Διοικητικές Ικανότητες και Στρατηγική

100
Διοικητικές Ικανότητες,
Μάνατζμεντ, Στρατηγική
& Μάρκετινγκ
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει
την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, ο μάνατζερ πρέπει να είναι
ευέλικτος και ευπροσάρμοστος στις εκάστοτε
ανάγκες που προκύπτουν, καθώς μόνον έτσι
θα μπορεί να καθοδηγεί με αποτελεσματικό τρόπο
τους υφισταμένους του. Πέραν αυτών, ένας νέος
μάνατζερ έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη κρίσιμο
πρόβλημα, αυτό της εφαρμογής της
επιχειρησιακής στρατηγικής, ενώ παράλληλα
είναι υπεύθυνος για την «ένταξή» της στην
καθημερινότητα των υφισταμένων.
Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
όπως μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις,
αναπαράσταση ρόλων, κλπ. Ιδιαίτερα,
για το τεχνικό μέρος του Μάνατζμεντ
πραγματοποιούνται ποικίλες ασκήσεις
για εμπέδωση των εννοιών, ενώ για το Μάνατζμεντ
των ανθρώπων το παίξιμο ρόλων βοηθά
στην κατανόηση των συμπεριφορών
που χρησιμοποιούνται.
Εισηγητές
Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης, KPMG
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.01
Το σύγχρονο Μάνατζμεντ
στην πράξη
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Εισαγωγή στις σύγχρονες προσεγγίσεις
του αποτελεσματικού μάνατζμεντ:
▫ Οργάνωση και προγραμματισμός
▫ Υπευθυνότητες και αρμοδιότητες
▫ Διοίκηση και έλεγχος
• Επαγγελματικές δεξιότητες:
▫ Επιχειρηματική αντίληψη
▫ Διαχείριση χρόνου
▫ Διαχείριση αλλαγής
• Διαπροσωπικές σχέσεις:
▫ Διαπραγματευτικές δεξιότητες, χτίσιμο
δεσμών
▫ Ικανότητες πειθούς
▫ Επιρροή, επικοινωνία
• Ηγεσία:
▫ Τα ηγετικά χαρακτηριστικά
▫ Τα στυλ ηγεσίας
▫ Συντονισμός και επίβλεψη ομαδικής
εργασίας, επίλυση συγκρούσεων.
▫ Παρακολούθηση αποδοτικότητας.
Ανάθεση ευθυνών σε υφισταμένους
(delegation/empowerment).
• Παρακίνηση:
▫ Αναπτύσσοντας το αίσθημα της
αφοσίωσης των υφισταμένων.
▫ Αναγνώριση και υποστήριξη
▫ Εμπιστοσύνη και δέσμευση
• Εμβαθύνοντας στη διαδικασία του coaching:
▫ Αναγνώριση της κατάλληλης στιγμής
για coaching.
▫ Δίνοντας αποτελεσματική πληροφόρηση
για την απόδοση.
▫ Θέτοντας το κατάλληλο πλάνο βελτίωσης
για τον υφιστάμενο.
▫ Υποστηρικτικές και καθοδηγητικές
συμπεριφορές.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Αποτελεσματική Καθοδήγηση
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Καθώς η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα γίνεται
όλο και πιο έντονη, η αποτελεσματική διαχείριση
ομάδων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Το Coaching αποτελεί μία από τις πλέον
σημαντικές δραστηριότητες του μάνατζερ διότι
μέσω της καθοδήγησης των ανθρώπων μπορεί
να επιτευχθεί ευθυγράμμιση τους με τους στόχους
του τμήματος.
Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται εκτενώς
σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως
ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων και αναπαράσταση
ρόλων που καθιστούν το σεμινάριο καθαρά
εργαστηριακής μορφής και συμβάλλουν σε δύο
θετικά αποτελέσματα: Αφενός στην καλύτερη
αφομοίωση του μοντέλου προσέγγισης από τους
συμμετέχοντες και αφετέρου στο να καταστήσουν
την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και
κατανοητή.
Εισηγητές
Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης, KPMG
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.02
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Τι είναι Coaching;
• Πότε και πώς είναι χρήσιμο – ιεράρχηση των
προσπαθειών μας.
• Τα οφέλη από το Coaching
• Απαιτούμενες δεξιότητες και
χαρακτηριστικά για έναν αποτελεσματικό
συντονιστή του Coaching – συζήτηση
και πρακτική:
▫ Αναγνώριση υπαρκτών δεξιοτήτων
και χαρακτηριστικών και δημιουργία
προσωπικού πλάνου ανάπτυξης.
▫ Τοποθέτηση στόχων και παρακολούθηση
της πορείας.
▫ Μαθαίνοντας να ρωτάμε,
να ξεκαθαρίζουμε, να ακούμε
και να συνοψίζουμε.
▫ Τεχνικές και δεξιότητες για να δίνουμε
πληροφόρηση για την απόδοση.
• Τρόποι διάγνωσης των επιμέρους
προβλημάτων του υφιστάμενου.
• Η διαδικασία του Coaching αναλυτικά:
▫ Αναγνώριση των δυνατών και των σημείων
προς βελτίωση του υφιστάμενου.
▫ Πώς δίνω πληροφορίες για την απόδοσή
του στον υφιστάμενο.
▫ Σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών
▫ Παρακολούθηση
• Τύποι Coaching:
▫ Υποστηρικτικές και καθοδηγητικές
συμπεριφορές.
▫ Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
του τύπου Coaching.
