close

Enter

Log in using OpenID

DEHA EĞİTİM KURUMLARI www.dehaonline.com

embedDownload
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
6.
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ
SORU ÇÖZÜMLERİ
( 1–20 )
“İnsan, bu yeteneği sayesinde madde ve
enerjiyi kendi yararına kullanmış, en gelişmiş
teknolojileri üretmeyi başarmıştır. Ne var ki bu
özellik, insanoğlunun yalnızlığı duyumsamasına;
korku, kaygı, üzüntü gibi duyguları öteki
canlılara göre çok daha derinden yaşamasına
yol açmıştır.” Yukarıdaki cümlelerin ilkinde
olumlu; ikincisinde olumsuz durum söz konusu
edilmiştir. “sayesinde” olumlu anlamlarla birlikte,
“ne var ki” ifadesi de kendinden önceki yargının
tersini kurmak için kullanılır. A seçeneğindeki
ifade doğrudur. “Yaşamı, olumlu ve olumsuz
yönden etkilediği”
TÜRKÇE ( 1–7 )
1.
( Yanıt A ) :
“Dost canlısı biri olduğunu söylediler.” Bu
cümlede “dost canlısı” olan kişinin “onun” mu,
“senin mi” olduğu belli değil. Zamir eksikliğinden
doğan bir anlam belirsizliği söz konusu.
2.
( Yanıt A ) :
( Yanıt D ) :
Edebiyat dünyasında sayısız şiir tanımana
ratlıyacağız.  altı çizili sözcük “rastlayacağız”
olmalıydı.
7.
( Yanıt E ) :
Geçişsiz eylem, nesne almayan eylemdir.
3.
( Yanıt D ) :
A) Dünden beri okul çantasını bulamıyor.
Bu sisteme doğal ve kaçınılmaz bir sistem
gözüyle bakıyorlar ( . ) Şöyle diyorlar ( : ) Çiçek (
, ) şimdi olduğundan başkaca türlü açabilir mi (?
) Çiçek açmanın ardından yemişin ( . ) çiçek
açma kadar doğal olan bir başka olgunun
geldiğini ise unutuyorlar.
Bulamıyor  (neyi?) çantasını
B) Çocukluğumdaki keyifli aile toplantılarını
özlüyorum.
Özlüyorum  (neyi?) aile toplantılarını
D) (.) (:) (,) (?) (,)
C) Kimseye belli etmeden usulca gözlerini sildi.
sildi  (neyi?) gözlerini
4.
( Yanıt B ) :
Zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. =
Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.
D) Arda'yı halı sahada futbol oynarken gördüm.
Gördüm  (neyi?/kimi?) Arda’yı
Aş taşınca, kepçeye paha olmaz. = Abanın
kadri, yağmurda bilinir.
E seçeneğindeki “Annem yeğenimin ölümüne
günlerce ağladı.”
B seçeneğindeki “Parayı veren, düdüğü çalar.”
atasözü tek kalır.
“ağladı”  (neyi?) yanıt yok
5.
( Yanıt B ) :
"eylemi gerçekleştirmede yetersiz kalma"
durumunu YETERLİK kurallı bileşik fiilinin
olumsuzu sağlar.
“Bütün vücudu uyuşmuştu; doğrulmak istedi,
başını yastıktan kaldıramadı.”
Olumlu: kaldır-a+bil-di, Olumsuz: kaldır-a+madı
1
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
11. ( Yanıt C ) :
Verilen soruda a = 9 , b = 2 ve c = 3 alınabilir. Bu
MATEMATİK ( 8–15 )
8.
şekilde
( Yanıt A ) :
Virgülden
sonraki
basamaklar
eşitlenerek
a 9
 3
c 3
bulunur.
soru
çözülür. Basamakları eşitlemek için nerde basamak
eksik ise o kadar sıfır eklenerek basamaklar eşitlenir.
Eşitlendikten sonra virgül yokmuş gibi soru çözülür.
12. ( Yanıt C ) :
0,0040 0,080 0,016 40 80 16
 



4 4
0,0005 0,004 0,004 5
Verilen soruda pay ve paydayı
alalım.
2n (22  21 ) 4  2 2


2n (23  22 ) 8  4 4
= 24 bulunur.
2n
parantezine
= 0,5 bulunur.
Not: Soruyu n yerine herhangi bir değer yazarak
da çözebiliriz.
9.
( Yanıt E ) :
80 kg
-
20 kg
%a
%0
=
60 kg
13. ( Yanıt D ) :
%40
1 yıl
2 yıl
200 
320 
512
İçerdeki sayılar ile dışarıdaki sayılar çarpılarak ilk
karışımın yüzde oranı bulunur.
80.a - 20.0 = 60.40
80a = 2400

3 yıl
4 yıl
512 
768 
1152
a= 30 bulunur.
14. ( Yanıt B ) :
Basamakları 1 olan 100 basamaklı bir sayının 9 ile
bölümünden kalan 1’dir. Bu sayının karesinin de 9 ile
bölümünden kalan 1’dir.
10. ( Yanıt C ) :
Paydalar eşitlenerek soru çözülür.
1
3 3
( 3 3)

1
3 3

( 3 3)
=
=
3 3
32  ( 3) 2
bulunur.

3 3
32  ( 3) 2
3 3 3 3

93
93
15. ( Yanıt B ) :
x + y = 12
x – y = 10
6
 1 bulunur.
6
denklemleri ile x = 11 ve y = 1 bulunur.
Bu iki sayının çarpımları 11’dir. Çıkan sonucun 5 ile
bölümünden kalan ise 1’dir.
2
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
TARİH ( 16–20)
ALAN BİLGİSİ TESTİ
SORU ÇÖZÜMLERİ
( 21–120 )
16. ( Yanıt A ):
İttihat ve Terakki Partisi Balkan savaşları sırasında
FİNANSAL MUHASEBE ( 21-38 )
yaşanan o kargaşa ortamından yararlanarak Bab-ı
Ali baskınını düzenlemiş ve
ülke yönetimini ele
21. ( Yanıt D ):
geçirmiştir.
17. ( Yanıt E ):
Çanakkale cephesi Osmanlı Devletinin I. Dünya
savaşında başarılı olduğu tek cephedir. İtilaf
devletleri burada yenilerek büyük bir hüsrana
uğramışlardır. Dolayısıyla I. Dünya savaşını
kazanmalarında etkili olmamıştır.
zorundadır.
Meclisi
Meclisinde
Antlaşmanın
Mebusan
İtilaf
dönemde
devletleri
tarafından
500
senet, bono ve diğer menkul kıymetlerin nominal
değeri ile satış fiyatı arasındaki farklar MENKUL
KIYMET
İHRAÇ
FARKI
HESABI’nda
muhasebeleştirilir.
 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI hesabına
alınan ihraç farklarından gidere dönüşen kısmı
31 Aralık tarihinde , “FİNANSMAN GİDERLERİ”
hesabına aktarılarak yok edilir.
_____________ / __________
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
SENETLER HS
5.500
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
500
308 MENKUL KIYMET
İHRAÇ FARKLARI HS
500
100 KASA HS
5.500
_____________ / ___________
onaylanmak
imzalandığı
İHRAÇ FARKLARI
 Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil,
19. ( Yanıt A ):
Osmanlı anayasasına göre devletin imzaladığı bir
Mebusan
MENKUL KIYMET
VE SENETLER
5.500
18. ( Yanıt B ):
Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ile Temsil
heyeti arasında olmuştur. İstanbul hükümeti bu
göüşme ile hem Temsil heyetini hem de Temsil
heyetinin içinden çıktığı Anadolu ve Rumeli Müdafa-i
Hukuk Cemiyetini resmen tanımıştır.
antlaşma
ÇIKARILMIŞ BONO
kapatıldığından onaylanma imkanı bulamamıştır.
20. ( Yanıt A ):
Kadınlara verilen bu haklar arasında 1934 yılında
verilen hak milletvekili seçimlerine katılma hakkıdır.
3
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
22. ( Yanıt A ):
254 Taşıtlar
300 BANKA KREDİLERİ HS. aşağıdaki durumlarda
alacaklandırılır.
 Kısa vadeli nakdi kredinin nakden veya hesaben
çekilmesi
 Faiz ve komisyonların kredilerin anaparasına
eklenmesi
 Yabancı para ile ifade edilen krediler için yapılan
değerleme dolayısıyla kredinin TL karşılığında
artış meydana gelmesi
257 B. Amortismanlar
20.000
16.000
Maddi Duran Varlık Satışında İzlenecek yol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maddi Duran Varlığın defter değeri bulunur.
Defter değeri ile satış fiyatı karşılaştırılır.
Başabaş satış, zararlı satış veya karlı
satışlarda ilgili hesaplar kullanılır.
Sonra kayıt işlemine geçilir.
Maddi duran varlık alış maliyetiyle(
aktifleştirme bedeliyle ) alacaklandırılarak
kapatılır.
Birikmiş amortismanlar hesabı itfa edilmiş
bedeli kadar borçlandırılarak kapatılır.
KDV satış fiyatı üzerinden hesaplanır.
24. ( Yanıt B ):
İşletmeye karşı belirli bir işin yapımını üstlenen
kişilerin bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini, geri
vermek üzere işletmeden bir değer alan kişinin bu
değeri iade etmesini, işletmenin gerçekleşecek bir
alacağının ilgili üçüncü kişi tarafından ödenmesini
sağlamak amacıyla ve bir akdin gereği olarak alınan
paralar 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına
alacak kaydedilir.
Net Defter Değeri = 20.000 16.000 = 4.000 TL
Satış Değeri = 3.000 TL
Net Defter Değeri > Satış Değeri olduğundan zararlı
satış söz konusudur.
_____________ / __________
100 KASA HS.
3.540
257 B.AMORTİSMANLAR HS. 16.000
659 / 689
1.000
254 TAŞITLAR HS.
20.000
391 HESAPLANAN KDV HS.
540
_____________ / ___________
25. ( Yanıt E ):
Gelir tablosu
vermezler.
hesapları
kesin
mizanda
kalan
A) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
B) 120 Alıcılar
C) 320 Satıcılar
D) 257 Birikmiş Amortismanlar
E) 600 Yurt İçi Satışlar (Gelir Tablosu Hesabı)
26. ( Yanıt A ):
23. ( Yanıt E ):
300 BANKA KREDİLERİ HS. aşağıdaki durumlarda
borçlandırılır.
Akreditif;
Akreditif İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi
konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden
sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit
teminattır.
 Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya
hesaben ödeme yapılması
 Kredi karşılığında verilen teminatın nakde



