Πατήστε εδώ για δείτε τον συγκεντρωτικό ισολογισμό οικονομικής

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΣΥΤΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 19-ΒΑΡΚΑΡΕΖΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003150801000
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013
ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία
Αποσβέσεις
Κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρυσεως και πρώτης εγ
εγκαταστασέως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1.Κτίρια-τεχνικές εγκαταστ
2.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ
3.Μεταφορικά µέσα
4.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισ
5.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολες
Σύνολο Ακινητοποιήσ. (ΓΙ & ΓΙΙ)
III.Συµµετοχές & άλλες µακροπρό
θεσµες χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1.971,41
7.048,59
9.020,00
1.971,40
7.048,53
9.019,93
362.133,14
595.731,21
1.109.853,90
1.557.000,46
189.870,14
551.087,09
1.073.803,40
1.102.284,09
15.995,80
3.640.714,51
3.640.714,51
2.917.044,72
2.917.044,72
Ποσά Κλειόµ
χρησης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη
Αξία
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
0,01
0,06 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
0,07
III.∆ιαφορές αναπροσαρµογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων
172.263,00 3,Επιχορηγήσεις επενδύσεων
44.644,12 παγίου ενεργητικού
36.050,50
454.716,37
VI.Αποθεµατικά κεφάλαια
15.995,80 1.Τακτικό αποθεµατικό
723.669,79 3.Ειδικά αποθεµατικά
723.669,79 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά
ειδικών διατάξεων νόµων
513.000,00
513.000,00
396.742,67
396.742,67
163.480,25
700.000,00
162.848,45
1.026.328,70
24.880,21 V. Αποτελέσµατα εις Νέο
24.880,21 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
748.550,00
24.880,21
24.880,21
Συν. Πάγιου Ενεργ/κού (ΓΙ&ΓΙΙ&ΓΙΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Αποθέµατα
1,Εµπορεύµατα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα
υλικά-ανταλλακτικά-είδη συσκευασίας
723.857,62
723.857,62
2.659.928,99
7.308,50
13.739,52
21.048,02
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
Μείον:Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι
520.248,39
520.248,39
151.926,36 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.314.386,95 Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Προµηθεύτες
2α.Επιταγές πληρωτέες
-8.774,91 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
8.774,91 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
70.000,69 11.Πιστωτές διάφοροι
2.065.337,30
151.926,36
1.314.386,95
-8.774,91
8.774,91
70.000,69
2.065.337,30
78.832,11
25.034,23
92.120,17
23.250,77
22.031,90
241.269,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
2.Τράπεζες όψεως
9.847,70
39.654,05
49.501,75
241.269,18
9.847,70
39.365,05
49.212,75
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργ/κού
(∆Ι & ∆ΙΙ & ∆ΙΙΙ & ∆ΙV)
2.135.887,07
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
16.761,03
16.761,03
16.761,03
16.761,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ )
2.901.198,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Β+
(Α+Β+Γ+∆+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆εκέµβρίου 2013
Ποσά κλειοµενης χρήσης
ετος 2013
Ι Αποτελέσµατα Εκµ/σεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωληθέντων
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σύνολο
1.568.458,85
1.064.253,35
504.205,50
504.205,50
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας
ΜΕΙΟΝ:3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
65.252,22
97.878,34
Μερικά Αποτελέσµατα (κέρδη)
ΠΛΕΟΝ(ή µείον)
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκµετ/σης
II.Πλέον(ή µείον):Έκτακτα αποτ/σµατα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον:
1:Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα
(κέδρη ή ζηµίες)
Μείον:
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζηµίες)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
2.901.198,17
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόµ.
Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσµατα(κέρδη)χρήσεως337.923,18
(+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων(κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
488.869,92
Σύνολο
826.793,10
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος και
εισφορά ΟΓΑ
90.567,71
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη εις νέο
736.225,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Τακτικό αποθεµατικό
12.367,77
Μερίσµατα πληρωτέα
163.130,56 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
723.857,62
736.225,39
341.074,94
96,30
96,30
2.612,72
2.612,72
-2.516,42
338.558,52
323,82
323,82
959,16
959,16
-635,34
337.923,18
337.923,18
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ ΝΕΙΛΟΣ
Α∆Τ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α∆Τ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Χ 507273