close

Enter

Log in using OpenID

7. Instalacija unutarnje jedinice

embedDownload
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo
Упатства за употреба
Udhëzime për përdorim
User manual
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
Sadržaj
i
KORISNIČKI PRIRUČNIK
1. Nazivi dijelova i njihova namjena
1
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
2
3. Održavanje
7
4. Upute za uporabu
10
5. Predostrožnosti
12
6. Provjere prije pozivanja servisera
13
INSTALACIJSKE UPUTE
7. Instalacija unutarnje jedinice
14
8. Instalacija vanjske jedinice
22
9. Priprema cijevi
23
10. Postavljanje rashladne cijevi
24
11. Ispuštanje zraka i provjera ispuštanja plina
25
12. Cijev za vodu i odvodna cijev
26
13. Rutinske provjere nakon instalacije
27
Zahvaljujemo na odabiru našeg proizvoda
Jedna od prednosti koju Vam pruža ovaj klima uređaj nije samo udobnost nego i dobro zdravlje.
Ove upute za uporabu opisuju mnoge udobnosti i tehnološke značajke koje Vaš klima uređaj
pruža. Osim toga, pruža Vam bitne informacije o održavanju, servisiranju i ekonomičnoj uporabi.
Odvojite nekoliko minuta za otkrivanje na koji način udobno i ekonomično uporabiti Vaš novi sobni
klima uređaj.
Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja. Molimo kao referencu koristite
stvarni uređaj.
Ovaj uređaj ne bi smjele koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim uz nadzor ili instrukcije o
korištenju uređaja koje im je dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
Testirani vanjski statički tlak uređaja je 0 Pa Osigurači: T250 V; 3.15 A
1. Nazivi dijelova i njihova namjena
KORISNIČKI PRIRUČNIK
UNUTARNJA JEDINICA
OPREZ
.
Prije otvaranja prednje ploče, pobrinite se da uređaj
ne radi I da je sklopka isključena. Ne dodirujte
metalne dijelove u unutrašnjosti unutarnje jedinice,
što može rezultirati ozljedom.
1. Titanij apatitni fotokatalistički filtar za
počišćivanje zraka:
• Ovi filtri su pričvršćeni sa unutarnje
strane filtra za zrak.
2. Izlaz za zrak
3. Zaslon
4. Prednja ploča
5. Lopatice (vertikalne)
• Lopatice su unutar izlaza za zrak.
6. Ulaz za zrak
7. Filtar za zrak
8. Lopatice (horizontalne)
9. Indikatorska lampica hlađenja
10.Indikatorska lampica grijanja
11.Indikatorska lampica sušenja
12.Indikator rada
13.LED zaslon
14.Prekidač unutarnje jedinice ON/OFF:



Pritisnite prekidač jednom za pokretanje
rada.
Pritisnite ponovno za prekid rada.
Tablica načina rada
Model
Rad
Temperatura
SAMO
HLAĐENJE
GRIJANJE
HLAĐENJE
25 C
Protok
zraka
AUTO
AUTO
25C
AUTO

Ova postavka puše zrak
samo na gornji otvor
Ova postavka automatski
odlučuje kako će puhati
ovisno o načinu rada i
uvjetima
Ova postavka je
preporučena
Uređaj tvornički isporučen
sa ovom postavkom
Otvaranje prednje ploče
Žični terminal
unutarnje jedinice
Žični terminal
vanjske jedinice
VANJSKA JEDINICA
18.Ulaz za zrak: (prednji i stražnji)
19.Cijev za sredstvo za hlađenje i kabel za
povezivanje jedinica
20.Odvodno crijevo
Ovaj prekidač je koristan kada nedostaje
daljinski upravljač.
15.Prijemnik signala:



Prima signale daljinskog upravljača.
Kada jedinica primi signal, čuje se kratki
zvučni signal.
Promjena postavki……zvučni signal
21.Terminal za uzemljenje:
•Unutar ovog poklopca.
16.Prekidač odabira izlaza za zrak
22.Izlaz za zrak
17.Senzor sobne temperature:
Izgled vanjske jedinice se, ovisno o modelu, može
razlikovati

Detektira temperature zraka oko jedinice
NAPOMENE:
1.
Ukoliko je strujni kabel oštećen, a kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba.
2.
3.
Uređaj treba instalirati u skladu sa zakonskim propisima.
Višesmjerna sklopka za isključivanje koja ima razmak u kontaktu od bar 3mm u svim smjerovima treba biti spojena sa fiksnim ožičenjem. Za modele sa strujnom
sklopkom, pobrinite se da je sklopka dostupna I nakon instalacije.
1
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Opis daljinskog upravljača
1
ON/OFF
Pritisnite za početak ili prekid rada
2
Pritisnite za smanjenje postavke temperature
3
+
Pritisnite za povećanje postavke temperature
4
MODE
Pritisnite za odabir načina rada
(AUTO/HLAĐENJE/SUŠENJE/VENTILATOR/GRIJANJE)
5
FAN
6
SWING
Pritisnite za podešavanje brzine ventilatora
Pritisnite za postavljanje kuta njihanja lopatica
7
I FEEL
8
Pritisnite za postavljanje funkcija HEALTH ili AIR
9
SLEEP
10
TEMP
11
QUIET
Pritisnite za postavljanje funkcije QUIET
12
CLOCK
Pritisnite za postavljanje sata
13
T-ON/T-OFF
Pritisnite za postavljanje vremena automatskog
uključivanja/isključivanja
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
2
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Opis daljinskog upravljača
1
ON/OFF
Pritisnite tipku kako biste uključili uređaj. Ponovno pritisnite tipku kako biste uređaj isključili.
2
Pritisnite tipku kako biste smanjili postavljenu temperaturu. Pritisnite i držite dulje od 2
sekunde za brzo smanjivanje postavljene temperature. U AUTOMATSKOM načinu rada,
postavljenu temperaturu ne možete podešavati.
3
+
Pritisnite tipku kako biste povećali postavljenu temperaturu. Pritisnite i držite dulje od 2
sekunde za brzo povećavanje postavljene temperature. U AUTOMATSKOM načinu rada,
postavljenu temperaturu ne možete podešavati.
4
MODE
Svakim pritiskom tipke mijenja se način rada slijedom AUTOMATSKI, HLAĐENJE, SUŠENJE,
VENTILATOR i GRIJANJE.
AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT
*
*Napomena: Samo za modele s funkcijom grijanja
Po uključivanju aktivira se AUTOMATSKI način rada. U AUTOMATSKOM načinu rada, postavljena
temperatura neće biti prikazana na LED zaslonu unutarnje jedinice te će unutarnja jedinica
automatski odabrati odgovarajući način rada, ovisno o sobnoj temperaturi, kako bi
temperatura u prostoriji bila ugodna.
5
FAN
Ova tipka koristi se za postavljanje brzine ventilatora slijedom
pa do
, zatim natrag na AUTOMATSKI.
Auto
Mala brzina
Viša srednja brzina
6
Srednja brzina
Niža srednja brzina
Viša brzina
SWING
Pritisnite tipku za postavljanje kuta njihanja gore-dolje, koji se kružno mijenja na sljedeći
način:
Ovaj daljinski upravljač je univerzalan. Ukoliko pošaljete naredbu
, jedinica će
naredbu izvršiti kao
naznačuje da će se lopatica njihati:
7
I FEEL
Pritisnite tipku za aktivaciju funkcije I FEEL. Jedinica automatski podešava temperaturu prema
detektiranoj temperaturi. Ponovno pritisnite tipku kako biste isključili funkciju I FEEL
3
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
KORISNIČKI PRIRUČNIK
8
Pritisnite ovu tipku da biste aktivirali i deaktivirali funkcije zdravlje i istjerivanje
plinova u statusu rada. Pritisnite ovu tipku prvi put za funkciju istjerivanja plina;
LCD prikazuje
. Pritisnite tipku po drugi put da biste pokrenuli funkciju zdravlje i istjerivanje
plinova simultano; LCD prikazuje
i
Pritisnite ovu tipku treći put za prekid funkcije
zdravlja i ispuhivanja plinova simultano. Pritisnite ovu tipku četvrti put da biste pokrenuli
funkciju zdravlje; LCD prikazuje Ponovno pritisnite tipku za ponavljanje gornjih funkcija.
9
SLEEP
• Pritiskom ove tipke možete odabrati Sleep 1 (
), Sleep 2 (
), Sleep3(
) te
poništiti funkciju Sleep, Cirkuliranjem između ovih, poslije uključivanja Sleep funkcija se
automatski deaktivira.
• Sleep 1 je Sleep način rada 1, prilikom hlađenja i odvlaživanja: klima uređaj se isključuje
nakon jednog sata rada nakon čega se postavljena temperatura glavne jedinice povećava
za 1°C, postavljena temperatura povećava se za 2°C, jedinica će nastaviti raditi na ovoj
temperaturi; U načinu rada Grijanje; klima uređaj se isključuje nakon jednog sata rada,
nakon čega se postavljena temperatura smanjuje za 1°C, te se nakon 2 sata, postavljena
temperatura smanjuje za 2°C, nakon čega će uređaj nastaviti raditi pri ovoj temperaturi.
• Sleep 2 je sleep način rada u kojemu klima uređaj radi u skladu sa tvornički definiranom
grupom temperaturnih krivulja.
• Sleep 3 – postavke sleep načina rada prema DIY:
(1) U Sleep 3 načinu rada dugo pritisnite tipku „Turbo“ nakon čega putem daljinskog
upravljača korisnik može sam unijeti postavke sleep načina rada, pri čemu će se na
zaslonu prikazivati i bljeskati „1 hour“ i postavljena temperatura zadnjeg aktivnog sleep
načina rada (prilikom prvog unosa prikazivati će se tvornička postavka sleep načina rada);
(2) Tipkama "+" i "-" izmijenite postavljenu temperaturu te za potvrdu pritisnite tipku
„Turbo“; što može promijeniti odgovarajuću podešenu temperaturu, poslije podešavanja
pritisnite "Turbo" tipku da bi potvrdili;
(3) U ovom trenutku, 1 sat će biti automatski povećan na poziciji brojača vremena na
daljinskom upravljaču, (to je "2 hours " ili "3 hours " ili "8 hours "), mjesto za podešavanje
temperature "88" će prikazati odgovarajuću temperaturu zadnje krivulje mirovanja i treptati;
(4) Ponovite gornje korake (2) ~ (3), dok 8 satna temperaturna postavka ne završi, krivulja
mirovanja završava, u ovom trenutku daljinski upravljač će nastaviti sa originalnim
postavkama na brojaču vremena; prikaz temperature će se vratiti na originalno
postavljenu temperaturu.
Sleep3-moguće je pregledati postavke SLEEP načina rada prema DIY:
• Ulaskom u Vaš individualni status postavki mirovanja, možete odabrati način rada postavke
krivulje mirovanja za pretraživanje predpodešavanja krivulje mirovanja, ali nemojte mijenjati
temperaturu, već samo pritisnite tipku "Turbo" za potvrdu. Napomena: U ovim
predpodešenjima ili postupcima pretraživanja, ukoliko unutar 10 sekundi, ne pritisnete niti
jednu tipku, status zadane krivulje mirovanja automatski će se prekinuti, a prikaz će se
vratiti na izvorni prikaz. U postupcima predpodešavanja ili pretraživanja, pritisnite tipke
"ON/OFF", "Mode", "Timer" ili "Sleep", status postavke krivulje mirovanja ili pretraživanja će
se prekinuti na sličan način.
10
TEMP
Pritiskom ove tipke, možete birati između prikaza postavljene unutarnje temperature ili
unutarnje ambijentalne temperature. Kada prvi put uključujete unutarnju jedinicu na njoj će
se prikazati postavljena temperatura. Ako se status postavljene temperature promijeni u "
", prikazuje se ambijentalna temperatura, ukoliko nakon 5 sekundi ili unutar 5 sekundi,
ne pritisnete tipku na daljinskom upravljaču vraća se prikaz na postavljenu temperaturu.
Ukoliko niste postavili status postavljene temperature, prikazat će se postavljena
temperatura.
4
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
11
12
13
KORISNIČKI PRIRUČNIK
QUIET
“i
"Auto" signal) i Quiet način rada (prikazuje se simbol " " signal) i Quiet OFF (ne prikazuje se
simbol „ "), Po uključenju klima uređaja Quiet OFF način rada je zadan način rada.
Napomena: funkcija Quiet ne može se postaviti tijekom ventilatorskog rada ili sušenja; Kada je
funkcija Quiet aktivna (prikazuje se " " signal), brzina rada ventilatora se ne može podesiti.
Pritiskom ove tipke, status funkcije Quiet je Auto Quiet način rada (prikazuje se simbol „
CLOCK
Nakon pritiska tipke CLOCK, počinje bljeskati simbol . Unutar 5 sekundi, pritiskom na tipke +
ili – podesite trenutno vrijeme. Pritiskom na bilo koju tipku dulje od 2 sekunde povećava se ili
smanjuje vrijeme za 1 minutu svakih 0,5 sekundi te zatim za 10 minuta svakih 0,5 sekundi.
Nakon postavljanja, a tijekom bljeskanja, ponovno pritisnite tipku CLOCK kako biste potvrdili
postavku, nakon čega će se simbol  stalno biti prikazan.
T-ON/T-OFF
Pritisnite tipku T-ON za aktivaciju tajmera auto-ON. Za poništavanje programa auto-timer,
ponovno pritisnite ovu tipku.
Nakon pritiska ove tipke, nestaje simbol  i bljeska "ON“ te se prikazuje postavka vremena
00:00. Unutar 5 sekundi, pritisnite tipke + ili – kako biste podesili vrijeme. Svakim pritiskom
bilo koje od te dvije tipke mijenja se postavka vremena za 1 minutu. Pritiskom i držanjem bilo
koje od te dvije tipke brzo se mijenja postavka vremena za 1 minutu i zatim 10 minuta. Unutar
5 sekundi nakon postavljanja, za potvrdu pritisnite tipku TIMER ON.
Pritisnite tipku T-OFF za početak rada auto-off tajmera. Za poništavanje programa auto-timer,
ponovno pritisnite ovu tipku. Funkcija TIMER OFF postavlja se isto kao i funkcija TIMER ON.
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Turbo pritisnite ovu tipku, kojom ćete omogućiti da
jedinica postigne postavljenu temperaturu u najkraćem vremenu. U načinu rada HLAĐENJE,
jedinica će ispuhivati jako hladan zrak pri velikoj brzini ventilatora. U načinu rada GRIJANJE,
jedinica će ispuhivati jako topao zrak pri velikoj brzini ventilatora.
Pritisnite tipku LIGHT kako biste uključili svjetlo zaslona, a zatim ponovno stisnite tipku za
isključivanje svjetla zaslona. Ukoliko je svjetlo uključeno, prikazuje se simbol . Ukoliko je
svjetlo isključeno, simbol
nestaje.
Pritiskom tipke X-FAN u načinu rada HLAĐENJE ili SUŠENJE, pojavljuje se simbol , a
unutarnji ventilator nastavlja raditi još 10 minuta (iako ste ugasili jedinicu), kako bi isušila
unutarnju jedinicu. Nakon uključivanja klima uređaja, funkcija X-FAN OFF je zadana. Funkcija
X-FAN nije raspoloživa u AUTOMATSKOM, VENTILATORSKOM ili GRIJANJE načinu rada.
17
Kombinacija tipki "+" i "-": O zaključavanju
Istovremeno pritisnite tipke " + " i "-" kako biste otključali ili zaključali tipkovnicu. Ukoliko je
daljinski upravljač zaključan, pojavljuje se simbol . U ovom slučaju, pritiskom bilo koje tipke,
simbol bljesne tri puta.
5
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
Kombinacija tipki "MODE" i "-": O prijelazu između fahrenheit i celzijus stupnjeva.
Kada je jedinica isključena (OFF), istovremeno pritisnite tipke "MODE" i "-" za prijelaz između
°C i °F.
18
Kombinacija tipki "TEMP " i "CLOCK": O funkciji za uštedu energije
U načinu rada HLAĐENJE istovremeno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK", za aktivaciju
funkcije za uštedu energije. Na zaslonu daljinskog upravljača prikazuje se "SE". Za
isključivanje funkcije ponovno pritisnite ove tipke.
19
20
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Kombinacija tipki "TEMP " i "CLOCK": O funkciji 8'C grijanja
U načinu rada GRIJANJE istovremeno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK", za aktivaciju
funkcije 8'C grijanja.
Na zaslonu daljinskog upravljača prikazuje se
i odabrana temperatura od 8'C" (46°F, ako je
Fahrenheit podržan). Za isključivanje funkcije ponovno pritisnite ove tipke.
21
O funkciji pozadinskog osvjetljenja
Prilikom uključivanja jedinice po prvi put, pozadinsko osvjetljenje svijetli 4 sekunde, a prilikom
svakog naknadnog pritiska 3 sekunde.
Zamjena baterija
1. Sa stražnje strane daljinskog upravljača uklonite poklopac
baterijskog odjeljka (kao što je prikazano na slici).
2. Izvadite stare baterije.
3. Umetnite dvije nove AAA1.5V suhe baterije pritom pazeći na
polaritet.
4. Vratite poklopac baterijskog odjeljka na mjesto.
Napomene:
•
•
•
•
•
Prilikom zamjene baterije nemojte koristiti stare baterije ili
baterije različitog tipa. U suprotnom, možete uzrokovati kvar
daljinskog upravljača.
Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme, molimo
izvadite baterije kako biste spriječili istjecanje tekućine iz
baterija.
Daljinski upravljač treba držati u dometu klima uređaja.
Daljinski upravljač treba postaviti najmanje 1 m od televizora ili
stereo zvučnika.
Ukoliko daljinski upravljač ne radi normalno, molimo izvadite
baterije i vratite ih nakon 30 sekundi. Ukoliko daljinski upravljač
još uvijek ne radi ispravno, zamijenite baterije.
6
Skica zamjene baterije
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prije pregleda i održavanja jedinice, MOLIMO isključite uređaj iz strujne utičnice.
3.1 Jedinice
• Unutarnja jedinica, vanjska jedinica i daljinski upravljač
1. Obrišite ih suhom i čistom krpom.
• Prednja ploča
1. Otvorite prednju ploču.
Pomaknite dva klizača s lijeve i desne strane prema unutra dok ne kliknu.
2. Uklonite prednju ploču.
•
Uklonite vezicu.
•
Spustite prednju ploču do poda te ju zatim uklonite.
Vezica
Očistite prednju ploču.
3.
•
Obrišite ju mekom krpom navlaženom vodom.
•
Koristite isključivo neutralan deterdžent.
•
Ukoliko prednju ploču perete vodom, posušite ju krpom u sjeni.
Vratite prednju ploču na mjesto.
4.
•
Umetnite prednju ploču u utore na jedinici (3 mjesta).
•
Pričvrstite vezicu sa desne unutarnje strane prednje rešetke.
•
Polagano zatvorite ploču.
Vezica
Postavite
prednji panel
na nosače
OPREZ
• Ne dodirujte metalne dijelove unutarnje jedinice, jer biste se mogli ozlijediti.
• Prilikom uklanjanja ili vraćanja prednje ploče, koristite čvrstu i stabilnu stolicu te budite oprezni.
• Prilikom uklanjanja ili vraćanja prednje ploče, čvrsto ju pridržavajte rukom kako ne bi pala.
• Za čišćenje ne koristite vodu zagrijanu iznad 40°C, benzin, benzen, razrjeđivač niti ostala hlapljiva ulja, sredstva za poliranje, četke i druga
abrazivna sredstva.
• Nakon čišćenja provjerite da li je prednja ploča sigurno fiksirana.
3.2 Filtri
1. Otvorite prednju ploču.
2. Uklonite filtar za zrak.
• Lagano pritisnite kvačice sa lijeve i desne strane filtra za zrak te ga povucite
prema gore.
3.
Uklonite titanij apatitni fotokatalistički filtar za počišćivanje
zraka.
• Primite jezičce okvira te uklonite kvačice na četiri mjesta.
7
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
4. Očistite ili zamijenite svaki filtar.
Pogledajte sliku.
Titanij apatitni
fotokatalistički filtar
za pročišćavanje
zraka
Zračni filtar
5. Vratite filtar za zrak i titanij apatitni fotokatalistički filtar za
počišćivanje zraka na mjesto te zatvorite prednju ploču.
• Uporaba bez filtara za zrak može uzrokovati kvarove koji su
posljedica nakupljanja prašine u unutarnjoj jedinici.
6. Operite filtre za zrak vodom ili ih očistite usisavačem.
•Ukoliko se prašina teško uklanja, filtre operite u neutralnom
deterdžentu razrijeđenim mlakom vodom. Posušite ih u sjeni.
•Preporuča se čišćenje filtra za zrak svaki tjedan.
3.3 Titanij apatitni fotokatalistički filtar za pročišćavanje zraka
Titanij apatitni fotokatalistički filtar za počišćivanje zraka možete obnoviti pranjem vodom jednom svakih 6
mjeseci. Preporučamo zamjeni filtra svake 3 godine.
• Održavanje
1.
2.
3.
4.
Ukoliko je filtar jako prljav usišite prašinu i namačite ga u toploj vodi oko 10 do 15 minuta.
Prilikom pranja vodom ne uklanjajte filtra iz okvira.
Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni
Kako je filtar izrađen od papira nemojte ga cijediti kako biste odstranili vodu iz njega.
• Zamjena
Uklonite jezičce na okviru filtra te ga zamijenite novim filtrom.
• Stari filtar odložite kao zapaljivi otpad.
NAPOMENA
• Korištenje prljavih filtara:
(1) zrak se ne može dezodorirati.
(3) rezultira lošim grijanjem ili hlađenjem.
(2) zrak se ne može pročišćavati.
(4) može uzrokovati neugodne mirise.
8
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Provjere
Provjerite jesu li nosač, postolje i drugi dijelovi vanjske jedinice oštećeni ili korodirali.
Provjerite blokira li štogod ulaze i izlaze za zrak na unutarnjoj i vanjskoj jedinici.
Provjerite istječe li voda iz crijeva za odvodnju tijekom hlađenja ili sušenja bez problema.
•
Ukoliko voda ne istječe, postoji mogućnost da curi iz unutarnje jedinice. Prekinite rad klima uređaja i u tom
slučaju kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
3.4 Prije dugog razdoblja mirovanja
1.
Za lijepoga vremena uključite na nekoliko sati funkciju "FAN only", kako bi se posušila unutrašnjost jedinice.
• Pritisnite tipku "MODE" i odaberite "FAN" način rada.
• Za početak rada pritisnite tipku "ON/OFF".
2.
Po završetku rada isključite osigurač klima uređaja.
3.
Očistite filtre za zrak i ponovno ih postavite.
4.
Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
NAPOMENA
• Kada je spojeno više vanjskih jedinica, pazite da prije uporabe ventilatorskog rada ne koristite funkciju
grijanja u drugoj prostoriji.
Raspon radne temperature
Unutarnja strana DB/WB(oC)
Vanjska strana DB/WB(oC)
Maksimalno hlađenje
32/23
43/26
Maksimalno grijanje
27/-
24/18
Raspon radne temperature (vanjska temperatura) za hlađenje jedinice je 18°C ~ 43°C ; a za hlađenje i
grijanje jedinice je -7C ~ 43C.
9
4. Upute za uporabu
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Princip rada i posebne funkcije hlađenja
Princip rada:
Kako bi se unutarnja sobna temperatura smanjila, klima uređaj upija toplinu u prostoriji te ju prenosi iz prostorije
i otpušta. Kapacitet hlađenja klima uređaja povećat će se ili smanjiti u odnosu na vanjsku temperaturu.
Funkcija protiv zamrzavanja:
Ukoliko jedinica radi u COOL načinu rada i na niskoj temperaturi, izmjenjivač topline počet će se zamrzavati.
Kada temperatura unutarnjeg izmjenjivača topline padne ispod 0°C , mikroračunalo unutarnje jedinice zaustavit
će rad kompresora te na taj način zaštititi jedinicu.
Princip rada i posebne funkcije grijanja
Princip rada:
Klima uređaj upija toplinu izvana te ju prenosi unutar prostorije te se na taj način povećava temperatura unutar
prostorije. Ovo je princip rada toplinske pumpe. Njen kapacitet grijanja smanjit će se ukoliko se i vanjska
temperatura snizi.
* Ukoliko se vanjska temperatura jako snizi, molimo da za grijanje koristite ostale grijaće uređaje.
Odmrzavanje
* Kada je vanjska temperatura niska, a vlažnost zraka visoka te nakon što je dugo radila, vanjska jedinica
počet će se zamrzavati, što će utjecati na učinak grijanja. Uključit će se funkcija automatskog
odmrzavanja, a grijanje će se zaustaviti na 8 do 10 minuta.
* Tijekom automatskog odmrzavanja, motori ventilatora unutarnje i vanjske jedinice prestat će s radom.
* Tijekom odmrzavanja unutarnji indikator treperi, a vanjska jedinica može ispuštati paru, što je posljedica
odmrzavanja, a ne kvara.
* Nakon što je odmrzavanje završilo, grijanje će se automatski pokrenuti.
Funkcija Anti-Cool Wind
u HEAT načinu rada, ukoliko unutarnji izmjenjivač topline nije dostigao određenu temperaturu te zbog toga
unutarnji ventilatorski motor ne radi, a kako bi se tada spriječilo puhanje hladnoga zraka (unutar 3 minute),
pojavljuju se slijedeće tri vrste stanja:
1. Grijanje je započelo.
2. Nakon automatskog odmrzavanja funkcija je završila.
3. Grijanje na niskoj temperaturi.
Klimatski tip ove jedinice je u skladu sa deklaracijskom naljepnicom.
10
4. Upute za uporabu
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Temperatura ne bi trebala biti postavljana niže
nego što je potrebno. To rezultira povećanjem
troškova električne energije.
Za distribuciju hladnog zraka po prostoriji
podesite smjer protoka zraka na način prikazan
strelicama (pogledajte sliku)
Za veću učinkovitost filtre za zrak očistite svaki
tjedan
Tijekom rada klima uređaja zatvorite vrata I
prozore, kako biste spriječili izlazak hladnog
zraka i uštedjeli energiju.
Tijekom hlađenja navucite zavjese i zatvorite
staklene prozore, kako biste spriječili
zagrijavanje prostorije sunčevom svjetlošću,
što može uzrokovati povećane troškove
električne energije.
U slučaju neučinkovitog prozračivanja, kako
biste prozračili prostoriju povremeno otvorite
prozore, ali ne predugo jer će hladan zrak
bespotrebno izlaziti iz prostorije.
11
5. Predostrožnosti
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Provjerite električni sustav (napon i
frekvenciju). Koristite ispravan izvor napajanja
koji je naveden na klima uređaju te koristite
isključivo osigurače specificiranog kapaciteta.
Ne koristite komade žice.
Isključite klima uređaj ukoliko tijekom rada dođe
do smetnji električne energije. Ukoliko uređaj
nećete koristiti dulje vrijeme, isključite glavni
prekidač napajanja.
Tijekom rada klima uređaja ne umećite predmete
u otvore za ulaz i izlaz zraka, jer to može
rezultirati oštećenjem uređaja ili ozljedama.
Također se preporuča pojačan kada su djeca u
blizini klima uređaja.
Ne blokirajte protok zraka unutarnje I vanjske
jedinice. To može rezultirati smanjenim radnim
učinkom ili kvarom uređaja.
Ne usmjeravajte tok zraka izravno prema
ljudima, osobito djeci, starijim ili bolesnim
osobama.
Ne postavljajte grijalice ili druge izvore topline
u blizinu uređaja. Toplina može deformirati
plastične dijelove klima uređaja.
12
6. Provjere prije pozivanja servisera
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prije pozivanja servisera provjerite sljedeće, jer možda nađete rješenje problema.
Nakon što ste provjerili, ukoliko još uvijek problem postoji, molimo kontaktirajte lokalnog distributera.
PROBLEM
Klima uređaj ne radi
Klima uređaj radi, ali ne hladi
dovoljno
Tijekom rada iz klima uređaja izlazi
vlaga ili para.
Daljinski upravljač ne radi.
UZROCI
•
•
•
Provjerite da li je strujni kabel oštećen i da li osigurač radi.
Provjerite da li je napajanje električnom energijom u redu.
Provjerite da li je tajmer uključen ili nije.
•
Provjerite da li je postavljena temperatura previsoka.
•
Provjerite da li sunčeva svjetlost ulazi izravno u prostoriju.
•
Provjerite da li su vrata ili prozori otvoreni.
•
Provjerite da li bilo što sprječava izlaz zraka.
•
Provjerite da li ispušni ventil radi.
•
Provjerite da li su filtri za zrak prljavi ili začepljeni.
•
Topao zrak u prostoriji miješa se sa hladnim zrakom. To uzrokuje paru.
•
Olabavljena ili odspojena žica između daljinskog upravljača i zaslona.
•
Provjerite da li su baterije umetnute u ispravnom smjeru.
•
Provjerite da li su baterije istrošene.
13
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Izloženo
ODABIR MJESTA INSTALACIJE.
• Mjesto s kojega se hladan zrak može neometano širiti po
Poluizloženo
Sakriveno
Montažna ploča
prostoriji.
• Mjesto sa kojega se kondenzirana voda može
jednostavno isušiti.
• Mjesto koje može podnijeti težinu unutarnje jedinice.
Kalup
• Mjesto koje omogućava jednostavan pristup jedinici radi
Rešetka
Podna instalacija
održavanja.
Zidna instalacija
Lokacija za osiguravanje instalacijske ploče
• Uređaj se ne smije instalirati u praonicu rublja.
POSTOJE DVA NAČINA INSTALACIJE.
1. STROPNI TIP
2. PODNI TIP
Sličnosti između oba tipa instalacije su sljedeće; Unutarnja
jedinica
Unutarnju jedinicu treba postaviti na mjesto:
1) navedeno na instalacijskim crtežima unutarnje jedinice,
2) neometanog ulaza i izlaza zraka,
Shematski crtež kvačica
3) gdje jedinica nije na izravnoj sunčevoj svjetlosti,
4) na kojem je jedinica dalje od izvora topline ili para,
5) na kojemu ne postoje izvori para strojnog ulja, što
može skratiti vijek trajanja unutarnje jedinice,
6) na kojem hladan ili topao zrak cirkulira prostorijom,
7) na kojem je jedinica udaljena od fluorescentnih lampi s
elektronskim paljenjem (inverter ili tip sa brzim
startom), jer mogu skratiti domet daljinskog upravljača,
Papirnata skica
instalacije
8) na kojem je jedinica udaljena barem 1 metar od
televizijskog ili radio aparata (jedinica može uzrokovati
smetnje slike ili zvuka).
UPOZORENJE ZA MJESTA INSTALACIJE NA KOJIMA
POSTOJI VELIKA MOGUĆNOST POJAVLJIVANJA
PROBLEMA.
150cm
ili više
• Mjesta na kojima ima previše ulja.
• Mjesta velike kiselosti.
• Mjesta nepravilnog električnog napajanja.
150cm
ili više
Skice instalacije unutarnje jedinice
Unutarnju jedinicu možete montirati na bilo koji od ova tri prikazana
načina.
150cm
ili više
14
150cm
ili više
15cm ili manje
od poda
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
POSTAVLJANJE CIJEVI RASHLADNOG SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
Izbušite rupe (55mm u promjeru ) na mjestu označenom simbolom
na slici ispod.
Mjesta otvora razlikuju se ovisno o tome na kojoj je strani cijev izvađena.
Za postavljanje cjevovoda, pogledajte Postavljanje cijevi sredstva za hlađenje.
Ostavite dovoljno prostora oko cijevi za lakše spajanje cijevi unutarnje jedinice.
(Mjerna jedinica: mm)
Zid
Lijevi donji cjevovod
Lijevi stražnji cjevovod
Desni donji cjevovod
Desni stražnji cjevovod
Lijevi/desni cjevovod
OPREZ
Minimalna dopuštena duljina
•
Preporučena najkraća duljina cijevi je 2,5m, na taj način izbjegavaju se buka i vibracija koju proizvodi
vanjska jedinica (mehanička buka i vibracija mogu nastati ovisno o tome kako je jedinica instalirana i u
kakvom se okruženju ona koristi).
•
Za informaciju o maksimalnoj duljini cijevi pogledajte priručnik za instaliranje vanjske jedinice. Za
višestruke priključke, pogledajte priručnik za instaliranje više vanjskih jedinica.
zid
Cijev rashladnog sredstva
Pod
15
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Bušenje rupe u zidu i instaliranje zidne ugradbene
cijevi
•
Vani
Unutra
Za zidove koji imaju metalni okvir ili metalnu ploču,
koristite zidnu ugradbenu cijev i zidni pokrivač za poveznu
Cijev
uglavljena
u zid
Brtvljenje
rupu kako biste spriječili curenje vode.
•
Pokrov zidne rupe
Praznine oko cijevi katranizirajte materijalom za
brtvljenje kako biste spriječili curenje vode.
1.
U zidu izbušite poveznu rupu od 55 mm tako da
ima donji nagib prema van.
Cijev uglavljena
u zid
2.
Umetnite zidnu cijev u rupu.
3.
Umetnite zidni pokrivač u zidnu cijev.
4.
Nakon završetka postavljanja rashladnog cjevovoda, ožičavanja i postavljanja odvodnog cjevovoda,
zabrtvite praznine oko cijevi pomoću kita.
Postavljanje odvodne cijevi
1.
Za odvodnu cijev koristite komercijalnu krutu polivinil kloridnu cijev (generalna VP 20 cijev, vanjski
promjer 26 mm, unutarnji promjer 20 mm).
2.
Odvodno crijevo (vanjski promjer 18 mm na završetku spajanja, 220 mm dug) isporučeno je sa
unutarnjom jedinicom. Pripremite odvodnu cijev na način kako je prikazano na slici ispod.
3.
Odvodna cijev treba biti nagnuta prema dolje kako bi voda otjecala bez nakupljanja.
4.
Umetnite odvodno crijevo na ovu dubinu kako se ne bi moglo izvući iz odvodne cijevi.
5.
Izolirajte unutarnju odvodnu cijev sa 10 ili više milimetara izolacijskog materijala kako biste spriječili
6.
kondenzaciju.
Izvadite filtre za zrak i uspite malo vode u odvodno korito kako biste provjerili da li voda teče bez
problema.
Mora biti bez zapreka
Ne smije dodirivati vodu
50mm
ili više
Vinilkloridna
odvodna cijev
Odvodno crijevo
Reduktor
16
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
3 kvačice
3 tabs
1. Priprema
•
Otvorite prednju ploču, odstranite 4 vijka i skinite
prednju rešetku povlačenjem prema sebi.
•
Pratite strelice za skidanje kopča na prednjem
Kućište
kućištu.
•
Prednja
rešetka
Slijedite postupak u nastavku pri skidanju
umetnutih dijelova.
Prednja ploča
Odstranite
prednju rešetku
■ Za kalupe

