaya91kli!'
bu kurumLln
bilgiiendirmegdrevili meslekedinenbastnmensuplart,
kamuoyunu
iliSkin
faaliretlerine
bu
kurumun
de
Bu
nedenie
gokyetersiz.
varhgrve faaliietlerikonusunda
yatadlk'
dtln
.. En basit 6m€gini
talufl-rhub". yaparak,kamuoyunuyanllt bilgilendirjyor!
-dini
tilren-a;l/r" koyar:rlf irptienbir
adrnL
yerinde
buionanbir dren
Bergama'da
G<iriururde,
gtisteri,drqandaise onlan protestoedenbrr gruprar ilk bakrgta.dtqandaprotestl;cdenlelin'
yaptrlr izlenimi oda13qrkr))r ki,
io"o" i'aini tiiren-ayin'oyapanlarakargtbir saygrsrzhk
buda kesinlikledogru... Basrndahadiseyibu y6niiyle kamuoyunata{rl/or'::\'t!tfa' lrentr
ile ilir::{)r'Yati. FenerRurnKiljsesiistcdigini1'azlasl
RomKilisesimazlulnuolryluyor.
l r
t ^ r "
l
:
i
.,\oln:l]( a/irj lril,llrir'ln ri 'i\1 rrrrlr(i:r'i
I : r k a t .[ ) r l l a d c \ l c t t c nn r r l t l n l a r l L l l i l r c ! . . , a l - - ri r\ n
"'
l;c'l!':' i"'.""i
iirr,.,zunh
e i q < i l ' ; l i n n i \ o ri . ' L i D k rL;ii n o u i r r r r i .ir. ., l i i r ' i . i
kcsrrllri'ii :i'i'icr ' '
kurumlar bilcrck veya biltttc!crck ttc ''irztl lir, brr .1,rgr5i'rrrrr
'1
' iraklrrrrht!: ccliierck"i 'r:;cl ir'rtI
(icrisi l{l-t ui:zalltl. Onurl iqin
C Yasi]lr tc r'11\)rr)tnlr
29
:i;1:,tsi.\3Lllgds:eriy<-'rlar'hakltgdzliklnesiniscglaianlariseF{iiiienadtnaoiu$turulangiig'
ojatr Yunan
-Inrkive'dekiYunan lobrsive onum;7deliigiinlerdedahada-hissedileceL
larihindebir Qokke7
;.t. u.. ilunl"un lif in'n""i 'ie titlrl Csrnnrll-Tiitk
*L";r"".'irO
i-lu'npcltllist oyunve otiincuiann blf lnstiu'
rlaoelo'r etLnektedir
vaianmigve ya$anmaya
icin'
qun l;i bir*o*'. ' qiinkii' bu 111,;1i]lamaatEt
Gi, kurumo nasll sann aldLkla'lnl
.r'C
nede
Buna ne teknoloiik akrllafr'
Devleti ku(ulmuiturl
.ry"sinde
'l'tirk Milleti koruyacaktrrl'e xnrumaK
];;ii;iK';
p"."i"., l"tt"iltir.- l]u onuru ve gorrlli,namllsiu
zorundadlr-..
ve ba5rnaTURK ko)'up' TURK kelimesini
Birde, basrnyaytn organlarlntnadrninsonuna
dahakknr verinl Yine'
bu a<hkuttona'atriao"rc'iit yufmaytn'ktrllanacaksaruz
'l
kullanmaytn,
'il;
adrna
Risale-iNu. tJklut'ltn'l'n para alarak' iirk Milli-"-ettiligi
'on,n
;;ti;i; uydurmast
ve Millivetqi insanlanovalamavrnlllfiler
4in rurt tr'liitetin;
;;,l;";tl
;;,*ji;
'llisule'i Nuriiyte Jete t btr kttdptttkt Kunut'm
bunasahipqrklyo$anrz'bu saqlp9lK1i,
t'e kutsalsava;tanbi]e i&tiin'lilr' Renim
'.::'i:i"j,:;;:';
onJQtansryannwlarnu llixttle[atmei askerlikten
"l '1,,,, ut ', Rrt' t; ''. Nur t:i1;]tt'ti"leolatr clcgcrlikd ettletimido'ketlikten
'ilet w kurtartLmonll'trt" lladelcnnln
ini-uf
*rn: iin trtt Ltt; LgnJuhile ct;s'!hedeli:
temeli olanTSK'ne kar bir duruiturl '
A" ."iirt, lf"Lnt, Bu driliroce,T C Devlelinii
etmernclidir
Caletcsibunahrzrnct
Yeniqag
(lJu
Habertiirk'tsyayrnlanagecebi\hen1'
BLryaz, d0nku'A.A, IHA' DHA.gec'tigihaberler'
bir ke:
]lu Ktlttc.thuhl1n: a|r Qekintde
kanalhabercilikatlna' Bergama(ld|;;"t!tln I Lnrr
'iuio
yoruml4nstn'
k\4ttyLtIl{'^t olun hltkrce
ioi,nn",n r" yoptr{t iaralut t'e t'araft tu!ulnu
yer
2 savt'asrnda
Gazet$sinin
gi6il ves Mais 2006giiniiYeniqag
*"7 i.ir^i"r,:,ra.triitrg1r
karnuoyunu
islinaden'
reklama
^i"i- "nrn,"r,,""r"-"ir "n t otry nisatli xur seti"ba$Lkll
AYDINLATMAK nzereyayrnlanml$trr'
yasadlirgdsterisiigin'-Tc. Devietr i(rsleri
Aynca, Bergama'dakiFenerRum Kilisesinin
BalftcsirMjlletvekili
veren
iiii"ri *vii etotrtadirAI(SUrtorttnJutlugrt soruonergesi
(!)
anlar'
Basrnr
ediyoruzUl;anz"rihrk
"""i. i"ti". iOLagz'etelekkiir
Saygllarlmlzla
Mlarnmer K,llt,tBtil 'U f
luilli Giie I'latlormu
gitzciisii
. .
lf"t,
_\ril !l
.. . | \, t-l { l-( l.
r r . . . , , , . . f
:
t ' , ' t . , 1
1 ,
, , . t 1
l t
'
\ ' '
j ' l I 1 i l i l { - t ! r r i l : l r r l l l i S l ' ' j i i l k L r " ! x i r j i t l l trl' r l
o . : l - 1, ' l ' l t l . j r rl r r : i J l l l
It . h: v!\vI!1-i;,]qt'p!4!iltlrlll'!'r-'f:j
(u
'::-t r;l:
:,1Li.",r ,'ilcc
Konu : DenrzBAYKAL'aTelekkrir.
6 ' . . . v a l a ns e v g ; s i l e h a l . a l l a r . t rk r ; t ' : : 1 . , . ! + ' .
rrLttl1]
izmir ile Selanik'inkardegqehirlifiashya ahnda!...
ilh aqamada,
Yunanistan,inanlmasrzor bir si),asiilgtizarlrksonucu.Gazi MustafaKemalATATURK'un
"Sizde Portus Soylonm"r olank kabul etti.
Sa sun'atrk19grinii olan 19 Ma.,rc'1/199t
"S6zde
PontusSoykrnm Anrtr"n 7 Mayls 2006
Bunun iizefine,SelanikBeiediyesiikinci
anrtrn
gOnO Selanik'teagtr1. Sclanik Belediye BaqkanrVassilios. Papageorgopulos'ta
"Selanikitc lzmir'in karde' kent ilan
yaptrlr
geqereesinc,
konulnada
dalga
sqrhqrnda
edileceEi tiiren igin bir ay sotrra Tirkiye'ye gideceEinive dostluk mesajr verecegi"
sdYledi
"htsttt. izptit-Selanik
olmt& :ere" diger rllerin Yunanislank€ntleri ilc
Bunun iizerine,
gehir
aldatmacasrna
son verjlmesi konusundakampanyaba;lattlk... Bu
yaprlan kardeg
kampanyayailk yanlt,CFIPCenelBaqkanrsayn DenizBAYKAL'dan geldi... BAYKAL, 9
"izmir Biiyiik$bir Belediye
Mayrs 2006 giinii TBMM'de yaptrErgrup toplanlrsinda,
Balkanltfr'nrn Selanik ilc izmirrin kardegtehir ilan edilmesineilifkin projeyi askrya
aldrgml' agrkladl.Bu nedcnle,izmir BiyrlkqehirBelediyeBagkan|lrnakonuylailgili e-mail
ve faks yollanmamasrnrbilgilerinize sunarkcn, Sayrn BAYKAL'r duyarlrhgr iqin
kutluyoruz
Aynca, Tiirkiyc'deYunankentleriile kardesiehir olan, istanbul-Atirrave iznik-Nicaieve
daha bir Qok il ve ilqeleri unutulmadr.(!)$u anda hepsinin listeleri haarlanryor.Bu
Roma artrgrYunanistan'1o
19 Mayrs 199,1tarihli "Sdzde PontusSoykrnm"
kampanyada,
kararlmn iptali ve gindilik iki adetdiklikLerisdzdePontusSoykrnmAnrtlanmndltrnada,
nTiirk-Yunan dosfluEuanmrna"plaketiasrlncayakadardevamr:decektir.
"Yunan FinansPiyadeleri"tarafindansatrnalmanFiransbankvar... Bu blrnkr
Sonraslrada,
yaiamrntanrdratr.
ilerili ginlerde,dernokratik
hal(
ilgili dahaderin-,trpsazlrbir kampanyayr
ye hukukunsa$adr[rozgiirliiklcrgerQevcsinde
ynriitcceEiz...
(!)
"'liirk-Yuflan tmparatorlu[u" kitabrya2arrsayrnDimitri Ki fSIKIS'e
Bu faaiiyetlerimizi,
"Osmanft imparatorlufiu, 'tiim bilgele nden bilginlefin
adryoruzl...Qiinkii ona gdre,
'
ijrdiigi, dinyqntn en gii,el krunt, idi." RigasFeraios,l'797 YunanltDevrmci
Saygrlartmlzla
MuammerKARABIII TJT
llilli Giic l'latformu
Sii;..:li !
1lli.l.L!;1-(Jl,\. | 1,I':{ \,1t_
(
V
a
t
l
l
r
)
N
d
d
c
s
I
i
i
n
l
a
l
i
l
J
a n k r sl rl l o l . L l l . l i l ] l o k . r . r r i l ) r l r x l r h ,i S i \ ' i i t r I
\rlrcs:
l { r l: { , l l l j l . l l E . l 0 l , n \ : 0 l i l 5 l l i 3 1 $ t - - n i i l : n r l i r g r j c r / k u \ \ 1 i n, l,l1 , r 1
rveb: u\art r!!lljgrlcplAtllr_rulr-!)U
W\\,1!qwn!!r'11LrJ-9!\tl
t7]
TARiH : 12 MYIS2006
KO U i BASPAPAZ
TUTUKLANiVIALI!
CENEVRE
DONUgi.i,r. BARTHoLEMEoS
TUTUKLANMALTDTR!...
Fener Rum Kilisesi17 Mayts 2006 glinu, Cenevredeekumenikstfatrnr
kullanarak,Rum Kiliseleriile G0ney KtbnsBagpiskoposunu
segmek0zere
toplantryapacak!
Cenevre'dekj
top,anttbir gok agrdandelerlendiri)di$inde,
asrl hedef yine
s ta i b e t"iB i j y i i kO r t aD o g up r o j e s i . , o l d u d u
T . C .D e v l e tiil e a d rv e p l a n t a m a g
gOrtiiecektir.
Soyleki;
- FenerRum Kilisesinin,OrtodoksdUnyastnda
ki hakimiyetiigin, segim,
yarg ama ve dider OrtodoksHristiyanklljseleriizerindeki etkisineydnelik
faaliVet!erin'rttrrlmast.
- Gr.ineyKtbns Bagpiskoposluk
seqimini de mddahale eder duruma
getirmek ki, Cenevre'deyaptlacakolan toplantl tamamen bunun igin
yapUyor.
- 7"ten, 77 Mayls2006 gi]nUCenevre'deyapllacaktoplant,gr.indemi
jgin,
Baf MetropolitiHrisostomos,
FenerRumKilisesiBaspapazt
I. Bartholemeos
ile "Cenevre'de17 Mays's2006 gunri yaptlacakolan dodu kiliselerin
genigletilmig
toplanttstnda,G0ney Ktbns ftum BagpiskoposluK
maKamtnl
ilgilendirenkonularrndrgtndabagkabir gorusmeyaptlmayacadlna
dair, s6z
fizere,
giin
almak
atnceki Istanbul'age,di...Eber.Cenevredeba$kakonular
gdr0$illecekse,
GiineyKtbnstoplantrylterk edecek!
- Burada unutulmamsr gereken, gegmigte Moskova ve Britrin Rusya
OrtodoksPatrikhanesi'ne
yakrnhlrile bilinenve bug0ndebu dinsetbadrn
etkili olduduG0neyKlbflsOrtodoksKilisesi'nin,
ABDde olusanpolitikalar
sonucu hazrrJanan
Anitan Planlna,adadanhaytr gtkmtgttr.Bu hayrrrn
Rllsya
arkasrnda,
vardt! igte bu hayrn, ABD taraftndan evete
ddniigtuftilmelidir.
Bun,JfliEinde,adadaetkili olan ve Komrtnist
Akel partisi
ile birliktehareketeden OrtodoksKilisesini,FenerRum Kilisesitarafrndan
kontrol edilif duruma getirilecek.Amag,adada, KKTC'densonra, Gunev
Krbns'rda kontrolalttnaalrnak!
l'le size t7 Mayrs2006 gunriCenevre'deyaprlacak
olantopianttnrn
ozeti.
Cenevre'deyaprlacakolan bu toplanttnrnigeridi ve Fener Rum Kilisesi
Bagpapazr'nln
tagtdrgtve kullanmat<
istedigibu yetki, T.C. Devtetiyasalarl
nezdindeagrkgasugtur.Bagpapaz,
bu tilrden faaliyeuerile agtk9alaik T.C.
Devletinitehlikeyeatmaktadlr.Bagpapaz,
17 Mayrs2006 gUniiCenevre,cle
yapacadttoplanttddnalg.lnde
istanbul'dagdz altrnaalrnmal,dtr.
Eder.T"C.
'i
1 (nDla'
Devleti yasalarl, 1,1€t;
'
,
'
:
Vr'a
q :: .l:lrna , l:i?!{ cez:t:q.l r:.1:r.i-j
.,-
l e h l r k e n l r tb u y i - t k l u d idr r i r e l < , r e m r i : ki , ] , L a i k I . C . D e v l e t i v a r ! i , i | r ay i _ . I e l i k
$'lt isle,Ji(,r aerevte.t ri:. l,'',?i:r a3:]ay,iiJs ci...ri F!tt;,.r :<;p:,i,t',it
faaliyetleri, i. Barthcllerneos'utryr:fltida l(yaslanmayacak kadar kLicrl(t-ilr.
Onun iein, T.C. Devleti kendi varhdtnt korumak, Anadoluda ,ie
\2b
Oftadoduda 77A0 yldr din adrnaterdr estiren,bu kurumdankurtuJmak
z o r u n d a d r r ! .e. i. i n k i i , F e n e rR u m K i l i s e s i n ihne d e f iL a i k T . C - D e v l e t i n i n
v a r i r r$d r r .
Digertaraftan,T0rkiye'debagpapazrn
faaliyetlerine
sessizkalanile birlikte
hareketedenferede bir uyanmE olacakl Bu uyanmzntrr,
bagtnda,Tiirkiye'de
yaprlanyo{un propagandalar
ile sdzdeislami hareketinmerkezdurumuna
yanrndasaf tutarak
sokulanF.G0lencemaativardlr.Bunlarda,bagpapazrn
LaikT.C-Devleti'ninylkllmasrnr
beklemektedirler!...
Unutmayln,EderT.C.Devletiyrk,lrrsa,
bu topraklardaen onursuzcayagam
yardrmcrolan,
sizleribekliyor.Sizler,ABDemperyalizmini,
hastaF.Gi.ilen'e
inanqlara
iyi niyetli,
ozgtirl0ktantyan,baskrrejimlerinekargrbir g(g olarak
mr tanrvorsunuz?
As|ndabdyletanrmryoriar
ama tarikatlaflna6rnadiiseninsanlanninangJarl
ile oynanarak, resmen ABD'nin Crkarlaflnahizmet edecek duruma
getiriliyor.Dolayrsrile TUrk insanrresmenk6le yaprimakistenmektedir!l!
Bu nedenle,artrk tarikatrnrzr
belirlerken,tek kriterinizABD'mi,yoksaT.C.
projesine
Devletimi? Sorusunayanrt bulmakolmah...ABD'ninbagpapazh
hizmet etmek istemiyorsanrz,yan gok geq olmadan karanntztverin...Tabii
ki, asrlg6zr.im,
daha fazlaTiirk insanrnrbu batakhdaatmadan,FenerRum
Kilisesinin baspapazrnrntutuklanmasr ve Fener Rum Kilisesinin
Yunanistan'a
tasrnmasrdrr.
Saygrlarrmrzla
Muammer KARABULUT
rtilli Giig Platforftu
Sfizciisii
(2i
farih t 20 Mayrs2006
,<onu? Italya, FenefRum Kilisesilttifakill!
Tiirk 14illetiAdrna,KaraltTqtumlanndanDolayr,
Antalya'daki Yetkilileri Kutluyoruz.
Patrikhane'nin, oel Baba 6ren Yerinde'ki AYiN Oyunu Bozuldu,
S6zde Demre Fletropoliti Rehber Oldu!
Ankara,bir seyahatacentesi
tarafrndan,
Italya'dangeienbir gruba20 Mays 2006giinii,
"NoelBabaOrenYeri"ieinistenenAYIN'egrlnleritncesinden
izinverdi!.,.Fakat,
dolayrverilenizine
Antalya'da
ki ilgililer,bu alanrndrenyeristatiisiinde
old'rdundan
qekinceile kartrladr
ve bugiinbeklenen
Bdylelikle
FenerRumKilisesi,
AYiNyap(lamadrl...
qereeklegtirdigi
Demre?e
izmir-Bergama'da
AYiN'den
farklrbir ydntemgetigtirerek
koydugu
oyunu
sahneye
oynayamadrl
Giinleriincesi,italyan'lann20 Mayrs2006giinuDemre"NoetBabaOrenYeri"deayin
Bu ittlfnkrn
);p.nar?isirlr'-i..in, Feqerq'.lT(irir4.i iro5. ril-;-n hrr:th!rlidicli|t'ilird:?
girmeyecediz
AzizNikolaus'un
nmaaynrqLlnitalya'nrnBarikentinde,
90kfazlaayflntlsrna
yetinece6iz.
kaerfllrgrnrn
Bu tiiren,1087
kemiklerinin
kut{amat6reniyaprldrdr
sdylemekle
yr,rndan
itibarenher y'l 20 Mayrstarihindeyaprlmaktadrr.
ilk kez
NoelBabaVakfr'nrn
Bari'den1997yrIndaresmiolarakistedi6jAzizNikolaus'a
ait kemiklerHristiyan
'fitkiye, gilnden
dDnyastndabiiyrik tedirginlikyaratttl...
o
sonra. AzizNikolaus-Noel
faaliyetleri
Babaile dahafazlaanrltroldu'...Onuniein,Tilrkiye?ei.991yrlrndabaslayan
g6lgelemekve konunundini olmaktaniite giyasiboyutuylailgjlenenFenerRumKilisesiile
italyakaranlrkamaqlariEinAntalya'da
bir arayageldi,., Fakat.bekleneno AY1N
giinler6ncesjbiJitenFenerRum
izninera,menyapttamadr!.,,
Ankara'nrn
Ve bugi.ln,
bem!-e'ye
Kilisesinin
atadrdrstizdemetropolitr
sahayaIrdr ve italyadangelenkorqklara
anrlandren yerindeancakrehberlikhizmetiyapabildi!...Bu nedenla,Tiirk Milleti adlna
karah tutumlarindan dolayr Antalya'daki yetkilileri kutluyoruz,
"inan! Turiztr|" kapsamrnda
Bilindidii.lzere
2000yriresasalrnarak,
Tijrkiye'de
ki bazl
"AYiN"
yerler,rde
ve
igrevini
odlgelerde
buiiinan kiiise
zamanJE
kaybetmig
iiren
olasr
i1:i:ere
DrgiSleri
Bakanlrbr
ve iEisleriBakanlrdrnrn
oluruile il
talepleridederlendirilmek
ylrnda
gerekirken,
Valilikleriizin vermekteydi.3u uygulama,2000
bitmigolmasr
ne yazrk
Antalya,
ki haladevametti0ive o?eliklede IstanbulFenerRumKilisesitarafrndan
Isparta,Trabzonve lzrrir gibiyerlerdealrnanizinleriflsiyasiamaQlr
kullanrlddl
Nev9ehir,
agrkea
tespitedilmistir.Onunilin artrkadi geqenyerlerile ilgiliolasrtalepleriniAnkara
larafrndan
dikkatealrnma./Jca.jrn(
uz.
duSur'iyor
Konu"Turizm" aErsrndan
bakrldrdrnda,
adrgegenyerlereyapr,anziyaretlerin
/alnrzca
"Kiiltiir" amadtolduqugdriilmektedir,
Bu nedenle2000yrIndasonaeten"inang
gerekmemektedi..
Turizml" adl altrnda,ayin iginizinverilmemesi
Saygrlarrmrzla
MUammeTKARABULUT
lril,i Gi:i Platf$rFrl
S :l?: il.',;.:
l2c\
i,t.:ry,r.
oaa,=',.,t' ,t,,r,u,
i0{
i l q " ! ! i l r Li J
llili L'l
Tarih t 22 Mayrs2006
Konu : Tiirk BayralrnrYakttlar!...
Ulusal Milli Bankacllar,Tiirk Bayra!lnr yakttlar!,..
Dun Anadolu Ajansr, "Yunanistan'tn
baskentiAtina'da,yaptlans6zde
'soyktflmt'
gosterisinde,
PontusRum
gostericilerin
bir Tiirk bayradtnl
yaktrklannr"bildirdi.Yunantelevizyonlan
bu gdr0ntiileriyaytnramts!...
Yineaynrgain,"Selanikkentindede erkensaatlerdebir kilisedesdzde
PontusRum'soykrrrml' konulu"toplanttve muhtemelenbirdedinit6ren
yaprlmrg...
Bu haberi,buglingazetelerinhemenhemenheDsinebakttmfakat
Ashndabu haber,6zellikleT0rk-yunanilitkileriagtstndan
9dremedim...
eok
ainemlibir haberoldudunudrigiiniiyoruz.
eunkU,FinansbanklyunanUlusat
Bankasrna
satanve bu devrigergeklegtirmek
0zerebut0ngricijniiortaya
koyanOzye6in'indurumutehlikede...
Nedeni,SpK,Finansbank
hisselerinde
spek0lasyon
iddiastylasugduyurusunda
bulunmus,diger
taraftanise Finansbank'tn
Yunan'adevriiginBDDK,',Onlar da bize
banka satarsa olabilir" anlaytgrna
girmi9tir...
Bu direncihafifealmamak
gerekiyor!...Bu hesaptaolmayanbir geligmedir!...
Dahadncehiq
d u y d u n u zm u ?( ! )
Aslrndabu bilgi ktigi.ikte
olsa,9 Mayrs2006quno HurriyetGazetesinde
arayasrkrsanbir haberbaghdrnda
vardr.Bu bilgi,"HENtlZ BDDK,YA
BASVURULMADf"olarakveritmigve Bagbakan
yardrmcrsr
Abdijllatif
" Finansbankln
Yunanistan Ulusal Bankast,na(NBG) ve
9ENFR'de
Tekfenbankln EFGEurobank'a satrlmasrnaititkin henaizBDDK,ya
ba$vuiu yaprlmadr$rnr"soylemiSti...
Buradangrkansonugne biliyormusunuz?T.C. Devletidogudaoldudugibi
battda da direnggosteriyor.Bu direngarttlkga,Trirkiyede daha gok
provokatifeylemlerolacakve sdzdekomsumuzda
dahagokTUrkbayradl
yakacaktrr!...Bu direncigosterensaytnBagbakan
yardtmcrst
Abdullatif
Direnggosterilenrakamgimdilik2.9 milyardolar...
9ENER1kutluyoruz..Birazzahmetedip bu konularakafayorsantz,Ttirkiyeieindaha faydah
olursunuz.Asrlsorunbu...Bir dtjgtjnunFinansbank
sattgtiginhalklailiskiler
yapanlan,hatta GenelKurmayBaskanltdt
vize verdi yalantn,bir d0gtintin
l0tfen,yann gooookgegolacak...
Saygrlarrmla
l"tuanrflrerKARAAULUT
Noel Eaba Sarrt Konseyi
Yiinetim Kurulu Bagkanr
<J=glorr
i r r o y ql ) d r 0(!h. ! 0 ( j . . r { )itr,< ; r ) - d r8r " . r 1 r + ( = )
x o , o q . :<: < <"J. r , 0 / , i r t r : : t a, ,\ r 4 : o o a D o
d
,\L\
lriii-iiAia iir:,Lri;rLGiBi titsirNllEK
Saat:00:2i
Tadh:24 05.2006
Konu:fvlilljGlit Plattormu
17 MAYrs Gi.iN0LAiK T'c. DEVLETiTTvdnrei&
BiR DEGiL iKi saLDrRr oLDU!!!
iKiNcisi cENEvRE'DE
BiRisi ANKARA'DA,
ASLAN,
BiRiNiN ADr, Av. ALPARSLAN
sltornclnllnolN
r.
BARTHol-oMEoS'TUR"'
BAgPAPAz
ADr
isE
oiceniritt
T.C.DEVLETiDiR...
HEDEFLERi
2006qiln0'
FenerRumKilisesi17.l4ayls
aelklamada,
12 Mavrs2006 giinilyaptldrmlz
ile Gi'lneyKrbrrsBaspiskoposluk
RumKllrseleri
slfatrnlkullanarak,
uL,inn"nik
E#uFie
''sorununu'gdzmekdzeretoplantlyapacadlnl
bu
aglklamlstlkOzetlede' 6aSpapaz'
girnti
rle laikT.c. DevletiniteIlikev; ath6tnrve 17 Mayts2006
tilioentaatiyetler
gerektiqini
gdzaitlna(!) allnmasr
istanbui'cia
yupuau6,
toplantrddniigiinde,
C"n"ur";ou
belirtmigtik.
I'
Aradanzamangegti Tarihler17 Mayrs2006oldu FenerRumKilisesibagpapazr
oa
sonucunoa
toparladr'--Toplantl
mecllsini
kutsal
-enevre'degenisletilmig
aartholomeos,
"bog ilan edildioi"'
makamrnrn
Giineyrrbns ium ortodoksKilisesiBa;prskoposludu
.
aetklandll
tarafrndan
l. Bartholomeos
baSpapaz
segimiolacakve muhtemelen
qtlnlerde
GdneyKlbfls'taBagpiskoposluk
simdidniimiizdeki
veya
bunuonaylayacak
istunOut'a
vut'n birli bu giirevegelecekve I Bartholomeos'ta
crlnevrrunsRumortodoksKiIisesikendikutsalmec|isinitop|ayarakki,endoda|hakk|
Biziilgilendiren'
kararlaralacak.Neysebu biziilgilendirmiyor"'
i.iun6uirn itt"ti diSrnda
iJ iavrs zooo qUnii T.c. Devletininvartr6tnayiinelik iki saldrrrntn-yaprlmr9
it<i iatdrrrnrn ortak vanr, T.c' bevletinin laik vaptsrnin hedef alnmrs
;i;;;iJ;..Bu s;ldrrilardan bi rincisi anka.a'da, ikincisi cenevre'de gergeklesti!"'
;;;;;;..
yaprlansaldlrlve iglenencinayet'
Dan!9tay'a
ki saldrncinayetile sonuelandr.
Ankara'da
qetivorum
dediama ne kim;eduydu,nedekimseciddiyealdr!!!cenevre'de
vrLfaidrr
diyoramane duyanvar' neden
iooiuni,uivupunFenerRumKiliseside yr;lardrgelryorum
ortakyanr,hedetrnlaik-I c Devletrolmasrdrr"'
iijOiu" !ru'"ill Heriki saldrrlnrn
Aralanndakientinemlifark,FenerRumKilisesi'ninastivedirekt(t),dioerininise
yedekoyuncuglmasldrr!..Yedekoyuncu,gokbilinenadl ile F
ialntzcabir devrel;k
ovuhiseT c'
oynadrklarr
olugmaktadrr.
eijl;N;; """ badlriemaat -ensuplaflndan
DevletinesahiPolmaktrr.
F e n e r R u m K i l i s e s i , T . C . D e v l e t i v e b a d l r t o p r a k l a r d a n e y a p a c a $ r ngunu
rlT00yrldlrgokiyi
gibiyaparakyalnl?ca
bilmiyor(!), biliyormus
bilivoramadiderine vapacadrnt
ga-l'g'yor,
Kriacasr
Eokkdtii bir yedekoyuncu Dioeride eokhlrslrve saDlrsrz
ku|.ia.maya
kadartecrtibeli.Bidnin'bastaABD
ima guelonrs;nia, dideriile krvaslanmayacaL
zatenonun
var' Dideriise aracrkullanryorotrnutiuiet", bir eokillkededirekttemaslarr
oldud'l
oyuncu
dir€kt
biri
igin,onadirekt.di6erineyedekoyuncudedjk.Farkrndaysanrz
;i,n
_:
C :ra...tal ;i ,:e": e,rrrrrt. a.: !r'a les: k::rt-'r!arla.r
' Alrk;a l- C
ellei:lri t;:'
.:ri\';
s.t;.,;a.:aao,,r,'a,:l:nr'ri.ii:lriirrir'r:'rllll'ii'i'l''r{irirl'i:Ytritiriir'l't!'
bu5p"purr"n kinrsitrve lrrrrqi yctki rle iarr.r\feila toijl.lntiyaprycrt!n' dcrne'_e5'iretirlr
I EKIN'ihtq-tereddL:lilsiz
. Fakat,rjrgertafifl,:tnA I l l LjRK{'!ll'lr.rzarfer
biti' qOstetttliyo|"14
kadar ul'rsalcr 'drgiit
irtriri*",. Ust aozev bir eriniyet vetkitr5iise bir gazetcye
.
var", aqrkiaolasr
VaPrYarclur,
Tiirkiyedeki basrn-yayincrganlaflnrngo(u ise bu rki oyuncuLjzefinekurulmuSQllujll
122
B t s l c . s ( ) K A Kr { V ES i L\ l l i L e r s L q i s L E \ N I E Z :
Ta.ih: fJ 05 2006Saal:10:06
Konui Milli GiigPialtbrmu
ARTIK,
CUMHURIYETi KORUMAK'
iNSANLIK ONURUDUR!...
O, sizi nasrltarif ediyorsa,siz o'sunuz
Ba$kat0rltj olmazstnlz!.' Olmaya kalkarsanrzne olur/
"
anlayamazsrnrz!
ionriOu titj", sizi tanryanbagkalanda neye llenzedi6inizi
ve-Dlr.turlu
Bunlafl kurgulamanlnve idare etmenin temeli, bilinmeyen
oftava
ia"nr;i;;#;r;
doOrultusunda
herkonuvu,Erkarlarrn
biroi& ile istedi6in
koymaKtlr.
'it!r
iiretime ve
Oovf" bir felsefeyehakimsen,dusunceden,dij$uncesizlesmeye'
ItiitiitirtiO. kadarakltnanegelirse,'itedi5inovunu.ovnuvuPLlltll.i.t'
vevdntem
bualtskanlrk
eiiiii,h biirt*lt"ce!im ami d0nvauzuniazamandrr'
ile idareediliYor..
hareketlerolmusturama bu
g, al'sluni,6ivon.lik tabii ki bir gokdLigtjnsel
vatnrztanet olmayanifadelerile slnrrlrkdlmlstrr'
bgTTuitut::.
6" rr"i"L"iii. t"l, cumhurivetprojesiile ATATURK
ise"ben higbir
tem-elinde.
projesinin
ATITURK,Cumhuriyet
[r".i"ri r<"rnur
olarak
;;il;
i;il;"tet
uiritmaarm,akrlte bilimisizerehber
qaisterdim" iSafetivardrr..
bu sdztianlamak
icin,yalnrrca
ueya5atmak
Errn""ri-ti r.'oiumari
bit
cumrlurivetproje-si1"
9qkl1^vui"riiutitt.nl., ATATURK'tin
hepsi'kendiside
hemen.^hemen
ougun
yapti
ise
ne
ArnrOn<,; giin0nSartlarrnda
edilmektedir"
dahil olmdk uzere yok
'cumhuriyet,
ixsnn lvorl\|uNMAsrNrN temelalan
il"cuni,g;re"Lt"n
[ e h l . K e lbi i r Y a P r l d n m a d r r l
gi!! merkezlerinegore
nfnftin< ile Cumhuriyet,ddnyayrkendryarattrklarr
tanlmslzldstlrdl0llgin Cok.kotubir orneKtlr"
tanrmldmayaEalrsanlarl,
ve Risale-i
isti nou|da ki malumkilise
i"trr, " Ji"vi blvleri,ortaqa!katintrsr
yapacaklarJ' .
Nur ile 21. yiizylldaneyinaydlnlanmasr
giUi-OaSta
tiirlij bir oyunoynamaytbilmiyorlar"'
Gor0ldii6U
ve kiigiik senin
r"nOi-u#oifun biytik ve abartrl|,baskalannki ise vasrfsrz
gellrsln'
"oiiziiniin UstUndeka'rn var", derlerve suqludurumu
lunvu;ouolanlar'ozetibundanibarettir"Ar ATURKve
i;;;;;;,;;tkiy"'d"-ul"
ieinhalatek
"L"" pi"l"!i olanCumhuriyetiseerdemliyasamakisteyeninsanlar
coziimdt:r...
dolaY,Tlrkiye'decumhuriyeti
E" ""t.uf. ""nfutca" eok iyi bihndidinden
istenerektedir'
torJmik, sugaddntistLlrtilmek
insanonurunuvi]celten'
banakazandrran,
!." [, ilir,'0" AY6TNLANMAYT
r'in
-il.:i.a .,.a
t-r.i-,in Liri .ri.:ri)a.i-,:,jn.::l':lcl''-(;:i"i ll
ta ila" litil
f
)lcrt ie er,:l!hl ]/aiillzca
:l
r
ilie:r'ilc95iiTr '-'l1l'
ve ilteterek i5leyrn'
du ,rucuv"lr,,zca,cl0Sunerek
'
3il:i!4, :r..kakiave silsh lle 3sl3 :sler'rrrleTl
"
[der t]ai'kl davlanacakolursanlz,o gjiglill oyuncilgtolLlr-'jLl!.lrizl
"oyuaraak"
"
oldugunuzl:ilile ilnlaYamazslr-'iz!
sinra nasrtbir
b:l sr{qli
Sarfii 1
1-1
i Erenerol
Kimden:
Kime:
Gdndermetatihi:
*orr,
[email protected]>
dmerSAGLAM
<[email protected],qroups.coni>
26 Mart2006Paza.13:06
GdreF-Gulenokullan
CizvitPapazrTlvlichei'e
IMijljyelciinisiyatfl
IV|CHEL
E GORF
CIZV|TPAPMI THOfuIAS
GUI-ENOKULLARI
FETHULLAH
Ashndabir CizvitRahibive Misyonerolan('1)ThomasMichel'in,SaidNursive Fethullah
Gilen ile bu iki kigininizindengidenNuf cemaative bu cemaattarafrndand0nyanlndort bir
goriiglerioldukqailgingtir'
yanrndaagrlanokullarkonusundaki
I-
diyalogunM0slumantaraftaalt yaprsrnrn
9ok 6nemlibir krsmr,S Nursi ve
Dinlerarast
bir devamrolarakg6rijlenF.Gailen
yeni bir t<otu
ve geligmigve modernlegmig
cemaatinin
g<friig
aittir.ThomasMichelegdreF GirlenS Nursigeleneoini
ve kanaatlerine
cemaatinin
vermigler.
bu adla
avukattunvantnt
diyalogun
F.Giilen'e
Battlrlar,
d^h. ilerigdtgrmiistg(2)
(3)
yayrnyapmrglardlr
"Papa John Paul ve S.Nursi'ninfikirlerinimukayeseettigimdegok edici benzerlik
'S.Nursi'nin
idealtipi
ve onutakipedendiyalogculann
diyenve bu baklmdan
ooruyorum'{4)
6tan;(s) ve yukanda da zikredildioiiizere aslrndabir Misyonerve Cizvit Papazr ofan
'tnoriris tuiifret'e gore Gi.llencemaati'ninokullarr,6zel bir tarihi bailama kdk salmlg
baglamrda a9mr$trt.Farkhyerleldekiokullafln
hiJmanizmnoktasrndadederlendirilebilecek
ilhamalmaktadll'(6)
muhayyileden
tamamr,aynrhilmanist
"karaktergeligtirmeve
YOmni Sezen devamla gun!arr soy[iyor: Cahillikienkurtulma'
maneviyat',gizlenmisolandahagenelbir sebebeve gayeyeoturuyorgibidir'Bu konuyaait
olan ElisabethOzdalga'yagdrecemaatteevrensellikkavramlile elitli0in
araglrrmaya-pmrg
"derin
Xiiltiirlerive inanital agmastkavramlaynldrrve birbirinedayalidtr.Bu aynl zamanda
ve sevgi esastrr'Mulakatyaptlgrhanrm dgretmenin
bir h0manizm'inancrirr.Bartg
'barr99l
bii rol oynamaisteoininabarttltve neredeysefohi
ifadelerinedayanarakOzdalga,
kagrnmakaygrsragrr basar'Barlggr
halinegelmigoldugunus6yliltor. Her tUrl0gatrgmadan
iliskileisadece Qalt$makorkusunadayanmaz.Sevgi onemlidil ve evrenseldir'Hanrm
goyledLr;;'Bizimeksikli0iniduydugunruz
9ey ewenselolarakyayrlmlgsevgi
ogretmen
tivramrdri Biitiin insanhk bu fikri benimsemeli ve ona sarllmalldlr. Bunu batrda
airrryotuz...Giiniimiiz dunyastnda bdyle bir fikre gergekten ihtiyag v8r' Bu fikri
amacrm|zbagkalarlnrMiisluman
iayniaf iqln diinyanrnher yerine gidilmelidir...Ana
-vabmak
yaymaktrr.
yere
Batka insanlarasevgi
degit, birrg ve diyalog mesairnrher
mesairnryaimak, aynl aamandaHoca Efendinin (F.Giilen'in)arzusudur' Sevgi aynca
sevgi',d0nya
dedigigibi,"evrensel
sonsu. tdOifartri airlamtnagelmektedir" Ozdalga'nrn
geldioi
nigin
ve
okullarln
gortigunOednemli bir rol oyniyor. Diyalogunnigintutku haline
halegeliyor(7).
da anlasrlrr
agrldrgr
Fethul,ahHocaEtendininiz,ndengidenve GiilenCemaalitarafrndanyayglnolarakilletilen
garevyapanogretmenin
ait okullarda
yetlglirilerek
yineb! ce,Taate
yurtveyaItik Evleri'nde
: - i r 3 : l L ! l r ' r ' ' j ' r - c i b l; l n : k
l l t r " ' o it l
,:criirji !i::ext,rr de i:r rq;r9 ie.;:.!-1t::' l:;:'1
q."r
iLj:!irir:rr:i-:i
blik+:t$:iair
Liu'ti+nla31.r.j.i r,l rrllir alejilili!;-iillr:'{ili,n;:-iiiiLrii'l:: ie;il'l'i]k
Tirkiln
Miili ve Diri degeilerioi
Oysa
dorlryorl-.r.
or,rllikle
uzak
Qiink!.]cnlar {gltgmalardan
tlkenln yerle$lk
demek, l.rulunLrlan
yabancr rrlkebrde agllan okullardaogreti{n'res1
onlsrevfenselsevgryiesasalrri::rlitr
girmekdefirekiir.
galrgrnaya
Bu traikin']dan
t.lejerleriyie
Hz Mevlananln
olduduou
savunuyorlar.
medeniyetinde
Batl
ve bu sevqrninde ancak
"JSTERYAHUD,OI, iSTERH'RJSTJYAN,
I.]E
PUTPERESTiSTER
OL
ISTERMECUSi
:1)0t)
l$ 1r,:1
Srv la I l.i
'12,s
R
LDi
*o^''DEGi
?:V53$i"3:,li--'.R'!.?gli'u'i'"Pi-":X"HT:l:"ii'.:i;,""f
sewiba'T
Kurturijrnun
iserirrk-Isram
dzetde
kutturirntn.
l"tfff??#?1inffiii'"'1"#l
*" dzeueviverdro
;,;'i''fit'#'lqg]^tl::l
Bf8ii".',?Till3iff'il,'"'H1[E'?iil,
',","f,[tf''#1**'?'F":"-t1,'
$;,:x:ilffili:::'i!1"",:dJiil]s{
""':5;
?:hiTnt*ilT,trlp]fi
h1iiil]ff
i
*i:[,,[tf,fr::ffi*{tr$
itr';"'"'
[u:]Ti;:;l8;l,1,itri,1
ii:l;:l,xFlfr
iffi
;Jil#,:,?:'""r&'t"-?r;.ii?ill[:tfi]djti;i#[
l+{g,JJ#,nhlllffi
ffHi';"il'iiqff
i,1"Jifi
:,;'ffi*}
^,i,5iil'ffi
I'j{[liibi:i]i"'il
[a;fl::t"".,-*till
xlilr*v*1,n1]'"#'::;i,f:;
cezbeden geyin ne oldugunu
(8)
sdyltiyordu
bulamadr$rnt
X?il""til"'o:1"i:li"'";.i:1"'T}3.:,#ili+
f:"{"Jf
P:ff
ffii ?ii?
,i:
;Ftit":,KIl",""'l:li?+{i'*
"g*ru;'Irfi
luxlrffi
*_,eile
u",i"b",ut,
qiJl*"ilffi T:"XtJf#[!"Ti.]lii::
i-ui""n"t,
.,.ff15[,,!
i$t?il'#Hl;.^*["r,l*srv",r
Jffi1?i-::.[i:J$ffi
pj,ii*i+il**tilrrl;n*gt1"ruitrf
+.;l
*I:lpii{*f[*$n{ilr:ffii
it'r.*riffi
fl[:lh,$li
}}:}g[h,,
tixr*m'*',lw:;:3T:$13[$"in::i3"l"r*6n"
*I:,Tl
:*Irsrult*iiri#r#rffi
il#!:l;l:-1t,ff
llit$f,*f'''^'tr
g;1**q"uii;1li+r,*i:"l':':
:lr'i**f
:l.#id;'#ffi
''ifr
,+;ii;liii',mi{:f
$'t**,*lttfr
[+]"ifl
ff l,$rii:"i
i:i:,-;"x{h,":}*ill*:"irl;m1g1lit[*r#$
::;t'illi:
,'|"?il;;i'qil,,;3;l;.H:i1:'ff
;fs;,lf
:",,""?iuHru,::f
:f,:"hf
i: tl't*;.1;:iil?iJ'[*i'ii'ilfo'n
lffiffir;*ff:',1-i::if;ld;:,ul
, ),rr"ftgi't?'
5 a \i r il , '
{19
gecikmiyoruz(g)
anlamakta
olduOunu
ve yorumlar
saolambilgiler
bireyselfikirleroldugunuve
flkirlerinin
gimdi bazrlaflortayagrkrpbu bayanogretmenlerin
jddjaya
katrlmakelbettem0mk0n
bjr
Ancakboyle
ileristirebilir.
cemaatibaglamayacagrnr
ozel olarak
cemaatilerigelenleritarafrndan
ki; bu 6gretmenler,
degildir.Bii inanryoruz
konusuna
egitim
cemaatin
gdrogtiir0lmiglerdjr.
Maksat,
segifmigue E.Ozdalgaile dzellikle
yapmaktlf
propagandasrnr
yaklagtlgr
nasrlserbestbir oftamdave laiklikanlaytgriginde
anlaltlklarr"dzrii kabahatinden"biryuk $eklindebir anlam
Ancak hanrm 6oretmenlerin
icermektedirve bzellikleKur'anKurslart'ndabugiinekadarverilendin e0itiminintemelden
14-17yag arasrgenqleredin telkinetmeninyanllg
yanfrgoldugunudile getirmektedir.
bu yaglardaverilmektedir'
otdudunusoyluyorlar.Oysa ulkemizdekihafrzlrkeoitimidzellikle
'9UBUK
YA$ IKEN EGiLiR'
ve olytece geneldeNr;r cemaati, 'zelde de Gi/en ekolii
atasoziimuzUinyanhg ve isabetsiz oldugu anlayrgr iginde olduklarlnr izhar etmig
bulunuyorlar.Bu yon0yle cemaat,28 $ubatgrlarrndin egitiminevurduklarrbaltayasaplrk
Oysaaynrcemaatulkeninpekgok
durumdalar.
etmiggibiler.Onlarlaaynrgizgidebulugmug
yerinde dzelliklede Ege bdlgesindeKur'an Kursu adr altrndafaaliyetgosterenpek gok
iesise sahiptirlerki; bunlartn en unlus0 izmir'de faaliyet gosteren ve cemaat
KestanePaza Kur'anKursu'dur.
bir Universite
olarakgdrdtlkleri.meshur
sempatizanlannln
yaptr0rddnemdebu Kur'an
izmir'de
vaizlik
zaten
tjnderi
F.Giilende
Amerika'daki
Cemaatin
Aynr kurslardanbir gok yerdemeselaManjsa'ntnAkhisarilgesindede
Kursuile Unlenmigtir.
da ve gimdilerde
bagllgibigdr0nUyorlarsa
Bu kurslarher ne kadarDiyanete
bulunmaktiadrr.
jrler ve adr
yOnetjminded
yilirmig
gibilerse
dlgiide
Nur
Cemaai,'nin
de boyaik
eski dnemlerini
gegen cemaatqetinanse edilmektedirler.Eoer egitim anlayrglarthanlm ooretmenlerin
lu(anda anlatt*lan gibiyse(ki; dyle gdriniiyor) demekki Hoca EfendiHazretlerilKestane
kendisine,
FazarrKur'anKursuve benzeridigerkurslardaKur'anve din eoitimivermemig,
yeti$tirmi$tirl..
ordusu
gOnderebildigi
kursunaskerJer
heryerinerahatltkia
bugUndUnyanrn
Gtrien
benjyurtdrtJndaki
Gegenzamanigindecemaatemensupbazrgrupa*ada9lanmlz,
yurtiginde
okullarrnryerindegOrmeyedavet ettilerve bu okullarlnbiitiln masraflartntn
her
sdylediler.Yurtdrgtndaki
cemaateyikrn duranTtlrk igadamiarrta'afndan kargrlandrgrni
bu
olduguna
Gergek
de sdylemiglerdi.
tinanseedildi6ini
bir it tarafrndan
okulun,Tiirkiye'de
ogretmenlerce
gdre ve yurtdrgrndaki
cemaatokullaflntnegitim$ekliyine cemaate.mensup
gidilen yere
ve
milli
degerlei"inin
gOre
(bu
dini
eOitimT0rk'0n
ortaya konduguna
gdtrir0fmemesiesasrna dayanlyor. Sunkti gahgmadan 'zenle kaQlryot Bu durum
yerlerde
yerlihalklave yerlikiilt0rleamanha
Yani'Gittioiniz
birfobidurumunda.
neredeyse
gatrgmayagirmeyin" tembihat,r]'adayantyor),Tiirk Devleti'ni yonetenlerinve ozellikle
F.GulenCemaatitarafrndan
gerekiyor.
Kanaatimce
maliyeninolaylayaklndanilgilenmesi
i9 adamlarr
maliyonden
olan
destek
yuridrgrnda
maddi
bakrmdan
agrlmrg
bulunanokuil6ra
bu
i9
adamlarrnrn,
iyi ara9trrrlmahdrr.
Ornegin
ve vergiyetabikazanglarr
srkrtakibealrnmah
cemaateait olan veya cemaateyaklnduran ve vergi muafiyetiolan kurumve kuruluglara
yapmrgolduklarryardrmlaryeni bagtan gozden geqirilmelive gerekli tedbirlermutlaka
afrnmalrdrr.Mesela bu kurumlarc yaptlan bagrglaregitimi deslek kampanyasriqinde
Yurldrglndaki
ve vergiye tabi gelirlerdenmahsupedilememelidir'
deoerlendirilmemeli
gergevesinde
kampanyasr
destek
okullara kaynak aktaflmrnda Turkiye'de eoitime
desteklenenokullarrnbagh olduklan $irket, dernek veya vaklflarln rol oynaylp
..
iyi aragttrlmahve bu yol kapatrlmalidrr.
oynamadrkiafl
26.03.2306
_ftc,f-Or
VimnlS,ze., O nleisra:jrl)ir'alo? j]'anet].s 83 Kejatt Y;., tlarl. lstn!:btrl,2llc6
lEgrtrnrcr
OiarakFelhullahCllen. s I:13l3k Yurrnrjez--n.e',le :i l.' l)
2 Thomasivlichei.
3Alj tlnal, Alphonse,Wllrams,lhe AdvocateOf Dialogue:FethullahGulen.2000 {Bk.Yumn!Sezeo.age,
s 129
,l! 0i lr.'li6
{18
,
Taei!.
. ?O !i!
t tr]
!!i!'!A'l(
Xrni: : Flukuk DeY:eti
gissi3lrilli
Tl :-: ::1.:' : :'
'ri'RKi! E'DEJ0-40lliN-KACAK
ETTi,
iHBAR
t'ATRiK
BiRiNC!
EeirEliM:ll
iiivr'ii vrlilruAbl YA$l\oR,o\I ARI
VER1Y0F'-D99Y,-K*SELERiNiN
NIESAJ
ixiNci parnix PAPA'YA
uitu' rANlrIA#;il, rrilon isi'rxaril BiRii'ici
tsAgioLDLTG
KiLiSE iLAN EOERINII!:
yalayall
azrnhksiattisiind€
yaprlanve iilkemizde
Diin,farkhzamanlarda
yine
TliLrkiye
yaptrl.'l tlssizlegtinten
a9,r.,:rarria
lti onemrr
Patrikteri
Er'meni.Rum
iistilne ahnmadl...
Mulala r 9 -o.,.^".'liT.ilii.ll
Ermenilen
ri:rkiye
.ljij,l3,li'no*
latrlei
) ara:Yr
"Ttlri4e de 30-'!0bin Ermenistttrt
Cunhuri'elt
.r'a!.dn'lar-t.
taraftair
ilgrlcnryordur
iufutitla
ttu
'^ttt"t
Igi;ieri Bakarii
,,Di[er
e'rrni;;tirl!!
"izinverin bu gocuklane[itel.in. ant'
"t ses
rrrfotuio*,t"f.fft. Uulunuyor,
erkmadt!
Tiirkive'den
a"ai
"gittti*
gotoklo"
tus"k
;;;;#'d"";"i"n
gelili iunanistan tllkesl: ka:$.Cirusk
Ciimkii,TiiLrkiyeisteOigttrvama
mesajr verildi ' Stiylenecekqok
"pitelim
f
utfuyft"
ata.t"n,
denize
istevenleri
sdzvaf...
t'OO)
gazctes:1:!:-!i:"!J,O^t''u'
Repubblica
La
italvan
ise
Bartholomeos
Neyse,
illqfiin
ziyarete_
papa;nrnTiirkil e'yel apacagr
""J"ri" m J"*""in de,
""'tt"det, uzlagabilmC
r e otoritt meselelcrinin
i"g"ri."ii*t"i.ri"d".
"
divor'
de ele"'" ahnacakttr
tn'Jtn' bitincilik mesclcsinin
;;i%';;;;il;tJ
ve
dogu.(lstairbui)
aqrkolarak' Papaile istanbLrl'da
bu demecirrde
Ba5papaz
vela kendi tabiri ile FenerRum
batn(Roma)klliselertrrlnoto'tesi-yitkLnirgini
konugacaklau stiyliiyor!!I
f.ifi.l,.l"i"'"ta**ikli!ini
boyrcrikr.,pT*.y,1
Ba$papaz"
{.]ii:lT:l,.1,'"iy}li'*K.l?lfil.lllt,":
vermigoluyor'. Bo)lesrstrateJrt(
bir
)rapxgt
Ha:.iranaymda
ro Benedilk
Belkihatrlamayabif?*itit"
adottendir...
:lr'i
"en
ise
yo:* .u',u*!ll'!::j"^":oioahk
vuk,nolno
l"r"q*"d"0,,s;-rut'
t'-l;
r:-l:'rr'!ir:et:::-'tltt ii!l flna nln
'
,ji;.,.ii;
tll:,|,,r;i'itr ri r:);!;iil1lll
; " i i r r ri ) i i" ; i r i i:l r r : : ) ' :
i t ; ; i ; t ; 1 ' ; ; , , i , , ' z, ' f i i - r i ' ; ' r t c r i - l ' : i - i r i i r r ' i : ' ' i ' L i r l L : r i - i
gtrn olariik \'tilii' ln J tttcsli i':'it '
u-r,
il+
'lllcelikll
daha93r!!a!.neos bundansonrad4 Romaml. loksa istanbulmu'
rJa'Papabcnimdolu
J*'J unu"1" ol,..a[rz,diyerekbir dc blofiaptr' BurarJa
oltlu$ugibi bu
1o[si DoguRom-a'da
kiliselerininbaqloldu[umutanryacak'
tma
iie isranbulu enlerkin kilrseriarledccr-8lnl
ABD'nin desaegi
sei'erde
etmi$tir!!l
Devleti
Tt[kiye Cumhurilcti'ninbrr^hukuk
Simdiheriki din gorevlisine,
istivoruz...l':apirsxlzsi)arsii' i 700l rlirklarilrirti
#"dak
;il;;;;
o1unuTurki)cCumhurl)clulc
oynadtgurrz
Osmanhya
bilir-oruz.
lJl
ATATURK.Cumhuriletinilarulle derslmtze
olnayamayacakstnrz
slglnarak'Tiifkiye
azrnhkkawanlnln arkasrna
cahstrrdr!...OnuniQin,gaprrmrz
"vazgegin!
yasalar
!l Arttk anlayrn.T-C-vatandallan
;;;;t"";y;;akian
-furkive
de
*i*i" .i;tt" ". z4 Temmu:i9)3 t,to:an)nrihindenitibaren
ilk
iseCumhuriietin
talrisiniz..Bu laslarrnnc ernrelligi
i vasalanna
Cumhuriver
dinlcmelc
beiiflilmiltir" Sizlerinsdzlcrini
16;;;" fagrda aqrkqa
;;il;il,;
T[rk Milletininhigbirmecbrriyetiyoktur!I!
"Buziin,... RumPttrikhanesminkiliselerininvekezalikErmeniPttttikhanesi
drttk siyasi'idari higbirsalahiyetve
xii::*tirin
'lrri i ," lrnraltkIlahamhanenin
riarak patrikhane.ler:.kiliseler'
tol,ro^,rtu'. Eugi)nalelumun-grnel
'liril,rill"i"f,i",,i
,,o=i
'ueit
i kt ' RetsLt r
,,ora"",ylabt n iittsi:i Jtniyetlir' ttru
rahiptirler'
;;i;p:i";;;,:. Riiesavtruhanrvenamrylavad euiliniz ruhbandtrlar'
yoktur'" (*\
bagiabir srfafiw salahiyetleri
Devleti'
gerekloktur" ' TurkiyeCumhuriyet
Sanlrrmsozdahat'azlauzafrnaya
cinsi)"et'
laik vesosya!bir iukuk Devtelulr " Herkes' d ' rk' renk'
iioi*ilt
a:tny
sebeplrl.e
veben:eri
tii"riai,'oi"*, *ttefiinang,tlinme:hep
ve etnik
ko*i t;niinie esittir'" Bttba$amdaiidkemizde'azlnlk
iar"t,*isinn
an
as utcak"Laik Cunhuriyeriortadunkaldtmaytamuglay
ii*riti"ri*r"rrrr.
||
laul ryetler bigiminleyortrmlanul
Saygrlanmrzla
Muammer KARABUI,UT
Noel Baba Barl; KonscYi
Yiinetim Kurulu Baqkant
l:r''
i.) lll\ji.1 l);i;;1i l-"'\i':lr'r'
..
krinuqrnt-si.
.ii ::tr'
5
1,1
, . i i i
Ta.ih r I Flrin 2006
} | u n {. l " : : ' 1 - ' : , : - _. .
'
"iirexir E rrt: L4ililii:i y.{LrrrzLA is$iailAa.{ {rr,MA.{ri iLL
FG6'YiJG6RMEZLiKTEN
GELINLERE,
ALGII,ATARAI{,
I,OZ4N-ANAYASA
itII,ALi iLE iRTiC,I-K6KTENDiNCiLiKVDLAiKI,iK
KARSur G-!,Rclk dos'rERi, FENIRRUNiKiLSESiNiNiRIiCAi AYi'{
FAALiYETLERiNDE
GiZLi!!!
yer; askertniformasryiaYunanai1ki<urgunu
slkanYarbayAii qE-IN(AYA iie aruian
BaLkesir'inAyvahkilgesineballr Ali Bey veyaCurdaadasr...i$tebu adayayetkialanr
kapaltoldulu iddiaedilen
yalnzcaIstanbulolanFenerRum Kilisesi,aymzamanda
iicybeliaobRuhbarOi(uluXiiidiirii olanAposiolosDaniiidis'i2000ythndaivltishoms
fdtlanrn
kohlu
.
4d.r/ MetroDoliti olarak atadr| ..
YunancaismiSdzdeMoshon;s-l/i rq! llav Metropolitj ApostolosDanilidis de 2000ydrndanitibaren,
"inang Turizmi" adr alnndaadadabulunanTaksiyarhisKilisesi'nde izin alaral.-"Melekler
"
Bu yrlTaksiyarhisKilisesi'ndeaitrncrsryaprlan
lyt,ri yapmayrgeleuekselle$irdi...
"Llelekler Afini" igin ha4rlklar dDcedenba\1adrve 21Eyliil2006 gii^i "O odokslat
"
Ayavaltk'td Rulatacak diyerekmiijdeverildil...
"Her yi gelenekselofurak
ilk 6nce21 lt:ylal 2006 grinli veril€n rnnjdeli haberbir giiz atalm.
yqplan q)inde Mikail ve Cebruil nelekleri iqin Ortodoksgeleneklerinegbrc dualar e.lilecek.
Geqeny larda yaklastk 2 soctt,riirenayifie, b1lytl da Ametikt!,Itd[ya, lu anistanw
Tilrkiye'.lenOrtodoksRumktnn kahlmastbeklen4'or.Qslsrrtl rtklatft 80 kiSinini$irak
"
ettiEi tryhe, tetillerini Atyal*'ta geqircnyerli w yubanctturistler ,1eb yiik ilgi gdsterdigi
"Egeli
yazllryor.Son.aaradandit{ giin geqtiktensonralniijde veriliyor,
RumlarMeleklel
Ayininle hir araya geldi, Ral*esir'in A1'va!&ilqel'ne Balh llihey.Adaanda bulttnan
'l'ahsiyarhisKilisesi'nde,28 l::yl l 2006gii ii Orlodok:iRumlarlqin biiyiik inemi olLtn
MelekletAyi i,in Alanast" yaprldr.
MeleklerAyinineTiirkiye,Amerik4 Italyave Yunanistan
ve Midilli AdasLMetropolili
IokovosFrentisile birlikte yalmzca31 kitikatrlrken, FenerRumKilise'sioinatadril
yasadrtrsdzdeMosfiotris-Alilicy Adafl Metropollti ApostolosDanilidis de verdifi deoegte,
"...yalwz Alvahk delil biitiih 'I iitki),e ho$gdriiyetantk oluyor. Hristiyanlar
tasryor,
jimeniler ya;tyor, Musevilerya4ryor.Nasl ki Almenyd'daTiitkler yalryor, Miirliimanl1r
yaSryot.Otaclada Katolikletva\ Hdltti),anlar rur, Anglikanlat var. .A/hko"tlrltlat.liiflri.
Alllk insanlaltn birbirletine dalu;fa:la.yaktnla;mdst lazrm.Danyagloballesiyor.Arnk
fanatikle,rmefiekla.tm. I:\let hdl gruplar ol.tbilir ama bu gruplara Lligerifisanlar iyi niyetle
yaklasmah.Toplumlurarasna hu ntfaklan sokaniu-an/on ayrt" edilmesi gerektiiini
vurguladr.
A] /al* Ali Bey Adasrndayqana bu irticri ayir faaliyetinde,kilisestatiisriolma],arbir
yerdeayilrejzjt verilrnig,ayi icra edenleriseT.C. Anayasaslmn
174.maddesiniagtkgaihlal
rns';asel-c!q
ctmiflerdir. Bu n:Ceni1eatio yaprlrnislrag62rumanlarda.a-'.,ir'.i
-\'aFanl3.da
lilprianbLL iicarayrnli:rlilrelrll1lilr\
irgcr.l il*iy.'de I'r eLil irl Krlrsesr
irrqfrNd.rrl
,..rrl1ir:tir
lstir;rrliiJr
{rahh"dgli
kapsxrnrtul!r
dcgcflcrrrlirilrncdiligc
s(-r'{'ndir
!cr iriitngrtriiuluitir
t\'?
\':
r-:'r-ory,::!:l:r::*4: liia\if f'^rk +!.nidlir :irl:silelr}iil;I: 3iirece-Tiirki1{id!' laiklikle illili !ii
edenler,laikliSi siyasetensoyleten iki yiizlil laiklerdir
y€f alanve aynrmaddeyer alan
174.Maddesinde
Bd ve elleki resimler,T.C. Anayasaslnrn
muhalefettir.
2596sayrl bazrkisveleringiyilemeyeceline
dair kanununbiitunmaddeierinc
Aynca ilglli 2596 saylhkanunun3. maddesiise Trirkiye'de buluna, Tiirkle.in ve yabarcrlaflD,
yabancrmemleketierin
kryafetve
siyaset,askerlikve milis tesekkiilleriile miinasebelli
yasak
r.
alametleiniveleyaztminrta$imalan
AKP Hiikiimeti, T.C. Devletinin varhfrru tehdit edenbu tiirden irticai ayin l'aaliyetlereizin
kiiltiirel etkinliklerekesinlikle
verirken,<izellikleirticaifaaliyetlereiligkingeu$tirilen9agda9
- Kijltilr re Turizm
miisaadeetmemelledir...Tarafinzda konuyailiqkin,T.C. Ba$bakanl
Bakantnayaalmtqyazrve miracaatvardrr-..
Ali CETiNKAYALARIN kemikterisztryorl!l
S,!vgrlanmrzla
llirir.nrnet k !11\li{ | t I
Notl lhbl Ilxrlt t r!!r1i
Vii ltin Krr1'r'!0ltlrifutll
..J\
t.
'I'arih:3Ekim2O06
K''::ri
l.iri
: Cirl:ni$i
Y+r"c"!'
cEPEa!Ni liiltrt ': l-P..!-c!.K?
"it,:!.ri ,t !..t.Utii ;,.1!!t1.i!t'.lir"
!1. Afi ,qAu!N. ltlih'd. .!nte1i !e sarlla ,1.!:-:?:.L':"\\!;1
delni$tir.Aslmdadoi,ru sdyliiyor. Fakatrynr hiikiimelte)er alanlgitleri ile bakar r!!na bagl!, lzmir ve
N"!te-.LirvEli-li bakl.radabir a:rlan'la Ferer Ru1!!x-iliseailrir!i!tia^l tp! f!!1ia.'eileti!!aBtsbal4!!1
yardrmcrsrM. Ali $AHiN'in s6yledigigibi 96?lurnduklarr igin "grilel'i ir,xdl " sugundandolayr
ilo /.f M.?a ;4il14giinii {jrlDh'rria_et
ao
ltaLlnlda TCE 25-.tr:?al ',l a!!r(rr re2al41dr-irlrnasr
sugdu''urusunda
bulunuldu!!I
Savcrhgrna
o
I.-onrlde ilgili Bes}.*,:!l Ilialeri .,'el/.ri!1iil.,.e'l*i;rm Bakarrr'r:r bilgileri clmgs*rar:E:nsr ltitbtr
yapmadlar.Yal uca a)'mgii4 Balikesrrl\'filletveki'isayrfllurhao qOMEZ.Bergama'daki
agrklama
6Fra 'lrm Kilisesrn!!\..or!rqr$stersi icin, ?B,\.,In{
Beikeririln4 T'a. Der.r€fii?;il€i Bakenlse',an
(undul.
(-6\lfZ dnerEesinde:
AKSU
dnerge
{bddlLadir
dansorulmakijzerebir
l- !:rnjirn Bereamailfe.indebul,$sr Bcrler'.sB3rilr!.:asi
ndeF.rgr R'jr Pabipi
Bartholomeos'MkatlldGl Aziz JohanMAyini igin izin ahmmq1]rtdu?
2- B!! izlri lcr|!1 lrat4h narslidi:?
3- Hangi yasalgerekqelerlebu alne izin verilmi;tif
4- B* itio ay4ryexdedahadocegetqekle;r:1grridir?
5- Ayini ydllctenProf. Dr. OannisZizoulm'a sijzdeBe€amamehopoliti unvart veriLniS
fti4ir2 Yz dz avin <t$e'e.|, LcnAiajne bd,vlehir 5!C?il-rili,:rt e/t;lrnj: mi.i;rt
6- Ayini bu srfatlaydnettiyse,bu srfatlalllanmasryasarauygunmudur?
I o"in .nla!rniqn.12 F6er RDm Kilisesi'nin ]'ej]{i ve qornmhrl'klefl naql hiikfte
7-
baglanrmthr?
c-
P.h
T.rl,a r'J?L i MiiLliircn
_l_'ir!
e^nt!L
.vnr
l^fl!tlorlc
}j,',ri';
,^'^.
,lii '..!t*,L
h,r .;in
c^rra
h" or ini',
isterse'bunu yapabilir mi? Yapaisahangikosullar& yapabilir?
a-
\-lenil
rr cA'.la t,.rh,c
C^r L 'nm
th,h
n',, .. 'l'h.c,";"n
diizenlernnesisizcebir tesadtifmiidiir?
