close

Enter

Log in using OpenID

ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΙΝΕΡ Ισολογισμός 2012

embedDownload
ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ - ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5367/01∆Τ/Β/03/08
( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ίδρυσης & πρ. εγκατάστασης
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
96.999,66
158.322,00
255.321,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
96.999,61
158.321,86
255.321,47
0,05
0,14
0,19
96.999,66
158.322,00
255.321,66
96.999,61
158.321,86
255.321,47
0,05
0,14
0,19
120.000,00
191.792,77
505.473,60
1.103.521,20
123.531,98
2.044.319,55
0,00
67.987,03
405.565,14
972.046,59
104.734,05
1.550.332,81
120.000,00
123.805,74
99.908,46
131.474,61
18.797,93
493.986,74
120.000,00
191.792,77
451.890,35
1.177.771,20
102.345,07
2.043.799,39
0,00
40.252,09
305.729,31
981.156,93
94.940,29
1.422.078,62
120.000,00
151.540,68
146.161,04
196.614,27
7.404,78
621.720,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
678.000,00
34.995,00
712.995,00
678.000,00
34.995,00
712.995,00
1.206.981,74
1.334.715,77
56.713,60
56.713,60
25.453,90
25.453,90
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011
1.100.000,00
1.100.000,00
150.484,16
150.484,16
243.855,47
-271.169,84
-27.314,37
246.091,44
-2.235,97
243.855,47
1.223.169,79
1.494.339,63
180.110,22
8.992,82
53.779,50
7.995,00
802.733,74
22.921,59
26.662,85
0,00
46.753,12
1.088.174,34
993.103,49
11.758,89
36.600,29
25.465,93
41.687,70
1.170.390,80
1.088.174,34
1.170.390,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
µείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
6. Βραχυπρ.απαιτ.κατά λοιπ.συµµετοχ.ενδιαφ.επιχ/σεων
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
512.087,86
0,00
IV.∆ ι α θ έ σ ι µ α
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα εποµένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
520.494,70
0,00
512.087,86
154.655,49
648,36
278.922,17
60.169,80
841,58
8.658,68
1.015.983,94
520.494,70
311.886,26
0,00
147.037,78
0,00
215.704,23
15.019,98
1.210.142,95
4.461,54
27.450,42
31.911,96
13.828,75
80.941,18
94.769,93
1.104.609,50
1.330.366,78
540,38
540,38
2.312.131,81
2.665.623,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
4.554.142,89
4.085.626,71
468.516,18
55.215,50
523.731,68
221.545,72
364.655,95
11.605,70
89.655,32
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα
4.328.562,10
3.704.363,34
624.198,76
41.082,21
665.280,97
267.698,51
314.819,46
586.201,67
-62.469,99
14.470,81
136.471,26
-78.049,62
-140.519,61
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον :
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα
7.657,11
2.664,67
2.Έκτακτες ζηµιές
9.315,37
6.343,00
566,76
8.258,35
8.825,11
122.217,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.T. Χ 527865
V.Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών (κερδών) προηγουµένων χρήσεων
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ µ α τ α
1.Εµπορεύµατα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 11.000 µετοχές των 100€ )
1.Καταβληµένο
ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
139.190,43
-122.000,45
-39.237,45
0,00
46.380,24
46.380,24
-130.365,32
-270.884,93
227.298,71
227.298,71
582.517,97
82.763,00
86,09
9.093,76
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες λ/σµοι
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
787,68
892,69
2.312.131,81
2.665.623,12
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) χρήσεως
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
Μείον : ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Μείον : 1.Φόρος εισοδήµατος
1α.Έκτακτη εισφορά (αρθρ. 5 Ν. 3845/2010)
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8.Υπόλοιπο Ζηµιών (κερδών) εις νέο
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012
-270.884,93
243.855,47
0,00
-27.029,46
0,00
0,00
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011
-1.950,97
246.091,44
0,00
244.140,47
0,00
0,00
284,91
-27.314,37
285,00
243.855,47
-27.314,37
-27.314,37
243.855,47
243.855,47
37.286,48
-1.950,97
239.752,22
0,00
-270.884,93
239.752,22
Σκαραµαγκάς, 26 Απριλίου 2013
Ο ∆/νων Σύµβουλος
ΣΑΡΙΜΟΥΤΣΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 658337
0,00
-1.950,97
Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 67172 Α' TAΞΕΩΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 132830
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
62 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content