Skinite potpornje (Uklonite umetnute dijelove na
Otvorite
prednju
masku
Open the
front panel
Odstranite
Remove 44 vijka
screws
donjem okviru pomoću kliješta).
2) Gornja strana kućišta
■ Za uklanjanje bočnih cijevi skinite potpornje.
1) Uklonite 7 vijaka.
2) Uklonite gornji dio kućišta (2 pločice).
3) Uklonite lijevo i desno kućište (2 pločice na svakoj
3) Stranice
kućišta
strani).
4) Uklonite umetnute dijelove na donjem okviru i
3) Stranice
kućišta
kućište uz pomoć kliješta.
5) Za vraćanje bočnih cijevi pratite ove korake unatrag
(3>2> 1)
Odstranite
7 vijaka
Remove 7 screws
Odstranite
potporanj
Remove the
pillar
Donji okvir
Kućište
Kućište
Odstranite
potporanj
Odstranite
potporanj
2. Instalacija
•
Osigurajte pomoću 6 vijaka za podnu instalaciju (Ne zaboravite osigurati na stražnji zid).
•
Za zidno instaliranje, osigurajte montažnu ploču koristeći 5 vijaka i 4 vijka za unutarnju jedinicu.
17
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Montažna ploča treba biti instalirana na zid koji može izdržati težinu unutarnje jedinice.
1) Privremeno pričvrstite montažnu ploču na zid, provjerite da li je panel u ravnini i označite točke za bušenje na zidu.
2) Montažnu ploču pričvrstite vijcima na zid.
Podna instalacija
Zidna instalacija
Kućište
Casing
Kalup
Molding
6 vijaka
6 vijaka
3)
4)
Kada je spajanje cijevi za hlađenje i odvodnih cijevi završeno,
popunite otvor rupe kitom. Nepopunjeni otvor može rezultirati stvaranjem vlage na cijevima za hlađenje i odvod te
ulaženjem insekata u cijev.
Postavite prednju ploču i prednju rešetku u prvobitni položaj nakon što ste sve spojili.
Spajanje kraja cijevi
1) Odrežite kraj cijevi sa rezačem za cijev.
2) Uklonite neravnine sa odrezane površine okrenute prema dolje kako otpadci ne bi ulazili u cijev.
3) Postavite maticu sa proširenjem na cijev.
4) Cijev sa proširenjem.
5) Provjerite da li je spajanje na proširenje ispravno učinjeno.
UPOZORENJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NE koristite mineralna ulja na spaljenom dijelu.
Spriječite da mineralna ulja uđu u sustav, jer će to smanjiti vijek trajanja jedinice.
Nikada ne koristite cijevi koje su već korištene za instalaciju. Koristite samo dijelove koji su isporučeni s uređajem.
Nemojte instalirati sušilicu na jedinicu R410A.
Materijal za isušivanje može otopiti i oštetiti sustav.
Nepotpuno spajanje može uzrokovati curenje plina za hlađenje.
Unutrašnjost
spojne cijevi mora
biti neoštećena
Spajanje
Postavite točno u poziciju pokazanu ispod:
Alat za R410A
Režite točno
pod pravim
kutom
Tip-spojka
Poravnajte
neravnine
18
Kraj cijevi mora biti
jednako raširena u
savršeni krug
Standardni alat za spajanje
Tip-spojka
(kruti tip)
Krilna matica
(kraljevski tp)
Pobrinite se da matica
spojnice savršeno
sjedne
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Spajanje cijevi za hlađenje
1) Kako biste spriječili oštećenje matice ili istjecanje plina, za zatezanje matica koristite
momentne ključeve.
Premažite sa rashladnim uljem
Ključ sa fiksnom glavom
Matica
Flare spojnice
nut
Spojna cijev
2) Poravnajte centar oba proširenja i zategnite proširenje i matice u 3 do 4 okretaja rukom.
Zatim ih zategnite do kraja momentne ključeve.
3) Kako biste spriječili istjecanje plina, na unutarnju i vanjsku površinu proširenja nanesite ulje za hlađenje
(koristite ulje za hlađenje za R410A).
Moment zatezanja matice sa proširenjem
Plinska strana
Tekuća strana
09K/12K
18K
09K/12K/18K
3/8 inča
1/2 inča
1/4 inča
31-35 Nm
50-55 Nm
15-20 Nm
Ne zaboravite
staviti kapicu
Oprez pri rukovanju cijevima
Ukoliko nemate
kapicu pokrijte
otvor spojnice sa
trakom da ne
ulaze prljavština i
voda unutra
1) Zaštitite otvoreni kraj cijevi od prašine i vlage.
2) Savijajte cijevi što je nježnije moguće. Za savijanje
koristite savijač cijevi (radijus savijanja treba biti 30 do
Ožičenje unutarnje jedinice
40 mm ili veći).
Plinska cijev
Odabir bakrenih materijala i toplinske izolacije
Cijev tekućine
• Kada koristite kupljene bakrene cijevi i spojnice,
obratite pozornost na sljedeće:
1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena
Izolacija cijevi tekućine
Brzina toplinskog prijenosa: 0.041 to
Izolacija plinske cijevi
0.052W/mK(0.035 to 0.045kca/(mh°C) Površinska
temperatura plinske cijevi rashladnog sredstva doseže
Završna traka
maksimalno 110°C . Za toplinsku izolaciju odaberite
materijale koji će izdržati ovu temperaturu.
2) Pazite da izolirate i cijevi za plin i cijevi za tekućinu te da dimenzije izolacije odgovaraju dimenzijama koje su
navedene u donjoj tablici:
Plinska strana
09K/12K
18K
O.D. 9.5mm
O.D. 12.7mm
Debljina 0.8mm
Tekuća strana
Toplinska izolacija plinske cijevi
09K/12K
O.D. 6.4mm
I.D. 12-15mm
18K
I.D. 14-16mm
Debljina 10mm Min.
3) Koristite zasebne termo izolacijske cijevi za plin i cijevi sredstva za hlađenje.
19
Termalna izolacija
cijevi za tekućinu
I.D. 8-10mm
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Provjera istjecanja plina
1) Provjerite ispuštanje plina nakon ispuštanja zraka
2) Vidite odjeljke o ispuštanju zraka i provjere ispuštanja
plina u instalacijskom priručniku za vanjsku jedinicu
Provjerite ovdje da li postoji curenje
- Nanesite pjenu od sapunice i
pažljivo provjerite za curenje plina.
- obrišite sapunicu nakon što ste
napravili provjeru
Pričvršćivanje spojne cijevi
• Pričvrstite cijev nakon provjere istjecanja plina, na gore opisani način.
1) Odrežite izolirani dio cjevovoda na licu mjesta, tako da se podudara sa spojnim dijelom.
2) Osigurajte krajnji dio na strani cjevovoda rashladnog sredstva sa spojnim dijelom na pomoćnom cjevovodu
uz pomoć trake, pazeći pritom da nema praznina.
3) Omotajte krajnji dio i spoj sa priloženom izolacijom, pazeći pritom da nema praznina.
Rashladna
cijev
Zarezati
Rashladna
cijev
Zarezati
Izolacijska traka
Traka
Pomoćna cijev
OPREZ
1.
2.
Dobro izolirajte kraj cijevi. Nedovoljna izolacije može dovesti do curenja vode.
Gurnite cijev unutra tako da ne stvarate pretjeran pritisak na prednju rešetku.
Spajanje odvodnog crijeva
Umetnite priloženo C odvodno crijevo u utor
ispusnog korita.
Odvodno crijevo umetnite u potpunosti tako da
sjedne u utor.
Odvodna posuda
Brava
Odvodno crijevo
Odvodna posuda
Brava
20
7. Instalacija unutarnje jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
Ožičavanje
Više unutarnjih jedinica, instalirajte kako je opisano u priručniku za instalaciju, koji se isporučuje uz više vanjskih
jedinica.
• Otklopite senzor za učvršćivanje ploče, uklonite poklopac prednje metalne ploče i spojite žice u kutiju žičnog
terminala.
1) Ogolite krajeve žica (15 mm)
2) Spojite boje žica sa brojevima u terminalu na unutarnjoj i vanjskoj jedinici kutija žičnog terminala i čvrsto
pričvrstite žice na odgovarajuće terminale.
3) Spojite žice uzemljenja na odgovarajuće terminale.
4) Povucite žice kako biste bili sigurni da su čvrsto zakačene, zatim povežite žice sa poveznikom žica.
Sigurnosni pokrov
senzora
Čvrsto fiksirajte žice sa
šarafima terminala
Blok terminala
Kutija
električnih
komponenti
Namjestite žice
tako da prednji
metalni pokrov
sjedne sigurno.
Čvrsto stegnite
steznik žice da se
žice ne bi micale
prilikom dodira.
Vanjska jed.
Ako dužina žice prelazi 10m,
koristite žice promjera 2mm
Steznik žice
Koristite specificirani tip žice
Prednja metalna
pokrovna ploča
Čvrsto fiksirajte žice sa
šarafima terminala
OPREZ
1)
2)
Ne koristite korištene žice, oštećene žice, produžne kablove ili razvodne veze, jer mogu uzrokovati
pregrijavanje, strujni udar ili vatru.
Ne koristite električne dijelove za uređaj koje ste kupili u lokalnoj prodavaonici. (Nemojte razvoditi
struju za odvodnu pumpu itd., sa kutije terminala.) To može prouzročiti strujni udar ili požar.
21
8. Instalacija vanjske jedinice
INSTALACIJSKE UPUTE
8.1 GDJE INSTALIRATI VANJSKU JEDINICU

Mjesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto kako bi izdržalo težinu i vibriranje jedinice.

Prostor oko jedinice mora biti adekvatno ventiliran. Mjesto ne smije biti u blizini bilo kakvih
zapaljivih plinova.

Mjesto mora biti dovoljno izolirano kako buka koju proizvodi rad uređaja i vrući ispušni zrak
ne bi ometali korisnike ili njihove susjede.

Mjesto mora biti lako dostupno za pregledavanje i održavanje jedinice.

Ostavite dovoljno prostora (kao što je prikazano strelicama na slici) od zida, stropa ili drugih
prepreka.
Više od 10 cm.
Više od 10 cm.
Više od 10 cm.
Više od 35 cm.
Više od 70 cm.
OPREZ
Instalacija na sljedećim mjestima može uzrokovati probleme.
Ukoliko se instalacija na takvim mjestima ne može izbjeći, kontaktirajte distributera ili prodavača.
•
•
•
•
Mjesto na kojem se nalazi strojno ulje.
Slana mjesta, kao što su mjesta u blizini morske obale.
Mjesta sa sumpornim plinovima.
Mjesta na kojima radio oprema, uređaji za zavarivanje i medicinska oprema generiraju visokofrekventne
valove.
22
9. Priprema cijevi
INSTALACIJSKE UPUTE
9.1 REZANJE CIJEVI I ELEKTRIČNE ŽICE
•
Koristite alate za rezanje koji su lako nabavljivi na
Krivo
Ispravno
Steznik žice
tržištu.
•
Precizno izmjerite i vanjski i unutarnji promjer cijevi.
•
Ostavite malo dulji komad cijevi od izmjerenog.
•
Žica mora biti 1,5 metara dulja od cijevi sredstva za
Nagnuti rez Grubi rez
hlađenje.
9.2 RAZVRTANJE
Rashladna cijev
•
Očistite unutarnju stranu cijevi sredstva za hlađenje.
•
Tijekom razvrtanja, kraj cijevi mora biti na vrhu
Razvrtača
razvrtača kako bi se spriječilo ulaženje prašine u
cijev.
Obrnuti položaj
Alat za širenje
spojnice
9.3 SPAJANJE KRAJA CIJEVI
•
Spalite oba kraja cijevi pomoću spojne opreme tako
da uparite spojnu maticu sa cijevi prije spajanja.
Postavite kalup na cijev tako da je kraj cijevi 0,5 mm
iznad vrha kalupa. Provjerite da li je kraj cijevi
Rashladna cijev
poravnat i savršeno okrugao.
Nejednaki
nagib
Loš vanjski Napuknuta
omot
cijev
Nejednaka
debljina
Niskotlačna rashladna cijev
9.4 SPAJANJE ŽICE I OMATANJE TRAKOM
(pogledajte sliku na desnoj strani)
Spojna žica
Visokotlačna rashladna cijev
Prema unutarnjoj jedinici
23
Prema vanjskoj jedinici
10. Postavljanje rashladne cijevi
10.1
INSTALACIJSKE UPUTE
Odaberite bakrene cijevi za plin i tekućinu prema specifikacijama navedenim u tablici (pogledajte tablicu
ispod)
10.2 Za zaštitu od prašine i vlage, prije spajanja cijevi i izolacije, oba kraja cijevi moraju biti pokrivena.
10.3 Maksimalno izbjegavajte savijanje cijevi. Ukoliko je savijanje potrebno, promjer savijanja mora biti veći od
3cm. ili 4cm.
Izolacija cijevi za plin i tekućine ovisi o veličini bakrene cijevi i debljini
izolacije = 3/8"
TABLICA CIJEVI ZA PLIN
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
VELIČINA
CIJEVI
3/8"
3/8"
1 /2"
TABLICA CIJEVI ZA TEKUĆINU
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
VELIČINA
CIJEVI
1/4"
1/4"
1/4"
Spojna
žica
Plinska
cijev
Cijev
tekućine
Odvodna cijev
promjera ½“
Traka cijevi
10.4 Povezivanje unutarnje jedinice s vanjskom jedinicom.
•
Odvrnite maticu za otpuštanje plina u unutarnjoj jedinici. Ukoliko iz jedinice ne izlazi plin pod pritiskom, to
znači da unutarnja jedinica negdje ispušta plin.
•
Postavite maticu na cijev za tekućinu. Spojite kraj cijevi sa alatom za spajanje.
•
Pričvrstite i obje matice na cijevi za plin i tekućinu na unutarnju jedinicu sa dva ključa za matice.
24
11. Ispuštanje zraka i provjera ispuštanja plina
INSTALACIJSKE UPUTE
11.1 ISPUŠTANJE ZRAKA
Namjena ispuštanja zraka je uklanjanje vlage i zraka iz sustava, u suprotnom vlaga i zrak mogu
uzrokovati neučinkovitost kompresora što izravno utječe na kapacitet hlađenja.
11.2 ISPUŠTANJE UZ UPORABU VAKUUMA
Nakon stezanja matice između unutarnje i vanjske jedinice.

Torzijskim ključem odstranite poklopac trostranog ventila.
Provjerite da li su visokotlačni i niskotlačni ventili zatvoreni.

Uklonite maticu servisnog priključka.
Spojite mjerač na servisni priključak i vakuumsku pumpu.

Vakuumirajte dok mjerač ne pokaže pritisak od 30 inča žive.

Uklonite mjerač. Zategnite maticu servisnog priključka.

Heksagonalnim ključem do kraja otvorite visokotlačni i
niskotlačni ventil (ulijevo).

Stegnite poklopac trostranog ventila.
Otvoreno
Vakumska pumpa
11.3 PROVJERA ISPUŠTANJA PLINA
•
Točka na 30 inča
pritiska žive
Mjerač

•
VANJSKA JEDINICA
Provjerite istječe li plin nanošenjem sapunice na
svaki spoj i pažljivo provjerite. Nakon provjere, u
potpunosti uklonite sapunicu.
Zglobove unutarnje jedinice pokrijte izolacijom za
cijevi i 4 plastične trake kako biste spriječili
nakupljanje vlage na zglobovima.
25
Zatvoreno
12. Cijev za vodu i odvodna cijev
INSTALACIJSKE UPUTE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Zapečaćeno
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA NIŽE
OD UNUTARNJE JEDINICE (slika 1)
Držači
1. Odvodna cijev bi trebala biti iznad tla, a kraj cijevi ne smije biti
uronjen u vodu. Sve cijevi moraju biti pričvršćene na zid
držačima.
2. Omatanje cijevi trakom mora se izvršiti odozdo prema gore.
3. Sve cijevi moraju biti zajedno omotane trakom i držačima
pričvršćene za zid.
Odvodna
cijev
Picture 1
Slika 1
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA VIŠE
OD UNUTARNJE JEDINICE (slika 2)
Odvodna cijev
Traka
1. Omatanje cijevi trakom treba izvršiti odozdo prema gore.
2. Sve cijevi moraju biti zajedno omotane kako bi se spriječilo
vraćanje vode u prostoriju (pogledajte sliku).
3. Sve cijevi moraju biti pričvršćene za zid držačima.
Rashladna
cijev
Žica
Spojna rupa
Picture 2
Slika 2
26
13. Rutinske provjere nakon instalacije
INSTALACIJSKE UPUTE
Provjere nakon instalacije
Stavke za provjeriti
Mogući kvar
Da li je uređaj ispravno pričvršćen?
Jedinica može pasti, tresti se ili proizvoditi buku.
Da li ste izvršili testiranje istjecanja?
Može uzrokovati nedovoljan kapacitet hlađenja.
Da li je toplinska izolacija dostatna?
Može uzrokovati kondenzaciju i kapanje.
Ispušta li jedinica vodu dobro?
Može uzrokovati kondenzaciju i kapanje.
Da li je napon u skladu s naponom navedenim na
pločici s tehničkim podacima?
Može uzrokovati električni kvar ili oštetiti dijelove.
Da li su električne žice i cijevi ispravno i sigurno
instalirani?
Može uzrokovati električni kvar ili oštetiti dijelove.
Da li je jedinica spojena na sigurno uzemljenje?
Može uzrokovati istjecanje struje.
Koristi li se specificirani strujni kabel?
Može uzrokovati električni kvar ili oštetiti dijelove.
Da li su izlaz i ulaz za zrak prekriveni?
Može uzrokovati nedovoljan kapacitet hlađenja.
Da li su zabilježeni duljina spojnih cijevi i količina
sredstva za hlađenje?
Kapacitet hlađenja nije ispravan.
27
Stanje
KĚůĂŐĂŶũĞƵŽƚƉĂĚƐƚĂƌĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞŝĞůĞŬƚƌŽŶŝēŬĞŽƉƌĞŵĞ
WƌŽŝnjǀŽĚŝŽnjŶĂēĞŶŝŽǀŝŵƐŝŵďŽůŽŵŽnjŶĂēĂǀĂũƵĚĂƉƌŽŝnjǀŽĚƐƉĂĚĂƵŐƌƵƉƵĞůĞŬƚƌŝēŶĞŝ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝēŬĞ ŽƉƌĞŵĞ ; ƉƌŽŝnjǀŽĚŝͿ ƚĞ ƐĞ ŶĞ ƐŵŝũĞ ŽĚůĂŐĂƚŝ njĂũĞĚŶŽ Ɛ ŬƵđŶŝŵ ŝ
ŐůŽŵĂnjŶŝŵ ŽƚƉĂĚŽŵ͘ ďŽŐ ƚŽŐĂ ŽǀĂũ ƉƌŽŝnjǀŽĚ ƚƌĞďĂ ŽĚůŽǎŝƚŝ ŶĂ ŽnjŶĂēĞŶŽ ƐĂďŝƌŶŽ
ŵũĞƐƚŽ njĂ ƉƌŝŬƵƉůũĂŶũĞ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ ŝ ĞůĞŬƚƌŽŶŝēŬĞ ŽƉƌĞŵĞ͘ WƌĂǀŝůŶŝŵ ŽĚůĂŐĂŶũĞŵ ŽǀŽŐ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ ƉŽŵŽđŝ đĞƚĞ ƐƉƌŝũĞēŝƚŝ ŵŽŐƵđĞ ŶĞŐĂƚŝǀŶĞ ƉŽƐůŝũĞĚŝĐĞ ŶĂ ŽŬŽůŝƓ ŝ ůũƵĚƐŬŽ
njĚƌĂǀůũĞ͕ ŬŽũŝ ďŝ ŝŶĂēĞ ŵŽŐůŝ ďŝƚŝ ƵŐƌŽǎĞŶŝ ŶĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵ ŽĚůĂŐĂŶũĞŵ ŝƐƚƌŽƓĞŶŽŐ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘ZĞĐŝŬůŝƌĂŶũĞŵŵĂƚĞƌŝũĂůĂƉŽŵŽđŝđĞŵŽƐĂēƵǀĂƚŝnjĚƌĂǀŝǎŝǀŽƚŶŝŽŬŽůŝƓŝƉƌŝƌŽĚŶĞƌĞƐƵƌƐĞ͘
ĂĚĞƚĂůũŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞŽƐĂŬƵƉůũĂŶũƵƉƌŽŝnjǀŽĚĂ ŽďƌĂƚŝƚĞƐĞD^E'ƌƵƉŝŝůŝƉƌŽĚĂǀĂŽŶŝĐŝƵŬŽũŽũ
ƐƚĞ ŬƵƉŝůŝ ŽǀĂũ ƉƌŽŝnjǀŽĚ͘ sŝƓĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ ŵŽǎĞƚĞ ƉƌŽŶĂđŝ ŶĂ ǁǁǁ͘ĞůĞŬƚƌŽŽƚƉĂĚ͘ĐŽŵ
i
ŝŶĨŽΛĞůĞŬƚƌŽŽƚƉĂĚ͘ĐŽŵ ƚĞƉŽnjŝǀŽŵŶĂďƌŽũϬϲϮϲϬϲϬϲϮ͘
Odlaganje ďĂƚĞƌŝũĞu otpad
WƌŽǀũĞƌŝƚĞůŽŬĂůŶĞƉƌŽƉŝƐĞƵǀĞnjŝƐŽĚůĂŐĂŶũĞŵďĂƚĞƌŝũĂŝůŝŶĂnjŽǀŝƚĞůŽŬĂůŶƵƐůƵǎďƵnjĂ
ŬŽƌŝƐŶŝŬĞnjĂƵƉƵƚĞŽŽĚůĂŐĂŶũƵƐƚĂƌĞďĂƚĞƌŝũĞ͘
KǀĂďĂƚĞƌŝũĂŶĞƐŵŝũĞƐĞďĂĐĂƚŝ njĂũĞĚŶŽƐŬƵđŶŝŵŽƚƉĂĚŽŵ͘ŬŽũĞŵŽŐƵđĞ͕ŬŽƌŝƐƚŝƚĞ
ƉŽƐĞďŶĂŵũĞƐƚĂnjĂŽĚůĂŐĂŶũĞŝƐŬŽƌŝƓƚĞŶŝŚďĂƚĞƌŝũĂŬŽũĂƐĞŶĂůĂnjĞŶĂƐǀŝŵƉƌŽĚĂũŶŝŵ
ŵũĞƐƚŝŵĂŐĚũĞŵŽǎĞƚĞŬƵƉŝƚŝďĂƚĞƌŝũĞ͘
SR
BiH
Korisničko
uputstvo
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
Sadržaj
KORISNIČKI PRIRUČNIK
1. Nazivi delova i njihova namena
1
2. Kako upotrebiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
2
3. Održavanje
7
4. Uputstva za upotrebu
10
5. Predostrožnosti
12
6. Provere pre pozivanja servisera
13
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
7. Instalacija unutrašnje jedinice
14
8. Instalacija spoljašnje jedinice
22
9. Priprema cevi
23
10. Postavljanje rashladne cevi
24
11. Ispuštanje vazduha i provera ispuštanja plina
25
12. Cev za vodu i odvodna cev
26
13. Rutinske provere posle instalacije
27
Zahvaljujemo na izboru našeg proizvoda
Jedna od prednosti koju Vam pruža ovaj klima uređaj, pored udobnosti, jeste i dobro zdravlje.
Ova uputstva za upotrebu opisuju mnoge prednosti i tehnološke osobine koje Vaš klima uređaj
pruža. Osim toga, pruža Vam bitne informacije o održavanju, servisiranju i ekonomičnoj upotrebi.
Odvojite nekoliko minuta za otkrivanje na koji način lako i ekonomično možete da upotrebite Vaš
novi sobni klima uređaj.
Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja. Kao referentan, koristite stvarni
uređaj.
Ovaj uređaj ne bi smele da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzualnim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim uz nadzor ili instrukcije o
korištenju uređaja koje im je dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Deca treba da budu pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa klima uređajem
Testirani spoljašnji statički pritisak uređaja je 0 Pa. Osigurači: T250 V; 3.15 A
1. Nazivi delova i njihova namena
KORISNIČKI PRIRUČNIK
UNUTRAŠNJA JEDINICA
OPREZ
.
Pre otvaranja prednje ploče, pobrinite se da uređaj
ne radi I da je sklopka isključena. Ne dodirujte
metalne delove u unutrašnjosti unutrašnje jedinice
jer to može dovesti do povrede.
1. Titanijum apatitni fotokatalistički filtar za
počišćivanje vazduha:
• Ovi filtri su pričvršćeni sa unutrašnje
strane filtra za vazduh.


