close

Enter

Log in using OpenID

Aselsan - Şeker Yatırım

embedDownload
4Ç13 Sonuçları
Savunma Sanayi Sektörü
06 Mart 2014
Aselsan
Beklentilerin üzerinde
sonuçlar…
AL
Hedef Fiyat: 10.50 TL
Burak Demirbilek
Analist
[email protected]
4Ç13’de beklentilerin üzerinde 110mn TL net
kar açıkladı - Aselsan 4Ç13’de net karını 4Ç12’ye
göre %69 bir önceki çeyreğe göre üç kat artırarak
110 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirketin
açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan
20 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 29
milyon TL’nin oldukça üzerinde gelmiştir. Şirketin
4Ç13’de artan siparişler ve kurun TL karşısında
değer kazanmasına paralel beklentilerin üzerinde
artan net satış gelirleri, düşen maliyetler buna ek
olarak 4Ç13’de kaydedilen 45 milyon TL
ertelenmiş vergi geliri (4Ç12: 27mn TL), net kar
rakamının beklentilerin üzerinde gelmesinde en
büyük etken oldu.
Net satış gelirleri beklentileri aştı – Aselsan’ın
net satış gelirleri Dolar ve Euro’nun TL karşısında
değer kazanması ve artan siparişlere bağlı olarak
4Ç13’de geçen yılın aynı dönemine göre %49 bir
önceki çeyreğe göre %57 artışla 727 milyon TL
seviyesine yükselmiştir. Net satış gelirleri 505
milyon TL beklentimiz ve 534 milyon TL olan
piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelmiştir.
Aselsan bu satış gelirlerinin 625 milyon TL’lik
kısmını yurt içi (yıllık %55, çeyreklik %65 artışla)
satışlardan elde ederken, geri kalan 102 milyon
TL’lik tutarı yurt dışına (yıllık %18, çeyreklik %24
artış) yapmış olduğu teslimatlardan elde etmiştir.
Toplam sipariş tutarı 3.7 milyar dolar
seviyesinde– Aselsan’ın 2013 yıl sonu itibariyle
yaklaşık 3.7 milyar dolar tutarında uzun vadeli
siparişi mevcut olup, bu siparişler 2020 yılına
kadarki dönemi kapsamaktadır.
Şirket 2013
yılında yaklaşık 825 milyon dolar yeni sipariş
almıştır. Şirketin toplam siparişlerinin +12’si yurt
dışı geri kalan %88’si ise yurt içi siparişlerden
oluşmaktadır. 2013 yılı itibariyle şirketin KKO %97
(2012: %95) seviyesinde gerçekleşmiştir.
TL
8,32
63.445
2,2074
Fiyat
BIST 100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
Bloom berg/Reuters Kodu:
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
US$
3,77
28.742
11,63
6,34
6,94
3,33
ASELS.TI / ASELS.IS
500,0
(TL Mn)
4.160
582
Piyasa Değeri:
Halka Açık PD:
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST 100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacm i (TL Mn):
Ort. İşlem Hacm i (US$ Mn):
S1A
4,3
6,3
2,6
10,31
5,34
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BİST 100)
0,75
0,41
0,30
Ortaklık Yapısı
TSK Güçlendirme Vakfı
Diğer
Halka Açık
%
84,6
0,1
15,3
Toplam
(US$ Mn)
1.885
264
S1Y
-21,1
-35,7
0,8
100,0
14,0
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2011
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Net Satışlar (TL Mn)
Net Kar (TL Mn)
Hisse Başına Kar (TL)
25,88
4,08
15,21
2,94
1.502
161
0,68
2012
13,58
3,29
16,42
2,70
1.633
306
0,61
Şeker Yatırım Araştırma
2013
17,47
2,58
10,12
2,03
2.171
238
0,48
2014T
2015T
10,66
2,32
8,83
1,72
2.562
390
0,78
9,46
2,20
7,41
1,50
2.947
440
0,88
2,0
0,0
12-12 2-13 4-13
6-13
Hisse Fiyatı (TL)
8-13 10-13 12-13 2-14
BIST 100 Rel.
YB
-3,7
-7,1
2,9
06 Mart 2014
FAVÖK 4Ç13’de 144 milyon TL ile yıllık bazda %136, bir önceki çeyreğe göre ise %33
artış göstermiştir. Özellikle 4Ç13’de artan net satış gelirleri, düşen satış
maliyetleri ve faaliyet giderleri FAVÖK rakamını ve net karlılığı desteklemiştir.
