close

Enter

Log in using OpenID

başlayınız denilmeden soru kitapçığını açmayınız

embedDownload
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
19/10/2014
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALAN ADI
Bilgisayar İşletmenliği
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
100
120
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
1. Dünya üzerindeki bilgisayarları birbirine bağ-
7. Aşağıdakilerden hangisi İnternet üzerinde bu-
layan ve onların iletişimlerini sağlayan büyük
ağa ne ad verilir?
A) Bilgisayar
C) Ethernet
lunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için
kullanılan programlardan biridir?
B) İnternet
D) İntranet
A) Firefox
B) Thunderbird
C) Outlook Express
D) Dosya Transfer protokolü
2. İnternet sayfasında bazı Türkçe karakterler
8. Jdownloader, flashget gibi download prog-
çıkmıyorsa bunu hangi menüden ve seçenekten düzeltebiliriz?
ramların özelliği nedir?
A) Görünüm-Kaynak B) Araçlar-Kodlama
C) Görünüm-Kodlama D) Düzen-Kodlama
A)
B)
C)
D)
3. Bir ağa giriş için gerekli olan kullanıcı bilgisine ne ad verilir?
A) Ping
C) IP
9. Gelen bir e postayı başka kullanıcılara gön-
derirken gönderilen e posta adreslerinin karşı
tarafta görünmesi istenmiyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
B) TCP
D) Account
A) TO
4. Telefon hattı üzerinden bilgisayarı internete
bağlamak için aşağıdakilerden hangisi gerekli
değildir?
A) Ses Kartı
C) Ethernet Kartı
Dosyaları internete yükleme
Görüntülü konuşma yapmayı sağlama
Web sayfalarının görüntülenmesini sağlama
Internetten dosyaları daha hızlı ve güvenilir
indirme
B) BCC
C) CC
D) CCC
10. 1 Mbit/sn internet bağlantı hızı ile 4 GB’lık
kotayı doldurmak için indirme işlemi yapıldığında ne kadar süre sonra kota dolmuş olur?
(1 GB 1000 MB, 1 MB 1000 KB olarak kabul
ediniz. 1 Mbit/sn hızı 100 KB/sn kabul ediniz.)
B) Modem
D) Telefon Hattı
A) 9
5. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un standart
B) 10
C) 11
D) 12
internet gezinti programıdır?
A) Firefox
C) Opera
6.
11. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değil-
B) Internet Explorer
D) Msn Messenger
dir?
A) DOS
C) WİNDOWS
düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) E posta ile gönder
C) Sık kullanılanlar
B) WORD
D) LINUX
12. ALT + F4 tuş kombinasyonu hangi amaçla
B) Özet Akışı
D) Kapat
kullanılır?
A) Aktif pencereyi kapatır.
B) Başlat menüsünü açar.
C) Bilgisayarım ikonunu açar.
D) Uygulamalar arası geçişi sağlar.
2
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
19. Modemin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
13. Aktif uygulamalar arasında geçiş yapmak için
kullanılan tuş kombinasyonu hangisidir?
A) ALT + ESC
C) CTRL + ESC
A
A) Telefon bağlantısı ile uzaktaki bilgisayarlarla
iletişim kurmak
B) Bilgisayarların ses özelliğini kontrol etmek
C) Ekran renklerini düzenlemek
D) Yazı çıktısı almak
B) CTRL + TAB
D) ALT + TAB
14. Bilgisayarınıza bir yazıcıyı nasıl tanıtırsınız?
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un tanımını
Başlat - Programlar
Başlat - Ayarlar - Görev çubuğu
Başlat - Bul - Dosya ve klasörler
Başlat - Ayarlar - Yazıcı ve Fax’lar
en iyi şekilde anlatır?
A) Kelime işlem programıdır.
B) Elektronik devrelerin simülasyonunda kullanılan bir yazılım programıdır.
C) Tablolama, sıralama, veri karşılaştırılması gibi
kullanıcı işlemlerini yapan yazılım programıdır.
D) Bilgisayar sistemi (yazılım – donanım) ile
kullanıcıları grafiksel arabirim oluşturarak bağdaştıran bir işletim sistemidir.
15. Windows Gezgininde nesnelerin disk üze-
rinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi
için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi
uygulanır?