Pritisnite prekidač jednom za pokretanje
rada.
Pritisnite ponovno za prekid rada.
Tablica načina rada
Model
Rad
HLAĐENJE
SAMO
HLAĐENJE
AUTO
GREJANJE

Temperatura
Automatski podešava
duvanje u zavisnosti od
načina rada i uslova
Preporučeno porešavanje
Fabričko podešen uređaj
2. Izlaz za vazduh
3. Displej
4. Prednja ploča
5. Lopatice (vertikalne)
• Lopatice su unutar izlaza za vazduh.
6. Ulaz za vazduh
7. Filtar za vazduh
8. Lopatice (horizontalne)
9. Indikatorska lampica hlađenja
10.Indikatorska lampica grejanja
11.Indikatorska lampica sušenja
12.Indikator rada
13.LED displej
14.Prekidač unutrašnje jedinice ON/OFF:

Duva vazduh samo na
gornji otvor
25 C
Protok
vazduh
a
AUTO
25C
AUTO
Otvaranje prednje ploče
kablovski terminal
unutrašnje jedinice
Kablovski terminal
spoljašnje jedinice
SPOLJAŠNJA JEDINICA
18.Ulaz za vazduh: (prednji i stražnji)
19.Cev za sredstvo za hlađenje i kabl za
povezivanje jedinica
20.Odvodno crevo
Ovaj prekidač je od koristi kada
nedostaje daljinski upravljač.
15. Prijemnik signala:



Prima signale sa s daljinskog upravljača.
Kada jedinica primi signal, čuje se kratki
zvučni signal.
Promena podešavanja……zvučni signal
21.Terminal za uzemljenje:
•Unutar ovog poklopca.
22.Izlaz za vazduh
16.Prekidač izbora izlaza za vazduh
Izgled spoljašnje jedinice, u zavisnosti od modela, može
da se razlikuje
17.Senzor sobne temperature:

Detektuje temperaturu vazduha oko
jedinice
NAPOMENE:
1.
Ukoliko je strujni kabl oštećen, a kako bi se izbegle opasnosti, mora da ga zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba.
2.
3.
Uređaj treba da se instalira u skladu sa važećim standardima.
Višesmerna sklopka za isključivanje koja ima razmak u kontaktu od bar 3mm u svim smerovima treba da bude spojena sa fiksnim ožičenjem. Za modele sa
strujnom sklopkom, pobrinite se da je sklopka dostupna i posle instalacije.
1
2. Kako upotrebljavati daljinski upravljač
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Opis daljinskog upravljača
1
ON/OFF
Pritisnite za početak ili prekid rada
2
Pritisnite za smanjenje podešenetemperature
3
+
Pritisnite za povećanje podešene temperature
4
MODE
Pritisnite za izbor načina rada
(AUTO/HLAĐENJE/SUŠENJE/VENTILATOR/GREJANJE)
5
FAN
6
SWING
7
I FEEL
Pritisnite za podešavanje brzine ventilatora
Pritisnite za podešavanje ugla kretanja lopatica
8
Pritisnite za podešavanje funkcija HEALTH ili AIR
9
SLEEP
10
TEMP
11
QUIET
12
CLOCK
13
T-ON/T-OFF
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
2
Pritisnite za podešavanje funkcije QUIET
Pritisnite za podešavanje sata
Pritisnite za podešavanje vremena automatskog
uključivanja/isključivanja
2. Kako upotrebljavati daljinski upravljač
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Opis daljinskog upravljača
1
ON/OFF
Pritisnite taster kako biste uključili uređaj. Ponovno pritisnite taster kako biste uređaj isključili.
2
Pritisnite taster kako biste smanjili podešenu temperaturu. Pritisnite i držite duže od 2 sekunde
za brzo smanjivanje podešene temperature. U AUTOMATSKOM načinu rada, podešenu
temperaturu ne možete podešavati.
3
+
Pritisnite taster kako biste povećali podešenu temperaturu. Pritisnite i držite duže od 2
sekunde za brzo povećavanje podešene temperature. U AUTOMATSKOM načinu rada,
podešenu temperaturu ne možete podešavati.
4
MODE
Svakim pritiskom tastera menja se način rada redosledom AUTOMATSKI, HLAĐENJE,
SUŠENJE, VENTILATOR i GREJANJE.
AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT
*
*Napomena: Samo za modele s funkcijom grejanja
Po uključivanju aktivira se AUTOMATSKI način rada. U AUTOMATSKOM načinu rada, podešena
temperatura neće biti prikazana na LED displeju unutrašnje jedinice pa će unutrašnja jedinica automatski
da izabere odgovarajući način rada, u zavisnosti od sobne temperature, kako bi temperatura u prostoriji
bila prijatna.
5
FAN
Ovaj taster koristi se za podešavanje brzine ventilatora redosledom
pa do
, zatim nazad na AUTOMATSKI.
Auto
Mala brzina
Viša srednja brzina
6
Srednja brzina
Niža srednja brzina
Viša brzina
SWING
Pritisnite taster za podešavanje ugla pomeranja lopatice gore-dole, koji se kružno menja na
sledeći način:
Ovaj daljinski upravljač je univerzalan. Ukoliko pošaljete naredbu
, jedinica će
naredbu izvršiti kao
naznačuje da će se lopatica kretati:
7
I FEEL
Pritisnite taster za aktivaciju funkcije I FEEL. Jedinica automatski podešava temperaturu
prema detektovanoj temperaturi. Ponovno pritisnite taster kako biste isključili funkciju I FEEL
3
2. Kako koristiti daljinski upravljač za upravljanje jedinicom
8
Pritisnite ovaj taster da biste aktivirali i deaktivirali funkcije zdravlje i isterivanje
gasova u statusu rada. Pritisnite ovaj taster prvi put za funkciju isterivanja gasa;
LCD prikazuje
. Pritisnite taster po drugi put da biste pokrenuli funkciju zdravlje i
isterivanje gasova simultano; LCD prikazuje
i
Pritisnite ovaj taster treći put za prekid
funkcije zdravlja i izduvavanja gasova simultano. Pritisnite ovaj taster četvrti put da biste
pokrenuli funkciju zdravlje; LCD prikazuje Ponovno pritisnite taster za ponavljanje gornjih
funkcija.
9
SLEEP
• Pritiskom ovog tastera možete izabrati Sleep 1 (
), Sleep 2 (
), Sleep3(
)i
poništiti funkciju Sleep. Kretanjem između ovih, posle uključivanja, Sleep funkcija se
automatski deaktivira.
• Sleep 1 Prilikom hlađenja i odvlaživanja: klima uređaj se isključuje posle jednog sata rada
posle čega se podešena temperatura glavne jedinice povećava za 1°C, podešena
temperatura povećava se za 2°C, jedinica će nastaviti da radi na ovoj temperaturi; U
načinu rada Grejanje klima uređaj se isključuje posle jednog sata rada, posle čega se
podešena temperatura smanjuje za 1°C pa se posle 2 sata podešena temperatura
smanjuje za 2°C, posle čega će uređaj nastaviti da radi pri ovoj temperaturi.
• Sleep 2 je način rada u kojem klima uređaj radi u skladu sa fabrički definisanom grupom
temperaturnih krivih.
• Sleep 3 – podešavanje načina rada prema DIY:
(1) U Sleep 3 načinu rada dugo pritisnite taster „Turbo“ posle čega, putem daljinskog
upravljača, korisnik može sam da unese podešavanja sleep načina rada, pri čemu će se
na displeju prikazivati i treptati „1 hour“ i postavljena temperatura zadnjeg aktivnog sleep
načina rada (prilikom prvog unosa prikazivaće se fabrička postavka sleep načina rada);
(2) Tasterima "+" i "-" izmenite podešenu temperaturu a za potvrdu pritisnite taster
„Turbo“; što može promeniti odgovarajuću podešenu temperaturu, posle podešavanja
pritisnite "Turbo" taster da bi potvrdili;
(3) U ovom trenutku, 1 sat će biti automatski povećan na poziciji brojača vremena na
daljinskom upravljaču, (to je "2 hours " ili "3 hours " ili "8 hours "), mesto za podešavanje
temperature "88" će prikazati odgovarajuću temperaturu zadnje krive mirovanja i treptaće;
(4) Ponovite gornje korake (2) ~ (3), dok 8-satno temperaturno podešavanje ne završi, kriva
mirovanja završava i u ovom trenutku daljinski upravljač će da nastavi sa originalnim
podešavanjima na brojaču vremena; prikaz temperature će se vratiti na izvorno podešenu
temperaturu.
Sleep3 - moguće je pregledati podešavanja SLEEP načina rada prema DIY:
• Ulaskom u Vaš individualni status podešavanja mirovanja, možete izabrati način rada
postavke krive mirovanja za pretraživanje predpodešavanja krive mirovanja, ali nemojte
menjati temperaturu, već samo pritisnite taster "Turbo" za potvrdu. Napomena: U ovim
predpodešavanjima ili postupcima pretraživanja, ukoliko unutar 10 sekundi ne pritisnete ni
jedan taster, status zadate krive mirovanja automatski će se prekinuti, a prikaz će se vratiti
na izvorni prikaz. U postupcima predpodešavanja ili pretraživanja, pritisnite tastera
"ON/OFF", "Mode", "Timer" ili "Sleep", status podešavanja krive mirovanja ili pretraživanja
će se prekinuti na sličan način.
10
TEMP
Pritiskom ovog tastera, možete da birate između prikaza podešene unutrašnje temperature
ili unutrašnje ambijentalne temperature. Kada prvi put uključujete unutrašnju jedinicu na njoj
će se prikazati podešena temperatura. Ako se status podešene temperature promeni u "
", prikazuje se ambijentalna temperatura, ukoliko posle 5 sekundi ili unutar 5 sekundi, ne
pritisnete taster na daljinskom upravljaču vraća se prikaz na podešenu temperaturu. Ukoliko
niste postavili status podešene temperature, prikazaće se podešena temperatura.
4
2. Kako upotrebljavati daljinski upravljač
11
12
13
KORISNIČKI PRIRUČNIK
QUIET
“i
"Auto" signal) i Quiet način rada (prikazuje se simbol " " signal) i Quiet OFF (ne prikazuje se
simbol „ "), Po uključenju klima uređaja Quiet OFF način rada je zadan način rada.
Napomena: funkcija Quiet ne može se postaviti tokom ventilatorskog rada ili sušenja; Kada je
funkcija Quiet aktivna (prikazuje se " " signal), brzina rada ventilatora ne može da se
podesi.
Pritiskom ovog tastera, status funkcije Quiet je Auto Quiet način rada (prikazuje se simbol „
CLOCK
Posle pritiska tastera CLOCK, počinje treptati simbol . Unutar 5 sekundi, pritiskom na
tastera + ili – podesite trenutno vreme. Pritiskom na bilo koju taster duže od 2 sekunde
povećava se ili smanjuje vreme za 1 minutu svakih 0,5 sekundi te zatim za 10 minuta svakih
0,5 sekundi. Posle podešavanja, a tokom bljeskanja, ponovno pritisnite taster CLOCK kako
biste potvrdili postavku, posle čega će se simbol  stalno biti prikazan.
T-ON/T-OFF
Pritisnite taster T-ON za aktivaciju tajmera auto-ON. Za poništavanje programa auto-timer,
ponovno pritisnite ovaj taster .
Posle pritiska ovog tastera, nestaje simbol  i bljeska "ON“ te se prikazuje postavka
vremena 00:00. Unutar 5 sekundi, pritisnite tastera + ili – kako biste podesili vreme. Svakim
pritiskom bilo koje od te dvije tastera menja se postavka vremena za 1 minutu. Pritiskom i
držanjem bilo koje od te dvije tastera brzo se menja postavka vremena za 1 minutu i zatim 10
minuta. Unutar 5 sekundi posle podešavanja, za potvrdu pritisnite taster TIMER ON.
Pritisnite taster T-OFF za početak rada auto-off tajmera. Za poništavanje programa autotimer, ponovno pritisnite ovaj taster . Funkcija TIMER OFF postavlja se isto kao i funkcija
TIMER ON.
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Turbo pritisnite ovaj taster , kojom ćete omogućiti da
jedinica postigne podešenu temperaturu u najkraćem vremenu. U načinu rada HLAĐENJE,
jedinica će ispuhivati jako hladan vazduh pri velikoj brzini ventilatora. U načinu rada
GREJANJE, jedinica će ispuhivati jako topao vazduh pri velikoj brzini ventilatora.
Pritisnite taster LIGHT kako biste uključili svjetlo displeja, a zatim ponovno stisnite taster za
isključivanje svjetla displeja. Ukoliko je svjetlo uključeno, prikazuje se simbol . Ukoliko je
svjetlo isključeno, simbol
nestaje.
Pritiskom tastera X-FAN u načinu rada HLAĐENJE ili SUŠENJE, pojavljuje se simbol , a
unutrašnji ventilator nastavlja raditi još 10 minuta (iako ste ugasili jedinicu), kako bi isušila
unutrašnju jedinicu. Posle uključivanja klima uređaja, funkcija X-FAN OFF je zadana. Funkcija
X-FAN nije raspoloživa u AUTOMATSKOM, VENTILATORSKOM ili GREJANJE načinu rada.
17
Kombinacija tastera "+" i "-": O zaključavanju
Istovremeno pritisnite tastera " + " i "-" kako biste otključali ili zaključali tipkovnicu. Ukoliko je
daljinski upravljač zaključan, pojavljuje se simbol . U ovom slučaju, pritiskom bilo koje
tastera, simbol bljesne tri puta.
5
5
2. Kako koristiti daljinski upravljač
18
Kombinacija tastera "MODE" i "-": O prelazu između fahrenheit i celzijus stepeni.
Kada je jedinica isključena (OFF), istovremeno pritisnite tastera "MODE" i "-" za prelaz
između °C i °F.
Kombinacija tastera "TEMP " i "CLOCK": O funkciji za uštedu energije
U načinu rada HLAĐENJE istovremeno pritisnite tastere "TEMP" i "CLOCK", za aktivaciju
funkcije za uštedu energije. Na displeju daljinskog upravljača prikazuje se "SE". Za
isključivanje funkcije ponovno pritisnite ovaj taster.
19
20
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Kombinacija tastera "TEMP " i "CLOCK": O funkciji 8'C grejanja
U načinu rada GREJANJE istovremeno pritisnite tastera "TEMP" i "CLOCK", za aktivaciju
funkcije 8'C grejanja.
Na displeju daljinskog upravljača prikazuje se
i odabrana temperatura od 8'C" (46°F, ako je
Fahrenheit podržan). Za isključivanje funkcije ponovno pritisnite ovaj taster.
21
O funkciji pozadinskog osvetljenja
Prilikom uključivanja jedinice po prvi put, pozadinsko osvetljenje svetli 4 sekunde, a prilikom
svakog naknadnog pritiska 3 sekunde.
Zamena baterija
1. Sa stražnje strane daljinskog upravljača uklonite poklopac
baterijskog odeljka (kao što je prikazano na slici).
2. Izvadite stare baterije.
3. Umetnite dve nove AAA 1.5V suve baterije, pritom pazeći na
polaritet.
4. Vratite poklopac baterijskog odeljka na mesto.
Napomene:
•
•
•
•
•
Prilikom zamene baterije nemojte stavljati stare baterije ili
baterije različitog tipa jer može da dodje do kvara daljinskog
upravljača.
Ukoliko daljinski upravljač nećete da koristite duže vreme,
izvadite baterije, kako biste sprečili isticanje tečnosti iz baterija.
Daljinski upravljač treba držati u dometu klima uređaja.
Daljinski upravljač treba postaviti najmanje 1 m od televizora ili
stereo zvučnika.
Ukoliko daljinski upravljač ne radi normalno, izvadite
baterije i vratite ih posle 30 sekundi. Ukoliko daljinski upravljač
još uvek ne radi pravilno, zamenite baterije.
6
Skica zamene baterije
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pre pregleda i ćišćenja jedinice, ISKLJUČITE uređaj iz strujne utičnice.
3.1 Jedinice
• Unutrašnja jedinica, spoljašnja jedinica i daljinski upravljač
1. Obrišite ih suvom i čistom krpom.
• Prednja ploča
1. Otvorite prednju ploču.
Pomerite dva klizača s leve i desne strane prema unutra dok ne kliknu.
2. Uklonite prednju ploču.
•
Uklonite vezicu.
•
Spustite prednju ploču do poda i uklonite je.
Vezica
Očistite prednju ploču.
3.
•
Obrišite je mekom krpom navlaženom vodom.
•
Koristite isključivo neutralan deterdžent.
•
Ukoliko prednju ploču perete vodom, osušite ju krpom u seni.
Vratite prednju ploču na mesto.
4.
•
Umetnite prednju ploču u ležišta na jedinici (3 mesta).
•
Pričvrstite vezicu sa desne unutrašnje strane prednje rešetke.
•
Polagano zatvorite ploču.
Vezica
Postavite
prednji panel
na nosače
OPREZ
• Ne dodirujte metalne delove unutrašnje jedinice da se ne bi povredili.
• Prilikom uklanjanja ili vraćanja prednje ploče, koristite čvrstu i stabilnu stolicu i budite oprezni.
• Prilikom uklanjanja ili vraćanja prednje ploče, čvrsto je pridržavajte rukom kako ne bi pala.
• Za čišćenje ne koristite vodu zagrejanu iznad 40°C, benzin, benzen, razređivač, lako ispariva sredstva, sredstva za poliranje, četke i
abrazivna sredstva.
• Posle čišćenja proverite da li je prednja ploča sigurno fiksirana.
3.2 Filtri
1. Otvorite prednju ploču.
2. Uklonite filtar za vazduh.
• Lagano pritisnite zakačke sa leve i desne strane filtra za vazduh te ga povucite
prema gore.
3.
Uklonite titanij apatitni fotokatalistički filtar za počišćivanje
vazduha.
• Povucite jezičke okvira i uklonite zakačke na četiri mesta.
7
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
4. Očistite ili zamijenite svaki filtar.
Pogledajte sliku.
Titanij apatitni
fotokatalistički filtar
za pročišćavanje
zraka
Zračni filtar
5. Vratite filtar za vazduh i titanij apatitni fotokatalistički filtar
za počišćivanje vazduha na mesto i zatvorite prednju ploču.
• Upotreba bez filtara za vazduh može da izazove kvarove koji
su posljedica nakupljanja prašine u unutrašnjoj jedinici.
6. Operite filtre za vazduh vodom ili ih očistite usisavačem.
•Ukoliko se prašina teško uklanja, filtre operite u neutralnom
deterdžentu razrijeđenim mlakom vodom. Posušite ih u sjeni.
•Preporuča se čišćenje filtra za vazduh svaki tjedan.
3.3 Titanij apatitni fotokatalistički filtar za pročišćavanje vazduha
Titanij apatitni fotokatalistički filtar za počišćivanje vazduha možete obnoviti pranjem vodom jednom
svakih 6 mjeseci. Preporučamo zaeni filtra svake 3 godine.
• Održavanje
1.
2.
3.
4.
Ukoliko je filtar jako prljav usišite prašinu i namačite ga u toploj vodi oko 10 do 15 minuta.
Prilikom pranja vodom ne uklanjajte filtra iz okvira.
Posle pranja, otresite preostalu vodu i posušite filtar u sjeni
Kako je filtar izrađen od papira nemojte ga cijediti kako biste odstranili vodu iz njega.
• Zaena
Uklonite jezičce na okviru filtra te ga zamijenite novim filtrom.
• Stari filtar odložite kao zapaljivi otpad.
NAPOMENA
• Korištenje prljavih filtara:
(1) zrak se ne može dezodorirati.
(3) rezultira lošim grijanjem ili hlađenjem.
(2) zrak se ne može pročišćavati.
(4) može uzrokovati neugodne mirise.
8
3. Održavanje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Provere
Proverite jesu li nosač, postolje i drugi delovi spoljašnje jedinice oštećeni ili korodirali.
Proverite blokira li nešto ulaze i izlaze za vazduh na unutrašnjoj i spoljašnjoj jedinici.
Proverite ističe li voda iz creva za odvod tokom hlađenja ili sušenja bez problema.
•
Ukoliko voda ne ističe, postoji mogućnost da curi iz unutrašnje jedinice. Prekinite rad klima uređaja i u tom
slučaju kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
3.4 Pre dugog razdoblja mirovanja
1.
Za lepoga vremena uključite na nekoliko sati funkciju "FAN only", kako bi se osušila unutrašnjost jedinice.
• Pritisnite taster "MODE" i izaberite "FAN" način rada.
• Za početak rada pritisnite taster "ON/OFF".
2.
Po završetku rada isključite osigurač klima uređaja.
3.
Očistite filtre za vazduh i ponovno ih postavite.
4.
Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
NAPOMENA
• Kada je spojeno više spoljašnjih jedinica, pazite da pre upotrebe ventilatorskog rada ne koristite
funkciju grejanja u drugoj prostoriji.
Raspon radne temperature
Unutrašnja strana DB/WB(oC)
Spoljašnja strana DB/WB(oC)
Maksimalno hlađenje
32/23
43/26
Maksimalno grejanje
27/-
24/18
Raspon radne temperature (spoljašnja temperatura) za hlađenje jedinice je 18°C ~ 43°C ; a za hlađenje i
grejanje jedinice je -7C ~ 43C.
9
4. Uputstva za upotrebu
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Princip rada i posebne funkcije hlađenja
Princip rada:
Kako bi se unutrašnja sobna temperatura smanjila, klima uređaj apsorbuje toplotu u prostoriji, prenosi je iz
prostorije i otpušta. Kapacitet hlađenja klima uređaja povećaće se ili smanjiti u zavisnosti od spoljašnje
temperature.
Funkcija protiv zamrzavanja:
Ukoliko jedinica radi u COOL načinu rada i na niskoj temperaturi, izmjenjivač toplote počeće se zamrzavati.
Kada temperatura unutrašnjeg izmjenjivača toplote padne ispod 0°C , mikroračunar unutrašnje jedinice
zaustaviće rad kompresora i na taj način zaštititi jedinicu.
Princip rada i posebne funkcije grejanja
Princip rada:
Klima uređaj apsorbuje toplotu spolja i prenosi je unutar prostorije pa se na taj način povećava temperatura
unutar prostorije. Ovo je princip rada toplotne pumpe. Njen kapacitet grejanja smanjiće se ukoliko se i
spoljašnja temperatura snizi.
* Ukoliko se spoljašnja temperatura jako snizi, za grejanje koristite druge, prikladne uređaje.
Odmrzavanje
* Kada je spoljašnja temperatura niska, a vlažnost vazduha visoka a posle dugotrajnog rada, spoljašnja
jedinica počeće se zamrzavati, što će uticati na učinak grejanja. Uključiće se funkcija automatskog
odmrzavanja, a grejanje će se zaustaviti na 8 do 10 minuta.
* Tokom automatskog odmrzavanja, motori ventilatora unutrašnje i spoljašnje jedinice prestaće sa radom.
* Tokom odmrzavanja unutrašnji indikator treperi, a spoljašnja jedinica može da ispušta paru, što je
posledica odmrzavanja, a ne kvara.
* Pošto je odmrzavanje završilo, grejanje će se automatski pokrenuti.
Funkcija Anti-Cool Wind
u HEAT načinu rada, ukoliko unutrašnji izmjenjivač toplote nije dostigao određenu temperaturu i zbog toga
unutrašnji ventilatorski motor ne radi, a kako bi se sprečilo duvanje hladnoga vazduha (tokom 3 minuta),
pojavljuju se slijedeće tri vrste stanja:
1. Grejanje je počelo.
2. Posle automatskog odmrzavanja funkcija je završila.
3. Grejanje na niskoj temperaturi.
Klimatski tip ove jedinice je u skladu sa deklaracijskom nalepnicom.
10
4. Uputstva za upotrebu
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Temperatura ne bi trebala biti podešena na
nižu od potrebne kako se ne bi povećavali
troškovi električne energije.
Za distribuciju hladnog vazduha po prostoriji
podesite smer protoka vazduha na način
prikazan strelicama (pogledajte sliku)
Za veću efikasnost filtre za vazduh očistite
jednom nedeljno
Tokom rada klima uređaja zatvorite vrata I
prozore, kako biste sprečili izlazak hladnog
vazduha i tako uštedeli energiju.
Tokom hlađenja navucite zavese i zatvorite
staklene prozore, kako biste sprečili
zagrevanje prostorije a i povećanje troškova
za električnu energiju.
U slučaju slabog provetravanja, povremeno
otvorite prozore, ali ne predugo jer će hladan
vazduh nepotrebno da izlazi iz prostorije.
11
5. Predostrožnosti
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Proverite električni sistem (napon i
frekvenciju). Koristite izvor napajanja koji je
naveden na klima uređaju i koristite isključivo
osigurače navedenog kapaciteta. Ne koristite
komade žice.
Isključite klima uređaj ukoliko tokom rada dođe
do smetnji u napajanju električnom energijom.
Ukoliko uređaj nećete da upotrebljavate duže
vreme, isključite glavni prekidač napajanja.
Tokom rada klima uređaja ne stavljajte predmete
u otvore za ulaz i izlaz vazduha, jer to može da
izazove oštećenje uređaja ili povredu.
Preporučuje se pojačan nadzor kad su deca u
blizini klima uređaja.
Ne blokirajte protok vazduha unutrašnje ili
spoljašnje jedinice. To može izazvati smanjen
radnim učinak ili kvar uređaja.
Ne usmeravajte tok vazduha prema ljudima, a
posebno ne prema deci, starijim ili bolesnim
osobama.
Ne postavljajte grejalice ili druge izvore toplote
u blizinu uređaja. Toplota može da deformiše
plastične delove klima uređaja.
12
6. Provere pre pozivanja servisera
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pre pozivanja servisera proverite sledeće, jer možda nađete rešenje problema.
Pošto ste proverili, ukoliko još uvek problem postoji, molimo kontaktirajte lokalnog distributera.
PROBLEM
Klima uređaj ne radi
Klima uređaj radi, ali ne hladi
dovoljno
Tokom rada iz klima uređaja izlazi
vlaga ili para.
Daljinski upravljač ne radi.
UZROCI
•
•
•
Proverite da li je strujni kabl oštećen i da li osigurač radi.
Proverite da li je napajanje električnom energijom u redu.
Proverite da li je tajmer uključen ili nije.
•
Proverite da li je podešena temperatura previsoka.
•
Proverite da li je prostorija osunčana.
•
Proverite da li su vrata ili prozori zatvoreni.
•
Proverite da li bilo šta sprečava izlaz vazduha.
•
Proverite da li izduvni ventil radi.
•
Proverite da li su filtri za vazduh čisti ili ih treba čistiti.
•
Topao vazduh u prostoriji meša se sa hladnim vazduhom. Tako nastaje
para.
•
Olabavljena ili otkačena provodnika između daljinskog upravljača i displeja.
•
Proverite da li su baterije pravilno postavljene.
•
Proverite da li su baterije istrošene.
13
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Izloženo
IZBOR MESTA INSTALACIJE.
• Mesto sa kojeg hladan vazduh može nesmetano da se
Poluizloženo
Sakriveno
Montažna ploča
širi po prostoriji.
• Mesto sa kojeg kondenzovana voda može jednostavno
da se isuši.
• Mesto koje može da podnese težinu unutrašnje jedinice.
Kalup
• Mesto koje omogućava jednostavan pristup jedinici radi
Rešetka
Podna instalacija
održavanja.
Zidna instalacija
Lokacija za osiguravanje instalacijske ploče
• Uređaj se ne sme instalirati u praonicu veša.
POSTOJE DVA NAČINA INSTALACIJE.
1. PLAFONSKI TIP
2. PODNI TIP
Sličnosti između oba tipa instalacije su sledeće; Unutrašnja
jedinica
Unutrašnju jedinicu treba postaviti na mesto:
1) navedeno na instalacijskim crtežima unutrašnje
jedinice,
Shematski crtež kvačica
2) neometanog ulaza i izlaza vazduha,
3) gde jedinica nije na neposrednoj sunčevoj svetlosti,
4) na kojem je jedinica dalje od izvora toplote ili para,
5) na kojemu ne postoje izvori para mašinskog ulja, što
može skratiti vek trajanja unutrašnje jedinice,
6) na kojem hladan ili topao vazduh cirkuliše prostorijom,
7) na kojem je jedinica udaljena od fluorescentnih lampi
sa elektronskim paljenjem (inverter ili tip sa brzim
startom), jer mogu skratiti domet daljinskog upravljača,
Papirnata skica
instalacije
8) na kojem je jedinica udaljena barem 1 metar od
televizijskog ili radio aparata (jedinica može da izazove
smetnje slike ili zvuka).
UPOZORENJE ZA MESTA INSTALACIJE NA KOJIMA
POSTOJI VELIKA MOGUĆNOST POJAVLJIVANJA
PROBLEMA.
150cm
ili više
• Mesta na kojima ima previše ulja.
• Mesta velike kiselosti.
• Mesta nepravilnog električnog napajanja.
150cm
ili više
Skice instalacije unutrašnje jedinice
Unutrašnju jedinicu možete montirati na bilo koji od ova tri
prikazana načina.
150cm
ili više
14
150cm
ili više
15cm ili manje
od poda
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
PODEŠAVANJE CEVI RASHLADNOG SREDSTVA
1.
2.
3.
4.
Izbušite rupe (55mm u promeru ) na mestu označenom simbolom
na slici ispod.
Mesta otvora razlikuju se u zavisnosti od toga na kojoj je strani cev izvađena.
Za podešavanje cevovoda, pogledajte Podešavanje cevi sredstva za hlađenje.
Ostavite dovoljno prostora oko cevi za lakše spajanje cevi unutrašnje jedinice.
(Merna jedinica: mm)
Zid
Levi donji cevovod
Levi stražnji cevovod
Desni donji cevovod
Desni stražnji cevovod
Levi/desni cevovod
OPREZ
Minimalna dopuštena dužina
•
Preporučena najkraća dužina cevi je 2,5m. Na taj način izbegavaju se buka i vibracija koju proizvodi
spoljašnja jedinica (mehanička buka i vibracija mogu nastati u zavisnosti od toga kako je jedinica
instalirana i u kakvom se okruženju ona koristi).
•
Za informaciju o maksimalnoj dužini cevi pogledajte priručnik za instaliranje spoljašnje jedinice. Za
višestruke priključke, pogledajte priručnik za instaliranje više spoljašnjih jedinica.
zid
Cev rashladnog sredstva
Pod
15
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Bušenje rupe u zidu i instaliranje zidne ugradne cevi
•
Cev
uglavljena
u zid
Za zidove koji imaju metalni okvir ili metalnu ploču,
koristite zidnu ugradnu cev i zidni pokrivač za poveznu
Unutra
Spolja
Zaptivanje
rupu kako biste sprečili curenje vode.
•
Praznine oko cevi zapušite materijalom za zaptivanje
Pokrov zidne rupe
kako biste sprečili curenje vode.
1.
U zidu izbušite poveznu rupu od 55 mm tako da
ima donji nagib prema spolja.
Cev uglavljena u
zid
2.
Gurnite zidnu cev u rupu.
3.
Postavite zidni pokrivač u zidnu cev.
4.
Posle završetka postavljanja rashladnog cevovoda, ožičavanja i postavljanja odvodnog cevovoda,
zapušite praznine oko cevi pomoću gita.
Postavljanje odvodne cevi
1.
Za odvodnu cev koristite komercijalnu krutu PVC cev (generalna VP 20 cev, spoljašnji promer 26 mm,
unutrašnji promer 20 mm).
2.
Odvodno crevo (spoljašnji promer 18 mm na završetku spajanja, 220 mm dug) isporučeno je sa
unutrašnjom jedinicom. Pripremite odvodnu cev na način kako je prikazano na slici ispod.
3.
Odvodna cev treba da bude nagnuta prema dolje kako bi voda otjecala bez nakupljanja.
4.
Umetnite odvodno crevo na ovu dubinu kako se ne bi moglo izvući iz odvodne cevi.
5.
Izolujte unutrašnju odvodnu cev sa 10 ili više milimetara izolacijskog materijala kako biste sprečili
6.
kondenzaciju.
Izvadite filtre za vazduh i uspite malo vode u odvodno korito kako biste proverili da li voda teče bez
problema.
Mora biti bez zapreka
Ne sme da dodiruje vodu
50mm ili
više
PVC odvodna
cev
Odvodno crevo
Reduktor
16
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
3 zakačke
3 tabs
1. Priprema
•
Otvorite prednju ploču, odstranite 4i skinite prednju
rešetku povlačenjem prema sebi.
•
Pratite strelice za skidanje kopča na prednjem
Kućište
kućištu.
•
Prednja
rešetka
Sledite postupak u nastavku pri skidanju umetnutih
delova.
Prednja ploča
Odstranite
prednju rešetku
■ Za kalupe

