close

Enter

Log in using OpenID

ALKĠNLER

embedDownload
2010–2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PERTEK MUSTAFA KEMAL LĠSESĠ 12 – FEN SINIFI KĠMYA DERSĠ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR.
ADI SOYADI : dersimiz.com
NO:
E) n in en küçük değeri 1 dir.
1. 2-pentin’e 1 mol H2O katılması sonucu oluşan ana ürün
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
A)
CH
CH3
CH2
CH2
CH3
CH3
OH
B)
CH2
Metil siklo bütan
I.
CH2
C
CH2
CH3
CH3
1- brom 2- metil
siklo hekzan
II.
OH
Br
O
C)
CH3
CH2
C
CH2
H3C
CH3
CH3
1, 3, 4 trimetil
siklo pentan
III.
CH3
OH
D)
CH2
C
CH
CH3
CH3
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin isimleri doğru
verilmiştir?
O
E)
CH2
C
CH3
CH2
CH3
A) Yalnız I
D) I ve III
2.
I. 1, 4 pentadien
II. 2, 3 dimetil büten
III. Siklo penten
7.
CH3
Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri CnH2n genel
formülüne uyar?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
CH3
C) I ve II
A)
B)
C)
D)
E)
H
II.
CH3
C
C
H
III.
CH3
C
C
CH3
C
C
H
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri amonyaklı ortamda
AgNO3 ile tepkime verir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
CH2
H2C
CH2
CH3
CH2
CH3
III.
CH3
CH
CH
CH3
2- metil 4- hekzin
5- metil 2- hekzin
5- metil 2- heptin
2- metil 4- oktin
2- metil 4- heptin
NK’da 2,24 lt. hacim kaplayan alkinin kütlesi 4 gr
olduğuna göre, bu alkinin molekül formülü nedir? (C :12, H : 1)
8.
A) C2H2
B) C3H4
ALKĠNLER
D) C5H8
E) C6H10
C) C4H6
CH3
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Genel formülü CnH2n olan bileşik ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
CH
maddesi çökelek oluşturuyor.
 Z ve Y maddeleri H2 g ile tepkime veriyor.
bileşiklerinden hangileri doymuş bir hidrokarbondur?
5.
CH2
 Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirilince Z
II.
A) Yalnız II
D) II ve III
C
9. Alkan, alken ve alkin olduğu bilinen X, Y ve Z maddeleri
sırasıyla;
4.
I.
C
bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı aşağıdakilerden
hangisidir?
3.
I.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Katılma tepkimesi verir.
Bromlu suyun rengini değiştirir.
Polimerleşme reaksiyonu verir.
Halkalı yapıda bulunur.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri aşağıda-kilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10.
Alkan
X
Y
Z
X
Y
Alken
Y
X
X
Z
Z
Alkin
Z
Z
Z
Y
X
Aşağıda verilen maddelerin
kaynama noktası en büyüktür?
hangisinin
2010–2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PERTEK MUSTAFA KEMAL LĠSESĠ 12 – FEN SINIFI KĠMYA DERSĠ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR.
ADI SOYADI : dersimiz.com
A) KCI B) H2O C) CO2
NO:
D) HF
C) CH2  CH3 etil
E) I2
D) CH2  CH  CH2 propen
1
2
3
4
E) CH  CH2 etenil
5
CH3  CH  CH  C  CH
11.
Yukarıdaki verilen hidrokarbonda numaralı karbon atomları
hangi tür hibritleşme yapmıştır?
1
sp3
sp
sp3
sp2
sp3
A)
B)
C)
D)
E)
2
sp2
sp2
sp
sp
sp2
3
sp3
sp2
sp2
sp
sp2
4
sp
sp3
sp2
sp2
sp
16.
Aşağıdakilerden hangisi m-dimetil benzen dir?
5
sp3
sp3
sp
sp
sp
12.
I. CH3  CH2  CH3  H2 
NH
3
II. CH3  C  C  H  AgNO3 

III. CH3  CH  CH2  HCI 
Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri
gerçekleşmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
bileşiğinin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
17.
A)
B)
C)
D)
E)
1,2 – diklor büten
1,2 – diklor siklobüten
1,2 – diklor 4 – büten
2,3 – diklor siklo 1 – büten
1,2 – diklor siklo 2 –büten
18.
CH3
I.
II.
H
H3C
C
13.
H3C
C
C
H
CH3
C2H5 NO2
CH3
C
CH2
CH2
Br
III.
CH3
CH
CH
Br
Br
CH3
C2H5 NO2
Yukarıdaki bileşiğin IUPAC isimlendirmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
1- brom 3, 3- dinitro 4, 4 di etil pentan
1- brom 4- etil 3, 3- dinitro pentan
1- brom 3, 3- dinitro 4- etil 4- metil heksan
2, 2- dimetil 3, 3- dinitro 5- brom pentan
3- etil 3 metil 4, 4- dinitro 6- brom
14.
I.
n – pentan
II. izopentan
III. neopentan
Yukarıda verilen maddelerin kapalı formülleri aynı olup
C5H12 dir.Bu bileşiklerin aynı ortamda kaynama noktası
küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanır?
A)
B)
C)
D)
E)
15.
I, II, III
II, I, III
III, II, I
III, I, II
I, III, II
Aşağıda verilen isimlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) CH2  CH2  CH3 n- propil
I
B) CH3  CH  CH3 izopropil
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin cis – trans
izomeri vardır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
19. Aşağıdaki molekül yapılı maddelerden hangisi-nin
moleküller arası çekim kuvveti en azdır? (N:14, O:16, F:19,
CI:35,5, Br:80)
A) N2
B) O2
C) F2
D) CI2
E) Br2
20.
1 – metil, 2 – etil propan
adlandırılması ( IUPAC ) nedir?
a)
2 – metil pentan
b)
3 – metil pentan
c)
2 – etil bütan
d)
3 – etil bütan
e)
1 – metil pentan
bileşiğinin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(A
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
)
(B
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
)
(B
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
(B
)
)
(C
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
)
(D
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
)
(E
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
)
11
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
.
(A
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
(A
)
)
(C
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
(C
)
)
(D
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
(D
)
)
genel
(E
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
(E
)
)
2010–2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PERTEK MUSTAFA KEMAL LĠSESĠ 12 – FEN SINIFI KĠMYA DERSĠ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR.
ADI SOYADI : dersimiz.com
(A (B (C (D (E
8.
18 (A
(A
(B
(C
(D
(E
(A
9.
)
)
)
)
)
19
)
.
(B
(C
(D
(E
(A
)
)
)
)
)
)
10. (A
20
.
NOT
:) Her )soru 5) puandır.
Süre
)
) 30 dk.dır.
)
.
.
NO:
(B (C (D (E
(B
(C
(D
(E
)
)
)
)
(B
(C
(D
(E
)
)
)
)
) Başarılar……..
)
)
)
Serhat ÇİFTÇİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content