'n'L \'lille;..ra.a !l hn.!tit.fr'd'r'
tO- lrpriLi ^la.'n' a".'.1.\,{.nma{i'x
diiiiinilyorsuruz?
\rrlaFa':r:
.nlrF",-
k-. -^.,.r".,^, i-.-!"-
E"r.^.
yan(tadr. O yanrtlar dikkatlice ol:undulund4 Arkara'mlr patikhane konusunila ne kadar samimi
-1rrl,i',nn, !.
Ta
n^a;lr:,;r
sa.1t lr.rpF-ln,-t:rn.lrt:Di-.1
r:.1;{'lr
-.',1"
c;'-ll;
r'a
r^;.1^.1 lrat:il,ii
hedefi lC. Devletini pargdainak olan Ti:,rk;ye'n.ide fehlikeli drgDtijnelart, verdjgj c ),rrlt bidille
.h+'e!e;
r r r i-....-
tiirenledn diizenlenmesineayin yaprlacak rnekadar bakrmtrilan Kiiitiir ve Turian Bakanhlinrn,
oxr.n!il,
..rerfl,lar i{e Fmni.el
/-icnFl Nliidit-liin.'i a.-
/ r F ,' . " t a n r l i n n _ ' i . F r . "
_"nvlr
ir' iri !r/irilrc
izin verilmeke ve gerekli dnlernleralumaktadr...
,r s a
i rr "..i,i"
h.; -.,
-^r."t-"i..-
r t,L
\' ! ,. .,.
:^r--
'. -l' -i
etkinlikler hoggdrnyledeEerlendirilmektedir
7- | o,et Rrn, g.'dierd€le;nde h.li.lene
rr"tiire F ir. Fmre' Rrnn nr-+nd.ks Pa+rilb.nesi cil,.r; iCa.i
gorev intinzlan bulunmayan,&1deoeiilkcmizdeki R0rr aanhga yiinclik dini faaliyet gdste:'er,Tiirk
1'::e!:1!: l'i5': !ii l:r-rt,::!*
! - i l - 1 i l f : : , \ L i ! . ! i : r ' r l r i ' : i : r l l . i - ' r _ r : , i . rI : . r i . . r r r I r : :f , :
i r t l , , i \ . , , , . , , " , : .i .: , , r . . . . ! . r , , ,
' : . : . , : . : r' r . : : : : , : i . \ : i , : i r
,-/
t\5
Tarih i 22 Ekim 2005
tatmsm...
Yunanistan'a
Lonu : Pa6ikhatle
pATRiKILdr.iD \!NANiSTA,N, A
taflmaslyla ilgili oiardk.28 Ekili 2005tarihind€saalI 1-00'deFener
Patrfiare nin Yunanistan'a
Bu
nL- patlit tranesitlniindenttim Tiirtrril'el'i iapsa)"catribir i'nza ka'rrplt)'asr basladlacal'tu
maliarnma
kampanyayakatrlanherkesin,elde ettili imzs ve gorii$leriT C Cllrnhurbagkanllgl
gok dnonli Yeha-vatibn kzrar olrnaslballln]ndar zdilaml1
votru**t, i.,"g;o riittiye fi ilgilenduen
olacakor.
ve iaaiiyetlenniTiirkiye hudutlanfln d$mds
Fener RumPariikhanesinin, brmdansonralii-r'aga1rrnl
i'lunadstan) devamettirmesinin,adl 3eqenkuruma|e Tiirkiye Cumhuri-leti'nefa)_dasaglayacagl
yer verecekkadarg6niil bagl ile bagll olan \-unanistan'4
AnayasasDda
inancndayz. Pa.tikhane,ve
"Patriliane'nin
Yr;raaist:n'a faturmast'f Tini anlay$lakatt ayacakrr'
i;k haik;irrr ist€i ile
sonderece
Yunan halk da- k;dileri iqin bu kadarkyrnetli olan bu kunrmu,iilkelenndeg6nneLlen
menrnunolacaldatdr.
Filirriyorki'gnn.imiizdeFeoerRumPatdkhanesiigirri$enilersr,TiirkiyeCrrmhrrriYetininterneliolal
"An,f";tn".ifl
ve he,itiirlii Smtlardaj atamak zomndaoldugu Larkligi de tehdit etmekedirnntti
L*yasalanr!biryirk bir rlstallkladed-i5rifllekisieyerlelde
fnrkiye Curnirun-vetr
e,., nill aur.rna t<aiSr,
sesizkalimayacagl bu kampanyaile gdstel'ilecekir'
bu
olanlara
aahil olnat ilzer€. Tifk Hilmm
gagdaldemokatit bir
Sonubelli olrnayanbir si]'asetin kitte batnda yer alaaPanikhaneye'
"batta Yunadstanolnrali iizere"'
iurtiye'tri,r hiqblt taman ihtiyacl olamaz Bu kunrmaihhyao olan
patrilil*ne-ve isienilen(sdzde)biitiin
FeneiR''r patrikhanesi'nekucali aqftaldrlar ... Bo]4e1k1e
yenne
ruhani ibtiitqlar kazandrtlacali.huzwlu ve tartrlmasrzbjr ortemdadzgii'rcetirm faaliyetien
asrnasr
sdz
erde]'a-r3ll
Laii<Demokrasil
eetire.eicii.(iinkli. Pamkhano'ni!istedigidin ozgiirliigrtniin.
aplian
Tiirlrye'ye
taraindan
]
ion,rsu olamaz.Doi4rsl'12- bugiinekadrr geijtli uiusl.rarasrt:urulutlar
mn
gerqekicffudigi
elkiniikl.jr,Tin'kir_e
elinienerek
"e Pamkha.enin
bu <iayarmalardan
<Ja;atmaiar
gereli mercut
rarihi1'aprsr
Patikhanenin
rapr:rla L6klii zaratlarvermektedir'
sirasire sos1a1
isreJenTurir\: nin
geliSrilTnei
temeiirde
i
-aikiik
islegi,
Demokrasisini
'.o;u". a'..'.Ai i or"i"r :'me
irrilntlecngelie5kileineLlcdri.
.:i'e
J.ijrrli)lrlaf I ijrlktyade lizlma nedenr\alntTca iltanbul dekr Run FtalklDnrdlnl veclbeL.Ftu
'"
r'tinrri
geuirrlellcsrnrrlroLanl-ahkhanev€foL ddJ:tl rr([trd L lclrkhs\hLrdLrn\]
:r,amkiane-"-e
iabulirlriimer ccei'
r
nrubrr
zam.n
r.r.nlmair'
i:ndr:Lnr
r erdrgiroi !:eregi.bu kurum
9ui,
onn'iol!
Yrre
gdrmektedir
(EktnenikJola
li
olan 3()0 r:ri);rrn Llrtodrrl.j Hristi-van r lideri
rradeir
0iiririi
(arga5asrndan
Tutiii!e CulnhLrri)'en
ra-vcia.ianara'k'
i.lniti) 3n \riisslerinin . ttt]
tsu 'n3tr t
eli.'ii
miicadelel sfin
lendrsrneuluslararasrbir esrudlet kazandirmal iiin ) ogun sii'asi
"Patrikhaneniir _)unani!1ana te'$nrn?sr
n.,ienie.den<ioiay,Tr,rii i'ialirnr onceiiiii oiarairInrzaianyia
Hsf i
rsregimizedes!::k\trmcye davetedi-voruzBu BaglmslzHalk Referangul}::4-1,jiit
''iii
iarrde
A
\i
EARis"r
Turii.'c-nin ou.ara.ar kanasrnr'dahaiazla gec oi-adan. alll' zamanda
rir.idunral :-o;undrdrr
..r
r:i,\
TorkiYehudutlanntn
ve f'aali1-etlerinin
bundansonrakiyagamtnt
FenerRumPatrikhanesi,
'filrkiye
Cumhuriyetiiqin gerekii
devamettirmesi.ad1g€qenkurumave
dltna (Yunanistan)
koyacakkadarg'iniilbagrolanYunanistan'rn'
Anayasasrna
Patrikhanel'i
oidugoinanctndayir.
karfllayacaktlr'Yunan
anlaytqa
T|'irk halkmlnbu taSlntmaistedndendoEalraharslzllftnt
gdrmekensonderece
iilkelerinde
halkr da.kendileriiain bu kadarkrlmetli olanbu kurumu,
m €mnunolacaklardlr.
lemeli
TilrkiyeCumhuriyetinin
RumPatrikianesiigjn isten€nler'
Bilidyor k! 21.1y'daFener
yatatmakzorundaolduBuLaikligi de tehdit
ve hertiirlii gartlarda
olan iozan Bang'Antlasmasr
biiyiik bir ustahkla
etmektedir.Bu fiili durumakar$l,Ttirkile CumhuriyetiYasalannr
qok iyi
sesiz
kalmayaca!'r
de$5tirmek isteyenlerdedahil olmak ilzer€,Turk Halkrnrn
bi linmesiniistiyoruz...
gagda!
yer alanPabikhane'ye'
pargastve kotebaglnda
Sonubelli olmayanbir siyasetin
demokatik brr Tiakiye'ninihtiyacrolamaz.Onunigin,ihtiyacrolanlarFenerRum
BdyteliklePafrithaneigio scizdeistenilenruhani
kucakaqmaltdrrlar...
Patrikhanesi'ne
vazifelerini, huzurluve tartl$llmasrzbir ortamdadzgurcey€rinegetirmefirsatl yaratllmif
yasallagmast
s<iz
Laik Demokrasilerde
istedili din dzgiirluEn
olacakhr.qiinkii, Patrikhanenin
yaprlan
konusu olamaz.Dotayrstyta,bugiinekadargegitli uluslararasrkalnaklarcaTiirtiye'ye
esinlenerekgergeklegtirdiSietkinlikler'
dayafnalar ve Patrikhaneninbu dayatrnalardan
tarihi yaprsl
Patrikhanenin
ktiktii zarariarvermeLledir'
T;kiye'nin siyasiv€ sosyalyaprstna
gerefi, mercuilasalanndlgrndahareketetmeislegi.DemokasisiniLaiklik temelinde
geligtirmekisteyenTiirkiye'nindniindeengeltelkil elmektedir'
Tiim bunlar,Turkiye'dekalmanedeniyalruzcaistanbul'dakiRumHalknrn dini vecibelerini
yerine getirmeklesrmrlarholan Patrikhaneyedar gelmektedir..Ustelikbaskn diinya
iiyasetinin Patrikhaneyeverdili rol gereli, bu Lurum kendisinigoktatusmah !'€ hrgbi zaman
olan300 milyot OnodoksHristiyan'lnlid€ri (Ekiimenik)olarak
k;bull€nilmeyecek
s.irm€ktedir.Bu nedenlede,OrtodoksHristiyanKiliselerininyetkikargaiasrndan
iiydalanarak Tiirkiye Cumhuriyetiiradesidlflnda kendisineulusliuarasrbir melrutiyet
kazandtmak igin yogun dini olmayanbir miicadelevermektedir'FenerRum Patrikhanesi'nin
biran
qok agrkqayorumianibilenbu siyasifaaliyetleriTorkiye'yedahafazlazatarvermeden
antkbir zorunlulukrrrr'
dnie latrnmasr
tg:
€..t"i*rLar.':
l-- *+,;'.rr+larak, siyasipartiterive sivil toplumkuruluilarrnt'iiyele
ve baslnyayln kurumra,t aracrhyla,prrdun ddrt bir tarafindaTtuk Halkrmn imzalanyla bu
ediyoruzjiirk l l ilkl' yann
tarihi goievekatrlmalanydniindekampanlalagiiq kalmayadalet
"D[rNyA
BARI$'i iginde
dahagig olmadan-Turkiye'ninbu yarayankanaslnla)!u zaman
durdunnakzorundadtr.
{tL
,(t{
SavfaI /
Kimden:
Kime:
Bilgi:
Gtindermelarihi:
Et(;
<[email protected]>
<[email protected]
net tr>
SevqiERENEROL
com>
<ml{[email protected]
Kem;t HukukaularBirligi
qargamba
09:02
2005
26 Ekim
26 Ekim2005DnnyaBarrgrlqandoc
Konui
Arkadaqlar,
baqlatrlacakolanimzakampanyasrnda,6zelllkleiilkemizdebelliyerlerdenr0zgaralan'bazl
iqin
etklnligebaktsaqtstnrgiiqlendirmek
ioid" aycrnta,ue ulsslararaslkamuoyunun
yaPllml!tr.
ala6rdakiagrklama
Tarih : 26 Ekim2005
Konu : DiinyaBarlgligin.
SIYASETYAPMAK'
PATRIKHANEUZERINDEN
DIlNYABARI$INITEHDITETMEKTEDIR!
I
olan-imzakampanyaslntnbazl
ydnelikbaglattlacak
taglnmaslna
Yunanislan'a
Patrikhane'nin
istayoruz
anla€rimasrnr
Ozellikle
iqinag;drdakiaqrklamanrn
e""i"f"i"" O"n, iyiintaSrtabitniesi
ijlkemizdeya5ayenRumazrnlrkla
gitmesiistedimizde,
Yunanistan'a
FenerRumPatrikhanesi'nin
yaiayanHristiyanvatanda$larrmrza
i.J"intif,f"niefi ilgi.iyoktur-Yine bu kampanyaTrirkiye-'de
"Hristiyan hemlehrilerimizin.huz
,;;;etikte de;itdir:Bu'tavrr,GaziMustafaKemalATA|URK;iln
ve felaketesebep olan istanbul Rum Palrlkhanesi'ninarttk
;;r-6;uituga
;; *f";';;i;
topraklanmz fizerindeblrakamaylz"!I! taL&ql9l!rg!d!r'
"OtiNYABARlSlNl"tehditedecekve
Ttirkive'de
siyasetyapmak
rjzennden
ciinkii.Patrikhane
olarax
onan.azyaralaragacikhr'BugiiniQinmasumve,'oin!,zgudiig-ii"
Jo-tlemiroe
ne yazt
taraflndan
bulunanlar
talepte
durum
Qimdilik
Lu istektd bu tehlikeli
i;sierirmeyegat,srtan
ki hiq hesabakatrlmryorl..
"--'?"
" _ : Meden' :ellat
iiu niti:fi,i, rtu'l..ri lead: i'"i ^al;f Ca. i:! rar 'r
)
'
cKr':lsriirli!ii 'silfeF
I r 'l!';\ti; tal'ial
* t v e t s l , r l ( c t i n e i < q o t <b u y i l k t x z ; / "
;;tiqmel,
\ r r r r rl f : i
p1::l;:l: 11:'.:;:': !:'l',!: !'-'gn'tr! hriklr il'r( r'ir
",.,,,,,u.',,,,.',1",i;r';;:,."
,;",
duyflakisteln€en ci!'t3ir I
t^' yurigrlJeve beyn'r'l'lai1lka'l /e neJrct
",L"ruri,,L llrinryoruz
"tiim
farkllkesimleiiebirli&tr
,-l"i*,,i)uLo.p"ny"yu katilmave destekvermekonus'lnd:lbiitlln
bu birlr(!'l
ki Turknalkrnln
Bu nedenlede 9okl7tbiliyoruz
ortat<o:r iaoa iEiriiinde" olacaklrr.
'.]aiabei!i kat_npanya
'
kiska(l11ac-a(111
sarlresince
Saygtlanmtzla
r l l r a nn e r X A R P B U L U T
S ^ \i r I r l
t{0
L, )
<[email protected]>
Yeym DENjZEL<[email protected]
l|>: ZAMAN-ANTALYA
<[email protected]>;
ZihniPAPAKCi<[email protected]>;
P-MHP
<[email protected]
orgr>; Sadid(IEN <[email protected]>;
Serc€niiACAOGLU
<[email protected]
o[g>iSelimBUDAK<[email protected]
com.t|>;TaceddinURAL
<[email protected]>;
<[email protected]
com.t|>;SalihaQOLAK
TV-KANALA
<[email protected]
Yal9rn
con.tp; VahideULKER<[email protected]>;
BAYER<[email protected]>,
SERiiAN<serhanai(@yairoo.com>
; Rezzan
<re,'[email protected]'TurgayAlp <[email protected]'.com>:
CUNDUBTY
P'
Ki mo€n:
Ki fne:
GAnd6rmetarihi:
Konu:
Kanal<[email protected]>;
TV-KANAL<[email protected]>;
umutOzen
<umut [email protected]>:
<[email protected]>:
Rarnazan
OzerCetinkava
Kalkan<[email protected]
27 Ekim2005Persembe00:48
Pat.ikhane'nin
10 KasrmSaygrslzlrdi
Tarih | 27EkiBt 2005
Konu : Patrikhane'ninl0 KasrmSaygBrzhgr...
- ATATilst<-'rJ .t-N!.a4cuNi.1De, p.ir^Ta-irJ-{l{[!i'NiN 1q (,As!t4 oyuNrJ!",
- KIBRIS'A BIR MIJDAHALEDE FENERRUII PATRIKHANESI ARACILIYLA
YA?TTRILACAKI..
|.,h''-
i.in h.,'.l.nrh
4 6."
plAtr'n, -i..ir.
. o . o r $ z r r t -" , r t , a t
,,,ri,ml.r,n
' F L^m,rn;cr ^,. Fl
tarafindankont.olaltrnda
Partisiyiebiilikte hareketedenKrbnsRumOrtodoksKilisesi,Patrikhane
htulna!. iste nekkdir.
Moskovave BiitrinRusOftodoksPalrikharesi'ne
yakinlrlr ile bilinenve bugiindebu
Oegmigte.
dinselbagh|grnsilinmedigiKrbnsOdodoksKiliscsi'nin,ABD'de olupn politikalarsonucu
hazldananAnnaPlanlnha],lrdemesiunrhrlmarlr.Ilu nedenle,
ABD taraindan"Siyrsetten
I(rbrrs'takiABD'nin stratejikglkarlarrnt
Ekiime ik" olarakgdriilenFenerRumPatrikhanesi'nin,
yerinePatrikhaneye
yakrnbirisinin
seli5lirmekigin.KrbnsKilisesinirhasraBagpiskoposunun
kararverildi.Konuylailgili tara., FenerRum Patrikhanesini
ziyaretedenKrbns
seqilmesine
Mefiolx)litleriy!ebirh'ktealrndr Toplanlrtrrihi iqtrne1,ankki 10 Kasrrh2{105olarakhelirlendi
ATATURK'ii affnagUniineoz.ellikledenkgetirt,lenbu toplant,biiliin boyutlanylasiyasetien
vrnr,mrtt:,ltr'li.t;\'^dF
P e t r i L h r n c n r n\ . , \ t r , l , r ^ n r . n r , r e f r e l i r e t l e r r . e c r z l 3 l n 4
1q5mi
hiq degilsebu toplantricin ciddenuyarlmasrgerekmektedir
Bu toplanll"10Kasrm2005
makamlar,
tarihiI}delsta!$.rl'Ca,r,.esinlikle
-vprlna*.:ahdu.
atacrltylaKrbnsRumkesimindeyaprlanhu akrlalmazo1,unla,
hu kumtnanedgntsrarla
Patrikhane
Ek0menikliksrl'atrverilmekistendiEi,eokagr(Qabir kezdahagdzler6nuneserilmekledir.
SSvetlarrmla
1!r;:rrrlirh \q"'R! I I I
!,...i lrit' r 1-ii.Ir
\'iinrtint l\urur{ l}tr.,ki}ni
l r , . l i ; : l b 3 i r l i ! - \ ' , i t i r r !b r \ j ' , r . ' , r l i r ,\ r. r , r : ] { l r r r si ' r i ' r ( i : 1 j i ; 1 i l
e.ola;l: SLli-iostclr.oIg- t1!wn.rlcIc,lt.g - \1,r!!!.sf(lrds.rJr.d!'
i lLl i, )l i
I
',
Al'dI aalir -A.liSU
Brk!n
irnz:rsri1e tayrnbJilr b:r sntrt
icislrri Bake*r \hdiilk.ldir AIiSir'!nn l4 iL!:ttfl ]1t1t ".ii1t\:t
gerek9eyi
.?6 f:asm 2l)01 ginir
iinergesiner€rdigi yanttlarn higbirisi tatmin edici d:giidir... Bu
'l o.ofl
AKSU'nun imzasrile TBMiVIBa$kariEntayollarranrine bil sollr ijnerg.sindenokwnljirl
bdr$ Andla,rmot!'nn niizdkcreleri \lrattula Pdttlkhane4ia h* Iijrk karun oldrik illketnizd.
kalndlt * llttat OrlorlokrvuldnldTlartrjt:il)'c trca nhahi hbntel \'enrcsih!ttitttscntjl!ir. P!!/rit<irl
Patrikhaneleili$hn he4dngi bit'hukLlki 'liizen[et1e
sectmsilrecinel\kin idori esaslarchsLnda
yaptlnam4ur. !11t.\cbeplelr?/t# I?un Riliseti'ttt dii.r Lufun,latt|ttt2tt fLtbi DLlu{lt illdn |e huA:tlki
Doldyttq'l.t hukttkutttuzdakinevcul ko,!!rol nekan!1fiast rl)z konuttt kun!'!!
etatldr 14)galaktraklaL{tr.
ve pahik iqi| sdzkonusuohn hususulr
Bakarhk
burade.
ifin.yhtlir."
]-asalarrczdilldepatrikhane
bu agrklamasuragdre Berg$na'da
Bakami
di!,er kurumlardan farkl ollrradrgrnragrkgabelirtirken,
ragnenhakklrdaiilern
yasaloruygdanmamttflr.Patrikyasalalrihlal etmesjne
FenerRum KiJiseJin€
yap mamritrr.Bu durun aslmddbakal tga bagl gii!€ lik giigleri tarafindanlespit edil:nil olmasr
-.- O zalnalr giiciioii yasalatdanalan bakanhk, kendi yaptlgl aglklamalat ile neden
gerekmektealir
'Ii:tkiye'de
g€liikiye dii$ti? itte
uzuncazarnandrrsdylerenve stkrntlslya$anar!bir turlii anlat nayan
"Tiirkiye l,ir huk k dedati" oldulu goqefinin yadsmmasiYdr'
Ist€nens€,6zellikle Lozan le
varl&m ve biitiinliilnoi!
T-c
D€vletinin
ihlal editmemesil'diBu y::saiataynr7-amanda
Anayasamn
vasananlarkoruyordu.BuIa en aok dikkatetmesigerekenbakalrllk.IqisleriBri(anillldrr!Bergama'da
bakantrla bagh bifimleriD gdzii dniinde \€ bilgisi dahilindcolmu$tur'Bu redenle' 8-9 ve 10 sorularln
ya tr iqin Dqirleti Bakarhgnn g6sterilnesi dolr'Lrde[i1dir'
T.C. Kiiltiir 1€ TurizrnBakanlginm -?3Telt\nuz)1.t06Siinkiiyazrstna!idr€, 1-2 ve 3'cteki yafltla
"7 Ekin 1998ta hinde. ilitle BskdnL4mmilgi (a) ve ft) yaelannda
dogru degitdir. ileili yaztd4
inanEturizLti (eleev..sindekfio sli/eli difii t7!-i1!-aP rtasno izifi vriktcek kiliseler re dider k'k'r ler
Demekki, Tiirkiye'doain yapllacalolanlanyetleri Iqitlerj Batan}ll
heli ennt,ttir",d1nih1ektedir.
yeder,
Bn
izmit-Selguk;
llteryein Ana ve St. kan llazilikrst, Nevteltr; D€linktynbeljrlemis.
Piet
Kilisesi,Mersin-74/srr:Sl. PaulKilisesi,lspa a-firha{; St Paul Kilisesi'
Kaymakl. Hafay;St.
Antalya-Demre:'r\ya Nilela Kilisesi, Manisa: 5i/4 Butsa-i:nk Alasolva Mi?€si ile Konsiil Saravl.
Detizli-1'amukkale; Laodikya'daki kiliselcr, olarak srralanmrqlu.Gitiildrgii gibi aldklad kamrda
Krzll Kilise'ni adr bulunmemrklldr!.
BergnrnaEr so$ Bergana'da yljarar at'in ,-czal.t;rdc,Kiilhrr re Trrizrr Baiarrlgr'nrrrizarir Valililirc
yoll4dr$ yazlsrndaayine miisaadcverihriyor arna igi;leri Bakarlrnrndevreyegiinesi ile diler
".t& h* kc ddha xil1 wrik cct- "
bakanlrgn yazrsnm alnnanot diiglliiyor,
Anlasrlacagriizae rcsmi errahr ii?erirre ' :t)t1biy liE llaha izin rzdfu.?,t" not$ bri seferde?8 /lt/:j/
Adasmdayi{re
?006ginii 50 km'lik alandabu seferdeAli Bey-Cunda
962yumulmustur!!!Ayvalk llx,
'ittcotq Turiznti"
gtkarak 96z yunrarak kendi
drlllla
ile
bir
alanma
bahanesi segilet
irslelik sdzde
gdretrve yorLunlaj:'iil:lrr
fsaliyetleri
BunurlaberaberPatlh'tekiificai
kendileriile d€ Celi$miqlerdir'/e
oyamuk istit'oruz l Ciirrkii, T-C. Devleti ! rs:rLmornher tiirden DIN- I ARIKAT-CtrMAAT'Ia iigill
irticai faaliyetlerckarti var oldogunubitiyoruz...$imdi, ,\nayasanmnas ihlal edildilini grinneniz
igin iElenensuqur lesimlerini yine bilgileinize sutuyoruz- Ve sosyoruz GERECINI Kll{
Y.TPACAK?
!j
j
,i:::
' ':
.i:
i
l
: , l o ll i l . r h N 1 l : r r ! f i " . , , r : r . i
Yinrtirn li:,f nhr lr1i5krnr
Q-",t
1
(c8
:0r.)5
Tsrlbr 08 K.asrn'
r
i
R
l "u I \ M A ( i { J l \ "
A
l
A
Konur
DEc[l' A TATTRK'E
A\ | Il AR[\ o\0N]8. l)\ i FJ ]-t{i\ I tt' uti L LJ ^]{li4
l0 I<-ASL\|.
l;n
r/!rRtltt{rurrl6N:r'rDf,
"-jq'\N
ct!\rarwo,rln ^Trxil'(
vT t<uRDIr{Lr
ANlI'tCAKTIRI"
'Jrgiqme
z
Tiltkiy! t'u0r}1lfiletile Cumhurilet'in
10Karun'.Jetoplnlt,lertipleyenP{tt)gi1t{srllredtii
liiicil
Brrna'1orkiye'dekibazrskll eYvelleri4
ilkele{nin itntindetek engetotolla t irliix't'ir"
' Dnun
ii3tlenrni$tir'
ss.$nP{{Iik llrretled
UATATURK
vemredili re korlcttklafiivin. uu g$re"i5tirrtitlliol3r6k
toplsnh
lttantul'a'I epacdlir
io i<utu'ilos t"tir'inao
i"r"'e*ii or", pn'ior,""*"i'"in
('!i{!I itRr ijLU Bill sAvA$TrR"'
til i'i. usvielii,nl s.'\!-uNi,iY!,ARA
igerisirde
llalkt' bugtlnJebu g'}-lem
Dun, gandkkaledemrjnnrlentriistilnegiilen\'{tci' Ttlrt
2005
Kasm
l0
Pfitiqin bu k!tkrtftasrrlsiiunrnluru. itzer;nectear",, karerl*lai gi'1e,:elltjr'
arrundadtr'
tJii-;,,aen onc. te tst ii ki so*adamutlairayonrtrerjlnrek
6rcllikleder'I -ettirilei't{rlJn3llulnKesnni
O lQln.l"ki nurr.,,.n aolaar..4TA]'1JR( ii &r'in:rP'Jrriir':
}$al }ollarddr
\orut:u e s{{r'nl!lt ilc-:lil:'l\nhujds \surr'r'dkoler!tofilan(lnrn'
Basptilolusunun
iDr,riitrrr:rranaLsd0reL'rridengelcnh'r rurlri\rh3\| F'1'lcrnrh
brhoure|lik Nrtekjnl'
gcleceEirri
i[. 6!c(, Pahilthal. ye yi*ltt kalnaklsrdlttbir D]'4[
ilcak baltlrnadtgtntdEjendik"
la'ef'ndan
Yunaristan'dar)aprlhenrall,yOrriino'tirstegePir'itt-traut
ltdylesibir toplllntligin
T C Devleti'dinyttkili rnnkalnlarl
ikinciNi, yrptrglmrzmllra.satlarsonra-sl.
I'Taaetlen
letrik
vine hi9 crelr
yuprlAr'
eragt|nnay{p,p uyarldut ut*r"nos'g"t-Jiioittu ii' uuoletrda
bib'k
I;stelik,
r azgr4medi.
tu i.' un,'asn
ooro1,.
i o""r.*. ,,,*y,:i'.iiiJ"i,,uaon
iiiJ "r","i, i. r"kint"".lel
i Frlnt de!let'r'eon$nkuuhlsrlnl
miisrisd{!eLueJ&c'5Ebl" 'Jnbeltrl
ii. t Ustuhlrlla
azlatliL k6dalksrsrl'-olnradl ('ilfll(tl'
idsle tdfn ytiieticil€t, bu topraot'1ryoptrrillrnui 4rrr e!)
t'aLr'k1e l'snillane gokranverlilcrili
Devletinyerkisinikullsn" f*unl* iit' i'' utlilo;1ff kt
a{nrltor..
'
suouj-oruz
bilgistne
islnuoJutrur
i9in,sorunu
0cUrlctirii,Halkrn-\TATI|RK'csahipttRnrasr
istediEi
bugitnkendisii+in
iii"aiSi gil,i T*i,i" c,rn,lrrriletr,itotitilik 'nalanlnr'I'auikhartenjn
TBNINi
Pn7^{Nl-tR'un
annda'
ilk
currllruriletin tr
Unrrhrltn.
rr"""-ti"i",ilta* ii,,la1rkaldrnlrn4trr'.
"
glllikt€u
sonrr
Irct
tlirlll,cvstft
'Efrudiltr'
tc rlgrli
Patri*iranel
-kun'trur
"oli:it. t"t"natf"""aoda."-e'
Bulilrr
L'lm^srdu'
bit z-a''cri
Currthrrdvtrn
enr
sdzlerinin
;
ii"oit i"rir-l r."f*'mrsirr"
Bu;altri
crn$urileli'dir'
TirAi)o
DcftroLrui;l
i"r"n.;rir,:'rgdrt
,"i""ri"" rqt"r," *frrair'. (orun'nar
Milslllmsn
dolu/u
silrdedcLs'rn
qflhifirrrrtcaLirrl{rlkrnrn
ii. ",n .i,* i rtrr.rrutl,tnmfrrrdtn
:i:l;;i;;;;"i'l;;.
biristesiiordubenj'J:r
re'lcrParikhanesini''
;i;rilii', t"ia,l'- rtur''r}e.
hiflilerl€eldsetme\inidslaksbullenmel",ccktLr'
T urk
bir toplsJlrrsuu
de.Patrikhane'ninl0 Kasrln:ir05 tArihindeATATLIRK'li hedefsldn
Bu fledeDle
$nrtrdnn
ve Gozi Musornttc ral ATA IrIRK'l l0 Kasrm2005suntl'
;;l;;;;t,;;t;-k"ia";;;.ak
rpkqasavatacarr
cLirlHURIY*ET'e
A1A I dRK t lc kufdirfu
l',i"a..i;i"ti"ii"a;, "kulls'dsdegi),
olqn
veCUMHURnET'e
ATURK
Hrlkl Ai
Iiirl
arracli:i'r'
oniir;rte
RumP0rdkhane-sinrn
Fefl€r
paflilet'
ttrsutlubuhasn'si'v4ei
ikle istL;rb!l'dn
gdster':cel
r'
t?'ll
r:-r
i"i.
,",..
;i,}}'i.s;i'!,;.;
. . . , , li : r l , r : .. , ; . : . j , : ' i " ' i r , r . '
'
r'
r lr " ' l
r
'r'r'';r":::
tc7
s )..'
'I:lrill
: Il Kaslrn?006
Kolu : FenerRutnKiiis.-:i EL,.irneiilk
Olqrea,L:rlkirk)JeOlLrr?
C!nhurbd$kanrPrpa'!r,
Iieirer Rgm l{ilis€sini [.kiirBenikVtprB*k Itiq mi lJnvct{di;ri?
SayrrCunrhurba;kaDrn
A N.cdel SEZER,l I Ktstn 2{)0(tgin* yaptl}rkotuirrrad4
Alatiirk'egdrclaiktiEit *daru olmakalClitnu trelidii.lirndisjt),rlCurnhurbagkarumlza
Papa'nlnTiirkile zilaretininasrlnederrnr'n,
lencr RumKilisesininEkiimenikiijir:in
tan$maslanlatnlnageldilini bu durunrdaartrliTitrkiye'deLaik Cuinhuriyetten
sdz
edildmeyecegini
hattrlatmakistiyoruz...Ciinkii,Papa'nin28-31/,(.zun 20a6Larjhleinde
yapacaEt
ziya.ettnafiacrve ayrmtrlan*esirrleglreye
ba;iadrkgabu gerqeklekargrkar5rla
brrakrlryoruzl..
. Konuylallgtli 9 Kttstm2006 gnnnKal0rmltk
llaberServisi-Ajansrnda
yer alan
haberegdreVatikanadrnaaQlklama
yapanl-ardindlrPauiPulpar'in sozlei,,llrpa'ntit 'hirkiye
.iydretini, devletkonulu olaruLdelil,,ltt uJutntol,t dI )upiuEt Ecrrcgini(,rtnt\1
g*artmt;trr! Ziyuretin.is amdctisedoEu-btlttkiliscleriarusmtlaHt\tiyan Bir[iltjli]1
sallawnatt vaIener llllr) Kilirc,tiftinekincni,tlrgioldugubir kezdahavu.gulanmlltrrlBu
nedenle"Pdpcoun1i:/kr)e .lf.treti rkir?eftik bit ktrdkrq tu;ry.Jcdkhr...Ziydrelisen ii?e li
krtmtlikiimenikPatrikBarrl|olofieosI ile yap ucakolan gtirijlitneclit
. . llir +ok kiti pdpa' m
Viirliiuan hir iilkeyelapttEt try.rlet nedeniilc dtnler arut;l tliydlo{un i)nplanu gtkacaitiu
diiSiit'ttiyor
a a ziyaretinusl umaa Hristiyahbirli{inin suElantnastdlr.
. " demi$tir...
Laiklikada ofmaksae[er, Papa'nrr?8,30Ka*mTirkil-e ztyaretiile !ene. Rum
KilisesininektimenikligiVaiikanterafindanJartnaaaksa
ve bu gergek2004yrltndaritibaren
biliniyorsa... O zaman,laik Cunhuriyetekarsten tri.iyiiktecavliz,bu ziyafetile
gerqeklegmeyecek
mi? Yoksabu nedenlemi Papa'yr28 Kttun 2016gtnri ATANIN huzurum
gikai-1acaEtz.
..
EEerFenerRumKilisesininekiimenikligiile f iirkiye'dekilaiklik zarargelmezrahalllr i1e
hareketediyoffakve bu gergelekar;r halasesizkaldrysak,
R.T. ERDOG,a.N'rn
veya:iynr
'LC.
diigiincede
ba$kabir ki$inin
DevletiCumhurba;kanhsna
ve soruasrna
da hazrnz
demel'tir...Tiirkiyc Cumburiyetiiivaredenlaiklik anlayrSr
bu yollayok edileceklirLaiklik
konuianlardan
konusunda
hiq bu gergekleriduydunuzmu?
laik Cumhuriyete
meydarokuyanBarthoiomeos'un
ricasrile Trirkiye'yegelenpapaiqin,
PapaAy? Sofya'l,agidecekmi, gitmeyecek
mi? Diyerekg6rti$beyanedenlernedenaynlakL
Anitkabirigin L-ullan
mryorlai?
Arutkabirdahamr az delersizAya Sofya'dan?
MademPatrigineLiimerikliglnikabuletmeyehazirsrnrz
Ancak...
j\'1rstatlie1]l?l.:-i-r,"i.,1-.;i"it:."j:rrr.,1rr:1:r71i:l:1:i.:.|t:'.rli:r'ilir;::.,i:r=
.llJ!
t; rl]lilt
lluir-,:rncr l{.\llAI}ll,:.1 i'
rll ill i { lii+ !}i; il;j
S;l/ .l: ri
Sal fa I ' t
{Qb
Sevgi Erenerol
Kimden:
Kime:
G6ndenne tarihi:
Kon.r:
<[email protected]
org>
<[email protected]
SevgiERENEROL
nettr>
'13lcsrm 2005Pazar15:48
ilt: RE:gkumenikti,
arabulucu
oiduJ
trttp./.!vy!w..ranJ!r19o0eJytetigignD3051112l42a68476hlfi1
,
I
I
"""'1Y*
+o*^,Ll*'u''sar/\ eLd*qzki! "- :t ?bVrt\..\r^^
";:ffi
E"J'' a'^^i''t'^
&,-"r,^u+s;;
A.o \a4a+\t1ia,,--,"lo-IlJ-.
i,., eo!-r'zi&
d,ulvv.c^.,'-a tl-b-
'"'
t**"^' *l T.-.Le r'tniHiL,./Y'u'q..^
I'n'^^n'^..'^'uM?:
v^&J'
;
*
t'r|.;^ac:1?*,s6,2&
lo"J"'
L'n zWit'It'^ s"'^'/a bL* d)'
;gtol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^'f'tiit'oiuii
)y"-L,". r-rc.^'''er""ne'r^r'
La'-du!+ v< tf\ u'+c't*t-;' L'a4v^^ah/
i^*i'i,
', ^nrlrt t*, gier16t-rt Ve{d 9,'ta"t^
TiRliilt:'or,
r r.,t,r'
^,t,.,,,
hoN(I Yi\.4\B\s'\'\'1.
RAgrNrOSKIc.{Z1,r,R ( l,lK.tt:..
I,ROTLS.IOCtTLAR|N
r
b*rtf^
,Li,rr,.,*o-,
:"3:
ffiY
n-,.\.^.a1,*ot"-... Wa eru\
\LvEr.Df oLDt(";lGror.H \rNsAl ':' r0-ht\rDFt.i,rLnt.rrUc-t.-!;[.rg;+1,
istaflbul'da,Patrikhane'ninYunanistan'aSitmesiydniindeyaprlanfaaliyetl€r;,birde'(>-L;l*-1",^,",u-tti,
Yumnistan\ndikkatiTii*iye'ye a,.; 91aa.[a.
Patrrkharc'niq "10 Kasrm'da" ki, toplanbsrdaeklenince,
gevrildi...
+!a.-ojo- V- to Fratid
KarolosPAPULYAS,konuylaiigili olarakDr$iileriBakafi Petlos
YunanistarCumhurbaskalu
g{}ka9*
MOLIVYATiS'ten bilgi aldr.Drti$leriBakanr,I'nrkiye'dekiolaylandeEerlendirirken,
olarak"AB refor larurn Tiirkiye tarafr dan biran iinceyaprlmasrnln"dneminedeghdi...
Anlat aca&gibi, egerbu AB reiormlaflbiran6nceyaprlmazsa
Tiirkiye'de"igler kan$acak, demek
istedi...
- Bdyleliklq AB reformlartnur,
ki nlerinve ne igil istediginide anlamrg
olduk...
(:iirkii. Yu0ffri{itan
Patilh.lre dIiinde}?p]laflptote$tolann
rerevedi]gntgittigiri, ,'pnttestocuhrln
gaziter
derl;n
gdrmii$1ii.
Yunaristalr,
kavglla nalitn gokhekltydl.linede.
[t.t nr eski
eekti'!
kamuotu da YuDarhalkrnaLir umutvernek ianr,Tiirk N4iililgitim BaknnrnllrRuhbant)kulu
prot€stolartnLibul edileuezolduEu,'] rzll,lt.
korr$ud! desleginihahilatffak,'trnesnetsiz
nnsrt}lz:Yrrlanistan'<tn
hig.kirnsegrktpdas$zdeqo\ lit!met)l olm. ,'patrikhanc!-!i
FAJkxlda
'fiirldye'yi
zo. durumdabrftrkmakigin,dzellitleAB dezdinde
buraya ts$ryalrm"dcmiyof.FaliatPatrikhane'nirhertiirlii olmazlanylailgileniyor.IIedelleri."poliiikesqhkra dolayr",AB y,-'lurda
gitfiektekararhgdaikenI Arki',e'yisrk'thrmak.Yunalistanbr agrkoyununu.Tii.kit'e'yekn$r
giinterdedahadabissettirecek
'doinnijzdeki
ve bilil,orun ki, bu isteklerkodusunda
frenituhnayao
Ylnanisan.ba$tal{iikiimel olmrk ii7€re,iilklrnizdebulunan-A.Blobisinidekesinlikleaileden
grkafircaktl|.
tr{iiti Oilt Plalfomu'Dur,"PiurikhaneY narrislrr'a"gitsir!}isrnpaflvasrnm
h;9t{rsrradan
birjstek
alrrrdla v.r 't* ]r'd,",:
1,',,r',ir'.'."1
li,j,.:il\ii1\:l.iri
.r
r : : r . l ' . p : , , : : r ir l : : 2 1 l . : j l , ' i ' " i r r " : I : ' r i " r j e J i ' ; i 1 r ? , : . r j i : l i : : i r i - a i : : l
',
::lrll
l l j i l , ! r , i : J l ! l : r i ] ! x r l n l r i ! i l l il r , , , 1 r r r r z a . ,. L\ ij, i l n l j u r , . r , l , r : : i u . r i i ! , l i i j r t r , : r l . r :l j r i r : l ! , , n
j | r / ; ! i i r { , d ! : r : r ! i-i r l r r , h i r ! l ! l . o L , ! r l I ' l , j r r l i r i r ! r i i ! I r j , , r i ! i i i i . r r c \ r i l j ; i i i ' L i l , r l l i i r r r l L i , , , t ! . , 1
k u f | ] ) L tr ! t " - ! r o d c r r f a r c , , , / r l : , , ; u r : i ' al.l i f l , i ! e i l , . r r i r r L , ' . r a f r! r \ l r i I l r \ 1 n l i i r t r o / l N l j l t l l |
h ! r ; i . L r n c x i r l , i r k : l r r r n . i t l i { 1 | : t 1 1 ! i ^ 1 . x i k ' l i i r ; . j - t . r { ' r m h I t . i . r l ii p . r { x h n r N k i { . . , , r e r . . I
b " i r r r l , r i i : r t t r l . i I d ; t ! i , r ! r . r i i \ l r . l i , , i t ; r i i :i ! r r r , l l r i i . r f r t r l i r r r { , l . l i r l : . r f i r r r a z . t r ! i 1 l ' ! ' l ! f i r r d . : , , i , :
i z J c l r b i l i r ; i r i : r . P s t t i - ! i n n l t . t s i r . h . , l r n b r . l r e i ( i r r e d ; ( | ; . l l i ( h g , i r i ; e 1 i1r u p r o t r s r f , r L l | .
1llii.e.lril'rh,1l|i.rl(jj,l'|rij\l]|.1't'll']i|1.Jal}iillIJf!il|itIt;1tDL}':'ht',-.iikijl:cc
1-...7ltrcLilu. Fo&.o* t^c.<>Jr.sl,^e-'^,Y,-,,*^r[i^.,.
","i'tr
r> ' r.r \4,
o.c\i\-Lh
,4!r(-A
fir^,.
o
(
+{':
i
t^^
,6,"t-7,ur-;:
q , , . , , , j , - . r _ , r. - i - . ^ i , i * & ' r , 1 { 1 1 . , ,
' c(/.$
{():
L.,-.,i
.i!/g.i
Se*ir
:
.A?t
.-:1<14
{o5
P:rris: Papa 16.Beredict'in TiirkiyeZiyarcli
Trirkryeye28 Kastm-i Arallk tatihleriansrndayapacallziyar€tdncesl'
Paoa
'piio 16.Benedrct'in
onodols
Frunsa
dtvenleyen
toplanlrsr
BasrnMeriezindehrrbasrn
Utu.turutu.'
temsilcisi
All nezdrndeki
bi"t"p.rf"t x"tOfasi Ba$kanlve FenerPaln$ Bartholomeos'un
Tiirkivesevahatini
Papa'mn
bulundu.Enrmanuel,
geqitliagrklamalarda
;;;;r;;1ifi,;;;tt"l,
.'eklimenik bir ziyaret", olarakniteled..
FransaOrtodoks
Papa 16.Be[€dict'inTiirkiye'yeyapacagtzi]aretoncesi.agrklamada-bulunan
AB temsrlcisiM€tropoht
iiJkopostararamttesi Ba;ka;r;e FenerPatrigiBartholomeos'un
'rup"'oln Tiirkiye seyahatiekii;enik bir ziyarettir ve vatikan Ktrdinili
i.tiou"r,
kiliseleri
tarahnrtan rta teyit edilmiltir. Bu seyahataynca Katolik ile Ortodoliis
iinemlidir"'
da
agrsmdan
yol
bulunnasr
,ir.iuo"li **tirr"rn gdziil"bilmesiiiin bii
ifadelerini kullandt.
'TiirLiye'de Patrik Bartholomeosiun
MetropolitEmmanuel,bir'flirk gazetecinin
Ekiin;trik slfahyla ilgili tarhlmalsr var, bu korudaki giiriiidttiiz nedir?'sorusuna;
Ekiimeniksrfatrylailgili herhangi
.lniri.lsio Cotlbotinople PstriEi Bartholomeos'un
yana
bir tereddit yotc Bu tsrihi bir g€rqektirYebu slfat 6 yiizyrldanbu
boort"rti*fir";a" lullanrlrr. T-[rk tarafrmn bu ufatm kullamlmasrkonusundaki
to.uo n"rdu. Lsik bir iilkededevletin,kenditopraklanndakikiliselerin
J*tuoO"
oigitrks.r$trgtmhie anlayamryorum'MeselabetrFrtrua'daki
i"rrr "af"tl.tl"""$na
ve devlet
Ortoaok*Prt"ikh"i€leri'nin Dkiimenikt€msilcisiyim,bu sfatr kullanryorum
o.Dkiimenik'
bir
istanbul'da
patrikharenin
sdziikullanrldrgrtrda
firrsmlyor. Tiirkiye'de
a"of"t k rt"""E q"i.litrdeyorumiayanlarv:rr. Biiyle bir hedefimizyoktur, limitimizi
biliyorum" leklindeYanrtverdi.
"Fener PatriLhanesitritr
zorluklartndan
M€&opolitEmmanu€l,aynl gazet€cinin
'f"ft*ititii
"1971
phndanil yana kapalt
kartrllkolarak,
""Oit uo zorluilar?" sorusuna
haldeel
luiuoau Ileylaiaaa'daki Rlhban okululun asrlmasr,kilis€lerimizeait oldulu
ionutan .iiit t""itnizirt bize iadeedilmesi.Biiyiikada'dakiOrtodoksy€limhtoesinin
knllanrlmasr,Tiirkiye'de qal4mamrzaengelolutrmamasr"yanltrruverdl'
"Ben Yonarlvatandairve patrikhsneiiyesibirdin adamrolarak oturma Ye
Emm.Lnuel,
"lam,yorun. ilahiyat okulu a{f,amrza izin v-eBelertriled€rsv€recek
irirl-"'-i""ra"ti
Tiirk
vabanctorofesiilerle 6[rencilerin geimesikonusuC'iziilmli{degil' PalfiEin
aQrklamalanntla'.lstanbul'a
surdurdiigu
iri"oaui ot.u t,,"untuiuguvar' Sellinde
"Bu patrikstfatrla ilgili bir durumdur'
yerverii.
Emmanuel,
ionri"otinopf" a"^,,sine di
koyarsak
t*ftt" cooitrtinopfe Patrigidiye gegtigiiginbtiyledevamediyor',Buismede srnr
dcvam
mdzakerelere
6ilememBiiAB-ye adavolaoTiirkrye'nin
adlandiracagrz
oatriAinasrl
yer atdrgrgibi digersorunlannyanudaaztnirklannhaklan
itt.li ii'" t"t"n**Lpo'unda
i:irre',':i taz': ,lltir:-:':r: :Je:ler!l'i::i!r./ed'g3'-aCatil:k'l''-nr
ii,, g"r"i l, ,:,:.-r,s.,li:,:i.:ri
:
ll
r , . , ,k , , t - . , .r . , ? , . . i -, ., n : : ! , , , : -!(: r r . r ; r , r : r ; ; -. l ' - i : { l } i i r 5 l l , r i r . r { ! r ' r : : : ji{}{t'!; ".: r
Gq
/ 't
,.../
: 9i!:::
tl
r-:::..1::'fr
tllr)
K{tnu r Laik Cltmhor;i_etDin I er6ninii\Juciili1]eneillum l(rli,iesiilinliriiide. ..
- sINt\ lKRAll BtNlll {;clzt, tiLrJl!- ! ! r!'l
- PAPA, ts.{EtMSIz Tt,'RK oRToDoKs P.{TRiKII.4,N[siN.i ^-UDENZi}'ARET ET;IIi\ oR:
fatranrn liirkryezivare|ntiliskir, L-,ti]\ lt Rt.l\L,.1ItHt-l{t\ht{
adr .r aonhxrba+kanrna
sOlleo€cellek soz, "seninikram beniff giirii kirr-rtai,,dentekolacaklr.
,\nkara'4rn diiin giindeflrne g€ler iiinte'1.|i b t)..t) tsaib.l(anllx lJasrn Yatm Lnibrmajt.oii GeDel
i\,fddiilliigiiyeikisittdeolanalrodiasyonyctkisiri i:cn!'tRu l Kiliscsi Lulia drgi i*in biiytiii ihdmalic
tel€ior aQllrak sureti lie uyallidr. {lni6rda blr uylnyl ciddiye alarnk akeditasyon rwr
$1dw-Drtria..chate.orq
adresindedii?e1hne
yaptilar.Nalrl irir diizeihneyapt*iafln gdrmet iijn adi
gegensltE)--i?iyareiellnenrzyeteriidir.
Diger t:uahalt,SaadetFarnsiii 26 KaJ ri 20tj6gunii llipa'nrn I irkiye ztyar€rmeilitklll yapacagr
protosfolnitjrSi in konusuilc bizi;njlgili ziya.etekart, grk]];annz
!tras'nda
ancmliI'al*lrlrklarvardtfl...
Papalxr Til*1ye ziyareii- fener Ru[r Kilisesi ir] daveti ile lefgekleslektedir_ Brjracla
Curitiurba$kanhgr nrakarruyalruzca prctohoi qergevesindek llatulmaktadlr. Ziaretln as a]nactt
kendr ifadeleri ile ekiihteiik kolutk.er Iatlyacaknr. iJu nedenlesdz konusu ;yaret drnl degjl lener
Rad Kilisesinin ekiimeuiklik siy?seti ile ilglldir. Buda Tiidiiyd {,lumltuiyeti tarihirde Lajk
CudiluflyctekarF yaplllDrlc1rbii)iili saldlndrr... Ciiriidmeyen budur,.. Girriindeyen budur..,
Ci;finmeven budur... Ciiriinmeycn budur... Cairii[meven tudur... Yok;i, ziy$etj Plpa'nln
inoedin llz. Vtuhanrmediqin ettiBi, np{alcas{izlerin ii-jtiire otwtulsak. Fapd rr I iirkye ziyaretlrc
iliskin asdgergekleriAya SoE/aaldaflnaclslnda
oldulu gibi kamuol,r|no
sitstermerrisolDruz-Br daful
biit iik br tehljkedirl Konrryu U-iisfiyar-llliisliimrn garrqnasma
ddnii{tijnneiigibi bir riyetnrxz
kositliklc yokt . Bdylesi ucuz bir proyoftasyona
da aslagelnreyiz...lkistiyiu diinyasunrrulani
iemsildsiolan Papa.labiiti Tiirkiye'yi ziyaretedeceklr.,a.,nalnr ziyarct,e[er Tiirkiye'fts yas]anna
kar bi. plan igeriyoas4t1uziyarctekaryl d rmak, Tiirk fuIilleti ve T.C. D€vleti adrla
1- D1e$ruiyetin€
\..prxr
he,lesin
aslile bt nc;goretidu.
sdr€v
Bu gezi, ),!rdum!z iizcirlde oynal olunlarlo en onenli ay{*1 ola{ Fener Rs]n Kilisesinin
LLiineriikligi itin yaprlftaktadrr..Ankar4 bu palantbi. gnJilii:rit:re
dair bozmayare yszrk ki giicii
yememifljr. istanbul'dakiKilis€irii arac an emir buyunnrilltrdu, "Papa'nrn ziyareti 28-30
Kasrm'da olacak, Alkara'yr sen, istanbul'u Fener org:rnizaed€cek' denri;tir.(]yle olrn[gfurPapdnrn Tdrki,vezilar€ft[e aracrhk]apdnla., liirk i,.{iiie{rra$
gejtek
bilmesi ye iannrasrgerek-dn
Ilcdef
TIAINI
brr
ER
ohn:
rdrr.
B1nrlirr
bulunmo<lur
vc
ctkisiz
hale
gcdrilnedcn
4_U!!_EBA!8:
T.C. Devlet kotunam?zye Laik Cumhuriyetvasairiamaz..Llnotmaylr!l'iirkiyc'd€ Larllik, Fatihde
ciibbeile dolatotlarile degil,bunlannsiyasioyunlm ile gidgcektir.Laiklik;hertiirdenmcrcllr,rn.ana
yakgr bu gekddeya5anmaslve korutt$asr igin tEk giiventedirT.C. Devleti,Papa'mnziyaretini€gerCumhurbatkanrn
gezi prograrmnbir
konugunaddnii$tiirerek
mutabakalile yaphyso,Istanbd'da biifiin dini lideri ile gdriigec!'ksqnedonTBMivI de kabul edilelr vc
ti rulss yasasrolan BAGIMSIZ Ti-1RK ORTODOKS PAIRiKIIANESi ile gbrutmulor \er'.r
gijriittiiriilo:iiiyor? Biitiin hassaliyetiniz, bu sorunrnyarutnda gizliclii.
1:. grii:.,:trl:
r 1 : ! l i , r i i -l i l
{0{
'Iarih
: l3 (asrm]006
'i
lionu : tirki'/eKuma.0yauylr
tr
,.,
,ri1Rtd1 (jtitIfi
[
t;Riy0.Ii DtyLf,-Ii
p . r pr D . r tEI i i | - t r . . tV . r no l t t 1 0 n : t :
Tiirkiye'nin l,apa daveti.Las l.egas,nrnhitviisilnekaprlaratkumaroyiramakile il degerdi.
i)yua sonucuntia
kazanani;letmeciolalaktrfi jrletroesa;ribii eiindi 52,5eraletien iiu;rn
deste
iki
oyunkagldl vejokeyl€rivar.Her glin !,enibir oyijn icatedcrekOniimuze
strriyorjar
Ilrzler eryun
u Ogreninceye
kadarii i$tengeqryor.
.. Sonrabrroyundabaderkecurzrnoruvor ..
T-C. Devleti_de
n9 yazk Papadavstinde,i,as Vegas.in$rllil o.tamlndanetkllenenkumarbaz
iirrrgindc oldugU.gibr
nrn bityisrin€ Lapilrn,ltrr papa geiecekbiit(n drinya brzdcn
,
.papa
oanscoecex.
cgerbrrderyi alrrlarsal bedavareklamda yapml,olacaglz.._Ne anla&ageJdiEj
bugrinlerdedahaiyi anlaqrlan
AB surecirede fuydasallayac;k.Tiir-kiyeLaik oldufu igiadle
Papa'lr derlcr_ldantroiaraktgrrladtpinrzsdvleverelbir de Anniabiri ayaret edecek,
dolavlsr rl(j AfAfURK Iurkrre si de diin,,-akamuo!.unungrindeminegi{ecek (mil).
Anlagrlacagl
iizerebu hesapiarAnkarada aynenbtiyleyaprldr.B; hesap,yalnrca goruntiiyii
kuilatmakve her oyunuoynamakzorundabrraktldilrmrzigindir.Anlai,ri<]arrm,
4l-O;tmeyen
ve.cahillerigin Papaziyarerininsdzdehlljidr.. Krsacasr,
papa.mnzivaretinden
itirkiye;nin
elde edecegi.kumarbaanoyundandu]duguali$kanilii-tatminden
farksrzolup her hangi bir
kazanqelde_edemel'eceg;2.
Ci:nki bizeoynatlianoyun-oyunlarda,
oyunculannkazanmiansr
bulunmarnalladrr
. Zat!.nhrih dc boylebir hadisei,oktor...Onuniqin butlarjn lcat ettlkleri
ov'L!nlao
ovnamalzorundade6i]iz Bugrinkri]llinilet gazetesi
eger.,pntrikhanefaturasr,,B
siitunama-n$et
att iseoyunudahaqindidenkayb€ttigimizbagkabir kaniliCrr.. patriktabii ki
Papayt -J4 EkiiLrnenrt.Paln
12 Havar i" makamarabasrna
L B4nhoJomeos
bindirecekveya
brnorrmekrslelecek . TrrrkDellerinrtavrrihjnci dereceden
protokoiul,gulamakdelil. deioi
olmairdrr...
Beyler,Laik,CumhuiyetiortayakoyaraLdjn ter.driiniirmucidi FenerRum Kilisesi ile oyun
oynamaynl Kazanmagansrmrzkesinlikyok... yine scjyliiyoruz,adamekiimeniklilini ilan
€decek,buiundugumuzcogafyada Ortodokskiliseieri .iz€rrndeekti111eBikliBin
ne anlama
geieocginive b6ylesi bir siirecin Trirkiye Cumhuriyetitopraklanndabarlamasiil€ lel€r
yayyacalrmrzrn_
A-nl_ara
hesabrruyapmamritirlll ynptr$r tanttrrnve benzerihesap,ancak
zqkasrnra
k?h!llenece$
basrtltkledir.
Soa$,
Bizl€r bu hesabl-!-apt,k,
bu oyundaLaik Tii*iye
'edindigimiz
tnhuriyeti
C
Devletinin kavbedecegiz.Kciuya tarihG;
lecriibeler iie
yakla$nayan.srjrekli kumarbazedasrile Las Vegasda oyun o_vnaya-iak
T0rkiye,yi z,arall
ugralanAnkara'yrbif kez dahauyanyoruzve bu oyunadevamettirdigiiqin d, krn,yorrjz|t
Neyse,asrlzirvedekihesabrve hileyi, onumilzdekigrinlerde],apacalrmrc
bir basrnroprannsr
qalrSacalrz...
ilc anlatmava
\r.. ,r'i,'
l\ \!: .,:l | ! :
,Uril,{. ir! iiir iigi ,
:.ii7fu:'ri
'i
| ,IAil
,. t-'
'I
rrih r ?-0Kasun2006
h)nu r nalilapazAziz Andrew'i anlalacak..
BASPA}AZ- PAPA'YA AZi7, ANDREW'i ANI,A'I'ACAK..,
P.r-.:!
iliskinprocrandelavlanvenc.:ek
vetneller,alreditasvonu
nrn liirliyc zr.'irel!ne
' aprlangazttccilcr islanbuldit ]:cnerRiinrKilisesitarafindanatnan "O' ll'lcrcedcsvc zavtf
ihtr'maldc olsaiinr:ekiPaoa'vakursunsrkanMehnetAli AGCA'nrnserboslblrakrlmasrda
Banhoio eoi I. 30 Kasrm2006
dahrlbiniinhnzlrllkliir lamalr]lnrldr...Bu aradaba$papaz
giinii!1, Isa'flrnl2l-lavriril.lf,ndenhirtsi
kurucusu
oianvc huglinkiiFcnerRunKilisesinin
:'ai.i!-\'a
.'!-.:iz
r!l',r:
-{llcrer.!riLLrd::
tlc itFenildi..
hraJlir!'!.rdcei;
"seniaRomaKilisesinikuratr Aziz fetrus'un k rdeti Aztz
Edinitenbilgiyegorebatpapaz,
Andrew M.S. 38'li y larda l$tanbul'agelerekbizim kiliseyide kurdu. Biliyorsun,Aziz
Andrew Ez Isa'nrn ilk havarileritrdetrdir;BitdiEitrgilti zete[ sizir RomaKilfuesitri
kuran Petrus'u da isa'ya giitairen,bizim Andrew'dir."
"Sayrn
Qok bilgili oldufu bilinen Papakan&ntdrgrnl anlayacak.Ve diyecek ki,
BsrtholomeosI, M.S, 38'li yrllarda Isttnbul tehri var mrydr?Bu ktdsr drcmli bir
hadiseye,M.S. 325 yrhndaiznik Konsilin de kabul ediler 4 lncil'de dye yer vcrmedil€r?
Bu sitylediEitrhangi kutsalmetitrdeyar? Aziz Andrew tarafindtn kurnlduEutruiddia
ettigin kiliseninbug[nkt yeri nerde?Beni oraya da gdtiirecekmisin?Aziz Andrew'ifl
yamndakim vardr?Aziz Andrew Roma'yagitmekigin Istenbll'a nicin u€rad!?Tarihte
Roma'ya gitmek igis bugiirk$ lstanbul'u kullanan ba ka kimselar mr? e
Batpapaz,Papa'fln bu sorulannakargr,'sen Tiirkiye'ye gelmedeniince ABD bagkanr
sayu BUSH ile giirii$medinmi?"
Seygrlarrmrzls
Muammer XARABULUT
Milli Giie BirliEi
Slizciisli
Ti.ih
: t'l !i;!,'n
'i,1,'"lo'
?/)tl{i
tllrnu ! ijasrrtAlrKiamdsl
RASIi'I ,&CIKLAMAST
v3K*r'!-istl,nfuUenCr_Ru4j!!tscr!,Qe*dc!r
veJr_aA!LhC!tglE6g_-:nlt"
!!ae.lBaEe.
yirijir;;c lerc. lun-,Kilises:nji
5rr,,:rujl.jn
illi iiei 1983 i..,nCaDen.e?e-haglct;tr
SifASi
AYlil etkinlrklednin,
1993-2OOOyrllart.rrairrdayuriltljorjnidzkalttrel etkinliklerile adl
ile basladrve Tiirkive?eki
oecenkilisenint'loelBab.rOrenveriodekietkisiin zdvrflama$r
misafirkonurru6n filanagktrill
!:rlr,i..r;rl']€va.
i:1irn vA - a :i'.,./'.qac..rt::ijflai:r1r iillti:ti- 1r7;r A'tllatniJsrst.a:iroliE
! a:r-: ci: jr:r:r',ar;ji .ii r.'a5, ::git;,.-ii; :i ..; :ig:. r, r :5:a:r]rl ti: -l:i3 9;i:i, i: i:ij-.i
yerinegetirmek
istanbul'da
bulunanRumahalinin
din vecibelerini
tizerevaflldn
mutabakaftrr...
Bukurumun
neisi olabilirdi?
Antalya'da
Aynca,21 (eartamba) Eyltl 1922 lll tarihinde,yani24 Temmuz 1923 ylrndairnzalanal
LozanAndasmastndan
kurulanBadrmsz
TiirkOrtodokPatrikhanesi,
dnce,Anadolu'da
ilanetmi5tir.,.
Anadolu'yu
Yunanhlashrmak
isteyen
ianrmadrklaflnr
lslanbulRumKilisesinin
MiltiMlcadeleyrltannda,Patrikhaneyi
AntatyaEpisioposuMeletyos
tanrmayanlann
arasrnda
da vardrr...
Antalyahrn
Kilikya,
ve Likyada dahil
azbilinenlarihinebakrldrornda
Pamfilya
olmakiizerebu bdlgelerde Tork Hri$ifdnlanngotunlukluolarakyagaddrnrtlblgelerdir!eok
yaSayan
aCrkea
FenerRum
anlasrlacagr
iizere,diinAntalya'da
Hfisitiyanlann
dahitanrmadG,
gabalarl
Kilisesihinbug0nDemreve Perge'yeataddrMetropolitini
mesrulasufina
gormezlikten
gelinemezdi.,,
8u nedenlekarsrdurdugumuz
FenerRumKilisesi,
Antalyave
Demre'de
etkiliolmaistekleri
Rusya'Rrn
higbirzamankarsrlkbulamadr...
FenerRumKilisesi,
2000yrlndagergeklegen
konuyu
etkinliklerin
anrsrna
hediyeettidibronzheykelsonrast.
ABD' tafldr...Antalya'da
kar$duranNoelBabaVakfihrnistenmedidi
FenerRumKilisesine
degjgik
ortamlarda
sdylendi.,,.....Nihayet,
17 isan 2006giin0Bartholomes'un
bizzatkendi
ifadesiile resmigdrevlilerce
kalem€aftnan13adet 'Fener Rum Orbdoks
Patrikhane€i'nin Sorunlan" arasrndaNo€l Babavakfr 2. ll€vbeliada Ruhban Okul
ise 6 6lrada ver aldr!!!
Papa'nrn28-30 Kasrm2006 tarihlerde, Fener Rum Kilise3i davetl iizerine
Tiirkiyete yapacair ziyarctin az bilinen ydnleri iseBarholomeos
ile PapazO(H ytlnrn
l aziran ayr sonundaVatikan
ile basladr.,.
da buluSmasr
Bulugma
nedeni,ishnbulRumKilisesinin
Vatikantardfrndan
tanrnarak,
€kumeniklibinin
gibigoziiksede,
Doqu-Ortodoks
kilis€leriiizerindeetkindurumgetirmekti...HedefRUSYA
FenerRumKilisesinin
ekumenikligi
ilezarargltrecek
olanasrlTr.irkiye
Cumhuriyeti
Devlegydi,
planlarr,
Vatikan'dabulusmayr
isteyeniseABO'den
bagkasr
degildi.ABDhingkar ve
Tiirkiyehingrkarve menfaatlerinin
dniinegeemigi...