Skinite potpornje (Uklonite umetnute delove na
Otvorite
prednju
masku
Open the
front panel
Odstranite
Remove 44 zavrtnja
screws
donjem okviru pomoću klešta).
2) Gornja strana kućišta
■ Za uklanjanje bočnih cevi skinite potpornje.
1) Uklonite 7 zavrtanja.
2) Uklonite gornji deo kućišta (2 pločice).
3) Uklonite levo i desno kućište (2 pločice na svakoj
3) Stranice
kućišta
strani).
4) Uklonite umetnute delove na donjem okviru i
3) Stranice
kućišta
kućište uz pomoć kliješta.
5) Za vraćanje bočnih cevi pratite ove korake unazad
(3>2> 1)
Odstranite
Remove 7 screws
zavrtanja
7
Odstranite
potporanj
Remove the
pillar
Donji okvir
Kućište
Kućište
Odstranite
potporanj
Odstranite
potporanj
2. Instalacija
•
Osigurajte pomoću 6 zavrtanja za podnu instalaciju (Ne zaboravite osigurati na stražnji zid).
•
Za zidno instaliranje, osigurajte montažnu ploču koristeći 5 zavrtanja i 4 zavrtnja za unutrašnju jedinicu.
17
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Montažna ploča treba da bude instalirana na zid koji može izdržati težinu unutrašnje jedinice.
1) Privremeno pričvrstite montažnu ploču na zid, proverite da li je panel u ravnini i označite točke za bušenje na zidu.
2) Montažnu ploču pričvrstite vijcima na zid.
Podna instalacija
Zidna instalacija
Kućište
Casing
Kalup
Molding
6 zavrtanja
6 zavrtanja
3)
4)
Kada je spajanje cevi za hlađenje i odvodnih cevi završeno,
popunite otvor rupe kitom. Nepopunjeni otvor može rezultirati stvaranjem vlage na cevima za hlađenje i odvod te
ulaženjem insekata u cev.
Postavite prednju ploču i prednju rešetku u prvobitni položaj pošto ste sve spojili.
Spajanje kraja cevi
1) Odrežite kraj cevi sa rezačem za cev.
2) Uklonite neravnine sa odrezane površine okrenute prema dolje kako otpaci ne bi ulazili u cev.
3) Postavite maticu sa proširenjem na cev.
4) Cev sa proširenjem.
5) Proverite da li je spajanje na proširenje ispravno učinjeno.
UPOZORENJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NE koristite mineralna ulja na spaljenom delu.
Sprečite da mineralna ulja uđu u sistem, jer će to smanjiti vek trajanja jedinice.
Nikada ne koristite cevi koje su već korištene za instalaciju. Koristite samo delove koji su isporučeni s uređajem.
Nemojte instalirati sušilicu na jedinicu R410A.
Materijal za isušivanje može otopiti i oštetiti sistem.
Nepotpuno spajanje može da izazove curenje gasa za hlađenje.
Unutrašnjost
spojne cevi mora
biti neoštećena
Spajanje
Postavite tačno u poziciju pokazanu ispod:
Alat za R410A
Režite tačno
pod pravim
uglom
Tip-spojka
Poravnajte
neravnine
18
Kraj cevi mora biti
jednako raširen u
savršeni krug
Standardni alat za spajanje
Tip-spojka
(kruti tip)
Krilna matica
(kraljevski tp)
Pobrinite se da matica
spojnice savršeno
sjedne
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Spajanje cevi za hlađenje
1) Kako biste sprečili oštećenje matice ili isticanje gasa, za zatezanje matica koristite
moment ključeve.
Premažite sa rashladnim uljem
Ključ sa fiksnom glavom
Matica
Flare spojnice
nut
Spojna cev
2) Poravnajte centar oba proširenja i zategnite proširenje i matice u 3 do 4 okretaja rukom.
Zatim ih zategnite do kraja moment ključem.
3) Kako biste sprečili isticanje gasa, na unutrašnju i spoljašnju površinu proširenja nanesite ulje za hlađenje
(koristite ulje za hlađenje za R410A).
Moment sile za zatezanje matice sa proširenjem
Gasna strana
Tekuća strana
09K/12K
18K
09K/12K/18K
3/8 inča
1/2 inča
1/4 inča
31-35 Nm
50-55 Nm
15-20 Nm
Ne zaboravite
staviti kapicu
Oprez pri rukovanju cevima
Ukoliko nemate
kapicu pokrijte
otvor spojnice sa
trakom da ne
ulaze prljavština i
voda unutra
1) Zaštitite otvoreni kraj cevi od prašine i vlage.
2) Savijajte cevi što je nežnije moguće. Za savijanje
koristite savijač cevi (radijus savijanja treba da bude 30
Ožičenje unutarnje jedinice
do 40 mm ili veći).
Gasna cev
Izbor bakrenih materijala i toplotne izolacije
Cev za tečnost
• Kada koristite kupljene bakarne cevi i spojnice,
obratite pažnju na sledeće:
1) Izolacijski materijal: polietilenska pena
Brzina toplotskog prenosa: 0.041 to 0.052W/mK(0.035
Izolacija cevi za tečnost
Izolacija gasne cevi
to 0.045kca/(mh°C) Površinska temperatura gasne cevi
rashladnog sredstva doseže maksimalno 110°C . Za
Završna traka
toplotsku izolaciju izaberite materijale koji će izdržati
ovu temperaturu.
2) Pazite da izolujete i cevi za gas i cevi za tečnost i da dimenzije izolacije odgovaraju dimenzijama koje su
navedene u donjoj tablici:
Gasna strana
09K/12K
18K
O.D. 9.5mm
O.D. 12.7mm
Debljina 0.8mm
Tekuća strana
Toplotna izolacija gasne cevi
09K/12K
O.D. 6.4mm
I.D. 12-15mm
18K
I.D. 14-16mm
Debljina 10mm Min.
3) Koristite zasebne termo izolacijske cevi za gas i cevi sredstva za hlađenje.
19
Termalna izolacija
cevi za tečnost
I.D. 8-10mm
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Provera isticanja gasa
1) Proverite ispuštanje gasa posle ispuštanja vazduha
2) Pogledajte odeljke o ispuštanju vazduha i provere
ispuštanja gasa u instalacijskom priručniku za spoljašnju
jedinicu
Proverite ovde da li postoji curenje
- Nanesite penu od sapunice i
pažljivo proverite ima li curenja
gasa.
- obrišite sapunicu pošto ste
napravili proveru
Pričvršćivanje spojne cevi
• Pričvrstite cev posle provere isticanja gasa, na gore opisani način.
1) Odrežite izolovani deo cevovoda na licu mesta, tako da se podudara sa spojnim delom.
2) Osigurajte krajnji deo na strani cevovoda rashladnog sredstva sa spojnim delom na pomoćnom cevovodu uz
pomoć trake, pazeći pritom da nema praznina.
3) Omotajte krajnji deo i spoj sa priloženom izolacijom, pazeći pritom da nema praznina.
Rashladna
cev
Zarezati
Rashladna
cev
Zarezati
Izolacijska traka
Traka
Pomoćna cev
OPREZ
1.
2.
Dobro izolujte kraj cevi. Nedovoljna izolacije može dovesti do curenja vode.
Gurnite cev unutra tako da ne stvarate preteran pritisak na prednju rešetku.
Spajanje odvodnog creva
Gurnite priloženo C odvodno crevo u ležište
ispusnog korita.
Odvodno crevo gurnite u potpunosti tako da sedne
u ležište.
Odvodna posuda
Brava
Odvodno crevo
Odvodna posuda
Brava
20
7. Instalacija unutrašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Električna instalacija
Više unutrašnjih jedinica, instalirajte kako je opisano u priručniku za instalaciju koji se isporučuje uz više
spoljašnjih jedinica.
• Otklopite senzor za učvršćivanje ploče, uklonite poklopac prednje metalne ploče i spojite provodnike u kutiju
terminala.
1) Ogolite krajeve provodnika (15 mm)
2) Spojite boje provodnika sa brojevima u terminalu na unutrašnjoj i spoljašnjoj jedinici kutija žičnog terminala i
dobro pričvrstite provodnike na odgovarajuće terminale.
3) Spojite provodnike uzemljenja na odgovarajuće terminale.
4) Povucite provodnike kako biste bili sigurni da su učvršćeni, zatim povežite provodnike sa poveznikom
provodnika.
Sigurnosni poklopac
senzora
Čvrsto fiksirajte žice sa
zavrtnjima terminala
Blok terminala
Kutija
električnih
komponenti
Namestite žice
tako da prednji
metalni poklopac
sedne sigurno.
Stegnite stezaljku
da se žice ne bi
pomerale prilikom
dodira.
Spolj. jedinica
Ako dužina žice prelazi 10m,
koristite žice promera 2mm
Stezaljka žice
Koristite provodnik po
specifikaciji
Prednja metalna
pokrovna ploča
Čvrsto fiksirajte žice sa
zavrtnjima terminala
OPREZ
1)
2)
Ne koristite već korištene provodnike, oštećene provodnike, produžne kablove ili razvodne veze jer
mogu da izazovu pregrejavanje, strujni udar ili požar.
Ne koristite električne delove za uređaj koje ste kupili u lokalnoj prodavnici. (Nemojte razvoditi struju za
odvodnu pumpu itd., sa kutije terminala.) To može da izazove strujni udar ili požar.
21
8. Instalacija spoljašnje jedinice
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
8.1 GDE INSTALIRATI SPOLJAŠNJU JEDINICU

Mesto instalacije mora da bude dovoljno čvrsto kako bi izdržalo težinu i vibriranje jedinice.

Prostor oko jedinice mora da bude adekvatno ventiliran. Mesto ne sme da bude u blizini bilo
kakvih zapaljivih gasova.

Mesto mora da bude dovoljno izolovano kako buka koju proizvodi rad uređaja i vruć izduvni
vazduh ne bi ometali korisnike ili njihove komšije.

Mesto mora da bude lako dostupno za pregledavanje i održavanje jedinice.

Ostavite dovoljno prostora (kao što je prikazano strelicama na slici) od zida, plafona ili drugih
prepreka.
Više od 10 cm.
Više od 10 cm.
Više od 10 cm.
Više od 35 cm.
Više od 70 cm.
OPREZ
Instalacija na sledećim mestima može da izazove probleme.
Ukoliko se instalacija na takvim mestima ne može izbeći, kontaktirajte distributera ili prodavca.
• Mesto na kojem se nalazi mašinsko ulje.
• Mesta visokog salaniteta, kao što su mesta u blizini morske obale.
• Mesta sa sumpornim gasovima.
• Mesta na kojima radio oprema, uređaji za zavarivanje i medicinska oprema generišu talase visokih
frekvencija.
22
9. Priprema cijevi
INSTALACIJSKE UPUTE
9.1 REZANJE CEVI I ELEKTRIČNIH
PROVODNIKA
•
Pogrešno
PRAVILNO
Stezaljka
žice
Koristite alate za rezanje koji su lako nabavljivi na
tržištu.
•
Precizno izmerite i spoljašnji i unutrašnji promer cevi.
•
Ostavite malo duži komad cevi od izmerenog.
•
Provodnik mora da bude 1,5 metar duži od cevi
Nagnuti rez Grubi rez
sredstva za hlađenje.
Rashladna cev
9.2 RAZVRTANJE
•
Očistite unutrašnju stranu cevi sredstva za hlađenje.
•
Tokom razvrtanja, kraj cevi mora da bude na vrhu
Razvrtač
razvrtača kako bi se sprečilo ulaženje prašine u cev.
Obrnuti položaj
Alat za širenje
spojnice
9.3 SPAJANJE KRAJA CEVI
•
Spojite oba kraja cevi pomoću spojne opreme tako
da uparite spojnu maticu sa cevi pre spajanja.
Postavite kalup na cev tako da je kraj cevi 0,5 mm
iznad vrha kalupa. Proverite da li je kraj cevi poravnat
Rashladna cev
i savršeno okrugao.
Nejednaki
nagib
9.4
SPAJANJE
PROVODNIKA
OMOTAVANJE TRAKOM
Loš
spoljašnji
omot
Napuknuta
cev
Nejednaka
debljina
Rashladna cev niskog pritiska
I
(pogledajte sliku na desnoj strani)
Spojna žica
Rashladna cev
visokog pritiska
Prema unutrašnjoj
jedinici
23
Prema spoljašnjoj
jedinici
10. Postavljanje rashladne cijevi
10.1
INSTALACIJSKE UPUTE
Izaberite bakarne cevi za gas i tečnost prema specifikacijama navedenim u tablici (pogledajte tablicu
ispod)
10.2 Za zaštitu od prašine i vlage, pre spajanja cevi i izolacije, oba kraja cevi moraju da budu pokrivena.
10.3 Maksimalno izbegavajte savijanje cevi. Ukoliko je savijanje potrebno, promer savijanja mora da bude veći
od 3 ili 4 cm.
Izolacija cevi za gas i tečnost zavisi od veličine bakarne cevi i debljine
izolacije = 3/8"
TABLICA CEVI ZA GAS
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
VELIČINA
CEVI
3/8"
3/8"
1 /2"
TABLICA CEVI ZA TEČNOST
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
VELIČINA
CEVI
1/4"
1/4"
1/4"
Spojna
žica
Cev za
gas
Cev za
tečnost
Odvodna cev
promera ½“
Traka cevi
10.4 Povezivanje unutrašnje jedinice s spoljašnjom jedinicom.
•
Odvrnite navrtku za otpuštanje gasa u unutrašnjoj jedinici. Ukoliko iz jedinice ne izlazi gas pod pritiskom, to
znači da unutrašnja jedinica negde ispušta gas.
•
Postavite maticu na cev za tečnost. Spojite kraj cevi sa alatom za spajanje.
•
Pričvrstite i obe navrtke na cevi za gas i tečnost na unutrašnju jedinicu sa dva ključa za navrtke.
24
11. Ispuštanje vazduha i provera ispuštanja gasa
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
11.1 ISPUŠTANJE VAZDUHA
Namena ispuštanja vazduha je uklanjanje vlage i vazduha iz sistema. Vlaga i vazduh mogu da
izazovu neefikasnost kompresora što neposredno utiče na kapacitet hlađenja.
11.2 ISPUŠTANJE UZ UPOTREBU VAKUUMA
Posle stezanja matice između unutrašnje i spoljašnje
jedinice.

Torzionim ključem odstranite poklopac trostranog ventila.
Proverite da li su ventili visokog i niskog pritiska zatvoreni.

Uklonite navrtku servisnog priključka.
Spojite merač na servisni priključak i vakuumsku pumpu.

Vakuumirajte dok merač ne pokaže pritisak od 30 inča žive.

Uklonite merač. Zategnite navrtku servisnog priključka.

Ključem do kraja otvorite ventile niskog i visokog pritiska
(ulevo).

Stegnite poklopac trostranog ventila.
Otvoreno
Vakumska pumpa
11.3 PROVERA ISPUŠTANJA GASA
•
Tačka na 30 inča
pritiska žive
Merač

•
SPOLJAŠNJA JEDINICA
Proverite ističe li gas nanošenjem sapunice na
svaki spoj i pažljivo proverite. Posle provere, u
potpunosti uklonite sapunicu.
Zglobove unutrašnje jedinice pokrijte izolacijom za
cevi i 4 plastične trake kako biste sprečili
nakupljanje vlage na zglobovima.
25
Zatvoreno
12. Cev za vodu i odvodna cev
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Zapečaćeno
UKOLIKO JE SPOLJAŠNJA JEDINICA INSTALIRANA
NIŽE OD UNUTRAŠNJE JEDINICE (slika 1)
Držači
1. Odvodna cev bi trebalo da bude iznad tla, a kraj cevi ne sme da
bude uronjen u vodu. Sve cevi moraju da bude pričvršćene na
zid držačima.
2. Omotavnje cevi trakom mora se izvršiti odozdo prema gore.
3. Sve cevi moraju da bude zajedno omotane trakom i držačima
pričvršćene za zid.
Odvodna
cev
Picture 1
Slika 1
UKOLIKO JE SPOLJAŠNJA JEDINICA INSTALIRANA
VIŠE OD UNUTRAŠNJE JEDINICE (slika 2)
Odvodna cev
Traka
1. Omotavanje cevi trakom treba izvršiti odozdo prema gore.
2. Sve cevi moraju da bude zajedno omotane kako bi se sprečilo
vraćanje vode u prostoriju (pogledajte sliku).
3. Sve cevi moraju da bude pričvršćene za zid držačima.
Rashladna
cev
Žica
Spojna rupa
Picture 2
Slika 2
26
13. Rutinske provere posle instalacije
INSTALACIJSKA UPUTSTVA
Provere posle instalacije
Stavke za proveru
Mogući kvar
Da li je uređaj ispravno pričvršćen?
Jedinica može da padne, trese se ili da proizvodi buku.
Da li ste izvršili testiranje isticanja?
Može da izazove nedovoljan kapacitet hlađenja.
Da li je toplotna izolacija dovoljna?
Može da izazove kondenzaciju i kapanje.
Ispušta li jedinica vodu na odgovarajući način?
Može da izazove kondenzaciju i kapanje.
Da li je napon u skladu s naponom navedenim na
pločici sa tehničkim podacima?
Može da izazove električni kvar ili oštetiti delove.
Da li su električne žice i cevi ispravno i sigurno
instalirani?
Može da izazove električni kvar ili oštetiti delove.
Da li je jedinica spojena na sigurno uzemljenje?
Može da izazove strujni udar.
Koristi li se kabl po specifikaciji?
Može da izazove električni kvar ili oštetiti delove.
Da li su izlaz i ulaz za vazduh prekriveni?
Može da izazove nedovoljan kapacitet hlađenja.
Da li su zabežene dužina spojnih cevi i količina
sredstva za hlađenje?
Kapacitet hlađenja nije ispravan.
27
Stanje
MAK
Упатства
за
употреба
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
Содржина
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
1. Имиња на делови и нивна намена
1
2. Како да го користите далечинскиот управувач за управуавње на единицата
2
3. Одржување
7
4. Упатство за користење
10
5. Претпазливост
12
6. Проверка пред повикување на сервисер
13
ИНСТАЛАЦИСКО УПАТСТВО
7. Инсталација на внатрешна единица
14
8. Инсталација на надворешна единица
22
9. Подготовка на цевки
23
10. Поставување на цевка за разладување
24
11. Испуштање на воздух и проверка на испуштање на плин
25
12. Цевка за вода и одводна цевка
26
13. Рутинска проверка по завршување на инсталацијата
27
Ви благодариме на изборот на нашиот производ
Една од предностите кој Ви ги овозможува овој уред не е само во удобноста него и во
доброто здравје. Ова упатство опишува многу удобности и технолошки предности кој клима
уредот ги овозможува. Освен тоа, Ви овозможува информации за одржувањето,
сервисирање и економично користење. Одвојте неколку минути за да откриете на кој начин
да го користите Вашиот нов собен клима уред.
Сликите во овој прирачник можат да се разликуваат од реалниот уред. Ве молиме како
референца користете го реалниот уред.
Овој уред не смее да го користат личности (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни
или ментални способности или недостаток на знаење, освен под надзор или инструкции за
користење на уредот кој им ги дала личноста одговорна за нивната сигурност. Децата треба да
бидат под надзор за да се осигурате дека не си играат со уредот.
Тестиран надворешен статичен притисок е 0 Pa Осигурачи: T250 V; 3.15 A
1. Имиња на делови и нивна намена
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА
ВНИМАНИЕ
.
Пред да ја отворите предната плоча, погрижете се
уредот да не работи и осигурачот да биде исклучен.
Немојте да ги допирате металните делови во
внатрешната единица, може да дојде до повреда.
1. Титаниум фотокаталистички филтер за
прочистување на воздух:
• Овие филтри се прицврстени од
внатрешната страна на филтерот за воздух
2. Излез на воздух
3. Екран
4. Предна плоча
5. Перки (вертикални)
• Lopatice su unutar izlaza za zrak.
6. Влез на воздух
7. Филтер за воздух
8. Перки (хоризонтални)
9. Индикаторска сиаличка за ладење
10.Индикаторска сиаличка за греење
11.Индикаторска сиаличка за сушење
12.Индикатор за работа
13.LED екран
14.Прекидач внатрешна единица ON/OFF:



Притиснете го прекидачот еднаш за
стартување со работа.
Притиснете повторно за прекин.
Табела начин на работа.
Модел
Работа
САМО
ЛАДЕЊЕ
ГРЕЕЊЕ
ЛАДЕЊЕ

AUTO
Температура Проток
воздух
25 C
AUTO
25C
Оваа поставка издувува
воздух само на горниот дел
Оваа поставка автоматски
одлучува како ќе дува
зависно од начинот на
работа и условите
Оваа поставка е
препорачана
Уредот фабрички е
испорачан со оваа поставка
Отварање на предна плоча
Жичен терминал
внатрешна единица
Жичен терминал
надворешна единица
НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА
AUTO
18.Влез на воздух: (преден и заден)
19.Цевка за средство за ладење и кабел за
поврзување на единицата
20.Одводно црево
Овој прекидач е корисен кога
недостасува управувачот.
15.Приемник на сигнал:



Прима сигнал од далечин. управувач
Кога единицата ќе прими сигнал, се
слуша краток звучен сигнал.
Промена на поставки…звучен сигнал
21.Терминал за узејмување:
•Внатре во овој поклопец.
16.Прекидач избор на излез на возудх
22.Излез за воздух
17.Сензор собна температура:
Изгледот на надворешната единица, зависно од
моделот може да се разликува

