close

Enter

Log in using OpenID

CLINIC - glifosat (aminosol) 480 g/l SL Neselektivni

embedDownload
AM AGRO d.o.o
a part of AGRIMATCO group
CLINIC - glifosat (aminosol) 480 g/l SL
Neselektivni, sistemièni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova te
korova s dubokim korijenom-rizomima- gomoljima
Aktivna tvar - glifosat – monoizopropilamino sol 480 g/l + 135g/l okvašivaèa
Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)
Otrovnost: III skupina otrova
Karenca: 14 dana za desikaciju uljanje repice i predžetvenu primjenu u žitaricama, 35 dana za voæke i vinovu
lozu.
Na površinama na kojima je primjenjeno sredstvo zabranjena je ispaša mlijeène stoke. Posušeni korovi s
površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se koristiti za ispašu mlijeène stoke. Ispaša i košnja za
ostale domaæe životinje dopuštena je 7 dana nakon primjene sredstva.
Naèin primjene
Clinic se primjenjuje na iznikle korove. Korovska biljka ga usvaja preko svih zelenih dijelova (list,stabljika,
peteljka i zelena kora) te svježeg reza drveæa (panj ili zasijecanje drveta). Nakon što Clinic uðe u biljku, vrlo
se brzo premješta iz lista do korijena. Ovisno o vrsti korova za potpuno premještanje sredstva potrebno je 2472 sata, nakon èega dolazi do prestanka rasta korova i poèinje njegovo odumiranje. Znakovi djelovanja
herbicida (promjena boje , sušenje) uoèavaju se 7 -21 dan nakon prskanja, ovisno o vrsti korova. Izuzetak u
selektivnosti su èetinjaèe u fazi potpunog mirovanja vegetacije i odrvenjela kora drveæa. Imajuæi to u vidu,
prskanje Clinicom mora se obaviti po mirnom vremenu kako bi se sprijeèilo zanošenje preparata (drif) na
usjeve koji nisu cilj tretiranja. Za dobro djelovanje poželjno je da 6 sati nakon tretiranja ne padne kiša. Clinic
se vrlo brzo razgraðuje u tlu i vodi na jednostavne prirodne sastojke i ne ogranièava plodored. Obrada
zemljišta te sjetva/sadnja moguæi su veæ 5 dana nakon tretiranja. Ekološki je vrlo prihvatljiv.
Primjena uz utrošak vode 200- 400 litara vode po hektaru
Na strništima – za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halapense), zubaèe
(Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotondus) i dr., u dozi 8-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i
dostignu visinu 15- 40 cm, pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.Površine
na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se obraðivati najmanje 7 dana,
a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2- 3 tjedna.
U vinogradima i voænjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina) u kolièini
- 2 - 4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
- 4 - 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
- 8 - 12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji
U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje, a u voænjacima najkasnije u roku 90 dana od poèetka
cvatnje kada korovi imaju razvijenu lisnu masu odnosno kada su visoki 15- 40 cm. Smije se koristiti samo u
voænjacima i vinogradima starijima od 2 godine odnosnone smije se koristiti u mladom voænjaku ili vinogradu
dok je kora još zelena.
Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, jeèmu, raži, zobi) i za desikaciju uljane repice u dozi 2- 4 litre po hektaru, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice. Slama s
tretiranih površine ne smije se koristiti za pravljenje komposta u proizvodnji povræa i gljiva ili za silažu.
Za obnovu livada i pašnjaka u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova ili 4-10 l/ha za suzbijanje
višegodišnjih korova, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava.
U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i moèvarama koje se nakon odvodnje
privode kulturi, u dozi 4-8 l/ha, uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14-21 dan te se u tom periodu ne
smiju kositi ili obraðivati. Voda se smije puštati najranije 7 dana nakon primjene sredstva.
AM AGRO d.o.o
a part of AGRIMATCO group
Na neobraðenim površinama u dozi 8-12 l/ha, primjenom u fazi pune vegetacije
Na željezièkim prugama u dozi 8-12 l/ha , za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova
U šumarstvu: U Šumskim rasadnicima, sadnicama smreke i bora, u mladim nasadima, èetinjaèa, u šumskim
nasadima, za suzbijanje izdanaka i izboja listaèa, poslije èiste sjeèe šume u pripremi površina za sadnju.
Primjena uz smanjeni utrošak vode (100- 200 l/ha)
Prije pripreme tla za sjetvu/sadnju kukuruza, suncokreta, krumpira i šeæerne repe u dozi
-1,5- 2 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su visine 10-25 cm; 2-3 l/ha za
suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm
-3-4 l/ha , za suzbijanje poljskog osjaka (Cirsium arvense) kada je u stadiju pune rozete (visine 15-25 cm); 5- 6 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm; te poljskog slaka
(Convulvulus arvensis), kada je visine 20-40 cm
U vinogradima i voænjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka,kruška, marelica i maslina) u dozi :
-1,5-2 l/ha,za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm
-2-3 l/ha , za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-15 cm
-3-4 l/ha , za suzbijanje poljskog osjaka( Cirsium arvense), kada je u stadiju pune rozete (visine 20-40 cm)
-5-6 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) kada je visine 15-30 cm, te poljskog slaka
(Convulvulus arvensis) kada je visine 20-40cm
-2,5 l/ha , tretiranjem dva puta ( razdvojena split aplikacija), za suzbijanje zubaèe (Cynodon dactylon), kada je
visine 10-25 cm.
Ne smije se koristiti u mladom voænjaku i vinogradu do 2 godine starosti dok je kora zelena odnosno sve dok
još nije formirana prava kora voæaka i vinove loze. Primjenom Clinica sa smanjenom kolièinom vode može se
uštedjeti na kolièini sredstva ali moraju biti ispunjeni odreðeni uvjeti: prskalica mora biti ispravna, treba
upotrebljavati sapnice kojima se može precizno primjeniti 100-200 l/ha vode, treba podesiti radni tlak i
prilagoditi brzinu kretanja traktora.
Za tretiranje manjih površina (npr.okuænice, groblja, oko ograda i dr.) korištenjem leðnih prskalica, Clinic se
primjenjuje u koncentraciji:
-1% ( 100 ml/10 l vode) za suzbijanje jednogodišnjih korova
-2% ( 200 ml/ 10 l vode) za suzbijanje višegodišnjih korova
Doza primijenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti.
Za najvažnije korove kolièine su:
KOROV
Pirika (Agropyron repens)
Divlji sirak (Sorghum halepense)
Poljski osjak (Cirsium arvense)
Kudrava kiselica (Rumex crispus)
Konjski štavelj (Rumex obtusifolius)
Divlji pelin (Artemisia vulgaris)
Maslaèak (Taraxacum officinale)
Bazjan (Aegopodium podagraria)
Divlja kupina (Rubus spp.),
Okrugli šilj (Cyperus rotondus)
Poljski slak (Convulvulus arvensis)
Zubaèa (Cynodon dactylon)
DOZA
4 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
4-5 l/ha
6-8 l/ha
6-8 l/ha
6-8 l/ha
8-10 l/ha
Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje
korova ,kada je silazno kolanje asimilata
najintenzivnije , ako je to moguæe uskladiti s
navedenim rokovima primjene.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content