• Προσωπική αξιολόγηση και εκπόνηση
σχεδίου για τη διαδικασία του Coaching
προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες
συγκεκριμένης εργασίας.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν
τα στελέχη μιας επιχείρησης τη σπουδαιότητα
και τη δυναμική των ομάδων εργασίας
στη σύγχρονη επιχείρηση.
Mε το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες
θα:
• είναι σε θέση να συνεργάζονται ομαδικά
και να επιλύουν προβλήματα ώστε να
μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα και την απόδοσή
τους μέσα στην ομάδα.
• έχουν κατανοήσει σε βάθος ποιος είναι o ρόλος
που τους ταιριάζει ως μέλη μιας ομάδας
εργασίας ώστε να καταλήξουν σε μια
ικανοποιητική, σύμφωνα με τα δεδομένα
της επιχείρησης, απόδοση.
• είναι σε θέση να μετρούν το βαθμό
ομαδικότητας και ωριμότητας της δικής τους
ομάδας.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση με στόχο την βαθύτερη
κατανόηση των βασικών εννοιών. Το μεγαλύτερο
μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται
με τη μορφή εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες
συμμετέχουν σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης,
όπως ασκήσεις, συζητήσεις, μελέτες
περιπτώσεων, οι οποίες διευκολύνουν
την αποτελεσματικότητα της μάθησης.
Εισηγήτριες
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.03
Δημιουργία, Ανάπτυξη
και Διαχείριση Ομάδων
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της
ομαδικής σκέψης και προσπάθειας:
▫ Ο ρόλος των ομάδων στην επίτευξη των
εταιρικών στόχων.
▫ Η αξία των ομάδων στην ανάπτυξη της
επιχείρησης.
• Η δομή της ομάδας:
▫ Είδη και χαρακτηριστικά των ομάδων
▫ Στάδια ανάπτυξης των ομάδων
▫ Διακρίσεις ομάδων και κατανόηση του
τρόπου λειτουργίας τους.
▫ Σύνθεση, μέγεθος και
αποτελεσματικότητα των ομάδων.
• Η έννοια του “Δομημένου Teamwork” και η
συμβολή του στην αύξηση της
παραγωγικότητας:
▫ Στοχοθέτηση και κοινό όραμα
▫ Οργάνωση ρόλων μέσα στην ομάδα και
μοντέλα συμπεριφοράς.
▫ Η αρχή της συνεκτικότητας και η αποφυγή
των συγκρούσεων.
▫ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
• Ο ρόλος του ηγέτη στo πλαίσιo της ομάδας:
▫ Ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας και
στοχοθέτηση.
▫ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποστήριξη.
▫ Χειρισμός συγκρούσεων και διαχείριση
κρίσεων.
• Επικοινωνία μέσα στην ομάδα:
▫ Διαδικασίες για την αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ των μελών της
ομάδας.
▫ Σχεδιασμός και οργάνωση επιτυχημένων
συναντήσεων (meetings).
▫ Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν
μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Ειδικά θέματα στο Teamwork:
▫ Team Building: δόμηση, δημιουργία
ατζέντας κλπ.
▫ Ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης
▫ Διαχείριση «συμφωνίας» μεταξύ των
μελών μιας ομάδας και σκοπιμότητα
χρήσης ή όχι εξωτερικών συμβούλων για
την επίλυση διαφορών (facilitation).
▫ Μέτρηση βαθμού ωριμότητας μιας
ομάδας εργασίας.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες
να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους
οδηγήσουν σε επιτυχημένες διαπροσωπικές
σχέσεις για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό χώρο.
Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες
θα:
• κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν
τις ομαλές σχέσεις στο χώρο εργασίας.
• εντοπίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά που
θα τους βοηθήσουν να χτίσουν αποτελεσματικές
διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και
πελάτες.
• γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνικές και θα
μπορούν να τις εφαρμόσουν για να αναπτύξουν
αποτελεσματικές ικανότητες επικοινωνίας,
συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων, πειθούς
και επιρροής.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μορφή
εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν
μέρος σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης, όπως
ασκήσεις, συζητήσεις, παίξιμο ρόλων, μελέτες
περιπτώσεων, που διευκολύνουν την
αποτελεσματικότητα της μάθησης.
Εισηγήτριες
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.04
Η σημασία των Διαπροσωπικών
Σχέσεων στον χώρο εργασίας
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Η αξία του προσωπικού σας στυλ στις
διαπροσωπικές σχέσεις:
▫ Αξιολόγηση της εικόνας που δίνετε στους
άλλους και αλλαγές που θέλετε να
επιτύχετε.
▫ Θέσπιση προσωπικών στόχων για τη
βελτίωση διαπροσωπικών ικανοτήτων.
• Θεωρίες και μέθοδοι επικοινωνίας που
οδηγούν σε αποτελεσματικές
διαπροσωπικές σχέσεις:
▫ Σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές της
αποτελεσματικής επικοινωνίας (λεκτική
επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση,
ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, γλώσσα
σώματος, διάχυση πληροφόρησης).
