Ισολογισμός A&G PAPER ΑΕΒΕ χρήσεως 2013

A&G
PAPER
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38961/04/Β/97/174(02) ΑΡ. ΓΕΜΗ 2632801000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις
& λοιπός Μηχ/κος εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(Γ ΙΙ)
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
1.927.946,42
1.643.910,21
284.036,21
6.063.838,46
9.038.115,32
0,00
3.129.802,12
6.063.838,46
5.908.313,20
3.849.340,57
1.026.767,82
753.314,90
436.415,33
21.167.792,40
1.545.488,66
958.539,75
674.240,59
0,00
6.308.071,12
2.303.851,91
68.228,07
79.074,31
436.415,33
14.859.721,28
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.367.371,60
35.946,36
1.403.317,96
16.263.039,24
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.803.420,04
1.545.836,03
257.584,01 I. Κεφάλαιο
(290.458 μετ.των 30,00 EΥΡΩ)
1. Καταβεβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
6.050.338,46
0,00
6.050.338,46 III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις
8.892.072,49
2.773.472,47
6.118.600,02
Επενδύσεων -Δωρεές παγίων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
2.672.910,57
1.713.789,44
959.121,13
λοιπών περουσιακών στοιχείων
1.042.825,06
959.987,55
82.837,51 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων πάγιου
716.787,90
651.772,41
65.015,49
Ενεργητικού
438.299,83
0,00
438.299,83
19.813.234,31
6.099.021,87
13.714.212,44 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματκό
5. Αφορολ. αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
1.152.367,60 6.Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
32.112,36
1.184.479,96 V. Αποτελέσματα εις νέον
14.898.692,40
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙ + ΑΙΙ + AIII + ΑΙV + ΑV)
8.768.762,70
3.569.195,59
12.337.958,29
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
16.934.332,13
0,00
III. Χρεόγραφα
4.΄Ιδιες μετοχές
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις
927.498,76
0,00
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
7.594.370,00
6.254.483,06 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
13.848.853,06
& ΕΞΟΔΑ
1. Πρόβλεψη για αποζ. προσωπικού
18.609.807,11
8.249,13
16.934.332,13
148.003,57
16.804.678,78
925.427,67
1.582.410,96
36.394.853,11
927.498,76
0,00
927.498,76
927.498,76
56.326,99
3.301.874,41
3.358.201,40
53.018.511,56
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επομένων χρήσεων
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού
69.693.758,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ.(Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικ/χοι αλλότ.περιουσ.στοιχ.
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
6.470.823,57
& εμπράγματων ασφαλειών
6.501.249,35
46.872,74
30.425,78
6.234.759,93
6.281.632,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον :
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
Ποσά χρήσεως 2013
Πλέον :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ
1.ΈκτακταΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
& ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
659.907,91
3.179.249,75
1.515.861,67
5.351.291,22
7.349.660,78
4.462.269,18
755.356,01
3.256.480,28
-2.519.341,84
1.942.927,34
14.321,19
499,99
86.714,88
3.371,58
104.907,64
1.895,88
1.012.264,74
0,00
210.049,73
1.224.210,35
-1.119.302,71
823.624,63
759.137,03
759.137,03
45.014.793,82
35.306.467,41 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
9.708.326,41 Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης
50.241,91
9.758.568,32
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
6.867.152,89
Κέρδη προς διάθεση
2.891.415,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεματικό
-2.501.124,27
390.291,16
35.403,35
33.833,33
37.143,46
8.225,18
114.605,32
2.644,37
4.472,44
1.014,73
195.507,38
203.638,92
-89.033,60
301.257,56
881.294,88
0,00
823.624,63
881.294,88
Ποσά Προηγ.
