ξενοδοχειακες και τουριστικες επιχειρησεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε. "ΕΜΠΛΥΣΗ ΚΛΑΜΠ Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ. Α.Ε. 15314/22/Β/87/35 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 122823399000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
Γ.
ΙΙ.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
999.515,06
Κτίρια & Τεχνικά έργα
10.078.912,13
Mηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
642.981,74
Μεταφορικά μέσα
330.237,77
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
2.228.421,51
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
1.219.326,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
15.499.394,87
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 31/12/2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
999.515,06
6.548.021,76
62.269,05
182.497,75
92.271,88
1.219.326,66
9.103.902,16
999.515,06
10.049.841,35
599.203,39
309.833,54
2.210.497,75
631.326,66
14.800.217,75
0,00
2.944.422,73
568.696,96
129.458,99
2.100.319,21
0,00
5.742.897,89
999.515,06
7.105.418,62
30.506,43
180.374,55
110.178,54
631.326,66
9.057.319,86
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (13.656 Ονομ.μετοχές των 73,37 ευρω)
1. Καταβλημένο
IIΙ Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
8.000,00
8.000,00
9.111.902,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
8.000,00
8.000,00
9.065.319,86
32.289,53
42.605,11
74.894,64
V.
34.090,48
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+ΑΙΙΙ+AIV+AV+AVI)
34.905,59
0,00
0,00
0,00
0,00
199.466,79
233.557,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
34.905,59
0,00
94.519,02
129.424,61
4.012,24
516.812,26
520.824,50
6.676,95
346.423,25
353.100,20
829.276,41
512.832,84
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΙΙ.
1.
2α.
4.
5.
6.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
77,29
77,29
77,29
77,29
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
-43.009,35
0,00
-43.009,35
-87.902,14
0,00
-87.902,14
969.608,66
924.715,87
8.053.143,69
8.053.143,69
8.131.269,36
8.131.269,36
350.621,02
114.355,31
22.806,50
242.005,63
18.428,23
748.216,69
40.496,34
147.771,77
9.412,00
219.805,00
6.581,73
424.066,84
8.801.360,38
8.555.336,20
183.411,14
183.411,14
111.601,84
111.601,84
9.954.380,18
9.591.653,91
Δ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
1.001.940,72
1.001.940,72
30.308,03
34.090,48
0,00
0,00
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον
1.001.940,72
1.001.940,72
30.308,03
Γ.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
MEION:Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στο χαρτοφυλάκιο
- Στις Τράπεζες για εγγύηση
11. Χρεώστες διάφοροι
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
Α.
0,00
3.530.890,37
580.712,69
147.740,02
2.136.149,63
0,00
6.395.492,71
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
13.201,61
0,00
13.201,61
12.523,35
977,86
13.501,21
9.954.380,18
9.591.653,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στη χρήση 2012 πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013
Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημίες) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ φόρων
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:2.Εσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
2.049.897,44
1.067.494,86
982.402,58
2.490,00
0,00
484.856,57
1.787.964,65
1.192.642,72
595.321,93
0,00
0,00
2.490,00
984.892,58
484.856,57
500.036,01
389.473,20
0,00
0,00
69.172,84
0,00
0,00
4.866,70
345.505,67
69.172,84
0,00
-69.172,84
430.863,17
0,00
-340.638,97
-340.638,97
90.224,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,40
323.805,11
-322.764,71
104,46
211,00
2.000,00
112,92
0,00
2.323,92
0,00
205.848,73
-2.219,46
88.004,74
204,37
0,00
125,46
0,00
33.509,77
-98.193,94
0,00
0,00
-64.684,17
0,00
-64.684,17
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Μείον: διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων
Κέρδη προς διάθεση
33.807,69
9.304,26
0,00
-43.009,35
19.369,39
3.848,58
0,00
-87.902,14
0,00
-322.764,71
-116.915,98
329,83
150.425,75
33.509,77
728.843,72
0,00
88.004,74
728.843,72
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/12/2012
88.004,74
-87.902,14
0,00
0,00
102,60
0,00
102,60
150.755,58
652.594,82
652.594,82
0,00
595.321,93
389.473,20
205.848,73
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγουμένης χρήσεως
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Μείον:Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων
Σύνολο
Μείον:Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον συμψηφισμού
Σύνολο
ΠΑΤΡΑ 10/4/2013
0,00
33.509,77
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855
ΤΣΙΜΑΡΑ ΚΩΝ.ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 070849
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ.ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 313796
Α.Μ. 4135 Α' ΤΑΞΗΣ