çevrilmesi yoluyla kredi kurumu tarafından
tahsilat yapılması
Avans şeklindeki kredilerin vade sonunda
ödenmesi
Cari hesap şeklindeki kredilerin herhangi bir
zamanda ödenerek hesabın kapatılması
Yabancı para ile ifade edilen krediler için yapılan
değerleme dolayısıyla kredinin TL karşılığında
azalma meydana gelmesi
+
Akreditif= 4.000 x 2
Akreditif Gideri
Kur Farkı
Gümrük Vergisi
Taşıma Gideri
= 8.000 TL
= 250 TL
= 1.300 TL
= 4.000 TL
= 1.500 TL
Ticari Malların Maliyeti = 15.050 TL
4
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
27. ( Yanıt D ):
29. ( Yanıt D ):
İşletme personeli maaşlarına veya yapacakları iş
seyahati giderlerine sayılmak üzere önceden
ödenen avanslar 196 PERSONEL AVANSLARI
HS.’nın borcunda izlenir.
Personele avans verildiğinde;
_____________ / __________
196 PERSONEL AVANSLARI HS. 700
100 KASA HS.
700
_____________ / ___________
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik
hesabının yardımcı hesapları;
Kesintileri
 SGK işveren payı
 SGK işçi işsizlik payı
 SGK işveren işsizlik payı
 SGK işçi payı
Gider kesinleştikten sonra avans mahsup edilir ve
aşağıdaki kayıt yapılır.
_____________ / __________
770 GENEL YÖNETİM GİD. HS.
800
191 İNDİRİLECEK KDV HS.
144
196 PERSONEL AVANSLARI HS.
700
335 PERSONELE BORÇLAR HS.
244
_____________ / ___________
PERSONELDEN
ALACAKLAR
HESABI
kullanılmaz.
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari
geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam
gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari
geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gücünün
ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek
gerekli vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu
olabileceği
noktasından
hareket
ederek
vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına
yönelik olarak ortaya çıkmıştır.
28. ( Yanıt D ):
30. ( Yanıt E ):
373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı: Aylık
maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl
sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık
maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamirbakım, ikramiyeler, finansman giderleri vb giderlere
ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.
373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının
İşleyişi: Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider
karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin
tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç
kaydedilir.
_____________ / ____________
770 GENEL YÖNETİM
GİDERİ HS
373 MALİYET GİDERLERİ
KARŞILIĞI HS.
______________ / ___________
İşletmelerin uzun vadeli sözleşmelerle kiraladıkları
gayrimenkullerde normal bakım, tamir ve temizleme
giderleri dışında, faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla
yaptıkları değişikliklere ve eklere ilişkin giderler
gayrimenkulün ekonomik değerini artırır. Bu giderler
264 ÖZEL MALİYETLER HS.’da izlenir.
Kira süresi 3 yıl olduğundan;
Yıllık itfa (amortisman) tutarı = 36.000 / 3 = 12.000
Isıtma sistemi ile ilgili masrafın 31.12.2014
tarihinde itfa edilmesine ilişkin yapılacak kayıt;
_____________ / ______________
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
3.000
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
3.000
________________ / ____________
5
12.000
12.000
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
31. ( Yanıt C ):
34. ( Yanıt E ):
110 HİSSE SENETLERİ HS.
İşletmenin dış ilişkileri için düzenlenen belgelere
doğal belge adı verilir.
Muhasebe fişleri işletme içi ilişkileri düzenlediğinden
yapay belgedir.
3,5 x 1.000
= 3.500
Menkul kıymetler alış değeriyle kayıtlara alınır, alış
değeriyle kayıtlardan çıkartılırlar.
35. ( Yanıt E ):
Menkul Kıymet alışı veya satışı sırasında yapılan
giderler 653 KOMİSYON GİDERLERİ HS BORÇ
kaydedilir.
_____________ / __________
110 HİSSE SENETLERİ
3.500
653 KOMİSYON GİDERLERİ
50
102 BANKALAR
3.550
____________ / ____________
SERMAYE HARCAMALARI
 Duran varlıkları genişletmek veya ekonomik


32. ( Yanıt E ):
Bir ihaleye katılmak üzere nakit olarak yatırılan geçici
teminat tutarı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar
Hesabına borç kaydedilir.
değerini sürekli olarak artırmak amacıyla yapılan
giderlere sermaye harcamaları denir.
Sermaye harcamaları hem kuramsal, hem de
ülkemizdeki vergi mevzuatı bakımından duran
varlıkların maliyet bedellerine eklenir.
Yatırım giderleri, ilgili maddi duran varlığın
mevcut
hizmet
süresini
de
genellikle
artırdığından, yeni hizmet süresi göz önünde
tutularak
amortisman
tutarları
yeniden
hesaplanır.
HASILAT HARCAMALARI
 Bunlara duran varlıklarla ilgili normal giderler de
denir.
 İşletmelerin maddi duran varlıklardan tam olarak
33. ( Yanıt E ):
İşletmenin bir binası, yıldırım düşmesi sonucunda
çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Bu binanın
alış maliyeti 40.000 TL, birikmiş amortismanları ise
20.000 TL’dir. Sigorta şirketi, bu bina için 60.000
TL’lik tazminat ödeyeceğini bir mektupla işletmeye
bildirmiştir.

