close

Enter

Log in using OpenID

25 haziran 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Yrd.
Avukat
Sema
AKSOY
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
KONU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, …………'ın Baromuz
Türkiye Barolar Birliği'nin …… Esas , …… Karar sayılı …… tarihli
levhasından silinmesine yönelik
kararına uyularak ,
………… gün ve …………
sayılı karara itirazına ilişkin Adalet 1- ……ın aidat borcunun 17.10.1996 - 07.02.1999 tarihleri arasındaki
dönem için geçerli olduğunun kabulüne,
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
2 - Türkiye Barolar Birliği'nin yukarıda açıklanan kararında belirtildiği
Müdürlüğü'nün …………gün ve
…… sayılı kararı doğrultusunda üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 11. maddesine göre Avukatlıkla
birleşmeyen işlerden biri ile iştigal ettiği , bu tarih itibariyle avukatlığa
alınan TBB Yönetim
kabulde engel halin doğduğu anlaşılmakla ilgilinin Avukatlık
Kurulu'nun……… tarih, …… Esas
Kanunu'nun 72/a maddesi uyarınca Baro levhasından silinmesine,
ve…… Karar sayılı kararını bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
…………
1
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
KARAR
ÖZETİ
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
2
Günü: 25/06/2014
Avukat …………'nın Baromuz
levhasında kayıtlı ofis adresinde
tutulan 09.06.2014 tarihli tutanağın
ve sicil dosyasının incelenmesi.
AVUKAT ………………
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1- Baromuz personeli tarafından düzenlenen 17.06.2014 tarihli tutanakta
Avukat …………'nın büro adresi olarak kayıtlarımızda görünen
………… adresine gidildiği, kapının ana giriş kapısındaki zillerin ve
bir kısım binaya ait fotoğrafların çekildiği, bağımsız bölüm girişinde
"satılık" ibaresi yazılı bir yazı bulunduğu ve dairede kimsenin olmadığı,
aynı binanın 17 numaralı bağımsız bölüm sahibi ………….’ın Avukat
…………'nın taşındığı yönünde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
2 - İlgilinin baromuz levhasında bulunan sabit ve GSM telefonlarından
arandığı ancak hiçbirisinden ulaşılamadığı anlaşılmakla, Avukat
…………'nın Avukatlık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca Baromuz
levhasından silinme ihtimaline binaen , Aynı kanunun 71. maddesi
doğrultusunda yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek
üzere ………… tarihinde saat 16:30'a çağrılmasına, tebligatın Baromuz
kayıtlarındaki büro ve ev adreslerine yapılmasına,
3 - İlgili hakkında ………… tarafından verilen dilekçede cezaevinde
olduğu belirtildiğinden, ayrıca Adalet Bakanlığı'na konu hakkında yazılı
başvuruda bulunulmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
3
Günü: 25/06/2014
Yönetim Kurulumuz tarafından ………… tarihinde verilen …… sayısı
ile verilen karar doğrultusunda Avukat …………'a Sincan …………
Mahkemesi'nin ………… gün ve ………… Esas, ………… Karar
sayılı kesinleşmiş kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na
yaptığı başvuruya ilişkin olumlu ya da olumsuz karar sunması için
Sincan………… Mahkemesi'nin ………… 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına kadar süre verildiği ,
gün ve ………… Esas, ………… Karar sayılı 1 - Bu kararın ………… tarih ………… giden evrak sayılı yazı ile
kararı ve Yargıtay …………Ceza
24.03.2014 tarihinde bizzat Avukat …………'a tebliğ edildiği,
Dairesi'nin ………… gün ve ………… Esas, 2 - Yapılan tebligata rağmen bugüne kadar Avukat …………
………… Karar sayılı ilamı
tarafından Baromuz levhasından silinmeyi gerektiren kesinleşmiş
doğrultusunda, Avukatlık Kanunu'nun mahkeme kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış
5/a, 72/a ve 74. maddeleri uyarınca olduğu başvurunun kabul edildiğine dair yazılı bir belge sunulmadığı
Baromuz levhasındaki kaydının
anlaşılmıştır.
silinmesi ihtimaline binaen
Yukarıda açıklanan nedenler ve Avukat ………… hakkında resmi
25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu
belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb tüzel kişiliklerinin
toplantısında davet edilmiş olup,
araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından
dosyasının incelenmesi, gereğinin
mahkumiyetine dair verilen Sincan…… Mahkemesi'nin…… gün ve
düşünülmesi.