Температура околу единицата
НАПОМЕНА:
1.
Доколку струјниот кабел е оштетен, за да избегнете опасност, мора да го замени производителот, овластен сервис или квалифицирана личност.
2.
3.
Уредот треба да биде инсталиран согласно со законските прописи.
Повеќенасочниот осигурач за исклучување која има рамал во контактот од бар 3mm во сите насоки треба да биде споена со фиксно ожичување. За
модели со струен осигурач, погрижете се осигурачот да биде достапен и по инсталацијата.
1
2. Користење на далечинскиот управувач за управување на единицата
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Опис на далечинскиот управувач
1
ON/OFF
Притиснете за почеток или прекин на работата
2
Притиснете за намалување на температурата
3
+
Притиснете за зголемување на температурата
4
MODE
Притиснете за бирање на начин на работа
(AUTO/ЛАДЕЊЕ/СУШЕЊЕ/ВЕНТИЛАТОР/ГРЕЕЊЕ)
5
FAN
6
SWING
7
I FEEL
За прилагодување на брзината на вентилаторот
Зa поставување на аголот на нишање на lopatica
8
Зa поставување на функцијата HEALTH или AIR
9
SLEEP
10
TEMP
11
QUIET
12
CLOCK
13
T-ON/T-OFF
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
2
Зa поставување на функцијата QUIET
Зa поставување на саат
Притиснете за поставување на автоматско време
на вклучување/исклучување
2. Користење на далечинскиот управувач за управување на единицата
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Опис на далечински управувач
1
ON/OFF
Притиснете го копчето за да го вклучите уредот. Повторно притиснете за да го исклучите.
2
Притиснете го копчето за да ја намалите поставената температура. Притиснете и држете
подолго од 2s за брзо намалување на поставената температура. Во АВТОМАТСКИ начин на
работа, поставената температура не може да се прилагодува.
3
+
Притиснете го копчето за да ја зголемите поставената температура. Притиснете и држете
подолго од 2s за брзо зголемување на поставената температура. Во АВТОМАТСКИ начин на
работа, поставената температура не може да се прилагодува.
4
MODE
Со секое притискање на копчето се менува начин на работа во следниов редослед
АВТОМАТСКИ, ЛАДЕЊЕ, СУШЕЊЕ, ВЕНТИЛАТОР и ГРЕЕЊЕ.
AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT
*Напомена: Само за модели со функција греење
*
По вклучување се активира АВТОМАТСКИ начин на работа. Во АВТОМАТСКИ начин на
работа, поставената температура нема да биде прикажана на LED екранот на внатрешната
единица односно внатрешната единица автоматски ќе го одберете начинот на работа,
зависно од собната температура, за температурата во просторијата да биде што попријатна.
5
FAN
Ова копче се користи за поставување на брзината на вентилатор во следниов редослед
па до
, потоа назад на АВТОМТСКИ.
Auto
Мала брзина
Ниско средна брзина
Високо средна брзина
6
Средна брзина
Висока брзина
SWING
Притиснете го копчето за поставување на аголот на нишање горе-доле, кој кружно се менува
на следниов начин:
Овој далечински управувач е универзален. Доколку пратите наредба
единицата наредбата ќе ја изврши како
7
,
означува дека lopatica njihati:
I FEEL
Притиснете го копчето за активација на функцијата I FEEL. Единицата автоматски
ја прилагодува температурата према детектираната температура. Повторно притиснете го
копчето за да ја исклучите функцијата I FEEL
3
2. Користење на далечинскиот управувач за управување на единицата
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Притиснете го ова копче за да ја активирате и деактивирате функцијата здравје и
истерување плин во статус на работа. Притиснете го ова копче прв пат за функцијата
8
истерување плин; LCD прикажува
. Притиснете го копчето по втор пат за да ја стартувате
функцијата здравје и истерување на плин симултативно; LCD прикажува
и
Притиснете го
ова копче трет пат за прекинување на функцијата здравје и издувување на плин симултативно.
Притиснете го ова копче четврт пат за да ја стартувате функцијата здравје; LCD екранот
прикажува
Повторно притиснете го копчето за повторување на горните функции.
9
SLEEP
•
•
•
Со притискање на ова копче може да одберете Sleep 1 (
), Sleep 2 (
), Sleep3(
)
и да ја поништите функцијата Sleep, Циркулирајќи помеѓу овие, послем вклучување на
функцијата Sleep автоматси ќе се деактивира.
Sleep 1 е Sleep начин на работа 1, за време на ладење и одвлажнување; клима уредот се
исклучува по еден работен саат по што поставената температура на главната единица ќе се
зголеми за 1°C, поставената температура се зголемува за 2°C, единицата ќе продолжи да
работи на оваа температурата; Во начин на работа греење; клима уредот се исклучува по еден
работен саат, по што поставената температура се намалува за 1°C, по 2 саати, поставената
температура се намалува за 2°C, по што уредот ќе продолжи да работи на оваа температура.
Sleep 2 е sleep начин на работа во кој клима уредот работи согласно со фабрички дефинирана
група на температурна крива.
Sleep 3 – постсавки sleep начин на работа према DIY:
(1) Во Sleep начин на работа долго притиснете го копчето Turbo потоа преку пат на
далечински управувач корисникот може сам да внесува поставки sleep начин на работа, при
што на екранот ќе се прикаже и ќе заблеска "1 hour" и поставената температура на
последниот активен sleep начин на работа (за време на првото внесеување ќе се прикаже
фабричко поставување на sleep начин на работа);
(2) Копчињата "+" и "-" изменете ја поставената температура и за потврда притиснете го
копчето Turbo; што може да ја промени прилагодената температура, послем прилагодувањето
притиснете Turbo за потврда;
(3) Во овој момен, 1 саат ќе биде автоматски зголемен на позиција на бројачот на време на
далечинскиот управувач, (тоа е "2 hours" или "3 hours" или "8 hours"), место за прилагодување
на температурата "88" ќе прикаже температура која одговара во последната крива на
мирување и ќе трепери;
(4) Повторете ги горните чекори (2) ~ (3), додека 8 саатната температура на поставување не
заврши, кривата на мирување завршува, во овој момент далечинскиот управувач ќе продолжи
со оргиналните поставувања на бројачот на време; приказот на температура ќе се врати на
оргинално поставената температура.
Sleep3-можете да ги прегледате поставувањата на SLEEP начин на работа према DIY:
Со влагање во Вашиот индивидуален статус поставки за мирување, можете да одберете начин на
работа на поставки крива за мирување за пребарување на предпоставување на крива за
мирување, али немојте да ја менувате температурата, само притиснете го копчето Turbo за
потврда. Напомена: Во ова предпоставување или постапка за пребарување, доколку за 10s, не
притиснете ниту едно копче, статусот на поставената последна крива на мирување автоматски ќе
се прекине, а приказот ќе се врати на изворниот приказ. Во постапката за предпоставување или
пребарување притиснете го копчето ON/OFF, Mode, Timer или Sleep, статусот на поставка за
крива на мирување или пребарување ќе се прекине на следниов начин.
•
10
TEMP
Со притискање на ова копче, можете да бирате помеѓу прикажување на поставената
внатрешна температура или внатрешна амбиентална температура. Кога прв пат ќе ја вклучите
внатрешната единица на неа ќе се прикаже поставената температура. Ако статусот на
поставената температура се промени во "
", се прикажува амбиенталната температура,
доколку по 5s или за 5s, не притиснете копче на далечинскиот управувач се враќа приказот на
поставената температура. Доколку немате поставено статус на поставена темпераутра, ќе се
прикаже поставената температура.
4
2. Користење на далечинскиот управувач за управување на единицата
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
QUIET
Со ова копче, статус на функцијата Quiet е Auto Quiet начин на работа (се прикажува
11
симбол „ “ и "Auto" сигнал) и Quiet начин на работа (се прикажува симбол " " сигнал)
и Quiet OFF (не се прикажува симбол „ "), По вклучување на клима уредот Quiet OFF
начин на работа. Напомена: не може да се постави за време на вентилаторско
работење или сушење; Кога функцијата Quiet е актива (се прикажува " " сигнал),
брзината на работата на ветилаторот неможе да се прилагоди.
12
CLOCK
13
По притискање на CLOCK, почнува да блеска симбол . За 5s, со притискање на + или прилагодете го моменталното време. Притискање на било кое копче подолго од 2s се
зголемува или намалува времето за 1 минуту на секој 0,5s, потоа за 10 минути на секој
0,5s. По поставувањето, а за време на блескањето, повторно притиснете CLOCK за да
ја потврдите поставката, со што симболот  стално ќе биде прикажан.
T-ON/T-OFF
Притиснете T-ON за активирање на тајмерот auto-ON. За поништување на програмата
auto-timer, повторно притиснете го ова копче.
По притискање на ова копче, исчезнува симболот  и блеска "ON“ и се прикажува
поставка време 00:00. За 5s, притиснете + или - за да го поставите времето. Со секое
притискање на било кое од двете копчиња се менува поставката за време за 1 минута.
Со притискање и држење на било кое од двете копчиња брзо се менува поствката за
време за 1 минута и потоа 10 минути. За 5s по поставување, за потврда притиснете
TIMER ON. Притиснете го копчето T-OFF за започнување на auto-off тајмер. За
поништување на програмата повторно притиснете го ова копче. Функцијата TIMER-OFF
се поставува исто како и функцијата TIMER ON.
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
За активирање/деактивирање на функцијата Turbo притиснете го ова копче, со кое ќе
овозможите единицата да ја постигне поставената температура во нај брз можен рок.
Во начин на работа ЛАДЕЊЕ, единицата ќе издувува многу ладен воздух при голема
брзина на вентилатор. Во начин на работа ГРЕЕЊЕ, единицата ќе издувува многу
топол воздух при голема брзина на вентилатор.
Да го вклучите светлото на екранот, а потоа повторно притиснете го копчето за
исклучување на светлото на екранот. Доколку светлото е вклучено, се прикажува
симболот . Доколку светлото е исклучено, симболот
исчезнува.
Притскање на X-FAN во начин на работа ЛАДЕЊЕ или СУШЕЊЕ, ќе се појави симбол
, а внатрешниот вентилатор продолжува со работа уште 10 минути (иако сте ја
угасиле единицата). за да се исуши внатрешната единица. По вклучување на клима
уредот, функцијата X-FAN OFF е поставена. Функцијата X-FAN не е достапна во
АВТОМАТСКО, ВЕНТИЛАТОРСКО или ГРЕЕЊЕ начин на работа.
17
Комбинација на копчињата "+" и "-": за заклучување
Истовремено притиснете ги копчињата " + " i "-" за да ја заклучите или отклучате
тастатурата. Доколку далечинскиот управувач е заклучен, се појавува симболот l . Во
овој случај, со притискање на било кое копче, симболот
ќе блесне три пати.
5
2. Користење на далечинскиот управувач за управување на единицата
Комбинација на копчиња "MODE" и "-": За премин помеѓу фаренхајт и целзиус.
Кога единицата е исклучена (OFF), истовремено притиснете ги копчињта "MODE" и "-"
за премин помеѓу °C и °F.
18
Комбинација на копчиња "TEMP " и "CLOCK": За функцијата штедење енергија
Во начин на работа ЛАДЕЊЕ истовремено притиснете ги копчињта "TEMP" и "CLOCK",
за активирање на функцијата штедење енергија. На екранот на далечинскиот
управувач ќе се прикаже "SE". За исклучување на функцијата притиснете ги овие
копчиња.
19
20
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Комбинација на копчињта "TEMP " и "CLOCK": За финкцијата 8'C греење
Во начин на работа ГРЕЕЊЕ истовремено притиснете ги копчињата "TEMP" и "CLOCK",
за активирање на функциајта 8'C греење. На екранот на далечинскиот управувач ќе се
прикаже
и одбраната температура од 8'C" (46°F, ако е Фахренхајт подржан За
исклучување на функцијата повторно притиснете ги копчињта.
21
За функцијата позадинско осветлување
За време на прво вклучување на единицата, позадинското осветлување ќе свети 4s, а
за секое наредно притискање 3s.
Замена батерии
1. На задната страна на далечинскиот управувач отстранете го
поклопецот од делот за батерии (како што е прикажано на
сликата)
2. Извадете ги старите батерии.
3. Вметнете две нови AAA1.5V суви батерии притоа пазејќи на
поларитетот.
4. Вратете го поклопецот на место.
Напомена:
•
•
•
•
•
За време на замена на батериите немојте да користите
стари батерии или батерии од различен тип. Во спротивно
можете да предизвикате дефект на далечинскиот
управувач.
Доколку далечинскиот управувач нема да го користите
подолго време, ве молиме извадете ги батериите за да
спречите истекување на течност од батериите.
Далечинскиот управувач треба да го држите на домет на
клима уредот.
Далечинскиот управувач треба да го поставите најмалку 1
m од телевизорот или стерео звучникот.
Доколку далечинскиот управувач не работи нормално, ве
молиме извадете ги батериите и вратете ги назад по 30s.
Доколку далечинскиот управувач сеуште не работи,
заменете ги батериите.
6
Скица замена на
батерии
3. Одржување
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Пред преглед и одржување на единицата, ВЕ МОЛИМЕ исклучете го уредот од утикач.
3.1 Единица
• Внатрешна и надворешна единица, далечински управувач
1. Избрешете ги со сува и чиста крпа.
• Предна плоча
1. Oтворете ја предната плоча
Поместете ги двата лизгачи од лева и десна страна према внатре додека не кликнат .
2. Uklonite prednju ploču.
•
Одстранете ја врската.
•
Спуштете ја предната плоча на под и одстранете ја.
Врска
Исчистете ја предната плоча.
3.
•
Избришете ја со мека крпа навлажнета со вода.
•
Користите исклучиво неутрален детергент.
•
Доколку предната плоча ја перете со вода, исушете ја со крпа во сенка.
Вратете ја предната плоча на место.
4.
•
Вметнете ја предната плоча во слотот на единицата (3 места).
•
Прицврстете ја врската на десната внатрешна страна на предната решетка.
•
Внимателно затворете ја плочата.
Врска
Поставете го
предниот
панел на
носачите
ВНИМАНИЕ
• Не ги допирајте металните делови на внатрешната единица, бидејќи може да се повредите.
• За време на одстранување или враќање на предната плоча, користете цврста и стабилен стол и бидете внимателни.
• За време на одстранување или враќање на предната плоча, цврсто придржувајте ја со рака за да не падне.
• За чистење немојте да користите вода загреана над 40°C,бензин,бензен,разредувач,средство за полирање, четка и други
абразивни средства.
• По завршување со чистењето проверете дали предната плоча е сигурно фиксирана.
3.2 Филтри
1. Отворете ја предната плоча.
2. Одстранете го филтерот за воздух.
• Внимателно притиснете ги клиповите од лева и десна страна на филтерот
за воздух и повлечете го према горе.
3.
Одстранете го титаниумскиот апатитен фотокаталистички
филтер за прочистување на возудх.
• Земете ја јазичната кутија и одстранете ги клиповите на четири места .
7
3. Одржување
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Одстранете го
титаниумскиот апатитен
фотокаталистички
филтер за
прочистување на возудх
4. Исчистете или заменете го секој филтер.
Погледнете ја сликата.
Воздушен
филтер
5. Вратете го филтерот за воздух и титаниумскиот
апатитен фотокаталистички филтер за прочистување на
возудх на место и затворете ја предната плоча.
• Употреба без филтер за воздух може да предизвика
дефект кој се последица од насобрана прашина во
внатрешноста не единицата.
6. Исперете ги филтрите за воздух или исчистете ги со
правосмукалка.
• Доколку прашината тешко се одстранува, филтрите
исперете ги во неутрален детергент разреден со млака
вода. Исушете ги во сенка.
• Се препорачува чистење на филтерот за воздух еднаш
неделно.
3.3 Титаниумски апатитен фотокаталистички филтер за прочистување на возудх
Титаниумскиот апатитен фотокаталистички филтер за прочистување на возудх можете да го чистите
еднаш на секој 6 месеци со перење во вода. Препорачуваме замена на филтер на секој 3 години.
• Одржување
1.
2.
3.
4.
Доколку филтерот е прљав усисајте ја прашината и потопете го во топла вода околу 10-15 мин.
За време на перење со вода не го одстранувајте филтерот од рамката.
По перењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот во сенка.
Филтерот е изграден од хартија и немојте да го цедите за да ја одстраните водата од него.
• Замена
Одстранете ги јазичињата на рамката на филтерот и заменете го со нов филтер.
• Стариот филтер одоложете го како запалив отпад.
НАПОМЕНА
• Koристење на нечист филтер:
(1) воздухот неможе да се дезодорира.
(2) воздухот нможе да се прочистува.
(3) резултира со лошо греење или ладење. (4) може да предизвика непријатна миризба.
8
3. Одржување
KOРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Проверка
Проверете дали носачот, постољето и др. делови на надворешната единица се оштетени или кородирани
Проверете дали нешто го блокира влезот и излезот за воздух на внатрешната и надворешната единица.
Проверете дали истекува вода од цреводо за довод за време на ладење или сушење без проблем.
• Доколку не истекува вода, постои можност да тече од внатрешната единица. Прекинете ја
работата на клима уредот и во тој случај контактирајте го овластениот сервисен центар.
3.4 Пред долго време на мирување
На неколку саати вклучете ја функцијата "FAN only", за да се исуши внатрешноста на единицата.
1.
• Притиснете го копчето "MODE" и одберете "FAN" начин на работа.
• За започнување на работа притиснете го копчето "ON/OFF".
2.
По завршување исклучете го осигурачот на клима уредот.
3.
Исчистете ги филтрите за воздух и повторно псотавете ги.
4.
Извадете ги батериите од далечинскиот управувач.
НАПОМЕНА
• Кога се споени повеќе надворешни единици, внимавајте пред употреба на вентилторско
работење да не ја користите функцијата греење во друга просторија.
Опсег на работна температура
Внатрешна страна DB/WB(oC)
Надворешна страна DB/WB(oC)
Максимално ладење
32/23
43/26
Максимално греење
27/-
24/18
Опсегот на работната температура (надворешна температура) за ладење на единицата е 18°C ~
43°C ; a зa лaдeње и греење на единицата е -7C ~ 43C.
9
4. Упатство за користење
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Принцип на работа и посебни функции на ладење
Принцип на работа:
За собната температура да се намали, клима уредот ја впива топлината во просторијата и ја пренесува
од просторијата и ја испушта. Капацитетот на ладење на клима уредот ќе се зголеми или намали
зависно од надворешната температура.
Функција против замрзнување:
Доколку единицата лади во COOL начин на работа и на ниска температура, изменувачот на топлина ќе
почне да замрзнува. Кога температура во изменувачот на топлина падне под 0°C, микрокомпјутерот во
единицата ќе ја запре работата на компересорот за цел да ја заштити единицата.
Принцип на работа и посебни функции за греење
Принцип на работа:
Клима уредот ја впива топлина од надвор и ја пренесува во просторијата и на тој начин ја зголемува
внатрешната температура. Ова е принцип на работа на топлинската пумпа. Нејзиниот капацитет на
греење ќе се намали доколку надворешната температура се намали.
*
Доколку надворешната температура драстично се намали, за греење користете ги останатите
грејни уреди.
Одмрзнување
* Кога надворешната температура е ниска, а влажноста на воздухот висока по долго работење,
надворешната единица ќе почне да замрзнува, што ќе влијае на греењето. Ќе се вклучи функцијата
автоматско одмрзнување, а греењето ќе престане на 8 до 10 минути.
* За време на автоматското одмрзнување, моторите на вентилаторот на внатрешната и
надворешната единица ќе престанат со работа.
* За време на одмрзнување внатрешниот индикатор ќе трепери, а надворешната единица може да
испушта пареа, што е последица на одмрзнувањето, не е дефект.
* Откако процесот на одмрзнување ќе заврши, греењето автоматски ќе започне.
Функција Anti-Cool Wind
Во HEAT начин на работа, доколку внатрешниот изменувач на топлина не достигнал одредена
температура и заради тоа внатрешниот вентилаторски моторо не работи, за да се спречи издувување
на ладен воздух (за 3 минути), ќе се појават следниве три можности:
1. Греењето е започнато.
2. По автоматското одмрзнување функцијата завршила.
3. Греење на ниска температура.
Климатскиот тип на оваа единица е во согласност со декларациската налепница.
10
4. Упатство за користење
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
За дистрибуција на ладен воздух во
просторијата прилагодете ја насоката на
проток на воздух на начин прикажан на
стрелките (погледнете ја сликата)
Температурата не треба да биде поставена
пониско од потребното. Тоа резултира со
зголемени трошкови на електрична енергија.
За време на работа на клима уредот
затворете ги вратите и прозорите, за да
спречите излез на ладниот воздух и да
заштедите енергија.
За поголема учинковитост на филтрите за
воздух чистете ги еднаш неделно
За време на ладење навлечете ги завесите и
затворете ги стаклените прозори, за да
спречите загрејавање на просторијата со
сончева светлина, што може да предизвига
зголемено трошење на електрична енергија.
Во случај на неефикасно луфтирање, за да ја
излуфтирате просторијата повремено отворете
ги прозорите, али не предолго бдејќи ладниот
воздух безпотребно ќе искочи од просторијата.
11
5. Претпазливост
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Проверете го електричниот систем (напон и
фреквенција). Користете исправен извор на
напојување кој е наведен на клима уредот и
користите исклучиво осигурачи со
специфиран капацитет. Немојте да користите
парчиња жици.
Исклучете го клима уредот доколку за време на
работа дојде до пречка на електрична енергија.
Доколку уредот не го користите долго време,
исклучете го главниот прекидан за напојување.
За време на работа на клима уредот немојте да
ставате предмети на отворите за излез и влез на
воздух, може да дојде до оштетување на уредот
или повреда. Исто така се препорачува зголемен
надзор кога децата се во близина на клима
уредот.
Немојте да го блокирате протокот на воздух
на внатрешната и надворешната единица.
Може да резултира со намалена работна
ефикасност или дефект на уредот.
Немојте да поставувате греачи или други
извори на топлина во близина на уредот.
Топлината може да ги деформира
пластичните делови на клима уредот.
Немојте да го насочувате текот на воздухот
директно према луѓе, особено деца, стари или
болни луѓе.
12
6. Проверка пред повикување на сервисер
КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК
Пред повикување на сервисер проверете го следново, бидејќи можете да најдете решение на
проблемот.
Откако сте завршиле со проверката, доколку вашиот проблем сеуште постои, контактирајте го локалниот
дистрибутер.
ПРОБЛЕМ
Клима уредот не работи
ПРЕДИЗВИКУВАЧИ
•
•
•
Проверете дали струјниот кабел е оштетен.
Проверете дали напојувањето со ел. енергија е во ред.
Проверете дали тајмерот е вклучен или не.
•
Проверете дали поставената температура е превисока.
•
Клима уредот работи, али не лади
•
доволно
•
Проверете дали вратата или прозорите се отворени.
Проверете дали било што го спречува излезот на воздух.
•
Проверете дали испушниот вентил работи.
•
Проверете дали филтрите за воздух се нечисти или затнати.
За време на работа на клима
•
уредот излегува влага или пареа.
Далечинскиот управувач не
работи.
Проверете дали сончева светлина влага директно во просторијата.
Топлиот воздух во просторијата се меша со ладниот воздух. Тоа
предизвикува пареа.
•
Олабавена или одспоена жица помеѓу управувачот и екранот.
•
Проверете дали батериите се вметнати во иста насока.
•
Проверете дали батериите се истрошени.
13
7. Инсталација на внатрешна единица
БИРАЊЕ НА МЕСТО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА.
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Изложено
• Место на кое ладниот зрак може непречно да се
Полуизложено
Сокриено
Montažna ploča
шири по просторијата.
• Место на кое кондензираната вода може едноставно
да се исуши.
• Место кое може да ја поднесе тежината.
Калуп
• Место кое овозможува едноставен пристап до
Решетка
Подна инсталација
единицата за одржување.
• Уредот не може да се инсталира во перална за алишта
Ѕидна инсталација
Локација за осигурување на инсталациска плоча
ПОСТОЈАТ ДВА НАЧИНИ НА ИНСТАЛАЦИЈА.
1. ЅИДЕН ТИП
2. ПОДЕН ТИП
Сличностите на двата типа на инсталација се следниве;
Внатрешна единица
Внатрешната единица треба да ја поставите на место:
1) наведено на инсталациските цртежи внатрешна единица,
2) непречен влез и излез на воздух,
Шематси цртеж
3) единицата да не е на директна сончева светлина,
4) единицата да е подалеку од извор на топлина или пареа,
5) на кое не постои извор од пареа стројно масло, што може
да го скрати векот на траење на внатрешната единица,
6) на кое ладниот или топлиот воздух циркулира во
просторијата,
7) на кое единицата е одалечена од флуросцентна сиалица
со електрично полнење (инвертер или топ со брз старт),
Хартиена
скица
инсталација
може да го намали дометот на далечинскиот управувач,
8) единицата да е одалечена барем на 1 метро од
телевизиски или радио апарат (единицата може да
предизвика пречки во сликата или звукот).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА МЕСТА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА
КОИ ПОСТОИ ГОЛЕМА МОЖНОСТ ОД ПОЈАВУВАЊЕ
НА ПРОБЛЕМИ.
150cm
или повеќе
• Места на кое има премногу уље.
• Места со голема киселост.
• Места со неправилно електрично напојување.
150cm
или повеќе
Скици на инсталација на внатрешна единица
Внатрешната единица можете да ја монтирате на било кој од
овие три прикажани начини.
14
150cm
или повеќе
150cm
15cm или
или повеќе
помалку од подот
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНИСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕВКА СО СРЕДСТВО ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
Избушете дупка (55mm во промер ) на место означено со симбол
на сликата подолу.
Местото со отвор се разликува зависно од тоа на која страна е цевката извадена.
За поставување на цевовод, погледнете Поставување на цевка со средство за ладење.
Оставете доволно простор околу цевката за полесно спојување на цевките.
(Мерна единица: mm)
Ѕид
Лев долен цевовод
Лев заден цевовод
Десен долен цевовод
Десен заден цевовод
Лев/десен цевовод
ВНИМАНИЕ
Минимална дозволена должина
•
Препорачана најкратка должина на цевката е 2,5m, на тој начин се избегнуваат буката и
вибрациите кој ги произведува надворешната единица (механичка бука и вибрациите можат да
настанат зависно од тоа како е единицата инсталирана и во каква средина се користи).
•
За информации за максималната должина на цевки и за повеќе конекции погледнете го
прирачникот за инсталирање на надворешната единица.
ѕид
Цевка со средство за
разладување
Под
15
7. Инсталација на внатрешна единица
Бушење на дупки во ѕидот и инсталирање на
ѕидна монтажа за цевки
•
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Надвор
Внатре
Цевка
заглавена
во ѕид
За ѕидови кои имаат метален оквир или метална
плоча, користете ѕидна вградена цевка и ѕиден
Дихтување
покривач за поврзување на дупки за да спречите
Покров ѕидна дупка
течење на вода.
•
Празнината околу цевката катранизирајте ја со
материјал за дихтување за да спречите течење на
Цевка заглавена во
ѕид
вода.
1.
Во ѕидот избушете дупка за врска од 55mm
така што ќе има долно навалување према надвор.
2.
Вметнете ја ѕидната цевка во дупката.
3.
Вметнете го ѕидниот покривач во ѕидната цевка.
4.
По завршување со поставување на цевоводот за разладување, ожичување и поставување на
одводен цевовод, дихтувајте ги празнините околу цевките со помош на кит.
Поставување на одводна цевка
1.
За одводна цевка користите комецијални крути поливинил хлорид цевка (генерална VP 20
цевка, надворешен промер 26 mm, внатрешен промер 20 mm).
2.
Одводно црево (надворешен промер 18 m на завршетокот за спојување, 220 mm долг)
испорачано е со внатрешната единица. Припремете ја одводната цевка на начин каков што е
прикажан на сликата подолу.
3.
Одводната цевка треба да биде навалена према надоле за да може водата да тече без
насобирање.
4.
Вметнете го одводното црево на оваа длабочина за да неможе да се извлече од одводната
цевка.
5.
Изолирајте ја внатрешната на одводната цевка со 10 или повеќе милиметри изолациски
6.
материјал за да спречите кондензација.
Извадете го филтерот за воздух и сипете малку вода во одводното корито за да проверите дали
водата тече без проблеми.
Не смее да има пречка
Не смее да допира вода
50mm или
повеќе
Винилклоридна
одводна цевка
Одводно црево
Редуктор
16
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
3 клипови
3 tabs
1. Припрема
•
Отворете ја предната плоча, одстранете ги 4
завртки и одстранете ја предната решетка со
повлекување према себе.
•
Пратете ги стрелките за тргање на клиповите на
Куќиште
предното куќиште.
•
Предна
решетка
Следете ја постапката во продолжение за
тргање на вметнатите делови.
Предна плоча
Одстранете
предната
решетка
ја
■ Za kalupe

Одстранете
завртки
Отстранете ја подршката (Отстранете ги
4
Remove 4 screws
вметнатите делови на долната рамка со
Отворете ја предната маска
Open the front panel
помош на клешта).
■ За отстранување на бочните цевки тргнете ја
подршката.
2) Горна страна на куќиштето
1) Отстранете ги 7 завртки.
2) Отстранете го горниот дел на куќиштето (2
плочи).
3)
Страница
на
куќиштето
3) Отстранете го левото и десното куќиште (2
плочи на секоја страна).
3)
Страница
на
куќиштето
4) Отстранете ги вметнатите делови на долната
рамка и куќиштето со помош на клешти.
5) За враќање на бочните цевки пратете ги овие
чекори наназад (3>2> 1)
Remove
Отстранете
ги 77 screws
завртки
Remove the pillar
Отстранете
ја подршката
Долен оквир
Куќиште
Куќиште
Остранете
подршката
ја
Отстранете
подршката
2. Инсталација
• Осигурајте со помош на 6 завртки за подна инсталација (Не заборавајте да осигурате на задниот
ѕид).
• За ѕидно инсталирање, осигурајте монтажна пчоча користејќи 5 завртки и 4 завртки за внатрешната
единица.
17
ја
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Монтажната плоча треба да биде инсталирана на ѕид кој може да ја издржи тежината на внатрешната.
1)
2)
Привремено прицврстете ја монтажната плоча на ѕид, проверете дали панелата е рамна и означете точки за бушење на ѕид.
Монтажната пчоча прицврстете ја со завртки на ѕид.
Подна инсталација
Ѕидна инсталација
Куќиште
Casing
Калуп
Molding
6 завртки
6 завртки
3)
4)
Кога спојувањето на цевките за ладење и одводната цевка
се завршени, пополнете ги дупките со кит. Непополнетите дупки може да резултираат со создавање на
влага на цевките за ладење и одвод тоест влагање на инсекти во цевките.
Поставете ја предната плоча и предната решетка во првобитна положба откако сте споиле.
Спојување на краевите на цевките
1) Исечете го крајот на цевките со сечач за цевки.
2) Отстранете ги нерамнините на исечената површина свретена према доле за отпадоците да не влезат во цевката.
3) Поставете ја матицата со проширување на цевката.
4) Цевка со проширување.
5) Проверете дали спојувањето на проширувањето е правилно направено.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НЕ користите минерално масло на запалениот дел.
Спречите минералното масло да влезе во системот, тоа ќе го намали векот на траење на едницата.
Никогаш некористите цевки кои веќе се искористени за инсталација. Користете ги само деловите кој се
испорачани со уредот.
Немојте да инсталирате фен на единицата.
Материјалот за сушење може да се стопи и да го оштети системот.
Непотполно спојување може да предизвика течење на плин за ладење.
Спојување
Поставете во позиција како што е прикажано:
Алат за R410A
Сечете под
прав агол
Тип-спојка
Израмнете
ги
нерамнини
тенерамни
ните
18
Стандарден алат за спојување
Тип-спојка
(крут-тип)
Крилна матица
(кралевски тип)
Внатрешноста на
спојната цевка
мора да биде
неоштетена
Крајот на цевката мора
да биде еднакво
раширен во совршен
круг
Погрижете се
матицата на спијката
совршено да седне
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Спојување на цевка за ладење
1) За да спречите оштетување на матицата или истекување на плин, за затегнување на матицата
користете момент клучеви.
Премачкајте со масло за разладување
Клуч со фиксна глава
Матица
Flare
nut
Спојна цевка
2) Порамнете го центарот двете проширувања и затегнете го проширувањето и матицата во 3 до 4
вртење на раката. Потоа затегнете ги до крај моментите клучеви.
3) За да спречите истекување на плин, на внатрешната и надворешната површина нанесете масло за
разладување (користете масло за ладење R410A).
Момент затегнување на матица со проширување
Плинска страна
Течна страна
09K/12K
18K
09K/12K/18K
3/8 инчи
1/2 инчи
1/4 инчи
31-35 Nm
50-55 Nm
15-20 Nm
Незаборавајте
да ставете
капа
Внимателно при ракување со цевките
Доколу немате
капа покријте го
отворот со трака
да не влага
нечистотија и
вода
1) Заштитете ги отворите на цевките од прашина и влага.
2) Виткајте ги цевките што е можно понежно. За виткање
користете виткач за цевки (радиус на виткање треба да биде
Ожичување на внатрешна единица
30 до 40mm или повеќе).
Плинска цевка
Бирање бакарен материјал и топлинска изолација
Цевка за течност
• Кога користите купени бакарни цевки и спојници,
обратете внимание на следново:
1) Изолациски материјал: полиетиленска пена
Брзина на топлински пренос: 0.041 до
Изолациска цевка за
течност
Изолациска плинска
цевка
0.052W/mK(0.035 до 0.045kca/(mh°C) Површинска
Завршна трака
температура плинска цевка средство за разладување
достигнува максимално 110°C . За топлинска изолација
одберете материјал кој ќе ја издржи оваа температура.
2) Внимавајте да ја изолраите и цевката за плин и течност и димензиите на изолацијата да одговараат
со димензиите кој се наведени во долнава табела:
Плинска страна
09K/12K
O.D. 9.5mm
Течна страна
18K
O.D. 12.7mm
Дебелина 0.8mm
Топлинска изолација на плинска
цевка
09K/12K
O.D. 6.4mm
I.D. 12-15mm
18K
I.D. 14-16mm
Дебелина 10mm Min.
3) Користете посебни термо изолациски цевки за плин и цевки за средство за ладење.
19
Термална
изолација на
цевка за течност
I.D. 8-10mm
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Проверка на истекување на плин
1) Проверка на испуштање плин по испуштање воздух
2) Видете го делот за испуштање на воздух и проверка
на испуштање плин за надворешна единица
Проверете овде дали постои течење
- Нанесете пена од сапуница и
внимателно проверете за течење
плин.
- избришете ја сапуницата по
завршување со проверката
Прицврстете ги спојните цевки
• Прицврстете ја цевката по завршување на проверка, на горе опишаниот начин.
1) Исечете изолиран дел од цевоводот на лице место, така што ќе се подудира со спојниот дел.
2) Осигурајте го краниот дел на страна на цевоводот на разладното средство со спојниот дел на
помошниот цевовод со помош на трака, внимавајќи прито да нема празнина.
3) Замотајте го кранјиот дел и спојот со приложена изолација, внимавајќи да нема празнина.
Цевка за
разладувањ
е
Исечи
Цевка за
разладувањ
е
Исечи
Изолациска трака
Трака
Помошна цевка
ВНИМАНИЕ
1.
2.
Добро изолирајте го крајот на цевката. Недоволна изолација може да доведе до течење на вода
Бутнете ја цевката внатре така што нема да направите голем притисок на предната решетка .
Спојување на одводно црево
Вметнете го приложеното C одводно црево во
слотот испуштно корито.
Oдводното црево вметнете го во потполност
така што ќе седне во слотот.
Одводен сад
Брава
Одводно црево
Oдводен сад
Брава
20
7. Инсталација на внатрешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Ожичување
Внатрешната единица, инсталирајте ја како што е опишано во прирачникот за инсталација, кој се
испорачува со надворешната единица.
• Отворете го сензорот за уцврстување плоча, отстранете го поклопецот на предната метална плоча и
поврзете ги жиците во кутијата на жичниот терминал.
1) Оголете ги краевите на жиците (15 mm)
2) Спојте ја белата жица со броевите во терминалот на внатрешната и надворешната единица во кутијата
со жичен терминал и цврсто прицврстете ги жиците на соодветните места.
3) Спојте ги жиците за уземјување на соодветни терминали.
4) Повлечете ги жиците за да бидете сигурни дека се цврсто закачени, поврзете ги жиците со конекторот за жици.
Сигурносен покрив
на сенозрот
Цврсто фиксирајте ги
жиците со завртки
Блок терминал
Наместете ги
жиците за предниот
метален покров да
седне сигурно.
Цврсто стегнете го
стрезникот за жици
да не се
поместуваат
жиците при допир.
Предна метална
подкровна плоча
Кутија
електрични
компоненти
Надвор. ед.
Ако должината на жица
преминува 10m користете жици
со промер 2mm
Стрезник за
жици
Користите специфициран тип на
жици
Цврсто фиксирајте ги
жиците со завртки
ВНИМАНИЕ
1)
2)
Немојте да користите искористени жици, оштетени жици, продолжни кабли, можат да
предизвикаат прегреување, струен удар или пожар.
Немојте да користите електрични делови за уред кој сте го купиле во локална продавница.
(Немојте да разводите струја за одводна пумпа итн., од кутијата за терминали). Може да
предизвика струен удар или пожар.
21
8. Инсталација на надворешна единица
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
8.1 КАДЕ ДА ЈА ИНСТАЛИРАТЕ НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА

Местото мора да биде доволно цврсто за да ја издржи тежината и вибрациите на
единицата.

Просторот околу единицата мора да биде адекватно вентилиран. Местото не смее да
биде во близина на било какви запаливи плинови.

Местото мора да биде доволно изолирано, бидејќи бучавата и врелиот издувен воздух
што го произведува единицата нема да смета на корисниците или нивните соседи.

Местото мора да биде лесно достапно за прегледување и одржување на единицата.

Оставете доволно простор (како што е прикажано на стрелките на сликата) од ѕид,
таван или други препреки.
Повеќе од 10 cm.
Повеќе од 10 cm.
Повеќе од 10 cm.
Повеќе од 35 cm.
Повеќе од 70 cm.
ВНИМАНИЕ
Инсталација на следниве места може да предизвика проблеми.
Доколу инсталцијата на такви места неможе да се избегне, контактирајте го дистрибутерот.
• Место на кое се наоѓа масло од машина.
• Солени места, како што се места во близина на морски брег.
• Места со сулфур гасови
• Места на кои радио опрема, уреди за заварување и медицинска опрема генерираат
високофрекфентни бранови.
22
9. Припрема на цевки
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
9.1 СЕЧЕЊЕ НА ЦЕВКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ЖИЦИ
•
Koристете алат за сечење кој е лесно набавлив
Стрезник за жици
Неправилно
Правилно
на пазарот.
•
Прецисно измерете го промерот на цевката.
•
Оставете малку подолго парче од измереното.
•
Жицата мора да биде 1,5 метра подолга од
Навален рез Груб рез
цевката со средство за ладење.
9.2 РАЗВРТУВАЊЕ
Цевка за разладување
•
Исчистете ја внатрешната страна на цевката за ладење.
•
За време на развртување, крајот на цевката мора да
Развртувач
биде на врвот на развртувачот за да се спречи
навлегување на прашина во цевката.
Обратна положба
Алат за
ширење на
спојница
9.3 СПОЈУВАЊЕ НА КРАЕВИТЕ НА ЦЕВКАТА
•
Спојте ги двата краја на цевката со помош на опрема
така што ќе ги спарите спојната матица со цевката пред
спојуање. Внимавајте калупот на цевката така што крајот
на цевката 9,55 над врвот од калупот. Проверете дали
Цевка за разладување
крајот на цевката е израмнет и совршено округл.
Наједнаков
нагиб
Лош
Напукната
надворешен цевка
омот
Наједнаква
дебелина
Нископритисочна цевка за
разладување
9.4 СПОЈУВАЊЕ НА ЖИЦА И МОТАЊЕ НА ТРАКА
(погледнете ја сликата на десно)
Спојна жица
Високопритисочна цевка за
разладување
Према внатрешна единица
23
Према надворешна единица
10. Поставување на цевка за разладување
10.1
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Одберете бакарна цевка за плин и течност према спецификациите наведени во табелата
(погледнете ја табелата подолу)
10.2 За зашита од прашина и влага, пред спојување и изолациј, краевите на цевката мора да бидат
покриени.
10.3 Максимално избегнувајте виткање на цевките. Доколку виткање е потребно, промерот на виткање
мора да биде поголем од 3cm или 4 cm.
Изолација за цевки за плин и течност зависи од големината на
бакарната цевка и дебелината на изолацијата = 3/8"
ТАБЕЛА ЦЕВКА ЗА ПЛИН
МОДЕЛ
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
ГОЛЕМИНА
НА ЦЕВКА
3/8"
3/8"
1 /2"
ТАБЕЛА ЦЕВКА ЗА ТЕЧНОСТ
МОДЕЛ
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
ГОЛЕМИНА
НА ЦЕВКА
1/4"
1/4"
1/4"
Спојна
жица
Плинска
цевка
Цевка за
течност
Одводна цевка
промер ½“
Трака за цевка
10.4 Поврзување на внатрешната единица со надворешната единица.
•
Одвртете ја матицата за отпуштање на плин во внатрешната единица. Доколку од единицата не
искача плин под притисок, тоа значи дека внатрешната единица негде испушта плин.
•
Поставете ја матицата на цевката за течност. Спојте го крајот на цевката со алат за спојување.
•
Прицврстете ги двете матици на цевката за плин и течност на внатрешната единица со два клуча за
матица.
24
11. Испуштање воздух и проверка на испуштање на плин
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
11.1 ИСПУШТАЊЕ НА ВОЗДУХ
Намерата на испуштање на воздух е отстранување на влага и воздух од системот, во
спротивно влага и воздухот можат да предизвикаат неефикасност на компресорот што може
директно да влијае на капацитетот на ладење.
11.2 ИСПУШТАЊЕ ОД УПОТРЕБА ВАКУМ
По затегнување на матицата помеѓу внатрешната и
НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА
надворешната единица.

Tочка на 30 инчи
притисок жива
Торзијски клуч отстранете го поклопецот на тристраниот
вентил. Проверете дали вентилите за висок и низок притисок
се затворени.
Мерач
Отворено

Отстранете ја матицата за сервисен приклучок.

Спојте го мерачот на сервисниот приклучок и вакумксата
пумпа.

Вакумирајте додека мерачот не покаже притисок од 30 инчи
жива.

Отстранете го мерачот. Затегнете ја матицата на сервисниот
приклучок.

Со хексоаголен клуч до крај отворете го вентилот за висок и
низок притисок (на лево).