yararlanabilmek için yaptıkları normal bakım,
tamir
ve
temizleme
giderlerine
hasılat
harcamaları denir.
Bu gider kalemleri genel giderler tasnifi altında
yer alırlar.
36. ( Yanıt A ):
Komandite ortak Ali Çiçek’in sermaye payı;
______________ / __________
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
BİNALAR
DİĞER OLAĞANDIŞI
GELİR VE KARLAR
_______________ / __________
60.000
20.000
40.000
60.000 x ¾ = 45.000
40.000
60.000 x ¼ = 15.000
Komanditer ortak Sinan Güz’ün sermaye payı;
Komanditer ortak Sinan Güz’ün kar payı;
(15.000 / 60.000 ) x 9.000 = 2.250
6
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
37. ( Yanıt D ):
MUHASEBE STANDARTLARI ( 39-44 )
50.000 x %50 = 25.000 TL sermaye artırma kararı
verilmiştir.
39. ( Yanıt B ):
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMİ:
Vergiye Tabi Geçici Fark Tutarı
Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin
çıkarmış oldukları hisse senetlerini nominal bedelin
üzerinde bir bedelle satmaları durumunda, nominal
bedelle ihraç fiyatı arasındaki farkın izlendiği
hesaptır.
= 11.000 -8.000 = 3.000 TL
40. ( Yanıt C ):
Nominal bedel = 25.000
Maliyet= 125 TL
Satış değeri = 26.000
Net Gerçekleşebilir Değer = 100 TL
Nominal Bedel < Satış Değeri
Maliyet > Net Gerçekleşebilir Değer olduğundan
aradaki fark kadar (125 – 100 = 25) değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır.
olduğundan aradaki fark 520 HİSSE SENEDİ
İHRAÇ PRİMİ HS’nın alacağına kaydedilir.
41. ( Yanıt E ):
Maliyet= 1.000 x 30 = 30.000 TL
38. ( Yanıt D ):
Net Gerçekleşebilir Değer
= ( 750 x 30 ) – ( 50 x 30 )
= 22.500 – 1.500 = 21.000 TL
Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle
sıralanabilir.









Maliyet > Net Gerçekleşebilir Değer olduğundan
aradaki fark kadar ( 30.000 – 21.000 = 9.000 TL)
değer düşüklüğü karşılığı ayrılmalıdır.
Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
Yasal defterler tutulur.
Varlıklar nakde çevrilir.
Alacaklar tahsil edilir.
Borçlar ödenir.
Verilmesi gereken beyannameler verilir.
Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.
Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve
hesaplar kapatılır.
Defterler bir ortağa veya notere teslim edilir.
42. ( Yanıt E ):
EKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI SÖZLEŞMELER
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için mutlaka katlanılması gereken
maliyetin, söz konusu sözleşme kapsamında elde
edilmesi beklenen ekonomik faydayı aştığı
sözleşmedir.
Maliyet, ekonomik faydayı aştığından Mevcut
yükümlülük karşılık olarak muhasebeleştirilir ve
ölçülür.
7
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
43. ( Yanıt C ):
MALİYET MUHASEBESİ ( 45–54 )
45. ( Yanıt B ) :
Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin
mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği
hesap Yarı Mamuller Üretim Hesabı’dır
Ana ortaklık niteliğindeki bir işletme konsolide
finansal tablolar sunmak zorundadır.
Aşağıdaki koşulların tamamını karşılayan bir ana
ortaklık konsolide finansal tablo sunmak zorunda
değildir:




46. ( Yanıt E ) :
Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetlerin
artması, diğer faktörlerde bir değişiklik olmaması
durumunda;
Ana ortaklığın başka bir işletmenin tamamen sahip
olduğu bir bağlı ortaklık olması ya da başka bir
işletmenin kısmen sahip olduğu bir bağlı ortaklık
olması ve oy hakkı olmayan ortaklar da dahil olmak
üzere, diğer ortaklara ana ortaklığın konsolide
finansal tablo sunmayacağının bildirilmiş olması ve
ortakların da bu duruma itiraz etmemiş olması,
Ana ortaklığın borçlanma araçlarının ya da
özkaynağa dayalı finansal araçlarının kamuya açık
bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil
olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye
piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem
görmüyor olması,
Ana ortaklığın, herhangi bir finansal aracın kamuya
açık bir piyasada ihracı için bir sermaye piyasası
otoritesine veya düzenleyici diğer bir kuruma,
finansal tablolarını vermek suretiyle başvuruda
bulunmuş olmaması veya başvuruda bulunma
sürecinde olmaması ve
Ana ortaklığın nihai veya herhangi bir ara kademe
ana ortaklığının kamunun kullanımına açık ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun
konsolide finansal tablolar hazırlıyor olması
Başabaş noktası satış miktarı ve tutarı artar. Bunu
değer vererek görelim;
TSM: 1.000 TL
BSF: 10 TL/birim
BDM: 5 TL/birim olsun
BBN miktarı= 1.000 TL/ 10-5 = 200 birim
BBN tutar= (1.000 TL / 10-5) x 10= 2.000 TL
Toplam sabit maliyetlerin 1.500 TL olması, diğer
faktörlerde bir değişiklik olmaması durumunda;
BBN miktarı= 1.500 TL/ 10-5 = 300 birim
BBN tutar= (1.500 TL / 10-5) x 10= 3.000 TL
olur.
Görüldüğü gibi BBN miktarı 200 birimden 300 birime,
BBN tutarı 2.000 TL’den 3.000 TL’ye yükselmiştir.
47. ( Yanıt C ) :
Bir karar seçeneğinin benimsenmemesi nedeniyle
kaçırılan net kazanç tutarına fırsat maliyeti denir.
44. ( Yanıt E ):
48. ( Yanıt C ) :
Sapmaların ( fark) belirlenmesi işletme bütçeleri
hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan
biri değildir. Sapmaların ( fark) belirlenmesi dönem
sonunda yapılır.
Her bir nakit giriş ve çıkışını ayrı ayrı ana gruplar
itibariyle raporlayan nakit akış tablosu hazırlama
yöntemine dolaysız yöntem adı verilir.
49. ( Yanıt A ) :
Direkt ilk madde ve malzeme
Fiyat sapması= (Fiili Fiyat – Standart Fiyat) x fiili
miktar
Fiyat sapması= (10TL – 12TL) x 900 metre
Fiyat sapması= (-) 1.800 TL olumlu
8
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
50. ( Yanıt D ) :
Eşdeğer ürün miktarı= Tamamlanan + (DSYM stoğu
x tamamlanma derecesi) – (DBYM stoğu x
tamamlanma derecesi)
Fiili maliyetler
= Maliyet hesaplarında
(Standart maliyetler) = Yansıtma hesaplarında
Farklar
= Fark Hesaplarında izlenir.
= 25.000 br.+ (5.000 br x % 0) – (4.000 br x %100)
Fiili maliyetler
= 9.000 TL
(Standart maliyetler) =( 8.000 TL)
Farklar
= (+)1.000 TL olumsuz
= 21.000 birim.
52. ( Yanıt E ) :
Tek bir üretim sürecinde kaçınılmaz olarak birlikte
elde edilen iki mamulden perakende satış fiyatı
yüksek olan mamule “ana mamul veya bileşik
mamul ya da ortak ürün” denir. Perakende satış
fiyatı düşük olan mamule “yan ürün ya da tali
mamul” denir.
Satılan mamul maliyeti
x Fark
Yarı mamuller + mamuller + satılan mamul maliyeti
3.000
=
x 1.000
1.000 + 2.000 + 3.000
= 500 TL olumsuz( eksik yükleme)
53. ( Yanıt B ) :
Kullanılan hammadde ve yardımcı malzemenin
üretime yüklenmesinde (yansıtma, aktarma, devir)
yapılacak kayıt;
51. ( Yanıt C) :
Eşdeğer ürün miktarı= Tamamlanan +
_______________ / _____________
YARI MAMULLER-ÜRETİM
15.000
DİREKT İLK MAD. VE MALZ.
GİDERLERİ YANSITMA
10.000
GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA
5.000
_________________ / ___________
(DSYM stoğu x tamamlanma derecesi)
Öncelikle miktar dengesinden tamamlanan birimleri
hesaplayalım;
Üretime Giren
Üretimden Çıkan
DBYM : 4.000 br
Tamamlanan: ? 25.000 br.
Alınan :26.000 br.
DSYM
Fire
30.000 birim
: 5.000 br.
54. ( Yanıt A ) :
Değişken Maliyete Göre Toplam Üretim Maliyeti:
DİMMG + DİG + DEĞİŞKEN GÜG
3.000 TL + 7.000 TL + 5.000 TL= 15.000 TL
: 0 br.
30.000 birim
Değişken Maliyete Göre Birim Üretim Maliyeti:
15.000 TL/ 1.000 adet = 15 TL/adet
Üretimden çıkan toplam birim sayısı 30.000 birim ise
tamamlanan birim sayısı 25.000 birim olur.
Ortalama maliyet yöntemine göre hammadde
açısından eşdeğer ürün miktarı;
25.000 br. + (5.000br. x 0)
= 25.000 birim.
DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİNE
GÖRE GELİR TABLOSU
BRÜT SATIŞLAR
20.000
(1.000 Ad. X 20 TL/adet = 20.000 TL)
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
(15.000)
(1.000 adet X 15 TL/adet= 20.000 TL )
BRÜT KATKI PAYI
5.000
FİFO (İlk Giren - İlk Çıkar) yönteminde dönem başına
ait eşdeğer birim sayıları toplam birimden düşülür.
Yani;
9
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
57. ( Yanıt C ) :
FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( 55–62 )
Brüt satış karı
0,15 =
55. ( Yanıt E) :
A)
B)
Net satışlar
Tarihi standart oranlar, işletmenin cari
dönemine ilişkin durumların, geçmiş dönemlere
göre
nasıl
bir
değişim
geçirdiğini
değerlendirmek amacıyla yapılan analizler için
daha uygundur. İfadesi doğrudur.
Brüt satış karı
0,15 =
400.000
Brüt satış karı = 400.000 x 0,15= 60.000 TL
Oran analizinde, standart oranlar denildiğinde;
genellikle
sektör
standart
oranları
anlaşılmaktadır. İfadesi doğrudur.
Net satışlar
400.000
Satışların Maliyeti ?
Brüt satış karı
60.000
C) Sektör veya sanayi standart oranları, İstanbul
Sanayi Odasının geleneksel olarak 500 büyük
sanayi işletmesini içerecek şekilde yaptığı
araştırmalardan ve TC. Merkez Bankası’nın her
yıl sektörlere göre, sektör bilânçoları üzerinden
yaptığı hesaplamalarla elde edilirler. İfadesi
doğrudur.
D)
İdeal veya Hedef Standart Oranlar, İşletmenin
yer aldığı sektörde bulunan en başarılı birkaç
işletmenin finansal tablolarından yararlanılarak
hazırlanan oranlardır. İfadesi doğrudur.
E)
İdeal veya Hedef Standart Oranlar, bütçe
sistemi uygulayan işletmelerde, bütçelenen
dönem sonunda gerçekleşeceği varsayılan
finansal tablo verileri kullanılarak hesaplanan
oranlardır. İfadesi yanlıştır. Çünkü söz
konusu ifade bütçe standart oranlarını ifade
etmektedir.
Satışların maliyeti = 340.000 TL olarak bulunur.
58. (Yanıt D)
Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların
satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra
tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün
gerektiğini gösteren oran ortalama etkinlik
süresi’dir.
Ortalama Etkinlik Süresi, alacak tahsil süresi ile
stokta kalma süresinin toplamıdır. Bu nedenle, Stok
devir hızı oranı, Ortalama stok, Ortalama tahsilat
süresi ve Ortalama stokta kalma süresine ihtiyaç
vardır ama Ticari borç ödeme süresine gerek yoktur.
59. ( Yanıt B ) :
Sürekli sermaye, Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz
kaynakların toplamından oluşmaktadır. Bu nedenle
geçmiş yıllar karlarının temettü olarak dağıtılması,
özkaynakları azalttığı için devamlı sermayeyi azaltır.
56. ( Yanıt A ) :
60. ( Yanıt E ) :
 Net satışlar ve ticari alacaklar artış eğilimi
göstermiştir. İfadesi doğrudur.
 Net satışların artış eğilimi, ticari alacakların
artış eğiliminden daha yüksek olduğu
görülmektedir. İfadesi doğrudur.
 Ticari alacak birikiminin satışlardaki artıştan
daha az olduğu söylenebilir. İfadesi
doğrudur.
 İşletmenin alacaklarının tahsilinde zorluklar
yaşamadığı söylenebilir. İfadesi doğrudur.
 İşletmenin kredili satış politikasına ağırlık
verdiği söylenebilir. İfadesi yanlıştır. Çünkü,
Ticari alacak birikiminin satışlardaki
artıştan daha az olduğu görülmektedir.
Genel yönetim Giderleri, gerçek bir fon çıkışıdır.
Karşılık Giderleri, gerçek bir fon çıkışı olmayan
giderdir.
Amortisman Giderleri,
olmayan giderdir.
gerçek
bir
fon
çıkışı
Reeskont Faiz Giderleri, gerçek bir fon çıkışı
olmayan giderdir.
Gelecek Aylara Ait Giderlerin Döneme İlişkin
Payları, gerçek bir fon çıkışı olmayan giderdir.
10
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
61. ( Yanıt A ) :