…… Esas, …… Karar sayılı kararı kesinleşmiş olduğundan, Avukat
………… 'un Avukatlık Kanunu'nun 5/a, 72/a maddeleri uyarınca
Baromuz levhasından aynı kanunun 74. maddesi uyarınca bir daha
yazılmamak üzere silinmesine ve ruhsatının geri alınarak iptal
edilmesine, kararın ilgiliye, UYAP'a işlenmek üzere Adalet Bakanlığı'na
ve diğer birimlere yazılı olarak tebliğine,
AVUKAT …………
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
4
61524
5
6
Günü: 25/06/2014
AVUKAT MEHMET SAVAŞ
ÖZDAĞ
TÜKETİCİ HAKLARI KURULU
61512
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Mehmet Savaş Özdağ'ın,
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı
Ahmet İyimaya'dan alınan "İnsan
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından hazırlanan "İnsan Zararları İhtisas
Zararları İhtisas Mahkemelerine
Mahkemelerine İlişkin Kanun Teklifi" hakkındaki raporun Avukat Sema
İlişkin Kanun Teklifi" hakkında
Güleç Uçakhan'a tevdiine, akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
hazırlanan Yasa İzleme Enstitüsü
Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sunulmasına,
raporunu sunan dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu’nun, …………
Tüketici Hakem Heyeti'nin hakem
………… Kaymakamlığı'nın 13.06.2014 tarihli yazısı ile Tüketici
heyetinde görevli dernek temsilcisi
Avukat ………… hakkındaki başvurusu Hakları Kurulu görüşü doğrultusunda Avukat ………… hakkında
re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
doğrultusunda hazırlamış olduğu
raporun değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu Başkanı
Avukat Nehir Miray Bedük'ün,
Ankara 6. Tüketici Mahkemesi
Talebin kabulü ile, Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif
Hakimi Mehmet Akif Tutumlu'nun,
Tutumlu'nun, Terazi Aylık Dergisinin Haziran 2014 tarihli sayısında
Terazi Aylık Dergisinin Haziran 2014
yayınlanan "Tüketici Hakem Heyetlerinde Vekalet Ücretine
tarihli sayısında yayınlanan "Tüketici
Hükmedilmemesi Sorunu" konulu makalesinin Ankara 'da mevcut il ve
Hakem Heyetlerinde Vekalet
ilçe tüketici hakem heyetlerine Baromuz ön yazısı ile birlikte
Ücretine Hükmedilmemesi Sorunu"
gönderilmesine,
konulu makalesinin il ve ilçe tüketici
hakem heyetlerine gönderilmesi
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
7
8
9
61394
60850
61438
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Günü: 25/06/2014
Avukat Pınar Aksoy Gülaslan'ın,
Sağlık Hukuku Kurulu tarafından
15.07.2014 tarihinde düzenlenecek
olan "Tütün Kontrolü: Neden?
Nasıl?" başlıklı panele ilişkin
taleplerini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Talebin kabulü ile 15.07.2014 tarihinde "Tütün Kontrolü: Neden?
