close

Enter

Log in using OpenID

BİLDİRİ BAŞLIĞI KURUM KATEGORİ 1 HODGKİN LENFOMA VE

embedDownload
BİLDİRİ BAŞLIĞI
KURUM
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Kliniği
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Kliniği
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Kliniği
KATEGORİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Kliniği
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
İç Hastalıkları Kliniği
HEMATOLOJİ
14 AĞRILI KRİZİ OLAN ORAK HÜCRE ANEMİLİ VAKA
CD30 POZİTİF LENFOPROLİFERATİF HASTALIK VE NON-KAZEİFİYE
15 GRANÜLOMATOZ BİRLİKTELİĞİ
Çukurova Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
16 SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMA SEYRİNDE MALİGN MELANOM GELİŞİMİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
İç Hastalıkları Kliniği
HEMATOLOJİ
1 HODGKİN LENFOMA VE HIV ENFEKSİYONLU BİR OLGU SUNUMU
FAVİZMLİ HASTADA HİPERBİLURUBİNENİN FAVİZMLİ HASTADA AFEREZ İLE
2 TEDAVİSİ
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA HASTANE ENFEKSİYONLARININ
3 DEĞERLENDİRİLMESİ
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA GELİŞEN JAK2
4 V617F POZİTİF ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ
5 ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ SEYRİNDE GELİŞEN MGUS OLGUSU
TEDAVİ ALTINDAYKEN MEMEDE PLAZMOSİTOM ÇIKAN MULTİPL MYELOM
6 OLGUSU
T-ALL TANILI HASTADA L-ASPARAJİNAZ TEDAVİSİ SEYRİNDE GELİŞEN SEREBRAL
7 SİNÜS VEN TROMBOZU
PRİMER AMİLOİDOZ TANILI OLGUDA SİKLOFOSFAMİD, BORTEZOMİB,
8 DEKSAMETAZON TEDAVİSİ
NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTADA RADYOTERAPİ VE FENİTOİN
9 TEDAVİSİ ALTINDA TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS GELİŞİMİ
10 TEK YUMURTA İKİZ KARDEŞTEN ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR VE
11 ANTİFUNGAL KULLANIMI: TEK MERKEZ ÖN SONUÇLAR
PRİMER GASTRİK DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA: TEK
12 MERKEZ DENEYİMİ
13 KEMOTERAPİYE SEKONDER GELİŞMİŞ WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİ
17 VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI KEMİK İLİĞİ SUPRESYONU
TROMBOSİTOPENİK BULGULARLA PREZENTE OLAN İDİYOPATİK
18 HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
19 ATAKSİ TELENJİEKTAZİ TANILI OLGUDA T HÜCRELİ LENFOMA GELİŞİMİ
ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZLAR: TEK MERKEZ
20 DENEYİMİ.
ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
21 OLGUSUNDA DİSSEMİNE FUSARİUM ENFEKSİYONU
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
İç Hastalıkları Kliniği, Hematoloji Bölümü
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Dahiliye Kliniği
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı HEMATOLOJİ
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı HEMATOLOJİ
22 İMMÜN TROMBOSİTOPENİ SEYRİNDE TROMBOZ
B-HCG YÜKSEKLİĞİ GÖZLENEN PRİMER MEDİASTİNAL B HÜCRELİ LENFOMA
Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı HEMATOLOJİ
23 OLGUMUZ
HODGKİN LENFOMA’YI TAKLİT EDEN ALK NEGATİF ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı HEMATOLOJİ
24 LENFOMA
25 İMMUN TROMBOSİTOPENİ VE IVIG TEDAVİSİ
Çukurova Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı
HEMATOLOJİ
26 OLİGOARTRİT İLE BAŞVURAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU
NÖROLOJİK SEMPTOMLARLA PRESENTE OLAN ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ VAKA
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
27 SUNUMU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Hematoloji Bilim Dalı
28 ANEMİLERİN AYIRICI TANISINDA RED CELL SİZE FACTOR (RSF)' NİN ÖNEMİ
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
29 MALIGN MELANOM HASTALARINDA KLL
HUMAN HERPES VİRUS 8 İLİŞKİLİ CASTLEMAN HASTALIĞI VE HIV ENFEKSİYONU
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
30 OLMAKSIZIN GELİŞEN KAPOSİ SARKOMU
FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN’İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
31 ÜZERİNE ETKİLERİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı
32 HEPATİT C TEDAVİ SÜRECİNDE TANI KONAN MULTİPL MYELOM OLGUSU
KOLON ADENOKARSİNOMLU OLGUDA TAKİBİN 1O. YILINDA AKUT MYELOİD
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Kliniği
33 LÖSEMİ SAPTANMASI
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
POTANSİYEL BİR ANTİKARSİNOJENİK AJAN OLAN KL-21’İN KRONİK LENFOSİTİK
34 LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ANTİPROLİFERATİF VE APOPTOTİK ETKİLERİ
YENİ TANI VE DİRENÇLİ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA BİYOAKTİF