FenerRumKilisesi
iseABDhinstratejik
yapttSl
yonelik
yrtnda
ortaErolmu5tu...Baspapazn
2004
Vatikan'a
ziyarette,
bu amaca
Papa'dan
1204de Istdnbul?an
kaernlan
ikj azlzeait kemiklerln
iadesini
istedi.Buistek30
Kasrm2004 tarihinde Aziz Andrew griniineyetistifildive patrikhanenin
Vatikan'dan
istedigidzurve guvenortamrda sadlanmE
oldu...IkinciistekisePapa28-30 Kaem 2005
tarihlerindeTi.lrkiyetlziyaretederelt30 Kasrm2dr5 g6nii istanbut'da Aziz Andrew
gijniinekatrlacaktr...
Bartholomeog
mujdeyi2004yrlrnda
Roma'da
verdi...Papa
Tiirkiye'ye
gereceK,..
Pat.ikhanehin
getirerek5-6
2005Wrndadigerbir planriseAntalya'ya
Kud0sPatridini
yapmaktr...
Arahk 2005 tarihlerinde
Bdylelikle
l(aslm
Demre'de
ayin
FenerRumKilisesi,30
iki avrrlutsdl
dtinvasln'n
'zit Andrew'5 AraftkAziz t{ikola'lsvcrtular} ile Hristivan
gilglendirecekti"'
ekiinrenikliqini
runa t lideriyle
xrusesintn
NoelBabavakfridi Cnr)kn'NoelBaba
tekenqelarbkbilivotsunur
6n0ndekr
Patrikhanenin
onuniqinilk
,Patrikf8ne
Oierryed, 5 Araltkgun,j No"ieuOuvakn'natahsisediliyordu
Muammer '
ince-'28'$ubat2001 ginii AYiN istivoruz,Noel Eabavakir Bagkanr
imzalar
Toplanan
lkrabulut engeloluyoi Oij"turoo*i" oukiesnafaimzatoplatrrdrlar"
Sikavet
ve vakflarGenelMildiirllid'ine
r,iiait.l.oueeiyaprtarit,vi*r i,;isteri{-rakanl{r
fttiler.,.
icin-AyrnYaprn^ak
KuCus
ftatriiiile.D€mre'de
funrada,18 Mart 2oo5gilnrlBarthtlomecs
€€kti" Buaraca
izini;;d'll!! islef aylardncesiyaprld6!ieindikkatimizi
Valili$inden
Antalya
lirt
uzaklasmast
geli5nrelerr kudirsPattiiiirineotun-kilise'den
(u<il-rs
veYuianistair'daki
23-?4 Hayts2005
,r,.i,:,-.ls'i c,:l; ro..ro:lrlli "li l'""t' , " rir:riii.llibil1r'i:"13;i
iarinierlncje,S.SAra||k2oosgiin,.Demre.ieayjl]i:pi]ieKjsieciE]Kuc.si:ir|'.'{n
kurdulll
lstanbultageriatmahkemesj
istenen28-30Xaslm2{Xl-5tarihli Papa
geiirilmek
isebiroldubittide
-rariat,
Cumhurbatkanr
istedi6ive
Pap€-igin
Patrikhanenin
iumtrurbagkanl
rv"i"tl"i7ooo v'l'"" erteteoi..'
ve nevaztkki'
dii;"n lcii nnotuwiottu*nu sokfazhdikkatealmadr
l6;#;rni;
Kasrm2006
28'30
patriinanenin
iste6iolan
lirrua]ist "r,8i,p.pahrnrandevuiunu,
verdi...
tarihlerine
Papa'nrrt
Vatikan
soylerken'
aurrlayacadtn
otarak
devlet
baskanr
Papa'ntn
Cumhurbaskanlrdr
patrikhanenin
zaten
aerkladr'oir iarat<ter tasrvacaornr
;il;;;iltffi;{iiihentk
rken Tiirk
yiinelik
ne
ararsanrzr'/ar
gezinin
karakterine
adresinde
*i"i"l"',riritr.'iiiti.btq
sarr
alevhinde
islam
Alhanva'da
vaptrdt
k'r"*-^yffi6fiffii" s"ryaveiz rvtut#ininde
laikTiirkiyeCumhurivetini
asrlhedefiolan
Neyazrkkiziyaretin
ile ovalandr!!!
ettidikonusma
gelmedi
'
gUndeme
proiegihig
ddn0stiirme
biriin devaetine
Saygtlanm|zla
MuammerKARABULUT
I{oel Baba BanSKonseyl
Yonetim Kurulu Baf,kant
,'
',)99
L$iii'tiirkiye {lntnherit,ef
i'*de
ll rirti\{n }tiililiiRt4n(l{{rtr i',r l}roro}i:rs}+ll$
\ al}rlr\or:l:
So2,.iriirf-iyc nriricnrtrtrnr\,iloariiill?!cJe0I'nDn'!]lnl rirki!,cr;)'a.cliJllrrlJ iir'LL;rrrlctrrc
lren{:r
l.(urnKilisesiniD
tan(r'nrna
eklimenikliginin
dolrii$0ra41irl
ll
Piiirilin d:\,er ile I rf:r\'r \,j zi_*"a.el
r'llaf I'i:rd lti('brlz?lnla!]j .C. Devlelinrirkr!1!:l|
eder,e!:
'
jil:erde t\:jl,.la\',ta:i:
r'lr,,r:::i I il|i.r,,.,r:r i:: i. L: l.:rirr i'.:;'tr-:,.r
-.i.ilii'r;ri .,1.::J.t:liL
' --..-,a:i'.r::l:r't'r!.i, ilr. il;, , l-\ !1t!,.!. :,:rr;. ,j!,-.-,,:.ir:.i. -l: irl.li. l,rr;rj i i.
yri igerisrndeyalnlzaaPapa'nrnTrirkiyeziyaretineili$kin yaptlFmrz 100'e],alonagrkiana
kamuovunun yeteri kadar ilgisi qekmedi... Yapflgmrz agrklamalannhepsi ortada,ayncir ?
Agustos 2005 giiLniitamamladlFrn*l,8ik Tiirkiye Cumhuriyeti'ni Patrikhane'ye (mi)
Ylkhracaklar!" isimli bir de kitap yazdlln...Kitabrndagltmr,kapaLlaBartholomeos\-e F.
Giil€tr'nin yan yanaresmi olamsindandoiayr,kimsedagrtmrnayanalmadr.Kitap $imdilik
yalntzcaintemetortamndasatuLyor...
Tirkiye'de kon4 bilingli veyabilingsizolaral rstarlave aptalcaAya Softa'ya hapeedildilll
Son zamanlardaise Papa'mn 12 Eyltl 2006'da Almanya'da yaptrfr konulmaya kitlendi.
SonundaAya Sofya'dagereksibir eyiemoldulll Yaprlaneylem,Aya Sofyabenzeriyanltg
sdylemve eylemlerile Tiirkiye hakh oldulu konudahaksrzdurumasokulmuqtur...Prova
sizlere,Papave bagpapazln
ekmeginebmdan dahaiyi yag siirulemezdi.Oru da becerdik...
Papa'nn ziyareti ile bu ttir sdylem !e eyJemlenortavakoymak, dirnyadaHristiyan ve
Miisliiman gatrlmasrmgiindemegetirecel1ir. Gelm€side j4]
meseiesidir...Onun ic,in
siyasibir geziyi dini aianlan tagrnmamasl
gereftiyor...Laik Tiirkiye Cumhu yeti diinyada
yaganacakolanabir gatrlmanlr nedeniolmasr blrakln, g6fiintiisirnii dahrverernez...
GerQekte
Pap4FenerRum Kilisesinde2004yrlrndaayarlanan
bir randevuile 30 Kasrm2006
larihinde adr gegen kilisedeki Aziz Andrew Yortusura bu tartlarda kat amk, Eristiyon
inancrna ye teolojisineihenet ediyor... Bu gezi plan (olsa da, olm{sa da), Hristiyan
ladhine kara bir safa olarak yerini kesinliklealacakir... Bu nedenlebu ziyaretinsiyasi
oldufunu ve hedefini,k<ihnemiqYeni Roma PatriBini diriltmek ve Laik Curnhuriyet,
LOZAN ve ATATURK oldugunursrarlabelidliklll Miicadelemizi,Tiirkiye bir hulqrli devleti
olduguiain dzellikleyasalzeminetatidrk... ltner Rum Kilisesinin,T$rk yasalanntanrmaz
tawna ililkin, kapalrlmasrda(I)aaritsy oouncu dairesi de) dahil 10'a yal n dava a9hk.
SrradaAnkaravar. Ve Ankara'dan,FenerRum Kilisesive Vatikan'a"siz ne yapryorsuluz,
Tiirkiye Laik bir iilkedir, OrtodoksIlalifesi yaratrnaqabalanrzr dikkatle izliyoruri bu
Bnlama gel€cek olana plan v€ programlsra mlisaade €tmeyiz'i diy€cek, bir lane
T.Cumhurietini,temsiledendevletgdrevlisinibekliyo.uz...Bu rezaletebir sonverinll!
Aynca aqalrdakihaber,bugtinIHA ta.afindanyayrnlanmrptrr...
Papa'nlnTiirkiye'ye
"ekiimenik bir zif,aret"
lapacafrm belgeleyeniinemli bir haberler...
Saygrlanmla
}{uam|ller l(ARA8[iLtiT
llilli Gng Birlipi
Saizciisii
qA
(: :.li;t ,,r:
_1ti rraER6,{cr}{i :in6ER
fl"t'SiR
'r ARUMLA
s{lriRAKi il,18En30Nf{,xK:
RYLtf-iJ!"it-A!? y{lRljii
yqZy$lq.Jtf
ARKAOASTNfiBiLDiRARXAnAgT$A6it-DiF:
.
r.,i .
f:r;i:.
yA:t
yA.ZgrtryAzDiR
:',
: ir.: . i.'r i,:
:.,
Fapa'nrn Fenei" Ruri:,
Fairikhanesi'ne yaurca$i
zii'aret nedeniyic
i;..i|ikha n fi n!:r; {}i!}.!.:
.;Ji arii ji !uila;;;ii:4i
itjd,a
ediliyor
Giinceileme:
15.i i.20AE
28 Kasrn-1Ara'rktarihJeri
erasrndaTi.jti.iye4e ciacakaian papi,rn patikhaneyte
ilgiliprogramlnrn
24 saaltenlazlasiirmeyece$ibelidiliyor.
1 milyondolaryakiasrkl buguktrilycFl|. ayaptycr.Br paranin,agirJrkiJ
oirrek
programrnr
Papa'nrn
patrikhanenin
akrediiasyonu
ilelzieyeeek
olanbijtllnbastn
mensuplarrnrn
a0lrlanmastnda
kuliafil{acagiirjrjiaeditiyor
papa ziyeiefiiqinlifk;ye'ye gelec€k
9ok sayria yabancibasjn ineisubununhei
turlii traddi ihtiyacrPatrikhanetarafiitdankal$rianacak.
Konaklama,ikra|].trar,
ojasr
bogaziuru, HiiionOieli'ndekuruiacakbasrnmerkezindeiii
teiefon96i-0$nieieii,
internetba0iantrlaflvb gibibUtnnddemeierir.r
yaprlacak
ayflianbLttQeden
iI i avlsJnsorulafl:
i
2
Fapa'ntrug gijnjltkzryaretir.te
i itiiliorrqsi611,1
t89" ayirabiie.
patrikhanenin
parakaynagjile?
Patrikhane
riir?
ninhesaplai.i
inceieniyor
2.
jn
VeiikenCevieibagkan;xinziyale! Cunirurbaik6n,.qhfiet i,{e.CeiSez--iresmiCavetiyle
oluyorsa,basli\mei]suplafinrfi
akreditasyonunu
neden
FenerRun:Pair,r.nangs.
;ap,j,o::
4
Ya?a.tantiii dut,J1"ia
sadecciata.ijrt SJzaaada, e Gch;e;da dak;Ruln
Oriodoksvaiandaglafl
yerinegeiirmekieVUkUmfui
nlrzrndinivecibeierjni
feneJ"Patrigi"devietilagkar.'j"
siialyla m. vaitkanaievietl:aakenini
aaititr'a,2
't )., 9.r'
'r. -i!, . 11 r,^.i,n
?0r)6
Itost{(}r'A t}{:l piqt!ar] f.ci
*riKiiMr,NiKLiKiDDiAsr(;ERicitlKTiR"(l:l)
'.Jcsl:ovaI'atr'ikhirncsinden
tli;r' ye|1rlan
eqrl,ln!i1r\.liire litrl,,iy!'de !.e"1nf.1lc!\!'11.ir
lanra:rzarran:100-.100
lnilvonOrtodolsll: istivan:n
dini lidcrioiamkbahselliliB4rlholonlcor
gerekgcek...
icin r'enibir saq ve cemaatbulmalan
CLinkii-Moskavave Biltiin Rusya
O]rodoli!Patrjkhanesi
yapani lctropolit l(iril, l tirki)'e']i ziyarctedecc,,
adrnaaq:rklama
ol::r Papar,cdolar,rsr
ile Ba.{holotneos'a
dneFrlj]resailariletti .. MoskovaPalrikitancri.
liJl .i'$jn'Iii.l;\'e iviir*inde."K'| t{,likrc i}r 'odoLJiliskilcr nJrrltrkille.lcccAin
i
.liiIi:.r'iit". rl,:i::; ;!l]]]1;r.li:.ii.tpr :t,:: ; lrr,:,r :
,:,,::;:;r,.,,,1-::.:t.te::r:
r.; r!,|] ij. rJ .;1,.:
Hrisit anlar ii.rorindebir gilg olutturmak rlzereBarthqiomeos'ur s&9a bahsettigiektunenikiik
talebirin yarartr& rahatsEl*, diinyanmen buyiik OrrodoksKiliscsi tarafindan"ge cilik"
olank nitelendirildi...
Met.opolit Ki{il, "eklmeoiklik ditri bir sdz ye keliDe olarak da ortedan kalksm, tarih
olsur, haya&mrzd.bdylebir sdzcigii duyrBakdahi istemiyoruz"dedi.Papa'rrr Tiirkiye
ziyareti eEerbu krvramlarrn ortadan kallcnasr igin bir adrm olacakit, amak o z&m{n
tarihi bir 6n€miolacskhr,,,"gdm$lerine
yer verildi.Moskova'nrnOzetledUtiincesi
bdyl€
dAhaaflntllt bilgiy€ httpr//!.rr^'r,,.inrer.fax-r:e-ligion.rul?acr=news&div=15223
adresinden
ulagabilirsiniz...
Sdylemek
istedigimiz,
ABDveAB tarafrndan
Tiirkiye'ye
dayatrlanFenerRumKilisesinin siyasiekiimeniklikta.lebi,frodoks diinyastnda
tarafindan
aslakabuledilmeyecellir!...
Saygrlrnmzla
MuammerKARABULUT
Milli Gilq Birti$
Sdzclisii
, ; ) 1 6
I arilt : 25 Kasrm2006
I onu : Papir'nrnf:enerProgramr
-
Sa1'grdefier
fapa'nrn,
'l'.(i'.('umhrrbaqikonr
ProgrrnrI Sn&t,
l,liiinrcniklcncr ltum Kilisrsii'rograntt7 Snal'lu Dakikaili
'l-iii
liye',ielii rcsnri yetkililcrc, ta;n iki l riJ| 1.ln !:xbolarrlr}r;ii fttlmer Plpe\tttt l"clret R!!n
Kilisr:siriir C)llodoks-dolu kihselcri ii?crindeij roliinii gitgicl1dilnrekve aCI ge1,enl;ilisenia
sii.dc lui.rcusu ol:in .Aziz Ardrc'v Yortrsrlnn li,rtl1 llt 0z-l,g i$-30 Kast:rt lanhltrrnr!c'
il
r'',,:
I
!;I,'.r-i
li
'.tllt
, r i : . : l c . r : r : : , : : - : , 1 .' . r t r : , , r . a r l . a
il.:(!.1
:.'
I
iit|irian iie latudig tnz
dululmadrk...I)aveti yapan,Atariiri(iqve Laii a]mlunye it:rr ,vat-.a
dikkatealtr dedik.
yaptrk,
azdtklanmu
ydnelik
belki
aglklamalar
SavrnCumburba5karumlza
,
FakatyaprFmu agrklamalanQankaya,Qankayayokuqundai. Meiih'in kesti# agaqlarkadar
ciddiyealmadr...
Papa'nn Tii(kiye ziyeretineiki-tig giin kala, iki seneilnce yapmtgoldugumuzuyanlann hepsi
bir qok basrn-yayn orgamndayed yeni yaztltr gizilit oldu. Onlar, yani Turkiye'nin Akbaba
iie Qakallan, asrl yaalannr Papagillikten sol|Ia yazacaklal... Qiinkii, onlar, arkadet\yazt
yazmayave haberyapmayl severler.B0ylesi dahakolayd|. Oncesindenkafa gahstlrmayene
gerek vaaaar..-. Hatdar mlsmlz? Gegen gilnlerde bir vstandat, lzmir'de 17 ayhk. gocugg
yapllan eziyct korusunda ilgilileri uyardrsru ama bagarll olamadrlrm sdylemitti. Oylesine
utanllankhaberyaprlntih. iptebunabenzerbir haberdePapa'nrn
alrr bir hadiseson.aslnda
Tlrkiye gezisi soffasr yaprlacak...Ciinkn Papaasll su9mahalli olan FenerRum Kilisesin de
tam ?-!&q!.Lg-gqBkg kalacak... Bu siire igerisindeadl ge{€n kilse de kimler olacak?Onu da
sdyleyelim... Tiirkiye'de yasadtfl gdrev yapan metropolitler,merkezi ABD"de olan
Barlholomeos'unbagkanh$ yaptl& itnemti Arhonlar, (I'he Nqtional Council ofthe Order ol
St. Andrew the Apostle Arcons of lhe Ecumenical Patriarchate in llfierica ,/
www.archons.org
), Papa'nmTfirkiye ziyaretindeemeli gegeaABD'deki Rum Lobisinin
gelen
rinde
temsilcileri, Yunanistan'dangelecekolan resmi konuklar, Finansbank-Yunansrtair
Miili Bankasmrnlemsilcileri ve gogunlugu(%80) Yunanistan'dangelecek olan iisl dlizey
saygtdeferkonuklardanolqacakrr... Papa,30 KasIm 2006 giin0, Y€ni Roma'nrnEkiimentk
Fener Rum Kilisesinin balkonunagrkrp, bu sefer Aziz Andrciv Yortusunaigeri $remeyen
istanbul'da yaqayal Rumlan ile Yunanistan'dangelen halkr selamlayarakbir de konu$ma
yapocak...ABD seneyekutlanacakolan Aziz Andrew Yotusunda yani 30 Klslm 2007
ta.ihi de o balkonainangttzgii.liigii adlna Miisliimstr Prol€starlarrn l?ni Roma llalifesi
F. ctlLEN'i de grkartmaziseyuholsun...
Papaaynca Cumhurbalka ile I srat, o gokgasilz edilen Aya Sofla gezisi ise 30 dakika
planlanmr
..
$1rr.
Saygrlanmla
Muammer IiA.RABULUT
Biiyiik Giij Birli[i
Sitzcisii
Bth'ilxcire]BlBuciqgtlECi
VatanCaddesi
Emlal Banka$BloklanHl Blok K:4 Di9 Far;h/lst
T€l:021252318 18' 52191 11- 5219127
B€lg.8eser:0: 12523 18l0
'l")
'l'r'
ih : 27 Kisr$ 2{06
Kollr :'l urkiyc'rin l'argalanrllamasr
Iql
LAiK't []R[iy[ cr]rrrIIllRiyTisAvuNuLMADrdt
sirRl]ce,
)'a ) FcDcrRrlmKrliscsitunij,,!,erii.4r
oialrl lilrkjveri rrvat"t e,lecekolan PapsDlt)gezlsrrerlfki!
l]iin n ic].rcijoni,I'ap:izrfarlti " "LAIKLit'i
i:cir,r,icJcr'voi,ar;i.iurii$lar'rii)rrLrL,,ir.ijr!r.tiirrii
fe l,O,|'4N-"ckseninil.'
rr;;,,i,1,'nr: r9r|dfi
iirle r'1enJr
a rnhlfryeln kumlut nlllrrdarr uzaklc$rncn,
lirkilc de ATA'l't-lRl'.l-aiklrkve I.oz.anlonusuud,ilr
fr1llirkesr oluttu.
-&l
r }lJisi'\:r'rr"!irtcr!!a ru!nlelei e,1i
Bi!i'rr;$i :'.lit7!ir \4rlsliini.ll'r"lJr.l,lin
il{rn {1.1i)r.l'rrirj1
. : : r r " r : ; i : , : i\:.
i l i r r i . - i(. . i , : 1. . r : t , : ; r ' ri - l - . \ i i , . . J l r ' i t r ' ' a{rilirt' rirtki;enlle sdilianc: ir .
Tli*iye'de fogunluguolulturan bD ih kesimaraslrdakiuzlagmazay1rrID.bugiilnTinkrye Curnh$iyctmi
tehdit ederdurumageldi! Bunun6n somutdmeBinide Papa'nmTuLrkiye
ziyrreti ile yaflyoruz...
B\t z;yarette;
Birinci k€sim, Papa'ftn Tiirkiyc gezisini, t2 f,yliil 2006 tarihinde 'Peygambere yitrelik hrkarete'
srEdrmryaQd$tr.BolcaAya Sofyaiizeme hrgtedolru olmayaoge.ici s6ylemlerdebulundu...
lkinci kesir\ Papa'nmTiirkiye ziyaetinde konu 'tiirbsr ve tirikrt" olmaymc4hedefm'ATATilru<,
LOZAN ve LAIKLIK' olduEunuie]az* ki anlamdl..
Her iki kesim tarafurdal aalaqrlmasrve gft'rilmesi gerekeq Papa'nm bugilnkii Tiltrkiye ziyarctinin
temellerinin,1965ylmda Papa6. Paul ve FenerRum Kilisesi bajpapazAthenagorcsaaenda Kudts'de
atllmD olnasr v€ Papa'mn l 7 ydnda bunrn rizerine Tdrliye'ye yaptrgi ziyaret Ve tlirinci adrm{
devamlolaak d4 ikioci adrmm2004yrhndaVatiJ<an'da
Papa2. JohnPauIile Rorra'dasnkrak, 2005'den
2006'ya€rtel€ncnPapann 28-30Kasm Tiirkiye gezisldi... Ziya.otinanan€deniise ABD'nln dunyayr
idare edebillrn€kadma,HristiyturlararasrndaoltagsEittifah yaratarak,"YENjDEN ROMA'yr, Yf.Ni
RoM EKtiMENix PArRidi BARTnoLoMfos
P ile didlrlne projesidir .. Btl prqenm k$aca
6zeti ve FenorRum Kilisesinin ekrmeniHiEininkarflhgl - Tij*iye CumhuriyetiDevletirin egemenlik
h3llannmdewidirll!
L ve 2. kesrmi olugrarlara sesleniyoruz,bu qrn sonunda,Ttrk'ye de "ATATIJRIq LOZAN ve
LAIKLIKLIK' ortadankalkacalqlslaB ise ilk 6nceP(otesbnlag(acak-so$ada .. . (!!!)
Onun igin Tiirldyc'deki hor iki kesiminde oftak nollasr, "ATATURI! LOZAN ve LAiKIiICfiIL.."
Uretilecekbs$kacafonnullerir hiebiri, Trlrkilc'nin pargalarmasi.lr€cirikesir ikle durdwrnaz!Tarn tersi,
bugrjnoldugugibi dahada hrzlandlrrrr...EEe.,bu iki k€sjm, Papaziyaretinebugiln bu eksendebaftsaydt,
28 Aralrk 2fi16 giirn Anlara'& l0 rnilyon kiqinin katJloca6rmiting yap,hr, PapageldiEi gibj gider,
lstanbul'daki ba$papazda
botia kah, ABD ise IR A{'dan sonraikinci buyitk h€saphataslve Satk{rlgr
TflRKiYE devasardl...
S$yg arrmlzls
MusmmerKARABULUT
Bnyiik Gn+Birligi
Sduciisii
BilYtx cic BiRLibi p[RNEGi
VatanCaddesiEnlak
BaDkasr
BloklanHl BlokKr4D:9FatiMst
TcL021252318l8 - 52i 91I I - 52i912?
Belgegeger:
021252318l0
tJ
Tttdh ; 1.1Ocak2007
Konu : SczerAKSU
:+grll.l SE?r'N -r-k'qri DSCII-!!:
tsa,.kelftA.kara'd;!dita 1l-) ()qt 2007)iki 6ne,r!litonlairl va.d,... itisinirr anflr r::rl:a.r,ovuru!
dikkalinigekmekti-Biri ci loplarrhdaTijrki):ebansnt atu|nrlicn"
dnemlibir.yirza mrall .,gcfillrnrn
,ld4r trt'iirist k v.tut(!' deiliei$i {qrq..dik ik]ncisirrde is$ r00?'dq KD.!ii[: Lie !:!r!iac4k !]lan
relerandum
oncesibir arayagel€nTiirkmenlclingijz yatl,linr gdfdik...
Biinci haber,ertesi giin SezenAKstj'nun tayrn ydnetn€ri oiduEuRa.tikrl gazeiesindebimci
rayfadayer ahlrg,iQerdeise tarnbir sayfaeynltnl$h...SezerAKSU gazetede.
KitfiQebilmq/en Kitrt
'gerillanrn edrnl lerdrist koyduk'
yazanmlzr]r
sitzlerini kullalnnaml$1...
SezenAI(SU belki sangtl
tt$iligindendolayrTiirkmenlerinhaberikdlianmar]ll$rrr
dii$ii cesi ile fli-rrriyetgazoresine
bakbm.
-fiirlon€nlerh
hateri l-{iini},ergaz€resinde
de }--okiu.Sonradilci gazereleride ;ldnn. Oniardada
t'oktu... Mesela Yeriga! gazetesinebakhm. Orada da Kiift9e bitueyeir Ktirt yazsr ciddb,e almarak
binnci sayladamanlet),ap mr;it. FakatTiirkmc ler.idAnkara'{]ayaptrgrtoplanlvaili5kii her hangi
bir_habere
oradada yoktu... Denrekki, Radik?lgazetesirrde
oftnay.an
haber SezenAKSU'nunsanatfr
kitililinde kaynahlan|lranuq!
|I KerkiikTiirkled ill yapirgrtoplanildnernsenmemisti
Bu iki lopja hya iltkin gu anakadarfii9 kirnsrninb6ylebir vorumvapmadrtunr
biliyorum...Onun
itin dikkat eekmekistedim.. Farklnda)'sanlz
Kiirtce eseri olmayanyaz:rnmrz, ,.Ey milliyotfi
rrk$rlanmrz, diinlada bir taoe dosfumuz vrrsr, o dr trak Kiirdaridir. sakn ha l.ak
TiirkrteDlerini dost falan sannlaym. Ontsr ABD'ti sapkr gilqleriD dediLl€rini -verinr
gelirm€yerel6 .{raplarla birlikte otuyorlar, B?jlgede gerginlik yarahyorlnr.,. KirdcriD
Barzani'nir dedigi gibi Tlirkrhenleri de kapsnyar:lkKiirdist n d€vtetikurmr h|kkr rl|rdrr.,.
Tiirkmenlerin deEil'i delnistir.l'dri gelmigike belirtelin Kiirtg€bilrrey€nvitzanmrarrsOziinii
ettigi lrak'lr Kiirt dogflarima ABD'li sapkrraiiglerinisiegi iizerinebir o.du kurmuslar.O ordunun
bir tusavrnnbasrrdada sdzdegencralAziz VEySi jsirria de eski bk pKK,h ger;llava-4ms...Bu
gerilladaibozmagener.alin
gddintiileriniiki giindiir KamalD ekranlannda
g6stui_vor1
ar... Onrurigin,
sorunSezer \KSU degill Sorur, ABD'li sapknlanlt kortoliinde olan ter(ir drgiitiiiriirr
tsoilla ve
dzgiirliiksav.igrsrna
ddnii$uesidir.Yazanmz.Kfrtqe bi]nredigigibi bu igleride biknez.
-
Knr bjjit?
Eyi.ipCm SAGLIK
Bu ki* gegengiiBlerdeABD'de buhmanyahudi jobisininondegelenleriile gitriig ng_Cttriigmesidu
delallannf;s€ 13 O&k 2007 tatihlikiiiesinefa{rmrt... Ayrr zanandaFGo'nin mensubuolan E.C_
SACIIK ABD'de buluraD Yahudilerin.Tilr*iy? yi tlydnlalnt te gctq s.!la/ zor iknd elili/crr
ABD t in, hu te/br pdrldtnettosu%lat [lntuni saykntu ydsasnr ge+.ireceklerinjsdylii],or-.Tii.kiye
kendiden iste[ilelled tat slrl_ ya?)lrrn dotaylrr]na ginrevecelirn. Llerak edenler
htfp://www.referansgazetgsi.con|/\azar.aspx?yzR_KoD-ladresin{ien;kuy;bilir. ..
Bilivorslrnr7. f\i'
--",
S{c!.ld
: l i r ) I n s r 1 l r !l !. r J n $ a i i i r d ; i
llrrl:i- !: t.
:,Jl:
..:?.r, r .l:i
-:rl: ( '.:r r. l: ! ', i:: :,. - -
:
:-[g$g!!!,,. riJlis-.'ch!!!i-q$erlr:rl r i!.u!{L(a*! lr{riuldi4 {trrlriJr-]rl!.lq!'l!{}gr,iri.!!
tri!-r:.!ui: i ,,i-:rir..il!jri.!4!l31l.._:ri::.r.::tl*lga,"r:"Ltgrr.:.r.lttl
{ , : re v l i n ! I
i.lnirqf:lfird.i :
"...... l)iirn\ :tkr{t}jlliurn| l-e1i'lf &-.\\-\ t, I
-tlu|!Li!!i}-d.r!!dN
f:lr!,1r!,!ij,{jjlU4-or,(.& tri!
!i!!11:4!
i;irendj!}rtor kr.r'tr".rl'Liq_rr,rrL{{.qr9_!gli.:j!i!!lis!._-;:
4r.x tr}trna:,liikigillqil]n]lll:ai!.$;
pl|$lral,:odi
6J.JryfaDrrr,t
! f 0.s:r,!lan,n7.pRrsEr:liirrdi i
"......Sr
tim eiirmii$ledbilc
I edcr mi eence?Sii K,{
isrihi
:otiir dileriz mi diYggellcf
[email protected]
[email protected]?.a:
I
170salfanrnl.paragrafinda
".*,- Avas'tasaEkalan olmam* .Canktn'va sdttdilenl€r de DcvdeaDev
6ldiiriitniislcr....,,Sopelarlr.balta sapltrryla diiviilrniislcr...."
lTl.sayfanln6 prragrtftnda;
",.,.. bczrlanaclttan iilm$s,Bazrlarrda iildiiriilmiis-..1
ve T.paragrainda
3.paragraf,rnda
lT2.sayfamn
;
'..-. Tirklerdi 191s'te bunlrn Drmenitere *-tDenlar"
ve l86.sayfanmI -pa.tgraf!da i
l85.sayfarrnlo.paragrafinda
.--... 1909A
Brmeni sovkrd r diye bir sevduvmedmmr? Ilic?..."
ind. ;
l.paragraf
| 92.saytanrn
trrl.tn mr ?
"..,. toDrlrErmrzdan
kesildik.Doiru diizsiin havsivedibir iilinr bile.sirsendi bizderl.-."
3.paragratirda
238.sayfanrn
;
f.-- Erkek brl?Amryorlsroritda. Silah tlrma bahanesivle|trmetilerin svlerilteeiriD' 3onrada
Pirlr3.lultl4d
BudaElif $AFAI( SAGLIK'td yazd*lan.
Ne dersiiizl
Sizi bihni-vorun al11abln b,uoytnu gok stadar ve girkin butuyorum ABD li $pkrn giiglerin dols ile
diigiirriiyorum.
konlrotalhnagirmit olarlann.INSAN ohnadzelliklerinika)'bettiklerini
olduirrn''r
Birds, F\iip Carr SACi-lK ile giiriiwn ABD'deki Yahudi lot'isinil ciddi bir .vaprlanrna
gibi
hais
Eltp
oldugu
Yada
Finansbank
satr$lnda
ki
:in€
dngiiriir<liim. Demek
9ok $radanml$.
yapryo..
Sotun SezenAKSUlrun deEil dedikte[ sonra,Tiifkrye'ni alhr)craybl da bbyleljkle ora]2 grkt\
hrintik-iha[et-etnik bekiyc send-romu.$irndiSiilimseyin.--i-vicskiigiildiiniiz- YakndaAnkara'da
Tii{kmenlerir\INSANLICIN gdz-vailanile bo4uiacakellz aEia,v$r
Satgrlnnmll
\ i , . _ r . .: i . . . , r - . r : i ! : i r ' : .
Itttri {,i:{,Jiiiriiei
5;;.iisii
ti ll!_L!lj!f
$f8!r(]t-q!!!Ns:{ii
Vitnn (.rddc:iiI'i"iii lrintr,s' BloklarrI'll Blok (:4 D:') i-31ih,'isr
I c l :0 1 1 25 : - ll l i 1 8- 5 : 19 1 i l - 5 : i 9 l 1 7
0: l2 -52:ll8 .10
Belgegoqerr
.1'
Tarih : i6 Ocak2007
Konu : SomnABD, Emeni !e Kii degrr.
rNs.{NLIcIN,
ERlIEniveKiiRI.S0RUNU
DEciL.
ABD'LiSAI'KIN
GirCt,e
n ilr: sonuiruvARDrR...
Afagrdakiagrklama,
FGo tarafiarr
'Mu$evi Lobisi!ndenEr'tp can sAcl-tK'tn i3 oak 2r1r7iarihriReferans
gazetesinde
D4iglcrineErrneni soylflnmi lasarNr igin uyan.,
yazslnaistinadenyaptlnt$tli. .
Ta.kler tarihle.ininhjgbir ddDeminde,ijstelik9 ,,!tu/tkIqlU ./,ltndaBM,de tatrmlanan
ve
..soykrrrm_jenosit',
hallerinde
olu;abilecek
durumlsra
kar5r
denilen vs
:-t:jljlf -y*q
INSANLIK suguruiqlenrerri;tir.Zatenhukukrn evrenielranlmrnda;i,yatatar ma-kabline
\\amil olfttE - YasalarEkh{r ginLlen itiharefi ge*rliLlf', der
IIal bdyleikeu,nedenT.C.Devletini ,.;qlkn/ , yaptlilt .lkabuletmesi r.ginbaskryaprl,orlar?
D:11ya^+,
iNSAJ'J:a
)aprlacaken.biiliit e,.i\eritrira;lroalrrr. ifrirayaggayankiprninaktr
!rqcr urofn o akrtsrrasrnda.
gdrdrigu
zdrarile ha\arrkararrrKendisinitopariamaktr
zorlul
gek€j... MustafaKemai ATATURK, Tlrkiye Cumhurj],etibir hukuk devletidir,
temelinde
kriltiir.v_arderkeq_ashnda
igaretenig iNSAN'dr... qrirlii, iNseN,nrn olduguyerdehukuk
ve kiiltrir olur. INSAN iflim atmaz...
-lflirayr, iNSnN]-tffaN qrkmrsve krsa adtsapkm
olanlar atar. Bunlarrtantdtglnlzanda,
gergeksoykrnmctlarrda tanrrsrmz...Baqkaifirlii
lanrmaolanagtna
nallolamazr e kahrrnrzdan
(ilitr\dniiz
Tiirk Millcti uzerindeniddia edilenEmeni soykrr.rm
yalanr-yalruzcaTurkiyeCumhurivetine
atdettiriln€k istenen bir bedel defildir. Bunun'en acrsr, atrnanya,aa iJ"Jii"""
yaqadrklandtr.
. Musevilik dini ile bir aradayasamaalncah$ el<Je
edenyahudiler,sapkrn
gxqlerin keodi iizerinde olLrqturdr*largelenekile ynzyrllinlrr esi. hayatr yaityorlar...
Yahudiler ne yazrk ti. giintimi?de i1J aynr ko;uliarja ue tecrit ediimrg bu
Sekilde
yatanalanri srirdiiriiyorlar.
. Yahudi tarihine bakrldr$rnda,uydurulan vart edilmil
topraklar ye segilmiginsan olduklarr yalanlar ile yiizytliardrrsUriilmedikleri
yer kaimadtgi
gdriiiecekiir..,Yahudimilleti kullamlarak,gelenmihdilerin hath hesabryokturtl! izmifOl
haharnlk yapanSabetaySevidenilendalgalakta, bu oyunu kullarunakigin kendrnimehdi ilan
yalmzcabirisidir.BakmayrnbugrinTiirkiye'rjeSabetaycrhkpalavralanra.
edenlerden
Krsaca
giiren
yahudilerdir.
giiLn:'a-.q
zuliim
kullamlan
ve
rek
miiler
ifqseltfN,
WSaN,l
.an_lazla
bi1s1v1o11mr\_ekaz.ans
($oa; ekonomisi),
iNSANTN
igindebulunan
bang
flalilld'S,
rte bosrrnlmaldrrBu ancak,israil,dekiyahudilerba$taolmakiDerediinyada
dulgusr
yatalantum YahudilerinIIVSANLIGIuyarmasr
ile oiu.... DiinyarNseNrtcr arttt uu
bozn]altdr...
oy!n1r
ljit.li.. ir ;1,;i l.izi:t ,-t;t:|:|:r,j;!rr
:,!.,ijjrii.ti:ii! ,r .!-iiili l:lil,tr;i sori,.rirrr;r..ir;rliarrarntzr
jirl,
r;i,
eL \.etrif 3{hilr_di C.!lil.;jic.rk i,i;p;ii i:i;ir:;;1, ,,;r,ircLi;iirio;ititr.
ilk i!ruc. 1,Bfi"lj salkrr gilc[:i h,r:ri]niilt,rlrr :r,lf.(i.lr I,i,fi l.r,\ f.,.1!:J:tlirr:r rtltlij,:r ,lir
vc dLrlll-vr yriri.trtc si!ase{1..r iilas ctirrk itlcr. AfrI),li 1aplji g,j(le. varlrlla
rir
kor,tyrbili)rekigid rrmcoi robisrrrrn
istelirnni JeIinc g.rirnck z'r',rncr*rlri.
. r.rigineor,rxr,r
.ldrrklarrnt isr 9 t)Laii 2i)t)1 a,lli\da. *,lllD liolar.r'nrn Karqrhfr ]rrk!,' t.onulLr
,..1ll{)'Jt,
,rgtllatrrarrrzrnnot baililmlindenl{kip cdcliin
hhtnin, llt rr \; ),:hr}!r; lobil.rjlTi
..:ediilt|u !kotldn!ttlt t:!tr
)i)n!tenla!, Iifdtrol rc!utt!'tlrt ktuqtitkt: irtLr i,: ,illjt
9(
trlthklartntgttk:11hilil.rtlur. i;etlcralreterv..,i]li) tatrluhrenkiruii./d
fln ct, '-alltfit j.,lii.tjrin
t)thnnl almi& Jolqtx ilt: ,lBt) ttevletininvurltimt tlinyu.,'ttllissettiftl"ek
i.Citrhu [lrhiltre
Je.stckvcrtvtr. JiaA)turl
retene, l ijr*iern :ii:Liel:nc !. f(iltL/r. .\iir,uni \)( Ktit h !1dttlltrl
ile KK'[('ko usuye l;cnctrllun P.rt khawl'nin <'kljqcnikl*i hu htfltunada ele tnrear..
"
12 tulriatiterin! tolta rerrlry.rrl.
Bunundlest]oktur.
Tiirkiyc'de, t\BD"li sapkrn giigl<:rirrbu ballamda Ermenilcr ilc olan i,gisi ve agrkqa
yiiniftiitleri qabalannoriava grkhlr tarih 1991y{dv. Nedenbu ta.ih olduluna gelince
ABD'li sapkrn gngier, Su an varliklanrrr inga ettikleri ABD dolannr irzun vadede
ve kdrfezpetroliiniikonfroialhndatuhnrk adl a,2 A1tlsto.t1991,tarihisdebir
koruyabilrnek
ba|ka sapkrn olan Saddafi Kuveyr'i iqgai et1i. Bunun (zerine, ABD te ingrlterenin
giriginleri ile BM gaivenlikkonseyi,1990 vrhndanilibarenbir dizi yaptrnnlar uyguladr.
FaydaverNeyincede, irak ordusunali lr!1, ABD balta olmak iizereBl\,t'e tiye diger bMl
iilkelc. de. 17 Ocak I99l ta.ihindeaarruzu bailatlrlar...Fakat,ABD"li sapkln giigle.in
planlanninne oldulu diinyatarafindaanlaqrlmadr.
Amn anlayanbr'rtek ABD'de bulLrnan
Errnenilobisiydi...ABD'de buiuranErm€ni loirsi; So\'j'etierindagrimasrnrn
a.drndan/9rl
y;ltnda balimsrzlifrnr kazlnanEnnenistarr
ile birlikte -1enive tarihi bir nrsat_vat{iadtgrntn
farkrndaydr...Kafkaspetrolleriigin stralejikdnemiolanErmenislan
ile 19,17'de
Lurulanisraii
devletiaraslndapamlellikvardr.
Ermenistan'ada hemen 1993'de AzerbaycantopraklannrnnerdeyseI,"'ii olan Daghk
Karabagbdlgesini iigal ettirildi... BM ses grkartmad... Tnrkiye ise kendi limamndan
Itr[ertin) Effienistan' a insaniyardrmmaksatltgidenaskerimalzemelerigdremeyecekdunrma
getirildi. Gdriiien ise 1992yrlrndaiggaiinnasrl yaptgrnailigkin Tiirk gazetelerinde
grkan,
"Ern|eniler kana dol muyor.Karmlarr d€$ilmit bebekler.Siingilenmigkadrnlar,Gi,zleri
oyulmu;, kulaklart, burunlan kesilmigerkekler ve ceset" resimleriotdu$uhalde alnr
tarihlerdehala Turkiye'nin Elmenistau'rdesteklemesiisleniyordu...Ttirkiye, Trabzon'da
serbsstbdlgektrun ve srnr kaprlanuagsrn.B6yleceqagtda "htiytikisrail" yalanlan'iarken,
yukarrdada "biyik l::m1et1isten"
aldatmaoasr
ortal'a qlkanldl. A$a8da ,Llrl' /\f"r.l
yalanlanile dlenYahudive tuap INSANININ kanrazgelmi$ti...
^lutkiye
l9a1-1992yrllaflndaEnnenistankonusundaaraoLk yapaniki isim dn ptandaydr.
Birincisi Uzeyir cARiH, ikincisi ise ishak ALAlON'du. GARiH, Eroeni diasporasDln
Ermenistan"ayapacaglyardlmlann, vergi matrahlanndandritrilmesini6lerirken. OrtaF
ALATON ise Erm€nistankorusundabir r'lisyonergibi gahgaca{rni
belinerek.ABD lobisinin
veya konseyininba$kanlASALA fina|lsdriiHovranven'r27 $uhat 199?farihindeddnemin
DrgiqleriBakanrHikmel CETIN ile gorn5trirdii...O zamanti (28 gubat 1992), Hi:rn-\et
gazeiesi"Kars Ermeni topraErdrr" diyen l]rmcnisr.,nDevlerBa$kanrYahudi Petrosyan,
ASALA finansdriiHovnaayan,ALATON ve GARiH'in onak demeci;!'Trabzon serbest
I'iilgecbun,"
r ' : , 1, ) a i l . , i r i! .l ri | : 5 i ! ! r r . ) . , , , r ; i ri ,l L , r . r , i i i . t i i r ' , . r . i , ; . , r - t , i l r l : i , r t i r i t : , , . . ! . \
,,!
"
t . ! i j : i i ) s i ! f i T C i : i a i r ! i : l i i " , l l i r , - l . l j i i r i r j i i ! - r i, , l ; i ' , ' L .
-',iiit'i,ii;i,i,i.1!, li.l!: r,.."';,,i,,
ttll,tlt..t atn fintt/oJDriL:i
:iit/,. tlkIttt
l . tj1t! lritj i+, t,t1I,.rlt'
pllli:ltre Ll:ii!e!
,
\
'
1
1
}
N
rt-,:.r !',,:,.::r: t'
r
/
t\l
'
t ',:,, ,1." ttitt,
Al.^, 1-{)\l',!r4 {!irl,r!,jl!t: Al
I t , t ; r ' t r t r t ri t: 1. ! t t t r r t r : t , : i t i i t , r i c t t r : l ; t t : t l I l ' t
tti/t. '(i
.L\lt. ir,:f'rtit:ti.\,tii:r.\t,it\t.r1:
y,:r. nt.'i
ij:ijt tltl!t1rt!::, l',,tlt'r\1!titl l.r'ltrt't.ttrl t,' l \ti,tri ,ruk i,ti':t: ::r'ri'Iirtrtntr
t
l
r
,
t
h
f
r
.
tuj,.
lijttti),.1p!|.!gt:
t/,'t/i. t,:;nt hthttc. ltikt.tt
:' .:\:i,/ri-j, tig.ttr!
l
i
t
llr.
ti(
!ii;:i|)|I!,||l|1'ufJt!tutL,'tl1l,i,ii|t"'| i<'lthlitt/.u.l'i'lll...l''.,||'|ii|./)|i}}.{):r.1lr,i]l.l'rl,ir,/].ll
,l4ltlitti,r/i. lli*klcl C'eli ilt llilntet (.rliu, lur.,..t.ltttth;,n.ltn/t.rtrVn'vt:r:,)r!tit;:1.-it,;i)j
hurtlran
Ktrllhdg llLlfttctiennJen inte irli. l:rkat l iit'kt.t'c',le i:e/iil/t
J<l,lirtt i)iJlitiiitli;ii
r'ur,
Anlcato'dtt
luna oltnuyan hu:; intunlur tar, nLsrl kt l:rmertisatt\ltt vursa, fiirkrl,-e'tlt Lle
(i,r:crel,:r
r(
itLti
olLu,ti
ila,
eiliitt.
hiitiik
ht
rolpilleruli
,dr.
,i?
te.y<'ki'tir
he/t
.lL/
()
8-9
nut4ellLrle ,eftli. gihiin.tctsrlr hula thqttlrvutrt. ilk tlcli hunu aqfi!qt''tunt.
.tti rttttt'tt
ztgtklu.tun. Btr olult bl<:n v hana Lli*ictt gallip k,ulcrr u:aklai riu oird jatktt tk giilier.n
zloshmuz l.):den Sanherk dc burudulur. Arutl.ut u:un z.ntut gc(ti' Ke diri ilt: !1it;bi/ :nna.n
bunu tarl$ntulm, Qi.itlkiihuiu gtjfi.ltin. Celeltut hngiitttt. tsrLgiitloltttul, 50 bai aliiniill
st:lcrie pcq,laynak ist,ltlttn. Oniot ilitt hu ha);(lttt dryat'.)trnr. iJrtgtit iii
ti:e utlcki ttlrlQm
/oplunt rla heyt:cun verici, fiinkii bplu ts.tl htryanmtla bir dOnim noktusr. Bence ht ltthll
vAlh bttgiin v. l.rtktri sot'\th1rt,tbrt olnaktun grklr. l|tf4rynnt:, arltlurak q&o atvu:a
2rfgiu lo:ii ler ih,aleceEini:r inqnt.vonm. < inr*n Ji4iinceleri -,-alttklayardk diitiine leri 1c
ya:tnlun haTtislere vollay.trak $jtiin? ilretenel.(t1imiai nih.ryet arlamcqa htrskxl*. h:|ctlfuh
zli{et ttrbulara do nrn gclccck di.tnnm. (r:lneydo|uda )'ani Kiirl rotutlnndLr hilryorsutttt;, 5
.tene iincc K rl lctince hupse aliy'orduk, huglln e11/ ryont:. Kthtts sorutuntfut Ktbtrs ,la
ldrtethualt, {ij: t/t irelme yolutul.J sivil toplunun katkltLrl oi.r.1khr", diyerek dii5iincelerini
at!kladr...
r'ryashinglon
temsiicisiYasoninCONGARise | $ubar2r0l taritunde
Milliyet gazetesinin
"...AtsD
Alt komitqri
L)4 Opcru"tyonlur
SqatrisuOdeneHet
yayrnlanan
trir haberinegdrc,
Ba:;kan |,tttch lvlc(.lonnell'luErmeni l<tbi,vat't).\mt*jki vukn il4ki. )vlcConnell'tttl99J ylndu
500 nillQn dal1r )u m aldL ABD'.lcki
:lijrew gelmesinden.'onra Erncnistun toplam -fanrr'ya
qiikiir' lYashington'dagEqlii bir
rla,
kur
cusu
Hiruil
lIovtlnyt
li'meni Asarb/eri
lobimiz, qoksayrdadostumszvsr" diyor.
Olcn INSANI,ARIN,yaprlansava$lann
Suanakadargdstermetistcdigiminfarkrndaysamz.
T0rklerit
sdzdeErmenisoyknm yaianrna
kanlann
degil...
ve ddkulerl
sorumlusuTihkiye
iliikirt, tarihe gorniiimeden,Ern€ni gergeginiaramayave bttlgemiz-tieyalananiinemli sla];at
le huzummuzubozanolaylaraelkisi
Ya{adrgtmrz
ballarr kur,laya gahgryoruz.-.
arasrndaki
oian insanlanmercekaltraaalryoruz...Orfaky:rnia.irrgdianDuyagahsryomz.
Ytizylllardn Museli dinini kullanarl[ (urrltltlst ]'rotcslLtit Kuftrtt di.ts;h.le
http://wwlr,.tepkimiz.net/index.php?option,.'com--content&task:viclv&id=127&ltemid'.-30/
Yahudilereinamlmazzuliim yapansapkinlann,aynrmantrkile giinilm0zde kulla(drkla ve
kullanmakiizerevr ettikleribaskabir hareketiscFGO'diir...
aJ'nl
l)1:a
\,rr,1ri L .ir.iirli,rfkr rii i._:.,'rrarar
']nl'!rlr
"
l.r'r
j aIrl'!r !.'i ' . . r , r . r L r \ . l r [ - , , , 1 r
{rL.LrI!i:r,rr.
:liai.:la:l:rti;':ra1r!iI J i itl ra r-,rr,,l:r
a]r
r'niin
ljvnp Crn S,{(l
hc! ln tirkr;nrndan
veni bir lriz serrlnt:su rczdral olnta]r}n I
1 ||li
:li.'!it i a
,jlll. rnrliillabnliaiirl-..
.'lli./ ljirtlrl:\'!zr:rndx Iirfli\'!,,i:r.r,.lj '111.!!i:JiLrnl
{-r,-.,,;,1
-'}luseri l-0i}isi lilt"r
l}f i r{ Aili)-ir siryl{rn-rrii,rr 4lmnnr :rrklri., ri:;rl: | -*\'.11-isa
D!$i!ltrit(' llrolcoi totktt rml fasrrtsriiririgl-arl" i):lall$tctryanb;r 0laklrlevazdrrdr.
i.io itiJ' v:r..lii.l
-
A-BDsenatosu.
,lglirrvardlmyapanhatirla4rnrz
SuErmcnistana J00 mii_von
mr) ilre o
senato2l l\'tl?a'dan dnce ABD'niD .,Tiirkler Eimeni io1.[rrr;nryaptrgrna..
rliSkin
tasayl onaylayacakmiS..
. Onun ilrn l.airkler bir an once, Ermerustant1e lrgal
y-rllanndagiioddmegelen i l\kr'ien-r,eriden gti2deng"q;n j;t,iif..
EJer Tiirkile
istenilenleri].erine getirirse. ABD kongresi 1007'yilr rgln iiklerin
soykrrrm
ylpmadJgrna
kanaat
getirecek E. t, SAGLII\lottg,debrr
yazacak,
daha
Kars,r,
iazJ
-..
2009'daAgn dalrnr vermezsek
diyedgvamedeceh...
E. C. SACLrK'a, "lt1er.j'iirkiyeherh.rngiht.tkltnt u(na.!a hu ilkhd.r(rda
l.ftrrenisoyktnlr
).::::"-r:.::r:t,,b,:':,,"halartnt,:.aru.gmen
A))D Kotqresi,ndengepecek',clemig...Bu iiadeler,
t1-uun.!ntfiekLt hi4ii*!l+ilLr.le rcygn i4udur arua katkr hcpttti:
:ertncle*;gtik
,nur\(ed
dul.etkt.ti."yantmlt... Bendeise biiyiik bir-sevingi,aratt ve boylesi'bir yaztyt
yazmaljl\a
ncde!oldu.
.
-
B0viik israil'denve Kiinlisl,andevl€tiku.matrrlan
vazmr geqtiru.z?
SlrabUyUkErmenistan,a
mi geldi?
YoksaABD'deki gilcitnliziinlii kayb$rinjz:)
Elinude kartrhg olmayan dolar re INSANLARI dldrjnnel uzere
iirettrginiz
siiahlaflnlzml kaldr?
Yalirndadolar le silalrlarnrakullaracal iNSAN da bularnayacaksrmz...
Solikrnmyaianjan
nrz... Sapkrn bir <iitgiinceile donatrlmamiShrq kitr1se
jf"1"".d*1"11 kandrramaJ.acaksr
r1\rr\r\LluA soJr(lnm ulgulamal gibi bir dritrinceigerisinde
olanaz... lrak da olanlaflbltr]n
ounJaselredr\or...CcrqekINSANolduriicusu
oldnsizlf15iniT.
.
- Nasll nll?
^ Birinci diin.yasava$rsorundadlen INSAN
sarrsr70niil,on 401)
bin iken.ikincrdunra
fNS-ANsaystiD milyuttJur.Her iki sa,q$sonrasr,.il;
";;l ;;;";
::_\1:lnda.olen,
otdu;Lr_rahmin
cdrhnstledir
Her
iki
sr\ai
ionrusr
Rus)a.nrn
:::..!y f.':ti:J*,t^rta
,iavol
rse Jzl tlrtt),.'n,tur ABD Ii .;r.lrn ..:dqlerin
il,incrdlnr.rsr saiasrrr. .r.irr
(Almar),a,l'r.tnsa re ingi/tere hurigl det,antettirdiklcri sava5iar
ise Sdyleolmu5hrr.;
- i945 Japony-a'nrn
Hirolima ve NagazakikerileriqdeyaiayaniNSANLARIN itz€nneaton
bombaslattl.Bir anda250bin ki5inindlmesinenedenotdu.
- 1950-53y11lanarasrnda
ytz binlerceKoreli iNSAN dldiirdii.
- 1954cuetamala'yagi.di. ArdlndanbirlcrcelNSAN
irliistibrmttt ..
- l q55,Endone.a. Laosv€ Kamboq]
i daJ!l?enlct)ea
opcr.rsyunlar...
- rq)o-\eyrt,aflar,isrnda
KubaJa 60 bin its qN olduroi,
- 1965Pldonezya'da1 milyot iNSANIN ohnlsine
nedenoldu.
- t96-sDominik de l0 bin NSAN dldiird,ii...
- l97j Vietnam'daya$ayaniNSANLARIN iizcrineyaklaqrk
700bin t<rabotnbaaru.
MilyoniarcaINSAN 6ldii ve sahatlrrral.;rlJr.
t<:i1t)-'.!'ll\",,:..'it/:'<:.rfi,rrr,...1
'
..
\ ..
.. ;
. l n. l.l. I - " n r, ;, .' ,' - l: -: : : ;; ,; ,: , i: .; .: rt,i"i ri J- . ,: .i ., t, j... ..,, .
.
. I
- r ' : ) t r I r r , f i J , t, l . i , " i . r , , . I \ \ \ \ , , t j r , , \ t
I
. . :r , , . , 1 , , . i \ ' . 1 r l , - . . . , i i . . . .
..:I.
i ,.r ....,.1q ,. .111,.1.,
. li)8,1rirlrrirrJarr r::til :r1r,,e1li!l\t ,:,rn,:. rl
- 1986l,tbfx yl boilrixlirdr jjrnc !lkj. lfiSr'.,ti
!)rj,.ridil
- 19.!91'rr:lrnt r.r iigtl cilt i bin tN\ \N (tklr.i.lr
- lt)91 l'ak'rn Kuv:,,r'i iSgalincbirhanc;drrcl,
ii)il hinr, iz.errrrie:Nrrii.rsANi i1id.(r,i
- Somali'ri irgal rrri.
- l{)(},1
yrlrndaIrxk i;gal eili. i rjritl{ilirsriI rnilt,ona
l,.rklqtrjlrsirlirhrlilki;\dtr
.'.,86
!':
SayrnE. C. SACiLIKve masasrnda
oturandigefironuklar,resmitablollkarda bunusizlerde
biliyorsunuz.Onuniqin ABD kongresininilk oocekendrdlddrdugLi
NSANLARTNhesabrnr
vermck zorunda degil mi? Alaclilk yapacaginrza,
Tiirk devietinin hakkrm hukukunu
bilmiyormusunuz?
savunmayr
Bazcn yakrD ddneme ait sava$lada dldLirdiigiinrizinsanlafln saytsrni jNSANLARA
soruyorumrhahrlamryodarRakam verin diyorum, veren'riyorlar...100 mily.ondanl'azla
INSAN dldiirdiignniizn,
bir o kadarINSAM sakatblraktrglntzr
sdyliiyorum.inaomryorlar.Ve
gokpaqrnyorlar...
Tarkiye ilz€rinde iaetilen E.m€ni, Pontu! Siiryani ve Kti( gibi soykrnm iddialannl ncdeni.
sapkrngiiglereragmenkurulanLaik TtirkiyeCumhuriyetiDevletidir.T.C. DevletiINSAN'a
emanettir...Devlet kuracaAz,dzgilrliik getirecegizyalanlanile son 80 yrlda dld0rdiiguniiz
100 milyonlarcaNSANIN hesabrnrverin... E. C. SAdLIK gibiler harig,INSAN olan hi9
kimsesoylediklerinizi
ciddiyealmaz.DiinyanlnsorunuE.mcnisoykrrrmrdelil, iNSANLIGA
uygulanankryrmdrr... DiiLnyada
ya$ayantiim INSANLAR, INSAN onurunukurtarmakigin bu
dur demelidir....
sapkrnlara
Saygrlarrmzla
MuammerKARABULIiT
Mitl Gn'iBirlifi
Saizciisii
NOt t. (
)AULlK
maiilesmrn devau [rl.
http://www.ref€ransgazetesi.con4raber.aspx?IIBR
KOD-56721&YZR KoD_4&For,-\rsir--1
adrosinden
okuyabilirsiniz...
rJiI ['t,.cil(' riiRr,i(;it]uRNrrii
Vafan ('addcsi tlrrrlak llanhasrBlokh I { I llkrk K I l) I til]rih/ir1
T e l : 0 - il : i - r i i l J i 8 - 5 l l t l I I - 5 l l t i 2 7
Itclg€egcr: {)212 52:l 18 30
6+
1 Tarih : ? ;rf)cak 1007
Taril(3ll.
Xonu : U,vSarLk
IrY{;.\.4L!!i T.rp.i!{_4rl
Bir cit?,letiurr,}ndsll' coi,-r.4.Bl)J,,.bulLualtl)C{-r'rtl tezgahlttndet ggclrls kisilern -!c!]
yapirfrakrllaiazivanagrklainalafr
iiq giindebasnryayrnorgar,lairnda
ibr€1letakipediyo.uz...
'iaqlini..
V
ol:ir: l,'1l','1'.1jrO .:b
Buclardanbiiilj dc hlq !.:ii5kusirz
5ir T
,r.yrii l/r-l!.retir'rirri
sundugu Dtosrarnl:lrilc bir iNSnN c1l-.icir3veli klnamlvot adeta veni cinavetleri
t ^i1l.l-.,.,^-1.
L-L,,l--.
-^..,
..
Salan FGO mensupianhie bc'luria ugra$ma-\'tr.
l.aik TIrklve flumhurifeti Devledni.
'deEi$jn' dediginiz ABD".1ir sapkrn gi:iletr Ci4urce ve planlar ile
;clundan
. Flizier uj"garl!
k tarii{at!n!n tlveleriviz.. .
edetre!eceksiFiz..
.- O zaman(insanhqtnr,Ermeni
Eggr bu cinayetinnedenlerinigergekten
rnerakedivorsanrz.
ye K0d sorunudeEil,,ABD'li
sepkrngiifl.'r ile carln v.r'knnrrl,rrcrklamamrz
nkrrvln
ge.tek
cinayetin
hedelirin
Hrant
Dint
i
Devleti
g6.iiir.
Yeni
yazradrk
Ru
defil. C
oidugunu
\Mr l6 Ocdk2007tarihiadeyazrldr...
net/index.phBlQption."com
hltp:/,iwi!w.tepkimiz
coplent&task=vie1!&id:14q
gunu bilin ki, Mustafa Ksnal A1:.\IUttJr hrz['rc l,AiK llrk!]e CtrMHURifETi
n F r ' ! F I i ! i . F . a _X! ! N U i ! . t i C " . " 1 ! 1 r :, t i t \ j . " g f r . ! r e r i n e
r r , 3 i r nn F v n i V r f n i r "
dedi...
ATATURK
bizlerde biqbir dogma ve ideoloji btrakmadr.Dogma ve
koruyu!
ideolojiler iie bareket eden sizlersiniz... Sizleri, clogrra ve ideolojiler ile actnasrzoa
kullanryorlar!
KoskocaRusya ile ideolojil orun oynadrlar...Dikkatinizi qekmekisti),ol.um,sonrada.]l
mill,on Rus vatandaiur 6ldiifdilll]rlll ABD'dc vaFyan FGO'yii neden beslcdil:1eriJ1i
anlamadttuzlnl? $imdi ABD'li s pkrn giicler onurla T.C. Devletini kontrol altrnaalmak,
'T'iirkMilletininiarhprnrn€roTvona
lrdraimak
re islnmdilnr'asrnrn
dinrntProtestanlaiftrmsk
istiyorlat...
'ICK 301. maddeye
onun iqin saldrrryorlar.Gegensiiie igerisindeTCK 163. maddesini
kaldtrarakiilkedetarikatlannneler yaptrklannrgdrdiik... Buradakialdatmaca,163.madde
INSANLARA din ve vicdan hiirriveti olarak gdsterildi.Asilrda orta]" qlkan serbestlikile
tarikaliaflnalt yaprlarrgnqlendirildi.girdi, Laik Cumhuriyetve inang sahibiIIISANLAR
tehditallmda...Kaldrnlan iCK i63.maddene diyordu, lcriklileayLrt olaruk,Llevld)nqtihldi
w ikliladi rela hukuki tettel ni:amlannt, ktwen tlc olsu dini elai ve nan€lan uvdurmak
lt ectylu ..mr,et lasis, lrtkii, !tl;t:i t reya sc,-k yc dare ile larkliga qtkn aklrok del,l?t;a
: . 1 , / r r :. ,r
:\;i..at:;
r';..,'
,.r'
r,
",...
t : 1 . .: , : : ! : \ l t i
;::l;ll:::iJ;;,,l:'l],;-,-.,;,.;..,i,';l,,;;';:..';;..-..'.;'i:;;',:;::;''...'1'|,:;.;';l;l,;;;t.-l'l'l.';;1.i
.1ti!.,tir ,l!!.r\ti r'i','t,t
| \rtll''ktk rcitt r,,lkt,,,/1, itrtiuanrtti, oijret, ii'!dc irulfi',t
v,_ln'ot|t:t,t,
'
l.ii. I] \i!\latll--;,]inr/
iirl
rix,ildiii
tit0r,.'!t:t,hl
ae/!!!r 'nilt v\'1|1a !atirlrti)li
i!iiilxai,trij]t.i
t r t i l e r , r r ) \ ' o k \ J l k i i l i l c . id i l , ) l r ! i i i 1 - h l i : L f i ri s c ' \ l l i l d , . o i i r | 1 : r r i l i rst a h i h ik i ; i l c r r r r
I u l d o l n n d tS
l ' l i - o i t r a r i n .. i c r t a t t i e 'l e r , , . l . l u - l r' r i ' r n - n i r : r ' t l : l r l r r . r r r L i il ri l i r , , , . - r J r r r
)dslkllrnmrStrt IilrLile'deki !liLhivatCrhr.n.dcrr i:lrLru rl lttl dr tilrl'"rt olxrni].racugrrt!
kr)iruim3zltr 0 okulhrr i,o:i ).ro ni oLudunuz'l.\1,I lldatlrroel]r inr ,q.!ir ii(
l0l
maddesi ile yaporakistivorlar.AmaQ_vanmkaian i5ierini
ianamlar,arak_
trirk lvlillclinin
varlrlrnt da Protestanlaf
tlrmakltr..
AB[J']i sapku gucrerinarnre.indeki
rekenget.A fAl uRK,tn iNSANi,ALA br.ukrrir
UYGARLIK TARiKTITIDIR.
Ncyse, 163.rnaddcti tuzalr haturlavarat,
TCK _10
i. maddcninkaldr lmasrna
-''""'- yonelikyeni bir
aldatnacayagelmemekigin,30l. madcleyi
yenidsnokuoat,n .
'fiirkliiEi,
Cumhuriyeti,Deyletinkurum ,e ofgnntaflnragagrl$ma.
i- Tiiridiigil, Cumhuriyetive)''aTiirkiyeBriynkMi11et
- -Meclisini
--'-'"'-- q'!'!'r
alenenq?gsiro
araEllayan
ki$i-dlti
aydan iigyria kadarImpiscezasrile cezalanirrrlrr
:-l-iirkive Cumhurr.yeti
Hiikiinlctini,Devlctin_yargr
organlannr.
askcriveyaemnryet
te$kilatrnralenenasalrlayankiqi,artra1.dan
ikiyrii kaiar hapis."-r, ir.'""rur""ao,r,r.
|
:- 1itrt<liigiia5agrlamanrn
yabancrt
bir Trirk vatanda$t
tarafindaniglenmc-si
halinde'
verilecekcezarigrebu o.un,nauun,l,l,ll*'oe
4- Elc$tiriamacryla)aprlandii5iinceagrklanalarisugolustumez.