Nasıl?" başlıklı panelin düzenlenmesine, konuşmacıların kurumlarına
izin yazısı yazılmasına, gerekli işlemlerin yapılmasına,
AVUKAT TÜLAY ÇELİKYÜREK
Avukat Tülay Çelikyürek'in Kadın
Hakları Merkezi'ne ait taleplerini
içeren 17.06.2014 kayıt tarihli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
1 - TÜBAKKOM 12.Dönem 2. Genel Üye toplantısında alındığı
bildirilen karar doğrultusunda, Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin
2012/662 Esasına kayıtlı davanın 26.06.2014 tarihinde yapılacak olan
duruşmasına Kadın Hakları Merkezi'nden iki üyenin katılmasına, yol
masraflarının Baromuz tarafından karşılanmasına,
2 - Dilekçedeki diğer talepler yönünden koordinatör Yönetim Kurulu
Üyesi Avukat Hatice Korkmaz'a yetki verilmesine,
AVUKAT ÇAĞLAR ALTUN
Avukat Çağlar Altun'un, Hava ve
Uzay Hukuku Kurulu'nca 04.07.2014
tarihinde düzenlenecek olan
"Havaalanı Mania Hukuku" konulu
atölye çalışmasına ilişkin taleplerini
içeren dilekçesinin değerlendirilmesi.
1. 04.07.2014 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında "Havaalanı Mania
Hukuku" konulu atölye çalışması için Ankara Barosu binasında bir
dershanenin tahsisine,
2- Atölye çalışmasının web sayfası ve panolarda duyurulmasına,
AVUKAT PINAR AKSOY
GÜLASLAN
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
10
61523
11
12
60838
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Günü: 25/06/2014
Kamu Avukatları Kurulu Başkanı
Avukat Şerife Özkul Elibol'un
28.06.2014 tarihinde İstanbul Barosu
tarafından yapılacak olan "Kamuda
İlgilinin paneli dinleyici olarak takip edeceği anlaşıldığından, talebin
AVUKAT ŞERİFE ÖZKUL ELİBOL Çalışan Avukatların Sorunları ve
reddine,
Çözüm Önerileri" isimli panele
katılmak üzere yol masraflarının
karşılanması talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji
Derneği ve Yenimahalle Belediyesi
tarafından hayata geçirilecek olan
"Suskunluğun Çığlığı" projesi
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Konuya ilişkin Avukat Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine,
kapsamında Baromuzla imzalanması
düşünülen işbirliği protokolüne ilişkin
Hukuk Müşavirliği görüşünün
değerlendirilmesi.
Pir Sultan Abdal Derneği Genel
Merkezi'nin 27.06.2014 tarihinde
Avukat Rahmi Magat Konferans Salonu'nun 27.06.2014 tarihinde 14:00düzenlenecek olan Sivas Madımak
17:00 saatleri arasında Pir Sultan Abdal Derneği Genel Merkezi'ne
PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ
Katliamı'nın 21. yılı anma etkinlikleri
250,00.TL+KDV bedel ile tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda
için Avukat Rahmi Magat konferans
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
salonunun tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
13
60249
Günü: 25/06/2014
STJ. AV. SEVAL TUĞÇE
KARABABA
14
………………
15
RE'SEN
16
61301
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Stajyer Avukat Seval Tuğçe
Karababa'nın, stajının kalan
bölümüne İstanbul Barosu'nda devam İlgilinin var ise iadesi gereken staj kaydiyesi miktarının hesaplanarak
edecek olması sebebiyle, yatırmış
iade edilmesi için Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
olduğu staj kaydiyesi bedelinin
verilmesine,
iadesini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
18.06.2014 tarihinden bu yana işyerine gelmeyen ve bu durumu
tutanaklarla sabit olan; ayrıca iş arkadaşları hakkında gerçek dışı itham
İktisadi İşletme bünyesinde …… olarak ve istinatlarda bulunarak işyeri huzurunu bozduğu görülen
görev yapan ………… 'nin iş akdinin
…………'nin savunmasının alınarak, iş akdinin durumunun
feshedilmesi hususunun görüşülmesi. değerlendirilmesine, savunmasının alınması ile ilgili hususun yazılı
ihtarname ile Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanarak gereğinin
yapılmasına,
Ankara Tüketici Mahkemelerinin
yoğunluğu ve mahkemeler tarafından Tüketici mahkemelerindeki yargılamanın, adil yargılanma ilkesine
verilen duruşma tarihlerinin 2015
uygun bir şekilde yürütülmesini teminen (makul sürede yargılama ...) bir
yılına sarkması sebebiyle Baromuzca rapor hazırlanarak HSYK ve Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru
girişimlerde bulunulması hususunun yapılmasına, bu konuda Tüketici Hakları Kurulu'na görev verilmesine,
görüşülmesi.
