close

Enter

Log in using OpenID

27 kasım 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
4233 T.C. ANKARA VALİLİĞİ
2
2892
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
KARAR
ÖZETİ
Ankara Valiliği Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit
Komisyonu'nun 2015 yılı komisyon toplantılarında görev almak üzere
5233 sayılı Terör ve Terörle
Av.Hüseyin Çıvgın'ın görevlendirilmesine, görevlendirmenin ilgili
Mücadeleden Doğan Zararların
Avukat ve Valiliğe bildirilmesine, Av. Atakan AKYILDIRIM'a 2014
Karşılanması Hakkındaki kanun
yılı sonu itibari ile görevinin sonlandırıldığının bildirilmesine, ayrıca,
kapsamında Ankara Valiliği
Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak
bünyesinde oluşturulan komisyonda 19.11.2014 tarihinde yapılacağını bildirdikleri toplantıya ilişkin
görev alacak Baro temsilcisinin
yazılarının tarafımızca 21.11.2014 tarihinde tebellüğ edildiğinin bu
belirlenmesi hususunun görüşülmesi. sebeple katılımın fiilen mümkün olmadığı hususunun bildirilmesine
Baromuz İktisadi İşletmesi eski
personeli İlyas Meşer vekili Av. İlker
Arabacıoğlu'nun işe iade talepli
ihtarnamesinin ve ilgilinin işe iade
kararının onaylanmasına ilişkin
Dosyanın bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin
değerlendirilmesine
2014/26904 Esas, 2014/28353 Karar
sayılı kararı hakkındaki Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
KONU
İLYAS MEŞER
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
3
4665
AV. MUHARREM ÖZKAYA
4
4585
T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
5
4136
ERHAN FIRINCI
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Muharrem Özkaya'nın Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Asil
Üyeliğine seçilmesi sebebiyle,
12.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Baro Levhasından
Baromuz levhasındaki kaydının
silindiği hususunun kendisine bildirilmesine
silinmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık
Sağlık Hukuku Kurulu henüz oluşmadığından, Ankara Valiliği İl Sağlık
Müdürlüğü'nün Akraba Dışı Canlıdan
Müdürlüğü'nün dilekçesinde belirttiği 04.12.2014 tarihli toplantıya
Organ Nakli Başvuru Değerlendirme
katılmak üzere geçici olarak Av.Cahit DOĞAN'ın ve Av. Berna
Etik Komisyonu hakkındaki
ÖZPINAR'ın yetkilendirilmesine, Sağlık Hukuku Kurulu
24.11.2014 tarihli yazısının ve konu
oluşturulduktan sonra komisyon üyelerinin belirlenmesine, durumun
hakkında Başkanlığımızca yapılan
ilgili avukatlara ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesine
diğer yazışmaların değerlendirilmesi.
Baro Müdürü Erhan Fırıncı'nın
19.11.2014 gün ve 7/161 sayılı
Dilekçe doğrultusunda gerekli inceleme yapılmış ve ilgili personelin
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda beyanı alınmış olup, yapılan inceleme neticesinde kalem personelinin
Zerrin Garip'in ruhsat başvurusuna herhangi bir hatası veya ihmali bulunmadığı anlaşılmış olup, bu hususun
ilişkin bilgilendirmelerini sunduğu ilgiliye bildirilmesine
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
6
7
8
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
3888
4144
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Baromuz Disiplin Kurulu
Başkanlığı'nın, Av. …………'a ait
…………. tarihli dilekçe hakkındaki
……….. sayılı cevabi yazısı
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Av. Dilek Eşiyok, Av. Nevzer Müge
Genç ve Av. Kubilay Parlak'ın
Baromuz mensubu bir kısım
avukatlar hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını bildiren ve
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk
Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma
ve Uygulama Merkezi'nin,
02.12.2014 tarihinde düzenlenecek
olan Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Koruma ve Destek
Projesi II. Danışma toplantısına
ilişkin davet yazısının
değerlendirilmesi.
