close

Enter

Log in using OpenID

DERS BĐLGĐLERĐ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finans

embedDownload
DERS BĐLGĐLERĐ
Ders
Finans Mühendisliğinin Đlkeleri
Kodu
Yarıyıl
FE 507
2
T+U Saat
Kredi
AKTS
3
10
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Đngilizce
Dersin Seviyesi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gazanfer Ünal
Dersi Verenler
Tolgahan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Portfolyo teorisi, risk ölçümlemesi ve finansal varlık yönetimi
konularında teorik ve uygulamalı yetkinliğe ulaşmak
Risk ölçümlemesi; varyans ve kovaryans analiz ve tahminleri; aktif ve
Dersin Đçeriği
pasif portfolyo stratejileri; Markowitz portfolyo teorisi; ve ‘efficient
frontier’ konsepti.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Risk ölçümlerinin kavranması
Program
Öğrenme
Çıktıları
3,4,6
Dinamik portfolyo yönetiminin anlaşılması ve
uygulanması
3,4,6
Kovaryans tahmin methodları ve kovaryans
matrix uygulamalarının işlenmesi
3,4,6
Markowitz portfolyo teorisi ve efficient frontier
konseptinin detaylı incelemesi
3,4,6
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ön Hazırlık
Giriş
Finansal yatırım konseptlerinin gözden geçirilmesi
Kovaryans tahmin methodları
Pasif portfolio stratejileri
Risk yönetimi
Minimum tracking error portfolyosu yaratılması
Global minimum varyans efficient frontier
Midterm
Capital market line ve Markowtiz portfolio teorisi
10
Kovaryans matrix tahmin methodları uygulamaları
11
Örneklem kovaryansı, ‘single inde’, sabit korelasyon
12
Kovaryans efficient methodların frontier üzerindeki etkilerinin ölçümü
13
Dinamik varlık yönetimi ve Markowtiz efficient frontier
14
Gözden geçirme: yazılım uygulamaları
15
Gözden geçirme: yazılım uygulamaları
16
Final
KAYNAKLAR
Ders Notu
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Edwin J. Elton, Martin J.
Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDĐRME SĐSTEMĐ
YARIYIL ĐÇĐ ÇALIŞMALARI
SIRA
Ara Sınav
KATKI YÜZDESĐ
1
75
10
25
Kısa Sınav
Ödev
100
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
100
Toplam
DERS KATEGORĐSĐ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSĐN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
Đktisat, Finans, Đstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve
becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları takip
eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek bilimsel
makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
X
X
3
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan
problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
X
4
Đş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile farklılık ve
yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması beklenir.
X
5
Đngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar.
6
Đlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini
ileri düzeyde kullanır
X
X
AKTS / ĐŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
Đş Yükü
(Saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Ara Sınav
16
5
80
1
20
20
10
6
60
1
40
40
Kısa Sınav
Ödev
Final
Toplam Đş Yükü
Toplam Đş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
248
9,92
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content