Baromuz Disiplin Kurulu üyesi Avukat Şule Mutlu'nun istifası ile ilgili
Avukat Şule Mutlu'nun, Disiplin
olarak bilgi edinildi, Altındağ İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Ankara
Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
Barosu 62. Olağan Genel Kurulu sonucuna ilişkin yazısında bildirilen
olduğu görevinden istifasını bildiren disiplin kurulu birinci yedek üyesinin toplantıya davet edilmesi için
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuz Disiplin Kurulu'na, ilgiliye ve Türkiye Barolar Birliği’ne yazılı
bilgi verilmesine,
AVUKAT ŞULE MUTLU
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
17
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
18
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
19
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
20
…………'ın
Avukat …… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi.
Avukat …… 'ın Avukat …… hakkındaki
Avukat …… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
……'ın
Avukat …… hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1651
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ……'in tevkil yetkisi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/211
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat …… 'ün tevkil yetkisi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2010/2646
sayılı dosyasında talepçi L.Y.
hakkında fon payı kesintisinin
taksitlendirilmesi hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1371
sayılı dosyasında talepçi F.T. 'in Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
ADLİ YARDIM
21
ADLİ YARDIM
22
ADLİ YARDIM
23
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat …… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …… tarafından Ankara …… Mahkemesi'nin …… Esas sayılı
dosyası ile ilgili olarak Avukat ……'a verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Avukat …… tarafından Ankara Batı Adliyesi …… Mahkemesi ……
Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat …… 'e verilen yetki
belgesinin onaylanmasına ve tebdir nafakasının icraya konulması için
Avukat …… 'e ek yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2010/2646 sayılı dosyasında talepçi L.Y.’ın
talebinin kabulü ile Adli Yardım fon payı kesintisi olan 1.350,00.TL.'nin
dört eşit taksitle ödenmek üzere taksitlendirilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1371 sayılı dosyasında talepçi F.T.
tarafından yapılan itirazın ekonomik yarar yokluğundan istişaren
reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
24
ADLİ YARDIM
25
ADLİ YARDIM
26
Adli Yardım Merkezinin 2014/1438
sayılı dosyasında talepçi Ş.Y.'ın Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/658
sayılı dosyasında talepçi H.R.B.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/323
sayılı dosyasında talepçi S.D.
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
ADLİ YARDIM
27
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/658 sayılı dosyasında talepçi H.R.B.’in
ekonomik durumuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
anlaşıldığından, hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/323 sayılı dosyasında talepçi S.D.
hakkında haksız davranış sebebiyle atanan avukatın istifasına neden
olduğu gözetilerek, Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6/a maddesi gereğince
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, taahhüdün ihlali halinde
Adli Yardım İstemcisi N.K. ile yeni
alacağın tamamının muaccel hale geleceği ve takibe geçileceği kaydı
bir taahhütname yapılması hakkındaki
konularak, bir önceki taahhütnameye göre maddi bir kayıp
Hukuk Müşavirliği raporunun
oluşturmaksızın, Adli Yardım İstemcisi N.K. ile borcun 12 eşit taksitle
görüşülmesi.
tahsiline yönelik yeni bir taahhütname yapılmasına,
Toplanan altı ayrı teklifin değerlendirilmesi sonucu, aynı marka, gram
Baro birimlerinde kullanılmak üzere ve boyuttaki kağıt için en uygun teklifi veren Galeri Ekin Bilg.Kit.