A)
B)
C)
D)
Görünüm/Küçük Simgeler
Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Ada Göre
Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Boyuta Göre
Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Tarihe Göre
21. CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?
A) Açık olan bir dosyayı kapatır.
B) Yeni bir çalışma dosyası açar.
C) Ekrandaki dosyayı belleğe yükler.
D) Daha önceden varolan bir dosyayı açar.
16. Wordpad’de kaydedilen bir dosyanın uzantısı
(eğer değiştirilmezse) genelde ne olur?
A) BAT
B) DOC C) XLS
D) BMP
22. CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?
A) Office panosundaki herşeyi siler.
B) Yapılan son işlemi geri alır.
C) Zemin rengini belirler.
D) Seçili alanı kopyalar.
17. Paint’de araç kutusunda yer alan
şekildeki simgenin anlamı nedir?
A) Çizim ortamını seçilen renge boyar.
B) Seçilen alanı silebilmeyi sağlar.
C) Seçim yapabilmeyi sağlar.
D) Yazı yazabilmeyi sağlar.
23. CTRL+V Tuş ikilisinin görevi nedir?
A) Arka plan rengini değiştirir.
B) Yeni bir çalışma sayfası açar.
C) Seçili alanın kopyasını hafızaya alır.
D) Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar.
18. Bilgisayarın kapatılıp yeniden açılmasına ne
zaman gereksinim duyarız?
A)
B)
C)
D)
24. Belgedeki belli bir yere sütun sonu, sayfa
sonu ya da bölüm sonu ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgisayar açılırken
Bilgisayar kapandığında
Bilgisayarı kapatmak için
Program yüklendiğinde ve bilgisayarların ayarları değiştiğinde
A)
B)
C)
D)
3
Ekle/Simge
Biçim/Kesme
Ekle/Kesme
Ekle/Sayfa numaraları
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
31. Dokümanda gruplama işlemi ne için yapılır?
25. Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile
silinebilir?
A) Delete
C) F1
A) Çizim araç çubuğunu kullanarak yaptığımız
çizimleri birarada tutmak için
B) Madde imleri ile yazdığımız satırların ayrılmaması için
C) Çizimlerin sırasını belirlemek için
D) Resimleri birbirine eklemek için
B) Insert
D) Ctrl
26. Belge içerisindeki yazıların kenarlığını, zemin
rengini ve gölge rengini ayarlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
32.
Biçim/Paragraf
Biçim/Sekmeler
Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Görünüm/Kenarlıklar ve Gölgelendirme
1
Yukarıdaki 3 numaralı komut düğmesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
27. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç
hücreyi tek hücre hâline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tablo/Satır Ekle
B) Tablo/Sütun Ekle
C) Tablo/Hücreleri Böl
D) Tablo/Hücreleri Birleştir
33.
28. Yandaki simgenin görevi nedir?
34.
29. Yandaki sembolün görevi
Seçilen metni italik yapar.
Seçilen metni ortalı yazar.
Seçilen metni kalın yapar.
Seçilen metnin altını çizdirir.
35.
30. Yandaki sembolün görevi
A) Yazıya renk verir.
B) Metin kutusu ekler.
C) Yazıları büyük harfe çevirir.
D) Dokümana wordart ekler.
4
Metin kutusu ekler.
Sayfa numarası ekler.
Sayfa numarasını biçimlendirir.
Üst bilgi ve alt bilgi arasında geçiş sağlar.
Yandaki komut düğmesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden hangisidir?
Resim ekler.
Küçük resim ekler.
Ekran görüntüsü ekler.
Çalışılan belgeye 4 resim ekler.
Yandaki komut düğmesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden hangisidir?
Sayfayı kıvırır.
Sayfayı büyültür küçültür.
Sayfa boyutunu ayarlar.
Sayfanın yatay/dikey yönlendirmesini ayarlar.
Yandaki komut düğmesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
A)
B)
C)
D)
A) Hafızadaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere
aktarır.
B) Yazıların baskı ön izlemesini çalıştırır.
C) Dosyada istenilen kelimeyi arar.
D) Bloklu alanı kesip hafızaya alır.
A)
B)
C)
D)
3
Sayfa kenar boşluklarını ayarlar.
Sayfa yönlendirmesini sağlar.