AV. DİLEK EŞİYOK
AV. NEVZER MÜGE GENÇ
AV. KUBİLAY PARLAK
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği'nin 20.11.2014 tarihli Raporu
doğrultusunda Baro Genel Kurulu'nda oy kullanmamaktan kaynaklı para
cezalarının 6552 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı anlaşılmakla
istemin reddine
Bilgi Edinildi.
Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Lale İNCESU'ya yazı
yazılarak, 02.12.2014 tarihli danışma toplantısına Gelincik Merkezi'nden
kimin katılacağı hususunun sorulmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
9
AV. YONCA FATMA YÜCEL
10
AV. .......
11
4610
12
Uluslararası Avukatlar Birliği Başkan
İlgili'nin;1- UIA'nın birisi Amerika'da diğer ikisi Avrupa'da yapılacak
Danışmanı Av. Yonca Fatma
olan idari ve yönetim kurullarına katılmasına ilişkin yol ve konaklama
Yücel'in, 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde
masraflarının Baromuz tarafından karşılanması isteminin bütçe
Ankara'da düzenlenmesi planlanan
sınırlamaları nedeniyle reddine,
"Arabuluculuk&Alternatif
2-UIA'nın 8-9/5/2015 tarihinde "Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık
Uyuşmazlık Çözümlerinde Avukat
Çözümleri Çerçevesinde Avukatın algısını nasıl değiştirmeli "konulu
Algısını Nasıl Değiştirmeli" başlıklı
seminerin Ankara Barosu ev sahipliğinde yapılmasına, bu konuda bütçe
seminere ilişkin taleplerini içeren
sınırlamaları içinde mümkün olan katkının sağlanmasına
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Av. .......'ın, Ankara ........ Aile
Mahkemesi hakimi ....... hakkında
reddi hakim taleplerini meslek
Bilgi Edinildi
kurallarının 23. maddesi uyarınca
Başkanlığımıza bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Av. Feyza Çerçioğlu'nun Gelincik
Merkezi'nde sürdürmekte olduğu
rehber avukatlık görevine devam
Dilekçenin bir sonraki Yönetim Kurulunda değerlendirilmesine
etme talebini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Ankara ........ Asliye Ticaret
Usul işlemlerinin tamamlanması için dosyanın Soruşturma Bürosu'na
Mahkemesi Hakimi .......'ın, Av. .......
gönderilmesine ve bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında
hakkında şikayetini içeren 13.11.2014
değerlendirilmesine
tarihli dilekçesinin değerlendirilmesi.
AV. FEYZA ÇERÇİOĞLU
.......
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
13
AV. .......
14
RE'SEN
15
RE'SEN
16
4255
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Av. .......'nun, cep telefonuna gelen Bilgi edinildi, Avukat .......'na konu ile ilgili olarak gerek soruşturma
taciz ve tehdit içerikli aramalar
gerekse dava açılması halinde kovuşturma aşamalarında her türlü
sebebiyle Ankara Cumhuriyet
desteğin verileceğinin bildirilmesine. Avukatlarının iletişim bilgilerinin
Başsavcılığı'na suç duyurusunda
herkese açık olduğu Baromuz Web Sayfasında konu ile ilgili güvenlik
bulunduğunu bildiren dilekçesinin
önlemlerinin alınması hususunda gerekli çalışmayı yapmak üzere
değerlendirilmesi.
Avukat Seçkin ARIKAN'ın görevlendirilmesine.
Baromuz mensuplarına dağıtılmak
üzere Ankara Adliyesi yerleşim planı Ankara Adliyesi yerleşim planının 12.000 adet basılmasına, ödeme
bastırılması hususunun
hususunda Sayman'a yetki verilmesine
değerlendirilmesi.