alınacak a4 fotokopi kağıtlarına
Limited Şirketi'nden 5,00.TL+KDV/paket bedel ile 2500 paket a4 kağıt
ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi. alımı yapılmasına, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
28
Adli Yardım Merkezinin 2014/1438 sayılı dosyasında talepçi Ş.Y.'ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
istişaren reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
29
MUHASEBE
30
MUHASEBE
31
MUHASEBE
32
MUHASEBE
33
60897
NURCAN BÖGE
34
61026
NUR BALTA
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Toplanan altı ayrı teklifin değerlendirilmesi sonucu, farklı markalarda
aynı gramajda damacana ve pet grubu sular için en uygun teklifi veren
Baro birimlerinde kullanılmak üzere DSK Su Pazarlama İçecek Gıda San. Tic. Limited Şirketi'nden 19 lt.
alınacak damacana sulara ilişkin
damacana suyun 3,80.TL+KDV/adet, 0,33 lt. pet şişe 24'lük koli suyun
tekliflerin değerlendirilmesi.
4,05.TL+KDV, 0,50 lt. pet şişe 24'lük koli suyun 4,05.TL+KDV, 1,50 lt.
pet şişe 12'lük koli suyun 4,05.TL+KDV bedel ile su alımı yapılmasına,
ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
2500 adet 2014/2 Hukuk Gündemi Dergisi'nin basım işine ilişkin olarak
toplam 3.950,00.TL+KDV bedel ile en uygun teklifi veren Azim
Hukuk Gündemi Dergisi'nin basımına
Matbaacılık Kağıtçılık San. Tic. Ltd. Şirketine basım işinin
ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi.
yaptırılmasına, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
1500 adet 2014/2 sayılı Baro Dergisi'nin basım işine ilişkin olarak
Baro Dergisi'nin basımına ilişkin
toplam 5.400,00.TL+KDV bedel ile en uygun teklifi veren Salmat
tekliflerin değerlendirilmesi.
Matbaasına basım işinin yaptırılmasına, ödeme konusunda Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Baromuz soruşturma bürosunun
Soruşturma bürosunun ihtiyacı olarak bildirilen 3 adet bilgisayar ile, 1
ihtiyacına binaen bilgisayar ve klavye,
adet tarayıcı ve fotokopi özelliği olan yazıcı için fiyat teklifi
tarayıcı ve fotokopi özellikli yazısı
toplanmasına,
alınması hususunun görüşülmesi.
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
35
61208
ELVAN UYAR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
36
61036
BAHAR ÇALIŞKAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
37
61411
EBRU AKSU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
38
61077
RECEP GÜRECİ
Bursa Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Bursa Barosu’na
gönderilmesine,
39
61169
BEKİR KESER
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu’na
gönderilmesine,
40
61174
OĞUZHAN KILIÇASLAN
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu’na
gönderilmesine,
41
56650
YUSUF AYDIN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
42
9494
İREM TÜFEKCİ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
43
9493
OYA TURGUT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
44
9490
RECEP ACAR
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
45
21026
ALP KAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
46
18148
NURULLAH ÖNER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
47
66199
ÜNAL EŞMEK
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
48
64522
ABDULKADİR CEYLANİ ÖZGÜL
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
49
58886
SELMA KILINÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinde yazılmasına,
50
61415
HAMDİ AYDIN
Baromuzdan Karabük Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Karabük Barosu’na
gitme istemi.