Стегнете го поклопецот на тристраниот вентил.
11.3 ПРОВЕРКА НА ИСПУШТАЊЕ НА ПЛИН
•
•
Проверете дали истекува плин нанесувајќи
сапуница на секој спој и внимателно проверете.
По проверката, во потполност отстранете ја
сапуницата.
Згловите на внатрешната единица покријте ги
со изолација за цевка и 4 пластични траки за да
спречите насобирање на влага на зглобивите.
25
Вакумска пумпа
Затворено
12. Цевка за вода и одводна цевка
ИНСТАЛЦИСКИ УПАТСТВА
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Запечатено
ДОКОЛКУ НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА Е ИНСТАЛИРАНА
ПОНИСКО ОД ВНАТРЕШНАТА (слика 1)
1. Одводната цевка треба да биде над тлото, а крај цевката не
смее да има потопена вода. Сите цевки мораат да бидат
прицврстени на ѕид со држачи.
Држачи
2. Замотување на цевките со трака мора да биде извршено од
доле према горе.
3. Сите цевки морааат да бидат заедно замотани со трака и
држачи прицврстени за ѕид.
Одводна
цевка
Picture 1
Slika 1
ДОКОЛКУ НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА Е ИНСТАЛИРАНА
ПОВИСОКО ОД ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА (слика 2)
Odvodna cijev
Rashladna
Žica
cijev
Traka
1. Замотување на цевките со трака треба да биде извршено
од доле према горе.
2. Сите цевки мораат да бидат заедно замотани за да се
спречи враќањето на вода во просторијата (погледнете ја
сликата).
3. Сите цевки мораат да бидат прицврстени за ѕид со
држачи.
Picture 2
Слика 2
26
Spojna rupa
13. Рутинска проверка по инсталација
ИНСТАЛАЦИСКИ УПАТСТВА
Проверка по инсталација
Работи за проверка
Можен дефект
Дали е уредот правилно прицврстен?
Единицата може да падне, тресе или произведува
бука.
Дали сте извршиле тест на течење?
Може да предизвика недоволен капацитет на
ладење.
Дали топлинската изолација е достапна?
Може да предизвика кондензација и капење.
Испушта ли единицата вода добро?
Може да предизвика кондензација и капење.
Дали напонот е во согласност со напонот наведен
на плочата со технички податоци?
Може да предизвика електричен дефект или да
оштети делови.
Дали електричните жици и цевки се правилно и
сигурно инсталирани?
Може да предизвика електричен дефект или да
оштети делови.
Дали единицата е споена на сигурно узејмување?
Може да предизвика истекување на струја.
Се користи ли специфиран струен кабел?
Може да предизвика електричен дефект или да
оштети делови.
Дали влезот и излезот за воздух се прекриени?
Дали се забележани должината на спојните цевки
и количината на средсто за ладење?
Може да предизвика недоволен капацитет на
ладење.
Капацитет за ладење не е правилен.
27
Состојба
AL
Udhëzime
për
përdorim
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
Përmbajtja
MANUAL PËR PËRDORIM
1. Emërtimet e pjesve dhe qëllimet e tyre
1
2. Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
2
3. Mirmbajtja
7
4. Keshilla për përdorim
10
5. Masat paraprake
12
6. Verifikimet përpara thirrjeve të serviserit
13
KËSHILLA PËR INSTALIM
7. Instalimi i njësis së mbrendshme
14
8. Instalimi i njësis së jashtme
22
9. Përgaditja e tubit
23
10. Vendosja e gypit ftohës
24
11. Lirimi i ajrit dhe verifikimi lëshimit gasit
25
12. Tubi për ujë dhe tubi pë kullim
26
13. Kontrolla rutinorer pas instalimit
27
Ju falenderojm per perzgjedhjen e produktit tone
Një nga përfitimet që ju ofron ky kondicioner nuk është ngushëllim i vetëm, por edhe shëndet të mirë.
Këto udhëzime operative përshkruajn qetsin shumë dhe karakteristikat teknologjike që ka
kondicionuari juaj i ajrit . Përveç kësaj, ajo ju ofron me informacionin thelbësor për mirëmbajtjen,
shërbimi dhe me kosto-efektive përdorimi. Merrni disa minuta për të zbuluar se s të rehatshme dhe
ekonomike për përdorin tuaj është kondicioner juaj në dhomë.
Imazhet në këtë udhëzues mund të ndryshojnë nga njësia aktuale. Ju lutem referojuni në pajisjen
tuaj aktuale.
Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga njerëz (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike,
ndjesore ose mendore ose mungesa e përvojës dhe njohurive, nëse nuk mbikëqyren ose udhëzohen
për përdorimin e pajisjeve që u dha atyre personin përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të
mbikëqyren për të siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen.
Testuar jashtë pajisje statike presion është 0 Siguresat Pa: T250 V; 3.15 A
1. Emërtimet e pjesve dhe qëllimet e tyre
MANUAL PËR PËRDORIM
PRIRUČNIK
NJËSIA E MBRENDSHME
KUJDES
.
Para hapjes së panelin e parë, sigurohuni që pajisja
nuk është duke punuar dhe se switch është off. Mos
e prekni pjesët metalike brenda njësisë së
brendshme, e cila mund të rezultojë në lëndime.
1. Apatite Titanium photocatalytic pastrimin e
ajrit filter:
• Këto filtra janë të bashkangjitur në brendësi
filter ajri.
2. Dalja për ajr
3. Ekrani
4. Paneli i përparm
5. Lopata (vertikale)
• Lopatat për nxjerrjen e ajtir nga mbrenda.
6. Hyrja për ajr
7. Filtri për ajr
8. Lopatat (horizontale)
9. Lampa indikatore për ftohje
10.Lampa indikatore për ngrohje
11.Lampa indikatore për tharje
12.Indikatori punës
13.LED ekrani
14.Ndërprersi i njësis së mbrendshme
ON/OFF:



Paisja eshte e percaktuar
per lart dhe posht
Hapja e pjeses se parme
Terminali lidhjes njesia
e mbrendshme
Verdh
gjelber
Shtypni butoni njëher për fillimin e punës
Shtypni prap për ndaljen e punës
Tabela mënyra e punës
Modeli
Puna
Temperatura
VETEM
FTOHJE
NGROHJE
FTOHJE
25 C
Rrjedhj
a e ajrit
AUTO
AUTO
25C
AUTO

Kjo mundeson lirimin e
ajrit nga lart
Kjo pike liron
automatikisht ajrn nga cila
vrim duhet varesisht nga
nevoja
Kjo vrip eshte e
paracaktuar
Terminali lidhjes
njesia e jashtme
NJËSIA E JASHTME
Verdh
gjelber
Ky ndërprers perdoret vetem kur
mungon telekomanda
15.Pranuesi i sinjalit:



Pranon sinjal nga telekomanda.
Kur njesia pranon sinjal ndegjohet nje
sinjal i shkurt.
Nderrimi parametrave……Sinjal i
zeshem
21.Terminali për tokzim:
• mbrenda kutise.
22.Dalja për ajr
16.Zgjedhja e nderprersit per dale te ajrit
Pamja e njesis jashtme, mvaret nga modeli dhe mund të
ndryshojë.
17.Senzori temperatures dhomes
VËREJTJE:
1.
18.Hyrja për ajr: (përparme dhe të pasme)
19.Tubi për lengje per ftohje dhe kablli per lidhjen
e njesis
20.Tubi kullues
Detektira temperature zraka oko jedinice
Nëse kablli është i dëmtuar, për të shmangur rrezikun, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose të personave të kualifikuar në mënyrë
të ngjashme.
2.
3.
Pajisja duhet të jetë i instaluar në përputhje me legjislacionin.
Anëshme off nderprersit që ka një hapësirë në kontakt prej së paku 3 mm në të gjitha drejtimet duhet të jetë i lidhur me instalime elektrike fikse. Për modele me
aktuale kaloni, sigurohuni switch është e arritshme pas instalimit.
1
2. Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
MANUAL PËR PËRDORIM
Përshkrimi telekomandës
1
ON/OFF
Shtypni për ndezje apo fikje
2
Shtypni për të ulur temperaturën
3
+
Shtypni për të rritur temperaturën
4
MODE
Shtypni mode
(AUTO/FTOHJE/THARJE/VENTILATORI/NGROHJE)
5
FAN
6
SWING
7
I FEEL
Shtypni për rritjen e shpejtesis se ventilatorit
Shtypni për të vendosur këndin e lopatave,lekundja
8
Shtypni per vendosjen e funkcionit HEALTH ose AIR
9
SLEEP
10
TEMP
11
QUIET
Shtypni per vendosjen e funkcionit QUIET
12
CLOCK
Shtypni per vendosjen sata
13
T-ON/T-OFF
Shtypni per vendosjen e kohes automatikish
Ndezje/fikje
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
2
2. . Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
MANUAL PËR PËRDORIM
Përshkrimi telekomandës
1
ON/OFF
Shtypni butonin për ta ndezur në pajisjen. Shtypni sërish butonin për të fikur pajisjen.
2
Shtypni butonin për të ulur temperaturën e vendosur. Shtypni dhe mbani për më shumë se 2
sekonda për të shpejt të reduktuar temperaturën e vendosur. Në mënyrë automatike,
temperatura caktuar nuk mund të ngritet.
3
+
Shtypni për të rritur temperaturën e vendosur. Shtypni dhe mbani për më shumë se 2 sekonda
për të shpejt të rritur temperaturën e vendosur. Në mënyrë automatike, temperatura caktuar
nuk mund të rregullohen.
4
MODE
Çdo shtyp ndryshon mënyrën për të ndjekur një AUTOMATIK, FTOHJE, THARJE
VENTILLIM, DHE NGROHJE.
AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT
* Shënim: Vetëm për modelet me funksion ngrohje
*
Pas ndezet aktivizon mënyra automatike. Në mënyrë automatike, temperatura e caktuar do të shfaqet në
ekran LED të njësisë së brendshme dhe njësi në natyrë automatikisht do të zgjidhni mënyrën e duhur në
varësi të temperaturën e dhomës për temperaturën në dhomë ishte e këndshme.
5
FAN
Ky buton përdoret për vendosjen e shpejtesis se ventilatorit
deri
, pastaj mbrapa ne AUTOMATIK.
Auto
Shpejtesia e vogel
Shpejtësia më e lartë
mesatare
6
Shpejtesia e mesme
Shejtesia me e ulet
Shpejtesia e larte
SWING
Pritisnite tipku za postavljanje kuta njihanja gore-dolje, koji se kružno mijenja na sljedeći
način:
Kjo telekomande eshte univerzale.Ne rast te dergimit te komandes
,Njesia
komanden do ta pranoje si
qe nenkupton qe lopatat do te levizin:
7
I FEEL
Shtypni butonin per aktivizimin e funkcionit I FEEL. Njesai automatikisht do nndryshoj
temperaturen nga temperatura e detektuar.Shtypni prap butonon qe te anuloni funkcionin e
meparshem I FEEL
3
2. Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
MANUAL PËR PËRDORIM
8
Shtypni kete buton qe te aktivizoni apo deaktivizoni funkcionin shendet dhe
largimin e gazit gjat punes. Shtypni kete buton rastin e pare funkcioni i largimit gasit;
LCD tregon
.Shtypni butonin heren e dyte qe te aktivizoni dhe startoni funkcionin shendet
dhe largimin e gasit stimulativ; LCD tregon
dhe
shtypni kete buton per her te tret per
nderprerjen e funkcionit shendet dhe largimin e gasit stimulativ. Shtypeni prap kete buton per
her te katert qe te startoni funkcionin shendet; LCD tregon shtypni prap butonin per
perseritjen e funkcioneve te lartpermendura.
SLEEP
9
• Me shtypjen e ketij butoni mund te zgjedhni opcionin Sleep 1 (
•
•
•
•
•
•
•
10
), Sleep 2 (
),
Sleep3(
) per te anuluar funkcionin Sleep, Qarkullimin në mesin e këtyre, pas Sleep
përfshirja funksion është çaktivizuar automatikisht.
• Gjumi është 1 Mode Sleep 1, kur ftohje dhe ajrosje ajrit të kondicionuar off pas një ore të
punës, pas së cilës kryesore set rritet njësi temperatura nga 1 ° C, rrit temperaturën e
vendosur për 2 ° C, njësia do të vazhdojmë të punojmë në këtë temperatura, mënyra ngrohje,
ajër të kondicionuar është fikur pas një ore, pasi që temperatura grup bie me 1 ° C, dhe pas 2
orëve, temperatura ulet nga 2 ° C, pasi që pajisja do të vazhdojë të operojë në këtë
temperaturë .
• Sleep 2 është një mënyrë gjumë në të cilën kondicionerit vepron në përputhje me parapërcaktuar grupin e caktuar temperature.
• Sleep 3 - vendosjen mode Sleep të DIY:
(1) 3 modalitetin e Sleep, gjatë shtypni "Turbo" e ndjekur nga ana e telekomandes mund të
hyjë në modalitetin e fjetjes, ajo do të përqendrohet në ekran dhe flash "1 orë" dhe të
vendosur modalitetin e temperaturës fundit aktive gjumit (kur hyrja e parë do të tregojë gjumë
default mode);
(2) Përdorni "+" dhe "-" të ndryshuar temperaturën e vendosur, dhe për të konfirmuar, shtypni
"Turbo", e cila mund të ndryshojë temperaturën përkatëse caktuar, pas përcaktimit të shtypni
"Turbo" button për të konfirmuar;
(3) Në këtë kohë, 1 orë do të rritet automatikisht për pozicionin e timer në telekomandë (kjo
është "2 orë" ose "3 orë" dhe "8 orë"), një vend për të rregulluar temperaturën, "88" do të
shfaqë duhur temperatura Regjimi fundit kurba dhe injoroj;
(4) Përsërit hapat (2) ~ (3) dhe 8 temperatura orë vendosjen e është e plotë, mënyra kurbë
përfundon, në këtë pikë telekomandë do të vazhdojë me cilësimet origjinale të kohës leximit,
ekran temperatura do të kthehet në temperaturën origjinal caktuar.
Sleep3-kjo është e mundur për të shqyrtuar mode gjumë të DIY:
• Hyrja statusin e juaj mënyrë individuale settings, ju mund të zgjidhni mënyrën e përcaktimit
kurbë mënyrën e kërkimit presetting mënyrën kurbë, por nuk do të ndryshojë temperaturën,
thjesht shtypni "Turbo" për të konfirmuar. Shënim: Në vendosjen e parazgjedhur apo
procedurat e kërkimit, nëse brenda 10 sekondave, mos shtypni ndonjë buton, statusi i mode
kurbë parazgjedhur do të anulohet automatikisht dhe ekran do të kthehet në pamjen origjinale.
Në procedurën presetting ose kërko, shtypni "ON / OFF", "Mode", "Timer" ose "Sleep" status
vendosjen mënyrën vijë e lakuar apo kërkimit do të anulohet në një mënyrë të ngjashme.
TEMP
Duke shtypur këtë buton, ju mund të zgjidhni në mes të shihni temperaturën e caktuar
shtëpie ose në temperaturë të brendshme ambientit. Kur ju të parë kthehet në njësinë e
brendshme mbi të do të tregojnë temperaturën e vendosur. Nëse statusi është i vendosur të
ndryshojë në temperaturë "
", shfaq temperaturën e ambientit, në qoftë se pas 5 sekondave ose brenda 5
sekondave, mos e shtypni butonin e kthimit në telekomandë për të shfaqur temperaturën e
vendosur. Nëse ju nuk e kanë vendosur statusi i temperaturës caktuar do të shfaq
temperaturën e vendosur.
4
2. Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
11
12
13
MANUAL PËR PËRDORIM
QUIET
“ ose "Auto" signal) dhe
Regjimin e Quiet (simbol shfaqet " " sinjali) dhe Quiet OFF (nuk tregon simbol „ "),Nga
kalimi kondicioner qetë modalitetin jashtë është default mode. Shënim: Funksioni i qetë nuk
mund të vendoset gjatë operacionit ventillim apo tharje. Kur funksion është aktiv Quiet (tregon
se " " sinjali), shpejtësia e ventilatorit nuk mund të caktohet.
Duke shtypur këtë buton, statusin e mode Auto QUIET (simbol shfaqet „
CLOCK
Pasi keni shtypur butonin CLOCK, fillon blinkoj simboli . Brenda 5 sekonda, shtypni + ose për të vendosur kohën e tanishme. Shtypur çdo buton për më shumë se 2 sekonda, rrit apo
zvogëlon kohën 1 minutë nga çdo 0.5 sekonda, dhe pastaj për 10 minuta çdo 0.5 sekonda.
Pas ngritjen, dhe gjatë ndezje, shtypni butonin orën për të konfirmuar vendosjen, pas së cilës
simbol  do të shfaqet përherë.
T-ON/T-OFF
Shtypni butonin T-ON per aktivizimin e kohematsit auto-ON. Për të anuluar programin e
auto-timer, shtypni këtë buton përsëri.
Pas shtypjes këtë buton, ikonë zhduket  dhe flash "ON“ dhe tregon 0:00 përcaktimi i kohës.
Brenda 5 sekonda, shtypni + ose - për të vendosur kohën. Çdo herë që ju shtypni ose nga
këto dy butona do të ndryshojë me kohë 1 minutë. Shtypur dhe mbajtur njërin prej këtyre dy
çelësat po ndryshon kohë të shpejtë vendosjen e 1 minutë dhe pastaj 10 minuta. Brenda 5
sekondave pas instalimit, për të konfirmuar timer për shtyp ON.
Press T-OFF për të marrë filluar auto-off timer. Për të anuluar programin e auto-timer, shtypni
këtë buton përsëri. OFF Timer Funksioni është vendosur njëjtë si timer funksionojë më.
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN
Për të aktivizuar / çaktivizuar funksionin Turbo, shtypni këtë buton, i cili do të lejojë Njësia për
të arritur temperaturën e vendosur në kohën më të shkurtër. Në operacion FTOHJES, njësia
do të fryj ajër shumë të ftohtë me shpejtësi të lartë. Në regjimin NGROHJE, njësia do të fryj
ajër shumë të ngrohtë me shpejtësi të lartë.
Shtypni butonin dritë për ta kthyer në ekran të lehta, dhe pastaj shtypni butonin për të fikur
dritën e ekranit. Nëse drita është më, simbol . Nese drita eshte e fikur, simboli
zhduket.
Shtyp butonin X-FAN ne menyren e punesFTOHJE dhe THARJE, lajmerohet simboli , dhe
entilatori i mbrendshem vazhdon te punoj edhe 10 minuta (edhe ne rast se e keni fikur njesin),
ashtu per te thar njesine e mbrendshme. Pas ndezjes se kondicionerit, funkcioni X-FAN OFF
eshte parazgjedhur. Funkcioni X-FAN nuk eshte dispozicion ne AUTOMATIKE, VENTILIM
dhe NGROHJE menyra e punes.
17
18
Kombinimi i butonave "+" i "-": O mbyllje
Ne te njejten kohes htypni butonat " + " i "-" ashtu qe ta hapni dhe mbyllni tastieren. Ne rast
se telekomanda eshte e mbylklur, shfaqe simboli .ne kete ast , shtypni cilkin do buton ,
simboli blinkoj tri her.
Kombini i butonave "MODE" i "-": Tranzicioni në mes gradë Fahrenheit dhe gradë Celsius.
Kur njesia eshte e fikur (OFF),njejtenkohe shtypni butonat "MODE" i "-" per kalim mes °C
dhe °F.
5
2. Si të përdoret telekomanda ne raport me njësine
19
20
MANUAL PËR PËRDORIM
Kombini butonave "TEMP " dhe "CLOCK": Rreth Ruajtja e Energjisë
Menyra e punes FTOHJE njejten kohe shtypni butonat "TEMP" dhe "CLOCK", Per aktivizimin
e funkcionit per ruajtjen e energjise.Ne ekran e telekomandes do tregoje se "SE".Per fikjen e
ketij operacioni prap shtypni keto butona.
Kombinimi butonave "TEMP "dhe "CLOCK": Per funkcionin 8'C ngrohje
Menyra e punes NGROHJE njekosisht shtypni butonat "TEMP" dhe "CLOCK", per aktivizimin
e funkcionit 8'C n g r o h j e .
Ne ekranin e telekomandes tregon se
eshte zgjedhur temperatura deri 8'C" (46°F, nese
Fahrenheit e perkrah).Per anulimin e kesaj komande prap shtypni keta butona.
21
Rreth ndriqimit mbrendshem
Kur njësia është ndezur për herë të parë, backlight ndriçon për 4 sekonda, dhe çdo pasuese
ngutshme 3 sekonda.
Nderrimi i baterive
1. Nga mbrapa largoni kapakun ne telekomande (siq eshte treguasr ne
foto)
2. Largoni baterit e vjetra.
3. Vendosni dy bateri te reja AAA1.5V te thata kujdes ne polaritet
4. Rivendoseni kapakun mbrapa dhe mbylleni
Shenim:
•
•
•
•
•
Me rastin e nderrimit baterive ju lutem mos perdorni bateri te
vjetra apo bateri te llojeve te ndryshme. Perndryshe mund te
shkaktoj mosfunkcioninmin e telekomandes.
Ne rast se telekomanden nuk e perdorni nje kohe te gjate
largoni baterit per te parandfaluar rrjedhjen e acidit ne
telekomande.
Telekomanden duhet perdorur ne cak me njesin
telekomandë duhet të vendosen së paku 1 m larg nga folësit TV
apo stereo.
Ne rast se telekomanda nuk punon normal, ju lutem largoni baterit
dhe ktheni prap pas 30 sekondave. Ne rast se edne nuk
funksionon telekomanda ateher nderroni baterit.
6
Modeli per ndrrimin e baterive
3. Mirmbajtja
MANUAL PËR PËRDORIM
Para inspektimin dhe mirëmbajtjen e njësisë, ju lutem fikeni kondicionerin dhe largone nga prizë AC.
3.1 Njesia
• Njesia e mbrendshme, Njesia e jashtme dhe telekomanda
1. Pastroni me leck te njom dhe te paster
• Pllaka e perparme
1. Hapeni pllaken e perparme.
Terhiqeni dy mbajtes levizes nga ana e djatht nga mbrenda gjer sa kercet
2. Largoni pllaken e perparme.
•
Largo rripin.
•
Ulëni pllakën e përparmë në dysheme dhe pastaj hiqni atë.
3.
Rrypi
Pastroni pllaken e perparme.
•
Fshini atë me një leckë të butë shuar me ujë.
•
Përdorni vetëm detergjent neutral.
•
Nese ne panelin e perparm veren uje, thajeni ate me nje leck te that.
4.
Kthejeni pllaken e perparme ne vend.
•
Vendosen pllaken e perparme ne vendin e veti (3 vende).
•
Bashkëngjitni rripin në brendësi të djathtë te përparme rrjetes.
•
Ngadal mbylleni kapakun.
Rrypi
Postavite
prednji panel
na nosače
KUJDES
• Mos e prekni pjesët metalike të njësisë së brendshme, si ju mund të lëndojë.
• Kur beni heqjen ose kthimin e panelit te përparmë, përdorni një karrig të fortë dhe të qëndrueshme dhe të jenë të kujdesshëm.
• Kur heqjen ose kthimin në panelin e parë, në mënyrë të vendosur t'i mbahet mire me dorë në mënyrë që të mos bien.
• Për pastrimit, mos përdorni ujë të nxehtë mbi 40 ° C, benzinë, benzinë, hollë ose vajra të tjera të paqëndrueshme, polishes, brushat dhe të
tjera gërryes.
• Pas pastrimit, sigurohuni që paneli front është i fiksuar sigurt.
3.2 Filteri
1.
Hapeni kapakun e perparm
2. Largone filterin per ajr.
• Butësisht shtypni mbajtesit në anët e majtë dhe të djathtë qe të nxjerrni filtrin e
ajrit dhe duke e terhequr nga lart.
3.
Hiq apatiti titan ajrit photocatalytic filtrin e pastrimit.
Merre tabs kuti dhe për të hequr shenjën në katër vende.
7
3. Mirmbajtja
MANUAL PËR PËRDORIM
4. Pastroni dhe nderroni çdo filter.
Shikoni foton.
Titanium apatite
fotokatalistik filtër
për pastrimin e ajrit
Filteri ajrit
5. Zëvendësoni filtrin e ajrit dhe titan apatiti fotokatalistički filter
pastrues të ajrit në vend dhe të mbyllur panelin e përparme.
• Përdorimi pa filtrat e ajrit mund të shkaktojë dështimet për shkak
të pluhurit në njësinë e brendshme.
6. Lani filtrat e ajrit me ujë të pastër ose atyre boshllëk.
• Nëse pluhuri është e vështirë për të hequr, të larë filtra në
një detergjent neutral holluar me ujë të ngrohtë.
Thatë e tyre në hije.
• Është e rekomanduar për të pastruar filtrat e ajrit çdo javë.
3.3 Titanium apatite fotokatalistički filtër për pastrimin e ajrit
Titanium apatite fotokatalistički filter pastrues të ajrit mund të perserisni duke larë me ujë një herë në çdo 6
muaj. Ne rekomandojmë per te zëvendësuar filtrin çdo 3 vjet.
• Mirmbajtja
1. Nëse filtri është shumë i ndyrë ekstrakt pluhurin dhe e leni atë në ujë të ngrohtë për rreth 10 deri në 15
minuta.
2. Me rastin e pastrimit te filtrit mos e largoni nga korniza
3. Pas larjes, shkundeni qe te largoni ujin dhe leni te thahet nen hije
4. Filtri eshte i bere nga letra dhe mos provoni ta shtrydhni per nxjerr ujin
 Ndrrimi
Hiq skedat mbi filtrin dhe ta zëvendësojë atë me një filtër të ri.
• Shkatërrimin e filtrit të vjetër si mbeturinë e ndezshme.
SHENIM
• Perdorimi i filtrave te ndyer:
(1) Ajri nuk mund te heq eren e keqe.
(2) Ajri nuk mund pastrohet.
(3) Rezulton me ftohje dhe ngrohje te dobet (4) mund te shfaqen aroma te padeshiruara.
8
3. Mirmbajtja
MANUAL PËR PËRDORIM
Verifikimet
Sigurohuni mbajtesit, dhe pjesët e tjera të njësisë së jashtme sjane dëmtuar ose lëkunden.
Kontrolloni se a ka bllokada te jarit ne njesin e jashtme dhe te mbrendshme
Kontrolloni ujë të rrjedhshëm nga tubi kullues, ftohje ose tharje pa probleme.
• Nëse uji nuk rrjedh, është e mundur që rrjedhjet nga njësi mbeendshme. Ndal kondicioner në këtë
rast, kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimit.
3.4 Para periudhave të gjata të pasivitetit
Nga ana e motit të mire për disa orë "FAN vetëm", për tharje brenda njësisë.
1.
• Shtypni butonin "MODE" dhe zgjedhni "FAN" menyren e punes.
• per fillimin e punes shtypni butonin "ON/OFF".
2.
Pas perfurnimit ndalni siguresen e kondicionerit.
3.
Pastroni filterin e ajrit dhe prap vendoseni.
4.
Largoni baterit nga telekomanda.
SHENIM
• Kur jane te lidhura me shume njesi te jashtme , kujdes para perdorimit punes ventilatorit mos perdorni
funkcionin ngrohje ne vende tjera.
Vargu operative Temperatura
Njesia e mbrendshme DB/WB(oC)
Njesia e jashtme DB/WB(oC)
Ftohje maksimale
32/23
43/26
Ngrohje maksimale
27/-
24/18
Vargu operativ i temperaturave(temperatura e jashtme)per ftohje njesis eshte 18°C ~ 43°C ; per ftohje dhe
ngrohje njesis eshte -7C ~ 43C.
9
4. Keshilla per perdorim
MANUAL PËR PËRDORIM
Parimi i punës dhe funksionet e veçanta të ftohjes
Parimi punes:
Në mënyrë për të ulur temperaturën e ambientit të brendshëm, kondicioner thith ngrohjes në dhomë dhe ajo shkon
nga dhoma duke lëshuar. Kapaciteti ftohës i kondicionerit do të rritet ose ulet në lidhje me temperaturën e jashtme.
Funkcioni kunder ngrirjes:
Në qoftë se njësia është duke funksionuar në mënyrë të COOL dhe në një temperaturë të ulët, nderruesi i ngrohjes
do të fillojë të ngrijë. Kur temperatura e ngrohjes nrrohet ne shtëpie bie nën 0 ° C, mikrokoordinatori njësi se
mbrendhsme do të ndal kompresorin dhe kështu per të mbrojtur njësinë.
Parimi i punës dhe funksionet e veçanta të ftohjes
Parimi punes:
Kondicioner thith ngrohjes nga jashtë dhe ajo u përhap në të gjithë dhomën dhe në këtë mënyrë rrit temperaturën
brenda dhomës. Ky është parimi i pompë ngrohje. Kapaciteti i saj për ngrohje do të reduktohet nëse temperatura
bie në natyrë.
*
Nëse temperatura e jashtme është shumë e ulët, ju kërkoni që ngrohje duke përdorur pajisje të tjera për
ngrohje.
Shkrirja
* Kur temperatura e jashtme është e ulët dhe lagështia është e lartë, dhe pas një pune të gjatë, njësia në natyrë
do të fillojë të ngrijë, e cila do të ndikojë në efektin e ngrohjes. Ne gjithashtu do të përfshijë shkrirjes
automatike dhe ngrohje do të ndalet në 8 deri në 10 minuta.
* Gjat shkrirjes automatike, motori i ventilatorit mbrendshem dhe jashtem do ndaloj se punuari.
* Gjat shkrirjes indikatori mbrendshem do blinkoj, a njesia e jashtme nuk mund te leshoj avull, e cila eshte
procesi shkrirjes, dhe jo prishje.
* Pasi qe shkrirja te ket mbaruar, ngrohja atumatikisht do filloje.
Funkcioni Anti-Cool Wind
Ne HEAT menyra e punes, nëse shkëmbyesi ngrohjes e brendshme nuk ka arritur në një temperaturë të caktuar,
dhe për këtë arsye motor tifoz i brendshëm nuk është duke punuar, dhe pastaj për të parandaluar fryrjen e ajrit të
ftohtë (brenda 3 minutave), këto tri lloje të rasteve:
1. Ngrohja sa ka filluar.
2. Pas shkrirjes automatike funkcioni eshte kryer.
3. Ngrohje ne teperatura te ulta.
Tipi i ketij kondicioneri eshte ne perputhje me deklaracionin e vendosur ne kuti.
10
4. Keshilla per perdorim
MANUAL PËR PËRDORIM
Per shperndarjen e ajrit te ftohte ne hapsire
rregulloni kahjen e hedhjes se ajrit.
Temperatura nuk duhet te vendoset me e ulet
se sa eshte e nevojshme. Kjo rezulton ne
rritjen e shpenzimeve elektrike.
Per efikasitet me te lart te filterit te ajrit
pastroni njeher ne jave
Gjate punes se kondicionerit mbyllni dyert dhe
dritaret, per te parandaluar largimin e ajrit te
ftohte dhe te ulni koston e shpenzimeve te
energjise.
Gjatë ftohjes, mbyllni perdet dhe mbyllini
dritaret e qelqit për të parandaluar ngrohjen në
dhomë nga rrezet e diellit, e cila mund të
shkaktojë kostot e rritura të energjisë elektrike.
Në rastin e ventilimit joefikase, të hedhur në
dhomë herë pas here të hapni dritaret, por jo
shumë gjatë, sepse ajri i ftohtë i panevojshme
nga dhoma te dal.
11
5. Masa paraprake
MANUAL PËR PËRDORIM
Kontrolloni sistemin elektrik (tension dhe
frekuencë). Përdorni treguar burimin e saktë të
energjisë në kondicioner dhe të përdorin
vetëm aftësinë e siguresave specifikuar. Mos
përdorni një copë teli.
Fikeni kondicioner nëse ndërhyrja ndodh energji
elektrike. Nëse pajisja nuk është përdorur për
një kohë të gjatë, fik largone kabllin ga priza.
Gjatë operacionit, ne kondicioner mos futni
objekte ne hyrje ajrit dhe dalje ajrit, pasi kjo
mund të rezultojë në dëmtim të pajisjeve apo
lëndim. Është e rekomanduar gjithashtu të
kujdesshem, kur fëmijët janë në afërsi të
kondicionerit.
Mos të bllokoni rrjedhjen e ajrit brenda dhe
jashtë njësisë. Kjo mund të rezultojë në
kryerjen e punëve të reduktuar ose avaritë.
Mos e vendosni një ngrohës ose burime të
tjera të ngrohjes në afërsi të pajisjes.
Nxehtësia mund të shtrembëroj pjesët plastike
të conditioners ajrit.
Mos drejtojë rrjedhjen e ajrit drejtpërdrejt ndaj
njerëzve, sidomos fëmijët, personat e moshuar
apo të sëmurë.
12
6. Verifikimet perpara thirrjeve te serviserit
MANUAL PËR PËRDORIM
Para se të bërë thirrje për shërbim, shikoni në vijim, sepse ju mund të gjeni një zgjidhje të problemit.
Pasi ju të kontrolloni nëse problemi ende ekziston, ju lutem kontaktoni dyqan tuaj lokale.
PROBLEMI
Kondicioneri nuk punon
Kondicione punon, por nuk ftoh sa
duhet.
SHKAQET
•
•
•
Kontrolloni kabllin e rrymes apo siguresen.
Kontrolloni qe a eshte i kyqur ne rryme ne rregull.
Kontrollone a eshte aktiv matsikohes.
•
Kontrolloni mos eshte vendosur temperatura e lart.
•
Kontrolloni mos e kapin rrezet e diellit apo shum drit hyn mbrenda
•
Kontrolloni dyert dhe dritaret mos jane te hapura.
•
Kontrolloni mos po e bllokon gje daljen e ajrit.
•
Kontrolloni ventilli thares eshte ne rregull.
•
Kontrolloni filtrin mos eshte i ndyer apo i bllokuar.
Gjate punes se kondicionerit nga ai
•
del lageshti dhe avull.
Telekomanda nuk punon.
Ajrit të ngrohtë dhomë është e përzier me ajrin e ftohtë. Kjo shkakton avull.
•
Telat e lirshem apo te shkeputur mes telekomandes dhe ekranit.
•
PKontrolloni baterit a jane vendosur ne rregull.
•
Kontrolloni baterit a jane hargjuar.
13
7. Instalimi njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
Iekspozuar
ZGJEDHJA E VENDIT PER INSTALIM.
• Vendi nga i cili ajrit të ftohtë mund të përhapet lirisht nëpër
gjysmeekspozuar
fshehur
Pllaka montuse
dhomë.
• Vendi nga i cili uji kondensuar lehtë mund të thahet.
• Një vend që mund të mbajnë peshën e njësisë së
brendshme.
Kalup
• Një vend që lejon qasje të lehtë për të njësisë
Rrjeta
Instalim trapezi
për mirëmbajtjen.
• Pajisja nuk duhet të jetë i instaluar në dhomë lavanderi
Instalim muri
Vendndodhja panele për ofrimin e instalimit
• EGZISTOJN DY MODELE TE INSTALIMIT.
1. TIPI TAVANIT
2. TIPI DYSHEMES
Ngjashmëritë mes të dy llojet e instalimit janë si më poshtë;
njesia e mbrendshme
Njesin e mbrendshme duhet vendosur ne vend:
1) specifikuar në njësi vizatime instalimit të brendshëm ,
2) hyrja qetë dhe dalja e ajrit,
3) kur njësia nuk është direkte në rrezet e diellit,
Skema e montimit
4) ku njësia larg nga të nxehtit ose avull,
5) në të cilin nuk ka burime të naftës e makinës me avull, të
cilat mund të shkurtojnë jetën e njësisë së brendshme,
6) ku ajri i ftohtë ose të ngrohtë qarkullon dhomë,
7) ku njësia larg nga llambat fluoreshente me ndezjen
elektronike (ose tipi inverter me fillimin e shpejtë), ata
mund të shkurtojnë gamë të kontrollit të largëta,
8) ku është vendosur njësia e të paktën 1 metër larg nga TV
Skica prej
letre e
instalimit
apo radio (njësi mund të shkaktojë ndërhyrje me foto ose
me zë).
PARALAJMERIM PER VENDET KU EGZISTOJN MUNDESIT
E PERSERITJES SE PROBLEMEVE GJAT INSTALIMIT
• Vendet ku ka vaj shumë.
• Vendet ku ka shume thartire.
• Vendet me problemme tension rryme.
150cm
ose me
shume
Skicat e instalimit jane mbenda ne kondicioner
Njësia e brendshme mund të jetë montuar mbi ndonjë nga këto tri
metodat është treguar .
150cm
ose me
shume
150cm
ose me
shume
150cm ose
me shume
14
15cm ili me pak
nga trapezi
7. Instalimi i njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
VENDOSJA E TUBIT PER FTOHJE
1.
2.
3.
4.
Beni vrimen (55mm ne diameter ) ne vendin e shenuar me simbol
ne foto posht.
Vendet hapje të ndryshojnë në varësi se në cilën anë të tub është terhequr.
Per vendoisjen e tubit ftohes, shiqoni vendosja e tubit per ftohje
Leni vend mjaftushem rreh hapsires ka tubi per me leht konektimin e tubit me njesine e mbrendshme.
(Njesia e mases: mm)
Muri
I Majtë tubacioni ulët
I Djath tubacioni ulet
I Djatht tubacioni drejt
Tubacioni majt mbrapa
Majt/Djatht tubacioni
KUJDES
•
Gjatësia minimale e lejueshme
•
Rekomanduar gjatësia më e shkurtër tub është 2.5 m, duke shmangur zhurmës dhe vibrimeve të
gjeneruara nga njësia jashtme (zhurma dhe dridhje mekanike mund të ndodhë në varësi se si njësia është
instaluar dhe çfarë lloj mjedisi është përdorur).
•
Për informacion në lidhje me gjatësinë maksimale të tub referohen manualit për instalimin njësi në natyrë.
Për lidhjeve të shumëfishta, shih manual për instalimin njësi të shumta në natyrë.
Muri
Tubacioni ftohjes
Trapez
15
7. Instalimi njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
Shpimin e vrimave në murin dhe për të instaluar në
mur
•
Mbrenda
Tubi
fiksuar në
mur
Për mure që kanë një kornizë metalike ose pllakë
metalike, duke përdorur murin montimi tub dhe mbulon
Jasht
tub ne
Mbyllja
mur për
vrimë të kyçjes për të parandaluar rrjedhjet e ujit.
Mbi vrima e shpuar
•Per zbraztesite rreth gypave izolini me materjal i cili
ndalon
rrjedhjen e ujit.
1.
Tubi fiksuar në në
mur
Ne muri shponi vrimen ne diameter deri 55mm
mënyrë që një jashtë ulët tatëpjeta.
2.
Vendosni tubin ne vrimen e shpuar.
3.
Futni nje mbulese muri ne vrime.
4.
Pas perfundimit vendosjen se gypave ftohes, gypave te rrymes, dhe gypit kullues, vrimat e mbetura
mbuloni me izolues.
Vendosja e gypit kullues:
1.
Duke përdorur një tub kullimi komerciale ngurtë tub chloride polyvinyl (Përgjithshme VP 20 tub jashtë
diametër 26 mm, diametri i brendshëm 20 mm).
2.
Tubin e jashtme e kullimit (diametri prej 18 mm, në fund të bashkimit, 220 mm e gjatë) është furnizuar me
njësinë e brendshme. Përgatitja e një tub kullimin në mënyrën e treguar në figurën më poshtë.
3.
Tubi kullues duhet të jetë pjerret poshtë ujit që rrjedh pa akumulimit.
4.
Fute tubin kullimit për këtë thellësi jo aq sa të jetë jashtë tub kullimit.
5.
Izolojnë tub kullimin brendshme me 10 ose më shumë milimetra material izolues për të parandaluar
6.
trashje.
Hiq filtrat e ajrit dhe i hedh pak ujë në tigan ikjen për të kontrolluar nëse uji është i rrjedhin normalisht.
Nuk duhet të ketë asnjë pengesë
Nuk guxon ta prek ujin
50mm ose
me shume
Tubi kullues
Vinilkloride
tubi kullues
Reduktori
16
7. Instalimi njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
3 bllokuesit
3 tabs
1. Pergaditja
•
Hapni panelin e përparme, hiqni katër vida dhe hiqni
rrjeten e përparme duke tërhequr drejt jush.
•
Ndiqni shigjeta për të hequr shtrëngim duarsh në
Shtepiza
ballinën.
•
Rrjeta ansore
Ndiqni procedurën e mëposhtme, per heqjen e pjesëve
të ngulitura.
Pllaka e perparme
Largoni
ansore
rrjeten
■ Per module