• Οι δυσκολίες στις σχέσεις μας με τους
άλλους:
▫ Από πού προέρχονται
▫ Πώς τις ξεπερνάμε
• Οι τέσσερις πρωτεύοντες τύποι
επικοινωνίας:
▫ Οι τέσσερις τύποι, ανάλυση
▫ Ισχυρά σημεία και αδυναμίες κάθε τύπου
• Προσωπικές προτιμήσεις:
▫ Εσωστρέφεια και Εξωστρέφεια
▫ Λογική και Συναίσθημα
▫ Αίσθηση και Διαίσθηση
• Πώς αναγνωρίζετε τους άλλους:
▫ Σημεία αναγνώρισης
▫ Αναγνωρίζοντας συναδέλφους και πελάτες
• Συντονισμός με τους άλλους:
▫ Πρώτα αναγνώριση του τύπου, μετά
προσαρμογή
▫ Συναλλαγή με τους αντίθετους τύπους
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Το πιο σημαντικό αλλά ταυτόχρονα και το πιο
δύσκολο καθήκον κάθε προϊσταμένου είναι
να κατορθώσει να παρακινήσει τους υφισταμένους
του ώστε να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους
εαυτό. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και αυτό
πρέπει να το λάβει υπόψη ο μάνατζερ ώστε
να προσαρμόζει κατάλληλα την προσέγγισή του.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουν
και να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τα στοιχεία
της προσωπικότητας κάθε υφισταμένου τους
και να επιλέγουν τον τρόπο χειρισμού του.
Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως
μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις,
αναπαράσταση ρόλων, κλπ. Στο μεγαλύτερο μέρος
του σεμιναρίου πραγματοποιούνται ποικίλες
ασκήσεις για εμπέδωση των εννοιών, ενώ για την
ηγεσία των ανθρώπων - ομάδων το παίξιμο ρόλων
βοηθά στην κατανόηση των συμπεριφορών
που πρέπει να εφαρμόζονται.
Εισηγήτριες
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.05
Παρακινήστε τους ανθρώπους
της ομάδας σας και βελτιώστε
τα αποτελέσματα
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Θεωρίες Παρακίνησης.- Τι ισχύει σήμερα;
Θεωρίες Maslow, Herzberg, Mc Gregor:
▫ Προσέγγιση McClelland
▫ Η θεωρία των προσδοκιών (V. Vroom)
• Ποια προσέγγιση έχει αποτέλεσμα
• Τεχνικές παρακίνησης:
▫ Σύνδεση απόδοσης με ανταμοιβές
▫ Στοχοθεσία/ενίσχυση
▫ Διοίκηση μέσω στόχων
▫ Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
▫ Κύκλοι ποιότητας
• Περιβάλλον που συμβάλλει στην
παρακίνηση:
▫ Δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει
την πρωτοβουλία και δημιουργικότητα.
▫ Αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τους
άλλους
▫ Καλλιεργώντας θετικό πνεύμα και
αισιοδοξία
• Ο ρόλος του προϊσταμένου:
▫ Αναπτύσσοντας το αίσθημα της
αφοσίωσης των υφισταμένων
▫ Αναγνώριση και υποστήριξη
▫ Εμπιστοσύνη και δέσμευση
▫ Υλικές και μη υλικές παροχές
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Βασικό
Το σεμινάριο
Είναι ευρέως γνωστό ότι ένας από τους
μεγαλύτερους φόβους των στελεχών είναι
η παρουσίαση μπροστά σε κοινό. Το πρόγραμμα
αυτό μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά
τα στελέχη μιας επιχείρησης, αναπτύσσοντας τις
ικανότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική
παρουσίαση. Το σεμινάριο κατορθώνει να διώξει
το φόβο για ομιλία μπροστά σε κοινό και
να αναδείξει τις γνώσεις των στελεχών μέσα
από σειρά πρακτικών και λεπτομερών συμβουλών
που καλύπτουν όλα τα στάδια, από τη σχεδίαση
της εισήγησης, την προετοιμασία μέχρι
και την εισήγηση καθεαυτή.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά πρακτικό
και περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες
με συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Μια από τις
πιο σημαντικές είναι οι τρεις παρουσιάσεις που
καλούνται να κάνουν σε συγκεκριμένα θέματα
μπροστά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κάθε
παρουσίαση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται
ώστε να σχολιαστεί από τον ίδιο τον παρουσιαστή,
τους άλλους και τελικά από τον εισηγητή.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται σύντομες
παρουσιάσεις για πρακτική εξάσκηση επιμέρους
τεχνικών. Άλλες ασκήσεις αφορούν στο σχεδιασμό
Μνημονικών Διαγραμμάτων, την εφαρμογή
τεχνικών Γρήγορης Ανάγνωσης, τις Ερωτήσεις –
Απαντήσεις, κλπ. Με τη συνεχή καθοδήγηση
του εισηγητή, οι συμμετέχοντες από παρουσίαση
σε παρουσίαση επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση.
Εισηγήτριες
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.06
Τεχνικές Παρουσίασης για επιτυχημένες
επαγγελματικές παρουσιάσεις
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Τεχνικές προετοιμασίας της παρουσίασης:
▫ Τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης
▫ Τα Μνημονικά Διαγράμματα
▫ Τεχνική προετοιμασίας της παρουσίασης
• Τεχνικές σχεδίασης της παρουσίασης:
▫ Διάγνωση αναγκών ακροατηρίου
▫ Σχεδίαση παρουσίασης
• Οι 7 Τεχνικές Επικοινωνίας
με το ακροατήριο:
▫ Κοίταγμα στα μάτια
▫ Εμφάνιση
▫ Γλώσσα - μη λέξεις
▫ Χιούμορ
▫ Σώμα, Κίνηση
• Οι 2 Τεχνικές Εμπλοκής:
▫ Επιδείξεις.