Sayfa kenarlıklarını ayarlar.
Sayfa boyutunu ayarlar.
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
36. Heceleme komutu aşağıdaki hangi işlemi
41. I- SHIFT+ Yön tuşları ile birden çok hücre
gerçekleştirir?
seçilebilir.
II- CTRL+Home tuşlarına basılırsa A1 hücresi
seçili duruma gelir.
III- Birden çok hücre seçili iken bilgi girilip
CTRL+Enter’e basılırsa bütün hücreler aynı
bilgi ile doldurulur.
A) Harfleri sayar.
B) Heceleyerek okumayı sağlar.
C) Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelenmesi sağlar.
D) Kelimeler arasında bırakılması gereken boşlukları ayarlar.
37.
Yukarıdaki Excel kısayollarından hangileri
doğrudur?
A) I - II - III
C) I - II
Yandaki komut düğmesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
A)
B)
C)
D)
B) I - III
D) II - III
42. =ORTALAMA(A1;A3) fonksiyonuna karşılık
Sayfaya resim ekler.
Resimle yazıyı birleştirir.
Resmin yanına metin kutusu ekler.
Resmi metne göre konumlandırmayı sağlar.
gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =A1+A3/2
C) =(A1+A3)/2
38. Etiketler hangi amaçla kullanılır?
B) =A1+A2+A3/3
D) =(A1+A2+A3)/3
43.
A) Hazır etiket alanları oluşturmak için
B) Metin kutuları oluşturmak için
C) Yazı alanları eklemek için
D) Tablo yapmak için
F1 hücresine;
=eğer(ve(a1>5;b1>10;a2=500);a1*b1;a2/a1)
yazılırsa hücrede nasıl bir sonuç çıkar?
39. Baskıya en yakın çalışma sayfası düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam ekran okuma
C) Web düzeni
A) 200
C) 5
B) Sayfa düzeni
D) Anahat
B) 50
D) Formül hatalı
44.
40.
A
Yandaki komut düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
1
5
2
2
A)
B)
C)
D)
3
4
4
1
5
3
Çizim yapar.
Pencereleri böler.
Komutları düzenler.
Makrolara ulaşımı sağlar.
B
Tabloya göre =EĞER(VE(5>A2;A5=5);5^2;”3-2/2”)
işlevinin sonucu nedir?
A) 0,5
5
B) 2
C) 25
D) 3-2/2
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
51. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde
45 ve 46. soruları aşağıdaki tabloya göre
cevaplayınız.
A
B
C
notu 40’dan küçük olanlara “KALDI”, büyük
olanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?
D
1
1
5
6
7,689
2
3
7
2
2,44
3
4
9
8
5,1234
A) =Eğer(Not<40;”Kaldı”;”Geçti”)
B) Eğer(Not<40;”Kaldı”;”Geçti”)
C) =Eğer(Not>40;”Kaldı”;”Geçti”)
D) =Eğer(Not>40;Geçti;Kaldı)
45. A1 hücresi ile C3 hücresi arasındaki rakamları
toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =Topla(A1;C3)
C) =Topla(A1:A3)
52.
A
B) =Topla(A1:C3)
D) =Topla(B1:C3)
46. =Eğer(B2<7;A1+A2;Eğer(C2>=2;Ortalama(B1
:B3); Topla(A1:A3))) formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 8
C) 22,9 Aldığı not
2
Zehra
50
3
İsmail
100
4
Savaş
75
5
Zeliha
80
6
Sinem
90
A) =Topla(B2:B6)
C) =Min(B2:B6)
sonucu kaçtır?
B) 22,98 Adı
Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek notu
aşağıdaki formüllerden hangisi verir?
47. =Tamsayi(12,75)+Tamsayi(10,23) işleminin
A) 23
1
B
B) =Mak(B2:B6)
D) =Mak(B2;B6)
D) 22
53. Aşağıdaki yüzde formüllerinden hangisi formül kurallarına göre yanlıştır?
48. C4 hücresi ile C5 hücresindeki sayıyı toplamak
için yazılan formüllerden hangisi yanlıştır?
A) =A1*0,12
C) =A1*B1%
A) =C4+$C$5
B) =$C$4+$C$5
C) =TOPLAM(C4+C5)
D) =$C$4+$C5
54.
