ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.( ΟPEN MIND GROUP E.Π

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.( ΟPEN MIND GROUP E.Π.Ε )
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 35433516000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Α.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο εταιρικο
1. Καταβλημένο
122,00
40.051,55
40.173,55
121,99
40.049,92
40.171,91
0,01
1,63
1,64
122,00
38.949,32
39.071,32
121,99
38.947,73
39.069,72
0,01
1,59
1,60
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
1,64
1,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων
2.790,00
2.438,30
5.228,30
1.800,00
2.438,30
4.238,30
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ Μ+Μ
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις
7. Μακροπροθεσμες απαιτησεις
Δ.
Ποσά χρήσεως
31/12/2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.280,00
26.581,15
32.861,15
6.280,00
16.353,86
22.633,86
39.705,18
39.275,76
39.705,18
39.275,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV)
102.566,33
91.909,62
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2 Δάνεια Τραπεζών
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
38.970,30
38.970,30
42.209,43
42.209,43
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
27.108,42
40.341,97
8.690,80
22.012,50
20.732,30
20.710,75
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
38.265,63
MEION:Προβλέψεις
0,00
0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στο χαρτοφυλάκιο
116.876,72
- Στις Τράπεζες για είσπραξη
0,00
- Στις Τράπεζες για εγγύηση
0,00
6 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
Γ.
38.265,63
48.686,45
0,00
6.100,00
0,00
99.247,97
0,00
0,00
116.876,72
10.227,29
0,00
48.686,45
6.100,00
99.247,97
16.353,86
5.230,09
2α. Επιταγές Πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
165.369,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
175.618,37
9.662,23
31.793,23
41.455,46
38.757,02
6.920,80
45.677,82
206.825,10
221.296,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
Ε.
Ποσά χρήσεως
31/12/2012
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
Δ.
0,00
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
0,00
0,00
0,00
212.055,04
0,00
2.
225.536,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
139.572,02
65.101,51
74.470,51
0,00
0,00
26.208,18
42.561,78
162.217,30
82.923,80
79.293,50
0,00
0,00
0,00
74.470,51
26.126,64
50.914,65
68.769,96
5.700,55
10.227,29
0,00
0,00
4.798,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
10.227,29
-4.798,56
5.428,73
16.353,86
0,00
0,00
6.034,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00
212.055,04
225.536,09
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.034,16
Τακτικό αποθεματικό
Μέρισμα πρώτο
Αποθεματικά από απαλασσόμενα της εφορίας έσοδα
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη προηγούμενων χρήσεων)
10.319,70
0,00
0,00
72,57
ΠΑΤΡΑ 15/03/2014
164,76
0,00
0,00
72,57
-72,57
11.056,71
1.473,19
1.473,19
0,00
0,00
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
164,76
-164,76
12.407,15
0,00
0,00
11.056,71
0,00
0,00
12.407,15
Ποσά κλειόμενης
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2013
χρήσεως 31/12/2012
11.056,71
39.275,76
50.332,47
0,00
400,00
49.932,47
12.407,15
43.222,47
55.629,62
0,00
0,00
55.629,62
0,00
0,00
10.227,29
39.705,18
49.932,47
0,00
16.353,86
39.275,76
55.629,62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.
2.
6α
8α
12.571,91
0,00
0,00
0,00
77.041,29
16.353,86
11.129,28
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγουμένης χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
Μείον: 2.Τέλος επιτηδεύματος
Κέρδη προς διάθεση
0,00
79.293,50
2.252,21
0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
133.626,47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013
2. Έκτακτες ζημίες
109.488,71
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.051,44
0,00
0,00
91.417,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:2.Εσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
6.300,38
2.051,44
0,00
0,00
70.518,41
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
11.935,45
ΚΟΚΛΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΔΤ . Φ 440722