▫ Δείγματα – Τεχνάσματα
• Η χρήση των Οπτικών Βοηθημάτων:
▫ Ανάπτυξη των Οπτικών Βοηθημάτων
▫ Παρουσίαση με Οπτικά Βοηθήματα.
• Χειρισμός Φωνής:
▫ Προετοιμασία
▫ Κατά την παρουσίαση
▫ Κανόνες χειρισμού της φωνής
• Ερωτήσεις και απαντήσεις:
▫ Χειρισμός ερωτήσεων – απαντήσεων
▫ Τι πρέπει να αποφεύγεται
▫ Πώς «περνάμε» την άποψή μας
• Τεχνικές Leadership ακροατηρίου:
▫ Πριν την παρουσίαση
▫ Κατά την παρουσίαση
▫ Χειρισμός δύσκολων ακροατών
▫ Αποφυγή δύσκολων καταστάσεων:
πρόληψη ή/και θεραπεία
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Διαχείριση Αλλαγών στην πράξη
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Το τελευταίο διάστημα, στην οικονομία εν γένει,
αλλά και στις επιχειρήσεις ειδικότερα,
παρατηρούνται θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο
διοίκησης και λήψης αποφάσεων, στα οργανωτικά
σχήματα και επίπεδα, στις αξίες, καθώς και
στη γενικότερη «κουλτούρα» του Μάνατζμεντ.
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν
οι συμμετέχοντες μια πλήρη εικόνα όλων
των πτυχών της διαδικασίας εφαρμογής ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
των αλλαγών σε μια επιχείρηση.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη
κατανόηση των βασικών εννοιών. Το μεγαλύτερο
μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται με τη
μορφή εργαστηρίου όπου οι εκπαιδευόμενοι
συμμετέχουν σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης,
όπως ασκήσεις, συζητήσεις, μελέτες
περιπτώσεων, οι οποίες διευκολύνουν
την αποτελεσματικότητα της μάθησης.
Εισηγήτριες
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.07
(Πιστοποιημένο από το ILM)
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Τι είναι η Διαχείριση της Αλλαγής:
▫ Βασικά στοιχεία Διαχείρισης της Αλλαγής
▫ Εταιρική κουλτούρα
▫ Στόχοι και στρατηγική
▫ Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι
▫ Δομή και σχέσεις
▫ Διαδικασίες και συστήματα
• Η διαδικασία σχεδιασμού της οργανωτικής
και λειτουργικής δομής:
▫ Βήματα
▫ Εναλλακτικές επιλογές
• Δημιουργία και επικοινωνία της Κεντρικής
Ιδέας για Αλλαγή:
▫ Συλλογή δεδομένων
▫ Διαμόρφωση ιδέας/πρότασης
▫ Επικοινωνία
• Αξιολόγηση της ετοιμότητας της
επιχείρησης/οργανισμού για Αλλαγή:
▫ Βήματα/Διαδικασία
▫ Ανάλυση στοιχείων
• Εταιρική κουλτούρα
• Στρατηγική Αλλαγής:
▫ Στρατηγική Επιβολής (Top – Down)
▫ Στρατηγική Συναίνεσης (Bottom – Up)
▫ Συλλογική Στρατηγική (Collaborative)
• Υποστήριξη και ρόλοι στη Διαχείριση της
Αλλαγής:
▫ Αναγνώριση υποστηρικτών και ρόλων
▫ Επικοινωνία
▫ Παρακολούθηση εξέλιξης έργου
• Αντίσταση στην Αλλαγή & Δέσμευση στην
Αλλαγή:
▫ Διαχείριση αντίστασης
▫ Στοιχεία δέσμευσης
• Επικοινωνία και συμμετοχή/ομαδικότητα:
▫ Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας
▫ Ενθάρρυνση συμμετοχής
• Εισαγωγή Ιδέας Μακρόχρονης Αλλαγής
(ικανότητα της επιχείρησης να υιοθετήσει
επερχόμενες αλλαγές ανά πάσα στιγμή)
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Συνοπτικό πρόγραμμα
Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα – 8 ώρες
Επίπεδο: Προχωρημένο
Το σεμινάριο
Η αποτελεσματική ηγεσία συνδέεται πάντοτε
με επιτυχημένα αποτελέσματα και τη «σφραγίδα»
που αφήνει στη μακροπρόθεσμη εταιρική
ανάπτυξη. Συνεπώς, η ανάπτυξη της ηγετικής
αποτελεσματικότητας απαιτεί μια συστηματική
και οργανωμένη μεθοδολογία με έμφαση
στην ενσυνείδητη εφαρμογή νέων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες,
που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τη στρατηγική
ανάπτυξη.
Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
όπως προσομοιώσεις, ασκήσεις προσωπικής
ανάπτυξης, ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
και ανάλυσης προσωπικών εμπειριών σε ηγετικές
πρακτικές, σε διάφορες καταστάσεις
και προβλήματα.