Meslektaşlarımız ve
meslektaşlarımızın yakınları için
Meslektaşlarımızın kan gruplarına göre listelerin oluşturularak
verilen kan ilanlarının, kan gruplarına meslektaş ve meslektaş yakınları için kan aranması halinde konunun
göre üyelerimize kısa mesaj yoluyla Web Sitemizde ilanının yanında ilgili kan grubunda bulunan
duyurulması hususunun
meslektaşlarımıza da kısa mesaj yolu ile duyurulmasına
değerlendirilmesi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ziggurat Öğrenci Topluluğu'nun
sürdürmekte oldukları sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
Bütçenin uygun olmaması nedeniyle talebin reddine
hazırladıkları akıllı ajandanın basımı
için Baromuzdan sponsorluk desteği
talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
SEHER NAKIŞ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
17
3829
NEDİM ÖZDEMİR
18
4123
AV. ZEHRA SELİN AKSU
19
3932
AV. DENİZ AKSOY
20
4228
AV. AYŞE GÜNDEMIR
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Nedim Özdemir'in, Yasa İzleme
Enstitüsü'nde sürdürmekte olduğu
Bilgi Edinildi.
görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av.
Zehra Selin Aksu'nun 11.11.2014 ve
20.11.2014 tarihlerinde tutmuş
Talebin kabulü ile tutulan nöbete ilişkin tutanağının sunulması halinde
olduğu merkez nöbetine istinaden
ücretin ödenmesine, Sayman'a yetki verilmesine
ücret talebini içeren başvurusunun
değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av.
Deniz Aksoy'un, emekli hakim Tezer
Kullanılan yetki Baro başkanına ait olup, Baro Başkanı Re'sen yaptığı
Türkay'ın Baromuz levhasına yazılma
görevlendirmelerde, görevlendirilen Meslektaşa ücret ödenmesi
istemi doğrultusunda hazırlamış
yönünde herhangi bir mevzuat hükmü olmayıp, bu yönde teamül de
olduğu rapora binaen görevlendirme
olmadığından talebin reddine
ücretinin ödenmesi talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuz Fotoğrafçılık Kulübü
tarafından açılması planlanan fotoğraf
sergisi için 08-21 Haziran 2015
Talebin kabulü ile, ABEM'de bulunan Av. Atilla SAV Sergi Salonu'nun
tarihleri arasında ABEM Sanat
Ankara Barosu Fotoğrafçılık Kulübüne ücretsiz olarak tahsisine
Galerisi'nin tahsis edilmesi talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
21
22
23
Günü:27/11/2014
4274
2639
2625
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
GÜLSEREN SAYGIN
Gülseren Saygın'ın 2015 yılı Nisan
ayı içerisinde düzenlemeyi planladığı
resim sergisi için ABEM Sanat
Galerisi'nin tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi
Hayriye Kızılkaya'nın, 05.05.2015 11.05.2015 tarihleri arasında
düzenlemeyi planladığı resim sergisi
için, Stj. Av. Avukat Sinem Canan
Kızılkaya'nın birinci dereceden
akrabası olduğu da göz önünde
bulundurularak, ABEM sanat
galerisinin tarafına tahsisini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Nazlı Pınar Yerin'in, Lalenaz Çini
Atölyesi öğrencileri tarafından 21-28
Mart 2015 tarihleri arasında
düzenlenecek olan sergi için ABEM
sanat galerisinin tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
HAYRİYE KIZILKAYA
NAZLI PINAR YERİN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmesine
ABEM'de bulunan Av. Atilla SAV Sanat Galerisi'nin 05.05.201511.05.2015 tarihleri arasında ilgiliye ücretsiz olarak tahsisine
Talepçinin istemi sebebi ile 24 Eylül 2014 tarih 104/13 Sayılı Yönetim
Kurulu Kararı'nın geri alınarak ABEM'de bulunan Av. Atilla SAV Sanat
Galerisi'nin 21-28 Mart 2015 tarihleri arasında ilgiliye günlük 75,00TL+KDV bedel ve Başkanlığımızca seçilecek 2 eser karşılığında tahsis
edilmesine, belirlenen bedelin 21 Şubat 2015 tarihine kadar yatırılması
halinde tahsis işleminin geçerli olacağının ilgiliye bildirilmesine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
24
Günü:27/11/2014
3880
NURDAN BÜNÜL ÖZLEM
SOYDAL S. ŞERİFE TATAR
Nurdan Bünül, Özlem Soydal ve S.