gönderilmesine,
51
61432
SELİM UTKAN
Eski: Nihat Erciyas (17776),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Gülnur Berber Civelek (16514) kabulüne,
52
61417
ZEYNEP DEMİRYÜREK
53
61414
EFTAL SOYLU
54
61463
MEHMET GEZMEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Eski: Ali İhsan Yılmaz (18848),
Yeni: Doğan Atay (14345)
Eski: Selçuk İlbaş (12296),
Yeni: Serhat Ramazan Başbilen
(18811)
Eski: Arslan Temel (13984),
Yeni: Adem Başer (16652)
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
55
61499
ASLI HİLAL KARAKAŞ
Eski: Umut Nacioğlu (14748),
Yeni: Bülent Akdağ (15314)
56
61088
MELİKE KÖMÜRCÜ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
57
61190
NERMİN KAHVECİ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
58
61186
SAVAŞ ATLI
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
59
61040
SÜREYYA ŞEN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
60
61032
FATİH GÜRGEN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
61
61412
YEŞİM EREN ÇARDAK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
62
RE'SEN
AVUKAT …… ……
2013/Ş.397 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …… ……
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
63
RE'SEN
AVUKAT …… ……
2013/Ş.495 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …… ……
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
64
RE'SEN
AVUKAT …… ……
2014/Ş.161 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …… ……
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
65
Günü: 25/06/2014
2014/Ş.169 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
VEKİLİ
AVUKAT …… ……
AVUKAT …… ……
2014/Ş.233 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
EĞİTİM - İŞ SENDİKASI
ANKARA 1 NOLU ŞUBESİ
Avukat Rahmi Magat Konferans
Salonu'nun 28.06.2014 tarihinde
17:00-20:00 saatleri arasında şiir
dinletisi, müzik dinletisi ve dans
gösterisi için tahsis edilmesi talebinin
görüşülmesi
…………
66
67
68
RE'SEN
69
AVUKAT SEMA AKSOY
70
AVUKAT BEYZA ELİF CABBAR
71
AVUKAT İBRAHİM LÖKLÜOĞLU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …… ……
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
TBB Yönetim Kurulunun …… …… tarih, …… …… Esas, ……
Karar sayılı kararı uyarınca Avukat ………… hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına,
RE'SEN
AVUKAT …… ……
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Rahmi Magat Konferans Salonu'nun 28.06.2014 tarihinde 17:0020:00 saatleri arasında şiir dinletisi, müzik dinletisi ve dans gösterisi için
Eğitim İş Sendikası Ankara 1 no'lu Şube Başkanlığı'na 250,00.TL +
KDV bedel ile tahsis edilmesine, sözleşme imzalanması konusunda
Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
Sincan temsilciliği ve avukatların istemi üzerine, Baro temsilciliği
Ankara Batı Adliyesinde baro
tarafından kullanılmakta olan koridorun girişine cam bir kapı
temsilciliği tarafından kullanılmakta
yaptırılmasına, gerekli işlemlerle ilgili olarak Baro Müdürü'ne yetki
olan koridorun girişine kapı
verilmesine, mali hususlarda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
yaptırılması hususunun görüşülmesi
yetki verilmesine,
25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :93
Günü: 25/06/2014
72
AVUKAT HAKAN BEZGİNLİ
73
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
74
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
75
AVUKAT SEMA GÜLEÇ
UÇAKHAN
25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün "Türkiye Ergen
Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarihli "Türkiye Ergen Profili Araştırması"
Profili Araştırması" konulu toplantıya konulu toplantıya katılmak üzere Gelincik Merkezi Rehber Avukatı
katılım için Gelincik Merkezi'nce
Avukat Zeynep Tepegöz'ün ve Avukat Itır Karaca'nın
görevlendirme talep eden dilekçesinin görevlendirilmesine,
görüşülmesi
ŞÖNİM Müdürlüğü'nün kadınlara ve
ŞÖNİM Müdürlüğü'nün kadınlara ve personele yönelik hukuki
personele yönelik hukuki
bilgilendirme talebi doğrultusunda, talep edilen eğitimi vermek üzere
bilgilendirme eğitimi için Gelincik
Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Avukat Elif Hızarcı Çağlan ve
Merkezi'nce görevlendirme talep eden
Avukat Itır Karaca'nın görevlendirilmesine,
dilekçesinin görüşülmesi
30.06.2014 tarihinde 13:30-17:30 saatleri arasında Avukat Rahmi Magat
Konferans Salonu'nda LPG'li (Doğalgazlı) Şofbenlerden Doğan
LPG'li (Doğalgazlı) Şofbenlerden
Hasarlardan Sorumluluk konulu panelin düzenlenmesine, etkinliğin
Doğan Hasarlardan Sorumluluk
koordinasyonuna ilişkin olarak Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
konulu panel düzenlenmesi
verilmesine,
hususunun görüşülmesi
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content