1
49. Excel’de çalışma sayfasının belli bir kısmının
yazdırılması için hangi komut verilmelidir?
A)
B)
C)
D)
2
A
B
C
sayı1
sayı2
sayı3
5
6
3
D
ORTALAMA
4,66666667
3
Dosya->Yazdırma Alanını belirle
Düzen->Yazdırma Alanını belirle
Düzen->Tümünü Seç
Dosya->Yazdır
50. C3 hücresinde personelin maaşı bulunmak-
4
=a2+b2/2
5
=YUVARLA(D2;0)
6
=YUVARLA(D2;1)
7
=BÜYÜKHARF(A1)
8
=KÜÇÜKHARF(D1)
9
tadır. Buna göre personel maaşına % 15 zam
geldiğine göre personelin zamlı maaşını hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =C3*%15
C) (C3*15+C3)/100
B) =A1*12%
D) =A1*%12
Yukarıdaki tabloya göre A6 hücresinin değeri
kaçtır?
B) =C3*0,15
D) =C3+C3*15%
A) 4
6
B) 4.6
C) 4.7
D) 6.5
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
55.
58.
A
A
B
C
D
Adı
soyadı
1.
Sınav
2.
Sınav
3.
Sınav
2
Onur
SADIK
40
40
90
3
Aslı
GÜNERHAN
58
4
Aşkın
OKKALI
60
60
20
46
KALDI
5
Barış
METİN
90
84
80
80
GEÇTİ
1
90
E
F
Ortalama
Sonuç
56
GEÇTİ
80
76
GEÇTİ
SAYI1
2
4
C
=TOPLAM(A2:C2)
5
=ÇARPIM(A2:C2)
Zeynep
45
3
Ayşe
85
4
Elif
70
5
Çiğdem
65
6
Yeşim
55
B) Veri/Sırala
D) Ekle/Sırala
1
5
2
2
3
4
4
1
5
3
B
Yukarıdaki tabloya göre =yuvarla(A1/2;0) işlevinin sonucu nedir?
5
3
4
2
A
SAYI2 SAYI3
3
Not
59.
56.
1
İsim
A) Biçim/Sırala
C) Düzen/Sırala
A) =BÜYÜK(B2:B5)
B) =MAK(B2:B5)
C) =BÜYÜK(B2:B5;2) D) =MAK(C2:C5)
B
1
Yukarıdaki tablodaki bilgileri isme göre sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki tabloya göre birinci sınavdan alınan
en yüksek notu veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
B
A) 3
B) 2,5
C) 2,50
D) 2
60.
6
=ORTALAMA(A2:C2)
7
=A2/B2
8
=YUVARLA(B7;0)
9
=EĞER(B4>B5;“BÜYÜK”;“KÜÇÜK”)
A
1
VERİ
B
KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI
2
-5
=EĞER(VE(A2<A3;A2<A4);“A2 HÜCRESİ
EN KÜÇÜK VERİYİ SAKLAR”)
11 =KAREKÖK(A2)
3
13
A3 HÜCRESİ EN BÜYÜK DEĞİLDİR.
12 =KUVVET(A2;B2)
4
32
A4 EN BÜYÜKTÜR.
10 =BOŞLUKSAY(A1:A3)
13 =MOD(C2;B2)
Yukarıdaki tabloya göre B3 hücresinde “A3
HÜCRESİ EN BÜYÜK DEĞİLDİR” yazması için
hücre içerisindeki formül aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
Yukarıdaki tabloya göre, A6 hücresindeki fonksiyonun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 1000
C) 2400
D) 2500
A) =EĞER((A3<A2;A3<A4);“A3 HÜCRESİ EN
BÜYÜK DEĞİLDİR”)
B) =EĞER(YADA(A3<A2;A2<A4);“A3 HÜCRESİ
EN BÜYÜK DEĞİLDİR”)
C) =EĞER(YADA(A3<A2;A3<A4);“A3 HÜCRESİ
EN BÜYÜK DEĞİLDİR”)
D) =EĞER(VE(A3<A2;A3<A4);“A3 HÜCRESİ EN
BÜYÜK DEĞİLDİR”)
57. Çalışma kitaplarında bir aralık seçmek için
hangi yöntem uygulanır ?