χρήσ.2012
8.713.740,00
8.713.740,00
539.753,35
539.753,35
3,10
3,10
73.112,16
73.115,26
77.669,17
77.672,27
577.516,19
1.067.412,37
2.238.313,53
927.498,76
3.743.328,48
2.238.313,53
927.498,76
4.233.224,66
3.949.935,64
3.949.935,64
3.428.733,41
3.428.733,41
17.019.872,73
16.993.123,69
54.363,11
54.363,11
57.734,69
57.734,69
48.687.210,00
48.687.210,00
48.390.210,00
48.390.210,00
2.189.656,98
888.961,51
47.941,16
303.238,91
341.226,24
285.817,74
852.701,32
145.456,85
676.533,54
124.618,51
591.159,63
134.848,93
491.790,00
673.138,32
5.027.728,61
53.714.938,61
488.790,00
649.493,00
3.857.644,03
52.247.854,03
7.650,00
742.261,11
180.331,94
930.243,05
0,00
368.999,14
26.046,93
395.046,07
71.719.417,50
69.693.758,48
46.872,74
30.425,78
6.234.759,93
6.281.632,67
6.470.823,57
6.501.249,35
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά χρήσεως 2012
54.121.294,02
42.403.806,64
11.717.487,38
94.442,58
11.811.929,96
1.340.916,97
6.008.743,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)
3. Τράπεζες λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + ΙΙ)
21.686,55
20.507,51
453.578,40 Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
495.772,46 1.Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
71.719.417,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
& εμπράγματων ασφαλειών
927.498,76
927.498,76
21.081,75
3.933.855,14
3.954.936,89
54.041.709,61
1.679.743,69
44.662,80
429.424,00
2.153.830,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)
18.601.557,98 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
24.601,76
14.869.097,41 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
850.931,86
1. Ομολογιακά Δάνεια
964.231,89 Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι)
35.310.420,90 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
Ποσά Κλειομ.
χρήσ. 2013
0,00
301.257,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά Κλειόμ.
χρήσ. 2013
823.624,63
3.428.733,41
Ποσά Προηγ.
χρήσ.2012
301.257,56
3.243.637,97
4.252.358,04
271.948,29
3.980.409,75
3.544.895,53
104.111,82
3.440.783,71
30.474,11
12.050,30
3.949.935,64
3.980.409,75
3.428.733,41
3.440.783,71
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
31.12.2013
16.993.123,69
551.676,34
17.544.800,03
0,00
-520.370,29
-4.557,01
17.019.872,73
31.12.2012
18.099.395,71
197.145,74
18.296.541,45
-1.300.000,00
0,00
-3.417,76
16.993.123,69
2013
53.157.271,34
-48.171.078,85
4.986.192,49
-10.406,60
4.975.785,89
2012
58.415.642,70
-49.952.282,72
8.463.359,98
-503.747,16
7.959.612,82
-2.723.664,33
365.700,00
-2.357.964,33
-96.209,30
166.400,05
70.190,75
297.000,00
-3.511.557,05
0,00
-3.214.557,05
-596.735,49
3.954.936,89
3.358.201,40
36.857.210,00
-41.951.892,43
-1.300.000,00
-6.394.682,43
1.635.121,14
2.319.815,75
3.954.936,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Πληρωμές μερισμάτων
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως
Κρυονέρι, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 296251
ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΣΥΜBΟΥΛΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
A.Δ.T. Φ 135512
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.T. X 072846
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.T. AK 201620
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 26635 Α' ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
<< A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ >>
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας << A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ >>, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε προέκυψαν τα εξής:
1. Στο λογαριασμό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Δ.ΙΙ.10. απεικονίζονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ 925.427,67. Εκτός από τις απαιτήσεις αυτές υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις σε καθυστέρηση που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό Δ.ΙΙ. 1. Πελάτες ποσού ευρώ 1.803.200,00. Για τις
ανωτέρω απαιτήσεις δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχο μας εκτιμάμε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.200.000,00 περίπου. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/20 και του ΕΓΛΣ με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.200.000,00.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία ( κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ. ) δεν σχηματίζεται πλήρης πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2013 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται
στο ποσό των € 231.137,56 το οποίο αφορά τις προηγούμενες χρήσεις με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 231.137,56 ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ίδιο ποσό.
3. Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας <<A&G PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ>> κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1. Η προτεινόμενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τη προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό ειδική απαρτία και πλειοψηφία.
2. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13501
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.Ε.Ο.Ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125