Οικονομικά στοιχεία 2012

ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ A.TΣΑΚΑΛHΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
21η εταιρικη χρηση (1η Ιανουαριου -31η ∆εκεμβριου 2012)
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Αξια κτησεως Αποσβεσεις Αναπ/τη αξια
B. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσωματες ακινητοποιησεις
1 Γήπεδα-Οικόπεδα
3 Κτιρια και τεχνικα εργα
4 Μηχανηματα τεχνικες εγκ/σεις
& λοιπος μηχ/κος εξοπλ/μος
5 Μεταφορικα μεσα
6 Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος
7 Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ
1
232.822,55
1.076.008,94
685.718,46
109.371,57
103.762,00
227.633,14
219.157,57
0,00
0,00
3.768.817,12 2.257.442,04
390.290,48
5.609,57
8.475,57
0,00
1.511.375,08
1.065.875,17
546.118,58
124.342,62
111.061,47
222.759,87
213.198,38
0,00
0,00
3.768.781,13 1.906.868,74
Συμετοχες και αλλες μακρ/μες
χρημ/κες απαιτησεις
∆οσμενες εγγυησεις
1.598,34
Απαιτησεις
Πελατες
Eπιταγες χαρτοφυλακιου μεταχρ/μενες
Eπιταγες σε καθυστερηση
Επισφαλεις - επιδικοι πελατες & χρεωστες
Χρεωστες διαφοροι
3
1
3
E
1
Ι.
1.512.973,42
1
3α
3β
10
11
IV
211.898,86
597.000,00
0,00
1.758.803,47 1.036.490,31
1
2
4
5
III
278.370,49
597.000,00
509.999,46
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλωσιμα υλικα ειδη συσκ/σιας
Προκαταβολες για αγορες αποθεματων
ΙΙ
40.690,94
597.000,00
0,00
1.758.803,47 1.248.804,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
∆
Ι
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α
273.513,49
16.840,15
42.423,73
272.420,22
0,00
331.684,10
597.000,00
722.313,16
900.000,00
900.000,00
1.Καταβλημενο
900.000,00
900.000,00
0,00
274.484,55
274.484,55
0,00
187.649,70
187.649,70
92.696,31
0,00
205.000,00
16.931,34
314.627,65
92.696,31
0,00
205.000,00
16.931,34
314.627,65
2.583,01
0,00
2.449,46
0,00
1.491.695,21
1.404.726,81
36.783,01
47.083,72
ΙII ∆ιαφορές αναπρ/γής - Επιχορ.επενδύσεων Ν 3299/04
2. ∆ιαφορές από αναπρ/γη περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
519.756,59
13.281,15
9.561,49
0,00 IV Aποθεματικα Κεφαλαια
1.861.912,39
1.Τακτικο Αποθεματικο
3.Ειδικά αποθεματικα α/ν 3299/2004
4.Εκτακτο αποθεματικο
5.Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων
2.482,34
412.521,15
412.521,15
652.192,15
652.192,15
1.141,48
350.568,01
351.709,49
2.044.951,00
560.290,42
44.137,75
983.495,37
48.829,74
22.807,32
(1.944,61)
1.657.615,99
2.070.137,14
596.960,55
65.908,06
1.285.478,09
131.980,99
20.876,06
41.209,27
2.142.413,02
2.794.605,17
0,00
3.598.615,36
0,00
4.246.415,70
3.598.615,36
4.246.415,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)
Μειον Κοστος πωλησεων
Μικτα αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως
Πλεον 1. Αλλα εσοδα εκμετ/σεως
Συνολο
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας
522.430,88
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως
404.204,81
Μερικα αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ
4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα
8.973,20
ΜΕΙΟΝ
3. Χρεωστικοι τοκοι &συναφη εξοδα
185.513,04
ΙΙ Ολικα αποτ/τα κερδη εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελεσματα
1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα
1.199,97
2.Εκτακτα κερδη
0,00
1.199,97
Μειον
1.Εκτακτα &ανοργανα εξοδα
30.901,29
2.Εκτακτες ζημιες
4.143,04
35.044,33
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (κερδη)
ΜΕΙΟΝ Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων
386.468,01
Μειον Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτ.κοστος
(386.468,01)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι Εταιρικο κεφαλαιο
21.029,42
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV)
65.077,16
370.079,02 Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
0,00
2. Λοιπές προβλέψεις
456.185,60
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
910.386,51
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
269.832,13 2 ∆άνεια τραπεζών
51.504,17
24.720,00
218.016,53 ΙI Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις
1.474.459,34 1.Προμηθευτες
2.Γραματια πληρωτεα
61.800,00 3.Τραπεζες λογ.βραχ/μων υποχρεωσεων
5.Υποχρεωσεις απο φορους τελη
8.694,15 6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι
314.410,25 11.Πιστωτες διαφοροι
323.104,40
2.315.549,34
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
61.800,00
Συνολο κυκλοφ.ενεργητικου (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα επομενων χρησεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
66.471,63
1.864.394,73 V Aποτελεσματα εις νεον
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νέο
Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νέο
895.828,60
197.363,43
52.626,55
24.720,00
129.218,83
1.299.757,41
Χρεωγραφα
Λοιπα χρεωγραφα
∆ιαθεσιμα
Ταμειο
Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Αξια κτησεως Αποσβεσεις Αναπ/τη αξια
4.814.664,33
3.602.591,10
1.212.073,23
42.708,36
1.254.781,59
4.620.238,87
3.473.589,91
1.146.648,96
197.414,10
1.344.063,06
557.700,21
415.085,73
926.635,69
328.145,90
972.785,94
371.277,12
0,00
176.539,84
151.606,06
(33.844,36)
117.761,70
0,00
117.761,70
204.919,91
185.800,30
0,00
185.800,30
1.682,47
0,00
1.682,47
390.469,48
(390.469,48)
204.919,91
166.357,21
184.117,83
350.475,04
0,00
350.475,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρα αποτ/τα κερδη χρησεως
Υπόλοιπο αποτελεσματών κερδων προηγ.χρησεων
Μειον ∆ιαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγ.χρησεων
Μειον Εκτακτη Εισφορά Ν.3845/2010
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ
Ι Φορος εισοδηματος
Κερδη προς διαθεση
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης
1.Τακτικο αποθεματικο
2.Επιχορήγηση εργου ΕΒ 594
3.Ειδικά αποθεματικα α/ν 3299/2004
4.Ατομικοι λογ/μοι εταιρων
5.Εκτακτο αποθεματικο
6.Αφορολογητα αποθεματικα Ν1828/1989
8.Υπολοιπο κερδων εις νεο
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
117.761,70
350.475,04
2.449,46
1.226,89
0,00
0,00
0,00
0,00
120.211,16
351.701,93
16.006,90
37.758,42
104.204,26
313.943,51
0,00
32.407,65
27.213,60
42.000,00
0,00
0,00
2.583,01
104.204,26
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΟΥ
ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ 0049265
6.181,55
0,00
190.312,50
90.000,00
25.000,00
0,00
2.449,46
313.943,51