A) Aralığın ilk hücresine tıklanır.
B) Aralığın son hücresine tıklanır.
C) Sırayla aralığın ilk ve son hücresine tıklanır.
D) İlk hücreye tıklanır ve son hücreye kadar fare
sürüklenir.
7
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
65. Slayda video eklemek için aşağıdaki komutlar-
61. Metni biçimlendirmek için, metni seçtikten sonra aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır?
dan hangileri kullanılır?
A) Ekle Sekmesi - Yazı Tipi Grubu - Yazı Tipi
Komutu
B) Dosya Sekmesi - Yazı Tipi Grubu - Yazı Tipi
Komutu
C) Görünüm Sekmesi - Yazı Tipi Grubu - Yazı Tipi
Komutu
D) Giriş Sekmesi - Yazı Tipi Grubu - Yazı Tipi
Komutu
A) Ekle Sekmesi - Medya Grubundan - Video
Komutu - Dosyadan Video Seçilir.
B) Dosya Sekmesi - Medya Grubundan - Video
Komutu - Dosyadan Video Seçilir.
C) Giriş Sekmesi - Medya Grubundan - Video
Komutu - Dosyadan Video Seçilir.
D) Görünüm Sekmesi - Medya Grubundan - Video Komutu - Dosyadan Video Seçilir.
62. Slayda Word-Art eklemek için aşağıdaki ko-
66. Slayda ses eklemek için aşağıdaki komutlar-
mutlardan hangileri kullanılır?
A)
B)
C)
D)
A
dan hangileri kullanılır?
Görünüm Sekmesi - Metin Grubu - Word Art
Dosya Sekmesi - Metin Grubu - Word Art
Ekle Sekmesi - Metin Grubu - Word Art
Giriş Sekmesi - Metin Grubu - Word Art
A) Dosya Sekmesi - Medya Grubundan - Ses
Komutu - Dosyadan Ses Seçilir.
B) Giriş Sekmesi - Medya Grubundan - Ses Komutu - Dosyadan Ses Seçilir.
C) Görünüm Sekmesi - Medya Grubundan - Ses
Komutu - Dosyadan Ses Seçilir.
D) Ekle Sekmesi - Medya Grubundan - Ses Komutu - Dosyadan Ses Seçilir.
63. Slayda şekiller eklemek için aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır?
A) Ekle Sekmesi - Çizim Grubu - Şekiller Komutu
B) Dosya Sekmesi - Çizim Grubu - Şekiller Komutu
C) Tasarım Sekmesi - Çizim Grubu - Şekiller
Komutu
D) Görünüm Sekmesi - Çizim Grubu - Şekiller
Komutu
67. Slayt sayfasındaki ögelere canlandırma
vermek için aşağıdaki komutlardan hangileri
kullanılır?
A) Tasarım Sekmesi - Animasyon Ekle Komutu Animasyon Düzenleri (Giriş, Vurgu, Çıkış)
B) Slayt Gösterisi Sekmesi - Animasyon Ekle Komutu - Animasyon Düzenleri (Giriş, Vurgu, Çıkış)
C) Animasyonlar Sekmesi - Animasyon Ekle Komutu
- Animasyon Düzenleri (Giriş, Vurgu, Çıkış)
D) Geçişler Sekmesi - Animasyon Ekle Komutu Animasyon Düzenleri (Giriş, Vurgu, Çıkış)
64. Slayda resim eklemek için aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır?
A) Dosya Sekmesi - Resimler Grubu - Resim
Komutu - Resim Seçilir - Ekle
B) Ekle Sekmesi - Resimler Grubu - Resim Komutu - Resim Seçilir - Ekle
C) Görünüm Sekmesi - Resimler Grubu - Resim
Komutu - Resim Seçilir - Ekle
D) Giriş Sekmesi - Resimler Grubu - Resim Komutu - Resim Seçilir - Ekle
68. Slayda grafik eklemek için aşağıdaki komutlardan hangileri kullanılır?
A) Giriş Sekmesi - Çizimler Grubu - Grafik Komutu - Grafik Ekle
B) Ekle Sekmesi - Çizimler Grubu - Grafik Komutu - Grafik Ekle
C) Dosya Sekmesi - Çizimler Grubu - Grafik Komutu - Grafik Ekle
D) Tasarım Sekmesi - Çizimler Grubu - Grafik
Komutu - Grafik Ekle
8
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
69. Slayt gösterimini bitirmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Pause
C) P
74.