ABEM'de bulunan Av. Atilla SAV Sanat Galerisi'nin 4-5-6 Haziran
Şerife Tatar'ın 4-5-6 Haziran 2014
2015 tarihlerinde ilgiliye günlük 75,00-TL+KDV bedel ve
tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları
Başkanlığımızca seçilecek 2 eser karşılığında tahsis edilmesine,
resim sergisi için ABEM Sanat
belirlenen bedelin 04.05.2015 tarihine kadar yatırılması halinde tahsis
Galerisi'nin tahsisini talep eden
işleminin geçerli olacağının ilgiliye bildirilmesine
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Av. Osman Emre Tekin'in Avukat
Talebin kabulü ile ödeme yapılması hususunda Sayman'a yetki
Hakları Merkezi ödemelerine ilişkin
verilmesine
raporlarının değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin 25.11.2014 tarihli Av. ....... hakkında disiplin
yönünden inceleme yapılması istemi incelendi; Dosyanın
incelenmesinde, Av. ....... Adli Yardım hizmeti sırasında yapmış olduğu
işlemlerin eksik değerlendirildiği, talepçinin ceza dosyasında vekilliğini
Adli Yardım Merkezinin 2013/2783 yaptığı, bu görevinin Adli Yardım hizmeti içersinde olmadığı da
sayılı dosyasında görevli Av........
gözetilerek dosyanın Adli Yardım Merkezi'ne iadesi ile yeniden geniş
hakkında disiplin işlemleri yönünden kapsamlı bir rapor hazırlanmasına, bu rapor doğrultusunda Adli ardım
değerlendirilmesi hususunun
Merkezi'nce bir karar verilerek bu karardan sonra Yönetim Kurulu'na
görüşülmesi
gönderilmesinin istenmesine
Adli Yardım Merkezinin 2014/2910
sayılı dosyasında talepçi .......
Av. ....... Gelincik Merkezi talepçisi ....... için yapmış olduğu hizmet için
yargılama masraflarının Adli Yardım
ödediği 6,00-TL baro pulu ve 3,80-TL vekalet harcının ödenmesine
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
25
26
27
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
28
Adli Yardım Merkezinin 2014/2666
sayılı dosyasında talepçi .......
Av. ....... Gelincik Merkezi talepçisi ………….. için yapmış olduğu
yargılama masraflarının Adli Yardım
12,50-TL fotoğraf ücretinin ödenmesine
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2860
Talepçinin 19.11.2014 tarih ve 476 Sayılı itiraz dilekçesi incelendi
sayılı dosyasında talepçi ....... Adli
ekonomik yarar yokluğu nedeniyle talebin reddi işlemi yerinde
Yardım Kurulu kararına itirazı
olduğundan talepçinin itirazının reddine istişaren karar verildi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1314
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av. ....... yetki belgesinin onaylanmasına
Av........ tevkil yetkisi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1070
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
Av. ....... yetki belgesi verilmesine ilişkin işlemine icazet verilmesine
....... icazet verilmesi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/309
sayılı dosyasında görevli Av. .......
Av. ....... yetki belgesi verilmesine ilişkin işlemine icazet verilmesine
icazet verilmesi talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1953
Talepçi ....... 40,70-TL. yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan
sayılı dosyasında talepçi .......
karşılanmasına, avukat tarafından icra dosyasından tahsilat yapıldığında
yargılama masraflarının Adli Yardım
karşılanan yargılama giderlerinin Adli Yardım Fonuna iade etmesi
Fonundan karşılanması hususunun
gerektiğinin hatırlatılmasına istişaren
görüşülmesi
29
30
31
32
33
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
34
STJ.AV. .......
