ΠΑΡΙΣΙ∆ΗΣ ΑΕ ΑΡ. ΜΑΕ 12210/80/Β/86/173 ΑΡ

ΠΑΡΙΣΙ∆ΗΣ ΑΕ ΑΡ. ΜΑΕ 12210/80/Β/86/173 ΑΡ. ΓΕΜΗ122428420000
Ισολογισµός της εταιρείας ΠΑΡΙΣΙ∆ΗΣ ΑΕ οικονοµ. έτους 2013 µε ΑΦΜ. 094103191
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Αξία κτήσεως
579,44
579,44
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Αποσβέσεις
202,80
202,80
31/12/2012
Αναπ.Αξία
579,44
579,44
1.143.893,04
394.705,50
30.735,67
0,01
88.251,75
1.657.585,97
1.657.585,97
1.143.893,04
1.143.893,04
6.272.503,40
112.126,39
19.525,66
868.113,77
8.416.162,26
8.416.162,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
1.143.893,04
1.143.893,04
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
6.324.145,00
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός µηχαν.εξοπλισµός 138.924,39
5.Μεταφορικά µέσα
19.525,66
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
918.471,01
8.544.959,10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
8.544.959,10
III.Συµµετοχές και άλλες µακρο/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
5.929.439,50
108.188,72
19.525,65
830.219,26
6.887.373,13
6.887.373,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεµάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
2.354,22
0,00
IV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆I+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ( Λ/86 )
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον
1. Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
3. Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον ( ή µείον )
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα
20.241,72
0,00
1.620,95
.
Μείον
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα
4.930,84
4.930,84
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα
54.920,58
Μείον
54.920,58
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
-1.682,96
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους
0,00
(1.682,96)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα
Μείον
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
106.143,12
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος
106.143,12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣΙ∆Η ΣΜΑΡΑΓ∆Α
Αξία κτήσεως
376,64
376,64
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Αποσβέσεις
86,92
86,92
5.878.920,45
105.265,05
19.525,65
777.634,74
6.781.345,89
6.781.345,89
Αναπ.Αξία
1.143.893,04
393.582,95
6.861,34
0,01
90.479,03
1.634.816,37
1.634.816,37
642,70
642,70
1.635.459,07
13.500,01
13.500,01
0,00
5.300,00
2.354,22
49.176,00
53.326,06
104.856,28
5.300,00
11.518,53
16.818,53
839.159,04
150.734,26
989.893,30
1.108.249,59
2.766.854,90
943.470,61
523,23
943.993,84
960.812,37
2.596.763,96
549.846,97
496.602,26
53.244,71
500,00
53.744,71
513.371,12
567.236,42
(53.865,30)
(53.865,30)
20.241,72
33.502,99
1.620,95
35.123,94
(4.930,84)
30.193,10
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1 Καταβληµένο
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
V. Αποτελέσµατα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
8.286,89
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI )
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2αΕπιταγες πληρωτέες
3.Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων ( κερδών/ζηµιών ) προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
Ζηµιά πρός διάθεση
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
25.002,18
(78.867,48)
(8.286,89)
(87.154,37)
63.138,56
63.138,56
56.603,54
86.796,64
0,00
86.796,64
0,00
140.591,27
140.591,27
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2011
63.138,56
(24.015,81)
0,00
(24.015,81)
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
2.125.770,00
2.125.770,00
2.125.770,00
2.125.770,00
20,56
92.150,92
92.171,48
20,56
67.840,80
67.861,36
37.781,36
614.227,42
652.008,78
37.781,36
614.227,42
652.008,78
(174.805,20)
0,00
(78.867,48)
8.286,89
31/12/2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
492,52
492,52
642,70
642,70
1.658.228,67
20.864,14
4.138,04
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2011
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΨΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0050044 Α΄
(261.601,84)
(174.805,20)
(174.805,20)
2.695.145,06
(261.601,84)
(261.601,84)
2.584.038,30
52.740,71
52.740,71
60.441,22
60.441,22
0,00
11.140,00
0,00
899,37
6.929,76
18.969,13
71.709,84
(4.972,65)
382,75
(50.599,18)
7.473,52
(47.715,56)
12.725,66
2.766.854,90
2.596.763,96
86.796,64
(261.601,84)
(174.805,20)
(174.805,20)
(24.015,81)
(237.586,03)
(261.601,84)
(261.601,84)
-174.805,20
-174.805,20
-261.601,84
-261.601,84