Εισηγητές
Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης, KPMG
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.09
Αρχές Αποτελεσματικής Ηγεσίας
• Τα ηγετικά χαρακτηριστικά στις σημερινές
επιχειρήσεις:
▫ Τα τέσσερα στυλ Ηγεσίας
▫ Θεωρίες και πρακτικές γύρω από την
ηγεσία: Θεωρία Χ και Υ
▫ Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη
▫ Τα πλαίσια Ηγεσίας των Bolman & Deal
• Ανάπτυξη προσωπικών ηγετικών
χαρακτηριστικών:
▫ Ανάπτυξη υφισταμένων
▫ Διάγνωση προβλημάτων
▫ Ιεράρχηση προσπαθειών
▫ Οι κατάλληλες συμπεριφορές
▫ Πώς φθάνουμε στην εκχώρηση
• Διαχείριση της Αλλαγής:
▫ Η καμπύλη Αντίδρασης στην Αλλαγή και
ο χειρισμός της από τον Ηγέτη
▫ Η διαδικασία Επίτευξης της Αλλαγής
▫ Οι ρόλοι στη διαδικασία επίτευξης της
Αλλαγής
▫ Ο Ηγέτης ως Change Agent
• Διαχείριση των Συγκρούσεων:
▫ Τα πέντε στυλ στη διαχείριση
Συγκρούσεων
▫ Πώς επιλέγουμε στο κατάλληλο στυλ
• Παρακίνηση υφισταμένων:
▫ Θεωρίες παρακίνησης – τι ισχύει σήμερα
▫ Ποια προσέγγιση έχει αποτέλεσμα
▫ Περιβάλλον που συμβάλλει στην
παρακίνηση
▫ Υλικές και μη υλικές παροχές
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το PMI)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Tρεις ημέρες – 24 ώρες
Επίπεδο: Βασικό
Το σεμινάριο
Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες 24
PDU’s/contact hours και οδηγεί στην πιστοποίηση
CAPM® και/η PMP® του PMI®.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Project Managers/Leaders
• Senior Management/General managers
• Operations managers/MIS managers/R&D
managers
• Team ή task leaders
• Project team members
• Development Managers
• Programmers/Analysts & Systems Analysts
• Supervisors
• Project administrators/Systems development
managers
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη, KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.11
Βασικές γνώσεις Διοίκησης Έργων
(Project Management Basics)
Συνοπτικό πρόγραμμα
Η ύλη του παρόντος σεμιναρίου βασίζεται
στο ANSI Standard “Project Management
Body of Knowledge (PMBOK®)”
περιγράφοντας τις βασικές γνώσεις σε
Project Management. Επίσης παρέχει
στους συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact
hours που θα τους βοηθήσουν στην
πιστοποίηση CAPM® η PMP® του PMI®.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πιστοποιημένο από το PMI)
Προτεινόμενη διάρκεια:
Tρεις ημέρες – 24 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες 24
PDU’s/contact hours και είναι προαπαιτούμενο για
τις πιστοποιήσεις CAPM® και/η PMP® του PMI® .
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Όσους έχουν παρακολουθήσει την βασική
εκπαίδευση: “Project Management Tricks
of the Trade®”
• Όσους θέλουν να πιστοποιηθούν κατά:
▫ Project Management Professional PMP®
▫ Certified Associate in Project
Management - CAPM® ή
▫ Program Management Professional PgMP®
• Όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πλήρως
το PMBOK® Guide έστω και εάν δεν
πιστοποιηθούν κατά PMI®.
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.12
Προχωρημένες γνώσεις Διοίκησης
Έργων PMP® Preparation Course
Συνοπτικό πρόγραμμα
Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει
προχωρημένες τεχνικές project
management και προετοιμάζει του
συμμετέχοντες για την πιστοποίηση CAPM®
η PMP® του PMI®. Επίσης παρέχει στους
συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact hours που
απαιτούνται για την πιστοποίηση PMP®.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Project Risk Management
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους Project
Managers και επαγγελματίες θέλουν να
καταλάβουν την μεθοδολογία αντιμετώπισης των
risks και επιθυμούν «to control their projects
rather than having their project controlling
them!». Το project risk management εξοικονομεί
χρήματα πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο
περιορίζοντας κατά 90% τα προβλήματα του έργου.
Επίσης παρέχει στους συμμετέχοντες
16 PDU’s/contact hours.
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη, KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.13
(Πιστοποιημένο από το PMI)
Συνοπτικό πρόγραμμα
Το πρόγραμμα είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένο με το Project
Management Body Of Knowledge
(PMBOK® Guide) του Project Management
Institute (PMI®). Προσφέρει στους
συμμετέχοντες 16 PDU’s/contact hours.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Κωδικός σεμιναρίου
100.14
Ευθυγράμμιση της ομάδας σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον
–“Team Alignment”
Προτεινόμενη διάρκεια:
1 ημέρα (και 1 ημέρα προετοιμασία με την ομάδα)
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι τα στελέχη της
διοικητικής ομάδας να αναγνωρίσουν τις περιοχές
που θα πρέπει μαζί να δουλέψουν ώστε
να δημιουργήσουν μία ομάδα που αποδέχεται ένα
πλάνο εναρμονισμένων ενεργειών το οποίο θα
οδηγήσει στην επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων.
Πως αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εναρμόνιση
της ομάδας:
• Χαμηλά επίπεδα απόδοσης και ποιοτικής
υλοποίησης του έργου.
• Διαφορετικές προτεραιότητες και στόχοι.
• Έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας
και εποικοδομητικής διαφωνίας.
• Κακή ψυχολογία.
Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής
ημέρας η ομάδα αλλά και κάθε επαγγελματίας
χωριστά θα:
• είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις περιοχές που
θα πρέπει ο ίδιος προσωπικά αλλά και ως μέλος
μίας ευρύτερης ομάδας να δουλέψει ώστε
να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος αυτής.
• είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει τις
διαδικασίες λειτουργίας της ομάδας, πως αυτές
λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια θα πρέπει
να είναι η συμβολή του κάθε μέλους, ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά του.