O halde:!:
163.maddeile djn eldengitti, gimdisrra30i. maddeiie T0rk
Milletinin varhsrnda...
Saygrlanmlzla
Muammer KAR{BULUT
Nliui Giie Birligi
Siizciis[
l_.
l i l_ i.:.-__._:.:jr
L /,i'
f t i L ,, . ,i .i , i,
ttl{\1./;i
v . r r . 1{ .1r , t J ( \ r r r n l : lrll. r n k : rl .l rl , L l a r r l r l { l n kN
1,,.,|,rrrr..
l ' e l rt i 2 1 2j t ' l t 8 l S - j t i 9 l l t _ J l l 9 ; - , 7
llelgrgq$:0_tI' jtt tt ,r
Javia i i 7
I Erenerol
Krmdeni
[iln"j
tanhi:
Gaincteame
Konu:
<[email protected]
oro,
KUNSty-Sevd,
. erene.o,@)nner
LRENtHUL
nerk>
16Aratr(
2uoicufia toto
Da
Tarih : 16.Aralrk. 2005
Konu : Demre'deFeoefRum patrikhanesi
ve yunan ipbirlifi ile provokasyon.
OEMRE'DEPATRIKHANE
OPERASYONU...
Noel BabaVakfrve NoelBabaBansKonseyi,.
13.NoetBabaile DiinyaBangrnaqaOrl
Erkintikterikap6amrnda.Antatvavjritigi ir (iirtiir
ve TrrL; Miidii;iolrl:iloet saoa Oren
yerini30032005tarrhrnde,
05:06.
Arai;r..zoos.t".inr"ri
"r""i"il'iilll".i"i" u"*r.narahsis
etmi9tir.Vakfrmrz
tse,adroecen6renyeriniyatnrzca
06.Arar,i zobs-lliiiniiku anmrsve
gr"lr.oo.ylliyi
ieaan:ra",
ai"c,i,yii;.c.
;(iiilir,-;;;i;;1,""*"nug,,Don",,
I:r-11,i *9:li
rermaye
tstetmetert
Merkez
Mitdiirtu0u,niin
ZiraaiBinkasriffieigu-#-sine erf yofuyra
'
Protokotgeregi,NoetBabaVakJ|kendi-konuktan
haricindeiqeriyegiris yapacakotantardan
sorumtuotmayacak,
ancakbu.kigile.ilcretimukabilinde
konirotiiiorarat<
acrgegenOren
yerinegirebilecekterdi.
Fakat.ite;y€ bir gekild;(h;;;;;;'giiig6run"n
yin" o"rn..
BerediveBagkantdavetedrenve'oncekia;n;i;;;
bird",
;i9"1!'&
""n,o,orr"",n"
go,
yumutan,s6zdeDemreMetrcootiti.lttrtsostomos
fnlii-ili'i"-i*""
"o"r"rrndan
(Girit,
Rodosve Meis)6ze'ikteoed;itenfigirer,oirgiind;; iiS""i"g"[."*
*on"ktadrkta.nr
ve 06.
Aratrk.200ssiinii iceriye-iicretsiz
;;&:iffii
lpdras;,H;;;;;,
,ern.
yor""
g.up
"yn,
Adarardan_Tiirkiye
nasrrgerirve Anrarya.ca
s yrtorzii
uir oteio'Jillii ronarrant orararr
alnacaKranydn0ndekenditerine
gUven""u"ritatginioi.rii, iierilirr girigionUnae
itirar
etmislerdir.
Basta,bu 6renyerininNoelBabaVaktr,na
"SiyASiAyiN,
tahsiseditmesini
istemeyerek,
getene6inisiirdiirmekisrevenFerrerRun'pirri*r,""!li.
Jiglrrt'#iln oemreeeteoiye
milcadeteve patrisininl'rlf ,iriri6in. z kezyaplt l
:,:"_u.iia1il,,l:^1.:l
:iledir.iaptrktan
yazrrrmirracaaannhepsisonuqsuz
kalmlq,
itqedeeairikttineniii*arrarrnaagrtganizmet
edenkiSileriizerindeki
oerointik
iyicearimrstrr.
T0mbuntara
ragmLn,
DemreBe,ediye
bu kisirerrebirtik6 h"r"i.t "o"r"r,ig"r";';;i;il;;-";;;;';i*rnri'i
a3askan,,
- iizere.1993
meerurasrrrmak
yrtrndanitibarenkarartrhkta
yririiiiiren,fi.;i B;;; i;'bii;va Ba.lrna gagrl
Etkintikt6ri"ne karerbir faativetinigerisi;egiri$;i9;i b, rliir'i"-r'i"r"r,ndan,
Demre,de
06.
Ararrk.
2005sainii. isinvaprran
prani.Noa
eib"'v;ir; ;"jk,rir";i,'jiuj,t"oir"nvrn"nr,
konuklanNoelBabaOrenyed;denjqeriatmaOrftan
lO-ii"-ro"o"y"."trak.,
tltOtrOe,
olarak
kararlasftrlmEtrr.
Ve 06.Arahk_
2o0sgiinii D;;r;-No;i;;;,Oi"n
parrikh?ne
l"r,n"
itron"e
"datanndangetirtite;ve oemr. elleiivesi tie'iriqk,tenoiriren
::-r_"-r]11"i
l_:l"lgirmek
ucrersrz
otarak
-6riai, Oirti"n y"rtdir,grubuniQeriye
istemeteri
tizerine.
taraftmtzdan
igeriyede
ancakgi9eye'cret 6deyerek
girebitecekl".r".
nin..,y".ir,lripliiigi,i'r"fit, "rlqi"ri g"...'**r,t
far::t'aq.iai1, Ki iiir veiLrirnl
Bakalllg,arB
1,a3,::rr;-5_siliecrr.,.;enl,rn 11pa*iit3i.t!5, re
liiiuirn!r,i, i,jo giailk yorurnla[]akta
I saa-i
eciD xcouf.rr,rr,i9"ny"iruo,, g,r*on
istcmelerir:in
asrtnedenibudur.ve 0., rtonutra,.
,,.ai;;;;
ait otiJirgu5itinentahiiiehemenmum y.akm€tan,6,u,, ;;;;,J.",;, *,s,deAziz Nikolaus,a
i;rii";;;;;;noe
tanrg$an!!l
yasanrnasr.la
nedenormuEtur.
Antaryaii K0rtnrTuriz; ru,iaai:ii
oaslaor,nar<
iizere,)irl{re
gorevyapa dsi dizey gOvenlikg{iqicride hu
otaya!ol.,itoilrlugf. r-li"
$rrbatayr iCerisinde
Demreesnafrnrtirg(ilteyerek
rtqede,.AytN.,isteriz
:3.'.:1:,lj
- -,:".
dtyerektn,za
iopteyankisiterdonbirkacr,.
bir kez daharittanitarai,tioeteao" br"iil"rtnoon
isedyeiicretsizalnmayan{yunantrtar)
rigirerinaf*q; siv;;;;;i;;;.'',
yapmr$vebun!n
iizcfineDernreBetediyeBaskanrS_dteimd"
ropq'ti, i """i; "i" i,liJro, y," y"n,",za gclJ,...,
AtttaryaciivenriksubesiMiidai.iiniin;iid"h"i;ui;;"1;;;
;;k;;HErcnrna karsr,iiri
tf
tl q
''
gurrJ4,l4E-.saldrnvaoecmistir.Baskancok ktzotndtr.
cunKupatflKhane
ve kenotstntn
ragmenvakf durourutamamt5t!a.uslel!!! var(!!nelxrnlll(r€rrne
gerec l5utgaFxcn,t:i.t-.,,,
l(oraktamabede erini, DemreBetediyesikasasrndan(6.105.60.yTL.)tideyerek,
kendi
uydurquguetKtnlxterexatitmastnt
Sagtamtgltr.
tsetediye
bu paiayi6demeseoe,o koRuklar
Anlalya'yaqelecekti!Ciinkii,o konuklarAntalya'vaturistotarckoelmektedir.
Belediveninbu
bolk6rl0gU de akrllaiaziyan oiup, iistiine para vererek,Ulke degerterininnasttziyan
edildi6ininivi bir 6rnedidir.
BugainTiirkiyeCumhuriyetinde
kayrtlrgdziikenbir ileedegdrevyapanBelediyeBaSkant,
iilkeninmilli deoerlerinden,
gegmiginden
ve hassasiyetlerinden
habersiz,Demreboigesinde
yasalolmayanyollarla imtiyazsahibiolmakiizerekosullananFenerRumpatrikhanesi,nin
Yunanadalanndaniieeycgetiritl6ieemaaiirdiRabu Cirklnkavgayt,ne yazikki bu anlayttla
Rumlafln 6niindeyapmtsttr.
TUrkiye'de,
Kurtulugsavalt 6ncesioldugugibi, Patrikhane
ve Yunanistan,ta
isbirlidiyapan
yttreticiie., nihayetCumhuriyetTiirftiye'sindetekrar Antalya,atnDemreiiqesindeolugniaya
ba$lamtqtr.Bu nedenle.T,C.Oevletininvarhotnaka.Slyaptlanbu saldtnyt,dncesi ve sonrasl
olmakiizere,ne yaztkki dur denilmemistir.
I
qOt iyi Uttiniyo.ki, Demre'yiziyaretectenYunanhve FenerRumpatrikhanesi
mensuplafl
yrlda200kiiiyi geCmemektedir
ve kavgadabunlariqinyapttmaktadrrFakat,bug0nVakttn
yaptrdrfaaliyetlerlnde
sonucu,y6reyizlyareteden400bin kisininpayrhiq dikkate
yunanltCemaati),
airnmayarak,
bir avugkiginin(FenetRum patrikhanesi'nin
birkaqesnafave
siyasiye sa0ladrdtmenfaatlebu kisiler Demre,deetkin duruma getirilmigtir.
- BundaTiirkiye'nlndeoil,birkaqkiginln,Yuflanistan
ve FenerRumPatlikhanesinin
menfaati
varotr.
AntalvaValilidi30,03.2005
tarihinde.NoelBabaOrenYerini05-06.Arattk.2OO5
tarihteriicin
NoelBabaVakfr'natahsis6tmigtir.Fakat,FenerRumPairiOinin
ilk kezaractsEve tsrarlr
yazrlannabinayen, AntalyaVallli6i konuyu,g6r0steranialmak iizere Killtiir ve Turizm
Bakanhorna,BakanlrktaKgltiir Varltklanve MiizeterGenetMUd0rtiidii'neutastlrmtg,adl
gegenGenelMildiirliikise DEigleriBakanlg,,igiileriBakanlrdr
ve AntalyaVatiliginedadtttm
yaparak,'!?Xigan.2qq5
(inan9Turizmikapsamrnda
tarihliyazrlannda
AYiNyaprracak
otan
yerler) ilgi tutarak, "05-06.Aralk.2006giinU, FenerRum patrikhane.sinln
isteoiotan AyiN
talebininkargrlanmastna
olur" veritmit,G€netMtidrirOrhanD0ZGUNimzasrile dagtrtml
yap mtgttr.
O - l.|oelgaOa6ren Yeri, 06 Aralrk2005giino Noel BabaVaktina k toret etkintik igin, Fener
Rum Pa{rikhanesi'ne
de AY|Niqin verilmlqtir.Bununne anlamageldiginis6yleniek
istemiyoruz.Ancak bunun "inang Turlzmit,ite ilgili olmad16!nrbelirtmedeng'egemiyoruz.
Farkrndaysanrz,
12 Nisan 2005(Benzerblr karardaDtgigteriBakanltorKoordinat6rltioUnde,
2.
yaptlanve "ktsasUretidi!ii ayin,,yaptlmasrna
tarihinde
mgsaadeverilecekotan.9
9ubat.l998
ilde bulu(3i yerle.arasrndaAntaiya-Oemre,de
va,'dr..fakatbo kararitgitiBakanllkea
yairlr2cE
20C0yririnar!qturiimi kapsamr!"rda
ytll bitimiylede,,ina A
degef,en.ir!.;j|-r1!t
oi!1p,2000
Iurizmi"giDiasrlstz,T{rkiye'ninturizminehigbirkatktsa0lamayan
bu uygulamadan
vazgegilmlgtir.
Zaten,?atrikhanedrsinda,bu drenyerlerindeAYiNyapmakigin yogunbir
talepteolmamrgtrr!!l)
tarihindeKiilt0rve TurizmBakanlrdtbir kararatarak,DemreNoelBrba
Orenyednde"inanqturizmikapsamrnda
AYiNyaptlabilir,'
izniniverebiliyor.
Amabu karar;
gdtevdebulunanT.C.BaSbakanr,
halihazrrda
T.C.Drgisteri
Bakanrve T.C.iqigteriBakanrn
yaztltve imzaliolarakverdikleri',LozanBan$Konferansr'nda
konuylailEiliqesitlizamanlrrda
Patriklrarie{iin
siyasive idarii$iericr$hgatcr,riertlck
Kotutuytave liltgni?dqk!t( m O odo(s
-sadece-ruhanihizmetvcrrrekamacrylaistanbul'dakalmastnaflza
vatandaqlaflmrza
gdSterilmi9!i!-"
g0rUSlere
radmenqtktyor.Ancakbu karar|naltnmasrnda
etkiliolanaerkea
gitriildiioiigibi FenerRum Patrikhanesidir.
Demekki, Patrikhane
A{kara biirokrasisinde
de
oldukqaetkili.qiinkii, Patrikhanenin
Yunanistan'dan
Demre,yegetirttigikisilerlenasrlbir
turlzmyaptrOrnr
hen0zanlamamrs
962iik0yor_..
l8 lr
-,r,ilj
l
-
)
NoelBabaoren Yerini05{6. Aralrk.2005tarihleriicinNoere2ha
AntalyaVallljqi30. 03.2OO5tarrhJnde.
vakfl;nalahgisetmigtirFakat.FenerRumpakidininilk kezarac'srzve rsradtyaztlannabinayen Antalya
Valiti6i konuyu,gijragle(inialmakozere Kri(trlrve Turizm Bakankgrna,BakanhktaKu{ttl(Vadlklaalve Mlrze(ea
lcrllerI Bak€nllgrve Arlalya
rseDri.$ler,BakanltEr.
,.;eneiivt.,oui,rg-u
n" utagltrm.$.
aorgeQenGenetMudurlul^
'12Nisan2005Iar:hlryazrla'r.da(inanqTurizmikapsamrndaaYlLI:.plli"."lt
yaparak,
dagrum
Vatr':gine
.
"05-06.Araltk.2OOS
istegiolanAYINtalebinin
giinii.FenerRumPatrikhanesinin
oianterter)rtg'tuiarak
yapl|m'ilr
rmzasr
liedagrllrnr
GenelMuourOrnanDLJIGUN
karstianmasrnaoiur'vel,imrS
Bdvtetikte,inancTurizmi rQinNoelBabaOrenYeri,06. Aralrk.2005gnnuNoelBabaVakfr'nakoitu.eletkinlik
de AYiNqn verrlmrslir
ici;. FenerRumPattkhanesine
girigyapacakolanlardan
sorumlu
ProtokolgercOi,NoelBabaVakfrkendikonuklarlhadciodeiQeriye
gifebileceklerdi.
yerine
geQen
Fakat.
oren
kontrolluolarakadr
aicak bu kigilerucretimukabilinde
olmayacaik,
ve
onceki
qdrainen
davet
edilen
Bagkanl)
,l.cv; b sekrldelher zamankioibi
vine DemreBelediye
(HrisostornosKALAYCI)
goiyumutan.sozdeDenreMetropolrli
ev sahrbiormisrna
.1,.1i"r0" OuC",riEede
tince
ilQeyegelerek
getirtilen
kigiler,
birgon
ve
Meis)
ozellikle
Rodos
ileYunanadalanMan{Giri!
ve 06. Arallk.2005gunnigeriyeilcretsiz(ParasEhktandedil, Provokasyoniein, yoksa
konakladrklarrnr
aynr grup AdalardanTiirkiyenasll gelir ve Antalya'da5 ylldlzftbirotelde nasll konaklar?l olarak
guvencevenldrgrni
bzzat 6'en yerigir'9idnUndeililai elmiqleldir
airnaiartar'yOnlndet<endilerine
O
'SiYASi AYiN" gelenedini
istemeyerek,
Basa, bu orenyerininNoelBabavaKina tahsisedilmesini
uzunsuredir
s!r;nrmel LsteienFenerRumPatrihhanesidiOertaraflanDemreBelediyeBaSkanlnln,
kalm19,
hepsisonuQsuz
yapllklarlm0cadeleve PatioinAntalyavaliligine2 kez yapltg yaal m0racaatlarln
gergrnlik
iyicea{tmlgtrrTU'nbunlala
agtkgahlzmeledeakrg.leru?eflndekr
ircedeparrikhanenrn
erkarlaflna
geleneorolmayanbr etklnllgl
rjJmen. DemreBelediveBaskanr:btl kisllerleblrhkteharekeledereK
"Noel Babaile Dfinya Banglnagagrr
"1993
yonitulen
itibtren
karerlrlrkla
rizere,
mJQrulaqtrrmak
'uif irlrndan
D6m.e'de06. Ara1k.2005
BLIkesimleriarafrndan,
itiinlittori,, ne t<ar5r faaiiyetinigerisinegirigmigtir.
davetedilenYunanltkonuklartNoelBsbaOr€nYerinden
gitnu iqinyapllanplan;Noetbabaiakfr yetkilileri,
,,birarbedeyaiatmak" olarakkararlagtrnlmr'hr
Ve 06.Arahk.2005g6nij Demre
taiOrrOe,
,L. atmadrt<ian
yeine
getirtilen
ve DemreBelediyesille
laraftndanYunanadalaandan
ilk oncePatflkhane
tioel Baba0ren
"burast bir 6aenyeidir,
ta€fimrzdan
giffiek
istemeleri
uzerine,
grulun
ola|ak
igeriyeijcretsiz
itigt<itenairilen
,]in
Fakat.amaclarlqetqinlik
uvaflsrvaprlmtsttr.
ic'erivede aniak qiseve Ucretddeyerekqtebilecekleri"
bagllbir
baOltb' orenyeont.FenerRumPaltikhanesine
Neaeil,k1rhnrveTurzmBakanltOtna
vlrat'maktrr.
'kilise
yef
Aziz
alan
iki
kigide
iQeriye
biletsizgifmekiir'Ve bu konuklararasrnda
olafakyotumlayarak,
ya$anmaslna
Nikolausa ait oJduoubiiinenlahittehemenmumyakmalafl,drenyerikaplsldntindetart'gmanln
g6venlik
yapan
gorev
rjsl
d1zey
ilgede
olmak
L]zere,
[41di1r0
ba'ta
nedenolmugiur.A;taryail Kil11rTurizm
gilgleridebu olayagahitolmuqlardrr.
ilgede"AYIN" isterizdiyerekimzatoplayan
Demreesnaflnl619Litleyerek
ise,gubatayl igerisinde
Sonrasrnda
yerinden
igeriyeijctelsiza\nmayan{Yunanhlar)
NoelEabaOren
birkagibir kez del.rakullanllarak,
ki9ilerden
Belediye
Ba9kanlS0leymanTOPqU'
yapmll
rlzerine
Demre
ve
bunun
lavrjnuculuounu
kdilerinagrkqa
raomenVakf
mildahalesine
MudUriiniln
yanrmrza
geierek,
Adalya
Giivenlik
mlt<saCryta
ko'nugmai
9ubesi
bulun
ve kendisinin
gilnkaiPatrikhane
geqmiStir.Baqkangokkrzgrndrr,
Bagk;nrnakargrfiilisaldrrrya
gelenBulgarkonuklannkonaklama
Ustelik,Vakfrnetkinliklerine
rrorlslarrnaradmenVakrfdurAuiulamamtstlr.
katrlmasrn{
etkinlikle.e
(6-105.60.YTl.)ddeyerek,
kendiuydurduou
kasasrndan
b;deilerini.DamreBeledryesr
saolamr9hr.
gelecektilQ0nk0,o kcnuklar
de, o konuklarAntalya'ya
ijstlenmese
Belediyebu paranrnolele6denrnesrnj
cleo r;:.]pp.2;2 ;'6 'L
va lurs cle.ak!€ir.lekie:r.Eelecjir.:nniraan(..:!ij C€SkrllSrazifan
Ar.talva
lr^.
-:.r':
i-,,
: i.;i:
.:,:r
i:l
.ll j _
!
:
--
ail :l
BugLlnluftrye CumhuriyetindeKayrtllgozrkerr bir il9edegorev yapan BeledryeBa$kanr,ulK€nrrrmrllr
degerlerinden,gegrnigindenve hassasiyetlerindcnhaber.iz, Demfe bolgeslndeyasal olmayanyollafla imiyaz
'tln
maddlYernanevlhqblr kalkrslolrnayanFenerRum Patrrkharies
rlQeye
sahrbiolmnkaizerekogul(anan.
yazrk
Runrla.n
q
kl,
bu
anlaylqlarla
getirttrgi
ne
cemaati edlna bu rkrnkavgayi.
Yunan adalarndan ilQeye
olanrle YaPmlitir
yapan ydneilcrier.rrirrayel
iuftrye de, Kurlulu$savaSroncesioldudu g1ol,Patrkhane ve Ylrnanrstarrla rgbrrl,!ir
B(r n. enle I C
tekrar Antalyanrn Dernfe ilQesindeolLr$mayaba91anl19lrr
CumlruriyclTurkiyLj'srnd'r
galdrnyl
yazrk
olmak
ne
krdar derlllrneolritlrl
azere,
Oncesive sonrasl
DevletininvarhOrnakargt yaprlanbu
yllda 1l0t f.i'i .r
Qok iyr brl|aryorkr, Demre yr zlyarel erlen Yurlanlrve f'encr flum Patrikhanesimenslplar,
gegmemektedirve kavgada butrlarrglnyapllmaktadrf Fakat, bllgun Vakfin yapt 6r faaliyetlenrrdes 'r'i rr'
yareyiziyaret eden 4OObin kigininpayr hiq dikkatea|nmayarak. bir avuq kiginrrr(F€ner Rtrm
L8l/
')rJ-j
'
8
tanrmadrdricindobasrnagelmedikis kalmamrsirr
gecenav Demrede bir kigiYunanlsian
dahasorusormadanderdest
Buv0kelcisine
Sonuq iseortadadrr.
gahsrmr
karglhenuzblr lllem
ononde
tehoit
eden
ve
saldlranla|a
bLrgi.ln
agrKpa
Yunanlrlartn
edttrrken.
vaollmamrsllr.
- Bu sessizisgalclir.
T.C.Devletine
[email protected]
Palrikhane
Unutmayrn.PakikhaneValikanolrnakistemiyor.
yagamlgtlr.
gilnkLi.
olarak
OnuniQin.
larihinde
hep
imtjyazit
odak
var.
Patikhane
Devletlefle
fark
b0y0k
ydnundeTurkiye'ye
basklyaplyorlar.
Yoksa,hadise
tanrnmasr,
RuhbanOkulununaqrlmast
Ektimeniklioinin
sardirur'
de Yunanistan'da
olsa RuhbanOkulunuABD'de,Ektlmeniklioini
valnrzcadini ve ruhaniboyutlarda
KutsalMecliginin
10.maddesine
ve Patrikhane
dogrulayan,
Anayasanrn
Ve hattagimdilumbu soylediklerirni
"her tutlo siyasi ve idari karakterini"terkecjeceklir
'1923yrlJnda,
l9ln
kararlnaraomen,Patrikhane
iste
o
istanbul
dlglnda
yasa,
iSin
haztrlantyorl
zaman,
olmasr
TurkiyeCumhuriyeli'ne
o.tak
TBMM'd6cjzelbir
yaraddrnr
ve
taniiniam€ya
yagattror,
ne
Paftikhar€'nin
ve
diger
ise
ve
Defire
Melropolitlerin
oluSturdugu
hepbirlikteanbyacaorzve
yetkinin,VatikanDevletigibisrnr.la(olanbir imtiyazlrk
olmadrornr
qalagtrgr
gdrece0iz.
"DiNoZGURLUGU'dur
Bununadrgimdilik
O
b6igede
ziyareileri
de 9626mlnealrrsanrz,
heryrl,Demre'ye(2005yrltnda300 bin) yaplrOr
Rus turistlerinde
anlamrgolufsunuz...
yagananlarr
artrkbutLlnboyutlaflyla
kciylere
kadarindirmekzorunda
karnpanyasrnrn
YUNANISTAN'A"
Sanrnz,Triri<halkr"PATRIKHANE
yann
gok
anlar.
ama
olacakitr.
Yoksa,
oldudunu
9ok9€9
SaYgrlanmla
MuanrmetKARABULTIT
Noel Bat a Vakfl
YitnetimKurulu Bagkanl
n-oelllaba llarr; Konseyi- SantaClausPeace{-buncil
- Y,I{lv.stcpq"qg- vnlrf.slclalr$.otkr!
e-mail:[email protected]
L
j;-
Tarih t 25 Eylill 2006
"--'-*-
-.-- - --'-'-*.^i
Ti,IRKiYE'YEEKtJMf,NiKLidi iciN D,,\VETETTi!I:
P?TPA'YI
_ :_.1gi r-'.E=1F,.:--':'a
PATRiKIIANENiNEKi]MENiKLiK isTf, diNE,
PAP,i'1,'1
A:ii|, i.{'$ r Rgii:lil t{Jti-Ll 1 i:.,.::'....
Laik 1'.C.DqvlEti,Papa'yt,FencyRnm Kilisesi'oatpatrazr
I. Ilantolomcos'ufiri{asr ite 2,9
Kasm 2006 gijnij Atkara'daresmitdrenlekarsrlayacakl
N€ yazk ki bu davet,bugiinekadar
Laik Cumbfiiyettan yaris vc AtatiirkSii ,,-ahlatlfllan iie takdi. toplatan sayn Cumtubaskanr
A. NecdetSEZER'e,empery?list
olanFenerRum Kilisesi'ninricasr
cepheninoyuncrlanndan
yaptinldr!
ile
Papa'rttnTihkie zilaretinin, 2004 yrllnm Haziian ayindaVatikan'da planlandigrve 3t
Kdstm 200'l yllrndaIntin tsttlasil(1201)strastndakaglfllan1,krazrz,e(John(:hrysorton ve
(iregory Nctzictzeft) ait rcliklerin (kemikl istanbul'a gelmesi iie kesinlik kazandlF ortaya
glKJnl$ur...
Papa'nmTiirkiye'ye geli5 nedeni;Istanbul'da30 Kasm 2a06 tarihindeAziz Andrew (*)
Yodusunakatrlarak,FenerRum Kilisesi'ninekaimenikligin€
d€stek\€rerekmesnialrrrmrk
briyleqeHristiyan diinyeslna!e ttzellikle DoEu OrtodoksKilisol€rine mesaj verrnesinr
saflamaktrrlll
F,ama (Vatikan) Kilisesi, ABD taraflndan Ortadogu'da olufturmak istenen Yeri Diiny&
Merkezli o]1lna Avrupa'mn geleceli igin sessizkalmaktadll,ustelik ABD'ni.r diinya
$iyaseti adEraortaya koydufu bu imanlrk dr$rplana direnecakgiicu de yoktur...
Tiirk devlst y.inetimi ve siyaseti ise henriz bu oy.md, gegmige olutan yogun emperyalisl
balrmlhktan dolay foto[rafr biitiin boyutla ile gdrememigtir...Ciinkii, Ferer Rum
Kilisesi'nin Anadolutopraklanndaki ekiimeniklikseriivenitjyle srradanbir ulraq ve mesaj
verme i$i delildir. Yagadr[rmz cofral'yanrntarihine bakrldlgmda,bu miicadeteninverildi]i
mutlakasavatve apllklar olmu$turddnemlerde
ve geqenyl Papa'nlnziyarctineililki! olaraL
Bu alnacaydnelik onlarcii iQd<lamayapmam-rza
bestaT.C CL, hurbaikarl,i.rol$al i:zere Cr-ncik.rn:ayltbi cler.leilurunlanr'r q/lr1iar]lia
,i
,rl .i:ir l:tl i
\r ri: lrlll
' ) . 1 - ,- i r , i r . r ,: r .
-t
ltl)Klil l,f
Pilpa.lrenerRLrml.iliresrnin irlcgi ii,-',;:rire
a!rr lilrhle- larri l0 Kasrm'da lzit A;tdrc,ly
L lla*hol(nrcosile Laik'l'iukiyc
lollrrr{nt kaill'nlr" iizefc Fcrer RLln Kili-.csiba$papazr
i:,rri_r,cl
i'ni bjr ltrt iicrlctr;;cddnulttlltlu r,: pirrirl!otit surecinibirazcliiha ;tu:lundrrrnlk
C;,rrr
!r-ir.,5iarri)ui'rlni;ulrqsac:ri'
ttr, ii
'l'Cl
Dev,rl1 c Lcncr lluir Kiliscsi hrat'indan yaptlrrldtgl iiir, Siryrr
Bu da!d,
(irrnrhurbaqkanrnrrzdan
tck istcgimiz,vainlzcallrpa'nrn 30 Kqstn 2006 giinii.\ziz ,\ndrew
8\
8c)
r-'l
'
i':,.unirE:! kstlm*li ilzere ists*lr*i'e 1;:1;*e*!; :i;ar+ii:r *: egr*:iiia:l ;,L*;lllm:s;dr,-,
oyunubozulacaktri!!
iqbirlikgi)'utrzr)ltm-ltozcrRun Kiltse.ri'nin
igteo zaman,emperyalist
Crrnhurba5karlsaya Ahltet Necilel SFZERiir. ri:ri'inrl;si Rrarr i rt pitrrirrrlug'; '"e Dviir
Roma'orn (Br--aa,9kabul ettiremediS islanbul Kilisesinin ektimeniklik oyununun, 21.
yiizyrlda 9a!da5Laik T.C. Devletindeoynanmasrna
ve ekihrcnikligininilan edilmesineasia
y0rekten
l!:liiseade
etneyeceline
ina*lyoruzlI I
Bu isteEimiz,kesinlikleHristiyan dinine ve Iloma {/'artlsn} Kilisesire yitnelik de$lCir.
Rahatszlfrmz, emperyalistguqlerinetkisinegiren FenerRum Kilisesi'nin Hristiyanllk
diniri yiiz]'rllard|rsiyasiolarakkullorwaislegidir.R! baglamdaitiraams, Milli Mncadelej,e
ayrtlmak zorundakalan TiiYk
destekvermelerineragmen,miibadeleile anavatanrndan
politikaslnaka$j
patrikhang
Yariaddattrrma
Anadolu'da
ile
batlatrlan
Hristilanlaftn,
araciir
kaldtEl
kcyna anlayrgrile aynr paraleldedir.
Onun igin, sayrnCumhrrbagkanl$rak:}mlnda
adrnave geqenyrl oidufu
yedi y si.te iqerisinde"tarihte yaprlanhatalann tek-rarlanmamast
gibi belki dc Ttrk lvlilletininLaik Cuirriruriyetiya;airiraisteEilre]r'- eiik el1<inemiikarannr
alacakhr!...
Seyg!!a*rmrzla
M*sEe,slerK,A,RABULr-lT
No€lBaba Bant Konseyi
Yitaetira Kuiulu Bl|skafl|
(+) Aziz Andreq Hz. i'sa'nnrilk hararilordeirPeilus'un katdqidir. Ferierllur'r Kihses' ise
Aziz Andrew'inH stiyaninancrnda
ki bu yerinibildigi igin,5. yuzyldaRoinaKilisesine
"38
yimtiu,
heniz kurulmayanbb sehb olan istanbuX'daRi
ka$r ustr.iniiiksagiamakivere,
"A.i. Andretr'iE
"
kiLiseleri*ifikulucu,ruolCa$unuve voazverat{ili id<liaetti!... Faket,
iutanbul'd uEtddtE la dair bit bilgiye, bastaincil olmak ii:ere hiQbirkutsal metinde"
re siyasibii ;ddiaolaraklarihtcyerini aldrl...
rastlannradr
v,
i i q
(,r'-
Kimden:
<.iit'te.
cu' i i L
;1119:ES#:""[email protected]'yr'Fi.- r" YFricaE''[email protected]' i;E';a'EiFj'
."--'o'o'
J::,6#'"lli'-"""
::X-'{@":l;1i;li;
:L1H,e1:1:i:;
cor
nnr
PAPAKCI'z;nnipaoahc'@vanoo
.o. u' .1
liuilr'vn"."'nrrin"ror"rn""
's"li
<[email protected]
org
;"*li""OmynFl co1' sercanHACAOGLU
Oriii i.,1
'[email protected]
con tr'
Kanal
ilirn rliio-nx.i o.ouira,iho..o.t,- Ulusal
':s'rlv
<[email protected]'l
corrt_
con rr' lurgayAlp
W-ffnSli <tr.r,fr.o"[email protected]
-.
'[email protected]
com>-5INAN
co-' SERt_lAN
SrpariAi EV. s,paa|[email protected]
<[email protected]
com>ryo.gt,. TV-KANAL
eVouN .s;""niyg""@aEndr
G6ndermetarihi:
lccn'
[email protected]; 3cr it Vll^lcaULKER<[email protected]
l\,lelrea
TV-KANALA
con
tr':
sEKlz'[email protected]
lr'
TV
com
dJ'n. Co.ix:."""LlOrnrllrvet
&l
qarsamba
10:38
14Ey1012005
Konu:
PART|GiOYUNUNBOZABILIRI!I
CUMHURBASKANI
Tsrih : 14Eyiiil 2005
r'ePapa
I\onu I T.C. Cumhurba{kant
T.C. CUNIHURBA$KAN] A. NECDET SEZER;
p A F A ' \ i \ T i JR h i i E Z i i A R E i i l i . E i r iE S R ii . \ i i i R i L n l A i i i s T L \ E \
P A T T i C i N E K ( ' M E N i K L i K O Y U \ U I \ UB O Z A8 i L I R . . .
iqirl Tiirkiye'yi ziyaret
meQrutaQtrlmak
ekiimenikliginiHristiyandiinyaslnda
FenerRumPatnkhanesi'nin
devleltoreniyleLalfianacakm
etmesigiinliemd€olanPapai6 BenedicttsAnkaraEsenbo!aHavaiiman$da
higbir tiiphe dul'ulfta)'an
Laik Tn*iye Cumhuriyeti yasalannave Atadirk'e knl'lt baghl€l ve sa.vgtsrnda
Laik Turkiyea-urnituril€ri'nilt
Arcirndan,
Sayn AhlnetNecdetSEZERi ziya|eteriecek.
Cunrhu|bagkanr
buhracak
ATATURK't arm.k iizereAtltkabiregidecekve saygrdurugunda
kurucusuGa, MustafaKeTnaI
yazlp
imzasi&
afacai
Sonla,
ve
dnceden
duygu
dri$tnceienni
6zei
<ieftere,
iraztriannts
bulunan
Anltkabirde
'IBMM Ba$kalllve Batbakanla
gairiisecek.
Bunlarhtpsi Papaa]'nlzamandaD€vletBatkanloldugundao
dola)| zoruniu\e prolo(oigerr!i laprlrcaL.
Papa'nrnziyaretr iizerin€ yap andlrlnak iststen blr oydn. ne t'az1k ki, 05 $ubrt 1q49 bdhjnde il.
ve iii( olarak.l.ozal resmeno giin hem{icl-oza Banl
ismetiNONtl ddneminde
de ya$andr.
Cumhurbaikanr
'l'nrk
afttll
INONU
irnet
tB.afindandelindi. Ankara'nrno mr"a\ ki konl€u bir giinde
Antlatmasrnaimza
vatandatr t?tllian ve istanbui'a Tr[men!n dzei ugaF iie geien Athenagoras'tLMlili Nriicndaienin
Kittknndekabrrl
hahrlayamadt
ve onuoQankaya
bir olarakbilinenismetPaqaAtbenagor€s
kahranranlanndat
iflnilrrn,
hatirlalh.
Patnk
Alhenagoras'rn
etti. Alhenagorasmkim oldugunu,Necip Faal KISAKUREK
gah;aa
ve "B
y
kigi
oldugunu
belirtti
Nutuk'ta Milii Miicadel€ lannda devletinve milletin aleyhinde
AdnanMENDERESise 5, fiazil"n,
,{theragorasi;te o -{thensgoras"iiiye de ozeiiiki€beiirtti. Ba$bakan
ziyareteffive o Athenagoms'ln
elini ijptiil..
1952'dePa,trtlthatlhqi
bljr!r:rL-rr..' jr\.ra:!rir:!:.."(-r-1,i,r,r.li:,rr:.r'.'u: (jj]]lit mi€n.1-.rr rl . tJr(fr-i-2:! rn-:
-.:,r:l_-j
: : | N ' | . ' ] . . . i ! . l i i ] i ' l ' . . l ] : . ] j . l . i . 1 . . l : i . ] J r . ! : :
8 n j c | . \ i r . i , I ( i t n t i ' i 1 l n k l l i l | l . s ! ] j 1 l l . l r l l i . i l ; . " i l ' . r r r l l ( i . t ) ' i n \ |t' !i |. ss |dn J i r i . : i ] ) ! t | | . i t j r . : ; l ) ' t i . . j ] l . 1 ] ! ] ]
r l e 5 r r r l a ; t i r r c a i i \ r ] J l . 3 0 b u i V a i l s 1i l ri l n r i a n \ r e n r r ' t i i i r V i i r n r a l l l n { i a l | ' \ ' i l l r i ) c \ l c : l i ] | t J l i } l r t l . 1 u ; i J ] ] . l | | | ] ] l
.lijLIhlf'(:lf1.tnhn!|anrirm:.lilittl"i]l.niitlat'l!l1iI1|!1r:l{l1glt1lIL}vti!
. l i r ' l e t \ . . i i , i t S l l l . l ( i n k a r s r k o y n b r i r . I a r e rt a ) r r t \ 1 . / . l l K . b d y l c i r ' l a r a r v c r r r r e i n a r t r ] ' o n l mI ' r , i l r , r i 1 ! o r t
i i r k l { l L r l u . a i r r r r d o r l o l x 1 ' r s a y r n l r r n r h r : r L r r i l a r : r n ad c s l r ( r ! r e c r l ' ] i r l J L r 1 . ! t r l 3 . t i t ! . d ; r : l r , ' l r r f
;
r rii ir.L'!r.rir rri. .rr
r ' , r : r i l r r i ; . , . : : . 1 r : f . i , !i rn r , i r ir r r i . , r ; i , l i ; l * r , , . : 1 r . r 1 , , r ,"'.,i,r,.rr . r. .i L
t,rl'Ilxrrt$lr
lluanrx,cr (AltABlrl,l
noel firh;r Veklr
I
'r-r'rr D
Iil I t N,,
S a v i ' al i I
6evgi Erenerol
Kimd€n:
Kime:
edn,defi'€
taihi:
Kon$:
<[email protected]>
com>;SevgiERENEROL
Y!ksel MUTLU<[email protected]
<[email protected]
com>
ip; Ali Tongulls<[email protected]
15 Eyld 2405Persenbe15:01
15 09 2005Tarih.doc
Cumhurbaqkanlna
Te9ekk0r.
Trrih :15Eyhi 2005
Tesekkiir.
Konu :T.C.Crmhurbaskanl'na
PATRiEiN EK[]MtrNiKLiK OYUNUNU BOZULDU!..
ekiimenikliginiH.istiyandnryasmda
A. N€cdetSEZER,FenerRum Patrjkhanesinin
T.C. Crmrhurbaikanl
bi oldubittiye getirmekislediEiPapa'nmTiirkiye' ziyar€trniertelenmesiyle
melrulattrlmakamacryla,
yiirekiere su serpmiitir.
Tiirk Yaslannrve Lozan'rtammaztutumu,Papa'dln28-30
Patrigindzellikle2005yrLndahrzkazandrrdlgr,
planladiF
Pattik
2005
bizzat
ziyaretiyle,
Tiirkiyeigindeng*rlmazbiryola siiriiklenecekti.
olarak
Kasrm
plan,
aglkgas1
b€nim
i$ir.
[zunca
zamandrr
ugra$lan
veilen
T.C.
Devleti
tarafindal
senmem
bu
tarafindan
relozan'dan
vazgetmeyecegini
degerlendirmenrizi
Tiirkiye
Cumhririyeri
Devleti
Laiklilten
Bizim
diplomatik yola bir kez dahaifade etmiltirPatrik artrkkendi bagrnai$ yapD, Tifkiye'yi istemedigibir durumla,zorla karfr karsryageti.me telebistinde
zo.undadrri
bulmmarnakortusunda.
SimdibirdeEjlbin kezdii$iinmek
Biraz geQolmaslnaragmen,Patrikhaneyekar$tTii*iye Cumhuriyeti'nin gerekli ve en dnemli uyarlyl
yaptrgnr|dnsiintiyoruz.
rygun gdrdiiEridavetede, vatikan olumlu yarut vermeyecektirAyrrca, Tiirkiy€'nin 2006yinda yapl1,masmr
qtukt, Patrikbu ziyaretin ertelermesile biiyiik birpr€stij kaybetrnigtir.Bu iki kurrrnu bn-arayagdiren
giigler $unugok ii bilsinler ki, FenerRum Patrikhanesihigbir zamanOrtodoksDiinyasmrny€tkin kilisesi
Tiim bunlar,Tirkiye'nin HristiyanllkfobisideEil,LaikligineTararvemc fobisinden
olmayacaLur.
kqmaklanm:rktadrr.Unutulnamah&r ki, Tiirkler tarihindehigbir dind€nko*mahulardr- Bugiln, adl Tiirk
'l'iirklerh Hrisliyan
olmasftdan
OftodoksParikhanesi ola{ kurum bununen biiyiikkafitrdrr. Bence,asrl
korkulmuttur70 milyonTiirk Halkl sevhdirece[inistiyletniqdl.$imdibunuyenilemek
Papa'nrnziyareti n ertelenrnesinin,
yayrr
yapan,A-A ve TRT gibi basn yayrnorganlannadiSerbasrn'yayn
ilgili
istiyotuz.Egerertelemeyte
gerqekleri
ve o),unu biitiin ac*llgryla kamuoyuna sunarlarsa,itte o zaman,
organlafi da eklenirse ve
T
Tifkiye'de o qok istelen birlik ve beraberliksaglanr.Qilnkiibu kara-rlrk, gagda$ iirkiye Cumhuriy€ti'nin
olmsaolsunkorunacaglqokagrkbir mesajldf...
het nepahasrna
\jt'r,iii,rfi$t)i
luuarnnrer
K,lRABfil,l lNoi:lBxt,r Yiktl
Yiinttinl Kurulu lhfkrnr
\ii
i !!i1t* \ rl,,r-r$rtr
{ i r l ! \ l " r , l r o ! l x i i r } 1 r - : : t o t 1 { i ! 1 1 . ii r r - : r i 1 ' 1 l ! l t ! t r l
- {o( Ibrb{vakfiaonryt|ef-rofi
scffastcps,org
r
r.kr
lrlyrv-itcpc.org- r,?ww.8tcl,us.o
lf
l!tl :/,/grou
J!!.looglc.c,rrn.trlgrcup/\ocl-Bnbl-\'r
1j 0qtl)l)5
7E
/v
Konu r Ban;Grcrl mlr?Sarai Giicil mri?
- ' ' . ' . . " ' . .
SAVA$ GUCU jll t,?
r:. iJ;,
,i.,-. ";,ri 'i."-rrttl re3ri,r;rr r.tr'.r].r..r; ;: n 8r;i r:,;.;i;, :i:,r::::iX,rrt,,'iIrt;7t\ tttiit;t1..njf11tt;
hend(hd *r^{ltytm gililne\incie, dinkt nttttlakalqy<lolt bil
ltyttltltyor zdten.('uml1|rholkanl ka.(/Jr),sa
:itjriir- ilii:F Ahjutjtult iiiircr|.itj: t:/rfJr,,.:a,'ri-ai - :i i'Lt::!: i:irli litttttt e,/ -.1!ur_ier urpcrlru ldtiii:liL
€Eerdikkatliceokudtysak!$imdi 5 Iilll J006 gtinl TBNlvl'nin gundeminegelecekve oi,lanacakolan
iubnen'a rsieryollame kararrnralaoalitoglllrlugu.\iii' ]niljrt]'ekillcfmitl nasr1trirlercih ydpacagnr
tahmn etmekhrlte zor deli1dir Onun igiD,BNl'rn tartr$mahiste$ il€ t,iibnar'da sdzdebarrt giicr:r
Tlirkiyc'dci r5lurtlfi asl:.:r J"i biillii ic.,lllri ilc ffiritlmiisl gor.km.licil;r' Nc yii::rk
oluitli::ftakan.,cr-v-.la
ki, Milletin iradesinitemsiledenneclisrn 9o!u rnlllelvekilleriyaprlana9*lamadanda anla:rlacagriizere
Tiik Ll illctinin re Detlcirnin i rkarliilnr sai'dnlnnkisiiiok ulak goririmckiedrrq iiirkri bu a9:klnnani n
nzerinderu9 gtn gefmesnt ragmenTBrvllvlqatrsrattrndankonuyarll;krnhe.haigi bir el€$iift
gelm€mistir...ts',1nedenie
Liil*m'3 as(ef ycllailnas! (cnisll:r'i:r
uyarLve scrui:|r]tcga!1?..4k,
agagrdai:i
'furki],e'de
gerekmektedi.
..
kamuoyuolulturulmasl
1, Tirk asksri,AKP nin a3kcrinridirl
Odadogubataglnayollanmahmrdrr?
1. Asker siyasibir kararve Milli notabakatsaglanmadan,
3.Yagadrgmrzdtinladattzyrllardrbilinrliclar,r,Lrf.:rngmt1i:artsnbuzrhniittckertlLlibian'da,:r:rr.f:r
jle
t'egiirenini sdtlaydc.tktek gtiq'lSK'.hr", demekcahillil.:ve kandrf mqlkhr. Yrllardr batrnmdesteEr
'l'SK'nln
kcndi irsdcsi ilc harckctetmcsinc izii vcrlrlcdilcr I ilnJi LrX.c]lljzd.
t.ror cstirilen rilkcmizdcdahr
ki yangrnrsondti.mesinerniisaadeedilmeyenTSK i/a"L,iibnan'daml huzur saglatacaklart
4. Diiiya barrii iiin rai olan Btr{, $11kc3ld;Ic1br oiga:rcl::aktan gikn;q::e yazrkki siya:; bir b;rlr!e
gerekenKofi ANNAN atetin duftugii
donriimtstiir. Bugdn Liibnan'dabuyukbir cogkuile kar$llanmasr
yira sjFsi i'rde kn)?cagl
protestcedilni.ilir. Blr'!rln, ABI) ve !:r.a.il'den
yerdeelli rne'rc).!!r:ryememif,
-l
"nutabakal sdttdnttt"
ydntindeku$kularmbitmedl$ bir ortamda, iirk Dr$illeri bakanrneyedayanatuk
CeriekteCirt
bir kararigin Turkiye nedenbu kadar
5. ilM Cii|enlik Konsetl h;, adrmkoymadrglve tarii'lni ),apmadrgr
karar veriyor?
6. Turkiye'nin BM'debar$ giicilndegdrevalacakolanaskersa]_rsrnak1m
?. tsM'de iki lirz kusurriyeulke yar iken,nedc.-l ''ilklye'yci13biirnlz€rinde aski:rycllanmasrkonusunda
pazarLkyap ryor? Yoksa, I'iirklye'nin askeryollamaslile ilgiti Blvt'debilinneyen bir taahhiiftnmii var?
8. Liibnan'da cl:$hirlrian barf gricilliin kaltpl:"r! rldL:a$takdifde,b-.r11 Oi1:ldoEu'dabirk:tli3na
herkesbiliyorki, Turk askendainyanmpro\i kasJtoba
igin almanonlemlernelerdir?QiinJ<ii,
ddnti$memesi
gdrcv
yapacaklLr
kayrpla.'n,Tri.kiyc'dc Irad ve Suiiyc tc kar';1
i;leo
zarnal
verii*ck
cn aQrkbdlgesjndc
geilltjriliyor
nu?
propagandaya
konusunda
brr
siyaset
donii$memesi
bir
',e
karei, rcCrn lsf|]tla B}Jikafxrr
crct
.1.*eCiglrjir
9. Tirkit€, Bl,l Givcnltk Konseijlld., P..t:y:t Crn'ii
qin'in
ve
de
onay vetdiEibir Barq Gucn
olarakyorumlanak istiyor? BIvl GnvenlikKonseylrdeRusya
nei';n kaBrtnl gftartacaktrr?
:lMl!'l
dcn
oluttuma karun Qikll1adatiTr:fkiie'dc bu kaftr vallnriiastJrt'f
bir teydir"'
gillittlesinLle,
nulfukttjtydoh
l0,"Ornh rbaska kdryst),sa ben cl.tha |sr^r\!rm
ciinkii
i;eii I
rt3:',:i1.
t;tl
1e;k-a.ilr)l:.rS.ierni.?c:lri: I'.lrk nrli.l ". l {' L}.';re1i.3krr:r i ll::r.i;. rl :iiri
)t
r ' i ) ! 1 , . ' ! i l . r : . r ' , . : i i' : r
. .
j ;i:
'i,,
r':
.
:
ii
.
.i:.,f
.-.ir.,'l':
1'..]
:!r:rii!:,:
1 t l . r r f t ' ! f l r k i : rL i i f r , i r l r r L ! ) r , - , - ' \ i r i ' I
. \ l r r . ! t l ) , 1 , \ ,i l1l , L r : . t 1 , , ; , , ' r : , : : - ' i 1 . : r i . r' l, .: :a, .r : : 1 | r , i , - 1 ! . r r i r . 1 ' i : i : , i ' l r r t : : : 1 . : ' : l : 1 1 t , : l : 1 , : , 1 . : i . i r - : l
( r n r h L r f b a l k a n r n r r r rrrf l l | l c s i n ck a r5 r s , r t i l c n r l r iot l n r y u k r r r d , ll r s , i r l i r r rl r r t r , r s r r r
, . ! , , : : : r 1 n : ! lrl " r ! l { - ! l l ! - 1 i l
I I i lli ( ;iie l'l:rtfofurl
'.;zr i'r:!iI
/:
' ] . i .
t
Tarit : 9I,rli 2005
Konu : iki Ynzlii Laikli
ixi v0zlfi nlrt-LR
lAKALAirr'lJlll
ONLAR 4 AYDIR, BiZ 16AYDI&
ATA'Ti]RK iST]68 YILDTR YANIT BEKLi!'OII...
Hatnlayaca$rnzgibi aylardnces; tiim uyarila(imtzarcbnen, 2l lrL)r.t 20{}-i gt)niiener
Rum KilisesiIstanbul'da(qeriat mahkemesi"kurmu$tu.
BununtizerjreNoelBabaVakfl
admahareketedenAv. SiileymanCE-l'tNtarafirrdan
AnkaraNtibetgiCumhuriyctSavacrlrgr
aracrllyla[stanbulNdbefqiCr.rmhuriyet
SavcrLSrna
sugduyurusunda
bulunuldu.SanrkPenerL
Banholonleos'urT.C. Anayasasnntn
2,i,4,9,1t ve 37 ve TCK'nunilgili maddelerine
aykl!
hareketettigibildi.ildi. Fakathig kimsesesqrkartmadl.
Tamte$i gazetelerde
FenerRum
Kilisesi'ninkurdugu"teriat mahkemesi"ninkendi"iC hukuku" ile ilgiii oldulu stiylenirken,
"...Tiirkiye'de, yakDda
bu hadiseyibdyl€deAerlendirenlerq
t€ybilislam oldugunuiddia
edenbirbi {rkrp istanbul'da toFlantryaparsave yargr yetkisiiddiasrile bagkalarrnr
yargdam&y|kalkiria onada sessizkalmakmecburiyeli..." doEacaEr
belirtildi.
Batpapazrni$ledigi suglat,21 Mayrs 2005giimi IstanbulCumhuriyefSaycrligna btitiin
aynntllar ile belirtildi-Ama l6 aydrr higbiryanrtaltnmadr.Fakat,bugiinbalpapazla
aynl
suglanigleyenMahmutHocave ismailafacemaatiigin hiq kimse"ig hukuku" dur
dentiyor...CamileringogununcemaatlednelinegeEmesi
ve cemaatmensuplannrn
hllk ve
kryafetlerisorgulanarak,
T.C. Anoyasasrrun
174.maddesihahr,allhyor...
Peki,Balpapazigin
Tiirkiye'ninmuhtelifyerlerinde,
ustelikmiizeve dreqyerlerinde"inan$ turizmi" adraltlnda
ayin iznini kim veriyordu?
giyiyordu?Laik'L.C.
Giyihnemesigereken'.o kisveleri" nerelerde
DevletiCumhu$atkanlmnrcferansrilc yurl drgrnda
okullaragdmrlornuydu? tiirkiye'nin
ilk 6zelokuluolanYiikselitKolejihin alrlnda5 y, vaazveren,iizel evlerdeDemirellere,
Ozallarave dahanicelerinedersverenkimdi?
Sindi, N{allmutHoca'ninistanbul'da'leriat rrahkemesi"kurd!, camidet?argNrz infaz"
yaptldiyenlerebirazinsafdemekgerekiyor.Qitnki.ibunlarMahmutHocakonusunda
iki ytizlu
yapanlantl
gogu
davranryorlar.
O haberi
F. Gulenetkisive derctiminegirmi! olanbasrn-yayrn
Bunlargerqekten
organlartdrr.
laik olsalardt,isterpapaz,istertarikat-cemaat
olsunher ikisine
de ayDltepkiyi gdstermelerigerekirdi.
Amaglan;Iran'aka$r bir cepheoluitunnakve laiklili on planagrkartmaktrrGdreceksiniz
dntim zdeki gi]nlerdebu ttrde, faaljyetler dahaqok yaFlacak ve konutulacakhi. Yoksa
bunlannlaiklikle falanitleri kesinlikleyoktur.Bunlafiki yitliidiir... Tabii ki, Ttirkiye
Cumhuriyeti,"ieyhler, dervisler,miiritler meczuplarmemleketiolamaz."Laik
{l urllr:-tr,e1i'::ij:!c€ ! 'ln i-.lii lii:i!i.tri: .r-r,:,;t:rjili: f.t:: j-i:r:l: ili ri:ti-'ir.., ..
i ' r a i ) r . j . l r r i . tr r r . ; : ; . : . j ; , , r : ,1. : - . i - ;i - ' . , r : , , , r . 1
. . - . r : l i : i r ,i 1
: . . . : . i i i , ; , , ; i | i i a i l j _ ,. :j , . . . : t . r : .
l.l'rcdcricr
litngLrjr r;rl,tr1andl.rii)Ij.1!rr.Jjr!1.
l,( (litfldi'
.{aJgilirrtlrrrzlx
]t|l:i$nrer t{.\lt \lil]1.(r I
,!,, ii {;irs t!r 1,,:i
-\. ..rriiiiii
)
7i
Tarib,11l E lll 2006
I(ollu : YaianGliddem...
..)]'
i
..
TiJRKiYii, YALAN GI]NDEFI iL[ iDARI E il-ii-oR...
'fiirkiye'yi
Bahnlntek isregi,
Kiirt konqsunda
sozijcn1iicadirle
edenkcniji giidimiindekiieror
itrgiitieriiie bir $ekiidemasayaolurttunnakhr...Songrinlerdc"P(K koordina,drliigii" gibi
yak$tlrmalarile gnademegelenkonudayalnrzcabundanibarettir...TSK konruta
( adcmesinJc
goreryapanahig (imsc. btii leii ii ra.Linbir oi unagi lmciiccfi
Fakat,sankiE. OrgcneralEdip BA$ERgdrevikabuietti,atama
dii;iincesindeyiz...
yaprhyoi.Krsacasr
Cumhurbalkanr
onayindagibi agrklair'aiar
konubii oldu bittiye
getirilecekl!l
BDDK, oncag0riiltuyeragmen,Finansbank'tn
YunanMilli Bankastna
satfrnailiikin heniiz
bir onayvermedi...Fakat,Tnrk Milleti Finansbank'rn
YunanMilli Bankasrna
satridrfrnr
biliniyor! Bu nasllbir satritrr?Bu hayaliveyavarsagergeksatrfrnbiititoayflntrla ile
Bagbakan
Yardtmcrsr
ve DevletBakanrAbdtillatif $ENERvela BDDK aglklamayapmak
zorundadlr...Diinyamnhigbiriilkesinde,bdyleciddiyetsizbir bankasah$lolmamr$trrl
CHP G€nelBa$kanl,"Fatih'te ismailagaCumhuriyetiKurulmui" diyerek,partisinin
Tiirkiye'denasrlmuhalefetyaptrEinrgdsterilor...Adr geqencemaat,70 yrldrrbu iilkeye
'tiirkiye
Batbakanyeti$tiriyor,
CumhuIiyeti, Arayasasrharigdin devletined6nti$ii, sayrn
GenelBa$kanFatih'tenbahsediyor...
Batpapazlstanbul'daqeriatmahkemesi
kurmadangrinlerdncesipartisinin[st ydnetimi
bilgilendirildi,kendisineonlarcabilgi yollandr.Bir tek laf etmedi!
Her seydenatncedogupbiiytidiigtive milletvekiliolduguye. olanAntalya'da,brrakrncamileri,
yalnlzcaortadgrenitn
ve dzelkolejlerinkagtta.ikatlannelindeonunsaylsintversin.
CHP'ninAntalyaBelediyesiBagkanradayida nasrlinaDrhrazhatayaptrEmr
veyabilerek
lasrl kaybettiginiagrklasrqsonradaTiirkile'nin soru an ile ilgili ciddi agrklamalar
yapsrn...
Tiirk Milletine ne zamandogrulansdyleyeceksinjz?
Saygllartmrzla
'Iuar!r$e[ KA] tlilil-l' f
1l;:i! i. ira.:llrJr!;
SiiT:tiisii
ferih :9 E]4i]l2006
Konu : MehmetEminAga'mnVet'ah.
TiIRK MlLLoTi,
BATrTRAKyADAKi, BlLiN"CiNil'EnSiL EDtN'
!r[]rMET ErriN A-{iA'yrK{yBE.tTil!:
]'{rrkMilletinir, Bah Trakya'daki .'bitincini" temsiledeniskeqe&lifriis.i l,{€hmctEmin
Aga'nrnvefatrMilli GiigBirligini olutturanbizlerdederinijztintiiyaratmr$trr...
yalnlzcaTiirk
$imdi iiitfi.n bir dahadtii0niin,egerMehmetEminAga'nlnYuranistao,da
olduguig1nbalrnagelenlor,Diinya'daekilnenik iddialarrile dolaqanbagpapaz
Bartholomeos'un
Tiirkiye'debagrnagelseydineolurdu?
Unutmayrn,
MehmetEmin Aga BatrTarkya'dayalnrzcamegruhaklannmpelindeydi...'l'.C.
Devleti'ninkurumve kurulu;larr,o'nunbu hakhmiicadelesini
uluslararasr
higbirplatforma
la$rmadt!Tiirk Milletinekartrrilgisizoimamnvurdumduymazolmanlnve yangelipyatma
bura derlerjlJTiiLrkMilleri bu a$r sorumlulugru,
yiizyrllardlryilregindeya$ar...
Sayrnsiyasiler,bu iilkede,CekiQGnq,AB ve Llbnan'a askeryollamakgibi konulan,Nlehmet
Emi,rlAga'yr,Bat Trakya'yr,Kerkiik'ii bnr'saydrnrziranrnbu iilkeninitibafl dahafazla
olurdu!!!
Unartz, MehmetEmin Aga'nln anmvdan ay!Lprnr her 9 Eyliil glinii, izmir,in iggalden
kurtuJugu
ile bidil<tedutiiniirsiin0z...Ne diyelim. .
Saygrlanmrzla
Mili Giic BirliEi
.r3
,.1.:..
-farih
| 0b HaziraniA06
Konu : Hrisnilyadis
Nercde?(It)
BUsNi]}Y
ADis MENEMEN'DE!
Manisallutasarrrf, Naksibendi taflkaili,in in€irsuiluE!.t[!!j iiustru Bey 6 Eyi i
gecesi lzmir?e kaganlari3 Colu olan gemilerde yer bulamaCr{r leio ..Uria
uzerinden gesme'ye, oracan da saklz adastna" gee,ti...Fakai, I ilrkjye'ye karsi
ilgisini ydsadlSrs!lreler iEerisin.i.eb!rdkmadl! Kendisi yunanistanda, gdzu ve
kulagr Tufkiyedeyiji. Ctnkrj, Hisntyadjs can tlavtj jle kaEdrkengeride t.tdirfl
saydrr birde servet brraktl. Hrlsnriyadis,jn
Manisada brraktrdrbjr arazi ise oecen
g u n l e { d e L a r n j r m . i \ o ( , s o t i r r a S a t f i O ,b, u a r a z r , r , ,d, e y d r n , Z c d- , o i U l - 1 . . ,
Yahudi've13.5 milvona devredildi,..dersek.sanlnm konunun baSkabir bovutunu
ia iiade eimiS .turu:. rlnun ietn, flusnui.,tirsiv€ r1dsflryaGjsEibileriniani6rk€n,
onlannr vaJnECaedjndiklerigricrj korumak adtna akri almaz bir oyun ve hesap
igerslndeoioukiannt unuimamak gerektyor. yA$anan'.ieiaketier* tse buniariil
oyunlan bozulunca baslryor. lste bu .'fe!akeuerin'.
biriside 1925 yr{rnda,
Husfrriyadis'in Yrndn,stan?a butusacait geyn Sukutj (ijnceden tan5ryor) varon
Bu kigi. Ingiliz lvluhiple!.i
Cemiyetirlyesi4i..Menemen'e1901 senesio4eLra5r:vrrc
geimisiir...
olaraK
Kendisi Menemen'de,SuKuIi, Samil Sukuti ve SureymanStrfl
olaralz trnlnmrst!r'. Do6um yeri ise Erzu!-r-rqtttarcr, belt.trllesine ra{men.
Suriye'nin Cebil-i D ruz'de da1du1u santmaktadtr. Si)ku{,ntn, Damat Ferit
Huki.imetitarafrndan"s'-:i ist!::::r
ve f,lenemen'in iSgal edildidinde gLjnterde,iggal gijElerinir Betedjye BaSkanr
cJrn:siise qercek bir traiedicli!-.
o
silkuti'nin belediye baskaat oldugu sureg, Bergama'datlozguna uOrayanyunan
kllvvetlerinin,l5 Haziran 1919 tarihinde her hanoi bir direnis ile karsrrasmaoan
i.ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele|ren
e gtdgnAe
Uag)adr, i g6gp1116r ilJ( onCe RaVmaRat,i,n btnas,nt
yadmalad!, a!'dtndanda "Menernan Kay1nrkim. Ke'nat B.y batfr olmak
Uzere, sivil gairganlarr ve siiahsiz iairdariiiaia.tn itepsini', Oidurdt. \unan
kuvvetleri, "tnitFl!'ozleri
le5elere yerlestireiek"
sivil insanlara, evlere,
dir(kar ve camiiei, aiete verdtier...Menemen3e ya$anartar,r,,ienemeit
Askeritk
9ubesi BaskanrHakkr Bev, Harbiye Nezaretine19 Mayrs 1919 Cektiditelgrafta
vardrr.'lelgraita, -'... son guni€rdeki olaylar ile biriikte toplam t2oo.den
latla Tiilk .if.r;irilrmiis: r;^i.'1ilaata"dlk
yer U"h?"ar:1t.."
Bu arada Seyh
Srikuti'nin, "Istanbul'da
Erenkiiy Sevki paga Ktigkii,nde ikamct ede.r 64
ya9lndaki Nakglt"!!4! t!r!tat! lidei! Er!:!tl! S"yh Een!" ire 4e iri:ki4e4ir Se),h
Stlkuti bu Sarilar aftrnda iggat griEterininbelediye bagkanfidrnryapmakta bir
,'nahsur gormedi!.., I5g?l !ita'arioio F!e l"-'a!q..ir,l^..eti!'ne-I,-al-r..":l?),,n..
SLtkuti'ninde Trirkiye stnrrlandrgtnaEtkafllmastydnrjnde karar altndt, Kararda/
"...bu ain.
Liiiiiir a€ir)i-t€ iiava v€kai€ti iie nie$giridur iarn n-.cirtrsiyie
rrilrfe.i -F ra-*rltliir.t,i.drlnr ^r'rn i.id iais h"fL. thtit"la .=y'idi.. Si':rditir.
iii*riiu;,,
,,n,-]
l.t,ryr;
tEv,,,
ii:'r;,.J'l,
,,r,,u,,,K
,,icrEuiri
,tarh,!
+-n?irr
fikr-i tazyik Giemherivleihara ediimekteoli. !-akat srrreti, kazanrn tedakar
ve nanruslu Ddtiin cviadrnt t izat etl|rekte otdugutrddlr irudud-u m!tir
hrrr.in?
gOe€eqr-
."V!|r,lde.,
rirrirn{kd(
ara6a^1Ett'i4
1!t^.r.]-:
{irr1.i<;ni
i ; U | 1 L . 1 , O { l . j 5 L r j t r q t j i i L r s i i L l } r : ( j r : :U r i r r r L J i l a i t s t . r r ri j . t d t i i ,
Y a n l a r l n d bi l i r c l eS a i t M o l a ( ! ) v a r d L f r . u I ' o s r o t r khl ro y r ' , t e i ' ,yru n t r r \ r s t a n ' d
k lat e k
S 0 l l . l l ] r a f ll 5 e l < l l ( r , \ - . L r e v t e L l r i l l , r r i
rir{
,.
r:, /,-ll!L.lrU):o\6!, LTLLLc5
v tL, : ! . ) r i j > ,
l)r qok vr,ayette artarda { *) CrkarrJlanqeric' ayaklanlna'ann biris;n, cle
I'lenelrerlde grkartmaya katar veririei. !u|]ku,
/uTdul] dusiranrian
iiii;
yapanbrr
giinkti' RekabetKuruluqokyonlii-arcSbnra
srradarbrr satl$olarakdegerlend1lmii
gdrekarar\renyor"'
luiutrl O"gitti, y"t"tr"a kindisinesunulatrbelgcve bilgjlere
bu aceltniz-vehrzh baltk tutma
Hrztr baltk avcrlankitri kandlnyotsunuz- l\lerak ctmeyin
ve l'iirk Milletinin onuru
,""J""rzt" -" ""a"ni, yok edilmek istelen Tiltkye Cumhuriye{i
oldogunugokil'i blljyonE..
