ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50070/61/Β/01/14
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 11η ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί
Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων
Μηχανήμτα - τεχνικές εγκαταστάσεις
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ
31,851.23
31,851.23
24,676.15
24,676.15
7,175.08
7,175.08
31,851.23
31,851.23
17,247.18
17,247.18
405,897.07
999,440.80
127,336.40
14,000.00
329,248.14
1,875,922.41
1,875,922.41
0.00
328,302.75
95,997.12
13,999.00
242,961.98
681,260.85
681,260.85
405,897.07
671,138.05
31,339.28
1.00
86,286.16
1,194,661.56
1,194,661.56
340,057.09
994,484.62
126,319.25
14,000.00
323,105.37
1,797,966.33
1,797,966.33
0.00
288,500.85
83,797.77
13,999.00
199,565.23
585,862.85
585,862.85
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
14,604.05 Καταβλημένο
14,604.05
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
340,057.09 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
705,983.77
42,521.48 V. Αποτελέσματα εις νέο
1.00 Υπόλοιπο ζημιων εις νέο
123,540.14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ + ΑΙΙΙ + AIV +ΑV )
1,212,103.48 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1,212,103.48 Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις
Δανεια Ταμιευτηριων
6,172.32
1,150.49
7,322.81
Προκαταβολες για αγορες αποθεματων
Συνολο αποθεματων
ΙΙ. Απαιτήσεις
Πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
18,260.48 ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
0.00 Προμηθευτές
0.00 Τραπεζες λογ/σμοι βαραχυπροθεσμων υποχρεωσεων
Υποχρεωσεις απο φορους τελη
268.44 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
41,410.22 Πιστωτες διαφοροι
59,939.14 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ+ΓΙ)
20,809.00
41,292.12
62,101.12
IV . Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
25,817.04
45,443.94
71,260.98
140,684.91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ )
1,342,521.55
7,101.92
13,062.39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Γ )
20,164.31
80,103.45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1,306,810.98 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
185,120.02
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Σύνολο
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ 2011 Κέρδη προς διάθεση
ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ : 4. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα
MEION: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
43.36
###
2. Έκτακτες ζημίες
0.00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
0.00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
MEION : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)
314,383.13
236,035.44
49.34
15,229.88
43.36
101,769.26
-101,769.26
68,660.17 8. Υπόλοιπο αποτ/των εις νέον
713.97
69,374.14
64,014.59
52,284.84
104,930.91
-26,583.22
42,422.08
8,160.30
-15,180.54
-41,763.76
-43.36
-41,807.12
0.00
-41,807.12
938,150.00
938,150.00
69,737.45
113,371.28
183,108.73
###
0.00
139,923.72
139,923.72
-285,091.09
836,167.64
-243,283.97
834,789.75
206,580.80
241,230.09
883.15
28,307.10
5,167.61
4,486.00
260,929.25
506,353.91
###
176,277.10
44,869.51
4,979.51
4,665.02
0.00
472,021.23
1,342,521.55
1,306,810.98
185,120.02
185,120.02
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
ΧΡΗΣΗΣ 2011
-41,807.12
-243,283.97
-13,204.32
-230,079.65
-285,091.09
-285,091.09
-243,283.97
-243,283.97
-285,091.09
-285,091.09
-243,283.97
-243,283.97
291,374.87 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
222,714.70
78,347.69
0.00
78,347.69
55,121.81
49,809.10
938,150.00
938,150.00
185,120.02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορες απο αναπ/γη αξιας λοιπ.περ.στοιχ.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθεματα
Εμπορευματα
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2012
540.81
###
0.00
0.00
540.81
100,239.57
-100,239.57
116,299.43
-46,925.29
34,261.78
-12,663.51
-540.81
-13,204.32
0.00
-13,204.32
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΑΤ Ξ 496503
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.T. Χ 992681
ΑΡ. ΜΗΤ. 37834