191.785,73 VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

ΠΑΛΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
HEDOCAP ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΛΥΦΩΤΟΥ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61658/02/Ω/06/33(07)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 Εξοδα ίδρ. & πρώτης εγκαταστάσεως
2 Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1 Γήπεδα
2
4
5
6
7
Κτίρια & Τεχνικά έργα
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ\ΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 δοσμένες εγγυήσεις
7 Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓΙΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ.
Ι.
2
3
4
5
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
12.117,58
0,00
12.117,58
β Επιταγές εισπρακτέες σε Τράπεζες
γ Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
11 Χρεώστες Διάφοροι
12 Λογαριασμοί Διαχείρισης προκ\λων&πιστώσεων
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1 Ταμείο
7.181,61
0,00
7.181,61
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Τακτικο αποθεματικο
5 Αφορολόγητα αποθεματικά
495.000,00
700.733,05
244.801,00
150.516,87
87.731,61
290.585,97
1.969.368,50
1.969.368,50
495.000,00
495.000,00
495.000,00
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ 2012
ΧΡΗΣΗ 2011
1.200.000,00
1.200.000,00
750,00
60.000,00
60.750,00
750,00
60.000,00
60.750,00
141.987,18
131.226,21
87.981,11
47.502,51
0,00
408.697,01
408.697,01
558.745,87
113.574,79
62.535,76
40.229,10
290.585,97
1.560.671,49
1.560.671,49
700.643,05
91.389,48
255.540,14 108.839,78
150.516,87
65.350,61
84.278,22
33.345,30
191.785,73
0,00
1.877.764,01 298.925,17
1.877.764,01 298.925,17
609.253,57 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
146.700,36
Υπόλοιπο Ζημιών / Κερδων χρήσ. εις νέο
-499.672,22
85.166,26
Υπόλοιπο Ζημιές προηγουμένων χρήσεων
-140.455,07
50.932,92
-640.127,29
191.785,73 VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1.578.838,84
Καταθέσεις μετόχων η εταίρων
0,00
1.578.838,84
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
620.622,71
35.360,55
0,00
0,00
0,00
35.360,55
0,00
2.004.729,05 408.697,01
35.360,55
0,00
35.360,55
1.596.032,04
40.580,70
0,00
0,00
0,00
40.580,70
0,00
1.918.344,71 298.925,17
40.580,70
0,00
40.580,70
1.619.419,54
23.695,19
-164.149,56
-140.454,37
0,00
1.120.295,63
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Εμπορεύματα
Προιόντα
Α&Β Υλες&αναλώσιμα υλικά
Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 Πελάτες
Μείον Προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων
α Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
4.935,97
0,00
4.935,97
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒ.
ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ
12.117,58
4.654,70
7.462,88
0,00
0,00
0,00
12.117,58
4.654,70
7.462,88
117.578,15
206.313,14
45.745,12
312.115,08
681.751,49
58.705,40
188.203,94
73.511,36
0,00
320.420,70
882.179,62
0,00
501.970,53
882.179,62
186.396,48
0,00
513.496,43
20.784,30
522.754,83
250.682,63
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ&ΕΞΟΔΑ
2 Λοιπές Προβλέψεις
0,00
0,00
267.556,88
267.556,88
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δάνεια τραπεζών
255.348,46
298.005,38
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Προμηθευτές
1.500.911,92
333.002,72
368.945,96
901.154,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2
3
4
5
6
186.396,48 11
Γραμμάτια-Επιταγές πληρωτέα
Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ.
Προκαταβολές Πελατών
Υποχρ. από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
0,00
727.964,76
921.430,98
14.198,21
45.713,28
126.774,50
3.336.993,65
10.152,49
22.860,95
147.461,30
1.783.577,94
764.179,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3.592.342,11
2.081.583,32
1.035,00
5.206,00
151.500,00
10.637,49
268.044,87
1.835.116,81
65.500,00
264.240,54
179.869,39
1.460.185,47
9.412,64
33.290,23
Δ MΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ\ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
2. Καταθεσεις οψεως
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1 Εξοδα επομένων χρήσεων
65.547,84
74.960,48
2.591.828,78
14.905,62
48.195,85
1.828.802,02
18.957,39
18.957,39
4.213.999,82
3.474.641,83
`
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
6.756.741,93
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων
6.300.380,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
456.361,82
ΠΛΕΟΝ Αλλα έσοδα εκμεταλευσεως
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
721.956,76
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
6.300.580,08
5.598.114,82
702.465,26
97.795,96
800.261,22
273.946,29
346.684,19
620.630,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης
-265.594,94
179.630,74
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ
107.911,22
0,00
-373.506,16
155.745,09
0,00
23.885,65
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα Κέρδη
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.'Εκτακτες Ζημίες
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
4.195,15
15.218,17
1.929,41
134.801,31
0,00
12.707,48
0,00
0,00
0,00
190,46
0,00
190,46
Καθαρά αποτελ.(ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) χρήσεως
MEION ζημίες προηγουμένων Χρήσεων
ΜΕΙΟΝ διαφορές φορολογικού ελέγχου
Ζημίες εις νέο/Κέρδη χρήσεως προς διάθεση
Ηδιάθεση των κερδών γίνεται ωσ εξής
1.τακτικό Αποθεματικό
8.<υπόλοιπο ζημιών εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ
21.342,73
147.508,79
-499.672,22
117.035,83
117.035,83
0,00
23.695,19
58.224,05
58.224,05
-499.672,22
0,00
23.695,19
ΑΘΗΝΑ 30/04/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
DENIS KETABI
ΑΔΤ. 1005922038
4.213.999,82
3.474.641,83
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
0,00
456.361,82
340.330,42
381.626,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΔΤ. AI549602
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ.Β 977434
ΑΑΟΕ.17297 Α ΤΑΞΕΩΣ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ 2012
ΧΡΗΣΗ 2011
-499.672,22
23.695,19
-140.455,07
-117.818,65
0,00
-46.330,91
-640.127,29
-140.454,37
0,00
-640.127,29
-640.127,29
0,00
-140.454,37
-140.454,37