Sirn<1iuelelim SalJetayartrkrneselesine sabetaycrhk'
bir Yanrlsamdrr"'
At-cu-a1l1Afttt... sabetaycrlrk
olmayan bir Seyi varmr; gibi
salklnlrklatimrnaove bu lekli.ile.ilanedilen Sotrada
Yine 6zetle:siz higMusevrlertaratrqdan
gider
arkasrndan
birisirin
raotnan
olarak
rpr"v"t't l"[tr"so*.',vesalrtel(ar
aiJiilffi;;#
!€ takipcisi olan ve ona inanan Yahudi
;;;;ryd;J"
vtirvrriu.a,r u tJi"tutu inanan
olaca$ntinantYormusunuzl
oldulu gibi.
Biittrt hadiscgergekleringizlenmesidir" Finansbankolayrnda
yaprlacaklrr'
ilgili itnihriizdekigrinlerdeilgili aqrklamalar
Sabotayclhkla
Saygtlartmtzla
Muammet XARABULUT
NoelBabaBarrgKonseYi
YtinetimK.rrulu Ba$kaDl
|r'
t e m i z l e n m e s i n dseon r a g
, e r i c vi e y o b a z i a r rsn' r a n r nk c i i d i i e , , , ,gee j d ; U i iE' io k; y j
bilmektedir.
Artrkigbirlidiyapacaktafl
dirgmany'iiiduiiik eiiri:;t:: :::ta Ci-aa:-:d3ki
dll5rrair,iqeidekieir iy; ii,i'lieiikirlirr,kurciukiarr
uyiiuiuk i-a,ika ar ile yalnlzc6
kendiegolarln!\'e !r!ar!a:'r!,.:
!a!-!'r"k:C!r3 h3!-ek?tgCenbu ssptkr::.1:!uiun::
gok iyi biimektedir.BLigereedibir k'9j daha bilmektedjr.O da MustaiaKemal
ATATURK'Ien
ba$kas,dedildir ArATUP.K,1 EyIAI 1925 - Brrrsa'dayaptrdr
konusmada, "ey miilet iyi biiiniz ki, Tijrkiye Cumhuriyeti, Seyhier,
4e,\'i -sler, miilitler mec4rplar a.ternleket! olamaz, En tt,$ru, en gergek
tarikai ijygadik ia.iiiai,i.:ir, alfgar.iig,t, efiirettiii ve isiediijini yapn',ai,
insan olmak i_cinyeterlidir", der. Fakat,Manisa,da,Menemendedaha bir gok
yerde aiaimanakarsi iri. 6iEi.iiienme,!erisrncieyer armatanra,,"din €iden
gidiyor" fetvalan ile Hiisnoyadisinkardes qocu6uolan saizdeGiritli mehdi
Dervi9 Mehrnerdnderii(iindeQoiju canii insanlanbir araya getiritir. Bu grup 23
Ara|k 1930 grinu Menemenebaskrny3p3., Bu stra kendilerineengellemeye
gairsan4J. PiyadeAiayt'ncidn
PiyadeAsteijmenMustaf.a
l-ehmiKubriayiie kargr
karsryaqelirler.Krlbilayve be!-aberindeki
'_!yar!
askerle!.9r-ttba
atesaga!-,.'"ncak
silaft;aarnda
manaita
i'ai?i;'ia
fui€:iiiit:ni,
Frei-rii;si
iru;u,r.;D gluntian
tiuica,
ci,;;;,"
\JidrJidzqr,
Bunu frrsat bilen Giritli mehdi DerviSMehmet ise, '.bakrn bana mermi
aglemiyor", diyerek, Kubilay,a(ilr brr geKtioeyaraiar, Kuoiiay, meyciandaKr
hilkilrnet Lt!nasrna
girmek isie', bqa!. binan!4giris k3plsl k:gall cldu_6ujEin
giremez,tsunedeitje,irrikrimetbirrasrlt ltemeriyantndakiKazezCamiibahgesine
ydnelir.Gjdlli mehdiDervigMehmetve Gjrifli SamdanMehmetile birlikteKazez
Camiibahgesinde
bitkin bir vaziyettebulunanKubilay'rnbasrnrbaq testeresiiie
canlrcan| gdvdesinden
aytrtrlar,Sonrada,astedmenKubilaylnba$tntyesit bir
bayraorntepesinetakarak Menemensokaklanndadolasttrmayabasladllar,Bu
srrada,kendilerinem0dahaleedenSevkive Hasanadtrkahramaniki bekeiyide
dldtirdtiler.Olay yerindetoplanan250 - 300'e yakrn ahali ise Kubilay,rnSehit
edilmesiesnasrnda
donuk.hissizve seyi!-cikafmr:t,!-.
Hafla hi!-kts!"nf
olavrtn.vin
edercesine
alkrstutmu$tur.O srradasbzdemehdi€jdlij DerviSi"iehmet,yrjzbasl
"i€ii
iian =.i;to.saii,
iEr;dii
edemez, KarsrmdanCekit!',demiStir.
;-.ia
:a;irJe ;iir:i:ues-ret
Sonunciaisyan Oastinlti,kursun islemeyensozdeciri i mefidi De.vri lijei ei
"bize kurgun iglemez, bi! geyhiz,
dervi5iz",,',demelerii]zerineates agrtrrve
bu aies esnaslnddKubiiay'rSehiteden s6zdeGiritli mehdi DervisMehmetile
birtlkte.:irit!! Sijtqi)Mehmprwa Gi'irli S2m4ant\4ehry]et
dldrriilUr'/e arelannca
onceden9eyh Silkuti'ninbelecjiyeba5karrii{iyaptr6rsrradaydnetin-rde
birljki:e
oldu0ubilinenHayrmo!lrrYahudilozef, ErbilliSeyhEsad,rn
o6hrM€hmetAli ve 37
kiSiniiiidanlnd karar veriiir.Nakllirencli
geyiriEsadElendjise ilerlemlsyasrndan
do!ayr24 yrlahapisolL!r,fakattutuklubulundudusrradahastah6rndan
dolayrOliir.
teyh .Esatve ta.ikattntnamacrCumhuriyetkayrtianna,..Ffiikiirnetiyri(mak,
ATATIIRK ilke ve ink!!"plt.!na a!,krir crlr.ak sattrnrt ve te.iefr ojti'.'ralr
iekke
r.€
k!lllrnrlr".:errll',
taviyeieii
c;,lia.it?il
.iqtnak,
-l^--t
;apir;_tr
,r>.i,.
yasaitiayrp
teriir.Je,r i*siir
:r_.:a,efrfil f_.!iv,,,rt,r i1;ri.trrv..ri;,rtdi!]1
oian llaksrbenai tarixatr ]ideri Seylr fsat'r.t yurt {irtr baE;arlrst ile itq)i alarak
i Mahkcne tla-(kanr c,:enor.])iM!1lf;rfA t4U(:;t
Asike!
At I, verdiiir t.jeva!ra$a
i,,rt::jit/t).L.:
komit.siyla
ingiliz
r.r:cj!,:;r, ij-: :aL.At ::)-:; j,),::)tt ,-;rj::ia.j.;. ,,$*r;, ildi/
iriiaitji
il'ri-^'-:.|'ir
h;F ifi:-.--o.' hi'r,:-r!-rr-
casusu
Lavrens
ri<rlruiarrrair. rydr" Faiat,
helirmisti.
ile
mirnasebeite
irulunduaun.r
h.rsidi,ir irutru yaelp Liii.nie-i.ie
.ia
l|ia i,, oldudrjitLr
7e
?-r;h : 03 iiazif6't 2006
l.-on,J:LC. Cu.nhurbaskanr
Kim Olacnk?
CUMHURiYE], YU}4URTA gLUF KAFIYA DAYANMAD!KgA.,.
"tirniulta
Tirik;ei,
kattifa
d-yafi.a-dikta.,
i--iekei
eim€:mir...S6niiiz
CumhurbaSkanhdrseeim ile ilgili son ddnemlefdeki telaSta bu olsa gerek_ Burada ki
"yumurta
, a b ' l ^ r L a t i a u m n L l l y e l r e no d 5 R a sJi e g ' t v i r . . .
A zafiai-',;ii.'i ve i.fa'r ;ie kir.Liia'-rkosko.a a!,lliti.!,iyea,tasri kaprya dayan{i,; Cu,i-,iiu,;yel
kaptya dayanmadan dnce, "adtmlardan bir tanesi de,, izmir H,sar Camii Deroahtnda F.
GTJLEN
tn ders verdrltt CocLtkiariie brrilKte airiot. f. GuLEN Eocukiara, ...-.ouyunce
ATAtuRK,ain resimterini,
heykellerini
kaldrracakshtz,
Mustafa Kemali ve
cumhurryeti siteceksiniz...- cjedi.saleyfiai DLi.liiiEL,cte
1965 vrilndaAp ite ikhodra
gelince Ibrahjm ELMALI'yr aslen Siirt,ti olan eanai kale Milletvekjli Sef,fi OZTURK,iin,.
haturlnabinaen Diyaneiisieri Ba'kanryapit. O da iznlir.debuiunanF.Gi.jlEi\i.in
can dost.]
YaFar TUNAGOR'ii
. Diyanet tgteri BaSkanyardrmc|lt6,naqetirdi. izmirde yagayan y.
TUI,IAGUF
D;yairetlSieii Aa'ka', i'6,diirrcisiOlunca,yeni ikailiei veri Aitkaraojdij. ELiilliair
sonraki geligmeleri F. G0LEN'den ddrenelim.
y. TUNAGOR Ankarada da
*..,hizi.€ti€iine
devam ede.. AikadaElErini toEiar, gv alersieri yapriiaya ira5i.-,
Arkadaglan,arastnda bakrn kimler vardrr: Turgut iizlt_, Xortui 6Zll,
Metrhet
PALAtdUTCGI{t, irlehftet giLGE, ati Oguinel vJAaha biryok.,," Antagrlacairijzere,
ilim ve irfan ile kurulan koskocaLaik T.C. DevtetindeCumhurbagkanlve Bagbakanlrk
yapmrs oian klSiier,F. GULENin hocastve her Seyi oian y. jUNAGtjR'denev ctersteri
almrslar...Sonra-F. GULEN'inajt oldudu bj,;nenve Eok rahatsrz,kduyulan,o okullar var
ya, o okuiiaflndatemeii de Ankara'daatlimrt. i\ids,im,? OnLtda F. GiLEN.denaiireneiim,
"9-. Cumhurlraskanr
Siileyman DEMiREL,in karde9i Ali DE iREL Hoca.yi ziyarei
ed€r ve...i O da h€p mektep agmaktan bahsediygr. 'Ankara'da bi. nrekteF
agahm' diyor. Bir giin bana, 'senin bu arkadaglan;la bu iS yavag gidiyor. aen
Yiikseiit Koteji diye bir kolej;n yan hissesini satin aldim.dedi,,, Daha sonra yTni
binanrn temefi de yine Yasar Hoca (TUNAGAR)taraftndan atrlacakttri Mera6imsiz
bir-Eekilde temelini de ben (fuivAciiA, attrm, agrtr9rnr da ben (iiJNAGUR) yaptrm.
1t911{?." 2-3 bin kt9!!ik b:i kotej oldu o okut. Kotejin athnda yaprlan hescitte de
TUNAGUR Hoca 5 seneye yakrn hutbe okuyup cuma namazr,, kridrrrnr5...Sonrada y.
"hakkhda
TUNAGOR
uydurulan sahte bir MiT raporu nedeniyle 12 Mart 1971'de
amak'ta altr ay si.ire ile yatmak zorgnda', kaldrSragtklanmtstrr.i"liT, y. TUiiAGOR'e
iftira.mryapmrs? Neyse,aynt tarihlerdelvtanisa
HatuniyeDerqahl,ndaders alan baSkabir
politikacrise Manisanur cemaaii prensiilan edilen BdientARINe oldudus6yiendi...
aabasl
ise lvlenemen'de-..
derken daha sonray. TUNAGUR"merhum Turgut (iZAL,la beraber
Silm Ticaret Sirketi'ni" kurdu.
Bu bilglieri veren F. GTJLENoiunca, Laik T.C. Cumhurbagkaflirdr
se€imt rgtn neoer,
telaslanrldidrnt
daha iyj anlryoruz!Bizdezaten koskocaCumhur;vet,ikimler bu hale oetirdi
diyeinerdi\cdivu..ltrl.6-r!jrrr'l-p1aCr1a,':r1r"n.'.6q,,1,pi,r,,,,-n..i-.,b,r'..r(,,
_a.:
sidrrdi- r/r
SaygrlarrtftrLi<t
Milti 6!ic Platforntrl
5dzciisti
14tLLi Gtic pLATFoRMTJ
Adres: Vatan Caddes;.Frr]lakBankasrBiokiar,H1 Blok, Kaii 4 D. 9 ljat|lr/ tS At,JBUL
Y e i : i l - i ; : l 2 j j i - t- l n F a x ' , t 2 t l 5 : l i a i 6 E - r i l a i ti f f , j i i r g u . ; G i ( ! j \ , r a i n i , i i i y e . n e i
webi $rww.millioucplatfo.mu.oro
6')
:
Tarih r 10 Haziran2006
Konu ; Husnrlyadis
Nerede?(III)
"Etnik Bakiye Sendurumu"
Depresenler
ve Deprestirenler
iein Hazrrladtdtmtz,
Hrisniiyddis
Nerede?
D i z i s i n dBeu g L i n ,
HUsNtiyADis yUNANisTAN'DA
HRiSTiYANOLDU!(III)
Htisnllyadis
namll/ManisaMutasarnfNaksibenditarikattmensubuGirifli Hrjsnii
Bey'inYunanistan'a
gittikten sonra,orada Ca Tilrk Milletinekarsr srjrdUrdijdri
jle bj,jneninbagka bjr
dris,.nanlrdr
Menemenisyanr,le ddrendik.Hrjsnr.iyadis
"strqiln"
gercekise Yunanistan'a
dedil,yaptldltercihtendolaytkaqmakzorunda
kalmlgolmasrdrr,
Onunilin Hiisnilyadis'in
adl, TBMMtarafrndan,7 Hazftn 1924
tarihinde"yurt drgtna siirgiin €dilen" 150'liljklerlistesinin30. srrasrnrbos yere
iggaletmistir.e0nku bu listedeyer alan isbirlikgihain sayrsr,ilk once600, daha
s:tnra300 kisi olaraktespiteditmisse
de, Lozan'da150,yigeememesi
konusunda
karar alrnrncabiiyuk sorun olmustur.Sorun olan bu karar, bu nedenle 150
iSbirlikei
kisi ile srnrrlrkalmrsve bu listedeyer atanlarlailgili suelamalarise 26
Haziran 1938 ythnda yiin-lrhjktenkaldrfllmrstrr!Fakat, 1937 yrknda olen
HLisnriyadis
bu karardanhabersizama bir Menemenisyanrntndan,
Manisanln
iSgalinden
haberdaroldudugibiyine haberdardrr
ve bilerekyagatmrStrr.
Goriildudugibi kurtulussavagtyrllanndadahi drlsmandan
dahafazlazararveren
ve Cumhuriyeti
bogmakisteyenher ttrden hainler,ne yazrkki bugitndegeemigin
devam{olarak, aynt izleri devam€derekvarllklaflnrs0rddrmektedir.
izteyeninizvarsa hatrrlar; gegen glin televizyondizisi olarak Kanal D,de
"Krrtkkanatlar?a" eski muhtar,.'esktya" ile
yayrnlanan
isbirlidiyaparak.'bir
giftligin satrg senedini" elde ederekyaktr.Sonrada,giftliktehak talep etmek
iEin 6ncekisahibinibularakmr.jkerrerbir satrt senediditzenledj.eifflidin yeni
sahibi olarakta,kaymakamrnyanrna giderek, maddur otdudunuanlattr. iste
aynenbu dizideolduiu gibi, HUsnijyadislerin
bu tiirdenyollarile Tijrkiyeiizerinde.
AB aracrlrgr
ile ne tirden bir talep ile kargriasrtacagrnr
yann dd.enecediz.
Bugijn,
..ABD'deki
TLirkiye'nin
AB'lidinegirmesinien Eokisteyenlerin
RUm
basrnda
Jgbjsi,
Yunanistan,KtbrlsRum kesimi,Fener Rum Patrikhanesi
ve F, GULENtaktmr,'
gelmektedir.Nedenide yalnzca bu tapular ve eski vakrflaflnmal varjrklannahile
ile sahip olmaktrr. Batrntndne srirdri6rillrmlr teokratik bir din devleti ise
Tilrkive'Ce ki MrslilntaOl..l.raVli!.,-ak i:-i. .,,lavr ::l.il,[ri]!
. ? . . -t : . i
:':
a r - 1 r - { : a ! ' r j : ! . i ia: : , _ : . . :
'i,.,
i
ttir at.J>:reC^t r
: t i - . . t : , 1 , ti , i i , l r _ ) a i i r , . t , .
,.-,
,l
bairna llu EOtapianoren, ri.ijllre r ijLt!Jrh-1|t"j(_il.t-r1]|r
,tediqiqibi ..riagcrile $aac!,
solcu ile solcu" olan her Cevri| ad;ln)l:j' v.' bNntilrrnhir zafiyelin{lenlraraftar)
isbirlikgive isgalcilerdenbaskasrde,iiJdir.ya Tirk milletini sa6o v,- solcu diye
i k i y e a y r r i 0 d l d l i r n r e l r - r i nnee d l y t c c k s i i l i . t . U
. u i m a y t ; t .i l e s a d , n e s o l n e d e
;iilKasi
varil!t,
Vdt
irlail
!..tli. iIrxr,.ti . . : U r r : u c L , d i ,. rL. , L r ' t l , t , 1a r t . '\ , \ r d u , - J : L L r
i.rjrnljrrjrveli rlf!
.tte.jiilalre.l
v.r.
R!rde bugiin trtar'q)adantbr,lJefi"ATAti-,AI\ l,' r'pid, a|n'hl,r,vet, d" hi? uttrc,t,i"
istedidin]lz zamanda yrkanz mesa]l vernekted:r. Ne ya?tk ki, ytllardtr kurnazc,l ve
t8
Tarih : 12 Haziran 2006
Konu i Kllrrrs Rum Kesimi Vetosu Yalandtr...
TURKiYE,NiNAB,Li6iNE GiRMEsi iSTEYEN
YUNANiSTANVE ESKi ROMALILARDIR(RU.r|}
DUn, bugLln ve yartnda zaman zaman g0ndeme gelecek olan "AB
gairaigmelerindeRum €ngeli agrldr"gjbi laflarbLiyrlkbir yalanve AB igerjsinde
TiirkiyeiEinoynanoyununbir pareasrdrr...
girmesini
AB'lidine
isteyenyalnrzca,baglnda"ABD'deki
Eilnkir,Trlrkiye'nin
Suanda
Yunan ve eski Roma lobisi, Yunanistan,Giiney Klbns, Fener Rum Kilisesi
ve F. GULENtakrmr" drr. Nedeniise istanbul,Ege ve Krbns'trr...
Bunlar,bu
yerleri,Suanigin yalnrzcaAB'lidiyasalarile ele geeirilecedini
iyi
bilmektedir.
Eok
DioertaraftanABD'nindne srjrdr.ldri
rltmlrteokratikbir din devletiise Tilrkiye'de
ki l4tlslLlmanlan
avlamakiginortayasiiftilmL]S
sivasibir aldatmacad.
Unutmayrn,bunlann28 Kasrm1941'deKudiisMiiftrisriHacrEmin el-Hiisyinile
Hitler gdrijsmeside aynr amae iEindi...Nazi subaylarrMrjftiiyUeok sevmi9ti...
Miiftii,f4Usliimanlardan
olusanSS birliklerinibile denetlemiS
hatta Mussolinive
Hitler'inMLislijman
oldudunubilesdylemiSti...
fqiiftii ttim bunlarr, Kudr.is'te gdzri olan Yahudileri bertaraf etmek iqin
dijstinmUgtij..Bu isbirl'UininsonundaFilistin'deYahudisorunu kalmayacaktr...
Hesapbuydu...Fakat,mriftiinUnYahudisizFilistinhesabrne hikmetse14 Mayrs
1948'de Israil devleti kurulmasrile son buldu!... Resimlerdeise Hitler ile
tokalasanve SS birliklerini
M(iftrisriHactEminel-Hrisyinkaldr...
selamlayan
KudLis
Bug0ntinakrlrlart
da, AB'li6inigriyaTUrkiyerizefindeABD'ninkurmakistedidiKort
"denizedtisiiriipyrlana
devletinekar5r,bir tedbir olarakdiisun0yorlar...
Krsacasr
sanlrtryorlar.
T0m bunlar,T.C. Devletjortadankaldtflldrktan
sonra AB'dedahil
olmakiizereson bulacaktrr...
yalanguanda"Krnkkanatlar"
Saiylenen
AB'deki
dizisiile Trirkiye'degdsterjyorlar...
ROMA vetosunu birde b6yle dederlendirin.Adamalar istediklerinialmadan
Tiirkiye'yibrrakrrlar
mr?
Saygrlaflmrzla
Mirafirn,lr t(A RA B Ui-UT
!4rtl; G[i{i Flattorfttu
Saizcaisii
MiLLi Giie PLATFoRMU
Adres: Vatan CaJCes'.Enrlaktjarkasr Blokler,iJr 8lck, Kat: 4 D. 9 F?itih,/ISjTAl,lBt-rl
Tef : 0212 523 1B :10Fax]' 0272 523 18 18 E-mail I rnllliguccr
kuvvaimilliye.net
web: !(ww.millioucolatformu.oro
(+
t,r{r"rcr'/"
/
Tarih | 13 Haziran2006
Konu t Hiisni]yadis
Nerede?(IV)
i
"Etnik Bakiy€ Sendurumu"
Depresenler
ve Deprestirenler
iEinHaztrladt6tmrz,
Hrlsnriyadis
Nerede?
Dizisinde
Bugiin,
HUSNUYADiSNEREDEHoRTLADI?
Menemenisyantnrntedipleyicisi,Nakgibendi
tarikatrlideri Erbilligeyh Esat ve
yurdunu savunmakiein eete kurmadt, isgal
DerviSMehmet, iSgal'y'rllar|nda
guglerinekar5rkursunsrkmadtl..,Fakat,gengTrirkiyeCumhuriyeti'ne
karsrgete
kurarak. asker ve ik, bekcisinekursun srkmaktave kursun srktldi asteqmen
Kubilay'tnbasrnrbadtesteresiile kesmekonusunda
tereddritetmedj..,
Neden,bu vatan bu trirdeninsanlaryetigtirryor?Arasttrmacl-yazar
Ergun
POYMZ, "ARAP-KURTKIRMALARININ YENI HEDEF!; EMiN E6LASANisimli makalesinde,"Menemen isyancrsr Dervig Mehmet'in (MenemenSLimbrillerKcjyri) ikinci eSinden torunu, babadan cirit Rrm'u, anadan
MrsrrhArap olan zat bana bir gun gelerel! - biz seninle hemgehri saylltnz.
Benimle uaratma. Hoca efendi ve onun yetiitirdidi Rum v€ Erm€ni
Yahudi krrmasr olanlarla u$ra9, igte belgeler - diyerek yatakahk [zerine
yalakal.k yapmattr. O gun, "Rum-Gdrcai ktrmasr olan dindagrnrn Sara
hastalrir nedeniyle temsil gtirevini yeterince yapamayaca!rnr siiyleyeaek
gocuklarrndanikisinin gift cinsiyetli oldugunu da vurgulamrg,ticari srrlarl
ile bir gok belgeyi de vermitti. Bir diger dindagrnrnashnda Siirt kaikenli
Kairt ye Ermeni kanr ta$rdr6rnr, ailesinin Siirt'ten
Kayseri'ye
sUraildiiklerini,Krrrkkale'liolarak bilinen Humeynici ile akraba olduklaflnr
da s6ylemigti. Kendisine, belgeler igin sadol ama seninle iizel olarak
u{ragaca!rm, dedim. Seninle asla hemtehri de$iliz, Ben 'Tiirkiim'
deyince Yenimahalle k6kenli danrtmanlan ile bana iftiralar atrp bir gok
yere 9ikayette bulunmugtu.,." Bu gagtrttcragtklamalarahenilz bir tekzip
gelmediama Menemenolaylarrve sonrastTiirkiyeCumhuriyeti'nin
yasamasligin
gerekliolanlaiklioindederidahada net ortayaerktr.
Sonrakiyrllardaise din maskesiile operasyonyapmanrnkolay oldubu, 1942
yrltnda Arusi 9eyhi Omer Fevzi MARDiN'ninKadrkdy-Krzrltoprak'ta
kurdugu
"ltahiyat Kiiltiir Telifleri Dernegi" ile daha iyi anlasrldr.
Dernedinkurulmasr
ismet iNoN0'niinbilgisidahitindegereeklesti...
T0rkiye'degeyhi Omer FevziMARDIN,Eevresiile birlrktearastrrmayaorlmaya
deoer kisilerdendir.erlnk0 bu eevredeGenelKurmayBagkanhgr
yapmrsFevzi
-/,ii-i'e
.1lrr.r<',-CAKHA{'',:.. R:irIaq34v'.
i.j-rJrl5b r i,_t,rrliiK!,.:itazesr varajir-.
..
.--l -
<.=lz::,-,n
()jl'lir F:i.J:fj l'"lAIlillf.j. ii,il:' .:,rl|t\.., /1,.-'i.',.r_],ii:r.'1r< fr:1ri1-rr i f-1ii,.;,i;,r'.1; n.r,:.t
yap';r'/e bu rtfbe ile de emekli oldLr! B! qorev srrosrndada ATATI,RK,lo de
tanrstr...Anl.rsrldrqr
Lizerebqrl.rnn hepsini ded.^rlendirmekbelki a),n ayft bir tez
konusudLrr. Bi- :i ilgilendiren, orner Fev;i MARDINin "din ve siyaseti
birbirinden aylrmadan" ddnya islerini halletnteyeCalrsanABD'nin,Turkiye'de
ki en giiclu adam! olmasrdrr.qi.jnkai,laik Turkiye Cumhuriyeti1942 yrtr itibari ile
be
s0reklibir zafiyeteiEerisinde
olmug v€ bu durum, g0nilmize kadar kesintisiz
devametmi$tir.Bu gunleribizeen iyi anlatanise Kudi.lsMtifttlsdHactEmin elHuseyni'nin;"28 Kasrm 1941'de Hitler'l€ giiriigmesi", 1943 yrlrnda
"Miisliimanlardan olutan SS birliklerini" denetlemesi, Mussolini'nin
gereekte"ltusaNili olari bir t4iisliiman oldu!unu ve Hitler'in de Haydar 6di
Kudiis lvlijftiisli bu
ile gizli Miisliimanllor" segtiEini agrklamasrydr.(l)
gayretlerinden
dolaylNazisubaylantarafrndangok sevildi.Mtiftil , bu girisimleri
ile Kudils'tegdz0olanYahudileribertarafedecekve Filistin'deise Yahudisorunu
kalmayacaktr...
Fakat,mi.iftirnilnYahudisizFilistinhesabrne hikmetse14 Mayrs
1948'de israil devleti kurulmas,ile son buldul... Resimlerdeise Hitler ile
tokalaSanve SS birlikleriniselamlayanKudLisMtifttis0Hact Emrn el-Hilseyni
kaldr...iste tam bu srradadzelliklesubaylararasrndadrgiitlii olduousdylenen,
ABD baSakanr
Roosvelt'in
Mijsli.lman
oldudunu
Arusi geyhi Omer Fevzii4ARDIN,
moridivdi,
agrkladr.
UstelikbaskanAsurltarikatrnrn
LizereABD'ninTiirkiye'yiistedidigibi bir din devletiyapma projesi
Anlagrlacadr
yavag yavas uygulamayakonuldu,Lozan gorusmelerinde BaSdelegeolarak
katrlan Inon0, "Biiyuk Amerika Cumhuriyeti'nin memleketimiz ve
mittetimiz hakkrnda beslemekte oldulu yakrn dostluk duygularrnrn yeni
bir airneiini tegkil eden bu sevingliolayr her TURKcandan alktglamalldrr"
igin, 1- Okullaflnson
dedi. Ve 1947 Milli EgitiminDin Esast Yaprlandrrmasr
2konulmasrna.
Imam-Hatipve vaiz
srnrflaflnaihtiyariolarak din derslerinin
yetistirmekUzereorta derecelimeslek okullannrnagllmasrna.
3- Y0ksek Din
adamlaflyetistirmekrizereriniversiteleri$izdeislam ilahiyat Fakultesia'tlmas],na,
ABDile
kararverildi...
Arkasrndan
da 27 kalk 1947'deTUrkMilliEditimBakanlrdr
"FulbrightAntlasmasr"nr
imzaladr.Artrk,TilrkMilli EUitimide ABD'ninkontrolLine
geemiSti.
TarihQiOrd. prof,EnverZiya KARALIn "Tarih boyunca Tiirkleiin diinya
uygarhlrna yaptrdr tek iizgiin katkr" olarak bahsettiui "Kaiy Enstitiileri"
1950 yrlrndakapatrlmasurecine9irmis 1954 yrhndaise tamamenkapatllmlstrr.
Yerini ise 1930 yrhndankapatrlanve 1948 yrlrndatekrar aetlanimam-hatip
okullart almrstrr...Bugiin, 75 bin civannda caminin olduiu TUrkiye'de,bu
okullardanmezun olanlaflnsaylst milyonlanbuldu...Tijrkiye Cumhuriyeti'nin
neden0retkenliSi
hedefalan bir kdy enstitrilerikapatarak,imam-hatipokullarrna
yijneldi6inianlamayagallSrrken
imdadrm!zayine 0mer Fevzi MARDINyetitti
Kore'yeaskeryollayahmdedi ve "Kore Savunmaslna Kattlmamlzda Dini ve
Siyasi Zaruret" isimli bir kitap yazdt...
Anlasrlan,emperyalistve siyasi gugler, yol alabilmekiQin kendi kontroliinde
mezhepve tarikatlaflmaddiolarakbesliyor,zamantgelincede ortaya
besledikleri
grkartarak kendi amaElafldobrultusunda
kullanryordu.
Santnm,ABD'nindinle
Yoksa,Ttirkiyehinisgai
niEinbu kadarEokugra9trgrnr
dahaiyi anftyorsunuzdur!...
,;rllerrnda.velem?.r'ile !S;:l c!qiern€ bi. nier.4i -t!,nayania.l,kalktD b!!tle-ae
baSkanrlrumnl]'rn ozel uqai]r iie lstaI.b,rl'.rgelen ve l''13viNlira'nln kurUctrsu
Atheilaqoias'i,bir qgaeile f.C \"/;jti]iilisr ylirrR, Fr-ii:eiL,-rrnKllt5e:lninba!l.l
patrik olarak nasrl atayacaktrkl Eiu kiSiyr 10 gLln sonra, sozLln]uzonce |-]asrl
o l u r d aq a n k a y a ' d aa 0 t r l a d r kL?a i k l ' l i l l iE q i t i r i r , b o z . r l m d s r ni lak . d n c eg . i z y u m l n ,
Atatrirk'rin makamrnda Athenagoras'r kargrldyan tsmet INONU dcbil rnidir?
Bugilnde srkrntrsryaSananRuhban Ckulu, bLr papazrnsayesinde bir bilmeceye
don.ismemis midir? Onur! ieindir ki, Adne?) MENDEP.ES'in05 Haziran 1952
6t
Tarih : 13 Haziran20C6
Konu : TarihiDodrulukGecikmedil.,,
DC6RULANDIK,.,
Si ON PERESTARAFIITDAN
10 Haziftn 2006 tarihindeHiiSN[iYADiS YUNANiSTAN'DA.HRiSTiYAN OLDU! (rrr)
'ATATURK bizdendi,
baSlrk[ makalemizde,"..Birde bugiin utanmadan,birileri
Cumhuriyeti de biz kurduk/ istedidimiz zamanda ytkarrz' mesajtvermektedir. Ne
yazrkki, yrllardrrkurnazcave zorla oynanabu algrlatmaoyunu, bilyiik iilEtjde"T.C.
Devlet" derinlidine
de hakimolmo9turl,..
-Kimi kandrrryorsunuz? tladem bu kadar gaigl0ydiiniiz, neden bir ATATURKdaha
grkartmadrnE? Aradan yrlla. gecti, nigin Cqmhuriyet gibi bir proieniz daha
ve Cumhuriyetiyan yana getirmeksizin iginizolamaz,
otmadr? Bir kere, ATATURK
sizlerinbiitiin derdi ve kazanq, 'sevgi' dedil, 'korku ve korkutmak'iizerinedir.
tarikatlarile insan tiyle bir korkuttunuzki, sonra insan korkusundan
Uydurdudunuz
yarabcrsrnr
bilesevemedil..."
diyerekyazmrgtrk-..
ismail
Aradanyalnrzca3 g0n gegti ve 13 Haz;ran2006 gtnltl HiirriyetGazetesinde
agrklamalarrnr
Yardrmqst9imon PERES'|n
ToRKMEN/ TEL Aviv'den israil Bagbakan
sdzleri,'Atatiirk'iin yaptritnt biz basaramryoruz"
bildirdi.HabefinbaslrdrnaPERES'in
olarakyansrdr-Ara baghktaise \airkiye'de laik duzeni tesis ederek Atatiirk'iin €ok
baiyuk bir ig yaptrdrnr ve kendllerinin israit'de bunu bagaramadrklartnl siiyledi ve
'Atatilrk'ain vizyonuna ihtiyacrmrz var", dedi. Haberdeise "Tel Aviv'dekiofisindeTilrk
gazetecilerin sorulannr yanitlayan Peres, 'Dinsel partllgri styasal partilerden
ayrrmamrz gerekiyor. Siyasal partilerin dogasr, uzlagma temeline oturur. Dinsel
partiler ise dedigmez gUndehlerin pegindedir' dedi. Bu baolamdaAtatiirk'iin gok
belirtenPeres'Bunubiz
ayrrdldrnr
iinemlibir i5 basardrdrnr
ve din ile devletibirbirinden
yapmaya
galrgtrk
de
ama maalesef ba9a.abilmls deoiliz. atatiirk'iin vizyonuna
ihtiyacrmrzvar' Seklinde
konustu.
Bizce,ATATURK'e
dijnyanrnihtiyacrvar...
Saygrlarrmrzla
MuammerKARABULUT
Noel Baba Bang Konseyi
Yiinetim Kurulu Bagkanl
(q
. t ' : /
\.
.-'
farih : 14 Haziran2006
Konu : Hgsnalyadis
Nerede?(Vi
"Etnik Bakiye
Sendurumu"
Depregenler
ve Deprestirenler
igin Hazrrladr!rmrz,
Hrlsniiyadis
Nerede?
DizisindeBugr..tn.
HiJsNiJYADisHERYERDE!,..
ISgalsonrasrManisa?abinlerceinsan olmris, nerdeysekentin tarnaml
talan.edilm'9ti...Manisag6rdiid0bu zulum sonrasrHtsnuyadis,iunutabilir
mivdi?
- Ne yaztkki unuttu...
€!er, A. Nedim CAKMAKgocuklukylllarrndaHrisnt-jyadis'in
06lu Vasili,yi
llanisa'da gdrmeseydi, bizler Hiisniiyadis'i bu kadar yakrndan
tanrmayacakttk.._
Turkiye'nin yas€dtdr savat yrllafl. batt ve yunanistan tehine gabuk
.
unutturuldu!...
Yaptlan kongreleri.savag yaprlan meydan ve cepheleri
ogrendrkama Hrisni.iyadislerin
kim oldu!unu bir tiirlU 6Orenemedik!
-yunanistan...
Onun igin,Tiirk-Yunaniliskileri1952 yrhnia zirve yaptr ve
ile
beraberceNATO'yagirdik...Hiisniiyadis'ino{utda, 6-7 EylUl olaytarrnrn
orougusenerin yaztnda,yani 1955 ylllndaelini kolunu sallayarakannesi
Paraskevulo'nunyagadldt yerleri merak ettidi igin Manisa,ya geldi.
Annesininevini bu,du. EvdeyasayanSelanikmiibadilierindenKara Bayrar.n
ile g0r stri ve ogul Vasili HtsnUyadisdeManisa,ytterk etti. Vasiti,nin
en gok etkilenenise Manisasokaklannoaoynayan
tanr,sl'ya.geliginden
o..eocuktardan
biriside.'i9gatGiinterindekiigUiriikgiler,
:::-1111i
9rdr..Igte
HUsnuyadiH
s o r f l a d t "k i t a b t n t ny a z a n s e l e n i k m i i b a d i l iA b d u l N e d i m
eAKMAK'tr.
Sevgili CAKMAKManisa'daKarakdy,eargt ve Hatuniyeyaztn ise Izmir
'.,..UiiyiincJ arlrijnkfJn
Hisarcamii DergahrndabizzatF. GliLEN,den,
resimlerini, heykellerini kaldrracaksrnrz, M;stafa Kemali ve
Cumhuriyetasileceksiniz,..,'editimialdt. izmirde kaldrlrs0releriginde
benzer,vaazlanbu seferde Cuma gijnleri izmir Kestanepaian Camiinile(F.
GULEN'invaiz olduju camii) Vaga-UrunCOnden dinlemeyedevam etti.
eAKMAK,o yrllarda bu '.ihanet,,kurslarrnaailesininbaskrsrile gittidini
s4\'!ilri
Ve llr a::..-,,'Fi.t., rqii..
f.-:::::.r-::l:..:ta:,,i,jiijiai-rir-r k.ri=i3,i-,ij6 ;ii
kalabairk gdidii. Kaiabai'k, pidrlis.,]'iriiacr Zeber
eieEK''n dtlkkanrn
6nundc),dive Said-i Nrrrsi,nir ccnaz:eto!-enindenrtr;nOitduicrn it.trbaret:
opu)-oriard,...Flj oprilen Hari Zeli€i CICEK aynr zamanda,'.Xurgunlu
eJlnr.
Han'da ozel olarak segilen talebelerinokuma ve okul masraflarrnr,,
"Orada
okuyanddrencilere
de gehit toruntarrdiyorlardr.,,(!)
I1!?!'yo.9u
,
BJnlann
dedeleri
bilindi6i
gibiyunanHaElr
ordusuilea9tkga
yapmt;.
isbirli6i
Menemen'deki
o bilinenisyanrErkartmrg
kirilerdi.Simd'i,buniarrn
gocuxrarr
65
v€ toruntan dedeterinigehit olaiak tantyordu!Ve bu gocuktar.'.Kurrunlu
Han TalebeYurdununozel odatannda.ozel olarake!itim,, aLyorlardr...
Bu
eoitimlerde,Manisa'ytiggai edenler,insanlandldure;, gocuktaratecaviiz
edenler, kenti ytktp yakan yunanltdanbahsetmiyordu.Fakat, Mustafa
Kemafi zalim ve deccal(ktyamettenaz ewel Ekacak ve Hz. isa tarafndan
iild4rilecek olan yaland ve zararh 5ais, yalanct Mesih) olarck
tanrtrlyordu...
-Neden?
'Menemen
isyanrn ele bag,anndan,en bagta Dervig Mehmet
einkii,
Mehmet,
Sritgii
MehmetGiriUive diger ciritlaibrahimogluismail,
Samdan
Giritli Alioglu Hasan ve Mehmet Emin adindaki failter H0snuyadisile
kardeg"gocuklarrdrr.
Bu gocuklann,gocuklaflnaburs veren Hact Zeber
CICEK ise Hiisniiyadis'in kardegidir!... Bu gergek. yrllar sonra
yani tesadiifen...
Hiisn0yadis'in
o0luVasili'den(tUrenildi...
Sanrnm,Tiirkiye'deolanlanve laik Cumhuriyetikim ve kimler taraftndan
nasfl erozyona uqratr,ddr gimdi daha iyi anhyoruz...Keske, Celal BAYAR,
..Milli Kurtutugiarihi. ve Turgul
DoganAV_CIOGLU,
il,ul_.g,"-.Y"_"qt-'i
-de
"5u
OZAKMAN
erlgrn TURKLER"|yazarkenHusnuyadis,teri
yazsalardt
t...Belki gimdi, kimin kim oldudunu daha iyi tantr, Dagtmtza
gelenlerintesadtifolmadt6'nt
dahaiyi anlardlk...
- Sizce,nedenyazmadtlar?
T.C. Devleti,ATATURK,e
deccaldiyenlerinkim
oldu!unu aratttrmaz mt? '..,_BugocuklarrnSimdi hepsinin isimlerini
saysarn(...)"
Saygllarrmtzla
Muammer KARABULUT
Noel Baba Ban$ Konseyi
YainetimKurulu Bagkanr
62-
Tarih : 15 Haziran2006
Konu : Bugr.inku
Gtlndem...
BUGUNKUG.iNDEMiBELiRLEDiK!
*isiMsizLER KUDURDU"
Uzun zamandrr,Tiirkiye'deki bir eok basrn-yayrnkuruluslanve bazt k65e
yazarlarr,bir takrm kigiler (yazar) hakkrndaagrlan davalar ve davalafln
gdrrldtdii mahkemednUndeki duruslardan
rahatsrzoldular..."Bunlar",
aerlanbu
dava ve protestolardan rahatslz olmakta gergekten Eok hakhdrr...qiinkii,
"bunlarrn" aslrndaistemedikleri
ve bir tUrlil aerkgayazmadrklafl
T.C. Devletidir.
Cumhuriyetjnyerinene koyacaklannr
kurnazkafalankar!9ryor
bilmediklerinden,
ve rahatsrzoluyorlar.Bu nedenlede iyicekuduruyorlar...
D0$iinebiliyor
musunuz,"modernzamanlarda",ABD, eski Roma lobisi,Yahudi
g ve €
lobisi,Ermenilobisive AB, hepsi"onlara" yardtmcroluyor...Ceplerinde,
var... Fakat, Sivas kongresisonrasrAnkara'yaparastzgiden ATATURKve
yerine,bir tilrlu ne yapacaklanna
kurdu6uCumhuriyetin
ytllardrr
arkadaglannrn
karar veremiyorlar.... II. Cumhuriyetdediler,AB'li6ioldu...Simdilik,dzgiirliikler
LilkesiABD'ninTurkiye'denasrlbir sistemkuracalrnranlayamadiklan
igin onu da
tam savunam
ryorla
r,.. BugUnkridurumlafl,"kafalarrvar, aktllaryok" misalinde
oldudu gibi "iktidarlan var, reiimleri yok". Bunlann higbir zaman
savunmadrklan, yalnrzca ATATURK'Unkurdudu Tiirkiye Cumhuriyeti'dir,
Aramrzdaki
kavganrnasrlnedenide budur...
Yoksa,yrllardrro istemedikleri
Cumhuriyetide ne yazrkki yine "bunlar" idare
etti...Aslrnda,bugiin oldudugibi diinde, yine kendi beceriksizlikleri
ve kisisel
hrrslanndandolayrdevlet k6tu idare ettiler...Kendi iEerisindeki, paylagrmve
rekabet sonucu olusan kavgalandrtmek iEin siirekli CumhuriyetisuEladtlar.
Izledi0imizkavgalannhepsininozu budur...Diyeceksiniz
ki, mademCumhuriyetin
yerine baskabir rejim koyamadrlar,
o zamannedenCumhuriyetiyasatmakve
gelistirmekiein gabaharcamadrlar?
eUnkii, bunlar Cumhuriyetiherkestendaha
tanryorlar.Cumhuriyetve ATATURK
demek, ilim ve irfanla donanmrsbilineli
halkrn, kendi kendini idare etmesi demektir. Bdyle bir Cumhuriyette,bu
kudurmus isimsizlere,F. G0LEN taktmtna, Fener Rum Kilisesi ve onun
ihtiyagolur mu? Olmaz.Olmayacadrnr
bagpapazrna
bildikleriiEindeCumhuriyete
karsr grkryorlar...Onun iEinde, kendilerinin etkili ve yetkili olmayacadl
karstsiireklisavasveriyorlar...
Cumhuriyete
iste bunun iEin,agtrdrmrzdava ve protestolarsoflucukafalafl kafl91yor...Bu
kadar
para harcryorlar,makam sahibilerama bir tilrlri Tiirkiye'yiistediklerigibi idare
edemiyorlar.Bizlerinise yine parasryok ama haysiyet,5eref,namus,dolruluk
gibi paraile muk€yeseedilmeyecek
bUyrikdederleresahibiz.
"Patrikhane Yunanistan'a Tatrnsrn" t(arnoanvaslnda
tsuiirl.)ttiklaflmrzl,
bittun
boy|tlari lle gordilk ve duyduk...Ti.i.k
Mrlletiya,n;zcakeridi iradesiile -? njlyr-rrr
lirT, taplndj Br,ti|1rzalerlt!pltn:k i!t. l(imsele;t F3t,:t:lrae!i,k. tjj-nCr9it-3a.:,
Patrikhane'nin Yunanistan'a tatrnmast veya kapat!lmasr yajniinde
DANI9TAY'da agacaormtz dava var.,, Merak etmeyin, Ttrkiye Cumhuriyefi, bu
topraklaraihanet eden ve halktn'yok sayan 1700 yrl|k bu kururn, Serv'e rairxen,
Lozanile nasrlIstanbul'a ttktldtise gerisinide qetirecektir...
S?-! fi 1 , ?
<e .t/^\c!.^..F>
, t-\
\ tJ).)
edecek olan
Arirk, haberle. bitti, bugrlr'^; ue sonraki gunlerde.de,.devam kimliklerinizi
iince
a0nd;rni belirlivoruz,sizlerdel iyice rahat;z olduk k
sessizce
liitilviii, *".i0"
oturduounuz
verde
terr edin demivoruz,
titt<evi
yaSayrn
90kgijriiltiiyaptyorsunuz!
sao-sol,etnik ve mezhepaynmcrorkonusundayeni blr
Liitfen,o Eok bildiOiniz
sizin
.' o, yaratttlrnrzideolojilerde
u!iu! iE"rii,n" qirrievin,o da gok bayatlad)
"ben
higbir dogma' higbir avet
Mistara Kemal ATATURK'Ijn
;i;fi.'B;;,
gd'sterdim"
siizleriyeter"'
aLl ve bilimi size rehber olarak
fttaf-tJtrn,
saygllartmlzla
Muammer KARABULUT
Milli Giie Platformu
Sbzc0sii
MiLLi GOCPLATFORMU
eqnffiffiGi3ffiFlFE,
cao4"pi.
vatan
\$! tRDr
m,",,
FeFat'h/ tSiANBUL
urlaj rt) ur u.
Hiikiimetin formulii
MGK GenelSekterlili'nde bu'agdrm gerg€klesirken,htkiimet okulun agrh9tiqin geli5tirdili
formtrl&Yunaristat'la da paylalmayabaplad. HtrkiimetinRuhbanOkutu igin geliltirdigi formiilil
stivl€:
Vakrfbtinyesindeve Milli Egitirn Baka F d€netimindefaaliyetegeqm€siitng6riile! ol1lllm
agrhqnailiqkin BakanlatKurulu'nda 6zelbir karar altnacak.Tiirlciye ile Yunanistanaraslndaki
'ka$lhkhhk' ilkesi gozetilerekalmacakkarar geregince,okulun aghnasrigin Yunsnistan'a
'OiLriitcine Celal Balal t isesi'ndekiTii* 6grehn€nsaylsr,! titlflo' koiulu sunuiacak.Hilkiitne! bu
rlri'.in fui'-:;::
.,r.,,i . rr.!,r.,r,1.\r*tLr.ai,orr,rr,r!.:l-::i:ur:iil\:if,r:ri'\:ri .:r;.i13!ilrjt::a
iiliirri,lrrnl Al] l,'ri.r-klesiiiiri. h!rli(t. 1els.3!:
leoioirk lonulu , .i ibndct k()'nrlLrnJxbirliL'
I cD.r lilm P:rlrtkhancsi.'Orfodolislit arnsrrtd,r
:a!larir:ri*iiqiriilikiorlll-.i-i'itliryirrlia.l.rit.'i,ira;riii,'i,-i ,;;:',i;.il:.Lii,lr,tii.iJiiiiaiii.l;;":"i:a-;.rr
tiligmI yrtl$tirdi- B!nlann arnsrnda pirtrilliL makirrrrna Indor ) ilkseleoleroldu
\rel l];rtrir|rlfi-Snnlr
( tnt!{ lioundEfir: '\u[1, { iiltl-sl'ed('r{'run(]il
scfGrstcpsorg- rme]tsbag8lfi(a rily.r-et.eo.![
!6.06.:005
6t
t.e
Tarih ; 16 Haziran2006
Konu I Hiisnriyadis
Ozel!
/ \!.
xaRDES lSGALi SoYLF OLUR!.,.
ilk dnce bir Tijrkiye haritastntedinerek,agagrdakiil ve ilgeleri harita uzerinde
i9aretleyin.Bu i$aretlediSiniz
yerler, 2000-2005tarihleri ararsrndayunanistan ile
"Kardeg
olan
ve
resmi
onayrverilenTtirk Belediyeleridirl...
9ehir"
Haritada,YunanistantarafrndanseEilen,bagtaTrakyaBolgesioimak rjzere,Marmara
ve.,Fg:9'nin
6zelliklekryr yertesimyerlerininnasrl bitingtiolarak, kardegSehir itan
eclrorgrnr
santflm qordunuz.
KardeS5ehi. belediyesio/manrnamacr iik dnce "iyi NtyEffiR".
amacrn"SIYASI" olduduharitadaagrkcdgitrijlmektedir...
Fakat buradaki
- B6ylekardeglikolur mu?
8u kard€SSehirlerarasrnda,1912-L922yrltanndaTrjrkrye,den,
yunanistan,agiden
miibadiilerinyerlestikleriyerlerolan Florina,Edessa,Krlkts,Kavala,Xanthi.Kasioria,
Langadas..Drama,Komotini, Seres, Grevena,Veria, Selanii<,yanya, Kozani,Katerini,
Hania,Iraksio,ve Rethimnoolsaanlaflm...Fakat,agaqtdaverilenlisieyebairldr{rnda,
-IJkirdag / Ahmetbey-xa.rthi d$rnda bagka higbii yertegim yeri iie kardeg-5ehir
iliskisiimzalanmamrg!
Ama FenerRum Kilisesibagpapazr
Bartholomeosdoddjdrj yer
olan ganakkale / Gatkgeada,Kavakh ve yassrkiiy'de olmak iizere iki kardd
Sehri
antlasmasr yaptlmrgl..,Eursahrn iznik ilgesi ise yunanistan'ntn Nikaia kenii ile
kardestir...Bilindidigibi iznik,in Roma donemindekiadtnayunanltlar.'Nikaia,,
der...
Hristiyandiinyasrnrnilk (325) ve son (yedinci787) konsijlleri,Romadonemindebu
kentte. olmugtur. Anlayacadrnlz,
bugUn kendisininHristiyan diinyasrnaekilmenik
kili.s.e
olaraktanrtanFenerigin iznik.teEokijnemlidir.Kryrlarrn
dtgrndiyine, Itevgehir
( UISIp : ft-okopi ve Nigde I Konaktr - Konitsa ise yine Fener Rlrm Kitisesi
tarafrnda 2000 yrI itjbari ile siyasi ayin gelenedininbaSlattr6r6nemli yerlerdir...
Yunanistan'nrnHydra'e ile Karadeniz Eredli,nin hrae5 olmas ise heniiz istanbul
Roma'nrnbagkenti(330) olmadanOnce,Fene. Rum Kilisesisrradanbir kitse iken
baglr oldugu metropolithktir...Gbrijtdiioil gibi, o da unutulmafiti.,. izrnir I Bergama
- Nausas, hatrrltyorsunuzdur.Gegengiinlerde Fener Rum Kiiisesininyasadrst
ayin
yaptrqryer...
buraya birde yunan asrlhBergamaMetropolitiatadt. Bizde
.Bagpapaz,
durumu CumhuriyetSavcrhdrna
bjldirdikbakaltn ne olacak..
ki, izmir 10.kardei Sehirite ilk srradauzun uzadryaarlatmaya ger€k yok,
Pld919.'lj
har'tadakiisaretlerEok yeterti. Krsacasrhavada it dala9rfalan derken yunanistan
k a r a d an a s r li l e r l e d i g i nr ai h a U r k lgaO r e b i l i r s i n i z . .
Simdi,aga6rdaisimleribulunanil ve ileeterdegtirevyapansaytnbelediyebagkantarr,
ATATURK'i]n.Anadotu'nun t5gatrlen kurtutu5u ve Tii!-kiye
I!:!?tu
I:*"1
.
s'Jr'rur.\e:r'nr k.rrJ,(r;i l: i:d?5ie,<ir t9 irayrs i1994) !irttilll '.pontu,
SOyirr':rr'rrnr/rnma Siinu" otriaL !,,r_r4-il ,Jnr.,stan rle kaiclei
iehii glil-.tk
tirr0tirmeyeka rarh rrttstljz?
-fiirkjere
Kardosdedi6iniz,o YLrnanisran
19 Mayis!JUni.iiril
k.rr5ryeni bir saldrnolarak,
r'reclisirden geEirecek, CumhurbaSkanldrr
intza atacak, sizde bunlara karllej
diyeceksiniz. Onun igin eodu sizden6nce imzalanmigolan Su kardeg
Sehirlertnizi
tek(ar tekrar.gdzden geqirmenizgerekmektedirl..
yunanistaniiq?l
. Unertmayrn,
yrllannd.roldudLrgibi yine FenerRum K'lisesiile birliktehareketediyor...Karde5iirtz
tL9
,
I
Yunanistan'da,
buglinsayrran500'r]buran,pontusve Mobadere
dernekleriuar]Bunlafln hepsininamacr T0rkjye.dir.eunta|.iilketerinOe
iJin-i
oiarat faaliyet
giistermekte
ve devleeri tarafrndan
en iyi Sekilde
O"rt"f.L"ruti"Oi, . Neyse,daha
fazlayorumyapmakistemiyoruz
Tilrkiye ile Yunanistanarasrnda2OOO_20O5
yrttanarasrnda,kardegSehir
olan belediyeler...
Aydrn-._Lefkada
Anlagmaytyapan DSp,cairevdekiAKp
Kusadasr- Samos-Vathy
/
AnlasmayryapanANAP,ciirevdeki AKp
lyqrn
Ayorn/ suzetCamtt- Kartrova
Anlasmayryapan, Gairevdeki
ANAP
Batrkesir
/ Edremit - AmetiadaAntaimai, ia'p." ilH p;6d;";J.ii
Ballkesir/ Aftnotuk - GeraAntagmay yapai cne, eiOrevaeti orp
Bartrn/Amasra - KorpiAnlarmayryapan ANAP.Gdrevdeki iip
AKp
bursa/ y||drrm - GLjmrilcrne
Anlagmayryapan DSp,Gairevdeki
AKp
Bursa/ I{udanya - HatkidikiMouda;iainia;mav,
oip,-iio?"vdeki
vii,u"
ANAe
Bursa/ zeytinbai - RafineAnlasmayryapan ltfAp,
etirevaiti
axlp
-.
ririty€Antagmayr
yapanlur,
cO.e"ajt<ilrrep
Putg 4 3e4inb?-q
6ursa-/.
tzntk - Nikaia Anlagmayr yapan Dyp, ciirevdeki ANAP
-_Livadia
r'anaKKate.
Anlagmayr yapan CHp, Giirevdeki CHp
ganakkale/ Gaikgeada- Kavakl Anlagmayt yapan
ANAP, cairevdeki MHp
- yassrkrty
Aniasmai,
f.ikceada
i.p.n rnip, eEiJ"o"r.ir*lxp
9li?1.1."1"
4
ganaKKare
/ -rntepe - Asprovalta(AgiosGeorgios)Anlasmay! yapan ANAp,
Gairevdeki CHp
Edirne/ i,psala - Sostr (Susurkciy)Anlagmayr yapan CHp, Gairevdeki
MHp
Eorrne/ K_e9an- Djmos Egirros Anlagmayt yapan DSp, Gairevdeki
AKp
- Soufti Anlagmayr yapan
Lorrne/ Ilt_e-rig
DSp, corevdeki CHp
lsparta/. Egirdir - NikeaAnlasmayr yapan CHp, cairevdeki Dyp
l$alD1lr./ Atina Antafmayr yapan Rp, ciirevdeki AKp
Jstanbuf/ Adalar - paleoFaliroBel Anlagmayryapan ANAP, Gairevdeki
ANAP
-
Kusiikcekmececrimi cijneAnt;e,njvii"pJ" osA Gbrev<teki
axp
!1?lbyl/
rzmrr / seranrk Mayrsgainai
pontus
Sela-nr!<'!9
{7
SoyklnmAnrttsonrastr
_agrlan
Batkanr
sayrn
Deniz
BAYKALI;
girigimterisoni.isiiligr<ireri
_Gg19l
tlf
DONDURULDU...)
Izmir /. Aliaga - Kimi Antatmayr yapan CHp, Gairevdeki A|(p
lzmrr/ 9e9me - Saktzadasr
Anlagmayr yapan CHp, GairevdekiCHp
lzmrr / Bergama - tvljdilliAnlagmayt yapan DSp, Gtirevdeki AKp
lzmrr,/ Eergama - NausaAnlatmayl yapan DSp, ctirevdeki AKp
lzmrr / 9e9me - OmripolisAnlasmayt yapan CHp, GairevdekiCHp
rzmrr/ 9e9me - Ionia Anla9mayt yapan CHp, ciirevdeki CHp
rzmrr/ Uesme - VoutaAnlagmayr yapan CHp, GairevdekiCHp
lzmrr / 9e5me - Sakrzadasr
Anlagmayt yapan CHp, GairevdekiCHp
rzmrr/ Kar9tyaka - Eleftherio-Kordelio
Anlagmayt yapan DSp, GairevdekiCHp
Antagmayryapan Cni,'COrevdeki CHp
!:\i., / 1."91--PateaFokea
, Xanthi (lskeee)Anlagmayryapan
Krfl<rareI,/,Ahmetbey
ANAp, Giirevdeki CHp
r:x'zr,a uskup S:-,-.r._1Anla5mayr
AIVAp,G{irsvdeki rtriq
!.apea
- Acharnes(t\4enictit
Klcaei!_.,-Ktilfez
Anla<41aytyspan MHp, Gdrevdeki AKp
f'1ua!a
l Giil Tairkbiikii - L€rosAnlarmayr yapan Atae, cir;evdeki ANAP
(,.,,n!,(f .:1,-.no5)
Ty:g*..:rl.
Anlagiiayi yapan ANAp, Gii,.evdekiANAr
l]:lill,
.,rgup _
prohoprAntasmayr yapan CHp, ciirevdeki
CHp
:l:":.,:':./
rlrg
re / Konaktt - KonitsaAnlarmayt yapan Dyp, GajrevdekiDyp
rexrrdag - KdvalaAnlaSmayryapan ANAP, Giirevdeki Akp
'€rkiiy - paratraAntagmayryapan DSp. Giirevdeki ANAP
l":.lr,lug
4
te(traag/ nayrabotu VolosAnlagmbyr yapan DSp, Giirevdeki
Akp
t
,
' i i
Trih : l9 Hazimn2CC6
Konu : DaEdaDeli Var.
Aziz NESiN'in "Damda Deli Var" isimli kitabrbirdenf'azla6 iiiden olutur. l-akar,iQerisinde
bir
dykii dn plana9rkor.O 6ykii iiDadrdr r'Dtmda Deli Vsr."
O dtkiidg giiniinbirindemahall€niryiiksekbinastnrndemrnabir $ekitde,bir deli trkar. Deli damda
rahat durmaz,asagratlayacalrmdiyerek ba$ar yaygarayapnaya ve bir siire so mda bharun etrafuda
kendini idemeye gelen biiytik bir kalabahkoluqur..- Kalabal* iEin ilk zamanlardaeglenceliolan bu
sey4 daha sonm dafidan deliyi kurtarama operasyonunaddniisiince hel,ecanll bi. bekleyi$ ba$ar.
Kurtarama operasyonunasras ile muhtddan betediyebagkanrnakadarherkeskatrfur ilgililer d€liyi
damdanindirmeye galtsrr,inanrhnazvaatlerdebuiunurlar ama damaglkan deli kibseyi din erreL.Deli igin herkesibu kadaryiiksekteDgit mek iyi bir lirsattr. Fakat,kalabahtsniterisinden birisi qrkar
ve "ben bu deliyi dairdan indiririrn" der. Arttk dil ddkmekt€nb*an ilgililer, vatandatn tekliflni
kabxl eder... Vatanda$,damdaki deliye 'iehzadem" dlyerek bitap €der... Darndaki deli, })e
istiyorsun" demesiile diyalog baglar.Vatandas,"$ehzadembir alt katta Ulkemizle ilgili dnerDli bir
toplanh a|r, sizi bekliyorl|r, yiiks€k mtsasdeleriniz ile bailayacsL" der. Darnadaliideti, darnm
bir alt kahndayapllacakolan toplanhyakatlmak iizere atagt irc. Orda toplanh olmadgml anlalanc4
),ine ayrl ydnferrle bir ah kata davetedilir. D€rken,deli bn$n kadan a)fl y6ntemlebirer birer iner-..
Damdandeliyi indiren kigiye. ilgililer sorar,nas bagardn?Vatardag,"deli delitrin halinden anlaf'
yamtlu verir.
Bu itykiiyn niye ariatngrmrzagelince. Oncek gin (16 Hatinn 2006) Httriyet Cazetesindg"Papa,
F€ner'i krzdrrdr" man5etli ile bis habar vardr, Bende, haberi oku).unca""tegbihte hata olrn^z:
derildiginden, Fener Rum Kilis€si Baipapaz , NESIN'in dykiisund€ ki deliye benzeftiln.
Biliyorsunuz, batpapazbir siiredir kendisini Hristiyan diinyasmrnlided sandrlmdandolay1 bir nevi
T.C. Devletinedamdakideli eziyeti gektiriyotdu...Aslmdakendisinib6yle tanrmlamakonusunda
cessretlendircnABD'deo ba$kasrdegildi... Niheye! bu gelitmeler kargrsurdauzunca bir zarhandrr
sesiz kalan Vatikan, Roma Kilis€sinin yalruzca "Bah Kiliselerinin dcEil, diinya kiliselerinin
merkezi, Papa'nm da en biiyiik ruhani lider", oldugunu sdyley€rek,Fener Rum Kilisesine dq
sende"DoEu Kilis€lerinin Soruhlusu" delilsin mesajrverdi... Gergi, Fener Rum Kilisesinir
Ortodoks veya Dogu Kiliselerin lideri olmadrgml dalra dnce Rus Ortodoks Kilisesi de agddad arna
Varikan kadar etkili olalnadl--. Anla$tlan Vatikan, bu mesajrile ABD dayatma$olan zoraki Fener
b€raberligini daha fazla devam ettirmeye iyetli gitziikmliyor. Vatikan'o bu tutumun!, bulunmut
oldugumuz coBra&antr huzuru igin dnernli bir adlm oldugunu dii$tnii*eir. Bu siyasetin ABD'dc
zaylladr4 i$areti de vemektedir $imdi srra bapapazr diger kadardanda i djrip ait oldugu yere
gihnesini saglamakfir.., qiinko, Roma imparatorlulu da ilk once adr gegenkiliseyi 381 yrhnda
yapdan mahalli Kadrkoy konsilin de siyasett€nekiimenik olarak taruimasna destek verdi. Daha
sonradaitler kittiye gidirce bu iddiadan431 yrhndayap an Efes konsili ile r€zgeqti!...
Sdziin 6zii, o deli ve g*rlacak darn oldukga bu iiykii her zarnan ya5anacaLt.-. D€liyi dama
g*artmamak onemliydi. Eger, deli damalrkarsa, bu seferonemli olar, deliyi damdanindiecek deliyi
bulmakx!... Bu iikiiyii, {tctbihte hata olmaz" diyerck istediginiz gibi kullanabilirsiniz!... Node olsa
aDrmdr Deli var'iltii$
lorrk laza| r.:i.: 'r:Sir'- airir Brr,le ',letinin'Clsrl,lir"Ca.ni"
.'ri.:.i.,,
,i..
,r''.:,..
.l!: "r 1: l:
)
i,
Srlgdr Brrla
U nmmr'rK,{R{llttl,tIT
MiUiGiiq PI{tfonr|u
Stizciisi
_!3r.,..
,7i,!
. 'i!'.r:.'
Tarih : 20 Haziran2006
K o n r r: l l K a r a l r nI nI i t r k i \ eZ i i a r e .l
BASIN ACIKLAIIASI
BARHO|,OMf, OS'UN yASADTSIDAI/ETi...
Bugtinburada,T.C. Devleti'ninbir [email protected]"a
srizgegirememesi
sonucu,savaqlakazanrlmrg
bakve hukukununnasrlayaklaraltrnaalndrgmabirlez dahagalitlik yapivoruz...
Sdziini]ettigimizki9i, FenerRum Kilisesj Bagpapazrdrr.
Tiirkiye'ye..ekiimenik, srfat ile
davetettGi 11.KarakiniseDtnya Ermeni)erinin
patrigidir.Hatrrlayacalrmz
gbi kendisi2001
yrllnda_"Ermenisoykrnmrkonusu,Tiirkiye'de tabu olmaktan
;rkh.-Artri bu konu rabat
bir biCimdetarttt maktadrr.Fransaparlamentosu'nunf,rrneni soylonm yasasrnrkabul
gtlDesi bl koruda 6nen i rol' oj,llladrgrnr
beli.tmi$tir... Diper ianfra yunanistanise
"Pontus Soyktflm" iddulanru.
soykrlmr adrnayaprlanamtlaradiiniiitiirmiigbirer birer
aErlr$rnryapmaktadrr.