MUHASEBE DENETİMİ ( 63–78)
İşletme ticari işletme görünümündedir. İfadesi
yanlıştır. Çünkü, varlık dağılımı konusunda bir
bilgi verilmemiştir.
63. (Yanıt B ):
Bağımsız denetçinin işlem türleri, hesap
bakiyeleri veya dipnot açıklamalarının tamamına
ilişkin
bir
inceleme
yapma
olanağının
bulunmaması ve diğer faktörler nedeni ile tespit
edememe riski hiçbir zaman sıfıra indirilemez.
İşletme ağırlıklı olarak yan faaliyetlerinden gelir
ve kar elde etmektedir. İfadesi doğrudur.
İşletmenin faaliyet giderlerinin net satışlara oranı
%5’dır. İfadesi doğrudur.
İşletmenin satışlarının maliyeti %65 oranındadır.
İfadesi doğrudur.
İşletme her 100 TL’lik net satışın 30 TL’si kadar
faaliyet karı elde etmektedir. İfadesi doğrudur.
64. (Yanıt D ):
Çevre denetimi güvence hizmetlerinin bir türü olan
onaylama hizmetlerinin bir çeşidi değildir.
Güvence hizmetlerinin sınıflandırılması;
1. Tasdik Hizmetleri:
Bunlar dört başlık altında toplanabilir;
a) Tarihi Finansal Tabloların Denetimi
b) Finansal Raporlama İç Kontrol Etkinliğinin
Onanması
c) Tarihi Finansal Tabloların Gözden Geçirilmesi
d) Diğer Tasdik Hizmetleri
2. Diğer Güvence Hizmetleri
3. Bilgi Teknolojisine İlişkin Güvence Hizmetleri olmak
üzere
a) Webtrust Hizmetleri
b) SysTrust Hizmetleri
c) Diğer Güvence Hizmetleri
62. ( Yanıt B ) :
İşletmenin piyasa değeri 200.000 TL’dir. İfadesi
doğrudur. Çünkü hisse sayısı X hisse fiyatı, piyasa
değerini verir. Bu durumda 10.000 x 20 TL
=200.000TL.
İşletmenin hisse başına kazancı 1 TL’dir. İfadesi
yanlıştır. Çünkü hisse başına kazanç ile hisse
başına kar aynı şeydir ve 1 TL değil 5 TL’dir.
İşletmenin hisse başına karı 5 TL’dir. İfadesi
doğrudur. Çünkü hisse başına kar, dönem net
karının hisse sayısına bölümüdür. Bu durumda
50.000 / 10.000 = 5 TL.
65. (Yanıt B ):
Kalite kontrol standartları Kamu Gözetimi Kurumu
tarafından finansal tabloların denetimine ilişkin etik
kurallardan biri değildir.
İşletmenin hisse başına temettüsü 1 TL’dir İfadesi
doğrudur. Çünkü hisse başına temettü, dağıtılan
karın hisse sayısına bölümüdür. Bu durumda 10.000 /
10.000 = 1 TL.
İşletmenin fiyat kazanç oranı 4’tür İfadesi doğrudur.
Çünkü fiyat kazanç oranı, piyasa değerinin dönem
net kara oranlanmasıdır. Bu durumda 200.000 /
50.000 = 4
Etik Kurallardan Biri Değildir.
1) Mesleğe uygun davranış
2) Tarafsızlık
3) Mesleki yeterlik ve özen
4) Sır saklama
5) Dürüstlük
66. (Yanıt B ):
Bilançoda yer alan kasa- banka bakiyesinin
doğruluğunun araştırılması maddi doğruluk
denetimiyle sağlanır.
11
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
d)
Görüşü, uygulanabilir finansal raporlama çerçevesi
ve ilgili yasa ve de düzenlemelere bağlı olarak
biçimlendirmek,
e) Görüş içeren raporun ve varsa diğer bilgilerin ilgili
taraflara iletilmesi konusunda iletişim sorumluluğunu
yerine getirmek.
Yukarıdaki bilgiler özetle, Risk Tabanlı Denetim
Yaklaşımını ifade etmektedir. Risk tabanlı denetim
yaklaşımı üç ana bölümden oluşmuştur;
1) Riskin Değerlendirilmesi Aşaması,
2) Riske Karşılık Verme Aşaması,
3) Raporlama Aşaması.
67. (Yanıt C ):
İşletme fonksiyonlarının daha alt fonksiyonlara
ayrılması farklı kişilerin görevlendirilmesi
ve bunların birbirlerini kontrol eder şekle getirilmeleri
işletmede hata hile, hırsızlık, dolandırıcılık gibi
olumsuz olguları önleyici kontrol işlemleri gibi
hususlar görevlerin ayrılığı ile ifade
edilir.
Fizik kontrolleri:
Fabrika veya işletmeye,
girişlerin kontrol altına alınması, veznenin ayrı bir
mekanda
bulundurulması,
ambar
veya
depolara girişin sınırlandırılması gibi
hususlar fizik kontrolleri ifade etmektedir.
69.
Yetki limitleri: Her bir sorumlu birimin veya
kişinin ne kadarlık bir işlemi gerçekleştirebileceğine,
ne kadara kadar satın almayı tek başına
yapabileceği, ne kadar bir satışı veresiye
gerçekleştirebileceği gibi yetki limitlerinin
belirlenmesi şeklinde kontroller de geliştirilebilir.
Örneğin bilgisayara giriş için şifre kullanımı, belirli
belge ve imza kontrolleri yapılmadan ödeme veya
teslimatın yapılmaması gibi önlemler
(Yanıt E ):
İşletme yönetimine işletmenin amaçlarına,
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve karlılık
düzeyini artıracak önerileri gösteren bölüm
Uluslararası
denetim
standartlarınca
denetim
raporunun
hazırlanmasında
standart
olarak
bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir.
70. (Yanıt D ):
Ödenen ücretlerle ilgili olarak, asgari ücret
kuralına
uyulup
uyulmadığının
denetimi
uygunluk (usul) denetimi kapsamında yer
almaktadır.
68. (Yanıt C ):
Finansal tablolarda önemli yanlışlıklara yol
açabilecek olayların gerçekleşip gerçekleşmediği
denetim
sürecinin
Riske
karşılık
verme
aşamasında tespit edilir.
71. (Yanıt C ):
Soruşturma Risk değerlendirme prosedürleri
kapsamında uygulanan denetim tekniklerinden
biridir.
ÖNEMLİ NOT:
ÖNEMLİ NOT:
Denetçi, mesleki yargı ve mesleki şüpheciliğini
kullanarak, aşağıda sıralanan işleri yapacak biçimde
denetim sürecini yürütmesini istemektedir;
a) İşletmenin ve çevresinin, iç kontrol sistemi de dahil
olmak üzere anlaşılabilmesine dayanak olmak üzere,
hile ve hatalara bağlı olarak önemli yanlışlık riskini
tanımlamak
ve
değerlendirmek
(DENETİMİN
PLANLANMASI AŞAMASI),
b) Değerlendirilen risklere karşılık gelecek uygun bir
karşılık ortamını oluşturarak, önemli yanlışlıkların
olup olmadığını ortaya koyacak yeterlilik ve
uygunlukta kanıtları elde etmek (DENETİMİN
YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASI),
c) Elde edilen kanıtlardan gelen sonuçları temel alarak,
finansal tablolar hakkında bir görüşü de içeren
denetim
raporu
düzenlemek
(DENETİMİN
TAMAMLANMASI AŞAMASI).
Soruşturma prosedürü, önemli yanlışlık risklerini
belirlemeye yardımcı olan diğer risk değerlendirme
prosedürleri ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır.
72. (Yanıt C ):
Alacaklar döngüsü denetimde döngü yaklaşımı
kapsamında ele alınabilecek döngülerden biri
değildir.
73. (Yanıt A ):
İşletme
yönetimi-Ortaklar-Yatırımcılar-Yabancı
kaynak sağlayanlar-Çalışanlar ve kuruluşları-İşletme
ile ticari ilişkiye girenlere genel olarak sıralana kişi
veya kuruluşlara işletme ilgilileri adı verilir.
12
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
74. (Yanıt D ):
Bir işletmenin ‘’ bilançoda yer alan varlıklar ve
yükümlülüklerin, gelir tablosunda yer alan gelir ve
giderlerin olması gereken biçimde değerlendiğini,
ilgili hesap döneminde dağıtılması gereken biçimde
dağıtıldığı’’ şeklindeki iddiasına karşılık denetçinin
denetim hedefi değerlemedir.
EKONOMİ ( 79–84 )
79. (Yanıt: B)
“Dayanıksız mallar bir defa kullanıldıklarında
ömürleri azalır”. İfadesi yanlıştır. Çünkü dayanıksız
mallar kullanıldıklarında ömürleri azalmaz, ömürleri
son bulur.
75. (Yanıt C ):
Maddi duran varlıkların muhasebe kayıtlarına hiçbir
kayıt dışı bırakma olmadan geçirildiği ve bu
varlıkların edinim amaçlarına uygun bir şekilde
kullanıldığı incelemesi tamlık denetim amacı
içindir.
76.
80. (Yanıt: C)

Talebin fiyat esnekliği 1’den büyük ise talep
esnektir. Doğru bir ifadedir.

Talebin fiyat esnekliği 1’den küçük ise talep
esnek değildir. Doğru bir ifadedir.

Talebin fiyat esnekliği 3’den küçük ise talep tam
esnektir. Yanlış bir ifadedir. Çünkü talebin fiyat
esnekliği sonsuz veya tanımsız ise talep tam
esnektir.

Talebin fiyat esnekliği 0 ise talep hiç esnek
değildir. Doğru bir ifadedir.