SFİNGOLİPİD GENLERİNİN EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE
35 HASTALIĞIN SEYRİNE ETKİLERİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
HEMATOLOJİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
HEMATOLOJİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
36 KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİDE IMATİNİB DİRENCİ VE KLONAL DEĞİŞİMİN ROLÜ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
HEMATOLOJİ
GOSİPOL'ÜN MULTİPL MYELOM HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
37 ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ
HEMATOLOJİ
38 PRİMER KEMİK LENFOMASININ SEYRİNDE PATOLOJİK KIRIK
39 KOLŞİSİN KULLANIMININ NADİR BİR YAN ETKİSİ:NÖTROPENİK OLGU
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
40 APİGENİN’İN MULTİPLE MİYELOM HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİ
OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILANLARDA HEPATİT B SEROLOJİK
41 BELİRTEÇLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
APİGENİN İLE MUAMELE EDİLEN İMATİNİB DUYARLI VE İMATİNİB DİRENÇLİ
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYONUNDAKİ
42 DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI
PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONUNDA KÖK HÜCRE KİNETİKLERİ
43 AÇISINDAN PERİFERİK VE SANTAL VENÖZ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
HEMATOLOJİ
44 MULTİPL MYELOMDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Çukurova Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı
45 HEMAFAGOSİTER SENDROM
İMATİNİB DUYARLI VE İMATİNİB DİRENÇLİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
46 ÜZERİNDE APİGENİN’İN ETKİLERİ
FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN’İN AKUT PREMİYELOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
47 ÜZERİNE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
FLUDARABİN’İN KAFEİK ASİT FENETİL ESTER VEYA GOSİPOL İLE
KOMBİNASYONUNUN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE
48 SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ
İNTRAKRANİAL GRANULOSİTİK SARKOM NÜKSÜ İLE PRESENTE OLAN AKUT
49 PROMYELOSİTİK LÖSEMİ VAKASI
HEMATOLOJİ
50
HEMATOLOJİ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi
Hematoloji Kliniği
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
MULTIPLE TROMBOZLARLA PREZENTE OLAN FAKTÖR 12 MUTASYONU VAKASI
İç Hastalıkları Kliniği
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve
KRONİK MYELOMONOSİTER LÖSEMİ (KMML)’DE DESİTABİN DENEYİMİ
Araştırma Hastanesi
LENFOMA’DA KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONUNUN GÖSTERİLMESİNDE KEMİK İLİĞİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve
BİYOPSİSİ İLE PET-CT’NİN KARŞILAŞTIRILMASI
Araştırma Hastanesi
ALL HASTALARINDA T(12;21) TEL-AML1 TRANSLOKASYONUNUN REALTİME RT- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
PCR İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
ALL HASTALARINDA T(1;19) E2A – PRL TRANSLOKASYONUNUN REAL TIME RTEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
PCR İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
LÖSEMİLERDE T(9;22) BCR-ABL TRANSLOKASYONUNUN REAL TİME RT-PCR İLE 10 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
ALL HASTALARINDA T(4;11) MLL/AF4 TRANSLOKASYONUNUN REAL TİME RT-PCR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
AML HASTALARINDA T(15;17) PML-RAR TRANSLOKASYONUNUN REAL TİME RT- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
PCR İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARDA JAK2V617F MUTASYONUNUN REALEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
TIME PCR İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
TTP'Yİ TAKLİT EDEN DİC ETYOLOJİSİNDE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ MİDE
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
KARSİNOMU
İç Hastalıkları Kliniği
ÇOCUKLUK ÇAĞI ALL’ DE PH (P190) KROMOZOMUNUN REAL TİME RT-PCR İLE
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
MALİGN HİSTİYOSİTOZ TANILI OLGUDA SEKONDER AMİLOİDOZ İLİŞKİLİ BÖBREK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim
YETMEZLİĞİ VAKASI: OLGU SUNUMU
ve Araştırma Hastanesi
AML HASTALARINDA İNV(16) CBFBETA-MYH11 İNVERSİYONUNUN REAL TİME RT- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
PCR İLE 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anabilim Dalı
ALL HASTALARINDA T(8;21) AML-ETO TRANSLOKASYONUNUN GERÇEK ZAMANLI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı
63 RT-PCR YÖNTEMİ İLE ÇALIŞILAN 5 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content