close

Enter

Log in using OpenID

972 - İstanbul Teknik Üniversitesi

embedDownload
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ: 13.06.2013
TOPLANTI SAYISI: 972
13.06.2013/972
2- Araş.Gör.Dr.Mete Başar BAYPINAR’ın, Macaristan/Pecs Üniversitesi, İşletme ve
İktisat Fakültesi, İktisat ve Bölgesel Çalışmalar Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Attila VARGA
tarafından AB 7.Çerçeve Programı kapsamında yürütülmekte olan Avrupa Birliği Bilim ve
Teknoloji Politikasının bölgesel gelişme üzerindeki etkilerini inceleyen SEARCH (Sharing
Knowledge Assets: Interregionaly Cohesive Neighbourhoods) (no:266834) araştırma projesinde
“GMR Etki Analizi Modelinin Türkiye Örneğinde Uygulanması” amaçlı bir çalışmada doktora
sonrası araştırmacı olarak görev almak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca,
01.07.2013-31.01.2014 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırma
Bursu kapsamında Fakülteye mali külfet yüklemeksizin maaşlı-izinli olarak Macaristan’da
görevlendirilmesine ilişkin Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 05.06.2013 günlü,
296 sayılı yazı görüşüldü, uygun bulundu ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
arzına karar verildi.
3- 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma
Görevlisi kadrosunda olup, aynı sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca İşletme Fakültesi,
İşletme Mühendisliği Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı’nda görevlendirilen
ve Marmara Üniversitesi İktisat doktora öğrencisi olan Umut GÜNDÜZ’ün, University of
London, Royal Holloway, School of Management/İngiltere’de Visiting Scholar olarak çalışmak
ve adıgeçen Üniversitede görevli Dr.Gül Berna ÖZCAN danışmanlığında üzerinde çalışmakta
oldukları 2 adet makaleyi bitirmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, yol
masrafları (gidiş-dönüş uçak ile) “Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışı Araştırmaları İçin Yol
Masraflarını Destekleme Programı” kapsamında Üniversitemiz Döner Sermaye Rektörlük
Payından karşılanarak 06 Haziran 2013- 08 Temmuz 2013 tarihleri arasında maaşlı–izinli olarak
İngiltere’de görevlendirilmesine ilişkin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nden alınan
05.06.2013 günlü, 673 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
4- Üniversitemiz ile Delft Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan ve YÖK tarafından
onaylanan ortak doktora eğitimi protokolü uyarınca Hollanda/Delft Teknoloji Üniversitesi’nde
doktorası ile ilgili deneysel çalışmalar yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca,
01 Kasım 2010-01 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hollanda’da görevlendirilen Araş.Gör.Hale
ÖZGÜN’ün, doktora çalışmalarına devam etmek üzere aynı sayılı Kanun maddesi uyarınca,
Hollanda’daki görev süresinin 01 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 6 ay süre ile Fakülteye mali
külfet yüklemeksizin maaşlı-izinli olarak uzatılmasına ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığı’ndan
alınan 15.05.2013 günlü, 671 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
13.06.2013/972
5- Uzman Fatih BİLDİK’in, 11-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında The International
Union of Pure and Applied Chemistry tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan “IUPAC World
Chemistry Congress 2013” adlı kongrede sunum yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun
39.maddesi uyarınca, kongreye katılım ücretinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Bütçesinden karşılanarak belirtilen tarihler arasında görevlendirilmesine ilişkin
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınan 06.06.2013 günlü, 687 sayılı yazı
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
6- 2012-2013 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında almış olduğu 20956 CRN’li
UZB362E kodlu Compressible Aerodynamics dersinin 1. ve 2. vize ile final notlarının yeniden
incelenmesine ilişkin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü 110070050
numaralı öğrencisi Mehmet Can YARIMCA’dan alınan 10.06.2013 günlü dilekçe görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN
Prof.Dr.Fırat Oğuz EDİS
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR’den
oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyon tarafından derse ait başarı notunun
“İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 17.maddesinin 1.paragrafı uyarınca
belirlenip belirlenmediğinin açıklığa kavuşturulmasına, bu şekilde yapılmışsa adıgeçen
öğrencinin durumunun bağıl not değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki veriler çerçevesinde
değerlendirilmesine karar verildi.
Bağıl Not Değerlendirmesi
İçin Gerekli Veriler
1. Derse yazılan öğrenci sayısı
2. Vize alan öğrenci sayısı
3. Sınıfın ham not (100 üzerinden ve
tüm yıliçi ve yılsonu faaliyetlerinin
değerlendirilmesi ile belirlenen not ortalaması)
4. En düşük ham not
5. En yüksek ham not