Talebin fiyat esnekliği tanımsız veya sonsuz ise
talep tam esnektir. Doğru bir ifadedir.
(Yanıt D ):
Tarafsızlık Güvence hizmetlerinin unsurlarından birisi
olan uygun ölçütlerden sayılır.
Uygun ölçütlerin beş özellik taşıması gerekir. Bunlar
şu şekilde sıralanabilir;
 İlgililik
 Eksiksizlik
 Güvenirlik
 Tarafsızlık
 Anlaşılabilirliktir.
81. (Yanıt C):
“Mal ve hizmetlerden sağlanan faydanın ölçülebilir
olduğunu savunan görüş Kardinalist Yaklaşım olarak
adlandırılır.”
ÖNEMLİ NOT:
Güvence hizmeti konusunun farklı alanlarla ilgili
olabilmesine bağlı olarak uygun ölçütler çok çeşitlilik
gösterebilir.
82. (Yanıt B):
“Tam rekabet piyasasında firmanın maksimum kar
koşulu marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu
durumdur ( MC =MR ).”
83. (Yanıt B):
77. (Yanıt B ):
Denetim riski ve denetim risk bileşenleri için
aşağıdaki ifade doğrudur;
“Tüketim merkezlerine yakın olan yerlerin diğer
yerlere göre daha fazla bir önem taşımasıyla ortaya
çıkan bedele ne mevki rantı adı verilir.”
Denetim Riski = Artık Risk x Ortaya Çıkarma Riski
84. (Yanıt A):
∆ C
Marjinal Tüketim Eğilimi =
78. (Yanıt E ):
Mali
tabloların
denetlenmesi
esnasında
denetçiye yol göstermek işletme yönetimin
sorumlulukları arasında bulunmamaktadır.
∆Y
40
=
= 0.40
100
Marjinal Tasarruf Eğilimi = 1- Marjinal Tüketim Eğilimi
= 1 - 0.4 = 0.60
13
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
87.(Yanıt E):
MALİYE ( 85–90 )
Devlet tahvillerinin faiz getirisi teorik olarak özel sektör
tahvillerinin getirisinden daha düşüktür. Devletin
güvenilirliğinin daha yüksek olması ve geri ödememe
riskinin düşük olması, devlet tahvillerinin faiz
getirisinin daha düşük olmasına neden olmaktadır.
85.(Yanıt C):
Kamu Harcamalarının İşlevsel (Fonksiyonel)
Sınıflaması
 Politik organlarca belirlenen kamu harcamalarını
kapsayan ve harcamalarla ulaşılmak istenen
belirli hedeflerin (amaçların) anlamlı biçimde
birleştirildiği
sınıflandırma
işlevsel
sınıflandırmadır.
 Bu sınıflandırma ile kamu harcamalarının
hedefleri belirtilir.
 Kesin olan harcamalarla ilgilenir.
 Kamuoyuna açık ve sağlıklı bilgiler verir.
 Karar organlarına geniş amaçları belirleme
imkanı
sağlayacaktır.
Denetimi
kolaylaştıracaktır.
 Fonksiyonel sınıflandırma, devlet faaliyetlerinin
türünü göstermektedir.
 Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere
yönelik harcamaların zaman serileri boyunca
izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma
imkanı
elde
edilmesi,
fonksiyonel
sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.
 Bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel
ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın
hedefleri arasındadır.
88.(Yanıt B):
Kamu Denetçiliği Kurumu, özel idareli bütçeler (II sayılı
cetvelde) arasında yer alır.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar şunlardır:
1. Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu
2. Telekomünikasyon Kurumu
3. Sermaye Piyasası Kurulu
4. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6. Kamu İhale Kurumu
7. Rekabet Kurumu
8. Tütün,Tütün Mamülleri Ve Alkollü İçkiler
Piyasası Düzenleme Kurumu
89.(Yanıt C):
A seçeneği yanlıştır: İl özel idarelerinin bütçesini, il
daimi encümeni hazırlamaz. Doğrusu: Vali tarafından
hazırlanır.
B seçeneği yanlıştır: Doğrusu: Belediye bütçesini
hazırlayan belediye başkanı, eylül ayının birinci
gününden
önce
bütçe
tasarısını
belediye
encümenine sunar.
C seçeneği doğrudur: Belediye bütçesi, kasım
ayının başına kadar belediye encümeni tarafından
incelenerek karara bağlanması için belediye meclisine
gönderilir.
D seçeneği yanlıştır: Doğrusu: İl Özel İdaresi
Bütçesi İl Genel Meclisi tarafından kabul edilir.
E seçeneği yanlıştır: Doğrusu: Belediyenin
bütçesini onaylama yetkisi belediye meclisine aittir.
86.(Yanıt D):
Gelir Vergisinde Vergileme Tekniği
Sedüler Gelir Vergisi
Üniter Gelir Vergisi
Objektif karakterlidir.
Gerçek kişilerin tüm
kazançları birbiriyle
bağlantılı olmaksızın ayrı
ayrı ele alınır. Sedüler
gelir vergisinde başlıca
emek ve sermaye
kaynaklı gelir unsurlarının
ayrı ya da farklı nisbi
oranlarda vergilenmesinin
gerekçesi, emek
gelirlerinin adalet
amacıyla sermaye
gelirlerinden daha hafif
vergilenmesi gereğidir.
Gerçek kişilerin çeşitli
kaynaklardan elde ettikleri
tüm kazanç ve iratlar
toplanır, varsa diğer
kaynaklardaki zararlar
mahsup edilir ve safi
kazanca artan oranlı tarife
uygulanır. Ödeme gücüne
göre alınarak subjektif
hale gelir.
90.(Yanıt C):
Özel tüketim vergileri vergilemede fayda ilkesinin
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla etkili bir
biçimde uygulanabilir.
14
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( 97–102 )
MESLEK HUKUKU ( 91–96 )
97. (Yanıt B ):
İş Kanunu’na göre, belirli bir işin tamamlanması
amacıyla yapılan iş sözleşmesine belirli süreli
iş sözleşmesi adı verilir.
91. (Yanıt D ):
Çalışanın bilerek fazla ödeme veya tahsilat
yapmasına etik terminolojisinde etik sapma adı
verilir.
98. (Yanıt C ):
Cinsiyet ücretin saptanması aşamasında
dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir.
92. (Yanıt B ):
Staj Yönetmeliğine göre, serbest muhasebeci
adayları 2 yılda bir yazılı olarak staj ara dönem
değerlendirmelerine tabi tutulurlar.
99. (Yanıt E ):
İşsizlik 5510 sayılı Kanunla sosyal sigorta
kapsamında güvence sağlanan riskler arasında
yer almaz.
93. (Yanıt C ):
Çalışma
Usul
ve
Esasları
Hakkındaki
Yönetmeliğine göre sosyal sorumluluk meslek
mensuplarının mesleği ifa ederken toplum ve
devlete karşı taşmaları gereken sorumluluğu ifade
eder.
100. (Yanıt D ):
İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden
doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması
halinde, bu sebeplelerle doğacak devamsızlığın
bir ayda 5 iş gününden fazla sürmesi
durumunda, işçinin iş akdi feshedilir.
94. (Yanıt B ):
Disiplin Yönetmeliği’ne göre, aday meslek
mensubunun mesleğin vakar ve onuru ile
bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması
veya bilerek izin verilmesi ya da bu eyleme göz
yumulması, halinde disiplin cezalarından uyarma
verilmesini gerektirir.
101. (Yanıt E ):
İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi 7,5
saatten fazla olan bir işçi için ara dinlenme süresi
en az 60 dakikadır.
95. (Yanıt A ):
Meslek mensuplarınca mesleği yapmaları
yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması Disiplin
Yönetmeliğine göre meslekten çıkarma cezası
uygulanacak durumlardan biri değildir. Bu eylemi
işleyenlere geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezası verilir.
102. (Yanıt B ):
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmelik
hazırlamak işverenin iş sağlığı ve güvenliğini
sağlama amacıyla yapması gerekli biri değildir.
96. (Yanıt C ):
YMM ruhsatı, SPK'nın onayı ile Maliye
Bakanlığı tarafından verilir ifadesi Yeminli Mali
Müşavirlik ile ilgili olarak yanlıştır.
15
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
VERGİ HUKUKU ( 103–108 )
TİCARET HUKUKU ( 109–114 )
103. ( Yanıt B ):
Vergi idaresinin her soruduğuna herkes cevap ermek
zorundadır. Yalnız bazı kurum yada kişiler vergi
idaresine cevap vermeme (rest çekme) hakkına
sahiptir.
Bunlar
PTT,
Doktor,Avukattır.
“B”
seçeneğinde “doktor” olduğundan doğrudur.
104. ( Yanıt C ):
Teminat kabul edilecek hususlar
a) Para
b) Teminat mektubu
c) Hazine bonusu
d) Devlet tahvili
e) Gayrinekul ipoteği
“C” seçeneğinde teminat gayrimenkul
denilmektedir ve dolayısı ile yanlıştır.
