close

Enter

Log in using OpenID

C& M ΑΕ_ισολογισμός με έκθεση 31 12 2012

embedDownload
C & M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012- 31.12.2012)
Α.Μ.Α.Ε. 43943/01/Β/99/514
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναποσβ. Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόµενης Χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 2011
Αναποσβ. Αξία
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
114.823,85
114.819,17
4,68
108.623,85
108.619,18
4,67
19.000,00
6.037,50
12.962,50
19.000,00
3.187,50
15.812,50
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό (15.000 ονοµαστικές µετοχές των 23,00 ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Καταβληµένο
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
371.671,08
370.467,48
1.203,60
361.419,92
358.189,12
3.230,80
390.671,08
376.504,98
14.166,10
380.419,92
361.376,62
19.043,30
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγ. αποθ\κά ειδ. διατάξ. Νόµων
ΙΙΙ.Συµ/χες & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απ.
1.Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
1.400,00
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
1.400,00
4.221,58
4.221,58
5.621,58
5.621,58
19.787,68
24.664,88
345.000,00
147.636,00
147.636,00
5.784,30
5.784,30
153.420,30
153.420,30
461.324,18
177.245,50
959.744,48
675.665,80
316.675,68
203.221,61
V. Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
345.000,00
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
853.606,15
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισµένες)
5.Βραχ/σµες απαιτήσεις κατά συνδεµέν.επιχ/σεων
11. Χρεώστες διάφοροι
1.308.426,96
37.958,00
37.958,00
208.103,46
146.652,05
50.152,02
95.643,60
1.149.819,63
1.588.680,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
4. Προκαταβολές πελατών
III. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα
192.504,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
198.238,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV)
2.089,66
359,54
332.614,71
127.057,24
334.704,37
127.416,78
1.677.028,00
1.914.335,43
2.952,00
82.741,51
82.741,51
129.483,93
288.370,17
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
36.984,79
77.731,27
10. Μερίσµατα πληρωτέα
87.846,92
577.950,00
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
0,00
11. Πιστωτές διάφοροι
73.277,35
64.064,14
727.010,18
1.297.030,70
13.489,30
14.294,33
1.700.243,96
1.986.990,83
833.600,98
1.352.961,69
Ποσά κλειόµενης
Χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2011
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
3.423,60
3.384,93
0,00
44.600,92
3.423,60
47.985,85
1.700.243,96
1.986.990,83
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοι λογ/σµοι εγγ/σεων & εµπρ/των ασφαλείων
833.600,98
1.352.961,69
2. Πιστωτικοι λογ/σµοι εγγ/σεων & εµπρ/των Ασφαλειών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01.01.2012- 31.12.2012 )
Ποσά κλειόµενης Χρήσεως 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
α) Εταιρείας
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
3.448.202,70
β) Από συµµετοχές σε Κοινοπραξίες
γ) Από συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις
3.448.202,70
4.143.690,43
516,03
80.299,17
180.120,84
3.628.839,57
72.242,37
4.296.231,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/µατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκµεταλλέυσεως
2.752.474,24
738.021,73
1.391.216,19
4.800,00
742.821,73
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
462.337,09
44.759,18
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1.Έσοδα συµµετοχών
2. Εσοδα Χρεογράφων
1.396.016,19
555.098,58
32.704,44
507.096,27
235.725,46
338.023,92
723.211,58
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγούµενων χρήσεων
177.245,50
171.461,37
Σύνολο
515.269,42
894.672,95
53.945,24
0,00
139.192,45
285,00
461.324,18
755.195,50
-
577.950,00
461.324,18
461.324,18
177.245,50
755.195,50
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Μερίσµατα Πληρωτέα
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
587.803,02
808.213,17
109.451,41
70.239,60
19,81
-
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
6.475,68
9.721,02
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
13.099,72
Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
(+):
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
2.710.180,97
4.800,00
Σύνολο
4.143.690,43
102.847,18
12.547,99
338.572,64
ΑΘΗΝΑ, 30/04/2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
Ο ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ν.ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. AZ 535757
Π. ΚΑΠΠΟΣ
Α.∆.Τ. AE 532822
67.412,63
875.625,80
ΙΙ. ΠΛΕON: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
0,03
-
196,52
10.477,10
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµιές
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
352,23
Οργανικά και έκτακτα αποτ/σµατα (κέρδη)
141.937,12
-548,72
-
338.023,92
-152.414,22
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
723.211,58
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
21.328,35
11.739,36
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
21.328,35
-
11.739,36
338.023,92
ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
A.∆.Τ. Φ 080183
ΑΜ.10690-Α'ΤΑΞΗ
723.211,58
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «C & M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
ης
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «C & M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο
με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 61.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 61.000,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 3.000,00
και € 58.000,00 αντίστοιχα.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε €
120.000,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 120.000,00, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 120.000,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 16.000,00.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
η
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «C & M ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου
α
γ
2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 43 του κωδ.Ν.2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη στη γνώμη μας σε σχέση με το θέμα αυτό, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που
προβλέπεται από τον νόμο.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 και 37 του Κ.Ν.2190/1920.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International
Εμμανουήλ Πετράκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content