35
....... Staj sicil sayılı ....... stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması
konusunun görüşülmesi
....... Staj sicil sayılı ....... stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 1 (bir) hafta uzaması
konusunun görüşülmesi
....... Stj.sicil sayılı ....... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 1 (bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
STJ.AV. .......
36
STJ.AV. .......
37
38
4051
ÖZGE YÜCEL
Küçük Öznet Turizm Taşımacılık
Ltd. Şti.'nin cezaevi ring servis aracı
servis kiralama ücreti ve
sözleşmesinin değerlendirilmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
39
4626
SILA YURTSEVEN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Staj Kurulu raporu doğrultusunda Stajyer Avukat ....... stajının
devamsızlık nedeni ile 3 hafta uzatılmasına
Staj Kurulu raporu doğrultusunda Stajyer Avukat ....... stajının
devamsızlık nedeni ile 1 hafta uzatılmasına
Stajyer Avukat ....... stajının ABEM bölümünün 1 hafta uzatılmasına
Küçük Öznet Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.'nin cezaevi ring servis aracı
servis kiralama ücretinin ödenmesine ve bu konuda Sayman'a yetki
verilmesine, sözleşme süresi dolmadan önce sözleşme şartlarının
değerlendirilerek, sözleşmenin devam edip etmeyeceği hususunun
yeniden değerlendirilmesine
Talebin Kabulüne
Talebin Kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
40
4547
SEFA ATLI
Baro Levhası'ndan silinme istemi
42
4894
CEZMİ SUBAŞI
Baro Levhası'ndan silinme istemi
43
4320
ŞEYDA KARTAL
İZMİR BAROSU'nun Nakil suretiyle Talebin Kabulüne
Levha'ya yazma kararı
44
4279
NAZLI NİL YUKARUÇ
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin Kabulüne
45
4680
MELİKE ÖRNEK
GİRESUN BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin Kabulüne
46
4576
SİBEL VARDAR
MUĞLA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin Kabulüne
47
4829
UTKU KAZIM YENİ
KASTAMONU BAROSU'nun Nakil Talebin Kabulüne
suretiyle Levha'ya yazma kararı
48
4824
MEHMET EMİN İLİK
SİİRT BAROSU'nun Nakil suretiyle Talebin Kabulüne
Levha'ya yazma kararı
49
4367
GÜLŞAH CANBOLAT
OSMANİYE BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin Kabulüne
50
4281
ÖZNUR İNANILIR
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin Kabulüne
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin Kabulüne
Talebin Kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
51
4278
ÖZGE SELİN SARP
52
33636
HELİN ÖKTÜREN
53
30664
54
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin Kabulüne
CEREN SARAÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
33244
DENİZ ÖZASLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
55
33245
OĞUZALP KAVUZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
56
34295
SELİM UTKAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
57
31040
GÜLİN ATAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
58
35535
HASRET ALTINTAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
59
35485
ÇAĞRI YILMAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32277
AYŞE CEREN BUSUN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
60
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
35694
KAMİL TAĞIYEV
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
31634
BUĞRA ÇAKIR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
63
32089
ELVAN ÖZKERVANCI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
64
35233
SERKAN KILIÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
65
35160
YASİN ORÇAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
34048
BİRCE ENGİN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
32956
ZEYNEP YILDIZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
35178
İHSAN AKTAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
69
35125
GİZEM KOÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
70
35342
MUHAMMED TAMER ADIGÜZEL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
61
62
66
67
68
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
71
64469
TUBA ALP
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
72
33588
GÜLCECAN BİÇER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
73
32860
KÜBRA SAKARYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
74
36309
SEMRA ARSLANTÜRK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
75
31206
HAŞİM GÖKHAN İLHAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
76
35182
MEHMET ENİS TEKE
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
77
30402
HATİCE KOZAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
78
34615
SALİH CENGİZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
79
33468
SEFER SANİ GÜLCÜ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
80
26811
ABDULLAH VEFA KARATAŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
34611
MERVE ERYILMAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
34712
MUHAMMET GÖKTUĞ SARITAŞ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
83
35002
GİZEM ÖZÇELİK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
84
2067
B İ LGE KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
85
2477
MÜVEDDET MÜBERRA DURAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
2195
BİLGİN SARIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
71593
BUKET ATILKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
2532
MURAT ÇALGIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
89
2309
FETULLAH KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
90
2534
KEMAL MERT ATAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
81
82
86
87
88
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne ve ilgilinin levhaya yazılmasına.