109.(Yanıt A) :
Ticarî işletme çeşitli sözleşmelere de konu olabilir:
Ticarî işletme satılabilir, kiraya verilebilir, üzerinde
rehin, intifa hakkı tesis edilebilir. Ticarî işletmenin
devri, alacaklılara ve iyiniyet sahibi üçüncü kişilere
karşı devrin tescil ve ilânı ile hüküm ifade eder.
Ticarî işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri
için gereken tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı
yapılmasına gerek olmaksızın bütün halinde
devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir.
Ticarî işletmenin devri sözleşmesinin ve ticarî
işletmeyi
bütün
halinde
konu
alan
diğer
sözleşmelerin yazılı olarak yapılması geçerlilik
şartıdır.
Ticarî işletmenin devri sözleşmesi ticaret siciline
tescil ve ilan edilir. Ticarî işletmenin devri halinde,
ayrı bir hükme gerek kalmaksızın, maddî ve
gayrimaddî unsurlar da devralana intikal eder.
Ticaret unvanı hakkında Türk Ticaret Kanunu’nda
özel bir hüküm sevk edilmiştir. Buna göre; ticaret
unvanı, işletmeden ayrı olarak, tek başına
devredilemez. Ticarî işletmeyi devreden, ticaret
unvanını saklı tutmak kaydıyla ticarî işletmeyi
devredebilir.
Bir işletmeyi devralan kimse, o işletmenin eski
borçlarından, alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilân
tarihinden itibaren sorumludur. Eski malik ise, iki yıl
süre ile devralan ile birlikte müteselsilen sorumlu
olur.
Birden fazla ticari işletme sahibi olan gerçek kişi tacir
işletmelerinden sadece birisini devrettiğinde tacir
sıfatını kaybetmez. Çünkü gerçek kişinin tacir
sıfatına sahip olması için tek bir işletmeyi kendi adına
işletmesi yeterlidir.
olmaz
105. ( Yanıt D ):
Hukuki güvenlik ilkesi aşağıdakileri içerir.
a) Vergilendirmede belirlilik ilkesi
b) Vergi hukukunda kıyas yasağı
c) Vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi
Dolayısı ile yanıt “D” dir.
106. ( Yanıt D ):
Mali güce göre vergilendirme ilkesi devletin az
kazanandan az vergi çok kazanandan çok vergi
alınmasını içermektedir. Böylelikle devlet insanların
gelir dağılımını eşitlemeyi amaçlamaktadır. Gelir
dağılımını maddi olarak değil sosyal imkanlardan
yararlanma olarak eşitlemektedir. Hiç kazanmayan
da hastane hizmetinden yararlanmakta çok
kazananda hastane hizmetinden yararlanmaktadır.
Buna
devletin
“sosyal
devlet”
fonksiyonu
denilmektedir.
107. ( Yanıt A ):
Sigorta prodüktörleri serbest meslek kazancı değil
ticari kazançtır.
110.(Yanıt B) :
Ticaret unvanı, tacirin ticarî işlerinde kullanmak
zorunda olduğu ticari isimdir. Ticaret unvanı, bir
çekirdek ve bir de ekten oluşur. Çekirdek, ticaret
unvanının şahıs veya konu ticaret unvanı olmasına
göre ayrı ayrı esaslara bağlanmıştır.
Anonim şirketlerin ticaret unvanının çekirdek kısmını,
anonim şirketin işletme konusu ve anonim şirket
(anonim ortaklık) kelimeleri oluşturur.
108. ( Yanıt E ):
Vergi idaresi vergi konusunda kanuni ehliyeti
şart(rüşt-18 yaş) koşmamıştır. Vergi ehliyeti doğum
ile başlar ölüm ile sonra erer.Bu sebeple “E”
seçeneğinde “Kanuni ehliyet şart değildir” doğrudur.
16
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
112.(Yanıt C) :
Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle
“devralma şeklinde birleşme” veya Yeni bir şirket
içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş
şeklinde
birleşme”,
yoluyla
birleşebilirler.
Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin
malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle
devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir
(TTK m. 136).
Türk Ticaret Kanunu’na göre geçerli birleşmeler
aşağıdaki gibidir.
1) Sermaye şirketleri;
a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve
komandit şirketlerle, birleşebilirler.
2) Şahıs şirketleri;
a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye
şirketleriyle,
c) Devrolunan
şirket
olmaları
şartıyla,
kooperatiflerle, birleşebilirler.
2) Kooperatifler;
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs
şirketleriyle, birleşebilirler.
Buna göre devreden konumundaki bir anonim şirket;
diğer bir anonim şirket, limited şirket, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket veya kooperatifle
birleşebilir.
Limited şirketlerin ticaret unvanlarının çekirdek
kısmını şirketin işletme konusu ve limited şirket (veya
limited ortaklık) kelimeleri teşkil eder.
Anonim ve limited şirketlerde olduğu gibi, bir gerçek
kişinin adı ve soyadının yer aldığı durumlarda,
anonim şirket ya da limited şirket kelimeleri
kısaltılarak A.Ş. veya Ltd. şeklinde kullanılamaz.
Dolayısıyla; “Ali Yılmaz Konut Geliştirme Anonim
Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı TTK hükümlerine
uygundur. Ancak “Doruk Anonim Şirketi” ve “Ahmet
Çelik İnşaat Ltd. Şti.” şeklindeki ticaret unvanları TTK
hükümlerine uygun değildir. Çünkü “Doruk Anonim
Şirketi” şeklindeki unvanda şirketin faaliyet konusu
ifade edilmemiştir, “Ahmet Çelik İnşaat Ltd. Şti.”
şeklindeki ticaret unvanında ise “Ltd. Şti.” ifadesi
kısaltılarak yazılmıştır.
Kollektif şirketlerde ticaret unvanının çekirdek kısmı,
bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin
adı ve soyadından ve şirketi ve türünü (kollektif şirket
veya kollektif ortaklık) gösterecek bir ibareden oluşur
(TTK m. 42). Ticaret unvanında ismi olan ortağın adı
ve soyadı kısaltılmadan yazılmalıdır.
Bu şirketlerde ticaret unvanlarının çekirdek kısmında,
sınırsız şekilde sorumlu olan en az bir ortağın
(komandite ortak) adı ve soyadı, şirket nev'ini
(komandit şirket, komandit ortaklık) gösteren kayıtlar
bulunur.
Verilen bilgilere göre “Özgür Duru Komandit Şirketi”
şeklindeki ticaret unvanı TTK’na uygundur. Ancak
“Aysu Taşımacılık Kollektif Şirketi” şeklindeki ticaret
unvanı TTK’na uygun değildir. Çünkü kollektif şirketin
ticaret unvanında ortaklardan en az birisinin adı ve
soyadının kısaltılmadan yazılması zorunludur.
“Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Bakırköy Şubesi”
şeklindeki ticaret unvanı da mevcut düzenlemelere
uygun bir ticaret unvanıdır.
113.(Yanıt D) :
Anonim şirkette pay sahiplerinin şirket işlerine ilişkin
haklarını kullandıkları organ genel kuruldur. Bir
başka ifadeyle genel kurul, tüm pay sahiplerinin
katılımı ile oluşan organdır. Ortaklar oy haklarını
genel kurulda kullanırlar. Genel kurul kararları
toplantıya katılmayan veya katılıp olumsuz oy veren
pay sahiplerini de bağlar.
Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki
şekilde toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi
sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Bu
toplantıda; organların seçimine, finansal tablolara,
yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım
şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının
oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin
ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli
görülen diğer konulara ilişkin kararlar alınır.
Genel kurul kararlarına karşı iptal davası
açılabilmektedir. Genel kurul kararları aleyhine iptal
davası, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret
Mahkemesinde açılabilir (TTK m. 445).
111.(Yanıt A) :
Adi şirket ve bu şirketi meydana getiren adi şirket
sözleşmesi Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Buna
göre; Adi ortaklık, iki ya da daha fazla kişinin
emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek
üzere birleştirmeyi üstlendikleri ortaklıktır. Kural
olarak adi şirketin sözleşmesi şekle bağlanmamıştır.