.. Bunlann,sdzdeEmleniSoykrnmriddialanndan
higbirfarkryokturve
amaglanaymdrr.Turkiye'yi parqatamak...
Ve siz bunlann hepsinimakulgrirecekiniz oyle
mi? Nasrl oldugunu, rc tesadnffnr ki George SOROS bugun istanl,riOa yaptrgl basrn
toplantlsrnda
agrklad.SOROS,r. Tiirkiye'nin Etmenistan'ladaha yakrn iligkiier kurma
konusunda.tansrolabilir. Bu durum, her iki fflkeniu tutumuna bagh" diyor. Arkasrndan
diplomatikiliqkimiz olmayanbir iilkeni4 sdzdeErmeni Soykrrrmrnr.;antyan
en tist dtizev
gln.ueT, ErmenistanDevletininbilgisi ve iradesidahilindi ulkemiziziyaretedecek,fakat
TiirkiyeComhufiyetiDevletinin haberiolmayacak...
Igte SO_ROS'uabahsettigi..tutum', itte bir dalet. Bakalm bu dai,eteAnaka.a ne dtyecek?
Simdilik Ankara'nrnne diyeceginibilmiyoruzana bununsiyasibir davetve boy gosterme
oldugunu
.dncaliklebelirtetim.Cok daha fazla agrklamayapmadan,bu davetin Ttirkiye
Ermenr'leri
^Patrigi_tarafrndanyaprlmasnln bir nebze olsul hoigdrii ile kargrlanacagtm
belinelrn.ciinkii. DiinyaE.menrteripatrikligininikinci temsiledildigiyer Turkiy;'dir. Fakat,
gitruldugiigibi Tiirkiye Emeni Patrikhanesinin
ne konuylailgili ag,kia-us,,nedenkendisi
var!... Onun iqi!, II. Kamkin'nin Tiirkiye,yi ziyaretini,ABD merkezlive Fener'e havale
edilmig siyasi bir oyun olarak gdrilyoruz... Bu nedenlede Tihk Milleti aornaprotesto
edtvoruz
Saygrlanmrzla
Milli GiiS Platformu
UC PLATFORMU
adrcs: vrtan c.cdesj E m l a kB a i k a s rB t . k t r r / H 1 B t o k , ( . r t j 4 D . 9 F a i h I i s l A N g u l
rel
:0212 5231a 30 rax : o2t2 5?.11a 18
www-.4ril]rg!cp]arform!.orq
Tafi\ . 22 Haziran2006
Konu : Karanhklar$atosuHeybeliada
I.BAR'THOLOIIEOS,UN,
IT.KARXKiN iLE IIEYBELiADA RUIiBAN OI,UNU
HeybeliadaRuhbanOkulu, 1923 1951yrllarrarasr,..Cumhuriyet
Tirkiye,sinin
'iO,
Okullarr
ile uyum srglayarak eski yedi ] rlhk egitim sistemine dtinrn
tigil
i
1iy..; I 1,t,ndun"onru
rseFenerRumparnkhanesi
Laik f C. Devletiniiedef
ataraf;y;;;j";"y"
baglamr5rrr...
Gelinen
sonnoklaiseaRuhbanorulu,oundt"t
€iii;
;;;;;;1il'kiye
Anayasasr'nave laiklik ilkesine(2)", aykrndrr.Daha"iitesi
yoktu..
Cunhuriyeri
Anlalllaca& iizerc,RuhbanOkulu kendi iladelerinegdre,..Cumhuriyet,in
kazanrmlarrve
lt" uyum saEtayacakrrr'dufitncesi,1923_lt5t Lrif,f".i
goQeklesmi$tir...
i#nau
]T]:"t
sonra. tasrnrcrdaolsa T.C DrsrslcriBakam Abdullah cuf,
"qi6 ;"linrrrbr. liirkiye
CumhuriyetiLaik bir devleflir.RuhbanOkuluise<1inibir elitin
ujr"J"ltir.'O _rrl^, A, otrl
agrlmayacaktrr!Ttim bunlara raEmen"Sevr Bakiyeteri;,
i;.i-,a"
g"li* t"qr"uran olun ile
- "
laik TiirkiyeCumhuriyetiDevleiinihedefalmaktadr...
Bu. OyurutrAdr : Karanlrklar
$atosuHelbeliada
Oyuncular: L Banholomeos
ve Il Karekln
Vdnetmetr : GeorgeSOROS
OynandrErYer : Titrkiy€
film SahibirABD
Konu : Laik T.C. Devletininylk masrdlr.
B_rgnq- Fener Rum Iiilisesi_ Ba$papaztile II. Karekin,in Heybeliada
Ruhban Okuluna
y:Fnc,:F
bu bnglamdadegerlendirihneiidirB6lg€de;at fiareket
etmek iqin bu
hepsislraslile oynanacaklrr
oWnlannityayr
-Batholomeos'unyasadr$r
Alflca..20
Daveti,, baqLkharrktamada,IL
llalT 2q06 gund
Ka.ekrn'in.Trirkiy€E.rnenip.rriLhanesidegil,Fe[erRrrn <ri;*.i t"_nlA""
davetedrldrgini
arrklamrttuk.Bu tespitimiz,IL Karekin'inistanbuf,auyupt,g,iiyar"tfo iiJlog-r__uf,rua,r.
Agtklama -yapmakonusundarafiar davrananlnneni'ffii
ii4uu{un irl"' g,i.troiigti gifri
kiliseleri igin gok dnemli bft ziyarct gerqekte$mi$otmurinu ,ug.'"n
hJiii* u,. ug,ttu.u
yapfiamtqrJr!...
Rakalrm,IstanbulValisi bu yasadrgr
ziyaretekatllandin adamlannr,
makamrnda
kabuledecek
mr7
Saygrlanmrzla
I{illicii{ platf.|.nu
i l l nlrr: :.,se'c\ ni N{'r
{ ? ) : u \ ! s 2 r ) r ) r Jl , { ' D r r i r i . i t : i i k a . \ i { l r l t r h ( ; i I
A d , e s : v ri . , , , . , T * # , - " t
tts*
",
dlh's'A,\8'''
;:,', i)l1;rll"',?,^l'.;
ii.ji,il ; L";J'
v!.w!v.!dtl!{rq!plntf!|!t!.qrs
,(-,
Tarih : 26 Haziran2006
Koru : iggalDemokrasisi...
i$cAL DEMoKRAsisi!...
Tiirkiye'ye gelerek Barr$ Odtilu alacak olan Dalai lama mesaj yollar, ..gofunlunxn
Mi.isliinran-inancr ile yaSandrF Tiirkiyelde, Uristiyao bir aziz adrna yaprlan
etkinliklerde, Budist bir ralibe 6diit verilmesidiinya SARISI iCto biiyfir bir adrmdrr"
der. T.C Devleti,DalaiLana'ya vizevermezl...Fakat,her firsatta..Tiirkler siizdesoyktrtm
yapmNttr" diyen U. Karekin'evize verirl . Karekinbu iddialanTtirkiye,yegelerekson giin
yaph& basrntoplanhsmda
bir kez dahayineledi... Sorosgerekenmesajrverdili igin, Tiirk
Milleri adrna,Milli GiiqPlatformudrgrnda
hig kimsebu ziyareteitirazetmedil
IL KarekinTurkiye'yegeldi. Gezdi,illegal toplantrlaryaptr... 1..C.Devletinitemsil eden
IstanbulValisi, kendisinikaprdakargrladrl,Iediyeverdi. Ziyaret srrasrndaistanbulValisi
MuammerGiiler,"Ermeniler elit gekildeinancrnryagayanbir cemaattir.500 yldan beri
fark|l dil, din, rrk ve anlayrttainsanlariizgirce yaqadr.Hig bir $orunolmadr.Bu ziyaret,
milletler arasr ilitkilere katkr sallayacak 6n yargrya kaprlmadat her geyin
hallolacaprnainanryorum.Ermeni cemaatiyleher zaman e$itlik iqitrde ilgilenrlifimizi,
birebir ifadelerimizinoldugunuifadeetmek istiyorum,' dedi... II. Karekiniseaymilde iki
glin sonrabaslntoplanttstyaptl ve scizdeErmenisoykrnmligin,..sorun arartrrma konusu
delildir. Bu gercekletmi$tir ye tanrnmahdrr." cdriilditgii gibi gayet net... Irte bu
nedendendolayl, 23 Haz]tran2006 giioii yaptrgmrz ag*lamada. ..Eger tiim bunlararagmen,
Ermeni PatriEi ile Istanbul Valisi arasrndaki randew gergeklegirse,bunun kar;rhgr ni olur
bi.liyormusuruz?T.C. Devleti igin tsitzdeEftaeni soykrnmrardolaytr olarak tiudtpt ve
Fener Rum Patrikbanesi,ninkonufu da benim konugumdur'sonuiuqrkarrlrr.eiinkti, bir
devletin'resmi alanlarda' kabulleribriyleyorumlaur Dogusudabudur...Onun iqin Halid
ME$AL ile nasrlT.C. Devletinintemsil€dildigi makamlarda
gOriiii.ilmedi,
aym dLfum IL
Karekin igindegegerliolmahdrr.Ust€lih T.C. Devlotiningiivenligi ve gftarlan iqin Halid
ME$AL ve Filistin bir tehdit delildir ama aynt durum l. Karckin iein sdz konusudur..."
demiitik. tlakh 91k1k... Di{er taraftan,II. Karekin,inTiirkiye geli$inihakL olarakprotesto
etmek isteyenleremiisaadedahi edilmedi... I. Bartholomeosbilinen arnaglanigin lI.
Karekin'i koluna takarakHeybeliada'yagdtii(ditt...Ciivenlik giicteri,Milli Gu9 plaiformu
adrnahareketedenKemal'i (KERINCSIZ) Helbeliadada faltona bindirmedi.Heybeliada'ya
glden sokagabarikat kuruldu... Yaprlacakolan basrnagrklamasrna
engelolundu!.....T.C.
Devleti iggal alhnda, kendi grkarlarr iqin politika yapmryor,' derkenanlahlmakist€nen
budul... Tiirkiye Cumhu.iyeti'ninaleyhincle
olan bu dave! yeni I{om KilisesibaqpapazrL
Bartholomeostaralindanyaprlmrs,tamamensiFsi giiq gdst€risineydnelik bir davettir...
Gftriild0gugibi, T.C. Devletiniidareedenler,Turkiye'ninqikarlarnatersolmasrna
ragmenII.
Karekin'i korumu$tur. Fakat, Turkiye'nin menfaatleri dogrultusundademokratik hakkrm
kullanankigilereise miisaade
edilmemiStir...
Bu davet sokala da a1'm gekilde yanslmritrr... ilk 6nce, 11. Karekin'in istanbul
Havalim:r:rrnda
geldigi giin olulturutan 1rlvenlik duran re tlel,bcliada'daalrnar:polisi.,:
l i i j l - i r i : r .c r . : s l! r i l r f . f i t 1 d r : r l l a n t i a S i : ,: r: r :r . i r , r , l l i , t ,h, r f r a , . , . i : ' i , t j (; . i 1 r . , - , 1 , , , . . - ,
gesteril!-ri0cd,Jnii5l,itlr,rir Bu allrll: .:,,r:in.li J rrrlmrir.trr
ll;nun a.li ,'i5gal
l)eml,kr:tsisidir" Ilu dcntokrlside-nlkc.icli hallun qit(l\r, \rlnr,,er. l\sulci vr onlrrrn
, ; h ,i . l . r . i . , , , . r , , , ,irn" i. ,\r hr , t r , , , t \ , I r t . r , , : r r r . . . tr .,:r : , , r
Savgthrtnttzl,
]!tuammcrK.\RABt Lti'l'
Milli Gii{ l'latlb.mu
Siizciisii
.i- "1sih t i r-iemnuz 20t)6
: F€nerRum Kiiisesi Kapatrlna isteui
Koflu
DilNy{ KAN'uol t,Nt Dt_yURULUR
rf RKivE'DE
KiFtr- r
ttii;1.frt",;*Ui
xliliue o.rvrsr
Tnrkiye'de 1700ylldrrbdstiyanhkdini admatcrdrestireuFenerRomaKilisesininkapatrlmasl
veya
tatrnmasr igin Dan$tay'dadavaaCrldr!...
p61'a agrlmeLdal
rince,istanbul'daFenersemdndeburunanFenerRorna
Kilisesi dniinde28 Ekim 2005
1qit',il|j,9!9J.,*"ile.itgitibaitatlra,imzako*p*,1.,iie,"ityonuft,.iigiiir,ia,...oo,g"0""
kapahrmasma
iriFkin
riiln
kirisenrn
'*'^1ll*:.l.^,:*::
aerekgerer
imzarar'e
biriikre-T.c.
turJi.ous;,
'su,;i,
u" surrokunu
il i r-urunrtJ
gereein;
yap,nao*
ra,,naa,,
aorar
,
Hfi;Ir,,. ";,,;i;
"
f#i.H,'fl
1
iff;l:!fiJ#],:
,',ilIl
i:'
Hi;#l;,,"#,ff
il;".:#,lf
.t,q,i:",:$'
veilgiti kamrntara
muhalefei
Anayasae,
etmesi
-"r.". T.a. t";i;;;
"g.#,,iit'i"1,'- * a*t
yaslarnagitrekapaarlma$
veyakonumuMan
dotayrTiirkiyehudutteld,ir* gitu,t--l*^, ot"nai1...
pat ikhanenintiim yasadrqrfaaliyetleri
belgeleriil; birlikr; Dan4tay,ailrld;...
Agllan davada;.Tiirkiye'de bulunanFenerRum Kilisesi din bir kunrm olmasrnamgmen,uzunca
bir
ry-"Tdll:ly^'..bi:kTT
gibi.dawandrlr,
ABD'd* aa,g,a".t"t il. t";di"ininitinnuonooo*"
",?.*tt*:xf
lii
:t
J:H:-lff
[':ililil-ilil.1'ff
*::,:tfi
*$;llyJ:fi
l#{:1*:
[,"
sorumlululunu 1923son.asristanbut,da
kalaneskiRornaahalisi,iili;:;;i;;r;
ye"ne
germek
-firrliy.
olduliu hafirlatrldr.Ve bukonumuile Iaik
C"-1 "";;t";;;;
,;""
;;;;
go$ersneslnn,tretiflik"ilkesine
aykmoldugutelLft,.ld_r
...iun[d,
gogunrugi
vruJurrrun
orarutvusavrr,
Ti kiye'de, yannbiri grkrp.'bendeMiisliimanlann_tiderilim,, dem;LoHina*f,ip ofa"agrOzeltite
lurgulandr...onm igin parrikha.ne,nin
T.Cyasl-nu t*q, so.ur.rlotuEu
ii;;;d;;r.",
Tiirk yaslanna
gorekapatrlmar,
degerlendirilereb
u"yuionun*a-"JJ-uy iiiiii"" "iuou,t* o,srnu
ititkin karar:veritmesizotur u h:rtegetmisr,, ,;kh*;;
gl(airrlmasrna
tril;;;arar, uluslamrast
"de etinrarhgttu
gticlekdirerek
hwkg\d4
slirrtirn*l t "g,r^,rta.. ,i g";)i yaprsnayanetit
at:f ujgutathoAhakkrr""rargui"i"it"t ".trgu,iJt:.iro." o"rfry"rt
khhhekrc,karynnlc,nter
roplum
diizm;ni
bozucudevl€tiriigelerinJ
demokrahk
ylircr eylerrleriL"rq,l'"yului.i". tit lii gutuy
Bi9".gosreri}orur
k"prq{j{],rl
ki. parikhan.nintup"t t,"u., u"v" v.r.ail_'u1-iil;rstan) q rart
masl
y6nilndekr<rtlayoblr hi iim bulunma-rna_kladl
Tiirk Dantttay'mrnvercc€Eikarar ile r 700y dri getitri enrrikalarve siyasikararrarraAnadolu,da
ftlriyet
sdsferendini olrnayanbu kururnun.ddnvakarauoyug€r9ekyiiziiniin tanry*utt,r-._noyf"fne
eaaa
irinya Yiiryrllardrr din adrnaterdr esfte; bu o(agagkalntru kurumudat u yuf.rnlan tin,r.,u n..at,
bulaca|(rrr-.
SalElltnmtz la
Muarroer KARABULUT
lYtiiii CUt Plaiformu
Siizciisii
lliil iit nkuk{r,tar Birti:li t r€r,,,.gi
\xhrr' ( xJ. I:nrl{k BanterqrDt,, rrn I
. tlt,,1 K:{ D:q I.atih/istrr,,b(t
'7L
Sayr;06/31
Tarih : 12 Nisan2006
tr(onu: Tecavilzve lfgalle,Hnsnatyadis
Hortladr(V)
Tf,CAVUZ ve iSGAL
Tiirkiye,aylarcaGamzeOzqelikhanrmefendiye
yaprlansdzdetecaviiziinen inceaynntlslile
ilgilenir.Fakat,YunanUlusalBankaslrun
2.j milyardolan Finansbank,r
nasrlsatlldrgile
ilgil€nmez.Cunkii,Tecavijzve i$galineqanlafrholdufu baglanhstnl
kurmaz...Ve
kurdurmazlar...
Bundandolaylda Tiirk Milleti: Fethuuahaaer'l/crf Gtilenhocaefendinin,faizinharam
oldulu igin,-kendive diEercemaatlerin
finansiqleriigin kurdulu AsyaFinans,rn,
AsyaBanka
yunan UlusalBankasrna
dt nutmesiile Finansbank'rn
drinqmisi arasrnda
higbirfari
olmadlglnranlamaz.AnlamadlFiginde,bu bankarann
amacrmn,
F"ne.iu. riti.esi u" sorde
Calvinist Fethullahfl;etullah.) GijJlen']/tdinya igleri ve cemaatsaylsrnlartrrmakiizere
ddnU$tiiriildngiinnn
farkmabile varmazve yorumlamaz...
Bu ikili iizerineoynanano],un;temelindelajklik, demokrasi
ve galda5la9ma
olan,T.C.
Devletinin ye ne, adl ve smrrlan heniizkonulmayan,fakat temel a'nalay4rnd4
"Prutestanlayut hlam ve
siyasallasmqOrtotbk ilfistiyanltpm,, ota"cagiUir ain aeut"ti
vardtr.
Farkndaysamz,
T.C.DevletininkurucusuGaziMustafaKemalATATURK, ,, ...
BaEunstzltEfitdmltEtise arucak tndliyedebafumsuhklagergekleSebilir,.. ier cletlet organt
mali giiQleyatar" s'zleri ile Titrk Milletinin menfaatleri
igin Tifi ekonomisrnm
finans
temellejj, l88B tarihiwle kurulan ve l92ly md.rtdrtm tireticilerine kte.li vemek ieil, kanun
iq Rankau (1924), TArkiyeI ituncitter Bankau (1921), Tirkiye
Qftartian Ziraat RanktLst,
't'tirkiye
Bank:r
knayi Kredi Bankau (1932), ii;mer Bank (tg3r,
\tnalti .ve.!!ylil
lt t2 r,
Ltibank (1935),Deniz Bank (1937) veHatk Bankas (t938) ile attlmtsnr.
Butanklaln varlrknedenleri,yeni kurulanTiirkiyeCumhuriy€tive Tiirk Milletini
kalkmdrrmalrtrr.Bugun ise ne yaz* ki, adl gegencemaatleriaraflndankullamran
lkullanlucal<)bu buk-alar.Tiirkiye'yi karanlgagtttiirmekigin bir bir etkinle$tirilmekledir.
q unKu.Dunu.tsrcyen
ekonomtkve siyasig0gler,bugiinkiivarl*lannt, yiizyrllardrrhalkrndin
duygulan ve inanglarriizerinde oynadlklan oy.rnlatlasiirdtirmektedirler.
ATATIIRK, T.C. Devletilin temelleriri atarken,laikligi onun igin dn€msemittir.Bu n€denle .
"tsiziyanlts yola yonelten
de,
k'tijliiuel, biliniz ki, goi keztlin;edestue biriiLdiirirtmi$tiir.
Temit ve seqkinh.tlhhuz hep,reri.rtsijEleriylealdan gelm$leriir. Tarihimizi ohryun,
.
, dinleyiniz,gdriirs niiz ki, milleti ,nahveden,tu^r,tkcitn, hirapve per+an edenfenal*lat hep .
Jn giy.\ eri qindekt l<i)/t)rve.melantrcntlo[n?r)rr/ . uyansrnr]apmr5trr.. . q.rinkf.bu
dilnya),r
tdareeonek.iktidanellerinde
antayt$ta.
bulunduranlann
dahakolayrna
geliyordu.
En
"krhnmasrr
iyi bildikleri de. kendi kontrolijndeolau rtiBin.tnplEnrial
r!r.tr.
Fi*rnr hakim
a i : t r r ) : i ! ' i : :1! . : " , i : ,1; ; r r n . , ,..t.! , r i r r r . . . i r r ! ! r . r, . . .. - I 1 . . ; , . i : r i i . , t : , : l ; t r iI -i l i ! _ . , : - J r l . itr i : : t r l r
].]}iilj.-,:!]1]](l,-])i]r]]ri:i.lL'!|ii:1til1i.'jil..|l.jl
vrgaLlniStrr
lLtrLrrtrlar
ur durum,i25 yrlrndaI:idik l'.onsiiifdc:]irlnr7ft:r,()rDa.D!n
irklanma-sr
vc giiqlcnmes!
adtna
siyasetyapan Kostanlinin (linknh G. lJ?n, i/, basklsrsonucuycni teni gigle|r,rcle
) '
,,:",.,,:-:-,:;../:,:';*, ,,""r," inugrui iziui ou.tttirn duitt ierr grc/erei,,Tirkiye,nin
Calvin'i kim?" sorwumr sormus.O:ki;k'iinbu t)nemlt:ioruyucei:abt
,,getekehonomik
su:
alawlnki yaygnlgt, gerek dii,rtada bunkfiEt i:ler agtsrnian bakarcarrzTor,, gor"
'Kulvinist LI sltman,
harcketin lided Ferhullah (l:etuttuh) Giilen,dir.,' Kdi^et,;,ic
Kayserililerin ttislami Kalvinisft mtelemesineu:un i:uhlartltn srnra hsmei ,,evet, detlikleri
hil oflumcldauha O.kiik,ih ,,ltu||inist Miisliiman hdreketit
Jikri lideri FethLIIih (I;etullah)
Giilentdir't tanmlam.rsMdbu tib tantmlamalardanurdrla saimun Fethullah
Q..etullah)
Giilen ne der? Ozkik bu sotuyu direkt kendisinesomul olsa eminimbu kavramlart u:un
u.un izah eltikten sonra tebe$iim ederek,,tatumlamasizeait kanra am,, derdi. Neftlen tui
brli),o/um?(:nnk Ertugral 1zkijk'i) okurkentam anlamtylabir de.iavuyasadtm. Renzer hir
diyalog.l998 y mda,Amefikahantr(lpalogDale Eickelnwn ile Fithuliai
1t-etrltahl Giiten
dt".xtndageQmi;.BLtkmEickelman buginkii tarrqm.rlara da
t'rnside
tulacak
rhe Islamic
ry*
Refomation" hda$l&h
makalesintlebu ilging dil,alogunas aktarryor.,,Benimislami relorm
olarak tan:hrladrgtm$e! her ;ey lagmen ilerliyor. Erioi^ bi, 9ik lttisliirrun, protestan
Re_formuile bmzegtitilmeyedirenir. Bu makateyiyaunadan kia bir sirc dnceIethullah
(lretullah) Gilen'i ziJ'aretettinl insanltla ulaqtimaya galryrfi mesajlo
ilgiti ilhom yerici
uzun bb sohbetinsonundajazmak istedipim makalenin bashltnr aiat.t:m: ,istam,.ta
ReJormaige en okumalcti Nazik bir tebetsnntekarsl* veii; ,,Benimdegil, siin
batlqrnrL" Nitekim Eickelrran makalesineFethulk h (Fetullah) Gilen ite ila in Lather
arasnda kurdu/u ballantryt aharurak devan etnr:|. qiibn, Luiher ben:ermeine tle aynt
ndtik tebesstimlekar,titkvermiS. Fakat Eickelmtn ',istamdaRelformn6arhkh bir mdkale
!.tzmas::a r1g!e.n-.|!ha bastanbu tiir ben:etmelerin,,eksikw yetersiz,,olacaEnt kubul
etm\. Islami Kolvinistler tartqmasmt hiQdeEilsebu keztlahu ia{ltklt hir zemlnekaytlvmc&
istt)orsak ta.nn amalann mu{laklrfrndan ve mutlaklt{mdan kaqlnmanu;
Sart.Defiilse l0 y
nnra uynr konulan aynt diizeyalelart$na))a devatnetleriz... Sannm, Bagbakantn
Bagdamgmam
saygrdeger
CiineydZAPSU'nunegininbaqragrknamazktlmasrnt
ve ABD,de
yapmrgoldulu konu5mayr
dahaiyi anlamrfrnlzdrr!
Tiirkiye'debu tlirdeninsanlannvarlklarrndandolaytbir turlii ai agrlmayan
iseFenerRum
Kihsesiiginlinansbank'mhisseleri,3 Nisan2006Atina,dasatrrryaprlriken,bu kiiisenin
b^ulp!-pTt( C
ne:drndepat k bite de\it.tit .) iseaW gun-Mrsrr'daiskenderiye
.ylJ!:tn
yunanCumhurbagkafi
rarngr l|e unodoKsHrtsttyandtinyaslna
ile derinmesajlarvermesidir.
Bu olunda, CalvanistFethullah(Fetuttah.)Giilen v€ FenerRum Kilisesinin ba$papaan
gdrevleriisqT.C. Devletiniyrkrlmasmda
rol alanyalnrzcaiki figiirandrr.Oyununbagrol
oyuncusuABD'li G. Bush'tur.Bu oyundahaonceRoma,daKostantinile oynanmrgtrr.
deeerli araltrrmacrve Bizansta hi konusundauzmansayrnproi br. Mehmet
S_91u,1!3,
qELIK'in ilbdesinegdre,Kosatantin,in
bu oyunu,,,.-.nlkede
dinii iii saEtqlqcapvere,
kilisekt arusndo teolojik ihtilaflann daha da {ifuletlenmasinenedei oliurtur. Kostantin
yantlmrttu," Y zbinlerceinsandlmtistiirl!|
- Irak'abenziyormu?
YunanMilli Bankasrna
$imdi,Finansbank'tn
satrqrna,
GamzeOzqelik,eyapllansozde
,'cevi!ztitJttt:Ca!3aia-'sr'itl.iti]ATAI:'ll!.:i.flrftr:_:.::..r::,irtilit:tr:r.:.ltri:,.t-.ti
|'l:.Ii;!i!]:.|i.\lrt,']!i]li!ilrnlrL,1 llri'lL]!.:]'r.]!l.i]
u
!Llnlu lidii.lliirnir. lagda5 lait I c De'icrrriir ycrrnc i.orrrrhnisc bLrikr zavirllrrrnrirr,rrrr
q;larlkoytl{rldrgr,rr| srnrrlnrhclli olrnaviirr
bir drn dc\ lctidr..Itirisi, islarndiirr_r
rsrnr Jinr
itlirniolaraLrunerluvr)f.
digcf iseckiuicnik oiitrnl
-
[ c r c r l ls i z i n
Sayr : 06128
Tarih : 08 Nisan2006
Kotru I ABD Dolan'daYalan.
DBNYADA DoLAR KITAMETi, MII.I'T,,{K.{ YASANACAKTIRI!I
Bu giinyayrniadlgrmlz
agrklamada
6zellikle,ABD dolannaaqrkirkgetirmemizsifendi.Bu
a5alrdaki
agrklamayr
nedenle
tekar, qokbilen 't'gdirfi&gifii rcsel kalql ann" dlkkatinebiraz
aynnuirolaraksunuyoruz...
Ozetle,ABD, II. Diinyasava;lndan
soffa diinyaekonomisinde
en az zarargdreniilke oldu.
Ve ABD, diler rilkeler kar$rsrndaezici bir ekonomikiishinitigeula$tt.Dtjttt a ajtlo rezervinin,
Uqteikisini elindeolmasrgibi avantajrda kullananABD, 44 devletlebirlikte,1944yrlnda,
New FlampshireeyaletinebaghBretton Woodskasabasrnda
bir arayageldiler.Amag;
<filuslararasrpara si$teminindiizenli bigimdeiglemesiniraltamak, iiye
iilkelerindrg
iidene giQliiklerinin giiziimiinekatktdahrlurmak weulnsla/rrasrmali krizlerin,'
ydretimiydi.-katriandevletlerinyaptkian anla$ma
KonfLransa
sonucunda,
DrinyaBankasrile bir)ikte
MF'nin kurulmasma
kararverdiler.ABD dolanda, I onsalnn /31.1035 gr.) = 35 dolar
iligkisiylealtrnabaElanmasr
ile dolanndttnyada
rezeNparaolma6zelligitesciledildi.
Tiirkiye'ninve bir qokulkeninekohomikkaynatlannlve itgiicuniibuharlaihran
IMF, 19451971ddnemleindesabitkurluBrettonWoodsSistemi'niny[riittilmesindensorumlubir
kuium oiarak gdrevyaFr. ABD doian aitm kar;rsrndakidelerini sabixturmataahhrjdiinit,
iEh btyr'lrnesineve "SAlAg vePETROL EKONOMiSLNE" kaynakolarakkullandr,
ekonomidedrtayoneidive sonuqtad1967'dekif,,4milyar dolarhk d$ acrkve 197t,de29,7
milyar dolara'altn stoklaflisetiikenmenoktasrna
geldi!
Bununozerine,ABD drqm<iaki
birikendoiarla n kargrirprnda
altrnstoklannmyetersiziigi
konusutda firans dtlnyat (Almunyq Fransa veJaponya)kaygianmayaba;ladrve Bapkan
Nixon dolannaltrnakonvenibilitesini
kaldrrarak,
anlagmayr
fiilen tek tarafllsonaerdirdi.Bir
anlarndadolann diler parabirimleri kargrsrndakiayncal*h konumuortadankalktr. Bdylece,
dolann uluslararasralandaresmi rezervparaolma slfa! da bitti.
ABD ise iMF iie Diinya Bankasrmnmerkezive koffroltinii elinde tuima avantajryla,IMF,nin
parasalve mali diizenisaglamakla
uluslararasr
ilgili gdrevlerinistirdiirdijr.
Bugiin,ABD bu
'Avrupa ve Asya'mngeligmitekonomilerinindD
haksudiyebilecelimizpozisyonunu,
agrklarrnr kapatmayr fiibn Artletrmesiyle"devamettirdi. ABD dolarlarrda bu yolla
kargdrksrztrasrlarakdnnyayayay]Itdt.B'yieiikle, ABD diger ulkelerenazann,buyi)kbir
"diinya resmi rezervpara birimi olmamasrna
alrlcallk taglyarak,
ragmen"kendidz€l
parasryla,
kasasmda
ve cebindedolanolanherkeseborglanmaya
devametti.
ABD dolanncazibesivlerlzelliklesol-'ot'Jztre; .,:1iqinCedr1l,crclar art r: ..I!-ctrneden
tijLelme" olarlii-:rt,l.riiiixJt .\ililiili Ll,:i1..1,.1:rl:
!.lir_,r':fl.,:t;ti; r:tiii! j t;t1\1rjt
llnjrr. iilrlt!
-l i') iirli} ai doiirlli dt'i(
rr{).;\t(r\1 7. f ir'ri\ on lir)iNr1
i)uijrfi.ax:ir!r+uririti,tirn.i.lbrLtVcjjr
"lain
!crdi.
[.ainh.irftgrnenbi\kii &llejefinrn!-alazbiukalar.rrrdl
dorir r".zcrr,i:tin
)..] rrllt,xt
l)/.r/1 bulmaslndan
dolayr,bugundun_vada
nrullillnvayllaco[ olan.dolurkryrmclivalnrzco
gecrkrncktcdrr.
L()
1 r
'.nutlaka
ysiaiacaklrBu CclarklyarnetiiseCunyaCa
gostermiltikAsllnda
bolr'imunii
dafazlaaFntrla gitmedensonuQ
Bugiinkiiagrklamamrzda
bu g6rcvekonomistlen ama-.
Tekrarlayacakolursak,
- 1944vrhnda.100$' = | ONS(31.gr alttn)'
tle lMi Kurulou
Buna44 devletkararverdire lq4oyrlrndaDilnlaBankasl
1 ONS altm o z.man 35.-$
- 2006yrlrnda, 100 $. = 0.0? Sent'tir (6ostmmQliyetl)'
Bunaiie lalnrzcaABD lararverdl Billunddnyauyudu'tr)'ululdul
"C,i"u-riil,
yanr Irao'
f ONS "ltrn 588,9,-$'drr.Kar5rirgrisc,I I Eyliil' Afganistan'Iralq
Sudye ve Tiirkiye diye devamedecekolan Teriirdilr"
gr'gi.r"gi d", uir"" ;konomistl€resorunve linansbank'lkaqasatlnallndrglruhesaplayrnlll
dolartmn
iurfiy"'ie onunigio, sorunPARA oimasrnve defii de zaten' amagABD
korunmasldlr| | |
"Bans Ekonomisi"nin
Cdzum.Diinva'dainsancayaSamak,
-Buda ancakdiinyadaadil bir
hertii u
tirmillkeleriniizerindemutabakatsagladrgr,
Jugl-rn*iii. olunuLhdrr.
allol)
t'o"ntotunii trim utt"terin agrkqagdzlemleyebildiEiher hangibii medeninl;tellikle
"
krstasalrnmadrElbir delitim ar€,(j.(l'AM)" ile saglanabilir'
NOEL BABA gdrmemizisaglad!!lBaktlk'
FenerRumKilisesisayesinde,
Bu gergekieri,
para
baqiapazBartholomeos'unsdzdeekiimeniklifi konusundagok tsraredenABD'n]n
birimi, sozderezervparaolan dolar araslndaki ilhki aynt
Saygllarimla
Muammer KARABULUT
NoelBabaBarrgKonseyi
Yonetim Kurulu Ba$kanr
' l
TURKLER'|N
ANAYURDU
OI
GORE
ULA$TIGI
$iFREYE
ATATURK'UN
Ergenekol
ttV
\ A$YADEG|LD|!
llu,
U mu?
Atati.irkhep TOrkler'intarih ve
coorafyasrnrnOrta Asya'yla srnrrll
olmadr0rna
inandr.Kimi konugmalarrnda
TUrktarihiniNuh
Peygamber'e kadar tagrdr.
Ve 193O'larda,diplomat
TahsinMayatepek'inTUrk
Tarih Tezi'neiligkin
sundu0uilginq dayana0a
heyecanlasarrldr:"Kayrp
Mu Krtasr" efsanesi
gerqektive Tiirkler 70 bin
yrl 6nce, Pasifik'te batan
bu krtadandUnyaya
yayrlmrgtr.
Sadece Orta
Asya kavimlerinindegil
Mayalar'tn,Aztekler'in,
Kuzey Amerikalr
Krzrlderililer'in
atasrda
Tr.irkler'di.
[email protected]
com
fendiler.bu rr.anli} duDya.rDda
en d7yi'7 nrihonu
a\k'n
slan
oluian
bnydk
fiirk mjllet'!"rd'r
niif
bir
J--i,
-L,
ve bu nil,elrn ]ery{irundetr Aen^l}S;orrntnda :,lrh
.alamndnda b;r derinliEivardrr.Tiirk milletinin kijkiiniin da)randrgr'l'iirk adrndadiinsnnii:ci;lrFn il-jt.i !1ir:r: Ni:lr ll(1!;ri:((T-!
! i i 1 l : l rr . ! j l : . i r \ , : ! ' n L j l l n ( ' j . L ri j ) r r l r r
ii jr.l
. ' ! : . , r : 1 r r; .j : - . 1 . ; . i , i , . i ; , , . , . . " 1 1 r : r; .. . . r
n r p h r l ! s r n r r !l i i r i n c i o t u r u n r u r n l : !rt , r ! L l . r I r \ n r l r ' l i r L l f r ' i r i
k ( i l c t r i l r ! k k u r d ul , i t ! l , rd i y o L d L rl.! s r d f i b i f [ , ) r r N n ) Jr l . s i l ( l i \ r
o n l l n I i l r k l e r ' i n k i t k e n i n ei l g i s i n i nd c ' r m r ( l a g e l c c e k t i . . .
, r\iriii:rtiin i:urmiii;iyJiin iik yrlt:rLndr bu .r{rnda bril.,rLrgl
.trrrhrnlalxr,6zelliklc 1930'l.rnnb.t\mdayogunl.rqtr.I 9l{)i1a Ir
rih fl€ycti'ni ollliturarak Tiirk Talihinin Anxh.rtixq ad| kit.tll
hazirlrrii. l911'doiseTiirk Taribi Tctkik CcInilcri'nin kur lusu
n! iin ayak oldu ve ltdr d.rhil sonrnTurk Trrih Lurunru oiltrlrk>
o
ceniyetin qahqmaalanmr
i deEistirilen
,' Tijrk ve Tiirkiye tarihi olarak belirle
i di. Kurumun bir yrl sonragereekiestirilen ilk genelkurulunda Tiirk Tarih
Tezi kabuledildi.
tez iki ana ekyordu: Tiirk uygarllgr tarihin en
eski uygarhklaindan biridir ve
kijkeni Orta Asya'drr.
bx -uygarhErn
bir ayagnrneksik
Bu qahsnralarm
oldugunudii$iinenAtatairk,Tnrk Dil
Kurumu'nu da kurdurarak,ulusQulu_
gun ana ciEelerindenolan dil konusundadi dgrin bir eal,$mabaflattOnun Tnrk Tarih (uruftu'nun ildflci
lI<l]r"rltau'i(:a
!rtlri:r konu$ral r
nil
,.,: ..,. -: l.: i J, .., J.:,r.
, i . , , .. .
, ,,
l i r ' " r l ' f n r J ii . / i ( i i r r r . sl ) i l l l 1 r h l ' , l t
J o l r r l { l . r ti l i r , L i i i \ ! l i .
1 l r j h ( i r l r ; D : r L r r rI .n r k l . t r l r I i n
i r n r k . r y n r U x r r n ir r r f r i r r r ( - i r k . \ r [ )
i i r ' o h r y l ay t r i b i l g i l c f s l g h n r x k , l , r
r ' h t c v c b L r g i i nr r k k l r a k t c r l . r i n i a n !
ropoldik ydntcmlctlc tnplrntrI Sibi
rtokrailriile.ir c lckillcni!,i.cl!.
Mu Krtasr
neredevdi?
'.1
Tarih ve dil kuru lannrn varhk
nedenide bu tcm€llereyaslanlyordu.
Atattirk, Tiiik uzmanlarrnyabancr
"l Miiyalepek'inChurchward'danaktarnreslektallarnaihtiyaqduymadanar"kayrpkta Mu"Pasilik
dErnagore
keolojikkazrlardan!rkacakyazrlan
k aolqanusu'nda,
AsyaveAmerika
vc bu yoldan elde
inceleyebilinEsi
veAvustalyanr[ rki
lanarasrndaydr
edilecek
bilgilcrie
cski lygarhklann
Gonomozden
katrbllyoklo0ondeydi.
gefqegine
ula$mak
amrcrylaeski dilyakla$rk
12binyrl6ncetiddetliyer
terin dgrenil esi iein dc Djl Tarih
sarsntrlan
sonunda
batirorones0r0_
g0n0moze CoEraryaFaknllesi'nikurdurd .
lenMu,eskicaglardan
'
goreilkinsannda
ulalaniabletlere
200
anavaianrydr.
K anrnyaklasrk
70 bin
biny varolduou,bat$mdan
y 0ncebatrg0Syolundan
Asyaktasnagegenledn
BoyokUyqurlmpara_
torlulu'nukurarakb0y0kbiruygark
Muuygarhinsaettioi,dahadoorusu
goe
grnrs0rd0rd0q0
gibiinanrlmasr
yazryordu.
bilgilerbutabletlerde
"Kayrp lcta Mu"da
ne aradt?
'farih
Tiirk
Tezi nde Tilrkler'in
.kdkenininOrta Asya oldugu resnen
'dile
getiriliyordu.Ama Orta Asya uygarhklanrm kdkii neredeydi?
MustafaKemxl bu sorununyamtr
''
\')
Tahsin}layaiepek(ondesolda)
ktzr,damadr
ve torunlanyla.
1932'de
gusuiqindeo giinlerin ke./ar
oi:]bilecekan.Lhtarn
vollan da asla unuha\,arak
Lllartr.ilkel diller uzmaDrve
'l'ahsir
'Iiirk
Nta
hrjhej - diplomat
kdk.-ninin nerel ere
sunduiu
yatepek\n
rjn rapor'
uzandrEr meraketmittir."
/ Eren Kutsuz takma adlyla
da ciirrey Amerika uygarhkland4n Maya uygarlgtnm di1
Turan Dursun'un hakkrnda
Anadolu
ve
ve knltiirleriyie
bir incelemeyazdrg ve CumOrta Asya kiiltiirleri arasrDdahurbatkanhgl arsivi.den
ki benzerliEedikkat tekiliyoredindigi belirtilen ve daha
qok tek tanr r dinlerle Mu dini aradu. .-srndaki benzerliklere dikkat qeken
,,..,Mayatepek, bu siir€ci inceleyip
-,TAtatiirl'e raporlar halinde iletmesi
Mayalepek'in14. raporu, SaqakDer1882'de
Edirne'de
dooan
Tahsin
Mayalepok'ln
gisi'nin49. sayNndada yaylmlanm$iair 1935'te Meksika'yamaslahatgii
babasr
AfyonluKara
omerVehbiPa$a,annesiBo$nak y''
zar atandr. qok ge{medende arke'
oolsonHanrm'dr.
Aileo zamanlar :-"r Mavatepek12 Aralk 1937taritrli
tAos William Niven\r Meksika'da
v.,apir& la/rlarda bulduguyaklalrk 15
(Du- ,l raioru $u sdzlerlesunuyordu:"Orta
Sarhofoglltian
itarakanrryordu
g[n
Mayatepek).
Tahsin
Mayatepek
bin yrldrcesine ait tabletlerjndesifreAsya'dakiecdadrmzgibi Giines Knlgibiasku olatrihi ka esibabahtt
ardndan
ve
James
Church'
lerinden
tii'ne salik olan Meksika yerlilerinin
nin,
diplomattr.
akshe
tarihqi
ve
wtrd'ur Hindistan'da
buldugubenzer
giin€$e tazim ayiDlerini ne suretle
Enver
Paga'nrn
SultanVahdettin'in yapdataa
tablederin eevirilerindenAtat!irk'Li
olduklan r,€ ezan, abdest
kE Naciye
Sultan
ileolanevlilioinden
gibi
haberdaretti. O da sdzkonusuyazar\re
secde
MiisliimanhEa air ololank|aTorkan
Sultan
ileevlenmi$ti.
Iann kitaplannrn Ttirkeeye qevriimeduklen zan olunan hususatn Miisli
1932'de
birsohbetslrasrnda
Atasini emretti. SaghEryerindedegildi
manhAagiinesdinind€neirdiEive Is
t0rk'oMayadiliyleortaAsyadillerir, nrnonaffnortataflnoafl
ama, 19.17yrlrnrn6ne rli bir bdinnltoansedrnce Iam d) Dde rath bir manasrolma
yan secdeninGiineg Kiiltn'nde qok
nii geni$ bir kurulca gerqekle$tirilen i rbukonuyu
1935'le
ara$trmak
0zere
qevirileri.
iizerlerinde
notlat
ala
Meksika'ya
maslahalgtuai
oJaral
bu
derj, bir manasroiduguDnvesrjreye
atandr.
WiilialnNivenve James
rak incelemeklegeairdi.
dair miihim malumatve izahatrhavi
' -Afatd.k'iin dzellikle altlnl sizip
Churchward'un
araslrrmalanna
ulastl
'I
ve1937'de
Churchward
unkitaplan
yara
notlar aldgr bdlnn er insanhErn
iirk Tarih Tezi'negorebazl Tijrk
hakknda
40
Atat0rk'e
kadar
rapor
trfisr, 64 milyon niifuslu bir kJJanrt
kavimleri Orta Asya'dan yola erkrp
gdnderdi.
ulaBug0n
sadece
14'0ne
varhgr,Mu adl bu krtann batqr,krta
DeringBogazriizerindenAmerika kr'KayrpKrta
grlabilen
raporlarda
dan Aoejer!r ozellililerlc Ortl Asla,
tasrnaulalm$ve gok ilersindeoldugu
Mu"nun
insanuygarir$nm
d0nyadaki
ve Turklerle rlgili),1.
yerli
topluluklarrdil, inaneve kiiltiir
fycurlar
itkyurduolduou
Velabii
belirliliyor.
"-.:trrtes Churchward'unMu'nuD
aq
arrndanetkilemi$ti.
del-- Iqdl€/h
Mayatepekde b.$langrAtabu teKutsal S€mbolleriadl kiiabnnn suTahsin
kanunun
Bey,soyadr
kabunu yazrslndakiCemal Kutay'danyal0yle,"Muuygarlrgnrn
devamlafln- meldenyola erkrprapo(laflndaAmo'tepe'
prlan ahnnclada bu dogrulanryordu:
rika ve Meksikayerlilerinin dillerindanolan"Mayalarln
dilinde
'tepek'
"Atatiirkiio itzelliEi,o yrllarda,Tiirt
gelen
anlamna
s02c000n0, deki Tiirkqe s6zciikleri incelemii ve
'Maya'
adryla
birlegiirerek'Mayate- yerlilerinkiiknrel kaynaklanve giines
liigrin asrlyaplsrve gelecekleradma
peR
soyadmr
secli
ve Atat0rk'0n
de
kimseninhahrlayamddr$hatta mevkiiltiinnn dirlerdeki etkjlerineyogun_
onayryla
soyadrnr
1949'da
bu
aldr.
€udiyetinibile benimscmedigi
ihti'
la$mlstr.
ya$am'nda
emekli
oldu.
ozel
'Ancak
mozik
mallereuzanmDolmasrdlr.O, Orta
29 Subat1936taihli 7. rayaptr.1959'da
ve
resirn
calr$ma,ar
poru qarprcrbir biaimde ba$ilyorve >
Asya'y\ insan!rEmbesigisaymaduy-
Tahsin Mayatepek
kimdir?
lstanbul'da
dld0.
$ixgl f,omanda X*H i{ctasr efsane*i
yokoltfuda
lier-"ila
nrnyazrp
Lu' Allantls
vel\loil{itr
Vircenzo
resimledi0i
cioFilippucci'nin
hikaye
edilir"$eflal
$rrr'(llSe0- Bug0nk0
A1!aot)k
0kyanuG0lgelerjn
Aliantis
vePasifik'ir
reloDefleombre0ialane)adi so'ndaki
y0kselen
veoolakYayrnc
rklnMacera- ortasrndan
Mukfalaya' nhdapalazlanan
perestCizgilerser;siDden
lkiaynuygakk
yrmlado8. MartinMyslere
af
hElasilahlanf.
Atlantis
n0kleer
(ki
g0c0elinde
bi:
bs
romanl
b0D0nde
9i?qi
lularken
Mukarql
yrllarca
yr ke$fel'
Atlantis
adrylaokuduk) maddeyi,
sandada
nj.\i| U| ilii killlpiu (liinyada
0rleiissas hir lenzidohafifce
snlnmakladrr.
Afirahepdaha
lallannrrsleyenbirilericrkar,
Mu irnparal0ri$esinin
krzlarde$i
"$andarln"yr
*endisj;ainisleyince denqebozulurUlkertakm'i{dr:!irda
ya$a}an
ba$kabir!yqa rornda dahilolduqub0y0k
bl savaipat;ak
vcrir.Bi ddn.
yadr$r
oftnak{,mre0Cuygaddn
6l0mc0l
silahlanndan
Coka: insanlurhrlur.insan,rk
art),rhef
baila'
ieyeikincikezsrlrrda||
makdurumundadr.
Ama"q6rmeyibilenler
icin"Atlanlis
in de
Mu'nun
daizletiaslalainolack
yerylzilnden
silinmeu.
t1E
t - .
Atal0rkbatkanftgtnda
bir T0rk
TarihKurumotoplantFl.
-
Jrgrrtrclbilgilerledevamedifot()r),
"Ulgur, Akad, Siimer
Trirkleri'nin Pasitik Denizi'nde ilk insanlann arhur et
tigi M krtasmdan70 bin senc
evvel arkrp Mu'daki bnyiik
medeniYet,dil ve dinlerini cihanayayd*Iarrnadair yepyeni
ve miibim mal mah ihtiva eden ra-
t
. | '|- ,
Por KuzeYAmeri-
'Naga Nfaya
namrnralrp,bu
namda bu_viikbir impararorItlk viicuda getirmislerdjr ve
bu devlei200 bin senedevam
ettikten sonra yok olmuttur.
Bu i sanlarh bir kNmr Hindislan'rnbatrsrndangemilerle
Basra Kdrfezi'nin kuzeyinde
Frrat Nehri delrasrnagirerek,
bu yerlere 'Akad've daha kuzeye
ilerleyerek bu havaliye de 'Siimer'
adrnrvermislerv€ kendileri de bll naTofkTarihKurumu'nun ml almlslald['!'Atat0rk'on
yap10konu$ehurchwardln yaprtrkaynak g6sikinciDilKuruitay'nda
"Arkadaslari
madan:.
asrrlki$leiyrlterilerek nakledilenbilgiler arasrnda
"Uygur
larasodrfan
kenoimih'
ltrrkinkrdbr
;u satrrlarda y€r ahyordu:
buF
mbrnrn
oldugunu
bizzalG0nes
imparatorluguortadankalkmadan
rnu$lur.
60nes'in
Ta h yolculuounda
dnce Tiirk Imparatorlugu'nunmevilharnizledne
enqokbizTiirklertesacul olmadrgrve bu imparatorluEun,
d0lediyoruz.
0yle
TU*rrkrkultoroso
Uygur I paratorluEu'nunyukanda
biryerdebddukioradaorlnesonaen
jlk yurttan
verimlioldu.
ayfllmaya izah olunan {elaketlerneticesinde
son bulmasndansonra,yani 10 - 11
mecburolanTit*ler bashca
960yol'
lani0inyineG0ne$'in
krlavuuluoun- bin seneew€l ortayaqktrgr ve rrktaslanmrz oian Akadlar'la Snmerler'in
danislitade
vebalrellerine
elti.Doou
yayrldrlar;
y0ksek
Orta Asya'dandegil, doErudandoEo qeni$illkelerde
ruya 70 bin seneewel Mu krtasrndan
va ftlaannebedivesikaland
brraktF
lar.0zyurdumuz
Anadolu'nun
ilkk0lsrkrpHindi Qini, Burma,Hindistan
G0ne$'i
sem'
10ruh0
kuran
cetlerimiz
yofu ile ewela Frat deltasmave miibolizeetli.T0rkTafihKurumu'nun teakibenMezopotamyaarazisineyer
Alacaidytk'leyaptoihafriyatta
bu'
le!tikle anlag maktadrr."
Tork inklabrnrn
.nrihrabrGOneg'tir
k.r alimlerinden
Colonel James
Churchward(...) I
Krta €serindeI
dunyada iik insanlaflnilk huzur
ve saadetdiyarr
olarak I Tevrat'ta
'Gan Edn've Kur'an'da 'Cennati
Adn' naml altrndazikri geeenve Pasifik Denizi'nde bulunan 'NIu' krtaslndaortaya qrktrgrve bu biiyiik krtamn 11 bin 500 seneewei miithi! depremler ve patlamalar nericesinde24
saatte64 milyon niifusuyladenize
battrlirve ilk yliksek medeniyetin,dilin ve vahdaniyetedayaf dinin ve feD
ilimlerinin Mu krtasrndan70 bin sene
dnce Maya namlyla s*arak Asya'da
giineg
lunmus
kurslan
olanmuhlelif
Uygu, Hindistan Naga-Maya,Frrat
bu
etmez
vesi_
hakikatn
inkar
kabul
Nehri deltasrndaAl{ad, Mezopotam
kalandtr.
resimlebulunan
Elinizde
dr Sumer.k'Jzldeniz
in.batrsrnJrki
yaprlmrs
tunetan
brlquneg
sembol0
O'
srazrdelvrcyI ve ]:ryopr r(rtasrnoa
eoeski
kurslar
Anadolu
tarihinin
Tamil namlannraln$ olan Mu qodeviderine
aitlir.T0rlilt0rlUhendesi
cuklan tarafindanbiitiin cihanayay
iekillerles{sl0olanbuglineskurslan
m$ olduEuvesairehakknda, Simdiye
olarak
T0fktikirve sanatsembolo
yeralacaktrr.
(...)
kadar Dogu'dave Batr'dayayrmlanan
ta himizde
dnemli
BizegiinesaydmlgverenTdrklill0n'
kitaplann hjabirindegormediEimqok
ka66,mda
eqilirim,"
lazimle
derin ve 50 sene siiren incclemeler
mahs lii malumatatesadiifettiB."
Mayatepek,Churchward\rn kitabrndansunlarrnaklediyordu:"Eski
ri aqrklay.rrak
diinyrnlllddft bir yrnr
Tnrkler'in iik vatan ve kdkenleri$im- na dagrlan
.la anlatrtor
uygarlrklarl
,liy: krcr. bildi!ini: i,,::.eOrrir \s'
: . : , r : : L . 1 : . .; ' . i . r i ; L J l : r
Mu dili T0rkge'nin
kaynaol ml?
Mayatepek'inraporu "Mu dili
Tiirk lehaelerininkaynaErmi' sorusunada kesinkamtlarlayakla$ryorve
GiineS Dil Teorisi'nin kaynaklarlnr
burada arryordu-"Churchward 'The
Contio€nrof illu' nammdakieserinin
106.sayfasndaMu, yani Giineq tmparalorlugu'nunMu dilindeki adr
'Utnumil' olduguve aslen'Uluum-il'
'U-o'lltleklinde bilelik bit sdzolup,
um: Arazi, lt, Devlet,kudret anlaTn,l:r tir,r:'t'a lrr:irl' i::.:r.r:r1i.
, 1,1 : ',
L ) l i ! rI { u n 1 t- r ( , 1 ( lg i r L ! { ) r i r , \ r ,
i i i | r . i 1 . i i|. . \ i , L i . , r,r, , , ' . ' l r L : ! ' i ,
]tl!x.N1rzo|oLxnryl,'.lr'\u[rrrrrcll1lnl.ti,t|lNit
Arrgr llr\rr lirxsrnl ve uliy()Pi!t trl
tr(lir.
LIi{il: ll{rl,,,lLrrfsLrl!(iir\l{r,L u s r D d i t nb i r l c r c e s c r r ! c v v r l g c l i t )
c'rkhn gu!Iilfrlc \c \h\r'rxnI\lr'
Nfuilxkitiiksck k{l1nr vc nrcdctritcl
r r k x r n k l t i L r { l i( i n i k i \ i h r { r r ! r l \ u r )
lcriii. Jil vc dinlefini!rydrklrfl anl
Lrrve orr{hn lhi.
k r t r s ri s l i k r o r c
\rltlor.'
Rapudr iUr'):r rit I'ur scruLolle' 1io(l.n tlinJirl,r, r ri,e'rl L,frl.,r.l.i
i r i , , r n f i! . l t r r . ! f l ) l l r r r r m j l t , ' r r n t r ] )
c e i l c k i L . l l L r ' vrcu r i d i k i n n l D d c N I U
!. s.|rdr butuIrn il in(lerJ-flcn
l\rrkq. de dcllet !c k'dret lnxnnsur
ifrde edc bir sJz olilugunu gaz
iinnntlc btrhndu.rr:rk Ulumil sitziiaiin p.!..ski ieklirir'Lllu-uu il taF
Alat0akMayalepekraporla
UzerindeSahrrken(1937)zrnda olar{k Ynksek VIU fmparatoflugu' manasrnageicn
'l
h.rlislrir nrkqesdz olduguna
'
kmaat hesrlettim.
_ Mayatepek bir adlm daha
/ atarak bijtiin diinya dillerinin
N{u dilinden dogduEunuileri
siiriyor ve Churchward'unbunu 'b€yan ve izah' ettGini siiyliiyord!.
"Bu ciimleden olarak crek a,fa,
besini teskii eden 'Aifa, Beta, Gam4
Delta vb.'den ibaret harflerin tastdrEr
adlar 'Kan Maya' dilinde bire. mana
Alat0fkdahacumhuriyel
kurulmadan1922'de
TBIVIM'nin
ifade etmekb olduklarlnrve bu adlar
130.toplanr h u r e a k i ns , r i v r k o n i r a k .
Irsrnrn
birinci
oturumunda
$unlan
O'hirin;,
vaKlllvrluJ(r(asrnrn
oKunduKLarr
ne su- . ,, sdylemitlji
"Efendiler,
buinsanlrk
dUnyasrnda
retle battrgr anlatanbir ibare teqkil tl{.
yoz
en
az
milyonu
agktn
n0fuslan
ettitlerini anlahyor.
olusan
brlyilk
bir
fdrk
vardrr
'Sular
milleti
Tiirkee tercrimeside ludur:
yerytznndeki
geni$lioi
vebumilleiin
Siddetleovalarahiicum etti. AlAak
oranrnda
larihalanrnda
dabirderinafaziyi kapla&. Maniaya tesadrilertiliqivardrr.
Elefldiler
br.rderinli0i
isEi yerlerd€kryrlarpeydaoldu. Yeryii- --titeit-iteelim: Bhincidlaekladh
ziinii sular istila elti. Sular ciniinegeoncesidevirlere
ilitkinolqeklir.
Bu
len mevcutlanve mahluklaflmahvetgdreT(ifi millelinin
olgeoe
kdk0niln
ti. Yeryiiziinnn temelleri sars dr. Ve
dayandror
Tilrkadrndaki
insan,insanlrdm
ikiDcibabaeNuhlleyh)sseMu krlasr bath. Yalnz zin€ier sula
lamrn00luYasefin
ogluolanki$idir.
nn d$rnda kaldr. Soguk rnzgarlar9rTarih
d0neminin
belge
ledarikinde
kadar
kasrrgaler
esti.
Vadile
krncaya
pek
hosgdrul0
olan
ilk
evreledne
biz
rin yerlerindederin su kitleleripc)gdslerelim,
ho$giir0
de
lakal
en
aerk
qamur
iabakalar meydana
dah oldu.
tarihkanflanvekesinveenmaddi
geldi. Aqrlaa bjr adEdan buEular ve
dayanarak
na
sdyleyebiliriz
ki,T0rk'
yolkrniktortulcrf6krdr. (..- r''
g0leronbe$y0zyrl
onceAsya'nrn
ve eratr,rk un qok ilg,siniqeke
O
devlellef
beoinde
muazzam
kumus
cek bir saptamayaparak,Tnrkler'in
veinsanhgrn
hert0rl0yeteneoi
onda
Churchward'amiite$kkir olmasrge
orlaya0rkm$lrr.
ElQilerini
Cin'egon.ekrigjni de belirtiyordu Mayaiepeli
dercnve Bizans'nsetitlednikabul
"(...) Bugiinkii Avrupa milletleri,
edenbf T0rkdevleti
ecdadrmE
olan
T0rkmilletinin
nin hemen hepsinin Uygur Tiirkleolusturduou
birdevletli."
ri'nin znrriyetleri olduklannl gdstermekte ve gerek tarihimize ve gerek
bilin cii6n laribjne lopladrgryepyen i v e e s a s l m a l u m a t l a C h u r c h - p c d i s i ' n i nl ( ) . c i l d i n d ey c r a l a n
ward'un yaphb hizmetlerher Il]illetur kitaplannave Atr'
Churchward
irdeki itar.tlerire
ter ziyadebizlerin takdirine [ayrkbu
lnrk'ainbLrnl.tr
Lizef
llk rurk, Nuh
Peygamber'in
torunudur
'ir 'ii
r i r . , i , ,. 1 . 1 : i ! . 1 . ' i . , : . , r
! , r . r l c i r { r . l . , i r ! . ! i l r r 1 rh. l i i L r , 1r i l r r " i r.,Il
r n rr , l )l i i \ l l i k l , i r | . : \ . 1 ( l . r ! i n , J e
.lLir(liIibrLnilr)r.Ihr tirxpllr o(nf
k f d L l r b r 2 rs r t r r l a r l ni r l l L oqr i z r l i r ,
br4 srtLrlurro
)urrrra dt noth. (lii\mLii. Arrtkxbir Dcf nclti trrxtrndin
y yrmlinan 24 ciltlik ?\tl
b.rstrnl|p
tark iin OkuduguKitarlxr Arrsi(lo-
i, tr L
\;
i
rf,i.,i ., !r ,., ii.,
Atal{rk nerelerirr
alirnr Cizdi?
i \ l r t u r k l r r , r l r r r ! l : i lr ti r i i / i l ! , r
( h u f c l t l r l l | l r i r L r\ 1 r i l i r ! r : i ) l r r l g L l i
srtrlnr \unln.: "I]!lu. l)! kJl'i.,khf,
b u n . i i n 5 0 b i r r ( r l a i n | e r i 1 f t r i h r J dn a i
tus banndtranb acaipmem,
lekeiin o zama bugiinkdnedeniyetimizCcn
daha ynksek
bir medeniyetesahip oldugunr sdylemektedir.Bunlar, anlattrkl,rflbaskaseylerinyanrnda, esrarengr'zMu topraklannda ilk insanrnyaradrhstnr
da hjkayeetmektedir.
- '',..iski yunan!lar\n, Keldanile/in, Babiliiler'in,lranllar'rn, Mrsrrlrlar'rn ve Hindularln medeniyetleri
kati olarakMu medeniyetiodensonra
gelrnillir,
- -lnsanm arz iizerindezuhur ettigi
.yeri ilira'. ve i',t"r lah!,1 .rna-...rsuretiMu diya.rnJabul.ru$tuk.'tuh
telif kayrtlarbumemleketinTevratla
zikrolunan Aden cennet bahqesiol
dugunu,Mu'nun Amerika garbrnda
ve Asya Sarkmda!e binneticebnyiik
oryanustab lxndugunn ispat errek,
tedir. (Bu satrrlarrnaltrna Atatnrk
kendi el yaasryla"$arki Asyalla' notu dij$miit.
"Polonesiave diler gruplan
tcskil
eden kara parqalaflaras)ndalarihlen
e!-r'elkizamlnlardaAnlerika medcniyelini ceoubi(giiney) SarkiAsya medcniyerleriyle
ve binncticediinyr [i?erinde muhtelif medeniyetleribirbiriDe f'aglayanrahrialarblllrcagiz.'Atatiirk bu satrrlarrnyanina 'D harfi
koymuq,yani 'dikkat dcmii.
Yanna Atatiirk tarafrndandr'kkat
notu diisiilen bir baska paragraf da
su:
"Zanrederim ki, Mu'nun beni be,
lerin anavatanroldugu kevfiyetinin,
mrinhasransemboilerianesiylesara
hatle sabit oldugunacn miitereddit
in$nr bile inandrrmakieinyalnrzUvgur vesaikikahyor."
AItr qizilen paragraflardanb;.i
(lin cfs,rncle:inelijre U_vgLrrhr'rrI7
r ;,, \.rr-.a1. :r :r.j : : i . -., : , . . . . . \
, ! , . i r ; , ' , . , r : 1 . ' i . , :l i : , r , . , .
, i i t r , : 1 . , : . r i , r L , ti . ! r i 1 t ! r ! l!ri!r l i i r i r
, i i rr l i io l { h q r ,i r l i r : i i , ) ! , . \ i r . , ' ! i 1 i ,
r 1 [ n r . d c f l i ] . t r ! k i i l ( r i ' i i r i" ! o t s c l ,r , i l
{ l i i . r c v r n .u l x 5 l r g rv ! r g r l h r r n r , r Ll ' r ' l r i : l
hu0lrfur lvlsrr trrihi l)a:jhrrlr{tr grr
j .tirili]ror.
r f k l c S i i ! ic l i l { g
U l g u r l r r I r i l g i t i r c s b i t t t r et v | r s t ! '
lr Kcnr.il';n Sosicrdili ilsi l,n trd.r.kr >
I
Jt-*
Atatiirk
gokinan
=
EN/REUNSALLI
[email protected]
f
fihsin VdyJlepekrn lorunu Osrnan gjdiyor.Atatiirk, arhk l€ter ddn dedigi
Mayatepek de dedesi ve babasl zamanda hayrr di)or, araltrrma yaplliivevda Bev sibl diDlorndl.Peru l-rh. mak isfediEinisdyijyor.Atatiirk koru. , - , ' . ' , , . r , o r . . . \ x . . , , e , ' r , ' r e i r : r ' ),a l8i d'4 Clg'J iei ir:r ii'^l ;ztil'!.
nunla.rnirlideg,l:Osmanfilmpa'dtor 1938'ekadarMeksika'drkallvor.
id& yla l drkr)eCurnhur;)eliarn'rnL- a Atatiirk'iin yelatrnd.n sonra Cahskdprn gibi duruyor.Vahdetrin'inbirin- malann sey.ihakknda bilgi var mr?
ci kusdl ro.unuolan O.man\4i)Jre Yazrafln bir krsmrnrntamamenkaypekin hdrrk.,nne'ifnve' Pr{ ntn Lr
tro(dugr,rbilgisine ',rlastl$r.Daha sonra
?r.dc{le.iise Ar:rJrkirn en gi,\en,lili .'raporlann yandrEnrdErendim.Ilk altt
Joslaflnd:r. LIil,rn hir ironi\i,Os- . raporbulunamryor.
nran MayJlepek.Ciralan Srravrnrn a Dcdenizlearasrrdakibilgi ltsveritibahqesindebize dedesinive trpkr Mtl ne dair aile icinde sizeaktartlan Atakayhola tiirk nn gitrn$kri veJorumla var mt?
Krrr\ BibiSnemlibr' SeUlde
soyadrmrz
Hemen bir tane soyleyeyjm,
raporlarhakhndabildiklerinianlatt.