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
91
2310
KÜBRA KIZILAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
92
2796
KÜBRA YURDALAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
ŞADİ ALKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
93
2661
94
2718
EFDALHARDAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
95
2673
İSMAİL ŞİMŞEK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
96
2179
SERDAR AYRANCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
97
2528
CEM KEMAL ÇAKIR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
98
2055
EREN GÖNEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
99
2640
ŞERİFE NİL ÇUHADAROĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
100
2068
EM İ RHAN EM İ RZA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
2209
ELİF MERİÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
2313
DİLEK ÖZGE ERDEM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
103
2789
DİLRUBA KIRAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
104
1708
ÖMER GÜNAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
105
2530
ADEM GEDİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
106
2181
ÇAĞLAR DURMUŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
107
72333
KAZIM PAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
1839
EMİNE MERVE ARACI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne.
617
CEMAL GELİNCİK
CEMAL GELİNCİK, Baromuzdan
HATAY BAROSU'na nakil gitme
istemi.
Talebin Kabulüne
Hukuk Müşavirliğinden Baromuz
levhasına yazılma talebi
Talebin Kabulüne
101
102
108
109
110
3045
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
TACETTİN AYHAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
72866
NAMIK KARAKUŞ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin Kabulüne
4473
MERAN ENGİN ARIKAN
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin Kabulüne
113
4645
HATİCE SARI IRGAT
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin Kabulüne
114
2665
FERİT CÖHCE
BURSA BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin Kabulüne
115
4669
EZGİ OLÇA
SAKARYA BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin Kabulüne
3911
ÖZLEM TORLAK KARAHANCI
KONYA BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Talebin Kabulüne
4685
AV. AYŞE GÜRBÜZ YAKUT
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne
4005
MÜVLÜDE SEVİNÇ BODUR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne
3982
AHMET KOCABAY
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
4016
AV. DOĞAN EROL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
111
112
116
117
118
119
120
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
4422
MERİÇ DEDE
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
4808
GİZEM BAHÇECİ KOKSOY
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
123
4796
AV. SERAP KULLAR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
124
4686
AV. METİN HAKAN ATİLLA
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
125
4149
DERYA TUNÇ KÖSEOĞLU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
4730
MEHMET EMİN GENÇTÜRK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
4820
MEHMET TANRIÖVER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
4804
Talebin kabulüne.
121
122
126
127
129
4847
AV. NURAY TAMGÜÇ GÖKTÜRK Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
FATMA ZEHRA ÜNAL
Hakkında mazbata düzenlenmesi
130
4846
GÖZEM BURCU ERDURAN
128
Talebin kabulüne.
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
131
4643
AV. HÜLYA IRMAK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
132
4957
AV. İRFAN YILMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
133
4946
AV. NİLGÜN GÜRCAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
134
4990
AV. MUHAMMED YASİR YÜRÜK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
135
5121
AV. NURİ ALPER AYDIN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
136
5123
AV. ARZU ÖZKAYA KİNİ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
137
4656
SAİD ÖZDEMİR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
138
5116
AV. EMRE GÜR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulüne.
139
5085
AV. SULTAN MERTOĞLU SEVİNÇ Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
140
Günü:27/11/2014
71537
13/11/2014 tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi sebebiyle ve resen
incelenecek bir husus da bulunmaması nedeniyle disiplin soruşturması
açılmasına yer olmadığına,
....... (hükümlü) Avukat .......