Hiq mbajtëset (Hiq copa futur në kuadrin e poshtme
Largoni
4 bulonat
Remove
4 screws
Hapeni
masken
anesore
Open the
front panel
me dara ).
2) Pjesa e eperme e shtepizes
■ Për të hequr tubat anësore jashtë mbajtëset.
1) Largoni 7 bulonat.
2) Largoni pjesen e epermen te shtepizes (2 pllaka
3) Largoni djathtas dhe majtas shtepizes (2 pllaka ne dy
3) Anet e
shtepizes
anet).
4) Hiq pjesëve bronzi në kornizë poshtme dhe kornizë me
3) Ana e
shtepizes
me dara.
5) Për të rivendosur tub lateral, ndiqni këto hapa së
prapthi (3>2> 1)
Largoni 7 bulonat
Remove 7 screws
Largoni
Removembeshtetsin
the pillar
Struktura e poshtme
e shtepizes
Shtepiza
Largo
mbeshtetsin
Largo
mbeshtetsin
2. Instalimi
•
Siguroni me gjashtë vida për instalimin dysheme (mos harroni për të siguruar murin mbrapa).
•
Për instalimin mur, sigurohuni pllaka në rritje duke përdorur 5 dhe 4 vida vida për njësinë e brendshme.
17
7. Instalimi njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
Plaka e montuar duhet te jet e instaluar ne muri e cila mund te mbaj peshen e njesis se mbrendshme
1) Kanalet përkohsisht të siguruar pllake në rritje në mur, sigurohuni që paneli në aeroplan dhe të shënojë pikat e shpimit në mur.
2) Pllaken e montur perforcone me vida.
Instalimi trapez
Instalimi muri
Shtepiza
Casing
Kalupi
Molding
6 bulona
6 bulona
3)
4)
Kur lidh gypat për ftohje dhe tuba kullimit është e përfunduar,
të mbushur filler vrimë vrimë. Slot vakant mund të rezultojë në krijimin e lagështisë në gypave për ftohje dhe kullimit si
dhe hyrjen e insekteve në tub.
Vendoseni panelin e përparme dhe rrjeten përparme në pozicionin e saj origjinale, pasi ju keni të gjithë të lidhur.
Lidhja e skajeve te tubit
1) Pritni fundin e gypit me preres .
2) Hiq gunga me sipërfaqe të prerë ballafaqohet poshtë që të heqë nuk ka hyrë në tub.
3) Vendoseni kundërvidhë në tub zgjatje.
4) Tubin me zgjatje.
5) Sigurohuni që lidhja me zgjatjen bëhet siç duhet.
PARALAJMERIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MOS përdorni vaj mineral ne pjeset ndezese
Parandaluar vaj mineral nga marrja në sistem, pasi kjo do të reduktojë jetën e njësisë.
Asnjëherë mos përdorni tubat që janë përdorur për instalim. Përdorni vetëm pjesët që erdhi me pajisjen.
Mos e instaloni tharëse në njësi R410A.
Material për tharje mund të shpërndajë dhe të dëmtojë sistemin.
Lidhja e papërfunduar mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohtë.
Lidhja
Vendoseni të drejtën në pozitë të demonstruar më poshtë:
Mjeti per R410A
Prerjen beni
ne kendin e
drejt
Largoni
pengesat
18
Fundi i tub duhet të jetë
përhapur në mënyrë të
barabartë në një rreth të
përsosur
Mjete standarde për lidhjen
Tip-lidhse
(i fort tip)
Tip-lidhse
Tubacionet e
mbrendshme duhet te
jen te demtuara
kundërvidhë
krahut
(Royal tp)
Sigurohuni që kundërvidhë
bashkim ulet përkryer
7. Instalimi i njesis se mbrendshme
jedinice
KESHILLA PER INSTALIM
Lidhja e gypit per ftohje
Për të parandaluar dëmtimin e arrë apo rrjedhjeve të gazit, të forcojë kundërvidhë duke përdorur
1) çift rrotullues
Çelsi me kok fikse
Lyeni me yndyr
Flare
Kundervidha
lidhese
nut
Tubi lidhes
1) Vendose në qendrën e të dy shtrirjes së dhe zgjerimin dhe do të forcojë 3 deri në 4 arrë kthehet me dorë.
Pastaj shtrëngojë ato në fund të një pikëllim çift rrotullues
2) Për të parandaluar rrjedhjet e gazit, extensions brendshme dhe të jashtme sipërfaqësore të aplikojnë ftohje të
naftës (duke përdorur vaj për ftohje R410A).
Kundërvidhë Shtrëngimi çift rrotullues me extensio
Ana e gasir
Ana e lenget
09K/12K
18K
09K/12K/18K
3/8 inča
1/2 inča
1/4 inča
31-35 Nm
50-55 Nm
15-20 Nm
Mos harroni
vendosni
kapakun
Kujdes kur trajtimin tubacionet
Nëse ju nuk
mbulojnë pajisje
kapak ndenja me
një kasetë do
krijon bllokim nga
beturinat
1) Mbroni fundin e hapur të tub kundër pluhurit dhe
lagështisë.
2) Lakimi tub si butësisht të jetë e mundur. kurriz të
përkulur
3) Përdorimi tub lakues (rreze lakimi duhet të jetë 30 deri
Lidhja e njesis se
mbrendshme
në 40 mm ose më të mëdha).
Zgjedhja e materialeve të bakrit dhe izolimin termik
Tubi gasit
Tubi lengjeve
• Kur përdorni tub të blera bakrit dhe pajisje, të respektoni
në vijim:
1) Izolimi: shkumë polietileni
Ngrohjes transferimin Speed: 0041 të 0.052W/mK (0035
Izolimi tubit lengjeve
Izolimi tupit gasit
që 0.045kca / (mh ° C) sipërfaqe temperatura e ftohës tub
gazi arrin një maksimum prej 110 ° C. Për të zgjedhur
Shiriti
shtrengues
materialeve izoluese që do të përballojë këtë temperaturë.
2) Të jetë i sigurt për të izoluar dhe të tubacione dhe tuba gazit për lëngjeve dhe dimensione izoluese
korrespondojnë me dimensionet e dhënë në tabelën më poshtë:
Ana e gasit
09K/12K
O.D. 9.5mm
Ana e lengjeve
18K
O.D. 12.7mm
Trashësia 0.8mm
Tubacione gazi izoluese termike
09K/12K
O.D. 6.4mm
I.D. 12-15mm
18K
I.D. 14-16mm
Trashësia 10mm Min.
3) Përdorni gypat veçanta izolim termik për gaz dhe të antipiretik tubacione.
19
Tubacione
termoizoluese për
të lëngshme
I.D. 8-10mm
7. Instalimi i njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
Kontrolloni rrjedhje gazi
1) Kontrolloni rrjedhje gazi pas shkarkimit ajër
2) Shih seksionet mbi lirimin e ajrit dhe të kontrolluar rrjedhjet e
gazit në manualin e instalimit të njësisë së jashtme
Kontrolloni këtu në qoftë se ka një
rrjedhje
- Apliko sapun dhe shkumë e mirë
kujdes kontrolloni për rrjedhjet e
gazit.
Bashkangjitur tubat lidhes
• Lidhni tubin pas kontrollimit rrjedhjet e gazit, siç përshkruhet më sipër.
1) Preni një pjesë e izoluar e tubacionit në vend, për të përkuar me pjesën që lidh.
2) Siguroni pjesë në fund në anën e tub ftohës me nyje në tubacion shtesë me shirit, duke u siguruar se nuk ka boshllëqe.
3) Omotajte krajnji dio i spoj sa priloženom izolacijom, pazeći pritom da nema praznina.
Tubi ftohes
Niveli
Tubi ftohes
Niveli
Shiriti izolues
Shiriti
Tubi ndimes
KUJDES
1.
2.
Mirë izolojnë tub. Izolimi i pamjaftueshëm mund të çojë në rrjedhjet.
Rrëshqiteni tub brenda kështu që nuk ka krijuar presion mbi grilë përparme .
Lidhja e gypit kullues
Fute tubin e bashkangjitur C ikjes në enen e kullimit.
Fute tubin kullimit plotësisht derisa ajo klikon në
vend i caktuar.
Ena kulluse
Bllokuesi
Tubi kullues
Ena kulluse
Bllokuesi
20
7. Instalimi i njesis se mbrendshme
KESHILLA PER INSTALIM
Instalimi Elektrik
Njësitë shumëfishta mbrendshme, të instaluar siç përshkruhet në manualin e instalimit që erdhi me njësi të shumta
jashtme.
• Hapni pllakën fiksim sensor, hiqni pllakën e përparme metalike dhe të lidheni telat në një kuti me tela terminal.
1) Zhvesh poshtë skajet e telave (15 mm)
2) Lidhu ngjyrat teli me numrat në terminalin e brendshëm dhe në natyrë terminaleve kuti njësi me tela dhe
vendosmërisht të bashkëngjitni telave në terminalet përkatëse.
3) Lidheni tela argumentim në terminalet përkatëse.
4) Tërhiqe telave të sigurohemi se ata janë të përkulur fort, pastaj lidheni telave me tela lidhës.
Blok terminali
Kutija
komponenteve
elektrike
Rregullo tela në
mënyrë që
Kopertinës metalike
vendosen sigurt.
Në mënyrë të vendosur
të forcojë vargjet korse
në tela nuk do të
zhvendoset kur preku.
Forcuesi telit
Perdorni tipe veçanta telit
përpara mbuluar
pllake metalike
Mënyrë të vendosur të
rregulluar tela me vida
terminal
Nese gjatsia
kalon 10m,
perdorni tela me diameter
2mm
Njesia jasht.
mbrendshm
e
Sensor të
Sigurimit të
mbuluar
Fort fiksoni telat me vida
KUJDES
1)
2)
Mos përdorni tela të përdorura, të dëmtuara tela, litarët extension ose lidhje të shumëfishta, e cila mund të
shkaktojë mbinxehje, shok elektrik ose zjarr.
Mos përdorni pjesëve elektrike për produktin që ju të blerë në një dyqan lokal. (A nuk fuqia të thahet
pompë, etj, me kutinë e terminalit.) Kjo mund të shkaktojë goditjeje elektrike ose zjarri.
21
8. Instalimi njesis se jashtme
KESHILLA PER INSTALIM
8.1 KU TE INSTALOHET NJESIA E JASHTME

Vendi instalimit duhet të jetë mjaft e fortë për t'i bërë ballë peshën dhe lëkundjet e njësisë.

Zona rreth njësisë duhet të ventiluar në mënyrë adekuate. vend nuk duhet të jetë pranë çdo
gazeve të djegshme.

Vendi duhet të izolohen mjaftueshëm që zhurma të krijuara nga operimi i pajisjes dhe të ajrit të
nxehtë shter nga ndërhyrë me përdoruesit ose fqinjëve të tyre.

Vendi duhet të jenë lehtësisht të arritshme për inspektimin dhe mirëmbajtjen e njësisë.

Lënë hapësirë të mjaftueshme (siç tregohet nga shigjetat në figurën) nga muret, tavani ose
pengesa të tjera.
Me shume se 10 cm.
Me shume se 10 cm.
Me shume se 10 cm.
Me shume se 35 cm.
Me shume se 70 cm.
KUJDES
Instalimi në vendet e mëposhtme mund të shkaktojë probleme.
Nëse instalimi në vende të tilla nuk mund të shmanget, kontaktoni furnizuesin apo shitësin.
•
•
•
•
Vendi ku ka yndyrna ndezshme.
Vendet e kripur të tilla si vende pranë bregdetit.
Vendet me gazrat e squfurit.
Lokacionet ku pajisjet e radio, makina saldim dhe pajisjeve mjekësore prodhon valët lartë .
22
9. Pergaditja e tubit
KESHILLA PER INSTALIM
9.1 PRERJE TUB DHE TELAT ELEKTRIKE
•
Përdorni mjetet e prerjes që janë lehtësisht të
Gabim
Ne rregull
Tela korset
arritshëm në treg.
•
Matur saktë dhe me diametër të brendshëm dhe të
Shkurtime gabim Prerje e perafert
jashtme të tub.
•
Lini një pjesë pak më të gjatë nga tubacione matur.
•
Tela duhet të jetë më shumë se 1.5 metra tub ftohës.
9.2 MBYLLJA
•
•
Tubi ftohes
Pastroni pjesën e brendshme të tubacione ftohës.
mbyllese
Gjatë mbylljes, tubacione duhet të jetë në krye të
gypit për të parandaluar hyrjen e pluhurit në tub.
Pjesa e mbrapme
Paisje per
zgjerimin e
vrimave
9.3 LIDHJA E TUBAVE MES VETE
•
Nxeni të dy skajet e tubacione me lidhëse pajisje për
të çiftuar kundërvidhë lidhje me një tub para se të
lidh. Vendoseni kalupin në tub në mënyrë që fundi
tubacione është 0.5 mm mbi krye të kalupit.
Sigurohuni fundi i tubacione është e harmonizuar dhe
Tubi ftohes
të përkryer të rrumbullakët.
pjerrësi i
pabarabartë
Mbeshtjellsi Tubi
jashtem keq plasaritur
Trashësia e
pabarabartë
Tubi presionit ftohes ulet
9.4 LIDHJA TELAVE DHE MBËSHTJELLËS SHIRITAT
(shikoni në foto në anën e djathtë)
Teli
konektues
Tubi presionit lart ftohes
Nga ana e mbrendshme njesisis
23
Nga anaja jashtme njesi
10. Vendosja e tubit ftohes
10.1
KESHILLA PER INSTALIM
Zgjidhni tuba bakri për gaz dhe të lëngshme sipas specifikimeve të listuara në tabelë (shih tabelën më
poshtë)
10.2 Për të mbrojtur kundër pluhurit dhe lagështisë, para se të lidh tubacionet dhe izolimin, të dy skajet e
tubacione duhet të mbulohen.
10.3 Maksimumi shmangur lakimi. Nëse është e nevojshme të bëj, rreze lakimi duhet të jetë më i madh se 3cm.
ose 4cm.
Tubacione izolim për gaz dhe të lëngshme varet nga madhësia e
trashësisë tubacione bakri dhe izolim = 3/8"
TABELA E TUBAVE PER GAS
MODELI
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
GJERSIA E
TUBIT
3/8"
3/8"
1 /2"
TABELA E TUBAVE TE LENGSHME
MODELI
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
GJERSIA E
TUBIT
1/4"
1/4"
1/4"
Teli lidhes
Tubi per
gas
Tubi per
lengje
Diametri tubit per
kullim ½“
Shiriti tubit
10.4 Lidheni njësisë së brendshme me njësi jashtme.
•
Zhvidhosni kundërvidhë për lirimin e gazit në njësinë e brendshme. Në qoftë se njësia nuk ka ardhur nën
presionin e gazit, kjo do të thotë se diku në njësinë e brendshme lëshon gazin.
•
Vendoseni kundërvidhë në tub lëngshme. Lidhu në fund të tubacione me një mjet për të lidhur.
•
Shtrëngimi dy kundervidhat në tubacione për gaz dhe të lëngshme në njësinë mbrendshme me dy pika
shtrëngojë.
24
11. Lirimin e ajrit dhe kontrolloni rrjedhje gazi
KESHILLA PER INSTALIM
11.1 SHKARKIMI I AJRIT
Qëllimi është për të eliminuar shkarkimet e ajrit dhe të lagështisë së ajrit nga sistemi, përndryshe
lagështia dhe të kompresor ajri mund të shkaktojë joefikasiteti që drejtpërsëdrejti ndikojnë në kapacitetin
e ftohjes.
11.2 SHKARKIMI DUKE PERDOR VAKUMIN
Pas shtrëngimi Kundërvidhë ndërmjet njësive të brendshme
dhe të jashtme.


Matesi
Hapur
Hiq kundërvidhë portit të servisit.
Lidheni njehsor për lidhje të servisit dhe pompë vakumi.

Vakumoni deri matësi nuk tregojnë presionin e 30 inç e
merkurit.

Hiqni metërin. Shtrëngojë portin e servisit.

Ndrydhur gjashtëkëndor për të hapur valvula të lartë dhe të
presion të ulët presion (majtas ).

Shtrëngimi i mbuluar valvula trepalësh.
11.3 KONTROLLO NXJERRJEN E GAZIT
•
Pika ne 30 inch shtypja
e merkurit
Pikëllim rrotullim, hiqni kapak valvula trepalësh. Kontrolloni
se presion të lartë dhe të ulët presion valvulave janë të
mbyllura.

•
NJESIA E JASHTME
Kontrolloni gazin ikin sapun të aplikoni në çdo qark
dhe të kontrolloni me kujdes. Pas kontrollit,
krejtësisht të hiqni sapunin.
Nyjeve te brendshme mbuluar njësi izolim për tuba
dhe 4 shirita plastike për të parandaluar
akumulimin e lagështisë në nyje.
25
Pumpa e vakumit
Mbyllur
12. Tubi i ujit dhe tubi kullues
KESHILLA PER INSTALIM
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NËSE NJËSIA E JASHTME INSTALUAR NËN
Mbyllur
NJËSINË E BRENDSHME (Fig. 1)
1. Tubi
kullimin duhet të jetë mbi tokë, për tubacione nuk duhet të jetë i
Mbajtes
it
zhytur në ujë. Të gjitha tubacionet duhet të jenë të fiksuar në kllapa mur.
2. Mbështjellës shirit tubacione duhet të bëhet nga lart-së posht.
3. Të gjitha tubacionet duhet të jenë të mbështjellë së bashku
shiritin dhe shiritat e bashkangjitur në mur.
Tubi
kullues
Picture
Fig. 11
NËSE NJËSI JASHTME INSTALUAR MË TEPËR SE
NJËSIA E BRENDSHME (Fig. 2)
Tubi kullues
Shiriti
1. Mbështjellëni tubin me shirit të kryer nga poshtë-lart.
2. Të gjitha tubacionet duhet të jenë të mbështjellë së bashku
për të parandaluar kthimin e ujit në hapësirë (shih figurën).
3. Të gjitha tubacionet duhet të jenë të fiksuar në kllapa mur.
Tubi ftohes
Teli
Vrima konektimit
Picture 2
Fig. 2
26
13. Kontrolla rutinore pas instalimit
KESHILLA PER INSTALIM
Kontrolla pas instalimit
Gjërat për të kontrolluar
Dështimi i mundshëm
Nëse pajisja është e bashkangjitur siç duhet?
Njësia mund të bjerë, vibrojnë ose prodhojnë zhurmë.
A keni testuar rrjedhje?
Mund të shkaktojë kapacitet të pamjaftueshëm ftohjes.
Është izolimin e mjaftueshme?
Mund të shkaktojë kondensim dhe të rrjedhje.
Nëse njësia e lëshon ujin mirë?
Mund të shkaktojë kondensim dhe të rrjedhje.
A eshte tensioni me parametrat teknik qe kerkohet ne
manual?
Mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtimin e
pjesëve.
Janë telat elektrike dhe tubacionet e duhur dhe
instaluar në mënyrë të sigurtë?
Mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtimin e
pjesëve..
Nëse njësia është e lidhur me tokë në mënyrë të
sigurtë?
Mund te shkaktoje goditje nga rryma.
Keni perdorur kabell te specifikuar teknikisht?
Mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtimin e
pjesëve...
A jane dalja dhe hyrja e ajrit pa pengesa?
Mund të shkaktojë kapacitet të pamjaftueshëm ftohjes.
Janë të regjistruar gjatësia e tubacione që lidh dhe të
shuma e antipiretik?
Kapaciteti ftohës është i gabuar.
27
Gjendja
ENG
User
manual
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
13
RoHS
OPERATION INSTRUCTIONS
1.Part names and their functions
1
2.How to use the remote control to operate the unit
2
3.Maintenance
7
4. Operating guide
10
5. Precautions
12
6. Checking before contact the service man
13
INSTALLATION INSTRUCTIONS
7.Installation of indoor unit
14
8.Outdoor unit installation
22
9.Pipe preparation
23
10.Refrigerant piping work
24
11.Air purging and check or pipe leakage
25
12.Liquid pipe and drain pipe
26
13.Routine check after installation
27
Thank you for selecting our products
One of the benefits awaiting you with our room air conditioner is not only comfort of life but also good health.
This operation instruction brings you the many comfort and technological features your unit has to offer. In
addition, it provides you vital information about maintenance, service and economical operating. Take the next
few minutes to discover how to get your comfort and economy of the operation from your new room air
conditioner.
The figures in this manual may be different with the material objects, please refer to the material objects for
reference
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
External static pressures at the appliance was tested is 0 Pa Fuse link: T250 V; 3.15 A
1. Part names and their functions
OPERATION INSTRUCTIONS
CAUTION
.
Before opening the front panel, be sure to stop the
operation and turn the breaker OFF. Do not touch the metal
parts on the inside of the indoor unit, as it may result in
injury
1. Titanium Apatite Photocatalytic
Air-Purifying Filter:
• These filters are attached to the inside
of the air filters.
2. Air outlet
3. Display
4. Front panel
5. Louvers (vertical blades)
• The louvers are inside of the air outlet.
6. Air inlet
7. Air filter
8. Flap (horizontal blade)
9. Cool mode lamp
10.Heat mode lamp
11.Dry mode lamp
12.Run lamp
13.LED display
14.Indoor Unit ON/OFF switch:

Push this switch once to start operation.