Mayntepek.Mayolar'danve Maya di
a Dedenizirasrlrneslegineydi?
Tah.inMiJalep.l ha'r.ite.iydivf Jil linde tepeanlamrnagelentepekten ge
(/manrvdr1or2d( Mul\ik,ili, gorc\h liyor. O zamansofadr krnununda ta
d;:Ttn;::,i,?i:T,'jitii-'i"'i;
,'Atat0rk'On
Mu haklmdakiverilerdikkatletesbit
batDry-,la
birlikte
edilmis.Mu krrasrnrn
yaprlang6sierle
krtanrndoEusundan
Kuzey Amerika'ya
giderrlerin,yaili bugiinkii adryiaKrzrlderililer'in Uygurlar'la aynr kctklen
geldiEinjyazansa'
trrlar d:l dikkate
l r ' , . I \ . 1 : ; : ! r : , r . . ii : : i :
,l,i !.iirtr!1. |rfti:r ilr:,ir i.-rr.1r1tr
r i r r i , r j ' ' .l r e | s i l r i n , l e g i l . !I r i f k r ' r l i
l , ' r r J r t r r nr h i i ! i i k h i i l i i r r i i r i i r ' 1 .u r i r v r
l r n d ; l k r r r a n . r l a f l ' rh . r j r c r h c m c n i r y
n r o l l r f ; r kJ n L r h . r l x zeLdrt n N , l t r n u no f i
jinrl
L r k a d d c !s . m b d l t r i n c n ! l i k
( s l h D ) o l d u k l r r r t r rg n s t c . e c c g ' n l .
B{nlnLLt h:\)retbrlrs (ilgin!) tlsrrtl!r
TOrklOkSiiri
€05\eSircplr
halnald?ida
Alahi'k'0n
Qslt1h
yazdror
belirllien
8€qkeHadlse!
batl*lgiir.
onun
heroz
bikriode
24lrindayrrci
w etril
qorer
Trlrld(jk
dL]lulannr
0nune
seiyor
'6alil,hangioqasrf,hangionas|r
/
Tunaezelden
T0rkdiyaidr,/ Bilinen
tarihler
sdylememi$
bunu/ Kalkryor
drt0leLdrt0len
dooacak,
/ Dlnleyin
fafihin,
sesini
dogan
/ Aydrnlta kai:11!,
rarall'dn
!ata!/ Y:,bnt.f;hJ
!n|.xlp.Cogrrr'3,iire
! l,ir i Asya'nrr
;::.i:i..la CJ.r: :iLill-iii- I lfrrra'irirl
Alplcri
nde00uzlorunlan
/ Dooudarr
hh/ Nerde
olsa,neolsaker i'
erkan
birmillelio
mizibiliriz/ T0rksadece
biradrde0il,/ I0lk b0tturddnmla{rn
ligidir.
bileyenyr6rn/ Eybirbirinedi$
lar,/ Eyyrorny10$insanqailetleriI
gaflelten
perde,
Y|rtsrngozlerdeki
/
Hakikalnerede?"
.|osmanMay.tbpek
mamenTiirkee olma$ gerekiyor.De
dem Aiatiirk e !"zdrb bir yazrda,Mayatepek'intamamenTtirk adr oldugu'
ru serepledyle1"J:rt'lor.BuDuniizc-:
ne Atatiirk dedemeyerdengdgekadar
bakl$n deyipsoyadrrrkendisive.iyor.
. Dedenizint€zirc bakrrrnu nedir?
Dedemin vardrErnokta, Mayaiar'la
Tnrkler'in baElartrsrnrn,eEer rarsa,
Orta Asya'dangeldiEi.
. Sizde konu/a ilgllendinizmi?
Dederninbu kadar ciddi bir rekitdeilgilendiEikonuyugdz ardr edemezdim.
Meksika'yrgezdirn,gdrdiim ama ciddi
bir arastrrmayapmadlm.Bunaragmcn
biitnn tezleri doErulayacakbilgilere
ulaitrm. Babamla bu konuyu bir Aok
kezkonufuptartDnrrtinn.
f
ilave edilinceSimaji Arnerikayeriile
rinin Amerika'yaMu'den gemilerle
geldigineydanaqrkmakudrr-"
Bu satlrlarMayatepek'indikkat
qektigi, Maya kiiltnrnyh Anadolu vc
Orta Asya kiiltiirleri arasndaki ben
?erliEibir adrm daha il€riye tasryor.
Tufan dncesininMu Krtasr'naait sdylenenler Atatiirk'iin 1930'lardskar$r'
la$nt dnemli bir bilgiydi.Ve tarihsel
tabletleredayanarakedinilenlereg.jre de, Tiirkter'in Orta Asya'dao(ayx
.^lkrsrMLr'nunbahs!tdansonra.Uv:., :.,: r. i1, i.'1,!r1.,i'.,:::,:r.:,'
I ::ril.,r. rj tril
r ,: Ll. . ii r " ,
,
,
r
i
:
r
:
i
r i r i . i l ] , i r . , r, : i . r r l
i
i
r
i
r
i
'
r
r
'
i
!fir
rlIr,l.rlctiJ!rr;lNf! r.i,.1lJlni !.i.
N. vx. ki bo hil{ilcrd.n dahr ilt.
s i r i { r x $ t r r r n r r y ri r r L i} c t n r 1 r ! '! e
it7trn yrllunnr .r'lxD\t\hitrrrlrr '.ioru.u
70 bin yrl iincesi d u?rnrr:rk lthfngr
S
bubulgulargclirtirilerIrc(]i...
\
I
\
-L-l
g
a
::i:;j t
'-:
', ,-
{,i
--
_i i
i'-J
"-r:l'-.,
'a
'> r
!"
{\ar
.;
.i-
;.);i-
\,
:'
I
',
-'I
,
i
ar '
) < ?- l
"
<,
'r:);* -r
:)
'.t^
ilY
i^ rtr
<
-.
-J
J
.-.
.t
,
...-
t . ]
z
3i
::
i<] i:
c<l
:i
'-t l--if
Z
J
:
r-..J
:
_',
1
.:
:1
./r
\'t
---il
, 4 L
-.ir
,_ t{!
,.r
4..
:
C
J
c
=t
-rl
ZI
)
d
-j
-3
L
\"2
.1.
1
t
tr, ir'l
j
:{,
i i
\-i
a
q)
J
<>
L-r
\
- ) ' . /
>i
..1-i
ta.
a)
a
3i
a,
:_
:'
, )
i)
t:!
t
<i:.
l
z
-,1I
ii
)
i
;l
r)
n
-:-
'71
'* _i
(1-
.t
--
' - l ' > '
?
-a
,.i
l
*l
e
'.J
--l
^l
ql
tl
l.i
L+
^1
it
Vtl
.-li
il .;
l,l
- l
-/-:,
.Olt r{)
-?:
.t l- ; i
.'f
rl
'.:|
'+ ) rt,
)
\v
"wt :
I
:
rl
5l
:7
ail )
:
c
l
(
.t
t
a
tl
a1
ir
:>1
4 4
| >4 N.l
I
'
\)
l.
:-)
.,-t
??
!3
:ai
:1,
-t
:
^l
:i
l t
.\dr
i""1
!-'
'; i \.,
(-)
.;
!1
.l c-{
' ]
.J
'3'
:1
t
---
; :
J
,I
ri
t
itc
,i
:
,t
(
rJl
.l
,\]
.4
;
z ,s
t4
f,
R-tL
2 :t
O
,'
-.]
-'1v
o
,
.<1
rttl : l
J
-:
z
a
F
o
tsASINACIKLANIASINA IiA.TILAN KURUNILAR
-
I) AydrnlarOcalt
bagl 93 dernek
l---rL 2) Rumelive Balkanf iirklerilledcrasyonuna
3) Ti.irkOnodoksPatrikhanesr
4) UlusalBirlik ve Dayanl$ma
Dernegi
t^
/
5) $ehitAileleriDerne!i
t6) BirlegikTagrmacrhk
Sendikasr
7) HalkrnYiikseliqiPartisi
E8) SivilToplumKurul,,rslart
Birlifi
'--.- 9) Gasprrah
QalgmaGurubu
--f l0) Bau TrakyaDergisiGurubu
I 11) Tiirk Yolu DergisiGurubu
TdreDergisiGurubu
-;/ 12)
13) Ontiirk UygarhprAragtrrmaMerkezi
.l4) KiillijrveTdreDernegi
Komitesi
E 15) KrbrrsMilli Koordinasyon
DerneEi
16) Amasyaili Kiiltiir ve Dayanr$ma
17) OzanlarDerneli
--- 18) BakrrkciySivil ToplumKuruluqlartPlatformunabalh 60
dernek
*-' ' 19) Krbls Milli Kiiltiir Dernegi
L 20) QevreDostlanDerneli
7- 21) istemVakfr
{_22) ObeziteDerneli
23) TemaAvrupaYakasrTemsilcilili
Tiirk Ocalr
-1 z+1 BiiyiikEekmece
-4*-+tirlqDti,nyaEr'+nsan ++aktaft+ernegi26) Biiyiik HukukgularBirligi
27) AyasofyaDerneli
28) Biiyiik GiiqBirli[i
l')t
3[i)
3l)
32)
5 i , . l .i \ r r l i l l i i . i iI ) i r , : i i ; i .1e) c : : r r ! i
Kamusen-.l
iiLkllaberscnSendikasr
(lurubu
iJl'ukOtcsif-)ergisi
Platlormu36
I{urnelivc BalkanTil|kleriCiainiilbirligi
dernek
36
,|' '
l r K i R t ) \ L , \ctri I R i Y lt B \ 5 \ \ \ ( l t t r r J \ , .
KOMJ : Cijri\me talebindenibaretti(.
Tekirdag (l) no'lu F tipi cezaevirdetutuklu bulunanqok ynkrnaile dostumMuzaffe.
Tekin ile gdriifmemeizin verilmesinitalepederin.29.06.2007
SevgiErenerol
\
T+r.i}: 24Kasrr:2C06
Konu: Patnkhanenin
Kapafllma
Davasrnda
OnemliGelismelil
ANI(AR.A6. IDARE MAHKE]I{ESiBASKANT,Ii!
. .PATRIXEANENINKAPATILMA iS'I'EMi iqiN ACTLANDAVADA,
KiLisENiN FAALiyf,TLERitiiN y t-Ri,rMf,NiN Drr-ritrsiirMesr r.{R,{nr
vERiLMEsi A$AMAsINA cELiNDi, BTI BAdLAMDA DA
DAVALI CUMHURBASKANLICINDAN SAVUNMA ISTEND! . I!I'I
T.C. Ankara 6. idare MahkemesiBagkanlrlr I Temmuz2006 tarihindeFenerRum
Kilisesinin kapaltlmast iqin aqllan davada, yiiriitmenin durdurulmasrnrkarara
baglamakigin davah Cumhurbaskanhtrindan
1 Kasrm 2006 tarihinde verditi karar ile
savunlnavgnmasricin. kararrntebliEindenitibaren30 giinljik siireverdil!l Bu siire
sonunda Cumhurbagkanitlr makamr gerekg€li savunmaslru sundugonda veya
vermedigi rakdirde, ynksek idari mahkemesidavacr BiiyuL Hukukgaiar
:1"llllsr1
Birlilinin isteEi olan ve Laik Ttirkiye Cumhuriyeti Devletine zarar verdigi iddia
edilen lener Rum Kilisesinin faaliyetlerini dava sonuna kadar yiirutmenin
durdu.ulmasrraydnelik olumlu-olumsuzbir karar tesisedecektir...
Dava siireci; Pat khanenin 28 f,kim 2005 ta hinde kaparrlmasristemi ile itgili
Istanbul'da-ba;latrlan ve Tiirkiye genelinde sikdiiriilen imza kampanyasr sonucu
toplanan [c milyonu agkrn imza, tiim sonuglarr belgeleri ile birlikte
Cumhurbalkanlr$rna teslim edilmesi ile baqladr...
Cu"rnhurba5kanhfr da
Patrikhane'nin kapattlmasrnailipkin izah edilen konuya 9 Eaziran 2006 tdihli
izahatrndahiqbir. yasal dalanagr olmadan yanltladr... Bu tizedre, Fener Rum
r\.rusesrnrn
kapatttmastiQin Istanbul Idarc Mahkemesi aracrlft ile 1 Temmuz
2 0 0 6g l i t r i iD A N I S T A Y ' d ad a v a a q r l d r . . .
Agtfan davada, Tiirkiye'de ki konumu ve varlrgl, 24 Temm0Z 1923 Loza^
Antlatmaslile mutabakata
varrlanFenerRum Kilise;i,nin, T.C. Anayasasrve ilgili
kanunlara muhalefet etmesi sonuc!, T.C. Devletinin egemenlik hakta ve Tiirk
yasalanna gdr€ kapatllmast veya konumundan dolayr Tiirkiye hudutlarr drErna
grkarttlmasristenildi...
Davametri;
a\1814 (Filika Hetaireia-Dostl k Cemiyetinin yunan Megali itlea iein kurul,nds,
22 Kastm 1922 (Lozan gijfij$meletinin baila 1'..st)
b) 24 Tcmmuz 1923(Lo:an Antlasmostntn
im:alanmastl-2006
c) Pattikbane'ninmuhalefeteftrgrLozan Bang Antlatmasr,T.C. Anayasasrve ilgili
K a n u nm a d d e t e n nkta p s a y a3n a n ab a 5 l r l t at o p l a n d r . . .
fe1ta1 _da1adosyasrnda, ozellikle son yrllarda ABD-AB ve diler drp kaynaklr
baskrlarla hareket eden patrikhanenin, miibadele sonrasr lstanbu-l,da kalan Rum
ahalini dini v€cibeleriniyedne getirmekuzereTiirkiye,dekalmrqolmasrnaralmen,
yaptrgr ulusal ve uluslararasryasadrqr faaliyetler ile T.C. Devletinin temel
niteliklerindcn
o l a n . l a i k l i k i l k e s i n ev e L o z a n B a r r SA n t l a S m a s r noaz u n e / a r a r
Yerecektavizler verildi!i ve sesizkaltndr!r avflrlrlarr ile belgelennri;tir
S u g i i D l . ( , D c r l e t i , f e n e r R u m X i l i s e s i n i n e k i i n l e n i k l i g i n iv l : l , { ) r l o d o l i s
H s l i f c l i g i n ig i i q l i i k r l n a k a d r n f l p a p a ' n r r ' I i i r k i l e z i ) , r r e { i ; i I v r i i i n r c l i n d c n ,
!:::rgula.llErgerseEiile karsl karsrya brrakrlnrgsa,yarrnda islam tlalifetigioi
kaldrran Laik Cumhuriyetten, $eyftiilislamysr&tna istemi ve gfindemi ile de
karsr krrsrla hrrekrlacaktrrl!! Clnunigin, oatrjkhaneile ABI)-AB'nin siyaseten
yiiriittugii bu oyunun bozulmasr gerekmetiedir- Bu nedenle dc patrikhan€nin biran
dnce kapatilmaslnlzorunludur...Tiirkiye de, AnayasaMahkemesive Yargrtay,rnbu
tiirden laatiy€tter kergrsrnda,deyletin tlkesi re milleti ile bAli)nme. b tijnlitEn ite
fiilleti adtna kullandt+t kaytst. $ttltst. egemenlikhakkna zarar getircbilecek her
tiirli faaliyete kar devletin kurumlan ve)asa uvgulavtcrlan gereklt dnlemleri alm.l
gdrevi ve h kmii ltardtr- Yargt bu hilkmii. patnkhatenin kaparrlmasrigrn Tnrk Milleti
ve D€yleti adrnakullanmasrartrk zorunluhale gelmiftir...
"Patrikhanenin
mcsaili siyasiyle ile igtigal olmarnakitzere istanbul,da kalabileceEini
bu Sant hilafrnda harekeri grirdiiAiiyerde derhal hudut harjcine qrkallaca[r.."
M { s t r f a K e m a lA T A T i l R K . 2 2 O c a k l 9 2 i B u r s a
Saygrlarmzla
Muammer KARABULUT
Milli Giic BirliEi
Siizciisii
",i
> /
,,,,.-!
Tarih : 25 Kastm2006
Konu : Finansbank
Sarr5l
l)anrit_ay
da...
FINANSBANK
I{iSsEI,trRiNLN
YUNANMiLLi BANIGSINASATI;I DANIiiTAY'DA!!!
Finansbank'tn
YunaristanMilli Bankaslnasat$inrniptali istemiile istanbulidari Mahkeme
aracrlt&ile Darutt&y'agonderilmekiieereBDDK'ya (BankacrtrkDiizenlemev€ Deoetleme
Kurumu) 2;l Kasrm 2006tarihindedavaacrld... TlirkiveCumhuriveti
ve onuyar edenTiirk
'hisselerinin
yunan Milli
Milletinin itzerineoynan oyunlannbir pargasrolan Frnansbank
Bankaslnadevri.in fiili baplangrcr
olan .] Nisan2006 gi[iinden rribarendik-katimizigekrnig
ve biiliin ydnle.i ile sabrrlatzerine gidilmi6tir... Bunun iizedne 3 Nisstr 2006 tathj
watilrjvf"a Yulrsr Fitrans Piyadelerinin Tiirkiy€'yi i$gali olank stirekli giindeme
getirilmigtirOounigin daYatadhi olan 24 Kasrm 2006rarihi,yunsn Fitretrspivadelerine
kar$ verilensava$rn
baglangrcr
olacaktrrl!!
Sdz koquiu dava, BankactLk Diizenteme ve Denetleme Kumlunun 28 Temmuz 2006
larihinde,1944sayrl yazrsrile onayladrla,Finansbank
A.$. hisselerininNationalBank Of
Greece'edewini onaylamasma
ilitkin BriyukHukukgularBidigine 16 Naslm 2006tarihinde
iebelluEedenagrklamayaistinadenaqlmlitlr... Vatant korwnak adrna,Tii* Milletinin
melru miicadelesinedm€k teikil edecek, iqbirlikgi ve iggalcilerinin kulalrna kar suyu
kagtracak,
davave gereliqelerine
ilitkin..dzEt" a$aFdak&muoyrnunbilgisinesunulmu$tur...
FinansbanklnYunanMilti BaDlasmasabtlnaili5kin tizellikle bilinmesiniistedifimiz, bu
dava,(.!!jI'3 milyotru atrn imza karlrl{rda geilar Fener Rum Kitisesininkapatrlma
dtve$ batta olmak iizer€ Papa'nroTirkiye ziysretirc tartr 2 yrldrr gdst€rdigimiztepLi
ile synr parsl€ldedir,' g!.!)
Davaltidarenin,Finansbank
A.$'nin hisselerinin,
NationalBankOfGreece'edewini dngriren
28 Temmuz 2006tarih, 1944sayrhiilemi usuleve Fkle, y€tkiye,sebebe,
konuyave amaca
ayktn oldugundeniptaline, dava sonuna kadar devir igleminin hiiftiim dogumaya devam
€tmesi bnyii& dlgtide kamrmunmagduriyelite yol agtrFndan,dava sonunakadaryilriitrnenin
durdwulrnashakala. verilmesitalebindenibarettir.
BankacrhkDiizenlemeve DenetlemeKurulunun 28 Temmuz 2ff)6 tarih ve 1944say karan
ile, National Bank of GreeceS.A.'nrn, Fiba Holding A.g, Fina Holding A.g.,cirigim
Factoring A.$. ve Fiba Factoring Hizmetleri A.$'nin sahibi oldulu hisselerden,Finansbank
A.$'nin sermayesenin% 46'na tekabiii edenbdlii|rniiile ortiaklaraait tilm kumcu hisseleri ve
halka gagn sonraslndasahnahnacakhisseleridevralmasrveya ga$rrsonrasrnda7o 50+l paya
ula$llam&masldurumunda, bu orana ulalllmasrnr sallayacak kadar hisseyi s6z konusu
ortaklardan dewalmasr, National Bank Of Grcece S.A.'mn Finansbank A.$. hisselerini
dewalmasmabagh olarak, FinansFinansalKiralama A.$'de dolayh olarak pay sahibi olmasr,
FiDansbank
A.$'dn hissele.inisatn alarakFinansbank
Malta Ltd'i istirak edinrnesi.5411
sayrhBanl,acrlrkKanunununi4 ve lS.maddelerine
istinadenuygunbuiunmugtur.
ig bu dava
ile stizkonusu28 Temmuz 2006tarih, 1944sayttrkaranniptali istenmiiti..Davahidarerin
28 Temmu 2m6 tarihli, 1944sayrhdevri onayanillemi Resmi Gazet€deyayrnlanmadF
gibi, talaf1mrzada teblig edilmemi$tir.Onamaiglemi kamuoyrnundikkatindenbtiyiik olgude
gizleDmil o tarihlerdeki baslnave edrsel med],3y.3" ranslt,lma,-n!$idDe\in oluo
llli:laila:'i..r1.,!i;::,:..,1.:i,.i,i.'i.r\{.3til!i.'i}i!1,::f
. : , i : r r i : j r i i , : a r i i : . ,1. j i i : : : i
'//
( i.,
\
1) a !-4$!,rs2006 Taihli Hilni-\./etgaz"etesinde;
Irinansbank'rn yunanistan Milli Bankasr
(NBG)'ye dewi konusundahenriz BDDK'ya baSurulmadrlr belirtil€rek, Batbakan
YardmclsrAbdiillatif$ener'inbu konudaaymmahiy€fiebilgi verenyaz$l yaynlanm4tr.
2) Bu luberden iince R€ferans gazetesinde, "Finansbank'& Yunanistan vizesini
profDr.Hasa|lKdni,nin bu tiir satr$larda
Genelkurmayyerdi' ba$hkhhaberyayrnlanarak,
Genelkumay Ba4kanLlrrunve hiikiifnet yetkililerinin hab€ri olmadan,zaten her hangi bir
iglemin sdz konusuolamayacagnailiikin yer alan yorumu kafalarrn trulanmasrnasebebiyet
vermi$tir.
3) Bilahare GcnelkurmayBaskanhgr;boyle bir satr$aasla izin vermedifini, bu ttir satrslara
izin verip vermeme lonusunda Genelkurmay Ba$kanllgrnm yasalardankay'naklananbir
yetkisi bulunmadlFrubelirterek,Referansgazetesindeyer alanhaberiyalanlamr;ur.
4) Bu defa d4 BDDK'run 28 Temmuz 2006 tarihinde onay verdifi satry dtrcesi, 25
Temmuz 2006 tarihli Referans gaz€tesininReuters'ten alndlgt belirtilen haberinde ; .
linansbsnk'rn NBG'ye devri oaaylandr,, ba;Lkh haberi verilerek , Rekabet Kurululun
Finansbank ve di$er finansal $irketle.inin kontoliniin National Bank Of Greece,e
dewedilmesii$lemineizin verildiEibelirtilmigtirlll yine aym haberdeRekabetKurulunun
onaykarannrn,FibaHoldingtarafindanborsayabildirildili igret edilniptir!!!
5) Yapmtg olduEumuz ara$tlrma neticesindeyetkililq Rekabet Kurulunun 6niin€ gelen
Finansbanksatr nm, mq\,zuatgeregi kurula gelen bilgi ve belgelerin deferlendirilerek, her
hangibir sakmcaolmadl& yddindeki gdr0glerininBDDK'ya suuldugunu, asll karan verecek
makamn BDDK oldulunu beyan etmiglerdir BDDK Yetkililed ise henitz bir onalrn
v€rilmediEinibelirtlnitlerdir.
6) Gdditdugii iizere Finansbank'rnsatrglr|n BDDK tarafindanonavlanmasrkonusundagerek
basrnda,
gerekse
kamuoyunda
bilgi kirtiligi mevcunur.
Aynca 2006 y mdagergekle$ensatri 6nccsi, son alt Fldr gizli kapakhstudiiriilen ilitkinin,
illkemizin genelg{iventiEiniciddi tekilde rehditeder niteliltedir. .Ne yazrkki, davaLidarenin
dewi onayar i$lemi oncelikle, 1982Anayasamrzrnbi. 9ok hi.lkmiineuygun dii'memektedir.
$dyle ki; Analasamn 2.maddesi;.. Tiirkiye Cumhuriyeti, toplumur huzlru milli
dayanrtmrve adaleta ayDrifitrde insatrhakhntra say$h Atstnrk milliyetfiliEinebegh,
batlatrgretabelirtilen temel nit€likler€ daysnan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk
devletidir' denmiq, Anayasamn4.maddesinde, . Atrayasatrrn.... 2.mrdd€sind€ki
cumhuriyetin niteliLl€ri .,.. deliqtirilemez y€ deEiitirilmesi teklif edilemez' hiikmii yer
alm$t[. Devletin temel amagve gOrevlerianayasamn5.maddesindebelirtilirken; 6..,.TArk
milletinin bapmsrzl*rnr ve biitiirlttgilnii, iilkenio b6lilrmezligini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyikoruma|<,kigilerin ve toplumun refah,huzur ve mrfluluEunu sallamak...."
trr diye yazllml$trr. Aralasann l2.madd€sinde; Temel hak ve hitrjy€tlerin L-ullanrlrrken,.
kiginintopluma,ailesiDeve diEerkitilere kargr6devve sorumluluklannrda ihtiya eder"
hiiknn ile birlikt€, AY'nrn 14 mad. l.frkrasrndai .. Anayasa da yer alan hak ve
hiirriyetlerden biqbiri deyl€tiDilkesi ve milletiyte bdliinmezbfitiitrtiigind bozmayrve
insar haklanna dsl,anatr demokratik v€ laik CtBhuril.eti ortadan keldrrmayt
amaclal'sr faalil'etler bigimindekullanrlarnaz'htili.'nu\'e. almlstrr AY'nlr j5 rnaddesinde
. " l U i i l l i \ e f h a l L t t a 4 r & l ; r i t r . h c n r i ! l ! i . ! L : i l i . i " i ! t l t ' i i : t n r l t l t , ' r t l r r! o
i i t l r r ! '\ i t f t l r i n : t
alkrrt ol&ma)aeaEr"hclinrlml$ir Yinc AY nin 48.nrad I ilkla,srnda; ..Der.lel,dzel
fe$cbbiislerinin milli ckonominin gcreklcrinc lc sosval lmaqlara ulgur yi.iimerini,
.tY
z',
; t,
'.*!'
giiventik ve kararhhk ifinde qallgmasrr! sallayacak tedbirleri ahr" Ay-mn
"idarenin her tirlii
l25.maddesinde
eylemve iglemierinekargryar$ yolu agrktr,..,,
;
AY'nn 166.maddqinde; a Deylet, para, hredi, sermal,emal've hiimet piyasalrnun
sallrklt ve dtzeali iplemelerinisallayrcr ve gelittirici ledbirleri atrr, piyasalarda fiili
v€yaatrlatmasotrucudoEacsktekellegmeve krrtelleqmeyidtrler" Ay,run 167.maddeshde
(
E](onomilq sosyal ve kiiltilrel kalkrnmayr dzellikle sanayinin ye tanmrn yurt
;
diizeyindedengelive uyumlu bigimde hEIa gelilmesini,iilkekalmaklannrn ditktm ve
deEerledirilneiili yaparak verimli lekilde kullan masmr llnolamalq bu amagla
gerekli tetkilatr kurmak devletin g6revidir'. 1982 Tarihlj AnayasamHn badangrg
ktliimiinde;" ..,.Uigbir faaliyetfuTiirk nili metrfartlerinin,Tiirk var}irnrn, deyleti r.e
lilkesiyleb6lunuezliEiesasrtrtn.
Tnrkliiliin tarihi ve mateti degerlerinin,Atatork
ni[iyetfiliEi, ilk€ ve itrk aplan ve medeniyetcitiginin kargrsrnda korunma
g-dren9yece!i....." belirtilmi$ ve yine Anayasamn lT6.maddesinde ., Anayasanrn
;
dayandqr tem€lgoriig ve ilkeleri belirtilea batlargrg krsm! Anayasaoretninedahildir"
dellrni$tir
Demek oluyor ki, gerekAnayasamurnba$langlqbdltiLrnil,gerekse
',ukanda tek tet belirhni,
oldugumuzhdktmler dikkarealrndrgnda<izelbir bankanrnhisselerinindewi dahi olsa, bu
hisselerindewinin sadecemiilkiyet hakkmn kullammr olarak degerlendirilemeyeces
ottadadrr.Diger biitim temel hak ve dzgirltkler gibi miilkiyet frakkrmr tullanrmr da oncelikie
yaran ile snrrlandnlmr$rr. Kaldr ki temcl haklann kotiiye kullamlamayacaFnr
loqlln
belirleyen l4.madde genel bi. snlrlama maddesiolup, miilkiyet hakkrmn kullanrmrna da
dogrudandogruya srnulayrcr olamk uygulanabilecekbir maddedir l4.Madde de genel bir
sm$lamaseb€biolank devletin iilkesi ve bdlimmezbiitunliigiiltt boamy, Laik curnhuriyeti
ortadan kaldlrmaya ydnelik olarak , higbir hak kullanrmrm miisaade edilemeyeceli
b€li.tilmi$tir
Yaprtanhissederrinin onarnaiglerni, acabatemel haklara getirilen bu srnrrlamalaraaykrrrhk
te$kiledermi?
- Bu soruyacevap vermedenlince, Titkiye'd€ki finans seklorihde yabanctla$maya
ihiiyag
duyulup duyulmadrlr hususunugdz0mlemekgerekir. Kiiresel opncuiar, ttirkiye,deki kamu
bankalannm dzelte$tirilmesini,Ozel ba$kalaff)da vabancr finins tekelleri lalafindan satrn
ahnmastna
destekverirken,Avrupa'dakihrqbrriilke;in bankalannr
yabancrfinanskartellerine
satnadrEt gibi, ozelle5tirmeyede gitmedikleri anlaqrlmaLtadlr.yunanistan, Ttirkiye,den
siirekli ttankasaunalma yoluna giderken,kendisi giivenlik sebebiile en kUgiikbankasnr dahi
yabarcr finans kurumlanna satrnamalladlrl!| Burada o;nanal oyun son derece agrlilu.
liiLrkiye'nin finans sektdriiniln yabanclla$tt larak teslim almmasmn yolullun agllmasldrr.
Ulkeninillisadenqdkenilmesinin
hesaplanigerisinde,bankalaryabancriekellercetek tek ele
gegirilmektedir.Fimnsbank'ln sahmrda bu planrn bir pargasrdrrBankarunsatlmmasadece
rllisadi bir olay olarak bakmakve degerlendirmekharrya d$'gmemizeyol atacal(tu. gdyle ki;
Finansbank.Tiirkiye'nin orta boy bankalanndan
Lriridir Satrnalan yunan milti banlasl
Finansbank'n iki buguk katr ekonomik degeresahiptir.Bankac *ra yeni aklif edinmek,yeni
riskl€r iistlenmek anlamrna gelir. 2001 Krizinde <iz sermayesini t0ketrn! otan iixk
bar*aqhgrnrn, ddrt yrldrr si.iregelenkur gizlemesive faiz diiqtiqii sayesindesr,rnivegegici bir
karl rk saglayabildiF ve bu karlannda stirdiiriilebilir olmadrgr orfadadlr.yani gu anda Titrk
bankasrsatrn3lmak o.ta vadederiskli bir igtir. Bu sebeplehii{<timetinve flrtr'nin; ,.ekonomi
harilia" sd\4emlerirere!'n'tendzei bankasahipierikapr kapr pezeret.hankalalnrnrs,arJer:
! a i l i ' i : i \ ' r ' r ' . ,i . , | ! i r: i a _
'. j3
.
tt
o
.')
i a
kredi kar! ve tiiketici
Einansbankln,@
pofiftty$nde son yrllarda ortayagrkanhrzb biiwme de bir balka dikkat gekici husustur.Titk
ekonomisinin dev bir cari agrk sebebi i1e brgak sdlnda )'u'.udirgir herkesin malumudur.
Yunanistan,Tiirkiye'nin AB'ne asla ahnmayacaltnr,taviz koparmaya-vdnelikbir aldatrnaca
politikssrrunsiirdtiriildiiBuniieok iyi billnelledir. Yunanistanve Tiakiye araslndaEge sorunu,
krta sahanhgt,kara sular gibi dev siyasi ve hukuki sorunlannvarllgl tartllllmaz bir boyutta
devam etrnektedir. Bu durumda akla gu gelmektedir. Biitiin bu siyasi, makro ve mikro
ekonomik miilahazalaxg€rgevesinde,bir Yunan bankasrrunneredeysekendisioin yansl
biiyiiLkliiEiinde,bir TiiL* ba*asrnr satm almasr, basiretli bankacrhk anlaygt gergevesinde
deferlendirilmesi miimkiin deEildir Yeni bir Tiirk-Yunan gerginliginde, Titrk mudilerin
Finansbank'tan meyduatlan qekmeye baplamalan halinde, Yunan milli bankaslnln
sermayesi bir gecede yur oranda diipbilir. Y$nanh bankacNn, bunu ahl edememesi
momkiirr degildir. Bu sebeplebu i$in srradanbir tiga.i i5lem olma ihtimali fevkalsdedtittiktiir.
, bu p.ojcnin toplam nufusu,isranbul'dan
Olay biraz dahamakro seviyedediigiindirgaimiizde
az olan, ekonomisibilyiik olctde Alrupah turistlereve AB fonlanna bagh olan Yunanistan'ln
boyutunu sstrFnr dtisunmekyan g olmasagerck!!l Finansbsnkprojesi ashndaAmerikan'tn
bdlgeselprojelerinin bir pargasrolarak ortayaqrkmakiadr
ABD'nin, BoP'nin merkczinini$anbul olacs&nt, bu prqieyegdreDogu Akdenizve on Asya
bolgesindekiMiisl[Lmanve OrtodokrsHrristiyan olan halklan, bir federasyongahsr altnda
toplayarak,istanbul'danydrebnek istedi€ini hepimiz bilmekteyiz. Bu yon€tim milli olmaytp'
dini tem€lleredayanacaknr.istanbul'da oturanisiam halifesi Miisliiinanlann, IienerPatriE'ide
Ortodokshfistiyanlann ba5t olacaktr Millet kavramlnln bulunmayaoagrbu sistemde,milli
benlikletden soyutlanmrsMuslumanve Ortodokstebaaylyonetenhalife ve patrigin ipleri de
Washington'un elinde olacaktrr ABD'nin Felhullah Gnlen'i besleyip banndrrmastntn
sebeplerindenbiri de budur. BagbakarumuRecepTalyip Erdoganln bir ABD ziyaretinde,
Osmanhhanedanrntnen ya5h tiyesiyle resmi gttrtitme yapmasrda di$er h&life adaymln kim
oldugunu ortaya koymaktadr. Amerika'run, Papa ile birlille Fener Rum Kilisesinin
ekiim€nildigini, Trhkiye'ye ve diinyaya kabul ettirme rsmnnln arkasrndada bu 'atnaktadlr.
Adr gegenbankanmFener Rum Kilisesine degifik zamanlardasponsorlukyapt& da t€sprt
€dilmittir!I !
i$te Finansbank satltlmtr arkasmda bdyle bir Foje mevcut olup, bdyle bi. projenin
Anayasamnyukanda belirttiEimiz hiikomlerine tsrs duttiigii, bu satrirn iilkenin giivenli$ Ye
bdliiLnmezbiitiioliigtl aglsndan btiytlk bir tehlike tegkil ettili odadadr. Finansbank'rniilke
igersindeki ekonomik faaliyetlerinin krsa bir stir€ igerisinde, Yunan megaa idaa$ ile
bidetec€gini, ABD'nin bdlgedeyil(iittiigii BOP'nin bir pargasrhaline geleceSinihep beraber
gttzlemleyecagiz.
Finansbankhisselerinin Yunan Milli Bankasna devrine onay vercn BDDK'$n bu onayrm
54I 1 saylhbarkacrl* yasaslagrslndandegerlendirildiginde;
1) Yssartn serel qerekce$i voliitrd€r t 54ll Sa]'fi Bankac rk Kanununun genel
"
gerekgesinde
; Finansalrcktdr, kaynaklarrnihtiyag duyula[ alanlara ydnletrdirilmesini
ve sermaye birikimini saglayatr ve ekonomik biiyilme rir€citri etkileyetr otremli
sektorlerdetrbiridir. Bu OzelliEiile fiItensalsekt6r. ekonomik biYtmerin itici soc$diir
r r denetirnj j!*!-ii!ql{j.!]!S."1,!'n]$-dl9!!,t.r:i
ei g!3,tlSE!-L.,'"
2) Yassrtn hiikiimlcri {crlrndsn vtorlsLnk delerlendirmei
Kanunun I nraddesindc amactn. "..-finansIll pivasdrrdn
5411 Sarrh ila:rkacrlri;
gii|en le is(ikrann
31
'
"..Ilatrmasrtra,kredi sistemininerkin bir sekildecal$masrna,tasaffuf sahiple nir isk - ve menfaatlerininkorunmasrnaili{kir usul ve esaslarludiizeolemektir'denmiitir.
Finans piyasasrmnyabancr trankalar tarafindan eie gegirilmesinin, dncelikle bu piyasada
goven ve istikran zedeleyeceliortadadrr.-Finansbank'rn alrrugsebebininticari gayesinden
ziyade, bdlgedeki siyasi operasyonlannkolaylattnlmasl maksadr giidiiyorsa, elbefte ki
piyasadaistenilengiivFnve istikraroriamrnrnolu$masr
miimLilndegjldirll!
Yunanistanin kurulugundal bu yana Tdrkiye aleyfunefoprakl4rru i0 kat bdy.ittiig4 btiyrtk
Yunanistan ideali anlarnmagelen megaaidea dogrultusundaAnadolu topraklanndastirekli
g6zii oldugu,Istanbul'ubir Rum kentj olarakgdrdiigd, Bah Anadolu'dakiRum kiliselerini
imar ve ihya eanek igin hemen her yl auhtelif ayinler diteolendigi, patrikhaneiqin dini
ayncahklar ile siyasi giq olullurma anlamrnagelen ekiineniklifii istedifi, din adrml yerine
ajar yetiStir€nnrhbanokulunun agrlmasrigin uluslararasrbolrutla her tii.lu basklnlnyaplldrgl,
Ege'nin Yunan gttlii haline gelmesiigin ba$takara sular olrnak iizere, hta sahanlgl, fir hattr
gibi konularda aman vermez bir micadele igerisinde oldufu, Krbnsl Rum adasr haline
getirmek igiq yoEun gabaharcadrELBah Trakya'daki Tiirk aanhFn insani haklanntn dahi
tanmmadlE;r,PKK te.fi drgiittine Krbns Rum Kesimi ve Yunanistan tarafindan her tiirlii
destek saglandrgr, Doiu Karadeniz'de Rum Pontus devleti hayali peqinde koguldulu,
Trirkiye'nin ulusla€ra$ her meseiesindekarsrsrndaoldulu, Ermeni meselesinebiiyilft destek
verdili onada iken, ort& olgeke bir bankanm Yunan Milli Bankasrnadewini onaylamak,
cephanedeposunaateile girmekten bagkabir anlam tasmamaktadrr.Bu dewi onaylamak,
nlke iginde Yunanistantsmfindan yaprlabilecekbir gok gizli siyasi ve mali operdsyonlann
dniinil agmakanlamrnagelecekir. Bu sebeplesdz konusudevir 01kegiivenligi bakrmtndan,
sonderecesakrncalardogurabil€cekniteliktedir.
Ayncq Ttrkiye'de banka satn almak veya diler bir deyimle, yerli bankamn bir hstm
hisseledni satrn almak yolu ile 6.maddede getirilen klsltlamayl dolanmak yolma
gidilebile€ektir, Bu sebepledncelikle kurulun dewe verdili onay, 54ll Sayh Bankacthk
Yasasrnm6.maddesineaykrndr. Yasann T.rnaddesinde;tlir bankdmnTilrkiye'deki kuruluS
gartlanru yerine getirmeksizin, Tii{kiye'de bankacrhk faaliyetinde buluma$ mtimkiin
delildir Ancak bu srmrlama sadecebir yolla agrlabilir. O da olaymzda oidu$u gibi,
Tiirkiye'de kurulmug bir bankarunhisselerinin tiamamlI|n veya bir krsmrmn satn allrunasr
yoludur. B<iylelikle yabano bir gahrsveya tiizel kiii, kurulq Frtlanm ta$trasa dal , bir
bankanrnhisselerini devir yolu ile Tiirkiye'de bankacrLkfaaliyetin de bulunabilecektir.Bu
durumdayaprlmasrgereken,devir alan kiti ve lirketleide de yasamnT.maddesindebelirtilen
qa tlann aranmasldf. Kurulun dewe onay veren karannda,devir alan YunanMilli Bankasrmn
T.maddedeki Frtlan tatlylp tatlmadrg sorgularmlamlgr. Pekala Yunan milli trankasrmn
kuruculan, Bankaql* yasasnda bclirtilen $artlara haiz olmayabilir Bu sebeple kurulu$
tartlanntn vsrb$ aragtlnlmadanyaprlandevir, bu yasamnT.rnaddesininruhunaaykmdr. Bu
yolla kanuna kargr hile yoluna miiracaat edilmigtir. Yasamn 8.maddesindediizerlelen
kuruculardabulunmasrgerekeagartlannvadrlr bu devirdearanmarn$tr. Nitekim 8.maddelin
'?" bendindearanan" gerekli mali grig ve itiba& sahip bulunmasi' ve "f'bendinde aranan
"iqin gerektkdi$ diiriistlii,l( ve yeterlilige sahip olmasi'
$attlan dwi.de aragbnlrnamtqtr.Bu
ydnir ile de yaplan devir 8.maddeye aykndr, iptali gerekir. Bankac tk Yasasrnn
9.maddesinde;merkezi yun &smda bulunanbankalannTiirkiye'de $ubeagma$anlan tek tek
b€lirlenrnittir. Bu qartlar tetkik edildiginde finans piyasastndaolu5mastgerekenistikar ve
e1:venilkorunmasriqin kanui ko,wcun'.nson derecetitlz dalraid'F c*avs qrL..r]alila.ira
Nl,:rta.i diianda oiar lir bani::inrnr*i i.ri i he linr...:ritia ai;iirarr;drilarmaalesei,lr e
nrerkezidr;anda olan bir barrkanrn-verli brr bankanrnbir krsim hissesinisahn almdkla,
'l
bu durum.
iirkivc'ninher tarofindaslrrrrsrzca
subeacrnirhakkr r eldeetmektedirli.i.yarntrlatt
3.
'
i,
''
I'asanrn getirmek istediEi anlayrF ve kanun koyucunun gergek iradesine ters dai$tiigii
ortadadrr. Yasa koyucuun bir Subeagmadagetirdi$ tahditlerin, Tiirkiye'nin her tarafinda
rahatgalbaliyet goste.ilmek istenmesidurumuadadahaalrr iartlar aramasl,son der€cetabii
olug yasateknili de bunu gerektirir.Nitekim yasansrnl0.maddesinde,
kanunun6.maddesi
gergevesindekuruluqveyaTiirkiye'de gubeagmaizni olan bankalannkuruldanaynca faali-vet
izni almasn! iart kolmuitur. Davamua konu olar devir de, b6yle bir faaliyet izni
verilmemittir. Sadeceyaprlan devir onaylanmr$trr.
BaSkacabir husus an5trnlmamrgve
faaliyet izni v€nlmesinegerek duyulmannstrr.Yasanlnl0.maddesi;T0rkiye"dekurulmug bir
bankanm kuruluq izni almasrnn yeterli olmadrlrn4 izni alan bankamna]'flca l0.maddenin
4b,cd,e bentledndeki gardanda yerine getirmesigerelitiiine h0knehniltir. Bu Sartlannher
biri kamu diuenindenolup, bankacrLks€lddriinde mutlal(ar&nma$g€rekenguvenunsurunun
tesisine yoneliktir. Maalesef Finasbank'rn devrinde, faaliyet izrinin alnmasr igln aranan
higbir tartln varh& ara;hnlmamrgr. Devrin onayrbu agrdanda miimkiin delildir!l!
o
SONUq; Finansbankl4 Yuran milli ba*asna devir dykiisii ve siileci Tilrkiy€'nin iLlisaden
gdki4iin0n, hireselci giiglere nasd pazfladrgnrn, ibret verici bir drnegidir. Emperyalist
gilglerce dayat an ve kabul ettirilen bar*acllft yasasldahi, bu devir karllsrnda adetaisyan
etnelledir Ulkenin halen ayakta kalan ve direnmelte olan kurumlanmn hiihimet dr$
giiglerce nasll pazadanabilecelini bu devi.le o$enmit bulunmaktayE.Yeni diiLnyadiizeri
altrnd4 Tiirkiye'de liberal sistemisawnanlara, sadecequnusdylemekistiyoruz,&liitfen
Yuoanistan'agidiniz, oridan bir 6zelbstrkadaoeok kiieik bir bissealntz" bakalm buna
giiciinilz y€t€bilecek mi? Size btlyle bir miiracaatr brrahnE yaptrmaF, bu amagla
Yunanistan'a girmeniz bile milmkiin olmayacaktrr. Ancak burasr Tiirkiye'dir. Burada "
lrrrakrnrz yapsrnlar, brralonz [email protected]" kurah geqerlidir.Bu kural nereyekadar ml
gegerlidir, Ortillt olamk uygulanan,iilkflrin parqalanmasrmgetirecekyeni Sew'in ortadan
kaldtnlmasl igin yapllacak milli m0cadeleninba;ta Frgl olmak iizere biiitiin kurumlarca
benimsenmesinedefin.
Arayasa,idareYargrlamaUsul Yasasr,
ida.eMah.Yasa$,DanritayYasasr,BaokacrhkYasasr
ve diler bilcumle melzuat ile BDDK'ya yapmrqoldulumuz 5 f,ldm 2006 tarihli miiracaat,
BDDK'run 9 trkim 2m6 tarihli cevabi yaasr, BDDK'ya 20 Okim 2006 tarihiode yapmrt
oldulumuz ikinoi muraraat,BDDK'mo tarafimza gdnderdigi 7 Kasrm 2006 tarihli 12485
sayh dava konusuyapllaniglemi,BDDK'mn 28'femmuz 2(m6brihli dewi onayaniglemi,
BDDK'daki itlem dosyast,bilirkigi incelemesive diger bilcitnle kanuni delillerdir. Talebimiz
ise Davah idarenin, FinansbankA.$'nin hisselerinin, National Bank Of Grecee'c devrini
6ngbien 28.7.2006tarih, 1944 sa)'rhitlemi usuleve gekle,ye&iye, sebebe,konuyave amaca
aykrn oldulundan iptaline, dava sonuna kadar devir iileminin htkiim doEurmayadevam
etnesi, triiyiik olgtde Kamununmatduriyetine yol agtrlrnda4 dava sonunakadaryiiiitmenin
durdurulmasrnakarar verilmesi isienmistir'.
Saygrlarrmrzla
Muammer KARABULUT
BnynkGiigBirligi
Saizciisii
BUytrKqi;c B.liRl"idi![Bl ECi
i,-,r'.]ta4.lJrsrLnlri li;niit.1 ilil)iin ali [iirir t']{ -::.i ijtlrl-'.1:ir
'l'el:0112
5 2 - l 8 l N- i l l e l l 1 , 5 l l 9 l 2 7
Belgcge+er:
02l2 521 l8 3t)
'| tz LJnzao+
' &''7'/i t '<''' i77" )
Jnu1il,e,', ftlt)Ye
1'rt''
/!'u quan/.oJr' lnnr'"n dl4'1""''pint'
o'1'no'".'4"/c t.'/e24v;nr, d1'l '
e/at/a' '
ra/'4a
b/
'lc -'/ '''
a/''
/ t r . 7 o . 0 v1' a 7 t 9 , ^ 4 r +
J
9i:a'
s:' dd' nc t''J'
^ ' h ! " , ; . t z q 1 l - z 1 o ,J a o ' t " . a ' /
"I . "u1 ' " "
kh' yap" &(+a
aa 3o,/"./,,i'a" keru,lp,t{mt'ttn/.{zna
7-7o.yoln La7",''.{
vcr/u L 8 /nu 't. )v,lte o ,u dttclnr).1 /h Ae7 '<+'aoyt l<'.ih Q/4.t >tin 0'
",
L"'to96' tutm'z'j ,
3o" t,5 y,/da q1.," {,o,n /ta' /L' a/,fivad'' },lsnc
1 q ' r 6 " ' " o J 9 " n e ' .t - - , ' / + , n ' o u e , * - " € A
, y c ) . J " / c , . e . r .! , . . / . - r t 3 a t
1,'",4.a?" kl.ef,n)
latado, s41de sa/.1 /ca/moL Lay& ;k .yc+a. ti n'A,. loli^)r^
<1,;a
en
1,,
;tinl"
tetvafr:n.eot,mn'/i
Q""i,
kugiL
yo ii, <$< /J,ra1,..af.,
" s e h t , d R( a V l , e . / 1 , / e n n o d l , y " , A a n f
,/clda * 1.,+
: j 4"t; ,ney'/4L/L. /rud.l
d "!"-d,. "/ f lui. n r. t./
on .r t. blt l^nat a./.,,
/1aia1.l/
a)1.. o/,,.aot gel,,t' ,d Ce,r{,t
/'r.d'^in
f,"rc& n?t, aLDlJna/aih
2?,./ak.
P./2g)
3
Ai/,i,,
alrtf;
7Fr;N"(lr.EMar.tEt?)
/1</?
t,a.';.eDnatu&
4t/q//. rEr /N (2[ 4ua /ita) , /< l"ldap,t 2./,4. t trL;r'J(zdLacLtttztat
4'
6ro7
1959
I
T
(.'oat-, de Da/a4
a
,
.
'
1
a
.
A'<r^i,<
+>:,2- 7all,^Lrr1v /9.t ) I .p d.- r<z-..7:rf, rx, -od. r . t
"trYl'
tO^,F:*,
t. t'?r h:, t
.; t . .1/.^.^ / 3 d/
3,/,0"
,/( ,>ar liL
/tsnd. so,ga\le )/e o't,/an tra4.!et?L
oa4iL/edhd,4
!c,1,n u/oaa, ao,"i
A.y
a-n.".(d.,..
'. "4,
.e./.u,t 3-o.t )a1." :.t
./J., e //\1,/a
/ir!)/lt.11
h.r. P.rttk
""J
i ;)u,".a.-,
t,,r
6u'l,ir,*;
aaoo.<t -, trntt.idt /. hLez ,.h/-i. ,4.?cr n ,atltn'don
4," c/, , n1,. -. '*r
h r,t
/?.
aror/ )y), d-' {ee/(f / g",.-'.
/<ra hr.^
t-o"r
tFf
al
.aad
'
4n//r't
n.A ta,7 m. ro'n"i t /-tpr'r'
J:^
-on
).) fa/;4 y'a.;7EaN OqZ/- /e|/) p.rl 4/.4 ft)/lrni.:/a
llohnet/,7.dc
^ t r t, a d e / a / ^ ' t r ' o / n * : { . - t { o b a < , / , o y * t . , u . t a k . / t
fu.1 f ,{,r.;\
"2
/ !a
n , tI a 4 A ( , t . , / & rd , a n , / a n n d ". / n t u x a p b , .
^,iy"
,,,,". {/
, ",:,,0
r,r,;i" i;,)ji';:'; ;^,", ."^ aa, { : vr :.,.-t,^,' "ff lJT! ir!;l
4ab ata/.l)t. 11/d. t,.o, ,Jor.,
odLr
,,an't
,iU
f
ttkn
t ' o 4 " L 1 of k. /A o6. 0
241
::;':
,o, .,./t4r4,
, a r r ' . r n a ,yqA- .r, 4 " r , , n , 1 , , . ? n p / o 6 : z . t
z1nnc" Aas g.y."t.r_,,
'.4.. /"'7
?c.o.
A o - o o z . "a ' \ 1 " / L . , e . '
"ouAn., (,.b,',
niil.o2'-,i:,0'.onJt' )ruzd 'a"' w'n"' '/a'":
r '') 0t
O, ,,! il:rr.":l:: -i:^::;'i,l''-'",:/ "",):,;,";ii ,^Li|ti,l",
lutt,,'nt',t.,t Ar
(a4 a
//
yo
6u4.va2 tur . Qyl>1
nb./ lda lor/,4[ra,
t'tnp,,zrL
3tn
a:l //,|thn Jaa;yoniut.nn,,i.
Jal1fi B/ct fe'rlt btt,ta //sut tzubl /^aya ki d.z.
3t'1t/c/
o/di" ,t,,i,r*.i',
,1,tL)lcl A,k;., o nderbL tz.t!/l/,Jii)/.
{l'h.,i
"qt,,nu,r,v
f(^t,1
Ja 7f,./ /e g6d t{,rt77 4rr t\tq drr, /3,3 utbllart o l"ta lort/ara \al ly
U' a,/X fuur k,tn 1< (11,1r 1.., mpka4larr 'vr2/vd "'6h\
Sa,./ e/su.t
- t-
'ia,c/
't //l (/. 4.,ro l, k J ','n'r
a1/'.tv.a
///< oo,"A^ r Saha
t
/
rt t'72
L
"
v
l
o
a
n
r
b
^
'
4
(
d
,
/
'
A
,>vL,al',/,1,,'t- 4,'o,, 2+tLn !a/ D
':"1^";::
a'/:,::.
r
,l at!'/r e'r
o ' "/ ""7.' a oJ.:
".) )r"*
il
L)r 4 /y't' u u/ e'p
\k*."1
L'Xb,d* n 8sr/,2 /i>?Ltkaa;^ty"*.
ea\t/t// s,4aa(Lr
' / 4 "/a sr/..| ./., 1; /.o t'rr^ ta t
t? / 2 t\ '4<b /1 /ada !, Ao,,, .4,
-t''1"<
t ." :t .4"i*onc./.'-. y e , )'o 1"'7
f".
l" t
17ri).
o /or2I a/cndrn
'F.7iat
/Ta'1,
t5 TennuJrlll?h"
h'y,7.a1- /l/. ,7 '/t,"' idral z/a+"1:n
Azn k'k
i
cAir4e2, t 4rt/a-1", a-./.1/.4,;eq ,|,.:"+an a'h,?
xrfui la,uw
/a|/.t,*,
Ea/..tl
/to4t lt /a, a1'1' +:"'ar''/1]'/al
Ez,n
ltiredz
//p
fude
;Var4 a/at'
a /chrivnal /4afthd/!
/o"kq
/?alLorSa . arc dando, .a|a/th. Cvat,ao /nt"/e1 I /ht. /7 Tenkl\/lV,
- ,ft 6nr
/ua4.ty"n ;4ht,://y1t /? ?amz/ry
\ea/7oe!4thmdekuta,,/onttt.
l/n"
- - z/??t/
n
2a -.Vn,.,3 /qZ'.
a
t
,
t
ao t<arl : I t.J(tdA
a
,
t
n
g
rh ta.1
3':t"
/,o o ' s . l a n / q i ' t . p
t
,
o
.
.
t
7
o
v
.
o
o
.
e
t
n ' 1i 1 t a , 5 . : . . . _ r r d a l + p , , , , r
1 ,'/1
7/r,.'",
../o/h'.,.," o,,.ir2v.t
el"
,r(i/".4/'... trv<r do- .,.,.:t/",,!
* - ,... or.n a."n,'4;tyunt
t/ddn
'-.,,
,z
tL.....t t .
11",!4t"
A,
A;V"
d.*a
tr"4,a/Lt.
4.,lc,z
/ 7 ' , s a , 1 a, n " , A a g , , ^ , . ^ t ) / " ^ 4
4-11
!/t..f..5 /(b,,,&,q&*ro
/ - ' " 1 / 0 . 1 ^ a ? . t " ' . ' i ' t " J o T , , n ( m . s t c .9.""
.,.r,,;.t r"lr^i
a./,.rtqH,.d4
tr.
'{7:ii';::;t,"-.:^",:;Jr::
J"i:;{;::i:;!:;r':d'#7:#;f
allatdi/ii7 sa 4actr 5u,v s7.
a l L/ g.,..
c4f'B
L ^ ?
,/1,4
1a.7ts21
cy t
a d,,.dt;!
.o/,f
""'
h.^i
arla''p
N
aI
de'^
"':":t:;:2i
?,:ii:,:^lf;r,;:''[:ir;,1:
';,,,',::{;.1;:,rt|r|i1;11'/3;;;:;l:r"'{;l;!;yr[:F;
c-olu / t rr'lat, <on dlJ?
a,drt
:::'
)::'ih
n
:
z':3nffir
,If ;,^
zr#
p'a
","ti;fu{
"
ln d,'rnu d"4aY,i , n;7. 6,,
t:ir;r'r,;+,:r*/rr/*l*"ft'
r'oVkznc
i"r;..^, a.:,2
;::);;;::,7:;i:,;;?,
a,.,,-,, .,_,, a_
/a*i;,ya1.
{a"-H/"_/r
J../ h.0/r0.o,1toc/.
o6a4d(v,a/;,^"4dry
l; rn,.ah,/h_r, . /. ..ar oi-e(/s",-d,
)',,! ,;';!l:b?i:i;!';',7:,1'.: --:.: ^.,
t,r
/. J
j:iii:irt-;:r"ii:::r;
?7it::ip,fii;;::r!r*!:;llyiit'
'ly:vi-':Un!;'3',:::,;'i.f
/z*,th.^rp
,toi.a".,p.l ur,, ;:^:::"^'raar'v/
no('^"v
oth,./r.
l;"a:{iY":;#i''fr:":;
:
t"vt;
e
x
:
;
I'
v::i:t#ftt+::"7,
l*
i;
i:fu:,
ffi:
-2 -
atxlq 7t"" - 3"/e"z 14hn''hr'. I t44'l 6/t::- '/aL/
A qaou ll t$/nncn l;he1"\L
I' tt d nh^o\tq Ad!///tt<
ko,uttlrl'* n'*Lt et/,4' LlL eiva,'74' mtha)'/ 31/'t/oo
/aa t,'v //e,Ln,g") t, fugu kr<ft
o qa,e Aoj"'/r/'1a'-n1 {<"n*'//c d'l k'1
f5ou,.'- do.r,t i,/oni9,"1 2 tzond'LLu
/ ' <' h
t
c
A
r
'
a
k
ua
\or'r, 4rao't, *l"L't'"d""t'
7
4 a., tto*u( f t da',\aparg" t Jlc ntn Jbuia4en at9,FL ilL sa-,t(4// q/aA.
s I )',ta",- a ; ge"7,zt t wt J<:Vor^ ar, del t':'htt,
J,tf t. at ho 7, >/o- /-a
\,I.ry <l"nf
Lo* ta r/ it/4u/, h'
/1b- d", ia t^/'a
Lt /tt.lot ;ctn hq,/ok jot*|
Laia Lry Laa..
/y/ b"/gct'"uu Jo,{
nunda,t Lt h sa(eu3ta fJrL;e",aa.n 1<,rn, 6d/7/";.ne;a ct,iilta pe;trnlr i;hh,*ot6t17ra,'afia,,a,sebat.o/ /.'i/tot!Astfu.
n;',n,1,,^ 4;17e+i/tia
X;nu,6u %)Lw,4r
{"
/ o / u t Dr i < l e ^ t a d \ .
na!'o
tza-
DJtlp 4roo.s,,t,.uqndq
<'l
t/or'
,/t
Acv L
J1 tfl|o.l "a
a//,/..
q 2rnaua
Ai/g <ou,/< 1.t l"r,;,
Aa: ir
4t -,'e , *r
.s,7tyo. datt,u",, ltq,
a.'o ,./,;
, a, rrft /. o. I a
/?r.La2 ^ I 3 - ae , r a r l d i . 4 , . , ' n < " . Y . t c o r n , - t z oL r t a i r l
, . e ) 1 o ' , ) , , + r , t a n _.
ad
,o,+.1a,
1?'1
o
,/4.ad,f
,/L
/t,t6A t
/t
pn /_o, . o -.?/
tt
/^d/
" 0 e f,Ua{
d , " f ' " s a , " d " i " , ^ , i . . d r : t n o n . a l o . a e . . / , . . . e . 4 , k " . . . . d , , . , ,& t .
8al,,tt/". A" /9er.a e/peptrtd6/at,,/a6nvt/
fa, rzei: i<hl."n,<h;d.4 s/*p{oL
t . A . a , , n A n d o t t . ' , . 7 " r " r -A , c L 7 , 1 , . t . - u , ' / 1 " r , s a n r . H r 1 , n ; " , 1 , " \ " "
';i '!?h
'a.t ir:., "; ,. -,,1'".,
L.wl./;na, 1
a.- 6")r,,,
d:p i|,ri,t. t
"-"
(,,'Z,i
"':'i*JJ!7'"i;':""7,:.,""'
. a*' ;i":"; tr;' T','::7::
wtd,t
/Qt'rdmul a/ntL fora afr,V,,g. tc,Ln
7,,a. A,./Ltne,t s or.,n4r /",11a".a9r
'ff^:,g
Lya,a.'
t, nuJ,, ,t" h, atn cdat -,,i ,,rupo"t u q.t1<trx/,.
.t.,
tu' 4a.rd. /b ' /24?tn
a e,m+ pa|:y, d,. n , /",, Aa^t,, .,2a,l,i.La,zi:
:
a
4
a
"-',
o/n'"- j.Kl n"ar",.;..ts,r,.".
f?
3 . r " d : . m c q / o . e_ v h r a , , d , .
*0.'n! "'Sy. tLa:3 /..r/r4azur\4., - ,. ^-,at.- 4,..-.d.('a3
1 6 . ' . f L,aJ4tr
nr/7a;/:
/.?a2,/ertA*..Q.nLl
/am.nnn q.Ae/a3/'{r Vo./L</a.m;
nf .
',.;t(t./.
//t ;/hlo/
/./uel,
.hi/,tr,
J ol; a.,,.en
),n./ oA'ta,;.,w,,t,,.
4at'/
g"n
o,/,p/v
"t'"'l-/"-7"r
*.tia'"0,1,
,z- /'o^n y, y.^.
at-arc
7u,s*1r.,*
to,,
in ha a.dt,i-&;\,,ne/,a
.;
"k
u,o.yp.i
\/27 o.,,,a *,.4' o
/ o6t-'Tcla,,n
-"u/
a
W)nor.Z 6^n*,.
t.-d.
nt,,,*,'ndo7lt.dr.r\&t,
,
ncatt
s/
ldt/aa
<a/
,
o,
E"i/fx/,/lrt..i6
}at. a,ao/?,t., d,k
J",.vgJa{
:u
.|eh/At/1,
,/t'-z
"
"
':
- v tGT:"2' :
^
</k'
.':
"
[ ii ni,,i
;';f
:
)::?
i,1'arlaJa/m
;:
i'j:,e
?;
"s
[ry"' Ldt.
-P.fA",
/)h//d
/J6Ar Ve P.hi,r
7.)ainn' QtrRr!a'r''d.
Jrot/
U!.4/,
b /'
r:!;er n,v Jer,rzt ^ vc Ltn"rOa,L.dar'-, dz\,:/)"./..d't\3ir
J& e'! .
",, " a cd./d'q'.j
":
";:.*
oE/ :"y,.,,;:
",y'^i;:: : 3:,:f1,,
;' : : :: i
"
4 q,l"t
'"zoo.'"naha
d at/'dea !.t
aJ,h4-a",z
lito.
,t
d<erI)
4 a r , r " Y t ; Q t - " & 1 , . f t , t , . , p ^ ,... i a . r . " , ^ : . o - u . l . , , , t r i , " , h , / J 1 * , , +
r'./, a(*nd" i/out-.Ln :ai-:haVd,k4
""/ " *":{
l,l:;;f
, ' " : ' r V" i '
,4r
?/t' t: - a''ai
I
e,4'r
. / ' d "o z , v . t a , p 4aa A a -
"a;,,4;'i,,;;,4,-,:,;0,;',,;,'.!{ii,Jt:.t,,?:.?1,:,"":l:,Y:.";!:,i;7;,"7;
/
":
t,? - 4-"
/T'n
20'r*, ,/1r"n
17r ayn //ar' -o;,/a2aa!r'.
/1, nuJ!.'r/ Tcaa!.!'e.
4 a a"aJ,a;
J"a Ja' ru"/jA,r,nd.^
3ro/or;2",.o7r_,
'.'A -f:
r.."'tu| jo/ atv. d,-J,
4. "d,ha,.6,L"ar,,.d..4
n
o
i
r
,
.
.
,
- . , J: ,.", ,. ' n a A
'1", o7;.4
a't"tua/
aU..o
.-.|u.
nn^,t"
/a,:
/.//L4k tftl za/,y,or vt
"*!::
K?alaa f,,ht,/ttt
oalq
(014
ltlh^4tt,
t"t'"n
- ,
40q.. 7:
a nn|lrw
tbaea,
Ca? !6/a<
L,"
4':-t l".(o'^,,/-r(t.n
:- 14 ar.t.
s 'P'
t^X.tu'/L
Xl/
j'5 c t: ' '. .e./
)+ 4a.
2L
laa,^/ry e 4{Laitt/,d;'r;n
7L. ile ,\q tz,nk. /o//*i*
nl Z. tu n/ad.'l?/'. Otnon'?'avtuzr
2a n) h-&
lir 't&n.)a l/ai!///<Ik.
qatt^)'.
';rinaL
l'l/f,nd{
aat na/ haf't/ad!"a
ld/abin'
74./,,n,nn PA,1l.vu../
''
rv
o/aaLt"
"t";t" ',"I
' 5 .?ul
' . o ' " au
' - ) cet'o
. * " " ilr' : i,,a.
r l d. i,.t dL'n'ndo .g'te"t&
2't'^
i-':/-(
t
obaa-
t;'f -'
|
\a:''f
/.rrtn
? r',ol.8/La k de
e.n. Lan y'"ne 2.t ( lV.-/,]< 6,",v<c. 6n,, 'ol' &
"
o q p a s 3 , ^ /4 / 4 . f u ^ ' c ' n . ' t ' l
Jlcn.L o: ,:t l.n.,,k,t,.dn tu,.a 4 t "
!a4/-:4
t'' 'a'r''t'?)'a/'
d;'
AJ/ l)Fh
'a 4i'n2 o4n.tf ' /'\r s'/t'o'n
- o 4 )/
t
4;'<J
''/;'J'n
/
*
t
.
i
o ^ . d yz ,
r., t /,P,red" /ecb
,A, t.n, i"/.,
/
l
a
'
r
i
"
/
,
,
1
t
'
.
a
L
*
i
a
r
'
'
a
c a,i-- ar;, r' :/
.,4a'"\ard,
ula^'"/- 3)r"k/
4
2
7
/
t
!
n
1
2
i
,
t
,
.
