Ισολογισμός 2013 (σε μορφή pdf)

SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.
Γ.
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύλολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης Ιουνίου 2013
18η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9599/11/Β/86/4 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13376717000
(Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-30/6/13
Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
αξία
Α.
2.168.875,24
2.168.875,24
642.884,65
642.884,65
IV. ∆ιαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
37.073,59
37.073,59
3.561,62
3.561,62
Ι.
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(2.463.300 κοινές μετοχές του 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο
1.253.842,34
2.293.392,77
328.814,76
304.852,04
0,00
171.360,57
328.814,76
133.491,47
ΙΙβ. ∆ιαφορά από μετατροπή μετοχικού
κεφαλαίου σε ευρώ
1.583.175,93
1.121.322,64
521.711,06
9.102.533,71
1.208.069,93
895.841,49
417.785,85
4.850.786,24
375.106,00
225.481,15
103.925,21
4.251.747,47
495.155,16
896.539,76
191.530,10
2.216.891,82
397.315,67
753.370,45
166.007,80
1.488.054,49
97.839,49
143.169,31
25.522,30
728.837,33
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
2.∆ιαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
5.230.804,11
91.867,35
5.322.671,46
1.834.102,55
0,00
1.834.102,55
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. ∆ιατ. Νόμων
9.574.418,93
2.562.939,88
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροϊόντα και Υπολείμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
2. Ομολογίες
3. Λοιπά χρεόγραφα
40.635,21
40.635,21
0,00
2.329.088,97
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/μενες)
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
1.525.990,59
1.525.990,59
1.253.842,34
4.622.481,74
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο (ΓΙΙΙ)
∆.
Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/1/12-30/6/13
1.407.272,16
23.842,10
2.492.883,86
11.397.216,65
2.468.726,35
11.327.662,90
127.109,19
778.597,14
16.203.079,00
131.228,38
406.798,71
14.358.258,44
Γ.
1.995.404,35
97.000,00
1.898.404,35
19.055,43
1.200,00
119.634,46
470.641,15
2.508.935,39
1.804.805,61
0,00
1.804.805,61
19.055,43
104.862,15
6.000,00
333.142,35
2.267.865,54
29.900,00
299.928,00
14.220,18
344.048,18
0,00
0,00
0,00
0,00
8.585,01
1.146.476,16
1.155.061,17
99.748,73
567.073,59
666.822,32
20.211.123,74
17.292.946,30
2.947,38
2.947,38
1.596,96
1.596,96
31.314.480,64
19.861.044,76
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.463.300,00
2.463.300,00
1.735.223,04
1.735.223,04
31,31
31,31
0,00
0,00
109,45
109,45
109,45
109,45
301.213,23
404.861,08
1.295.144,15
2.001.218,46
301.213,23
404.861,08
1.067.389,39
1.773.463,70
-855.209,29
-888.545,02
-1.743.754,31
-888.545,02
0,00
-888.545,02
415.013,33
415.013,33
905.000,00
905.000,00
3.135.918,24
3.525.251,17
11.875.845,65
435,00
11.876.280,65
6.275.000,00
5.885,00
6.280.885,00
2.029.181,73
451.154,73
10.043.400,39
167.976,84
72.416,43
12.303,76
977.500,00
22.742,32
13.776.676,20
267.728,30
220.530,99
5.346.022,28
105.826,51
83.407,38
21.656,61
1.400.000,00
14.130,97
7.459.303,04
25.652.956,85
13.740.188,04
2.525.605,55
2.525.605,55
2.595.605,55
2.595.605,55
31.314.480,64
19.861.044,76
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙβ+ΑΙΙI+AIV+AV+AVI)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακό δάνειο
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/μός βραχυπρόθεσμων υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακρ/μες υποχρ. πληρωτέες την επόμ.χρ.
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγ.χρήσης
1/1/11-31/12/11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Κατά τη παρούσα χρήση η εταιρεία απορρόφησε τη θυγατρική της εταιρεία "SKL-ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού στις 31/5/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση το Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2012 και η υπεραξία που προέκυψε συνολικού ποσού ευρώ 349.193,83 συμψηφίστηκε με ζημιές προηγούμενων χρήσεων.
3. Επί των ακινήτων και αποθεμάτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 27.938.800,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων στις 30.6.2013 ανέρχεται στο ποσό των € 21.229.678,35.
