Εκμεταλλεύσεως 70.587,94 3.293,01 - Rosa Bella Corfu Suite Hotel

ΙΘΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63474/01/Β/07/383
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2013 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και
πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης ( B)
Αξία κτήσης
5.414,89
2.732,31
8.147,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
81.250,13
6.500,00
369.790,75
457.540,88
Αποσβέσεις
3.544,81
2.068,80
5.613,61
11.661,89
3.315,00
287.807,22
302.784,11
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Αναπόσβεστη Αξία
1.870,08
663,51
2.533,59
69.588,24
3.185,00
81.983,53
154.756,77
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αξία κτήσης
3.374,89
2.732,31
6.107,20
81.250,13
6.500,00
360.325,91
448.076,04
Αποσβέσεις
3374,79
1.887,12
5.261,91
0,10
845,19
845,29
8.510,19
2.275,00
247.405,99
258,191,18
72.739,94
4.225,00
112.919,92
189.884,86
6.816,69
161.573,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4.Αναλώσιμα
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές Εισπρακτέες
11. Χρεώστες Διάφοροι
6.816,69
196.701,55
2.961,08
2.545,92
5.507.00
1.918,82
2.375,27
4.294,09
119.571,41
57.156,90
5.974,80
106.661,05
169.792,75
100.533.62
220.105.03
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
62.468,34
12.790,60
75.258,94
300.872,58
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
Αναπόσβεστη Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(26400.μεττοχ. Χ 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο
264.000,00
60.000,00
8.426,42
-841.352,31
-832.925,89
-777.765,07
-841.352,31
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)
-568.925,89
-781.352,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμε
1.000,00
1.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών xρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
829.80
11.750,0,09
465.807.82
459.670,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
940.629,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων
-709.061,76
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως
231.567,32
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
17.252,34
Σύνολο
248.819,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
-178.231,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως
10,73
-1.656,97
2.904,19
8.733.75
-12.214,25
-15.616,64
34.000,00
58.856,06
155.945,78
991.221,33
1.240.023,16
1.034.733.71
1.241.023,16
465.807.82
459.670,85
931.722,22
-710.218,51
221.503,71
3.065,72
224.569,43
-221.276,42
3.293,01
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
52.748,75
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
- 841.352,31
-------- ------------------------ 788.603,56
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
3.Τέλος επιτηδεύματος
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
-1.646,24
68.941,70
-18158,44
-6.627,10
-5.455,97
-9.403,47
- 832.925,89
-841.352,31
-18.066,38
-14.773,37
-9.045,54
- 23.818,91
49.051,61
0,00
52.748,75
49.051,61
-777.765,07
----------------------------- 801.583,98
39.768,33
0,00
12.441,00
-16.192,95
52.748,75
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012
- 23.818,91
43.322,33
1.000,00
92,06
44.944,63
44.944,63
204.285,23
34.000,00
97.155.25
141.983,78
556.309,45
1.033.733.71
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
70.587,94
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή
Έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
Έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα ( κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα
ΠΛΕΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
- 63.587,24
60.206,58
16.080,50
76.287,08
250.373,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012
0,00
-23.818,91
ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
H ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 669747
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ Χ 550257
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ ΑΗ 109616