B) N
D) Ctrl+Break
A) Ekle – Simgeler – Simge
B) Ekle – Metin – Simgeler
C) Giriş – Metin – Simgeler
D) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
70. Slayt gösterimini duraksatmak için aşağıdaki
komutlardan hangisi kullanılır?
A) P
C) Pause
71.
B) N
D) A
75.
Kırp
ve slaytta satır sayısı ne kadar olmalıdır?
A) 4 X 4
B) 5 X 5
C) 6 X 6
D) 7 X 7
77. Powerpoint’te metine eklenmiş olan animas-
yonun stilini kopyalamak için aşağıdaki hangi
komutu kullanmak gerekir?
Yandaki şekil Powerpoint’te ne işe yarar?
A) Biçim Boyacısı
C) Yapıştır
A) Eklenen resimlerin gereksiz yerlerini 4 yönden
daraltarak kesip atmaya yarar.
B) Başlıkları, metin kutularını, resimleri hizalamaya yarar.
C) Slaytın kenarlarını kırparak atar.
D) Animasyonu şekillendirir.
B) Kopyala
D) Animasyon Boyacısı
78. Aşağıdaki şekillerden hangisi slayt sıralayıcısı
düğmesidir?
73.
SmartArt
Video Ekler
Videoyu Kırpar
Video Simgesi Ekler
Video Ses Seviyesini Belirler
76. Etkili bir slayt hazırlamak için satırda sözcük
A) Otomatik olarak geçer.
B) 0 saniye bekler ve geçer.
C) Slaytı ve powerpointi fare tıklandığında kapatır.
D) Tıklandığında ya da enter’a, boşluğa, aşağı
tuşa, sağ tuşa basıldığında geçiş yapar.
Yandaki düğmenin görevi nedir?
A)
B)
C)
D)
Slaydı ilerlet
Fare tıklatmasında
Otomatik Olarak 00:00
Powerpoint’te yukarıdaki kısım görüldüğü gibi
ayarlandıysa slayt ne şekilde geçer?
72.
Powerpoint’te klavyede bulunmayan bir
simgeyi belgeye nasıl ekleriz?
A)
B)
C)
D)
Grafik
79. Powerpoint programında araç çubuklarını
özelleştirmek için aşağıdaki hangi komut sırası uygulanır?
Powerpoint programında yukarıdaki şekilde
görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Dosya-Seçenekler-Şeridi Özelleştir
B) Dosya-Özelleştir-Araç Çubukları
C) Araçlar-Özelleştir-Araç Çubukları
D) Biçim-Özelleştir-Araç Çubukları
A) Yazı tipi ile ilgili işlemler
B) Paragraf ile ilgili işlemler
C) Çizimler ile ilgili işlemler
D) Düzenleme ile ilgili işlemler
9
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
86. Aşağıdakilerin hangisinde Tarih/Saat Özellikle-
80. Bir sayfaya eklenen, resim, logo, amblem vb.
nesnelerin daha sonra açılan sayfalarda da
oluşması istenirse hangi sayfa görünümünde
işlemi yapmak gerekir?
A) Slayt Çoğalt
C) Asıl Slayt
ri penceresi ekrana gelir?
A) Görev Çubuğunun üzerine sol çift tıklamak
B) Görev Çubuğunun üzerinde bulunan saatin
üzerine sol çift tıklamak
C) Görev Çubuğunun üzerindeki TR ifadesinin
üzerine sol çift tıklamak
D) Görev Çubuğundaki Başlat Düğmesine çift
tıklamak
B) Slayt Gizle
D) Slayt Geçişi
81. Aşağıdaki dosyalardan hangisi Wordpad programı ile hazırlanmıştır?
A) Yazılar.txt
C) Belge.xls
87. Paint programında birincil ve ikincil renkler
B) Güneş.bmp
D) Tarihçe.doc
fare ile nasıl seçilir?
A)
B)
C)
D)
82. Bilgisayarınızla Internet, bir ağ veya diğer
bir bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayan
denetim masasının aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
Birincil çift, ikincil tek tıklanır.