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
2014/Ş.313 sayılı disiplin
24/11/2014 tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi sebebiyle ve resen
soruşturmasının görüşülmesi
incelenecek bir husus da bulunmaması nedeniyle disiplin kovuşturması
açılmasına yer olmadığına,
141
.......
Av. .......
142
143
.......
Av. .......
UM-AG
2014/Ş.395 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
27 Ocak 2015 tarihinde saat 14:30-17:30 arasında ABEM'de 'Hukuk
Devletinde Suçlular Ve Güçlüler' başlığı altında Türk Hukuk Kurumu
ile ortak panel düzenlenmesine, katılım bedeli olarak 300,00-TL'nin
Panel düzenlenmesi hususu
UM-AG'a ödenmesi konusunda Sayman'a yetki verilmesine
Ankara Adliyesi'nde avukatlara özel Konuyla ilgili olarak yer, fiyat ve diğer hususların araştırılması için
asansör yaptırılması hususu
Avukat Seçkin ARIKAN, Avukat Mahmut KARATEKİN ve Avukat
Mesut SÖNMEZ'in görevlendirilmesine, sunulacak rapor doğrultusunda
diğer işlemlerin başlatılmasına
144
Re'sen
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Şikayetli Avukat ....... hakkındaki şikayetin Avukatlık Kanunu'nun
34,38/b,134 ve 171/1 maddeleri ile Meslek Kurulları'nın 3,4 ve 47.
maddeleri bakımından değerlendirilmek üzere disiplin kovuşturması
açılmasına,
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
145
28.11.2014 tarihli programa katılmak üzere Çocuk Hakları
25.12.2014 tarihli dilekçesinin
Merkezimizde görev alan Av. Sabit AKTAŞ'ın görevlendirilmesine.
değerlendirilmesi
Görevlendirmenin ilgiliye telefonla bildirilmesine.
Ankara Barosu Denetleme Kurulu'nun 03.11.2014 tarih ve 2014/5 Rapor
Numaralı Denetleme Kurulu Raporu hakkında bilgi edinildi.
Av. Erkan ANKARA'nın 03.11.2014 Antalya'da 28.10.2014-02.11.2014 tarihleri arasında yapılan 'Futbol
tarihli ve 1758 Sayılı dilekçesi
Turnuvası'na katılımı ile ilgili yol masraflarının karşılanması taleplerinin
ileride bütçelerinden düşülmek üzere 1.500,00-TL'nin fatura ibraz
edilmesi halinde ödenmesine
146
Av. Olgu KAVAK
Ankara Barosu Denetleme Kurulu
Raporu
147
ANKİRA Futbol Takımı
148
149
AV. GÜLAY PARSAK
Mazbata düzenlenmesi talebi
Hakim Sevgi ÖĞÜNÇ'ün İstanbul
Çağlayan 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
sanık olarak yapılan yargılanmasında
Ankara Barosu'nun gözlemci olarak
katılması istemi
150
Mazbata düzenlenmesi talebi
151
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Baromuzu temsilen Genel Sekreter Av. Erinç SAĞKAN'ın gözlemci
olarak katılmasına, yol giderleri-konaklama ve iaşe giderlerinin
Baromuzca karşılanmasına bu konuda Sayman'a yetki verilmesine
Talebin kabulüne
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen II.
Uluslararası Hukuk Eğitimi Sempozyumu'na 10.000-TL'ye kadar katkı
Hacettepe Üniversitesi Dekanlığı'nın yapılmasına ve bu hususta ödeme yapılmasına ilişkin Sayman'a yetki
Destek talebi
verilmesine
Re'sen
Başkan
Talebin kabulüne
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
152
Stajyer giderlerinin tespiti ve stajyerden alınacak gider miktarlarının
belirlenmesi hususunda Divan'a yetki verilmesine
Av.Selen Vargün, Av.Kamil Başaran, Av.Ayşe Özbasa, Av. İsmail
Akkaya,Av. Gözde Balkan, Av.Doğukan Tonguç Cankurt,
Av.Abdülkadir Böke, Av.Burhan Ersin Dedekli, Av.Ayşenur Bozdağan,
Av. Naci Kunter Bozkurt'un Avukat Hakları Merkezi'ne atanmalarına
Av. Eda Ayşegül Kılıç, Av. Kamil Başaran, Av. Elçin Özge Şimşek, Av.