• έχει διαμορφώσει ένα όραμα και στόχους
που θα μοιράζεται με όλη την ομάδα.
• έχει περιγράψει με λεπτομέρεια ένα πλάνο
δράσης υλοποίησης των κοινών στόχων, με
ανάλυση των ευκαιριών αλλά και των τρόπων
που θα αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που
προβλέπεται να εμφανιστούν.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική αλλά
κυρίως πρακτική κατάρτιση (αναλογία 30% με 70%
αντίστοιχα) με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της
δυναμικής της ομάδας όταν αυτή δουλεύει
αποτελεσματικά, έχοντας κοινό όραμα,
συμφωνημένο και κοινά αποδεκτό πλάνο δράσης.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
• Δουλεύουμε με την ομάδα τις προκλήσεις
που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την
εποχή καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης
και συνεργασίας τους (στάδιο
προετοιμασίας πριν το σεμινάριο):
▫ Συλλέγουμε, μέσω συζήτησης που
προηγείται της ημερήσιας εκπαίδευσης,
πληροφορίες σχετικές με τις προκλήσεις
της ομάδας.
▫ Συλλέγουμε μέσω ερωτηματολογίου που
έχει συμπληρωθεί πριν τη συνάντηση μας,
στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της
ομάδας σήμερα.
• Η έννοια της εναρμόνισης της ομάδας:
▫ Ποια στοιχεία είναι αυτά που τη
χαρακτηρίζουν.
▫ Τι πετυχαίνουμε μέσω της εναρμόνισης
της ομάδας.
• Ο ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας στην
προσπάθεια της εναρμόνισης:
▫ Ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας με
βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
κάθε μέλους.
▫ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποστήριξη
όπου είναι απαραίτητο.
• Επικοινωνία μέσα στην ομάδα:
▫ Διαδικασίες για την αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ των μελών της
ομάδας.
▫ Σχεδιασμός και οργάνωση επιτυχημένων
συναντήσεων (meetings).
▫ Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν
μεταξύ των μελών της ομάδας.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων του
ερωτηματολογίου:
▫ Περιοχές που δουλεύουν αποτελεσματικά
▫ Περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης
• Πλάνο δράσης για τις επόμενες ημέρες:
▫ Δημιουργία ενός κοινού στόχου/ στόχων,
διαμόρφωση προτεραιοτήτων και δράσεις
για τις επόμενες ημέρες.
• Η διαδικασία του Follow up:
▫ 60 ημέρες μετά την εκπαίδευση
πραγματοποιείται συνάντηση όπου η
ομάδα παρουσιάζει τη διαχείριση της
αλλαγής μέσω του πλάνου που έχει
διαμορφωθεί, τα ‘μαθήματα’ αυτής της
διαδικασίας και οι πιθανές απαραίτητες
βελτιώσεις και αλλαγές.
Εισηγήτριες
Αναστασία Ιωακειμίδου I Διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού, KPMG
Ελίνα Κουλούρη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Συνοπτικό πρόγραμμα
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
«Αναπτύσσοντας συνέργιες υπό συνθήκες στρες»
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Οι ικανότητες επικοινωνίας και άσκησης
επιρροής, το πνεύμα καινοτομίας και η αποδοχή
της αλλαγής, κατέχουν περίοπτη θέση
στη σημερινή αγορά εργασίας. Οι αστέρες των
επιδόσεων, διακρίνονται για τα προσωπικά τους
επιτεύγματα και παράλληλα για την ικανότητά τους
να εργάζονται αποδοτικά σε ομάδες και
να συνεργάζονται, μεγιστοποιώντας το δυναμικό
της ομάδας. Όσο ψηλότερα στοχεύει ή βρίσκεται
κάποιος στην κλίμακα ηγεσίας, τόσο πιο
σημαντικές γίνονται οι διαστάσεις της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθορίζοντας
συχνά ποιος θα προσληφθεί, ποιος θα προαχθεί
και ποιος θα περιθωριοποιηθεί ή θα φύγει.
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται και διερευνάται
το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
[Emotional Quotient] του γκουρού στον χώρο,
Daniel Goleman. Οι συμμετέχοντες
εξοικειώνονται με τις διαστάσεις της,
αναγνωρίζουν στοιχεία του επικοινωνιακού προφίλ
τους και μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν σχετικές
δεξιότητες στο περιβάλλον εργασίας τους.
Μεθοδολογία
Ένα έντονα διαδραστικό σεμινάριο, βασισμένο
κατά κύριο λόγο στις αρχές της βιωματικής
μάθησης. Το μεγαλύτερο μέρος του
πραγματοποιείται με μορφή εργαστηρίου,
όπου γίνεται ευρεία χρήση σύγχρονων μεθόδων
επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως τεχνικές
brainstorming και brain writing, ερωτηματολόγια,
συζητήσεις, ατομικές / ομαδικές ασκήσεις,
προσομοιώσεις, αναπαράσταση ρόλων, κοκ.
Εισηγήτρια
Χάρις Περδικάρη
I
Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.21
H Συναισθηματική Νοημοσύνη
στο χώρο εργασίας
Συνοπτικό πρόγραμμα
Κυρίαρχα Στυλ Επικοινωνίας
• Βασικές επικοινωνιακές ανάγκες
συνεργατών
• Τυπολογία συμπεριφορών
• Σημεία αναγνώρισης για το κάθε
επικοινωνιακό προφίλ
• Τρόποι προσαρμογής για βελτιστοποίηση της
επικοινωνίας & επιρροής μας.
