close

Enter

Log in using OpenID

buradan indirebilirsiniz.

embedDownload
İli
: Gaziantep
Tarihi : 20.02.2015
ِ ّ ‫ب ِْس ِم ه‬
‫اّلل َّالر ْ هْح ِن َّالرحٖ ِي‬
ِ َّ ‫َمن‬
ُ ‫ذااَّلي يُ ْق‬
‫اّلل قَ ْرض ًا َح َس ن ًا فَ ُيضَ ا ِع َف ُه َ َُل َو َ َُل َأ ْج ٌر‬
َ َّ ‫رض‬
‫َك ِر ٌي‬
ِ َّ ‫ول‬
ُ ‫قَا َل َر ُس‬
‫اّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َّل َم ْن َأ َخ َذ َأ ْم َوا َل‬
ُ َّ ‫اّلل َص ََّّل‬
‫اّلل َع ْن ُه َو َم ْن َأ َخ َذ يُ ِريدُ ات ََْلفَهَا‬
ُ َّ ‫النَّا ِس يُ ِريدُ َأد ََاءهَا َأدَّى‬
ِ
‫اّلل‬
ُ َّ ‫َأتْلَ َف ُه‬
BORÇ VERME VE BORÇLANMA AHLAKI
Muhterem Müminler!
İnsanlar yaratılış olarak renkleri ve dilleri
farklı olduğu gibi, mal varlıkları ve sahip oldukları
imkânları da farklıdır. Bu ilahî bir takdirin sonucudur.
Ayet-i kerimede Rabbimiz :“Allah’ın dilediği
kimsenin rızkını genişlettiğini ve daralttığını
görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette
ibretler vardır.”1 buyurmaktadır. İnsanlardaki maddi
ve
manevi
farklar
insanın
tek
başına
yaşayamayacağını
toplum
içinde
yaşamasını
gerektiğini ve insanların birbirlerine muhtaç
olduklarını göstermektedir. Yüce Allah, zengin-fakir
arasında uçurum olmaması, fakirlerin ihtiyaçlarının
karşılanması için zekât, sadaka ve infakın yanında
gerektiğinde ihtiyacı olan insanlara borç verilmesini,
kendisine borç verme gibi telakki ederek teşvik
etmiştir. Yüce Allah “Kim Allah’a güzel bir borç
verirse, Allah da bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona
pek değerli bir ödül de vardır.” 2 Peygamber
Efendimiz (s.a.v) de; Borç vermenin sadaka
vermekten daha faziletli olduğunu; sadakanın on
misliyle, borç vermenin on sekiz misliyle mükâfat
göreceğini,3 ifade buyurmuştur.
Kardeşlerim!
Borç veren kardeşlerimiz yalnızca Allah Rızası
için vermeli ve borç alan kişiyi herhangi bir söz ve
tavrıyla minnet altında bırakmamalıdır. Zira böylesi
bir tutum kişinin, hayır niyeti ile yaptığı ameli boşa
çıkarır.4 Borçlulara ödeme kolaylığı sağlama
hususunda Rabbimizin şu buyruğunu hatırdan
çıkarmayalım.“Şayet borçlu darlık içindeyse eli
genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer borçlu
borcunu ödemekte gerçekten sıkıntıda ise sizde bunu
anlarsanız, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız
sizin için daha hayırlıdır.”5
Aziz Cemaat!
Sosyal bir yardımlaşma olan Karz-ı Hasenin
iyilik ve ibadet anlayışı içinde devam etmesi için
borçlanan kardeşlerimiz de şu hususlara dikkat
etmelidirler: İleride oluşabilecek anlaşmazlık ve
mağduriyetlerin önlenmesi için borçlar kayıt altına
alınıp
yazılmalıdır.
İyi
niyetler
suistimal
edilmemelidir. Borçlar zamanı gelince ödenmelidir.
Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Borcunu
ödeyecek
durumda
olan
kimsenin
ödemeyi
6
geciktirmesi zulümdür/günahtır.” buyurmuşlardır.
Borç veren kişiye teşekkür ve dua etmek ise ahlaki bir
görevdir. Kişi borçlu olarak vefat ederse, kul
hakkından ve Ahiret azabından kurtulması için
varisleri onun borcunu ödemelidirler.
Kardeşlerim!
Merhamet, fedakârlık ve kardeşliğin en güzel
örneklerinden olan Karz-ı Hasen, bizi biz yapan
değerlerimizin başında gelir. Nice ihtiyaç sahibi
kardeşlerimiz, borç bulamadıklarından bunalıma
girebilmekte, faizli kredilere bulaşmaktadırlar.
Zamanımızda aşırı dünyevileşme, hayır ve iyilik
yapma duygularının körelmesi, ekonomik sıkıntılar,
borç verenin alacağını geri alamayıp mağdur edilmesi
gibi hususlar, karz-ı hasen duygusunu zaafa uğratan
unsurlardandır. Fakat bizler, her halükarda, hayırlı ve
faydalı olmayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Onun
için darlığa
düşene, borç verip kardeşlerimizin
sıkıntısını gidermek dinimizin gereğidir.
Değerli Müminler!
Sahip olduğumuz imkânlar dünya ve ahiret
mutluluğu için birer vesiledir. Rabbimiz’in kat kat
mükâfat vaat ettiği karz-ı hasen için daha duyarlı
olmalıyız. Çünkü fertlerin, ailelerin, toplumun
mutluluğu karşılıklı yardımlaşma ve kaynaşma ile
mümkündür. Kendimizi mutlu etmenin sırrı
başkalarını mutlu etmektir.
Hutbeme bir hadisi şerif meali ile son veriyorum.
“Kim bir müslamanın dünya sıkıntılarından birini
giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından
birini giderir. Kul kardeşinin yardımında olduğu
sürece Allah da onun yardımcısı olur”7
……………………………………………………..
Hazırlayanın Adı-Soyadı: Asım TANCAN
Görev Yeri Unvanı :İmam-Hatip/Oğuzeli
Düzenleyen İl İrşat Kurulu
1-Rum Suresi,37
2-Hadid Suresi, 11
3-İbni Mace, Sadakat, 19
4-Bakara Suresi, 264
5-Bakara Suresi. 280
6-Tirmizi Büyü 68-1308
7-Buhari Mezalim-3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content