Av.Bilgin Girgin, Av. Murat Can Anadol, Av. Deniz Aksoy (Sicil
no:21718) Av. Volkan Yıldız, Av. Yıldız Oğuz, Av. Bihter Bilge
Yıldırım, Av. Demet Erdin'in CMK Merkezine atanmalarına
Av. Şilan Ekmen, Av. Ayşıl Kirişçioğlu, Av. Yeşer Aydınoğlu'nın
Gelincik Merkezine atanmalarına
Staj Kurulu'nda vücut dili ve diksiyon derslerinin saati 100-TL. bedelle,
haftada en fazla 9 saat olmak üzere Fulin Arıkan'dan alınmasına,
konuyla ilgili olarak Staj Kurulu'na bilgi verilmesine, ödemeler
konusunda Sayman'a yetki verilmesine
Barış Akbay'ın (TC Kimlik no:…………….) Bilgi İşlem personeli
olarak 01/12/2014 tarihinden itibaren Ankara Barosu İktisadi
İşletmesinde ………...TL. net ücret ile işe başlatılmasına, sözleşmesinin
hazırlanması ve imzalanması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi
Av.Erdem Ekmekçi ve Sayman'a yetki verilmesine
Re'sen
Stajyer giderlerinin tespiti
Re'sen
Avukat Hakları Merkezi atamaları
153
154
CMK Merkezi atamaları
155
Gelincik Merkezi atamaları
156
Re'sen
Staj Kurulu'na eğitim hizmeti
alınması
Re'sen
Bilgi İşlem için personel alınması
157
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
158
Şikayetli Av........'ün şikayet konusu cep telefonu mesajını gönderdiği
tüm kişilere "İncek TOKİ'den almış olduğunuz dairenizin geç teslim
edilmesinden kaynaklı geciken her ay için mahrum kaldığınız kira
gelirinizin tahsil edilmesi için ilgili bütün prosedürleri masrafsız
yürütmek adına tarafımıza başvurabilirsiniz" şeklinde telefon mesajım
avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve
harekette bulunmaları yasağını getiren Avukatlık Kanunu ve TBB
Meslek kurallarına aykırı olduğundan önceki iletimiz geçerli değildir.
Av. ....... şeklindeki tekzip metninin gönderilmesi ve gönderildiğine dair
raporun Başkanlığımıza sunulması için kendisine 15 günlük süre
verildiğinin ve aksi halde hakkında resen soruşturma açılacağının
bildirilmesine
Av........
159
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Demir AKAN'ın mazeretinin kabulüne
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :9
Günü:27/11/2014
160
Av. .......’in ....... tarih ve ....... sayılı dilekçesi ve tüm dosya birlikte
incelendi,
Baro Yönetim Kurulu’nun ....... tarih ve ....... sayılı kararında Avukat
hakkında Adli Yardım Merkezi gönüllü Avukat listesinden geçici olarak
çıkarılmasına ve hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar
verilmiştir.
Ancak Adli Yardım dosyası incelendiğinde avukatın Adli Yardım
Yönergesi’ne aykırı her hangi bir işlemi olmadığı ve Adli Yardım
Merkezi’nce de bu yönde bir karar verilmediği de gözetilerek, avukat
hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına, Adli Yardım
sisteminden çıkarılmış ise eski hale iadesine
RE’SEN
AV. .......
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
2014/364 sayılı soruşturma dosyasının
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
(Mazeretli)
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content