Το Συναισθηματικά Νοήμον Άτομο
• Μύθοι για την Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Συναισθηματική Νοημοσύνη & σύγχρονο
Management
• Οι πέντε (5) διαστάσεις της Συναισθηματικής
Νοημοσύνης:
▫ Αυτεπίγνωση
▫ Αυτορρύθμιση
▫ Κίνητρα Συμπεριφοράς
▫ Ενσυναίσθηση
▫ Κοινωνικές δεξιότητες
• Επικοινωνία προσωπικών απόψεων ανά
περίσταση
• Δημιουργία δεσμών & ηγεσία
• Χειρισμός διαφωνιών και συγκρούσεων
Η Συναισθηματικά Νοήμων Ομάδα
• Η ανάγκη για ομαδικότητα
• Στάδια ανάπτυξης της ομάδας
• Επίπεδα ομαδικής συνείδησης σε κάθε
στάδιο
• Πως θα βοηθήσω την ομάδα μου να
αναπτυχθεί στο κάθε στάδιο
Ο Συναισθηματικά Νοήμων Οργανισμός
• Η Ομαδικότητα σε επίπεδο Οργανισμού
• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη σε επίπεδο
Οργανισμού
• «Χάσματα» στην Συναισθηματική
Νοημοσύνη του Οργανισμού
• Πέντε (5) Απλά Μυστικά της Επιτυχίας
Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αγνοούμε
ή διαχειριζόμαστε ημιτελώς, έχουν την τάση
να επιστρέφουν δριμύτερα! Πόσο βέβαιοι είμαστε
όμως ότι ασχολούμαστε με τα σωστά θέματα,
τη σωστή χρονική περίοδο, καθώς και ότι
τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
Στόχος της εκπαίδευσης είναι να δώσει πρακτικές
απαντήσεις σε αυτές τις τρεις (3) περιοχές μέσα
από πολύ συγκεκριμένες μεθοδολογίες
και να αναδείξει τρόπους ενημερωμένης
και αποφασιστικής προώθησης εναλλακτικών
δράσεων.
Μεθοδολογία
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση με στόχο την ουσιαστική
κατανόηση των βασικών εννοιών. Το μεγαλύτερο
μέρος του πραγματοποιείται με τη μορφή
εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται
πρακτικά στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και
μεθόδων ανάλυσης προβλημάτων και λήψης
αποφάσεων. Η καινοτομία του προγράμματος,
έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες
δραστηριοποιούνται επεξεργαζόμενοι πραγματικά
επιχειρηματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν
στην εργασία τους και προσδιορίζουν επακριβώς
το πλάνο διαχείρισής τους πριν φύγουν από εμάς.
Εισηγήτρια
Χάρις Περδικάρη
I
Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.22
Ανάλυση & Λήψη
Κρίσιμων
Αποφάσεων
Συνοπτικό πρόγραμμα
Ανάληψη Δράσης για τη Διαχείριση
Προβλημάτων
• Προσανατολισμός στην ανάληψη δράσης
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών ως μέσον
πρόβλεψης & επίλυσης προβλημάτων.
• Το φάσμα της πρωτοβουλίας – καινοτόμες
προσεγγίσεις.
• Η «παγίδα» της πρωτοβουλίας - σημεία
ιδιαίτερης προσοχής.
Εισαγωγή στη Λήψη Αποφάσεων
• Το ρίσκο της αναβλητικότητας
• Επτά (7) τρόποι λήψης αποφάσεων
• Ορθή κρίση & αποφασιστικότητα
• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
τέσσερις (4) φάσεις .
• Συνήθη λάθη – σημεία ιδιαίτερης προσοχής
• Χρήση αναλυτικού vs. Δημιουργικού τρόπου
σκέψης .
Καθορισμός & Ανάλυση Προβλημάτων
• Τι θεωρείται «πρόβλημα»
• Η σχέση μεταξύ προβλήματος – αιτίας –
αποτελέσματος.
• Αναγνώριση ζητημάτων άμεσου
ενδιαφέροντος:
▫ Ανάλυση / διαχωρισμός
▫ Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
▫ Επιλογή διαδικασίας ανάλυσης
• Η διαδικασία ανάλυσης προβλημάτων:
▫ Περιγραφή του προβλήματος
▫ Αναγνώριση & επιλογή ενδεχόμενων
αιτιών
▫ Επαλήθευση των βαθύτερων αιτιών
Επίλυση Προβλημάτων & Λήψη Απόφασης
• Η αναλυτική προσέγγιση:
▫ Δέντρα αποφάσεων
▫ Στάθμιση κριτηρίων αποτίμησης
διαθέσιμων επιλογών.
▫ Ανάλυση δυναμικών πεδίων για τη
βιωσιμότητα των επιλογών.
• Η δημιουργική προσέγγιση:
▫ Τεχνικές δημιουργικότητας
▫ Φάσμα χρησιμότητας ιδεών
Αποτελεσματική Προώθηση Αποφάσεων &
Προτάσεων
• Χαρακτηριστικά των επιτυχημένων
πρωτοβουλιών.
• Πλάνο αποτελεσματικής προώθησης
προτάσεων.