4. Κατά τη παρούσα χρήση η εταιρεία κάνοντας χρήση σχετικών διατάξεων του ΚΒΣ, μετέθεσε τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης από τις 31/12/2012 στις 30/6/2013 και ως εκ τούτου τα κονδύλια της παρούσας χρήσης επειδή αφορούν 18μηνο διάστημα
δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-30/6/13
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά προηγούμ. χρήσεως 1/1/11-31/12/11
25.107.229,06
22.039.110,04
3.068.119,02
51.290,00
3.119.409,02
1.235.575,75
633.943,72
0,00
1.819,18
200.498,22
7.430,24
3.213,58
20.651,99
420,35
2.701,89
303.142,56
373.992,83
1.869.519,47
1.249.889,55
0,00
105,69
1.819,18
1.399.007,27
1.735.024,74
1.166.972,82
568.051,92
91.002,49
659.054,41
-1.397.188,09
-147.298,54
677.135,39
-18.080,98
105,69
751.577,27
-751.471,58
-769.552,56
211.142,04
104,23
192,76
23.774,23
1.584,58
0,36
0,00
1.584,94
187.367,81
40.069,27
0,00
-62.916,36
0,00
0,00
-833.861,10
-2.288,96
-1.426,80
-162.993,79
-1.743.754,31
-53.257,12
-888.545,02
0,00
-1.392,18
-770.944,74
0,00
0,00
40.069,27
0,00
0,00
-770.944,74
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΚΛΑΠΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
Α. ∆. Τ. ΑΒ 992748
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Α. ∆. Τ. ΑΗ 991766
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματομένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο
Ποσά
προηγ.χρήσεως
1/1/11-31/12/11
-770.944,74
88,53
Λιβαδειά, 31 Οκτωβρίου 2013
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμ.χρήσεως
1/1/12-30/6/13
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσεως
40.069,27
Πλέον (ή Μείον):
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
-888.545,02
(-) Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων απορροφούμενης
-1.079.189,64
(+) ∆ιαφορά αναπρ/γής ακινήτων για συμψηφισμό
με ζημιές προηγουμένων χρήσεων
349.193,83
Υπόλοιπο
-1.578.471,56
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
Α. ∆. Τ. ΑΖ 492194
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταρείας «SKL- ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας «SKL- ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή.
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη.
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. Κατά την κλειόμενη χρήση, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των λοιπών εξόδων εγκατάστασης ποσού ευρώ 390.000,00 περίπου. Επίσης σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις ποσού ευρώ 255.000,00 επί των λοιπών εξόδων
εγκατάστασης σε εταιρεία θυγατρική της ελεγχόμενης η οποία απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αναπόσβεστη αξία των λοιπών εξόδων εγκατάστασης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό
ευρώ 645.000,00 και τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 390.000,00.
2. ∆εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων, σε προηγούμενες χρήσεις ποσού ευρώ 288.000,00 περίπου και στην κλειόμενη χρήση ποσού ευρώ 296.000,00 περίπου. Επίσης σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις
ποσού ευρώ 511.000,00 επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε εταιρεία θυγατρική της ελεγχόμενης η οποία απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και τα Ίδια
Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 1.095.000,00 και τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 296.000,00.
3. Στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 5.230.804,11 περιλαμβάνονται: α) οι αξίες κτήσης μερίδων σε δύο (2) Ε.Π.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 53.804,11 οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η τρέχουσα
λογιστική αξία των μερίδων αυτών, με βάση τους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους στις 31/12/2012, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ 14.055,56. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.
Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των συμμετοχών κατά ποσό ευρώ 39.748,55 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα κατά το ποσό των ευρώ 39.748,55. β) οι αξίες κτήσης μερίδων σε δύο (2) ομόρρυθμες εταιρείες συνολικού ποσού ευρώ 5.177.000,00 οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, τηρούν απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ και δεν συντάσσουν
οικονομικές καταστάσεις και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των συμμετοχών αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας.
4. Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 800.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί (επαρκής) σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 97.000,00 υπολείπεται κατά ευρώ 350.000,00 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Λόγω του μη σχηματισμού
της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων της εταιρείας και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 350.000,00.
5. ∆εν σχηματίζεται πρόβλεψη για τις αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 54.000,00 περίπου,, με συνέπεια οι προβλέψεις να
εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 54.000,00 και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 54.000,00.
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2010 και 31.12.2011 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση
για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «SKLΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 30η Ιουνίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 2 ∆εκεμβρίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΕΛΑΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 25121