μπαρολας σπορ ανωνυμη εταιρεια εμποριας αθλητικωνει

ΜΠΑΡΟΛΑΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝΕΙ∆ΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.ΓΕΜΗ 006581501000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Αξία κτήσεως
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Αποσβέσεις
5.386,23
10.627,57
16.013,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
5.386,10
10.627,16
16.013,26
31/12/2013
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσεως
0,13
0,41
0,54
5.386,23
10.627,57
16.013,80
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Αποσβέσεις
5.386,10
10.627,16
16.013,26
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2012
Αναπ.Αξία
31/12/2013
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
III.Συµµετοχές και άλλες µακρο/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
350,39
350,39
350,38
350,38
0,01
0,01
350,39
350,39
350,38
350,38
0,01
0,01
1.999,00
61.673,35
63.672,35
64.022,74
1.855,39
57.547,29
59.402,68
59.753,06
143,61
4.126,06
4.269,67
4.269,68
1.999,00
61.118,12
63.117,12
63.467,51
1.615,51
55.174,02
56.789,53
57.139,91
383,49
5.944,10
6.327,59
6.327,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεµάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
80.976,70
0,00
IV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
7.200,00
7.200,00
13.527,60
25.567,00
5.102,04
30.669,04
39.420,09
598,72
40.018,81
80.976,70
25.000,00
21.487,50
15.859,99
1.561,03
144.885,22
6.693,38
1.209,59
7.902,97
183.457,23
193.727,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(∆I+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )
Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον
1. Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
3. Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον ( ή µείον )
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
1 Καταβληµένο
19.617,93
29.426,89
281,13
242.950,20
164.180,29
78.769,91
8.970,06
87.739,97
33.068,91
49.603,38
49.044,82
(2.610,25)
2,31
2,31
(2.607,94)
281,13
(281,13)
(2.889,07)
528,64
0,00
37,37
37,37
229,94
0,00
54.244,13
0,00
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.∆.Τ. Μ 576555
54.474,07
2.613,15
2.613,15
V. Αποτελέσµατα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
3. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
(54.436,70)
(57.325,77)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI )
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτέα
Μείον : Μη δουλευµένοι τόκοι
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
0,00
(57.325,77)
16,21
5.083,89
528,64
(528,64)
4.555,25
4.356,94
4.356,94
7.142,78
7.142,78
7.142,78
7.142,78
(227.122,11)
0,00
(284.447,88)
(284.447,88)
(217.305,10)
(227.122,11)
(227.122,11)
(159.979,33)
101.537,14
287.947,00
0,00
114.267,65
287.947,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
287.947,00
4.329,57
0,00
17.218,84
411.032,55
411.032,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
193.727,45
275.108,00
(57.325,77)
(227.122,11)
(284.447,88)
(284.447,88)
2.195,01
(229.317,12)
(227.122,11)
(227.122,11)
-284.447,88
(284.447,88)
-227.122,11
(227.122,11)
Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων ( κερδών/ζηµιών ) προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
Ζηµιά πρός διάθεση
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
8.Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
82.672,29
5.067,68
16,21
2.566,06
60.000,00
60.000,00
(57.325,77)
(227.122,11)
205,82
0,00
205,82
41,84
1.983,04
541,18
0,00
60.000,00
60.000,00
287.947,00
3.279,15
376,77
29.216,76
435.087,33
435.087,33
96.051,64
29.900,00
0,00
15.918,65
1.638,03
143.508,32
19.080,06
58.972,67
78.052,73
261.579,86
275.108,00
89.718,49
49.067,12
40.651,37
5.783,20
46.434,57
.
Μείον
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα
2. Εκτακτα Κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες Ζηµίες
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα
Μείον
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
6.000,00
6.000,00
10.269,68
96.051,64
0,00
31/12/2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
0,13
0,41
0,54
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός µηχαν.εξοπλισµός
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
(2.360,24)
2.195,01
0,00
2.195,01
Αθήνα 30/04/2014
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.∆.Τ. Σ 070638
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. Ρ 132578
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0017199 Α' ΤΑΞΕΩΣ
KKP TAXCONSULTANS AE
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 349