Şirketin açıklamış olduğu FAVÖK rakamı beklentimiz olan 98 milyon TL ve piyasa
beklentisi olan 105 milyon TL’nin üzerinde gelmiştir. Aynı zamanda 4Ç12’de %21.6
ve %12.5 olan Brüt ve FAVÖK marjı 4Ç13’de %25.5 (3Ç13:%27.8) ve %19.9
(3Ç13:%23.5) seviyesine yükselmiştir.
Şirket ile ilgili tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz – Aselsan, 2014 yılında net satış
geliri büyümesinin TL bazında %15-17 (Şeker T: %18) olmasını beklerken FAVÖK
marjının %18-20 (Şeker T: %19.5) seviyesinde gerçekleşmesini hedeflemektedir.
Şirket 2014 yılında toplam yatırım harcamasının 175 milyon TL seviyesinde olmasını
beklerken, Ar-Ge harcamalarının konsolide satışlara oranının %6 seviyesinde
olmasını planlamaktadır. Şirketin beklentilerimizin üzerinde gelen finansalları
sonrası şirket için daha önce 8.40 TL seviyesinde bulunan hedef hisse fiyatımızı
10.50 TL seviyesine revize ediyoruz. Hedef hisse fiyatımızın cari hisse fiyatına
göre %26 prim potansiyeli taşıması nedeniyle daha önce TUT olan önerimizi AL’a
revize ediyoruz. Şirketin ayrıca, ortaklarına hisse başına brüt %5 (0,05 TL) nakit kar
payının 30.05.2014 tarihinden itibaren dağıtılmasını, 31.03.2014 tarihindeki genel
kurulun onayına sunacağını da not edelim.
Tablo 1: Finansallar (4Ç13)
Milyon TL
2012
2013
Yıllık
4Ç12
4Ç13
Yıllık
3Ç13
Çeyreklik
Satış Gelirleri
1.633
2.171
33,0%
489
727
48,8%
462
57,3%
40,3%
76,2%
129
44,5%
Brüt Kar
398
559
Brüt Kar Marjı
24,4%
25,7%
Operasyonel Kar
200
353
12,3%
16,3%
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
Savunma Sanayi Sektörü | Aselsan
269
436
16,4%
20,1%
306
238
18,8%
11,0%
76,4%
62,3%
-22,3%
105
186
21,6%
25,5%
43
123
8,9%
16,9%
61
144
12,5%
19,9%
65
110
13,4%
15,2%
27,8%
183,5%
88
40,4%
19,0%
136,0%
108
33,1%
23,5%
68,6%
28
296,2%
6,0%
Sayfa |1
06 Mart 2014
Tablo 2: Temel Finansallar
BİLANÇO (TL Mn)
2010
2011
2012
2013
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
272
107
373
308
601
1.095
534
172
298
275
179
933
662
298
420
524
372
1.048
742
373
844
756
104
1.190
12
25
101
44
(72)
14
Toplam Aktifler
2.756
2.392
3.324
4.008
21
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
40
1.268
514
91
1.912
844
125
822
265
161
1.373
1.019
114
1.168
481
296
2.058
1.266
173
1.286
543
393
2.395
1.612
52
10
(25)
583
16
27
Toplam Pasifler
2.756
2.392
3.324
4.008
21
GELİR TABLOSU (TL Mn)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı/(Zararı)
Net Diğer Gelir/Gid.
Finansman Gelir/Gid.(-)
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
2010
1.212
905
308
129
179
4
16
-
2011
1.502
1.106
396
164
232
3
(110)
-
2012
1.633
1.235
398
198
200
62
4
-
2013
%Değ
2.171
1.613
559
206
353
(178)
(38)
-
33
31
40
4
76
A.D.
A.D.
A.D.
Vergi Öncesi Kar
Vergi
199
(28)
124
(36)
270
(37)
147
(91)
A.D.
A.D.
Net Kar(Zarar)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
227
(0)
227
160
(0)
161
307
1
306
239
0
238
(22)
A.D.
(22,3)
Kaynak: Şeker Yatırım
Tablo 3: Temel Finansal Rasyolar
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
T.Fin. Borçlar/Özsermaye
2010
2011
2012
2013
30,1%
8,7%
25,4%
18,7%
18,3%
17,0%
17,2%
6,2%
26,4%
10,7%
19,3%
13,7%
26,9%
10,7%
24,4%
18,8%
16,4%
25,7%
16,5%
6,0%
25,7%
11,0%
20,1%
21,9%
Kaynak: Şeker Yatırım
Savunma Sanayi Sektörü | Aselsan
Sayfa |2
06 Mart 2014
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34330 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Savunma Sanayi Sektörü | Aselsan
Sayfa |3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
764 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content