ισολογισμος

ΠΑΡΚΟ ΝΕΡΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012)
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
0,00
346.510,91
146.200,10
0,00
138.267,18
630.978,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων
630.978,19
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0,00
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.619,67
146.198,14
0,00
137.253,19
0,00
0,00
0,00
4.891,24
1,96
0,00
1.013,99
5.907,19
5.907,19
0,00
346.510,91
146.200,10
0,00
136.995,48
629.706,49
629.706,49
340.908,72
146.198,14
0,00
135.148,09
622.254,95
622.254,95
0,00
5.602,19
1,96
0,00
1.847,39
7.451,54
7.451,54
5.886,71
0,00
11.793,90
0,00
48,29
89,17
89,17
0,00
0,00
0,00
0,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτήρια & τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38387/24/B/97/10
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
3.356,71
0,00
10.808,25
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας
5.Εμπορεύματα
0,00
360.467,54
0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
189,82
μείον Προβλέψεις
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
360.277,72
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών
0,00
0,00
0,00
319.984,31
0,00
0,00
8.799,82
0,00
0,00
311.184,49
0,00
0,00
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμέιο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
11.384,21
0,00
7.644,78
3.739,43
0,00
44.113,82
ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)
1.Καταβεβλημένο
ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές
-επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσ.στοιχείων
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
V.Αποτελέσματα εις νέο
1.Υπόλοιπο κερδών
χρήσης εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
0,00
364.098,13
ΧΡΗΣΗΣ 2011
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.581,26
18.778,04
19.581,26
18.778,04
61.567,77
291.149,03
46.306,57
275.084,61
92.544,91
3.103,02
80.178,97
1.661,53
88.163,62
4.735,52
2.395,40
4.224,39
2.413,40
2.132,00
92.544,91
3.448,00
99.910,94
0,00
0,00
383.693,94
374.995,55
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω
εξόδου από την ηπηρεσία
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1,Προμηθευτες
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
24.048,01
20.065,81
0,00
371.851,75
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.
0,00
0,00
0,00
383.693,94
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)
0,00
0,00
374.995,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
μείον: κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
309.623,84
192.412,04
117.211,80
0,00
0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
58.616,10
31.345,29
27.250,41
384.425,11
274.888,38
109.536,73
11.901,36
6.544,88
20.705,53
59.377,15
6.175,18
43.984,40
14.729,73
29.254,67
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
0,00
0,00
0,00
20.705,53
0,00
2.816,05
2.816,05
0,00
20.705,53
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2011
29.254,67
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
20.705,53
29.254,67
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων
Υπόλοιπο κερδών
20.705,53
29.254,67
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
4.641,11
5.850,93
0,00
23.403,74
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
0,00
0,00
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
20.705,53
0,00
29.254,67
2.678,89
2.678,89
0,00
29.254,67
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :
1.Τακτικό αποθεματικό
3.Μερίσματα πληρωτέα
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ
803,22
1.170,19
15.261,20
16.064,42
22.233,55
23.403,74
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/4/2004
ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΙΟΥ 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