1
"
1
'
.
4
t
i
:
/
'
t
.
G
/
/
.
lwprnro/or.oitz
)
1';?'9i-" rae/,.ti ,t/n t.d4 si-.a7a 1ot/a4a 1.,","-r"
1
"
t
,
,
t
.
"
.'
tot
L" hn,,ron At7 ru4.j"6 ah,n Ae',ldeU k'4n-/; ryn Et-/ a<6.) 6tnuu
//> d" /.:a4.ta
toty,*1! y/", oyn,
ary1y^t
.faarng Jgtn s/?^' h"',.b l4'?.^, t':it"; #rd,tot.
/'14, /.4/.\.. w./r
-
,#
,tfitr"r{
"r,'",
:try.lk
ui(a .a'.a
fa&.\
/v,_- le r- ct t<t,>> d_ Bstan
"t $ao,' 7y' ?tri 4.t,ea ,ie*6,t" " L
91cy'a,1y,c4.
Vaz,rn/d,
.f
Lc.J e
ca
t,,/.-,.|. n q^s.a, o- / at z a.oz
r',-a",f i , ';" "' ;:: :^:,'/,'-7,'"'
6::;1!:..,"".":'z:,1:::'
*'
'"
-r' 'o
r.,,...11.t:i
no,*t-,"r"il
,.
, iT" i"",',1",';l,t
u,'
' , ' ' t ' t ) n ) a .o n d e a t
s
.
1
,
.
.
i
y
/
.
"t.";",
,
,n;on
"
i: "!1:3;",; ; x :1"
:i:';:
: ;';n:
{:[,:Tfu"
i :q:|u*::
:i":j:));,1f
-;'i:',!;Viii":n:,"t".;n:v"-':;'i;!";:;,2
;
,,'''"y'r,
tf
,::':"/;:::'
.,,,.,,,,
o ". ! ;, b'. a/1
/d.
t " "," :'aPi, ; ;:;";.::;
.{.0.
"i,:
*:.*
:;: ;
u-:'"'
/o.oo.,
o t )e4 2;;rn;"','"- t qn,ni' 3c-,.e
^,^, ,o"
1l.z:'::':
,*,"|i:"T3,"',,;7i;:.ff
:{li;,',',,!,"";';';,'"X;tr:,i'J:lh!:"tur,".-fi::: .",:,'
^','il "i'")7';/;,".:,:':r.,"';
:u,.1i:,{;
;'":.';:
nr..
,oo'".-n I
/. .('
.o/d.t.bdarr.
a tz- 2n
..ttn.r"/,u./,,,.
+,,"",
'so 6, Al
.
g
.
d
t
,.i" n+t. o.arrr)n
,
,
i: .t'.4.
{?4.
i hr,
eto,2.1igit&
/zatan .4r zNo..t 6 s r,)7.ii ot,o^,.;.y/',
llat
a t 1 . /k o / l \,atit-,s
d , , / '4 ' . U . / t . \ ) , , ? r , ;
y",4..7,
D .-dt.l,o.n oa7,i7,
Jc,, t.r,
'
/;-
,
6/.?t.&^ p"i.t
/"/J/,,t"a.a."sa/
&:rX', -'
o/\tra
f
sara.1"4
a?,e,d,it.\"
i+^
s,n.l
e.n/,.O,tot.t /"i,a, . ve, d,.tzz ,rtAi" d<
, ^lt4ha
'"('"4'1"
n,ourtuo ,,,zoln" alL.rp m-ch /o -,. r a .rt k..1. b,, tor"pn,f4e.
lte
t-t, ,h{o" ob, 4t. u.n.-r^
i r j ^ A ' t S t " * _ R . . , s e/ t . - . " c , m . .c t "
tfat-tW,
'"i:,n/dAt
((uo^tl
r,-a czt4.d/tF/tn<, we
.tua.?"
q/ sub.go/"n
a.n( ka,
f,
ve
6J a,
Tin ve<(t, ,A;t ",.ii e-mz tanu' kza.l, Ot/k,+. y'- c!a.,N//?a/&f/
ypttt.
t{.' r42
;r'..
?/,h\
4 vn
/a<,.,g
Ao/,a/e. li/p-,"-,
g7,t""
lpl.
to7/on s c' /."r-. .t"7ua ue bel '
Q n,; /,an,t.'f/,./onn,n
4amAer<tn ltnaua
bi'pseio
m' r'\k'n a'd.4F /'4:d"ntt
,tir,teL lar\o sln<<t/u )nan I'rt)l-/'^n
t o aar tal a\ .L H" t.r /.n.4"n aiyt -..y/ m1" f. / ? a,r''Li. a, zt'/',"r: tu.
/ l-.rp eazd.pn,tp l' r'6a,/.q,L r','la..;
+/' a/-., tolnn'da91-+-,, J,on.
a
a
a
,
r
3
.
,
E
"
e r : , e a n L ' a - n + c / J , ( , r d o , a 'dt '
ola,2L 3 "J ra\h. hu^lh
TirL odr',rn,a zr1 LJ!A4'n/,sqa/o/on,iisr r,t (esnpe'tua'tenAeet
nt$<r:i&
'101.1{/ac'
d'n p!/, " 4ilrrt/',' /Vy tn'a,L'l,l
/t., rlrn,-o (/"tr/^,)^"odn/y'o6.
knL"c /Jodt/.lLh'' J' (hi.'rand/ J- !ao,4t'
tl tta".04 At/qax zXntT,l'
"
t:!/'"ui:''>.'
; - - Y , , r a , q V ' / 1t J o . b- r 2 ! ' r 9 ' a
| e , , L t i k , " d : u k zs o a , o { !
k
'
t
A /
D 4 to'b
V'r'!'
J' r't
G.rt,u.4 rrrr',..4..r5 ',"" /rq'-'r-'cr/itJ8'//d2
'v
'
t
of
o''
'1
<;k u L R-'" nI /4 nt "f 1 A tr
Va', d"-,,tz.t )-4,
'l:
:
4
', 4'"<f
/
.
'
/
t
k
t
'
.
o
"
^
q
c
F
"
a
a
r
t
/
e
t
t
r
A
r
r
,
p
L-,,
?a..;a
.l ,
r e , r a . ! a l " , p , d a ( ' ! , ? d * / s \ h a l ' n . ' d t t ' | " a' . 1 ,' n L d i t a t a t . y ! . ' b
l
?1,'\aa'
o-F,n ,.)a /'tJ,"l ,
claq-t
1l
n.nd.,-
26a/a / vttmt d a,
//.k
I
ot'i:4'1
/'
nt
tl'
)r'tu
)nrl/rp gat,trm? tuh
,,t6.t.h?,ot,j <sne de,
,4/. tcn, e/tr"o.r/xdt c/ra,1hda J.iio
?::,t
q a d,!ro. '.'-, aj I ;7* [r,Lo -4, /^"".
/p 1,( o ; e-.,a,.//
a4n
"',
"i,r.:.,:.o
(:,,:!,;;i,:,'
: ;3:;: 3,:,;,:,{;.
if" :';;
a :,:: ;',:';
.L,I\ . o JGna^
k,;
A'/u da/- ot .2n /l
u/tlo/ a d<.t/,,t c
/t-*j "/a'/2
tnd"/ y ; ;;: ; ;:
T''tt"o*
f :/ /a.t/ ?/n.,, sr.,/a / i a<,t eclpn t,
; Lel:' AL q
i'/'.
, ,tt n,ln .',med_
f"*,,!,/- +i./.1,,;"J,f. :: ; ::".f.:,,
t-" 1a/d,,
4.tc,-kn x,y'7,:o,,^:,':, ;::":,6,r,h':i
f:;.'i::l::
a/|,i-a" 2:'o,L,n{/t*r'q/.' W!1;"f
f/o"at'ior'd//
!,llf:.Y;":*,* :/' ^LrL/1"a
al-tr:'a'aa<.
""'!,:
a'
41l 1,ktg
'0"'"X g",t. LL7
< X , ,!t,"t,
", c,."oton
o/a>4a c evs r /,
E / ( ,2sta,a
'l:r^tJ:r"^,, . to 9'..tt
i a t y l ; , 1 , ; . " r , o , . / a/ , 4 . . , , , 1
.
.2o/n,/ar'|,,o itd.7r
la/r 4/.d<l ,7om, d, tlt
'+,;:;,":i",,::"1",:
a,v:- q",.
i., no,,-^
i)*
;i,i;o::,i
//k
uJ|"h</"ve
Le-"rt-t', yaaoy'at
/J /a/r h,t ^ crv,:r,,. ,_"i,n
iltc/q'.
,,?
?!1.\
q a4uhLr/r4 /n h'1""a,n, ja.e.
"t/!l,l
u.\arfad,ntat c/dtiatk
", 6.6.4tA: 4e4;3/;d,t g
.;.on,-.t
ct,krlt7"wt
/).7tr^e,4, t$y/e,
lun
",,1i
a','i: ::;:,":+
;: .'j,,
i ! i ""'{ !i ?"*"7"!:: : i;;;,
r',.:
m _ A o , - / o , h . . 4"1"
; i " 2 , , _ , - , t i v u , . , ^?, , r , . r o t , a .
y .: - . 8a, ,eyy n t t h , d o ,
+f
(! ,f r, u
?oL .<tf,:,t, t.qhit.*
. Q Al tlorr.t4^44
q,Ara,->i
h')tlv(,t,
/,t#,f.
/-./.,
t"*,. .r-or/nSot...
4rr
L-./
d"/t"r-
olaojo
U ht,/r,
qaf,t< set.//,.i/4,, ha.a./
0;,-/tt d' toio" Cn)/ /- r.6 . C;"A,.' tt"p4z,"X'.
'tr,1o,"7/n
q'17'r a?;{aa 4
lru'/Lk a/k444&
7,f ieuat 7",r,0t"ln- '1,',
/ /o <Ie.>i I'u&r anult ta d,r
5
Q/frnt
nrr,hortlr/zrt'
ftArl
len)S,t ty'/trlnF 5e,tct ar-fe nlmg a/eur\. lrht.
2q
-l kt/artoay'7tanu lafozf,u //7k"ti{//& a20t 493" ivo,rA. Ii/Z!/t
W*"lf^
'^l
E. tc,' g r Jy onno /j1,2;(0
, r t / ' t ' , < n a -/ o - a , t - 1 . t r l a i
14tu'lar'//r' .&d,
/;(hA
sta,"e</htr oe,.-tl
r t,r,,.x^a (a
a.
,\o,t/u ,,.tt44_
n r y " . - r J i 4 t . , i " a c ! cA . r r !"*;ni
, , . no . o * ,
",nLrr, 1t"atoi,. -r't,
t.
4 rturn, &' mett/ do-'Ltn sut'tn,'srg,rma , t'nvXt
:+r"
,tij /o7ao4 ;/L fi d^u,xi
'l' Jcuffttl
7tu b tr"r'to, n'1onn.
7f,a
"
5nt <L a/o, o /<oda, pTarzttyy4pr
t,,,tt, l.tt,onla ),ra( ?ir/en?tsk
i
1 t, 4,
l
a
l
a . : 6 nz G o , A " ; r - j . '
z aa
a,. . ," 4.,| 3., .x',
/;t,,
:
V i ; f / . a d a i ; g n , , t oo t z . a d . t ut n l d i , 4 c k
h ,a ',4.n a,ne<.
ho,./.",!nd*
e0'-G./t/,'/!./?/t1. k,nTlldq /b Df*it
/?)1, k,-)b/at,' ; Y i9nr,t
^'n"y
/ 1 , . fJ a r n t a / . t
(af t 14.,rr, l.
t
.
,
.JLtt+id/. l/,.,o,/,t
/)ttltL/onr
do,. ,6z a/on.r'. Jcl,* ,1/r,!",J.a.;
o o 7 1 p , 6 " ,1 o , u , t , t . t , , / , ( t t
v o
f qn ,tut /1,,^, ha/-el.d/r'c ,sqdh.
.n *'tu.,: u
t". ,(T a .,
t"?t\:.'I^ ?;^/''&,,lic.,tr"?*r:J
",i*1.
. 5",y
:;
;"
I
-'jl;", friT)t "'[i':: I L! l:;,jI 4:;f ,:.$;
/yi::^;?i:',LT't:^';::"?:i;;:,{;'^:#!,rxAirp:,.ty
t'1J"'le,n1'"d.t
n".,ra ot
a$.r,t,, ta.tc .-"". /. s. "., ("":.;
-.3,
^,;:'att:yiJ;,;";iq;lzi;'r::;i:i;iy:,):!,
, .E,tn {"
..ky,.ta
"i i"
st r }0. r ,".:^;"'":',
/l<r/e,,'zL
l,r l",e l/A'n)nL)d a6?)/o/,,
"!:f:r:i
a,","1:,:,1:'*: acl t/,"./"VtDk" t:,
f
;r;Z;;
t";_. ,"
(a,_aalaaae,
7-) o,*o_ ._,
yrrt i f :! ; : :,:"t.1
; ": :"T."::"';:{f !:,"X::'.,^
i
;
*
C?.noq
/)ku14 el.
uu /,tlira,.
7,.*o
z.o.1t!,.N4
?a^
),f
^2,:.. "'/",
Pt,,VauL
t/,'^q"'.ot
1j/2"i{o a*tnor-,0.4
d"ik^4,,. L+g1a eq 6tnu P.4.y^.
""i:,
{.'.
o.,
t
/,Iadr,
j
:r'
i!
:
;
i;
:;
I
2t
!t,
r:
.
;;:,1*
6; l; !;;r
'",:.,.'A-.
.a4i, g "d.s ././ " . ;. , .L /vr\,..a,
e-4,,./t".a!\.
:
.if"i
itd/z/ lc d o".t.
J -i
I 5." ), ",t t.b . I g^.
r
";:t,10:
;"1_1,^
o,t.f
n y - - - h n , / , r v u i u s . ue 2 / ,
(
,
:
.
:
'
r
'
"
' * =o:J," t, ( lat Lef
fa,.,
L,r a !,1,ard..
. ) o . a r ' / 6 e c * a , l u n < y oz ( " t n . a , /
r/ r.,D eai/t, I ic.)a a,.,, /,stu
'T
",.
*:n:
",,-* kf '.2 tla,t'.;'>4r,rt.i
*.a.-t. .ynd, V ,,,
Yo.
* o A,t, Lanlr.neLtu
Lt,(,naa d. d;t
3"(
Vtataot,
E./ ll /J,fn. d,f h
At-axtL/N
Fa 6t.'i,
.
- 6-
.-Lntn
o /t/'l{on
.laa,'c lnt<[L/.
altu L/eNilk/t at/ozde.1 {:ir.
L Q?-1,t1k/.
[7'la7/aat )4tct
{aDa)1.M.
3t//L q,'a,,/o7,,te,/nnupfl lo,r./Aa.r.j^.
f/tu
t>kt
/!p/.zt fauy-Q"^
tq,n z/lAL
f
6/. kA/tsn olQ2'rl,7dt6.n6
Ttta'1!r/t
rzlt
L, ttkn2 2n
sz.n*L,
Qaltr.d)11y'.,.
ennuafn]
a?
6-/a LE khat a/'h.<t- 7e/ f/iv itl;loat"l
-..a
di gala.t;r:).n- s, /.rt /,".
!|-ya.
r'.ron:-,bq ezr l<.c,ttf,n rr'on lh04dN e(/e,r.k .db,/ltlQ dt[/,,//4-n e.,
''. , do'[email protected]:f
oXy. /"2,,n"oA< 4,/
,nth,; ).//n 1oc,/iL.Ttttta r:1"i,:
I VL,.n.
^,i1
24.
4)nan
"3A;nr
^arcLi
k"boq/on,oc,,n Ln
Liitt
3t,^i.
n,,if,'6u;ft1tt zlr,t. ri
ruYny";n
zmir L..mt/"r,, fun J. . r||.r|,-,o,n rte /t,t,t, K,!,4+(,u,Na/o/",,i
Q Ltt,^,1i.l{. llaa diat Q;Li(, A,r ax !,"1&.
4n ac,a,z; cln;aonbilal,r4o.rL 1xtrl
' tl10,/.o"r!//^/:/a,,
epnT-, / 1d 4 ..04 ..
'/'/a'/aolia;! aahrd- i"2a1z
^
Viret,
Po {.a / ute6aour we / eTr
,r [r,..
,a"1.,1 "y-,p*
at3/oaa i6,.Loattis#.tao-x*"t< t<q
f!,y3*.,r'*'.;;"r,,"-;f)i;1:;:;:';:#,[r,';,:t,7:,".i
"
& i, t,.
i *,,r'
L,""L'[ .1,o,".
X,"i'
tuU
_
: ,
; : :: ;,::-"
7*
'""^';;:": ir,
,;.
a'^
i 3c,21' . €/aut "..a,r .. a,
ur*;f
1i,:r#':t:i:";;V":"'.",2il,",'.',"n,0:','
"
;;T."::,..:^
aTL." ;.:L,'
: ; ;J:;"!/:i.;if:::;,i,.:f
i :.clf ; l,;
',rt-\
ioru, t"un lo /o,q b.. s! Li(dt 4/{4
ed;/n, o/d,u. /3eqan mzao,<
lr4
tze
lQl 6rr p, /e L L:, s:tt:i
mt4 1a'4atr''4 /d'!tr/'' ' ckf rrcL/1li'on,5,n
4
L,t srn
/-wat ;/at1 a d./L .
""o1^t
a e/.
,
1a.,rt.)/ t o/,/1 9an,r+ kazL4 <t,"lo./u c/)tarc,,,t
P4att 't:almaaa /&a sri*rn
do ht,r i,
,
e;,r" * ".r r;r ",:"';:-'^*
u'#;6uv,
;";
;
:
r
2,y;.;.',,:
i-,tr":,:,:':';;/'*::",:';''::":;-::::^':i
T ,*.""
v . qh.&r'
t,"'u,,,,.,1)7,"'J_*.::'.2",,:;:t, ,1n'.1.
Ir
,r,
'_' o
*: ,,-'ll'""-'n"'^*
rd','.!a
4<2f'm"a (a1"1n" '',a/<'
/& t- oof/u*. e.aA.tVt
It lt . /ft ay * - dara- on a. 0n L, ^, l t *.,1 r ra r,
u
"r 4 * *
:\(\ut ttkn
uud.lh., €"r'k"/it )c,/v, /lrcr /q//a.(
/n?.A,rl. r/.)l< L"arLQ
';':
,k
".:, yiao ,u Ao...n/kt,/,/',
,/se&t i,t2, ..7,,r^ t
' : . ' :,^:":." o " !
V*
"
.
r
a
a
y
o
/
o
,
/
"
'
t
'
n../f "' ".../,
7:'"
p
r
r
u
t""7e
o
,
1
2
t
1
,
.
5
,
.
1
t
'7'r|
v
/
uo, ,2A1,,.;1..:\t. ,,n! r4,nd,4
/2n'/o.':o.o
/o2a "
J o q " 7 , a - t u , ,a . - / / r " ) o a . . L
, g
.
f'.*n'"
w , , J t / - a / 5 4 ? vY
/.,.
t . d a r . a t t S , - a o ' a ; / r L .D " y . g ! 1y , , , a , 7 p p : .
'PI
J 'nn
'r:", JAya/ad,il/e,
Ja,/
i,/
n.".r5'taceXeq,t /+l/"?&- X",- 'n o,..d.0,,
1,c "a,7-r.^
-7-
liLa. ttlf
Tokn
]!)./aru/'r
A a Lo J , ( ,
Q.ao.o 7itu dt. FoA'lna
Jou
p r tto ilTltt :r ntlltt
slnt'i 'r^a&t)'n'
L>'ah'1t
')1t't>d' ftaoljfi,
",'j
::.i; : :J:i :H:
*,i!l ::i,if,it x,Ii:: :ui ; b;:'1::.i:":iy
/a /a,t,tdzqcQ blrdt'n]L
fc!7L'r
Z' r.. L | 6 'nd /,da For" 1L'
./',{a,,
la."^-.
znn" non;
:..n ^t,n.
^4'/.1
u4'4 a1c '
d' |
"'
J f " i r ' . " i r T r * i o ) t ' a u ' . , ' s o r ' . ^ 'A ' 1
Jtn
Jtvo,.L
to,,
La4lod, A\
.,1"
d'
^n"'73re4)
tu7l!'
LZ
.
a^
t
'
!
'
n
'
t
-'
a
"
r
'
^
6
'
"
/ fl l.a Lt,,totk ft< ta'LE RT at,
e + i t " - . d , - c o t 7 - t . . . L , a a . ^ h / ', . / a '" 7 ' .X t . ' 1 . t " u . t ' ' / " " ' ' ^ " / " ' r
t ''" 'n,rlfr, 6 rrt, Jg'"21"'to'
l , . d a z / a [ t i y . r' ' L d t A y ^ " ,
' }"4'r
'
t' m- '", o ) qa'" & 6!
l,a { ir'o4''/,,ra't
f,'qF- l" Ttit
"la
't'
r^'
't'l7'4t
'
'J'r\
:
''.d'-!0'o
!/ - t
.&r'.
5oto5.,/, t- t , oo 3a
il t
'">h'/e(
sain
o ,pnoa fq,. s/o.1 la14,n/zotaa,a ho.o /- a
/et
.e r'lJ)t'l
ganranlnd'
"'7r
L'n
Lur"
L.tt
"e
\aE4/nr,ilol.,/',n. Au
6' dn,
,v L,u.a"n
y'aa
a1'{r."1bo,ti /.'4ti4sn/o.
tt'k v'tL,ik d-/" d, '1,t-^ h(t.4.
laty
'
\
'
"
e:t'
/
o
.
i
n
"
F
1
r
'
a
"
t
a
s
D
i
1
'
n
6
r
o
n
t
l
,
/
t
L
L
&" S.r
lov,u
')!;
J
'
"
b
1
d
''1
?
,
h
/
'
rq-. r,th",
| ,
l"i
rj ,\/,.,".,,1a\,b;,/i,
u
"
rf
i'!,,
oili* *t:ji. "!;* t/ vv;;"'f : :;L'*:L',i,i,i'. ^Tr?
orn4'
,-, f",, b, ftrn, /,.ttp" '.), ",t " 1d'7" t, r-t. &n("'rr'
d
J
f
/
n
o
u
t
t
a
f'v tan'f "' dy +'f '"-;
6,.'r,ni*
'4c1".1
ti A?.rl.r'k'
)ry\lntcltac'let>em
rcLt/ p.r Vi y'ql- e,torlt"-n
afur /1'2,.kark( yu"a,t<nik/,fr.r,!oL, .m..1in L)&;a ",rcgivt h"trt,a At.Qin Ic,lndo cld.utca Lo^(a ', i4a.
i(vlipt L 7"t'^g te loT:9r* oloal k
Aa+lpo"m"t,d.i6ni,4'/'''1o
?trr
Gn& !a!-tt .a ucm /r,e ,jc4,t -.. "r q ,? L.lt:l a\J". L A 'e
aL{-nj(A/ ,- . . O,6;t1!"t k,,,t
/
b//' -t" ,-&". -'*X"'
t/ /<lar-, ha,"<l-/'/o
ay'titnanu /.a./t 48.,14 ara+(o//^ t>th Nafrt
'o",
t l ' l o / ) , / t / ' <! o l ! t " ! / . t . a d a L
]' , r . -i c ,1 , 4 ' - e
/.,f0 Lo lb
'[''
o ' " ' 1 w / " , ' , i 1 " r , , - r i ; n ec o t r .
€'nti
va,f{nzaq td, 4t11 l<>o !.lndt
L").
- / 4 , t k - ' 1 / 0 k . c ! ,t
qclo,aq 4"-.,.-'^".
6aQia oLno,trt|
tcz4dt.
Qok Lt'-lio,z,y'e
bir ,.v/"ze Ao,y's /lhat ( a7t/,; - t<,.at,c nru/z"n 6h,< seL fe
y',r4 e1<,ttt/t r)iw,nc" 6ri"- /-ob& a.znod /'n loa d't'n"" lr/nBL2'Lx/'
.r'"l s/1s,i1o/-'.'Lo"6"
los", Lunov .nz:tt1n ,"a'hc//" c' kLD"4" r)/' o/'v
z/ra
"d,
/tx h4 ',y'af <"a-' t" 't"
/z,t./t'r'/ a/a ot- n'<Lr'
lror.rna
'l
'3y'r,
'-.0 "( //J4 4ia!4,4bdtk- nt
r.n< l, -1.a/ q ,ztt ",6.!7ot fu
def d".,&4v,
r{ LAl /'/L l'"/7^ u.9i, '/nr/,,t>p'"e 1oS,{ n,ph.tdi
'f4-r
o/'t'1ol
'/?s'hdia
' t I /ai&l
/ouolatca" o Lutrtr-atttno
A4
441
(4
u.a4 /'
k< cLor u.oyy,
t'i4
6t utl /'ode
y ",t; aa Ihfinl-t
,/th /. kdl d.-r'.' V- ot
vl:/d' ' l! tul
..,.',.lni Ao/,a \,/ni/
1,..i, ,.a,^ bo.Jjl,'/.-utl
'[k
l
Vtrletiiwi
6
^6-
9.Qjurlos l97q alz!r4'-, 6;,a"-Uf /. o"'s'k/dq-L'4/r/itL/e'1'hi,'r./a e'1,u1,
iC,r" /rah&. Va,,I|q /thtaateHndeo 4oe gaq&i d)n"n .tksl.lo;1,L. A/tlaa
2^
P.,*,!:{:;};:ik['"',';!,'il'i:^1tr,;;i'!;!t'T",;:il#f
trf
#i#{iii"w:#n[d!#a"i|1!"##
,i"ii,1o"L3,i"ti7t!:tr-i:;ffi'(J:':;T{i^"'C;';{ffrfffl,
vktTseol*'vatu,irun''c'
rqoneqtL g<,ktnruena/e!<
lr.
ftrlod^
d.qd,,r.J-ran,
idtiLca st m ibado bartnenluafr' Lell' e#er
a:' ltra/q'o.
a' t/t'
{7 "/
spt'l.|dn s'/aq lon* ic'n'
ru*t,.
ua'iN'
,''0"
Lttdo.-tal/onaa11
Loaa.s,a\'m' atit'ra qt"l/.\i(/,r aa4o n1n':rd"
)Dtt'(o^Ll
l i a t t ' L L a a d n b a { / u i ' n L t . ' ' 1 ' x l n ' J hf'\ / h l u
ha/,h'old,br
:l'n.'"'y
\
':" k4"d:L a: 'lt,l).
Q, *.o Qleta /.c,4' p.tr,
tr"t , ptt n-j;s.
J
rfut|t"'m Sa.lo .t a-, el'iuav1 rTrv z tt"7' b'"i Li(
blT anlanun SohcaD|,1a
ta.l.b gr)..j/ d1.1a,
)'d .,^'^L^/
-',/f'
t/u" .\.un-t. ln"p.ru t,.L;t',
'". d, . l+ lt;. br,*14e't 3t- vnr
/a
o1r,"k /-."a?era.
#,
1awc.ru r 1a.^
1',,
i",o.tti1c{-,, lu',r11g,,re.fi
Ea1(,,
, stt, t\lL .12']'iAtb'ller. olhiu"" a,th f,t'd4t1
44oln.aVl'.
1^t 1'4" l,'
",, 1,,'/n,H, ,ti,1.., .,* -co,.,tu)te .t";1-""" )t'ua
'J,r,rt
44t;h-.Q\!L\'+ lif,rtloo^ir/";t-h/,J.
n 1,,a..ttc76l.,:n'ot,Nt'a
,/p1loa.,r
lr.i
{,rtn
yi,-tne ru(
it.l((/i^ la t.o'1,o.,,1,r,-i **t
1 fL.'r/n"1 Fc,,ra/te(
'aA-/th
.tqnra
d".",1
iri tfa,L as,q,t f\\,lqk 'tL /4teut grlL /<arLL,ti rlt: &/
'rn. L'.,'.I
A a t u ' . i , /5 a . . a , , . a .o t . . 1 i y 1 o - ^ 1 t . a t r a / _ ,
,tll '
!,,-': ?ft
,ptaaft l/,,. L t, /"* dt.
"lr tN^i
\
/zzn{iru
/<,t/rn e lhJln litL"4d-" g,a,t,atd,,, z,.z\4/",nan /t>y<,1[i,r(,-n
f,/L Ju,,\, eL
gJc"orftrl,v'Lt.
3re1*n l/ Acf A"1,".^ o rlr"r*rro ))fiL./tilv
'ntixrtl,-i oletttt lu,t,,t gto,i do &., at&<
/!,alu Arih^dJ..
16,(t.,/'r/,,
<r, bt't,h'1
Lsni
tw.thvt,
ycy',ft,a
cl'qn\q&alnn
I
,/.t.,o t) *'a'2. 1<.0,t'/,an.
.\.\,),1ri,..7
< o 5 1 { 1 l c , u1 1 " r ' v n t & .
I'd"\1':.!.t:!.r-t
".a(./
a
.
!,
et.
6 , r s e .t a / , e r > . . ^ 7 a ) t . . t
i - , 1 , 1 . p - , , t , . ' : u . ,x + 4 .
9l;'Jloo
qklanrtd"./t
yh cf,v4l. rt /",,tv1i
. , 7,n ^uj
7cc{e,c'aiEe/ solr1/2a6,(1.
'.Lfl)I)
' Q/a44.t 4,4 t 1t,. A ,.>.'/ a/4/, s'a,h ,?italN,. a7/s14,r..Ane
5y't
([email protected]/,t,". d,'.' o.t.
t/-./t.1 -.,d.
.
.
*
o
,
.
?oa
,,.,,..r,.s6 ,p
, . , ' , r ' .1 ' / k / t a . / , a . . 1 . . - , t " . , n . c . .
.;7.^"v.a. _/....a4.4. a(
!
t" d"it4;f)Aao" oa" a ddldalua- h?f 4/,!r, /',.,i nq,(2
4:f
arg,r geJ /v
!!
4'f
,41
.i:dr'
&14r
-....4
u/.
a : q . / , r . t . ,i r & .
^..n/r*.f
t ,4,4,/"- - - "."o,n,
Jr4'n/t,
4 vt <!/.u.. a4t4
it. . rt oo.o.,
"t"
l
!
4
A
,
/
,
/
o
"
o
a
"
.
<
/
/rt.,t,
.(..
,)n..
,0.,!- '!-,!.,L;.t
hoat. faa/, /,2 nn L<&at^,'t <04 iltc/t,kbal
al&(uau latu nL ao(
l'/)e Viv.^, a/o,. C,,;,nt ,i,'ta<lii thaL , orltn'n uzs,4)& /i/,ra
o(onL
1e; ln
a a a , z "t z
!st,
*y*
4t
;> /o, -//€t</l/e{t
7 hzz rorn-
< kt"L b ^ 7.r"iL)' """d, .4,re,,.,'to;;r aztlal/ 4/' 6wui). l71ad""'4 h
- 5 '
' ' '
I
-',zrtlif inla o,t 'n 6'qt'"^o
S
un11, l./,,na
i J''
" *
;': 'tldr'
4
'
a
cJ
l'
cl'n
o'
",
.1
''
':'
."o,to
:
'
'tr'a.
lLi[
t
a
:
e
r
y
V
"
r/4
.1Pn
"'i
')\' 1;/uf 'Jc/"
"('
,"
",t^*'
,
. o . ' ^ n , L j , - t . y . ? ; 1ie, ,^ , .
.
coo
k'7t'1taqn . L , " "U : r ; , , ; u , . f ? " . , " r , , , , . d
r r.g'
"r,.'iii
:;i::i,'];,''tr.:
r
ay:,'
nl:.:/'t'; n,"'.-';'&' !
/\'-
P:Lr0
' '/!t t'c ttzap h"'2'/'ecc<
uil4n, /,u a,.R 4r, Aatl- Lt4' Qra"tal< dcJ/ /d' 7r
, )yn, 614,yB, y'a,ao,.{//4dc!t/.
"
r,Ani /torl A-ar.b, trJ', e- (otr a!t.a vq'. e",a'. -cLa uc altt''t
'
/
"
'
':!
t . " r , / o a t a l r r L N l q u n , . l t ' / n " f. d ( t / * / ; - ; ' t P t { " " 4 .
'
b
'
P
.
,
T
;,(r;;:;^
A
"
:
'
(
"
'
a
.
'
k
r
c
'
.
G
c,a,./-,r
L\2arrcaL,,ftL Atb.lil,]tu
'i
';
'y,t to, n'/,r ::1 r.to-., Ooa 'a i,'""r"
7,.^ a'1t.
rl.n=^
'
'
n
'
"
"
d
'
'
/
4"'
1 . . i , . . , t u t , o . Pt " - i " t y - H ( n ' o
'
(L
l"
Oohlttne*
''/^va r
Gnr, L,--u ,
LIVJr*
t' ?\/t,
ja.iy"y'
JJ4l {,'
7Lt d.1L.n,
' " v ' 9*o , , i l t t
,, -o-i'"
' /'?
/
nt'
fn"
4"2t//e'
'' '1aq gl/>' i+af€
1'ot'* iloq A!(rd" 7o"^"
d s1udn lz t 7e 'r' "5n' /<rrat F" r+''
P ' , . 7 J 7 " t . " a / e: - ' t ' t . t n ' / " ' n a '
f"*
' o o Zat n n 'i, .?:, "'{ . 4. . /, "/r^'
' - A , , i ' t , / a , n .* \
c: .-u t'. , ..
o "^"^', q'. -'"'t:{rt.!
.1ea(
/4, sa t''t 2,. <;a,Rn 04.
.tinnr' d
I,tS-o 1tu,ha-& tg.lL 4;/rfttdl
/lq'p ka t'//) st',to a rae,oL d6,7 lta/a
?tt),,"a!/mod d.i'tn,z,
4i4y: e * lk;in<o
Le/kLre
r9f?"t
':t"f
,*(,i
t7oL,ruo AoiaT /n^,'v,1",1,n/
o.,*o
4-su--run,.
/ e " \ 1-L; t l
O
fe d,een&itra+v Ait'",,ori1i-"
t14in
/dt'
,:*
ft /,t,r,,nta,tztTt
,.:to
t4/' /.it
pr.",," ju\a,-' ).",*,;,". oGn& rl<"/.4a
n rtt<.at",7e.;/*t*h..
*,n ea.n-^le,?lt;
"",,* 7or", ).V
7er"iL.d. -
p6.V!tunt".
t?75
it(//a9
a/.
ru f)d!,/o,A.Q, lzaoy.ou
qh a/.t)itti ,' 4tty rtt,/tzm unatu,ta,
a6ir&i ls.n) bf///a?,m
,
)teu Attlir,zt" dzr /ie4 ls.z& yEe ctt /.;zn,.i
1-1aat,.,.4,3./ bia,4ri,114.
feTh
gfynt "ftz,n Qt"zti 1,o*'/u.n;n ,'" "-L .41",,,, r.(h.4{.1
fw"4.
LV/1
?D/11 {"(tf
ti:
t
",.. {."
Dtoat4
-,y
nt
ltuo,en dunt a. ,-,a
fli,.f
ealerk- a kza,,o, y't)nyt
Arn/ur/o;na4p obn c,.,a"_,,",.i
hat"an Ann/,*a ty,.,..,!n.
c /o l,/>tu,y dt )
La) r,r,a* t/uae ta^*tnr fi;14zaa -!at"a.ncttta1,4e
O^,.^ , .*rn.
/
'!*o
17tur
,tr
t
rr4
/qa4t)
,!t/nar/m
4.uy";1"'/znn*t
a,l JaLn 1:sa6;v6
,u8..
,heft /,",,/ y'",? jo,t7e
4"r uezlt
"I
*::
"
4 a, <,h".,,"r
- 6.v.,, /.'*:,o :'. 1,,o:/:"' -."," :;'";
:,
o t 1)tlt ni/ /l /{i/r?
8)!t !e^, /'
/u
et r.,l
rt ct: le {4ry d4
, ort nr,.,
/<s4raapafuhr. ;/t /a *q
4,{lk {,q.
"
.q 4 {1<1^t?{
6 h,'(da!'4
!f,*-.? . /
t'..1) (
n)1 "h-
v
v/ 'l
€F^"
a |utn , q u<,f+"nt<tV ! ' o , / 2 4 . s o f
/
L t/ ) ,
N
l'.'t i.trl
s.-e.., \i'{
/7 aft/..// /, 4it,tzr ttlsL,ttuV, /iy",,t n
r'-ryq/ ft'i'
4 1. a , / , 1 '
.t i*,,, a;" l"'
. -, h
'9f 1
6 ru i -' ,ar, ;: .1a . , / L a ?
'
v
'
:
"
,
+
i
c
f
'
r.'t'
I
-/ al.hr.rn
"
o (
,
{
'
r
.
n
o
0
.
r
'
/
,
e
.
.
.
d
t
t
o
o
.
A
a,i
,
4 . - -4, . .
,r-4,v
'".
:
t
| ....
.. "i ,
.1,,"r', < ^.. .ratt;.
i'... t
i.
d,,7t. tc,t/l& tr/al,q I'Kar'"n .la wu d,i/at o) *qru ",e aat"r.ti 1"1,-na dL.
/1)-t- /t?t
far'tEr i.tu all
/17f
b///nd",
^
? /?. 9,z- th
y r / / o f t tab R o / u , < * ,
F.tae
Ta
,111Lh/,a Fa,L
? a/-eL,t /.ab
6q,, $/. /2.!,?,n q /.a d,,n.
fu. la. ft
D;r,,,n
v
t</ t.{,
f "y',",
t9
laketot'nt,_
i/<,e,yn< ztz,tq,
Ac'zu:fnd"
'
?'r- er'.l't(?-''h'c'!
'$;ii!ii-';
,":^,:,':^o'*"?d'au"o1;/iL'-'/t Ltltit y'a'a' t2"tca
;*;;;i".:;
;,U',
n"-i,)
d;sny'a i,- fi, a)i L', u ;:.,F,i:'",;18[v ; ii,ffu,l, i:::y l:
1'.a k
1d-u,1.
A -.t hr{4 \/e,,ru
"ru,,l;;;::,-;.;:;i:,A(a.
lazn d,. r" .r,
b,rk1.n--i,i
<-/{t.a-ndner/..t,fjtn
earz,hak.d,
";r
:t;I;Ii :r,i,
_X'
r,T,Q;
4r3 :,t'6,"!
i;j *
2,;:,,fi
j::"ii;l,t!*^r"r>,
trl;'h:iif
,U::;(:"2:!.!;;"i*fr
h,L/':ft,!;::;Y'!i;"^:",,,';q',*-7ar*-L^,',a,,aa.a:,;i;L"#'l!;
.
;-e{,-,/.r.0
"
p!; - ; : i :,T
i:,,J"!.;;,
t^"r|i)",&,
-if :' (;; ;.:',:,?!"
6'1r' u^1'4 uY on L '
.akay'rc/,/tra^
-, i o,, y\,: ,,,,:,:,'^'0.
.ev'I
/.4
f4.
k.a rat.,."
ryz?tue
/-c,a,,,tt
vt,,I't,ff'/'-a:lo^'
" ''
.
,,
0"
"-'
?,"u.!:
':''7
)
""i!,:."::;,+':r:::
?n
' lt.r a 1,.'-,u,,../ c.n '." i 'i-!' "'"'
".::
/4a t,4 4
,. t.;i,.1"
.ti3,,'*:,r,;/:::,':f
;::lSr;:'i,:!,:2Y|ii:
Pq/rat la
tg7*
/
/t,s.2
n3t,)7y,'.ie"'r,L
i;:i
y
/,t:
a /du /.1.
la'//,
:;
"r'f .tlLi:"
2 9/ <j'ne,.2 .ib.tTtl, l. Lz,.r f,/./L/G/ s a/.a!); )t..a.€,qn..r-)
tjnLi..tvt,'le.14 fn"tn reNurme laL.a
0t..,r../'1.
tli/.
1 ai",),
61t'll. s 1 c4S11|p"zo /)tte/ hLe,l/- >, tu !4.. u,-t,t,7, nl./t(t.
-4t-
/]hk.llt'n
a 4in".4 lA ./aI ?,!ulana./a
,
,1u',r A;[i/ la"tL,p-?,a a.*-r,a. Qu>l /<t-|.Y.-
,/ ap/.a,,roa l6u t ri'**
2,,..1rt, l,7t;'n i.]u,./zu-
18
-p r2/-dy.L r'r, 9o^, 111"u;
2..-- .
./../ .. I
1"/.1
J,lk
.
.
!
,
t'jg t - A , 1 ,aj b
. ?y ,L. c,,, )(.. .."n
q , . r . . -. , . , t
lt)'/,tL J2lt/ Cauua Yt.o Zt. l.lV',
,c".7oJt a!,,0,n,*1 a,.'onnn !'o,,,,, .rab
*.,-t/./t/dft^.d"2
A;n /d, 0 4"n"",ds i/d,"-ed,tt/
d,n n c,.t4r )!. / 4)t1 | /,a.\/1,.
ct:nt74
g,d"L\'A"J,b ,'6. at d.A" J,a",4/t Oa"+ /"i:"'.1
Xrh\trd,/. .
doia'. a/'a
.r,".;:: !
?*L. 6,,n t,.,n h,r .,.?" d.;4. r"ara r'A/:4.
6iiiJ;i1;,2)J:;1*:::;;iil;ir";,:",{|,:/,n!;z;"ufr,
'
,-
o" f
":"
1"".-
<a!.q a,
?:{,. e
. . . " <e - c / - r . t ^ . . .
7:4;:;;{:i;i;,#:":;,:i!;{:'1ii;''i,!l:k:::'t;;i:::,!,r
".""i:"y,i.':;;,!:lj:ii':,,:!
"I;;'
-,,
:t";
a'
',:t;;l't'7'^'i " '' :rir&Q
;ht: ,;."#'
/:;
J:::":,'
- (aa/-. ^":,, ""
of, -.'", "
D,t, ".
,,r'"".,i,11"" :
---:
;:," :",{.i: |.";:.:i.:;;:r::'1":",Y:
iil-^,,ii:,,^f
,u."'Ii*,0",'*;,':,':.'i:',;;:^:,
:r ru,,""or.:;. ,
,
",:)
(::',t
t",,i:r[:1.:
:";i
.
;,
:
-:::
i:*::
",-t
"Tri
^
.
:,
:
J i,*,":i:u4n;:Ji
::i : {: : 3;,:,",r
i :; ;:.
r
";.tt
r,i
xi;:::j: v;ii i ""*.,,
"',"
i.
l'
",r ;, -i:' )',^,1 "::: "
*:'!?;:t!:i,,5u"*i,,i,
.l'",",''
yii'; tt':,-,'
;,
"'t.:'"':
r:,;l'";?Y,:.:..:',
1, ;*:;,,:,
oo,ii.,,.u;
e ttc,:t
'r''/.{ ' "//-/"o
w7t",^,y,
,
;;;r'r'"
y'.a-,1.
),.
114, J-./.,
T::i::."!yj,)'"*-iLol;!:,i:i';,U{;F;:,hi::::,,;
*",f,i."i",j^,*,iL1..',::::./^5a., o. Fn ,,
5
*.1"r':';"ii:!a::i;;;.';:"',/./4',:d':,:;
';',ntri,;i:i!,.j;;'ii:f
;;ilj;::i,';i;;|#l;y,'
- tL-
"t/.Qtr!''
/tlLJ{- r.llttt.art LtaN 4
) ; le a 21ru l-a rhr 7 a'n.i
/no'ntS Li, a/q! , arer '-Antm d.t.
/1ftr,h <1!/i .
/et, d{ '/nLt ! I 7n/ f-trts A/ t./riun
o t<, c/1f.m ?55-t i /</<
Jd lu",t t dena,a, 4t-to {u( D ,t: ltA ai/" 'thi'.
'.
\ o n . . t . A , f u 7 15 " t ' - o / ' I r V . a i + f / . r ' ,
V' /Vn..
f Etl
r. -r Lo- t'.a/L,a/
61r't/t
1ttd,.,2
A
d) /*-1 /,-on- kn, qrr{r
/<n'au!,4 d,/L; .S?./. XoH^, .2 /u4ary /a1tu- , !/rLt/1.
Q-4Lb
h., laou\.zh
A<a,,n b,t/,J,,n,1/taka|auj-,
1,ldl "Q,n ei&, i;a
a'a/U'ad
NOV'
<a da-
ttn z
aO'
a.'d.
a b . 7/ c4
7tt'r*.d
?r),-fu ld,f/, 47. 4. 6r-ur i-Jt,.tr.;/t'{ t/ney'/a n/t' /tl./?f ,nlL/, //,1,1t.
fio'mmt v, Btt /t lu "ia 1cr'.,,'*' ", Jst P ?/J//r" t' /\tp {'f t at.Yteat(?'"/
, Atn on/, ol':.n*,,"u *,
?n::::,f
r
f1 ti/c
t"- | 1,a, 7 t, en>ier,,oatua/,,,
6,,,
s/,2 q.,,.2 :af nea ,ut
?r,:yi j; Y";;:'.:;::";
g"Qtatk
" l t 4 u t<.ar,u,kzzt
.v","
. n . n r ,4-tor4
-*
ctra.t
o/d,n
'r*t
2:",1"/,r,
dn?
::.3'
-io
7,, \/c
si,1,"/t Js;d.,,-t
/1
y:.-,"
"lX:l:.,:l
!,- " ,"*' i"."
;'t'
nle^e1, /z!?/at k-1 ia Lb gr.f,l<,_
d.'/r^ /, 6<:1..'f,/avt L / ,.?,ig.€ / di,Nn,a",.1
/t*t
&,/@.a d., 4r,tu.nq. /t*xia
El.l,
e{*o_
.il-";.
::/;"v::::,"::'r: Lry ; { t " .:',:, \:,*'
,:','
"
'1''" a'ct du liq
:7'
robAt" w!J:
.t6".'k",.J
in"
x"/5,; tr /1o;1
QcrLLcTrtol
t,&. a /1.. -,J.,.t .
n.-,, t).. tA,. .a .t,/
4 o/n"o,,.e t v-"t
d.rrr
, ,r,' ,o.-
D(o4 ?,,:, u I a /"/L "ik
ar" r, cr'e*n otn- tr,ri;;i;'
fu
,055
; i:;;, "
,n,7,,Jtn,n /! ^tp4r'
t, . _1,.t
n/ -J._ -p,
. , ' r , JP!\
).
'od^b'"y'' d'n "' " d
. ,!o^ ,-,---r -l *n
;7,::;'
i
au, +..,/.k- 3-9
, ,,,
9L>
n)olre da> *. ^/ "/'{../,7< t ,r)
o"n vat /srz,. ";i-;;
€o
! ,,-:':
t G€ D/k i/r /,a'a 7,2"aia-ao 7,u,
h-, " ,", ,,,;-;;
"')7,10'<.
:/itza,.a tro
e'>
v'1-
4 nod"n'"*
,*o*J,
ry':
?.'" t
-,, , ,,1-"n
'Lt' 3/"a,,.,,r,".'2u'6"7;6" o
2"- ot"i';:;;'.". *""
j" truq{
liru
.i-.
i/
<:4. .La n., n.t./ao 4a;'-A..,f
y-.,
/c!."':^4. ra|.al..
n.n' d1., . , t.a;,/,'d!t{,.c
i
t>/r.r az).!thp_ ab.&/
/<,2,
-.
a,)
'0,^t.,
ol'^
j,
'n,
t r.
.4.
<ra
Jt,,
A4/-t'.l. {rwa
t*l
{.7.1,>/a
,oda a(t/"!.' A.'y""
- / 3_
1,2c,. t /-t a,. "i
o2
/t.e.A;.:./,r. FU, ).
"
o,dL A
er.'
^,^".' i'".('.. .=',).":;f,:"."
\,
v<F
/./,,.
-d,
l./
-t
, o.." ,.o
^i"...,.d,
, 1'.0,,"7r,2
J.,
ijanenLn
Ea..,-o ..,.
i ) , a / ? 1 , .c
L. '
:iLteq..-
, t n o y ' d . . t , , m& l
..-?<./.
tu..t
_ t).r.
latr). ' /f n
-or
ta d'- ad /b/J r
l+
eakr lo-n . A,/ La,a"L-t,d.
/35/r! ,blft".n<a,a & lrsl4 d; <ives,lz,rctt
J. rt.*(o- LuVun
/or.
/>t,
7',
-''-t-qtu
r' t"/
4r 2r /" gq4ho'
.
L
,
,
*
.
.f /a/r.a ra,' 3.,
t. -a - J ?/ L t - ( 1 ,
dao ,,, -,/
folvrt','//oLL. /3r,a/aa .1,4 o#,"e4rl
/ty' A. L/d u 4-\Ltlpi/341< / Ah "/.r,,"JpJa,//
(tr/. tr,.f".L .
LteL{.,r ,tiuo a Aonint ei.atLL' ({1h,2,q .;qa /// ea,gr lla4 L,r.:_"y
s rt,zp ono- &a/x1, na?!4/J,k
.'5r 1<.t )e t" 16)4 t^i o, d,yo*
L , .ttonu*n, n/b Ltoh;t tttrd.., n,n at i,. v n (7,j . )r n/4)l m/h .iauaa
v,
da,,, .n7a q. i.i
twLt/ dL.,
&^ o.r a. . '"/- " ou 1,,
1,'"e:^"/,
t.tngor 44
./,
a
chf ;/
a //>?k r., /dl
/. /r / L. la a,r' )!/t?i,1/ s rJghla
7/ benq
/'
/"ln,y"
!1i,'
ajlll
Ur. 6L'Ju/L 3 aig ?4&d-.-
"!'::
a /d,,f utut a,n/offl
" /1
A a..dr,
G./ htl
.
lit
y.tua4oLi loztumy
4t,,(atvaa,/ Lotl a,n/ b kro!) o,al,;.ar Luvvr(t..u
tte'd4et s,aLTtL &-,^-1, A<a''aO'/%a. ll"tlt"k;
tr't'
'J
t
1r'/'e,1.,'/2..
't
/",
)//,
Ag-*./tn,4
g7/a
h"/
t jl e1:, a1,5:n ,.,, 1.
.1: .
yd.to.
,/a/
t'. ,
rt" eonb y'' tTiu': )//: / aJt i j'"
d"{
"ionn
: / ^q""'' dr l gtrt?tti,i1i?
"t'-
L\,;rkirtz+,
I L
\"/&.
f,1.
a.4r/
. -.1.'.
t t r't< t:", *o
>o'!k 6r
!nr'-
don.
" 'tt "tot, ,to
y:'9
:'!^' :^
,a Lu'a''n q/^( 6" t<-'
V; i
l:',,t'f*O*,".
A<nu +e2.'rcn'- (),N'" /a'"1 l '2'-!'n {44 q&"-n, }'a/Q"da/u(/
<!a-f"a
'1.r'al t'rn ('a4lnav J
3'31a1,c1''
[-nc,nr, h4. l**tnkLatkr>tunl
"e,
a
''gaoih,. ti2'- prr*
r. ' a"( ) L.
aj,/dc'r
.
(uLi!
.!.a^. ,..
11o49ta7 da)aqtorpi l.tma al, / kilbr,4^lt l//.
*\",y'.
l-z,eLn^
;VaL ala.!'|1,. d,4n,1\ palt\.h e /^,, r'/,47La' F!'),t(1,7h, Lu(koo;,t l.ak7'h,ao ta (nntaa(d.rnut4.r t,\< a,.\Va-. nd s,^14 tto./.
/CaS/ta&,1 .!4"y"1*,
/ / ba{:, t; Oyf 1(aJ(.> r nLrlt
?41i,,4 t tu!!ont,t^,,1 i,r y" t tra:u^,l
li
.
a,a(
Ia'uo
/w/
'.aa-n/]t
&' L " {e?t' e '?/'a//r. ". O .
:/t4d a,,nL!. .
')'^
\ a t n w a ' / o ' , ' w { ' l "/ . t. . b - J '
.?.-o,, u>,!,^0," -'..,
_''ll'
".''t ^ r t / 4ti di s ea'\ -Vrt ft; 4t,{o,^J.a
bn'e,'7
A', : ;l,,if'' /
itt/./,nd4,\
u, n..*{.
t, t, ar/,- f.tn. .str r
-" ^ . /{^i,
::^ ^, :u-,1.,:
!,
1
..7a(,.,.11/a,\,,.
'fr,1 'oo/d.,
r..dA
t/er.
, jV.,,
.oi..to.rz.
t o
J
t.,. c,eglcl k.nr-:n-z3qh..,
"v,arO.ah!/
^,".1! "i,":to,,e^/:u^uu
lbt e//z ta i.t<
% g..,,ta44 '4"X,4"tto., /e2, s 6,_"4
::,fli*
"-:,'*.
"^- 4ojr
a
g
o
.
*
n
a."
"-,
. ..t r.c."anr.- o,r,/
r/
Y , L t q , ' t n . & .a " V . n . . E { e . , " " " t _
t- ou. .lf/th g -\ !1./L /,Jt
Atal/rn, n
n4 La
",tt!
a -6.F</t Lr,n atL/,q,Jae u,/...4/!/h,
^,.
ine,,.-t/ct/;ue.
i ; "33,uai'
*3,,.i^{
^t,il7n;,[iil ;;:',
Vtc{.nt,a y'rL" 6n h;-, 4,) ?,:t i, t Io uv,l, )1{n
7,:.,t <.t u<td tc,*e, d
d /'n,,/.o, / ht/r" ., L.ll
,:
r'*t
:/". ." f'.;, A.".a'U hmdc < ''
u?. dr.:'..l.//a t.r
-[1Fhty.tr"r ?2u |Lllr'.t.'/e-t ' t,."t'/".. {c Qa.? /til?anra.
!^ttn',,/"./",.
74 L
-'2
I >t w./,'d /ta !f.tt/
y'e SL,-/^/. l/.1: tu dLq//''.; E't,?{ C Za"a". 5';lah
r&f
u
L//'trt>
a'ft"
ur
*th znc"?9
A/a;. / q,tf./ 1"11';, /.''t' rr. / [email protected]).//1/4
-l nua o-s/ L'.,eutka,rL ,4t'uaut'trrtil-taL '.'a14,.d, La*4.
iod",. t, b<"n Jb
'/b Li'ft' tE /'^-t Aatfa/ aJ"a
/ it. t4.7t- rtr,
?{4' 't'c'r('vtl
t44a!.
r" ea
n
)
"r4
t
'"
i""
/' 'T /ot:/.
' u? 9)r'"t'
1
, 'rr'u
. : . ,t .
aL'f
4-
: /.
L;-^Ja/
/1/n,
ALlt/.kn",
V , 1 M \ a q / 4 9 5 A \ . L l r v , t t n z , . s t z - l .f / r . A / \ ,
saL,t/uyir GsLtn
Uar,lO; olurytL'\ 9tL;1 l/L Qn4tr// pd,/nv t- ,tae2. d"*.rn
'.o,y,
,..r" o e,"r.n., 9a, a' do fr. .'1- ; a, d
1n,, s'
/3en6 do';1oa ut //an'q 96'")>J1,t" / h-"a Ja ha dee.!e 6L:h*tJ,pi1
9/1r.
A.a*ct,'4ac.!an
olare( /9
StS.FJnen &Au sa3 ts.$.1i
"/kr,t,/lc1,a!tn
'fEu
Aor,.,
hn,,) 5".,,)", doi80n,a L' t"r'.'1
rL)l'brrl |k- Llbrt'
i;rs.h..1
'r{.'-'t1"
J'
Lot".,-o n ,-,
/,
A'- 2 o 1n,tt tir'X
't'
<:t Lo2.- 5",O, d4.4c /Lnte."trn) ;l/!,d?n at+."(L - t1e.,1/et L,
-nzuy't
La</,It p&,
\o^4oft 6,u,nt foi,g Arr
lDlp- t V,, clAttua- ernkt,' aio an<
Ar(. Nu,do+otua oyoVa./2.(heraL,dA,r, /- l</ h,tAo(an ,/1t, .
\^"i|.t{u, d
ey'ki/t1er.ut:nr Lo^-k 1,h,!nad<&u,z&
/trcL l)k.ty,
4 oI h S , u r a " ^ t o Y. a o . / . p " / . + _ A . o , t
l".o.- y*n,
Zf::^
4N'o/c :/
4^,/f ,," " tY-;;
1r
/
b."- c1?r,
a;,-,,orlc,"t r,y,, oiff ,r,'
n'\i/ru / t'/.,.,Jd
t
t"a'..*,,t..r:r ...
1;,1"^,
ll4'9:^'
atr::*::/ i:":'."n!
a\rr",/
.,r;r-t4^_r'*b ';,.,t.,"1v-7t"
0:f
\
n /,^a-t-t'z
."(-lo.t.t--
\
Or7 . tllez& t dzaaL d1
gpfy'ueu, su e- Ae/.21a;7a*.0t6,,4,,,tae
';,"_,,i
) / , d ' l^r h1-1.
)/h.'t-mttrtbA..*3,
o 7 . ct . . z t e n t , _ u " , * . ) . . "-i),
,n4
nu. ,
t",u,,.
gr,a"ua"
e*x
tutn
eartua
M/
ir_
J,'na
" -,E_ "
46atk q ta,c(. '/, /.5 s/ /rt,
JrtT o€.zx'.t'z
qt,,;t t, . z-- no'[)**l,r'!7'".-t'1'rv''r
Ary saa,vtstot,
J vl'-4tt|'Stct/r'r
? /4o/""
'Q"''a'%4) [email protected]
f ,'v!."-'n /
':l'u:)i:!':i"#:y:,,::: ,-:i:; 'in" '/ a ^ ' /ao ' - o ' " i ' , " r,
sL ,n/
o. ,-/
o t1 ,Lnl r9, tr',e
y a! o,-u
g d ,Jl.
L-n
.r
. ?
i
!'u'J,u;'1:"
n: a,* n/, ^r4.,
y ; 1o..,
,,ff/TJ:t;
;i.::;t f: ;.,I "i1,;',::,'i..j. :"s."':
l"u/,,/ cz!/LL/
?^/+?,./
',-
r+.)e/ra!/ad, o, ".*
I i
0L
4 ^:::n'
d /,, o7<o,
a,,,,, ; ;:";:;'
c",',"o
0., ," /o,
trr'J-
ot-.x
i"i^"_",tr.,7#T,..i.:1"x.",,"."
(i
)7 A,^7/tay,l"r,ra L./12 L.t.lz nl ' /tva.,'-L i4y,7, o/at^./.zLrr,,d-,,i4
otfi .1../4ad dila a-/.,t/tftnt k-hlpl,ned'.
fa
'i. 0t7. xterl./
uAtJ6, 6n/td/ n:1, 6n,1 ;1tn(,
+2 -/4),4!.1..r2("
/- o t r,,.a {e. -tp(,
",_
^
IL(
a:rt"yt:li.ffi
i!.t:";;;:7::1."i;:".{,:,i.'i:,_
:;e"';;;
i"
Z:r*;\ii',*T:i7':::
),,i':ii):i';
')
' v u / t an t r r - r .' ",i
.
*
y . . 1, . , . , J / ( . ( " .
"];!1i-"f."0'"'z
to)n"' dtt'o'",ed.4
, / ;l-r,L,,t3<{,',otc*.d.,
r.i,<,tr ,1*
//L dlfa ,\a/.,a4
"",.Eiir.:r"r'.a-ohntb
-4'tu14'.h.{a
r,t,1a(rk
doxan .,aa
,.,?.1:
t'::::q
i:
u,
,i
!,;r
L':y:
;::
:i: [,:r!;""
i ,{;;:
;
,..,.'y
.t,o+""i7."_.;,1_)' ;iT":;_: ;* .L p;
,u
ll,'"i ,out'+i,
fn *;S:;
o,""
".17""'
)J,i"^r'-o,f;.'
-.., z,-,r,.,..u.,.
i; ,' ,"
Y,i : : il,{ ""\7J:i:, !::;;,|. ::,";
-:::,?/,7: o::.
4i;;
;'t;:::;:{:":,*^.';q"*':;:';
..
;t,i_)
,.
,
,,
' /s/ (/an('t'/ aA/oy'h?
':,!
,I
,,f/:,:,y"1;:*r7,
"
r'":;/Y::
";:,#"; :; i?t"L;
..,;i,:;,,
i""'
: ;; ;y))"::Y"'
:'i,'it-!, ":'' :': ffr-.i,t^i t',1
1,i"",;*:;!:/!:iriix!,i"'"i,,:o{:'i
-lon
" * l r nJ f k
*r,f ,":,,1",,.,, 1r.,
y 2i,'{;,J'!;fi:h%t{'A
^l#,,L?
il;,.
,
aa
1r
A?
!,,
r.0 J1,
a 7 , v d t , a . u cL
, tn
..
laAd'\'n" !"
l".r/'p,t9ky/?
.1',r' 4." n.
i/,!, -..r
) .
,o.o").,s,_
z"t.,d,r't'
$; t"_..1
,
i:tlz l:,:*;'/;,r.!:i,;0"""7
H^:, ?x"J;l;-*'
o,Luru4. 1 n)c,'
<!6tal-tt !, t _t
ar QldL' A,xr.
r'-r
c c d ." ) . o t ' 4 . , .
:a/t,1"y'-r
n .1a,rq .r'e-t_.
4 . t . t " , . ") u , a . . , a i - t e
rc L.t i"y JLhe
? ,
Ar*/' ?n,
*',,c
4. td. t^. rt a,Lo,
,';,_{-
I.t d" '-,0-o,3.
'
lo r', [.0. t. o 1(r.
o lu,1a ntyui
:'
? ) , t t . i , n ,d , , , , - 1 , o u . t ' r . ' " . a , / . u t ^
t,,t. f
1,,Vo*
{,a.
ltt!,.V!!,ltu /,1/e,1, J<<: tLiit /l'n,rfr^ Ncfl.
+..,, *,-t,"
vt llortui/m
"L
t,"
. 1 ,'"':,Y:^l'l'
'4(:.4u:
".:
f
I
e r.t
r
,L^L 1.1 a/d1,L,44 r.nro
4*.?'tn'tr
ol b/latu 1-
? 6l9ctr"r
t,11.&/,-
2-^.a
*
.i<t':ls,1k .ad'(&."a!h
t', sV,t' i,,o//, a',y' 1i*,t "/ 1"(.a "
"-t,n"ir.
\-ro.;{ ) t. i,r,'tk
a. 1i
o . " - " . " . . , o - " .: .
Itt,jf.t)lin
t
..,
."
ft/,ll
dJ'
4at,,.n/thrC?//;./u
l ' ' d ",d' -'rtu. o/a o.'t.';tu
I
r|-,o,c "on. aa^
7. a cl.,n
.,- -
L . . d a ., - - . . . , t , - . a
a, _./.r'/.l
c::
t a ' r ' J ' ' - V . d < , r A .cl " - a , . , ' . <
f ..tr." j ; i ' 1 i l ; 1 "
rl::' \"
. 4- . r 't :l e, , "
.{o/:"f h ^! 'e 1./ ...+i.. !. I
:
.1,,
d"t
o. ,.,
.",,
,
.,1 .,
ti::t",:;,r;2!h:!",.u;^
*ryr:^;:'if"'F;.tr{;;,':"pf
'9'
r+'t9t sp"q,L" i/slja oo"L " tt;:/lliaz^,4>)
t1 lrrno'".n.L,a^.
1d.<.),/,
t, ^),.". , !1X ,J,.tot.n .n
,--h"1" D?{
ea /'tL,,taq
b) ar{f
u to.//11 ^Q.
.Lercbah
c/<,.on
at,$,/,r,ra
c/o,t;nduoh
!4,f:^
<3:
,xi*;:.r::.;;t;:**o
,#::";:2;:;!,!;::t#,,:,:,{#,;fr
"t
/::'
;,t1;
i:,;
itti'
"i
ffffi
l
i;
!.:;
irr [: r:; Z:;; l:: i':
,:L,ia:,!z:13;W:f.;,?&]f
,:1",,,f;1:2,",|;t?l^j;
'|,Yt:';r,}4,#-LI:*i:{:i,",:;;zl':nt:if
':" 'j;'r:!:,,;'.;:;;tr
r:!::
i":l:i:,r'".:v,
,"i:
;"";:;,
{,"J3:f
:.,:r:i;,",:,;*
!:i:"ff:;,:
,r:,:
:::
",
-;'q;n"J{i;r ii:/F:i,:fff;# /,",4o"
t
9n*Y[:;'i,:,1:i;iir:'-;::;:;i;';:lri;:",;"$
,fe,- )r_
t/:7, d", (j.
l),
L,
wni/'i:;*,?'i*,'i,'i!it#[#tfttii:r{:i&
"a,
y.*aq ,i",r,r. i';",-i)i,"''.'**
-'" "
'r "tr//t
)
;lo
n
Lo't gr/0,-o/t
('a: '.. '19 1 /
1'a'v
4.' (.P n- ,qr"4 r,, a.
o a
oo: "np'-l
V-7u,-ou,o
tf ',z"t n L c r / t(tvA-t dr e
l J
! 1a2/( :q, . / t) ."t A /aa.ao- " / ah^ c
. -4 h1t . /6. ... .:, 7 t1. t,,7 . ,. / .
o^ -a" 5 ,
".'/c ?.o;r, d',; "" )g/ en_r,.,t"
r;
)1,',1._^u"."":,"
^,i',:
"4": a&,2
I
)ytyaan
aql',< a/h
ho ano*/
.
,t+-
4
i.cr
1C
O
\
l",
\.
11
o
s
IItl
d.
\ - .
restourant'JANNET
BAGHI"02.05.2005
tl