Birincil tuş tek, ikincil alan çift tıklanır.
Birincil sağ tuşla, ikincil sol tuşla seçilir.
Birincil sol tuşla, ikincil sağ tuşla seçilir.
88. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bölge ve dil seçenekleri
B) Ağ bağlantıları
C) Donanım ekle
D) Erişilebilirlik
A)
B)
C)
D)
Windows’ta klasörler sarı renktedir.
Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler.
Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz.
Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde
bulundurabilir.
83. Yazılan harfle birlikte kullanılarak büyükken
küçük, küçükken büyük yazmayı sağlayan tuş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esc
C) Caps Lock
89.
B) Tab
D) Shift
Yandaki simgenin anlamı nedir?
A)
B)
C)
D)
Klasörün özel olduğunu gösterir.
Klasöre daha önce erişildiğini gösterir.
Klasörün paylaşıma açık olduğunu gösterir.
Klasörün yönetici klasörü olduğunu gösterir.
84. Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayarın
beyni olarak tanımlanır?
A) Ana bellek
C) Mikroişlemci
90.
B) Ana kart
D) Sabit disk
A) Rakamları arttırıp azaltmaya yarar.
B) Numaralı liste oluşturur.
C) Yazı tipini değiştirir.
D) Seçim yapar.
85. CTRL +Y kısayol tuşu Windows’ta hangi işlemi gerçekleştirir?
A) Yinele
C) Kopyala
Yandaki şekil ne işe yarar?
B) Geri Al
D) Yapıştır
91. Aşağıdakilerden hangisi İnternet göz atıcısı
(browser) değildir?
A) Opera
C) Netscape
10
B) Frontpage
D) Internet Explorer
A
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
92. Internet Explorer’da Home düğmesinin görevi
98. Geçmiş penceresinde yer alan daha önceden
nedir?
A)
B)
C)
D)
ziyaret edilen sayfaları nasıl silebiliriz?
Bir önceki sayfaya geçer.
Bir sonraki sayfaya geçer.
Daha önce ziyaret edilen sayfaları açar.
Giriş sayfası olarak belirlenen sayfayı açar.
A) Biçim - Sil
B) Araçlar - Sil
C) Düzen - Geçmişi sil
D) Araçlar - Internet seçenekleri
93. e-mail hesabını kontrol etmek için kullanılan
99. Mevcut sayfayı yeniden yüklemek için aşağı-
Windows programı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Internet Explorer
C) Outlook Express dakilerden hangisi kullanılır?
A) İleri
C) Düzenle
B) Net Meeting
D) ICQ
94. Internet adres yapısı aşağıdakilerden hangisi
100. Mevcut sayfanın tam ekran olarak görüntüle-
nebilmesi için hangi fonksiyon tuşu kullanılır?
ile başlar?
A) http
B) xls
C) html
A) F11
D) com
e-mail adresi almak
Internet’e bağlanmak
Internet’ten dosya almak
Internet’e dosya göndermek
96. Beğendiğiniz bir siteyi daha sonra ziyaret
edebilmek için site adını bilgisayara kaydetme
işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
B) F10
C) F8
D) F5
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
95. Upload nedir?
A)
B)
C)
D)
B) Yenile
D) Giriş sayfası
Download etme
Sık kullanılanlara ekleme
Başlangıç sayfası yapma
Geçmiş klasörünü temizleme
97. Browser’ın açılış sayfası nasıl ayarlanır?
A) Adres çubuğuna sitenin adı yazılır.
B) Browser’dan Home düğmesine tıklanır.
C) Internet seçeneklerinden (özelliklerinden) giriş
sayfası olarak ayarla denir.
D) Sayfada sağ tıklayıp menüden kaynağı görüntüleye tıklanır.
11
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
19 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILAN
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
B
C
D
A
B
C
A
D
B
C
B
A
D
D
C
B
A
D
A
D
C
B
D
C
A
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
C
D
B
A
D
A
C
B
B
A
C
D
A
B
D
A
C
A
D
B
C
B
C
A
D
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
A
B
D
C
B
A
D
B
A
C
D
C
A
B
A
D
C
B
D
C
D
A
C
A
B
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
C
D
B
A
C
A
B
D
C
A
B
D
C
C
A
B
D
C
A
D
B
C
D
B
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content