Yazılı olması şart değildir, sözlü de olabilir.
17
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
İptal davası açabilecek kişiler:
a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz
oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten
pay sahipleri,
b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın,
olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın;
çağrının
usulüne
göre
yapılmadığını,
gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel
kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin
veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy
kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy
kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini
ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul
kararının alınmasında etkili olduğunu ileri
süren pay sahipleri,
c) Yönetim kurulu,
d) Kararların
yerine
getirilmesi,
kişisel
sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim
kurulu üyelerinden her birisidir.
BORÇLAR HUKUKU ( 115–120 )
115.(Yanıt C) :
Bir açık artırmaya katılan Ali, rakibi Esra’yı kızdırmak
ve satış fiyatını artırmak için, aslında satın almayı
istemediği tarihi tablo için çok yüksek fiyat teklifinde
bulunması, durumunda Ali’nin iradesi ile beyanı
arasında meydana gelen uygunsuzluk zihni kayıt
olarak ifade edilir. Kısaca Bir kimse beyan ettiği şeyi
istemiyorsa, “zihni kayıt”tan söz edilir. Bu tür
beyanlar geçerli olup beyanda bulunan şahsı bağlar.
116.(Yanıt E) :
Şekil, iradenin belirli tarzda veya belirli bir araçla
açıklanmasıdır. Şeklin, tarafları düşünmeye sevk
etme, irade beyanının açık olmasını sağlama ve
kanıt oluşturma işlevleri bulunmaktadır. Türk
hukukunda kural, şekil serbestisi ilkesidir. Diğer bir
deyişle, serbestçe şekli belirleme kural, belirli bir
şekle bağlılık istisnadır.
Şekil, amaçlarına göre geçerlilik şekli - ispat şekli;
kaynaklarına göre kanunî şekil - iradî şekil olarak
sınıflandırılır.
114.(Yanıt B) :
Poliçenin zorunlu unsurları;
a) Poliçe kelimesi,
b) Belli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız
şartsız havale,
c) Muhatabın adı ve soyadı,
d) Lehtarın adı ve soyadı
e) Keşide tarihi,
f) Keşidecinin adı ve soyadı ile imzasından
ibarettir. Bu gruba dâhil bulunan unsurlardan
biri bulunmadığı takdirde, senet poliçe niteliğini
kaybeder.
Kanun koyucu, bazı unsurların da poliçede yer
almasının gerekli olduğu hususunu hüküm altına
almıştır; ancak bunların poliçede mevcut olmaması
halinde poliçedeki başka bir unsur bunların yerine
geçer. Bu şekilde senet, poliçe niteliğini kaybetmez.
Bununla birlikte, her iki unsur da poliçede yer
almamış ise, senet poliçe niteliğini kaybetmektedir.
Bu çerçevede keşide yerinin poliçede gösterilmesi
gerekir (TTK m. 671/f.7). Ancak, keşide yerinin
gösterilmemesi halinde senet poliçe niteliğini
kaybetmez; keşidecinin adının yanında yazılı yer
keşide yeri sayılır. Keşidecinin adının yanında da
herhangi bir yer gösterilmemiş ise, senet poliçe
niteliğini kaybeder.
Ayrıca poliçede ödeme yerinin gösterilmesi
gereklidir. Ancak, ödeme yeri gösterilmemiş ise,
poliçe muhatabın adının bulunduğu yerde ödenir. Bu
da gösterilmemiş ise, senet poliçe olma niteliğini
kaybeder.
117.(Yanıt A) :
Sözleşmenin kurulması için açıklanan karşılıklı
iradelerin (irade beyanlarının) birbirine uygun olması
gerekir. Bu bağlamda, bir hukuksal işlem yapmak
isteyen kişinin bu yönde bir iradesinin olması ve bu
iradenin dış dünyaya yansıtılması, açığa vurulması
gereklidir. İrade ile açıklaması birbirine uygun olmalı,
aralarında bir çelişki olmamalıdır. Diğer bir deyişle,
açıklanan irade ne ise, istenen de o olmalıdır. Ancak
her zaman irade ve açıklaması arasında uygunluk
söz konusu olmaz. Kimi zaman bir, kimi zaman da
her iki taraf kasıtlı (isteyerek) ya da kasıt olmaksızın
(istemeden) irade ile bu iradenin açıklaması arasında
uygunsuzluğa yol açabilirler.
Bu çerçevede Latife beyanı (şaka), zihnî kayıt ve
muvazaa (danışıklılık) irade ile irade açıklaması
arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk halleridir.
İrade bozukluğu halleri de denilen yanılma, aldatma
veya korkutma durumlarında irade ve açıklaması
arasında
istenmeden
meydana
gelen
bir
uygunsuzlukla karşılaşılır.
18
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
ÇÖZÜMLER
Staja Giriş Sınavı 2014 – 2.Dönem DNM - 7
118.(Yanıt B) :
Yetkisiz temsil, hiç ya da yeterli temsil yetkisi
bulunmaksızın üçüncü kişi ile işlem yapılması
halinde söz konusu olur. Yetkisiz temsilin temel
sebebi, yetki yokluğudur. Yetkisiz temsilde ya
temsilcinin yetkisi yoktur ya da temsilcinin yetkisi
olmakla birlikte temsilci yetki sınırlarını aşmıştır.
Kendisiyle işleme giriştiği kişinin yetkili temsilci
olmadığını bilmekte ya da bilmesi gereken bir
durumda bulunmakta olan ve bu anlamda da iyiniyetli
olmayan üçüncü kişi, işlemin sonuçlarını ne temsil
olunana ne de yetkisiz temsilciye yükleyebilir.
Ayrıca bir kimse yetkisi olmadığı halde başkası adına
davranarak işlem (sözleşme) yapmışsa, adına işlem
yapılan onay vermedikçe bu sözleşmeyle bağlı
olmaz. Bu nedenle, icazet verilinceye veya icazet
verilmesi reddedilinceye kadar sözleşme askıdadır.
Ancak diğer tarafın, adına işlem yapılanın (temsil
edilenin) uygun bir süre içinde o sözleşmeye icazet
verip vermeyeceğini beyan etmesini talep etmeye
hakkı vardır. Bu süre içinde icazet verilmediği
takdirde, o kimse de sözleşmeyle bağlı kalmaz.
120.(Yanıt D) :
Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken
düzenleyenin,
ileride
çok
sayıdaki
benzer
sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek
başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme
hükümleridir.
Genel işlem koşulları bankacılık,
sigortacılık, taşımacılık alanlarında ya da elektrik
veya su temin eden tekel konumundaki özel ya da
kamu
tüzel
kişileriyle
akdedilen
abonelik
sözleşmelerinde sıklıkla rastlanan, ilgili mal veya
hizmeti sunan tarafından önceden, soyut ve tek
başına hazırlanan, müşteriyi onaylama zorunluluğu
ile karşı karşıya bırakan kayıtlardır.
Genel işlem koşulları karşı tarafın menfaatine aykırı
değilse herhangi bir sorun doğmaz ancak karşı
tarafın menfaatine aykırı olan genel işlem koşulları
söz konusu ise sözleşmeyi düzenleyenin, karşı tarafı
bu genel işlem koşullarının varlığından haberdar
etmesi, içeriği hakkında bilgi vermesi ve karşı tarafın
da bunları kabul etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
karşı tarafın menfaatine aykırı olan bu koşullar
yazılmamış sayılacaktır
Ayrıca açık olmayan kayıtlar düzenleyenin aleyhine
yorumlanır, müşteri aleyhine sonradan yapılan
değişiklikler kabul edilemez. Bununla birlikte genel
işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak,
karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu
ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.
119.(Yanıt C) :
Aşağıdaki kusursuz sorumluluk halleri Medeni
Kanun’da düzenlenmiştir.
a) Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan
zararlardan Devletin sorumluluğu
b) Ev başkanının sorumluluğu
c) Vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin
ettirilemeyen zararlardan Devletin sorumluluğu
d) Taşınmaz malikinin sorumluluğu
e) Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan
Devletin sorumluluğu
Yapı malikinin sorumluluğu, adam çalıştıranın
sorumluluğu ile ev başkanının sorumluluğu gibi
kusursuz sorumluluk halleri ise Borçlar Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content