close

Enter

Log in using OpenID

CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

embedDownload
CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η Εταιρική χρήση - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 116090301000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒEΑΝΑΠΟΣΒ.
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
740,80
4.786,08
5.526,88
740,78
1.709,00
2.449,78
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο ( 1.500 μερίδια των € 30,00)
1. Καταβλημένο
45.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
191,00
11.070,00
36.851,36
48.112,36
9,55
645,75
7.486,33
8.141,63
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
181,45
10.424,25
29.365,03
39.970,73
6.000,00
45.970,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
μείον: Προβλέψεις
3β. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.
0,02
3.077,08
3.077,10
Ποσά
Κλειομένης
Χρήσεως 2013
1.852.382,89
0,00
Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
1.852.382,89
314.876,21
93.333,09
2.260.592,19
19.025,45
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
352.658,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AIV+AV)
416.683,75
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
4. Προκ/λές πελατών
5. Υποχρ. από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
1.293.496,48
601.635,36
9.919,16
84.339,49
3.910,25
61.849,92
4.329,95
2.059.480,61
36.086,73
130.437,61
166.524,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔIV)
2.427.116,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙI)
2.059.480,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ )
2.476.164,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ )
2.476.164,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
34.189,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά
Χρήσεως 2013
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Ι.
ΙΙ.
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
6.683.421,81
5.723.058,88
960.362,93
1.800,00
962.162,93
301.908,60
64.206,91
366.115,51
596.047,42
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγουμ. χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
1.595,75
13.325,28
13.325,28
34.189,50
561.252,53
252.423,85
813.676,38
161.018,08
652.658,30
300.000,00
352.658,30
652.658,30
-11.729,53
584.317,89
6,17
0,32
6,49
4.836,18
18.235,67
23.071,85
-23.065,36
561.252,53
4.930,48
4.930,48
0,00
0,00
561.252,53
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 0272187
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.
1117/00-Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ. T. Χ 643872
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content