• Οδηγίες για την αύξηση της επιρροής σας
στη λήψη αποφάσεων.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
«Βασικές Αρχές Προγραμματισμού & Οργάνωσης»
Προτεινόμενη διάρκεια:
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Μία ημέρα – 8 ώρες
Εισηγήτρια
Χάρις Περδικάρη
I
Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.23
Συντονισμός Εργασιών
Συνοπτικό πρόγραμμα
Διαχείριση Χρόνου
• Κύριοι λόγοι που χάνουμε χρόνο
• Τα τέσσερα (4) θεμελιώδη ερωτήματα
• Στοχοθέτηση & προσδιορισμός
προτεραιοτήτων
• Κατηγοριοποίηση καθημερινών
δραστηριοτήτων
• Έλεγχος παρεμβολών στην εργασία σας
Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασίας
• Εμπόδια στην ανάθεση έργου: Εσωτερικά &
Εξωτερικά
• Κριτήρια ανάθεσης έργου βάσει ετοιμότητας
υφισταμένων
• Τα βήματα για αποτελεσματική ανάθεση
• Τα βήματα για αποτελεσματική ανάληψη
εργασίας
Οργάνωση Αποτελεσματικών Συσκέψεων
Προετοιμασία & Δημιουργία ατζέντας
(G.O.A.L.S)
• Τεχνικές διαχείρισης συμμετοχών
• Τεχνικές διαχείρισης διαφωνιών
• Ενέργειες μετά το πέρας της σύσκεψης
• Αποτίμηση διαδικασιών σύσκεψης
Στοχοθέτηση & Διαχείριση Έργου
• Οι Φάσεις και τα Ορόσημα
• Διασφάλιση και διαχείριση απαιτούμενων
πόρων
• Οργάνωση της Ομάδας Έργου
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πρόγραμμα του ILM IQUAL Level 3)
Προτεινόμενη διάρκεια:
12 ημέρες – 60 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
It covers the development of essential team
leading skills and knowledge including personal
development, motivating your team and planning
and delivering work. Subject areas include
problem solving and business improvement
techniques.
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.30
Introductory Certificate & Certificate
in Team Leading
Συνοπτικό πρόγραμμα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Developing Yourself as a Team Leader
Motivating the Work Team to Perform
Planning and Monitoring Work
Developing the work team
Induction and coaching in the workplace
Leading the work team lawfully
Fulfilling customer requirements
Providing quality to customers
Using information to solve problems
Dealing with change in the workplace
Maintaining a healthy and safe work
environment
Diversity in the workplace
Using resources efficiently in the workplace
Communicating with people outside the
work team
Briefing the work team
Workplace communication
Workplace information systems
Business improvement techniques
Leading your work team
Managing yourself
Enterprise awareness
Dealing with customers lawfully
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πρόγραμμα του ILM S/NVQ Level 3)
Προτεινόμενη διάρκεια:
15 ημέρες – 75 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
The Certificate in Management builds and
broadens on the areas covered in the Award.
Here, ‘managing improvement’ is explored, both
in terms of organisational and personal
improvement.
‘Developing the reflective manager’ concentrates
on the analysis of personal strengths and
weakness and how to work through problems
using creative techniques.
The crucial skill of ‘making a financial case’ is
also explored.
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.40
Introductory Certificate & Certificate
in Management
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Manage your own resources and professional
development.
• Provide leadership in your area of
responsibility.
• Allocate and monitor the progress and
quality of work in your area of responsibility.
• Ensure health and safety requirements are
met in your area of responsibility.
• Promote equality of opportunity and diversity
in your area of responsibility.
• Encourage innovation in your area of
responsibility.
• Plan change
• Implement change
• Develop productive working relationships
with colleagues.
• Recruit, select and keep colleagues.
• Provide learning opportunities for colleagues.
• Help team members address problems
affecting their performance.
• Build and manage teams
• Lead meetings
• Participate in meetings
• Manage a budget
• Manage the environmental impact of your
work.
• Take effective decisions
• Communicate information and knowledge
• Manage a project
• Monitor and solve customer problems
• Work with others to improve customer
service.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
(Πρόγραμμα του ILM S/NVQ Level 4)
Diploma: Αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιεί τις πλήρεις
αρμοδιότητες του μάνατζερ
Προτεινόμενη διάρκεια:
15 ημέρες – 75 ώρες
Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο
Το σεμινάριο
The S/NVQ in Management has been specially
designed for middle managers with a wide span
of control and accountability for performance,
who are responsible for determining resource
allocation and operational methods.
Εισηγητές
Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG
Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ
Κωδικός σεμιναρίου
100.50
Introductory Diploma & Diploma
in Management
Συνοπτικό πρόγραμμα
• Develop and implement operational plans for
your area of responsibility.
• Encourage innovation in your area of
responsibility.
• Develop productive working relationships
with colleagues and stakeholders.
• Ensure health and safety requirements are
met in your area of responsibility.
• Manage business process
• Manage your own resources and
professional development.
• Develop your personal networks
• Provide leadership in your area of
responsibility.
• Ensure compliance with legal, regulatory,
ethical, and social requirements.
• Promote equality of opportunity and diversity
in your area of responsibility.
• Lead change
• Plan change
• Implement change
• Recruit, select and keep colleagues
• Allocate and monitor the progress and
quality of work in your area of responsibility.
• Provide learning opportunities for colleagues
• Reduce and manage conflict in your team
• Lead meetings
• Manage finance for your area of
responsibility
• Manage physical resources
• Manage the environmental impact of your
work
• Take effective decisions
• Manage a project
• Manage a program of complementary
projects
• Work with others to improve customer
service
• Build your organization’s understanding of its
market and customers.
• Manage the achievement of customer
satisfaction.
© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.