Push once again to stop it.
The operation mode refers to the following table.
This switch is useful when the remote controller
is missing.
Model
Mode
Temperature Air flow
rate
setting
COOL
25 C
AUTO
COOLING ONLY
AUTO
25C
AUTO
HEAT PUMP
15.Signal receiver:



It receives signals from the remote controller.
When the unit receives a signal, you will hear a short
beep.
Settings changed
beep
16.Air outlet selection switch
17.Room temperature sensor:

•It senses the air temperature around the unit
OUTDOOR UNIT
18.Air inlet: (Back and side)
19.Refrigerant piping and inter-unit cable
20.Drain hose
21.Earth terminal:
•It is inside of this cover.
22.Air outlet
Appearance of the outdoor unit may differ from some
model
NOTE:
® If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
© The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
© An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring. For models with a power plug, make
sure the plugs within reach after installation
2. How to use the remote control to operate the unit

OPERATION INSTRUCTIONS
Remote controller description
1
ON/OFF
Press it to start or stop operation
2
Press it to decrease temperature setting
3
+
Press it to increase temperature setting
4
MODE
Press it to select operation mode
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).
5
FAN
Press it to set fan speed
6
SWING
Press it set swing angle
7
I FEEL
8
Press it to set HEALTH or AIR function
9
SLEEP
10
TEMP
11
QUIET
Press it to set QUIET function
12
CLOCK
Press it set clock
13
T-ON/T-OFF
Press it to set auto-off/auto-on timer
14
TURBO
15
LIGHT
16
X-FAN

1
Remote controller description
ON/OFF
Press this button to turn on the unit .Press this button again to turn off the unit
2
Press this button to decrease set temperature. Holding it down above 2 seconds rapidly
decreases set temperature. In AUTO mode, set temperature is not adjustable
3
+
Press this button to increase set temperature.Holding it down above 2 seconds rapidly
increases set temperature. In AUTO mode, set temperature is not adjustable
4
MODE
Each time you press this button,a mode is selected in a sequence that goes from AUTO,
COOL,DRY,FAN,and HEAT, as the following.
AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT
*
*Note:Only for models with heating function
After energization, AUTO mode is defaulted. In AUTO mode, the set temperature will not be displayed
on the LED of the indoor, and the unit will automatically select the suitable operation mode in
accordance with the room temperature to make indoor room comfortable
5
FAN
This button is used for setting Fan Speed in the following sequence:
6
SWING
Press this button to set up &down swing angle, which circularly changes as below:
This remote controller is universal, If any command
is sent out, the unit will
carry out the command as
indicates the guide louver swings as:
7
I FEEL
Press this button to turn on I FEEL function. The unit automatically adjust temperature
according to the sensed temperature. Press this button again to cancel I FEEL function
8
Press this button to achieve the on and off of healthy and scavenging functions in operation status.
Press this button for the first time to start scavenging function;
LCD displays
. Press the button for the second time to start healthy and scavenging functions
simultaneously; LCD displays
and
Press this button for the third time to quit healthy
and scavenging functions simultaneously. Press the button for the fourth time to start healthy
function; LCD display
Press this button again to repeat the operation above.
9
SLEEP
•
•
Press this button, can select Sleep 1 (
), Sleep 2 (
), Sleep3(
) and cancel the
Sleep, circulate between these, after electrified, Sleep Cancel is defaulted.
Sleep 1 is Sleep mode 1, in Cool, Dehumidify modes: sleep status after run for one hour, the main
unit setting temperature will increase 1
°C , setting temperature increased 2°C,
the unit will run at
this setting temperature; In Heat mode: sleep status after run for one hour, the setting temperature
will decrease 1
C,
2 hours, setting temperature will decrease 2
setting temperature.
•
C,
then the unit will run at this
Sleep 2 is sleep mode 2, that is air conditioner will run according to the presetting a group of sleep
temperature curve.
•
Sleep 3- the sleep curve setting under Sleep mode by DIY:
(1) Under Sleep 3 mode, press "Turbo" button for a long time, remote control enters into user
individuation sleep setting status, at this time, the time of remote control will display "1 hour ", the
setting temperature "88" will display the corresponding temperature of last setting sleep curve and
blink (The first entering will display according to the initial curve setting value of original factory);
(2) Adjust "+" and "-" button, could change the corresponding setting temperature, after adjusted,
press "Turbo "button for confirmation;
(3) At this time, 1 hour will be automatically increased at the timer position on the remote control,
(that are "2 hours " or "3 hours " or "8 hours "), the place of setting temperature "88" will display the
corresponding temperature of last setting sleep curve and blink;
(4) Repeat the above step (2)
~
(3) operation, until 8 hours temperature setting finished, sleep
curve setting finished, at this time, the remote control will resume the original timer display;
•
temperature display will resume to original setting temperature.
Sleep3- the sleep curve setting under SLEEP mode by DIY could be inquired:
The user could accord to sleep curve setting method to inquire the presetting sleep curve, enter into
user individuation sleep setting status, but do not change the temperature, press "Turbo" button
directly for confirmation. Note: In the above presetting or enquiry procedure, if continuously within10s,
there is no button pressed, the sleep curve setting within10s, there is no button pressed, the sleep
curve setting status will be automatically quit and resume to display the original displaying. In the
presetting or enquiry procedure, press "ON/OFF" button, "Mode" button, "Timer" button or "Sleep"
button, the sleep curve setting or enquiry status will quit similarly
10
TEMP
11
QUIET
Press this button, could select displaying the indoor setting temperature or indoor ambient
temperature. When the indoor unit firstly power on it will display the setting temperature, if the
temperature's displaying status is changed from other status to" ",displays the ambient temperature,
5s later or within 5s, it receives other remote control signal that will return to display the setting
temperature. if the users haven't set up the temperature displaying status, that will display the setting
temperature
Press this button, the Quiet status is under the Auto Quiet mode (display
and "Auto" signal)
and Quiet mode (display " " signal) and Quiet OFF (there is no signal of
) " displayed),
after powered on, the Quiet OFF is defaulted. Note: the Quiet function cannot be set up in Fan
and Dry mode; Under the Quiet mode (Display " " signal), the fan speed is not available
12
13
CLOCK
Press CLOCK button, blinking . Within 5 seconds, pressing + or - button adjusts the present
time. Holding down either button above 2 seconds increases or decreases the time by 1
minute every 0.5 second and then by 10 minutes every 0.5 second. During blinking after
setting, press CLOCK button again to confirm the setting, and then will be constantly
displayed
T-ON/T-OFF
Press T-ON button to initiate the auto-ON timer. To cancel the auto-timer program, simply
press this button again.
After press of this button,  disappears and "ON "blinks .00:00 is displayed for ON time
setting.Within 5 seconds,press + or - butt on to adjust the time value.Every press of either
button changes the time setting by 1minute. Holding down either button rapidly changes the
time setting by 1 minute and then 10 minutes.Within 5 Seconds after setting,press TIMER ON
button to confirm.
Press T-OFF button to initiate the auto-off timer. To cancel the auto-timer program, simply
press the button again.TIMER OFF setting is the same as TIMER ON.
TURBO
14
Press this button to activate / deactivate the Turbo function which enables the unit to reach
the preset temperature in the shortest time. In COOL mode, the unit will blow strong cooling
air at super high fan speed. In HEAT mode, the unit will blow strong heating air at super high
fan speed
LIGHT
15
Press LIGHT button to turn on the display's light and press this button again to turn off the
display 's light. If the light is turned on
is displayed. If the light is turned off,
disappears.
X-FAN
16
Pressing X-FAN button in COOL or DRY mode,the icon
is displayed and the indoor fan will
continue operation for 10 minutes in order to dry the indoor unit even though you have turned
off the unit. After energization, X-FAN OFF is defaulted. X-FAN is not available in AUTO,FAN
or HEAT mode
17
Combination of "+" and "-" buttons: About lock
Press " + " and "-" buttons simultaneously to lock or unlock the keypad. If the remote controller
is locked,
is displayed. In this case, pressing any button,
blinks three times.
Combination of "MODE" and "-" buttons: About switch between Fahrenheit and centigrade At
unit OFF, press "MODE"and"-" buttons simultaneously to switch between °C and °F
Combination of " TEMP " and "CLOCK" buttons : About Energy-saving Function
Press "TEMP" and "CLOCK" simultaneously in COOL mode to start energy-saving function.
Nixie tube on the remote controller displays "SE". Repeat the operation to quit the function
Combination of " TEMP " and "CLOCK" buttons : About 8'C Heating Function
Press "TEMP" and "CLOCK" simultaneously in HEAT mode to start 8C Heating Function
18
19
20
Nixie tube on the remote controller displays
and a selected temperature of " 8 C " .
(46° F if Fahrenheit is adopted). Repeat the operation to quit the function.
About Back-lighting Function
The unit lights for 4s when energizing for the first time, and 3s for later press
21
•
Replacement of Batteries
1. .Remove the battery cover plate from the rear of the remote
controller.(As shown in the figure)
2. Take out the old batteries.
3. Insert two new AAA1.5V dry batteries, and pay attention to the
polarity.
4. Reinstall the battery cover plate.
Notes:
• When replacing the batteries, do not use old or different
types of batteries, otherwise, it may cause malfunction.
• If the remote controller will not be used for a long time,
please remove batteries to prevent batteries from leaking.
• The operation should be performed in its receiving range.
• It should be kept 1 m away from the TV set or stereo sound
sets.
•
If the remote controller does not operate normally, please
take the batteries out and reinsert them after 30 seconds.If
it still can't operate properly, replace the batteries.
Sketch map for replacing batteries
3. Maintenance
OPERATION INSTRUCTIONS
Before inspection and maintenance of the unit. PLEASE set power switch to "OFF" to cut off the power supply
3.1 Units
• Indoor unit, Outdoor unit and Remote controller
1. Wipe them with dry soft cloth.
• Front panel
1. Open the front panel.
Slide the two stoppers on the left and right sides inward until they click
2. Remove the front panel.
•
Remove the string.
•
Allowing the front panel to fall forward will enable you to remove it.
3. Clean the front panel.
•
Wipe it with a soft cloth soaked in water.
•
Only neutral detergent may be used.
•
In case of washing the front panel with water,dry it with cloth, dry it up in the shade after
washing.
4. Attach the front panel.
•
Insert the front panel into the grooves of the unit (3 places).
•
Attach the string to the right, inner-side of the front grille.
•
Close the panel slowly.
CAUTION
•
Don't touch the metal parts of the indoor unit. If you touch those parts, this may cause an injury.
•
When removing or attaching the front panel, use a robust and stable stool and watch your steps carefully.
•
When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it from falling.
•
For cleaning, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, polishing compound, scrubbing brushes,
nor other hand stuff After cleaning, make sure that the front panel is securely fixed
3.2 Filters
1. Open the front panel.
2. Remove the air filter.
• Press the claws on the right and left of the air filter down slightly, then
pull upward.
3. Take off the Titanium Apatite Photocatalytic Air-Purifying Filter.
• Hold the tabs of the frame, and remove the claws in 4 places
4. Clean or replace each filter.
See figure.
5. Set the air filter and Titanium Apatite Photocatalytic AirPurifying Filter as they were and close the front panel.
• Operation without air filters may result in troubles as dust will
accumulate inside the indoor unit.
6. Wash the air filters with water or clean them with vacuum
cleaner.
•If the dust does not come off easily, wash them with neutral
detergent thinned with lukewarm water, then dry them up in the
shade.
•It is recommended to clean the air filters every week
3.3 Titanium Apatite Photocatalytic Air-Purifying Filter
The Titanium Apatite Photocatalytic Air-Purifying Filter can be renewed by washing it with water
once every 6 months. We recommend replacing it once every 3 years.
• Maintenance
1.
2.
3.
4.
Vacuum dusts, and soak in warm water or water for about 10 to 15 minutes if dirt is heavy.
Do not remove filter from frame when washing with water.
After washing, shake off remaining water and dry in the shade.
Since the material is made out of paper, do not wring out the filter when removing water from it.
• Replacement
Remove the tabs on the filter frame and replace with a new filter.
• Dispose of the old filter as flammable waste.
• Dispose of the old filter as flammable waste
NOTE
• Operation with dirty filters:
(1) cannot deodorize the air.
(3) results in poor heating or cooling.
(2) cannot clean the air.
(4) may cause odour.
Check
Check that the base, stand and other fittings of the outdoor unit are not decayed or corroded..
Check that nothing blocks the air inlets and the outlets of the indoor unit and the outdoor unit.
Check that the drain comes smoothly out of the drain hose during COOL or DRY operation
•
If no drain water is seen, water may be leaking from the indoor unit. Stop operation and consult the service shop if this is the
case.
3.4 Before a long idle period
1.
Operate the "FAN only" for several hours on a fine day to dry out the inside.
•
Press "MODE" button and select "FAN" operation.
•
Press "ON/OFF" button and start operation.
2.
After operation stops, turn off the breaker for the room air conditioner.
3.
Clean the air filters and set them again.
4.
Take out batteries from the remote controller.
NOTE
• When a multi outdoor unit is connected, make sure the heating operation is not used at the other room before you use the fan
operation
.
Working temperature range
Indoor sideDB/WB(oC)
Outdoor sideDB/WB(oC)
Maximum cooling
32/23
43/26
Maximum heating
27/-
24/18
The operating temperature range (outdoor temperature) for cooling unit is 18°C ~ 43°C ; for cooling and heating unit is -7C ~ 43C
4. Operating guide
OPERATION INSTRUCTIONS
Working principle and special functions for cooling
PRINCIPLE
Air conditioner absorbs heat in the room and transmit to outdoor and discharged, so that indoor ambient
temperature decreased, its cooling capacity will increase or decrease by outdoor ambient temperature
ANTI-FREEZING FUNCTION
If the unit is running in COOL mode and in low temperature, there will be frost formed on the heat exchanger,
when indoor heat exchanger temperature decreased below 0°C , the indoor unit microcomputer will stop
compressor running and protect the unit
Working principle and special functions for heating
PRINCIPLE
* Air conditioner absorbs heat from outdoor and transmits to indoor, in this way to increase room
temperature. This is the heat pump heating principle, its heating capacity will be reduced due to outdoor
temperature decrease.
* If outdoor temperature becomes very low, please operate with other heating equipments
DEFROSTING
* When outdoor temperature is low but high humidity, after a long while running, frost will form on outdoor
unit, that will effect the heating effect, at this time, the auto defrosting function will act, the heat running will
stop for 8-10mins.
* During the auto defrosting, the fan motors of indoor unit and outdoor unit will stop.
* During the defrosting, the indoor indicator flashes, the outdoor unit may emit vapor, This is due to the
defrosting, it isn't malfunction.
* After defrosting finished,the heating will recover automatically
A N TI - C O O L W I N D F U N C TI O N
In Heat mode, the following three kinds of status, if indoor heat exchanger hasn't achieve certain temperature
that indoor fan motor will not start, in this way to prevent blowing cool wind (within 3mins):
1. Heat operation just startedup.
2. After Auto defrosting operation is finished.
3. Heating under low temperature.
The climate type of this unit is according to the nameplate
OPERATION GUIDE
The temperature should not be set lower than
what you need. This would result to increase
energy cost.
To distribute cool air through out the room
adjust air flow direction as shown by the arrows
(see picture) to diffuse cool air
Clean the air filter every week for higher
efficiency
Close window and door while operating the
unit To prevent leakage of cooled air to save
energy.
Draw close curtains or close glass windows
when cooling to prevent heat load from sun
light which may cause more electricity cost
In case of ineffective ventilation, open the
window to ventilate the room air once in a while
but not too long since cooled air will be uselessly
drained out.
5. Precaution
Check electrical system(voltage and
frequency). Use the proper power supply
indicated on the unit to operate the air
conditioner and only fuses with specified
capacity. Do not use pieces of wire
Do not insert objects into the air inlet or outlet
when the airconditioner is running as it may
cause damage or personal injury .Also pay
special attention when children are around
Do not channel the air flow directly at people,
especially infants, aged persons or patients
OPERATION INSTRUCTIONS
Turn off the airconditioner if ,while running,
electricity interference occurs.If the unit is not to
be used for a long time,cut off the power supply
main switch.
Do not locate any obstacle against the air flow
direction of indoor and outdoor unit. Inefficient
performance or malfunction may re- sult.
Do not locate a heater or any other heat
source close to the unit. The heat may deform
plastic parts..
6. Checking before contact the service man
OPERATION INSTRUCTIONS
Check the following before contact the service man. You may find the solution to your problems.
After checking, if it still does not operate, please contact your local dealer
PROBLEM
CAUSES
•
NO operation
The air conditioner runs but does
not cool enough.
Vapor or mist fume coming out of
the unit while running.
Inoperative
remote control.
•
•
Check if electrical wire is damaged & check if breaker
switch is still on.
Check if the power supply is in order.
Check if the timer switch is on or not.
•
Check if the preset temperature is too high.
•
Check if the sunlight shines directly into the room.
•
Check if the door and window are opened.
•
Check if there is anything obstructing the air discharge
•
Check if the exhaust fan still operates
•
Check if the air filter is dirty or clogged.
• Hot air in the room mixes with cool air. This causes smoke fume.
•
Loosened or disconnected wire between the unit and the
display.
•
Check if the batteries are inserted in correct directions.
•
Check if the batteries are exhausted or not.
7. Installation of indoor unit
SELECTION OF INSTALLATION LOCATION.
• Such a place where cool air can be distributed
throughout the room.
• Such a place where condensation water is easily drained
out.
• Such a place that can handle the weight of indoor unit.
• Such a place which has easy access for maintenance.
• The appliance shall not be installed in the laundry.
THERE ARE 2 STYLES OF INSTALLATION.
1. CEILING TYPE
2. FLOOR TYPE
Each type is similar to the other as follows; Indoor unit
The indoor unit should be sited in a place where:
1) the restrictions on installation specified in the indoor unit
installation drawings are met.
2) both air intake and exhaust have clear paths met.
3) the unit is not in the path of direct sunlight.
4) the unit is away from the source of heat or steam.
5) there is no source of machine oil vapour (this may
shorten indoor unit life).
6) cool(warm) air is circulated throughout the room.
7) the unit is away from electronic ignition type fluorwscent
lamps (inverter or rapid stert type) as they may shorten
the remote controller range.
8) the unit is at least 1 metre away from any television or
radio set(unit may cause interference with the picture or
sound).
CAUTIONS FOR INSTALLATION WHERE AIR
CONDITIONER TROUBLEIS LIABLE TOOCCUR.
• Where there is too much of oil area.
• Where it is acid base area.
• Where there is irregular electrical supply.
Indoor Unit Installation Drawings
The indoor unit may be mounted in any of the three styles
shown here
INSTALATION INSTRUCTIONS
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
REFRIGERANT PIPING
1.
2.
3.
4.
Drill a hole ( 55mm in diameter ) in the spot indicated by the
symbol in the illustration as below
The location of the hole is different depending on which side of the pipe is taken out .
For piping ,see Connecting the refrigerant pipe ,under Indoor Unit Installation(l).
Allow space around the pipe for a easier indoor unit pipe connection
CAUTION
Min. allowable length
•
The suggested shortest pipe length is 2.5m,in order to avoid noise from the outdoor unit and vibration.
(Mechanical noise and vibration may occur depending on how the unit is installed and the environment in
which it is used.)
• See the installation manual for the outdoor unit for the maximum pipe length.
For multi-connections ,see the installation manual for the multi-outdoor unit
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
Boring a wall hole and installing wall embedded pipe
•
For walls containing metal frame or metal board ,be
sure to use a wall embedded pipe and wall cover in the
Wall
embedded
pipe (field
supply)
feed-through hole to prevent water leakage.
•
Be sure to caulk the gaps around the pipes with
caulking material to prevent water leakage.
1.
Bore a feed-through hole of 55mm in the wall so
it has a down slope toward the outside.
2.
Insert a wall pipe into the hole.
3.
Insert a wall cover into wall pipe .
After completing refrigerant piping, wiring, and drain piping, caulk pipe hole gap
with putty
4.
Wall embedded
pipe (field supply)
Drain piping
1.
Use commercial regid polyvinyl chloride pipe (general VP 20 pipe, outer diameter 26mm, inner
diameter 20mm) for the drain pipe.
2.
The drain hose (outer diameter 18mm at connecting end, 220mm long)is supplied with the indoor unit.
Prepare the drain pipe picture below position.
3.
The drain pipe should be inclined downward so that water will flow smoothly without any
accumulation.(Should not be trap.
4.
Insert the drain hose to this depth so it won't be pulled out of the drain pipe.
5.
Insulate the indoor drain pipe with 10mm or more of insulation material to prevent condensation.
Remove the air filters and pour some water into the drain pan to check the water flows smoothly
6.
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
1 .Preparation
•
3 tabs
Open the front panel, remove the 4 screws and dismount the front grille while pulling it forward.
•
Follow the arrows to disengage the clasps on the front
Casing
case to remove it.
•
Front
grille
Follow the procedure below when removing the slit
portions.
Remove
front grille
Front panel
I
i
For Moldings
Remove the pillars. (Remove the slit portions on the bottom
Remove 4 screws
Open the front panel
frame using nippers.)
■ For Side Piping Remove the pillars.
3)Side
casings
3)Side
1)Remove the 7screws.
casings
2)Remove the upper casing (2 tabs).
3)Remove the left and right casings (2 tabs on each side ).
4)Remove the slit portions on the bottom frame and casings
using nippers .
5)Return by following the steps in reverse order(3>2> 1
Remove 7 screws
Remove the pillar
Casing
Bottom
frame
Casing
Remove the pillar
Remove the pillar
2.Installation
•
Secure using 6 screws for floor installations.(Do not forget to secure to the rear wall.)
•
For wall installations, secure the mounting plate using 5 screws and the indoor unit using 4 screws
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
The mounting plate should be installed on a wall which can support the weight of the indoor unit.
1) Temporarily secure the mounting plate to the wall, make sure that the panel is completely level, and mark
the boring points on the wall.
2) Secure the mounting plate to the wall with screws
Floor installation
Wall installation
Casing
Molding
6 screws
3)
Once refrigerant piping and drain piping connections are complete, fill in the gap of the through hole
with putty. A gap can lead to condensation on the refrigerant pipe, and drain pipe, and the entry of
insects into the pipes.
4)
Attach the front panel and front grille in their original positions once all connections are complete.
Flaring the pipe end
1)Cut the pipe end with a pipe cutter.
2)Remove burrs with the cut surface facing downward so that the chips do not enter the pipe.
3)Fit the flare nut on the pipe.
4)Flare the pipe.
5)Check that the flaring is properly made
WARNING
1.
DO not use mineral oil on flared part.
2.
Prevent mineral oil from getting into the system as this would reduce the lifetime of the units.
3.
Never use piping which had been used for previous installations. Only use parts which are delivered with
the unit.
4.
Do never install a drier to this R410A unit in order to guarantee its lifetime.
5.
The drying material may dissolve and damage the system.
6.
Incomplete flaring may cause refrigerant gas leakage
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
Connecting the refrigerant pipe
1) Use torque wrenches when tightening the flare nuts to prevent damage to
Open-end wrench (fixed)
the flare nuts and gas leaks
Flarenut
nut
Connection pipe
2) Align the centres of both flares and tighten the flares and tighten the flare nuts 3 or 4 turns by hand.
Then tighten them fully with the torque wrenches
3) To prevent gas leakage, apply refrigeration oil on both inner and outer surfaces in the flare. (Use refrigeration
oil for R410A.
Flare nut tightening torque
Gas side
Liquid side
09K/12K
18K
09K/12K/18K
3/8 inch
1/2 inch
1/4 inch
31-35 N.m
50-55 N.m
15-20 N.m
Caution on piping handling
1)Protect the open end of the pipe against dust and moisture.
2)All pipe bends should be as gentle as possible. Use a pipe bender for
bending.(Bending radius should be 30 to 40mm or larger.)
Selection of copper and heat insulation materials
• When using commercial copper pipes and fittings, observe the following:
1) Insulation material: Polyethylene foam
Heat transfer rate:0.041 to 0.052W/mK(0.035 to 0.045kca/(mh°C) Refrigerant
gas pipe's surface temperature reaches 110 °C max. Choose heat insulation
materials that will withstand this temperature
2)Be sure to insulate both the gas and liquid piping and to provide insulation dimensions as below.
Gas side
09K/12K
O.D. 9.5mm
Liquid side
18K
O.D. 12.7mm
Thickness 0.8mm
Gas pipe thermal insulation
09K/12K
O.D. 6.4mm
I.D. 12-15mm
Liquid pipe
thermal insulation
18K
I.D. 14-16mm
Thickness 10mm Min.
3)Use separate thermal insulation pipes for gas and liquid refrigerant pipes
I.D. 8-10mm
Installation of indoor unit
INSTALATION INSTRUCTIONS
Checking for gas leakage
1)Check for leakage of gas after air purging
2)See the sections on air purges and gas leak checks in the installation
manual for the outdoor unit
Check for leakage here
•
Apply soapy water
and check carefully for
leaking gas.
•
wipe soapy water
off after
the check is
complete.
Attaching the connection pipe
• Attach the pipe after checking for gas leakage, described above.
1)Cut the insulated portion of the on-site piping, matching it up with the connecting portion.
2)Secure the slit on the refrigerant piping side with the butt joint on the auxiliary piping using the tape, making
sure there are no gaps
3)Wrap the slit and butt joint with the included insulation sheet, making sure there are no gaps
CAUTION
1.
Insulate the joint of the pipes securely.
Incomplete insulation may lead to water leakage.
2. Push the pipe inside so it does not place undue force on the front grille
Connecting the drain hose
Insert the supplied C drain hose into the
socket of the drain pan.
Fully insert the drain hose until it
adheres to a seat of the socket
Wiring
With a Multi indoor unit, install as described in the installation manual supplied with the Multi outdoor unit.
• Live the sensor securing plate, remove the front metal plate cover, and connect the branch wiring to the terminal
block.
1 )Strip wire ends (15mm)
2)Mach wire colours with terminal numbers on indoor and outdoor unit's terminal blocks and firmly screw wires to
the corresponding terminals.
3)Connect the earth wires to the corresponding terminals.
4)Pull wires to make sure that they are securely latches up, then retain wires with wire retainer
CAUTION
1)
Do not use tapped wires, stranded wires, extension cords, or starburst connections, as they may cause
overheating, electrical shock, or fire.
2)
Do not use locally purchased electrical parts inside the product. (Do not branch the power for the drain
pump, etc, from the terminal block.) Doing so may cause electric shock or fire.
8. Outdoor unit installation
INSTALATION INSTRUCTIONS
8.1 WHERE TO INSTALL OUTDOOR UNIT





The foundation must be solid enough to bear the weight and vibration of the unit.
The space around the unit is adequate for ventilation. The location is not close to any
flammable gases.
The location is sufficiently isolated so that the running noise and the hot exhaust air do not
disturb the users or their neighbors.
Easy access to check and to maintain.
Ensure the spaces indicated by arrows from the wall, ceiling fence, or other obstacles.
CAUTION
Installation in the following places may problems.
If it is unavoidable to use such places, consult with your distributor or dealer.
• A place with machine oil.
• A saline place such as a place very close to a seashore.
• A place with sculpture gas.
A place where high-frequency waves are generated by radio equipment, welder and medical equipment
9. Pipe preparation
INSTALATION INSTRUCTIONS
9.1 PIPE & ELECTRICAL WIRE CUTTING
•
Use cutting tools easily found in the market.
•
Measure precisely both outer & inner pipe.
•
Provide a little bit longer pipe than the measurement.
•
Wire must be 1.5 m. longer than the refrigerant tube.
9.2 REAMING
•
Clean inside of the inner refrigerant tube.
•
While reaming, the tube end must be on the top of
the reamer to prevent any dust going back into the
tube.
9.3 FLARING THE PIPE END
• Flare both ends of the pipe with flaring kit by fitting the
flare nut on the pipe before flaring. Set the die on the
pipe so that pipe end is 0.5 mm. above top of the die.
Check if the pipe end is even and perfectly round.
9.4
WIRE
COVERING
CONNECTION
(see the picture on the right side)
AND
TAPE
10. Refrigerant piping work
INSTALATION INSTRUCTIONS
10.1 Select copper pipes for gas and liquid as informed in specific table(see the pipe table below)
10.2 For dust and moisture protection, before assembly of the pipe and its insulation, both end of the pipe
must be covered.
10.3 Avoid pipe bending as much as possible. If it is necessary, the bending radius must be more than 3cm.
or 4cm
Gas pipe and liquid pipe insulation depends upon copper pipe size and
the insulation thickness = 3/8"
GAS PIPE TABLE
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
PIPE SIZE
3/8"
3/8"
1 /2"
LIQUID PIPE TABLE
MODEL
ACP-09CT25GEEI
ACP-12CT35GEEI
ACP-18CT50GEEI
PIPE SIZE
1/4"
1/4"
1/4"
10.4 The connection between an indoor unit and an outdoor unit.
•
Unscrew the flare nut for releasing pressure gas in the indoor unit.If there is no high pressure gas blowing
out, it is the signal of a leaking indoor unit.
•
Fit the flare nut to the liquid pipe.Flare the pipe's end with flare tool.
•
Tighten both flare nuts into gas pipe and liquid pipe at the indoor unit with two holding spanners
11. Air purging and check or pipe leakage
INSTALATION INSTRUCTIONS
11.1 AIR PURGING
The purpose of air purging is to get rid of moisture and air in the system,otherwise moisture and air
may cause ineffectiveness of the compressor which directly affects the cooling capacity.
11,2 PURGING BY USING VACUUM.
After tightening the flare nuts between the indoor and the
outdoor units.

Remove a blank cap of a three-way valve by using a torque
wrench.Check if both high pressure and low pressure
valves are in closed condition.

Remove the nut of the service port.

Connect a gauge into the service port and a vacuum pump.

Vacuum until the gauge indicates at 30 inches mercury
pressure.

Remove gauge.Tighten up the nut of the service port

Use a hexagonal wrench to open both high pressure and
low pressure valves to the end(counter clockwise).

Tighten the blank cap of the three-way valve
11.3 GAS LEAKING CHECK
•
•
Check leakage by apply soapsuds to every
connection and inspect carefully After checking,
wipe them off completely.
Cover indoor unit joint with pipe insulation and 4
plastic bands to prevent condensation at joints
12. Liquid pipe and drain pipe
INSTALATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION INSTRUCTIONS
IF THE OUTDOOR UNIT IS INSTALLED
LOWER THAN THE INDOOR UNIT(picture 1)
1. A drain pipe should be above ground and the end of the pipe
does not dip into water. All pipes must be restrained to the wall
by saddles.
2. Taping of the pipes must be done from bottom to top.
3. All pipes are bound together by tape and restrained to the wall by
saddles
Picture 1
IF THE OUTDOOR UNIT IS INSTALLED
HIGHER THAN THE INDOOR UNIT(picture 2)
1. Taping should done from lower to upper part.
2. All pipes are bound and taped together and trapped the pipes
to prevent water returning to the room. (see picture)
3. Restrain all pipes to the wall with saddles
Picture 2
13. Routine check after installation
INSTALATION INSTRUCTIONS
Check after installation
Items to be checked
Possible malfunction
Has it been fixed firmly?
The unit may drop,shake or emit noise.
Have you done the refrigerant leakage test?
It may cause insufficient refrigerating capacity.
Is heat insulation sufficient?
It may cause condensation and dripping.
Does the unit drain well?
It may cause condensation and dripping.
Is the voltage in accordance with the rated voltage
marked on the nameplate?
Is the electrical wiring and piping connection installed
correctly and securely?
Has the unit been connected to a secure earth
connection?
Is the power cord specified?
It may cause electric malfunction or damage the part.
It may cause electric malfunction or damage the part.
It may cause electrical leakage.
It may cause electric malfunction or damage the part.
Has the inlet and outlet been covered?
It may cause insufficient refrigerating capacity.
Has the length of connection pipes and the refrigerant
charge been record?
The refrigerating capacity is not accurate
Situation
www.vivax.com
www.vivax.com
66129914161
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
5 763 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content