6. FF alan öğrencilerin ham not sınırı
7. Sınıf ortalaması (VF hariç ve 4.00 üzerinden)
8. Notların yüzde olarak dağılımı
7- Çeşitli Öğrenci Etkinliklerinde “İTÜ’nün Temsil Edilmesi ve Öğrencilerin
Görevlendirilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Öğrenci Dekanlığı’ndan alınan yazılar
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; ekli listede isimleri belirtilen lisans öğrencilerinin
hizalarında belirtildiği şekilde görevli/izinli sayılmalarının uygun olduğuna karar verildi.
13.06.2013/972
8- Nisan 2012 döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr.İhsan BATMAZ’ın
25 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavında Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı tarafından asıl jüri üyesi olarak görevlendirilmiş bulunan Prof.Dr.Cem
SORUŞBAY’ın 25-26 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan “2nd International CTI
Conference: Commercial Vehicles Turkey 2013” adlı uluslararası konferansta başkan olarak
görev alması nedeniyle belirtilen tarihte yapılacak olan doçentlik sözlü sınavına
katılamayacağına ilişkin Makina Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 07.06.2013 günlü, 2317 sayılı
yazı görüşüldü, uygun bulundu ve gereği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına karar
verildi.
9- Araş.Gör.Onur PUSULUK’un, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, İngiltere’de
görevlendirilmesine ilişkin Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 10.06.2013 günlü,
1291 sayılı yazı görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adıgeçen’in, İngiltere/Oxford Üniversitesi, Fizik Bölümü,
Atom ve Lazer Fiziği Alt Bölümü’nde Teorik Kuantum Optik Profesörü Vlatko VEDRAL’in
danışmanlığında bilimsel araştırmalar yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca,
TÜBİTAK 2214 Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında 13.10.2013-13.10.2014 tarihleri
arasında 12 ay süre ile maaşlı-izinli olarak İngiltere’de görevlendirilmesinin uygun olduğuna
karar verildi.
10- Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Bilişim Enstitüsü II.öğretim programlarında,
2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerden alınacak kredi başına ücretler ile ilgili Enstitü
Müdürlüklerinden alınan yazılar ve ekleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarında öğretime devam eden ve öğrenime başlayacak olan öğrencilerden kredi başına
aşağıdaki tabloda belirtilen ücretlerin alınması, öğretim üyelerine 2914 sayılı Yüksek Öğretim
Personel Kanunun 11. maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve
3843 sayılı Kanunun 10. maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 Sayılı Kanunun
11. Maddesinin 4. fıkrasında akademik unvanları itibariyle öngörülen ek ders ücretinin on
katının, sınav ücretinin beş katının bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders
ve sınav ücreti olarak ödenmesi uygun bulunarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına karar verildi.
Enstitüler
Tezsiz Yüksek Lisans Programının Adı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Yönetimi
Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri
İnşaat Projelendirme Yönetimi
Yöneticiler İçin İşletme (Executive MBA)
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Müzik
*Turizm Tasarımı ve Yönetimi
Bilgi Teknolojileri
İnşaat Yönetiminde Bilişim
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Toplam Kredi ve
Kredi
Başına Alınacak
Ücret
36 x 530.-TL.
36 x 240.-TL.
36 x 430.-TL.
42 x 650.-TL.
42 x 500.-TL.
36 x 380.-TL.
42 x 260.-TL.
45 x 350.-TL.
42 x 400.-TL.
*Program 10 öğrenci kazanıp kesin kayıt yaptırdığı taktirde açılacaktır.
Toplam Ücret
19.080.- TL.
8.640.-TL.
15.480.-TL.
27.300.-TL.
21.000-TL.
13.680.-TL.
10.920.-TL.
15.750.-TL.
16.800.-TL.
13.06.2013/972
11- İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Güdümlü Proje Desteği
Programı kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği tarafından sunulacak olan “Çelik Ar-Ge ve
İnovasyon Merkezi Projesi” başlıklı projede Üniversitemizin ortak olarak yer alması, proje
kapsamında Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin
Üniversitemiz Rektörü veya Rektör adına araştırma çalışmalarıyla ilgili Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet Sabri ÇELİK olması uygun bulundu.
12- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İbrahim ÖZKOL’un, 19-22 Temmuz 2013
tarihlerinde Rusya/Moskova’da düzenlenecek olan “2013 4th International Conference on
Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2013)” adlı sempozyumda bildiri sunmak
üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, yolluk (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiye
(%50 arttırımlı) ve konaklama masrafları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak kendisine
5.000.-TL avans verilmesi ve 18-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Rusya’da görevlendirilmesi
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content