close

Enter

Log in using OpenID

AUZEF-SS-1.2-08 Veri Madenciliği ve Analizi Standardı

embedDownload
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
VERİ MADENCİLİĞİ VE ANALİZİ STANDARDI
Dök. No: AUZEF-SS-1.2-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 1 / 4
1. Amaç ................................................................................................................................................ 2
2. Kapsam ............................................................................................................................................. 2
3. Sorumlular ........................................................................................................................................ 2
4. Tanımlar ........................................................................................................................................... 2
5.1. Verilerin Toplanması ....................................................................................................... 3
5.2. Veri Seçimi ...................................................................................................................... 3
5.3. Ön İşlem ........................................................................................................................... 3
5.4. Modelin Kurulması (Veri Madenciliği) ........................................................................... 3
5.5.Modelin İzlenmesi ............................................................................................................ 3
5.6. Rapor Haline Getirilmesi ................................................................................................. 3
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
VERİ MADENCİLİĞİ VE ANALİZİ STANDARDI
Dök. No: AUZEF-SS-1.2-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 2 / 4
1. AMAÇ
AUZEF bünyesinde bulunan tüm süreçlerin VERİLERE DAYALI ilkemiz gereğince çalışmalarını,
performanslarını ve gelişmelere ait verilerini toplayarak, analizlerle yönetime sunmak için gerekli
yöntemleri tanımlamak amaçlanmıştır.
2. KAPSAM
AUZEF bünyesinde ve işbirliklerinde, veriye dayalı ve veriye dönüştürülebilecek tüm işleri kapsar.
3. SORUMLULAR
KGS Sorumlusu, AR-GE Şube Sorumlusu, Veri Analiz Uzmanı
4. TANIMLAR
AUZEF: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
KGS: Kalite Geliştirme Süreci
Anlık Raporlar: Web üzerinden girildiği an itibariyle elde edilen bilgilerdir.
Standart Raporlar: AUZEF bünyesinde periyodik olarak hazırlanması öngörülen raporlardır.
5. GENEL BİLGİ
AUZEF süreçlerinde belirtilen iş analizleri ve Web ortamında oluşan verilerin toplanmasıyla
başlayan iş süreci, çeşitli istatistiksel teknikler kullanılarak rapor haline getirilip KGS sorumlusu ve
AUZEF yönetimine, sırasıyla sunulur. Söz konusu raporlar anlık ve standart raporlar olmak üzere
iki tanım altında yazılmıştır. Aşağıda belirtilen rapor adımları, rapor türüne göre değişkenlik
göstermektedir. Hazırlanan raporlar için belirtilen aşamaların tümü uygulanmayabilir. Hangi
işlemin hangi yolla yapılacağı Veri Analiz Uzmanı ile KGS Sorumlusu tarafından yapılan
görüşmeler sonucu ortaya çıkar.
Kısaca Veri Analizi yapılan işlemler;






Öğrenci Memnuniyet Anketi – 6 Aylık
Kurumiçi Memnuniyet Anketi- 1 Yıllık
Öğretim Görevlisi Memnuniyet Anketi- 1 Yıllık
Kayıt ve Kayıtlı Öğrenci Raporu- Her dönem başı ve sonu
Karınca Takip Sistemi- Aylık
Eğitim Değerlendirme- Eğitimin bitiş tarihi ile 1 ay içinde
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
VERİ MADENCİLİĞİ VE ANALİZİ STANDARDI
Dök. No: AUZEF-SS-1.2-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:




Sayfa 3 / 4
Vize ve Final Raporları- Her sınav sonrası 1 ay içinde
Web Sayfası Takip Durumu- Anlık
Öneri Talep ve Şikâyet- Aylık
Dönemsel Materyal ve Sayfa Süreleri- 6 Aylık
5.1. Verilerin Toplanması
Süreçlerde veriye dayalı yapılan işler sonucu ortaya çıkan ham verilerin hatasız ve istenen
parametrelerinin dolu olması gerekir. Bunun yanında Web ortamında uygulanan anketler sonucu
toplanan verilen Bilişim Hizmetleri Süreci tarafından eksiksiz bir şeklide temin edilir.
5.2. Veri Seçimi
Toplanan ham verilerden, KGS Sorumlusu, AR-GE Şube Sorumlusu ve Veri Analiz Uzmanı
tarafından çalışma amaç belirlenir ve çalışmaya uygun veri ya da verilerin seçim işlemi gerçekleşir.
Hazırlanacak raporda, seçilen veriler üzerinden çalışma devam eder.
5.3. Ön İşlem
Her veri analizi işlemi, seçilen veriler üzerinde ön işleme tabi tutulur. Bu aşamada hatalı, eksik,
artık ve tanımsız veriler temizlenir. Veriler farklı veri tabanlarından toplanmış ise birleştirilir.
Sonrasında yapılacak olan veri indirgeme çalışması ile veriler daha küçük hacimli hale getirilir. Bu
aşamada Veri Analiz Uzmanı’ nın belirlediği yöntemler kullanılır.
5.4. Modelin Kurulması (Veri Madenciliği)
Çalışma amacına hizmet edilecek modeller bu aşamada denenerek en uygun modele karar verilir.
Bu aşamada oluşturulan modellerin en iyi olduğu sonucuna varılana kadar işlemler devam eder.
Çalışmanın amacı doğrultusunda en uygun olduğu düşünülen modele doğrudan bir uygulama
yapılır. İhtiyaç olması durumunda bu model farklı bir modelin alt başlığı olur.
5.5.Modelin İzlenmesi
AUZEF hizmetleri teknoloji ile ilişkili olduğu için sürekli gelişime açıktır. Bu sebepten dolayı
model sürekli olarak izlenmeli ve ihtiyaç duyulduğu anda modele çeşitli değişiklikler yapılmalıdır.
Bu aşamada bu yeniliklere karşı modelin izlenmesi ve değiştirilmesi gerçekleşir.
5.6. Rapor Haline Getirilmesi
Modelde ortaya çıkan sonuçlar Veri Analiz Uzmanı tarafından yorumlanarak rapor haline getirilir.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
VERİ MADENCİLİĞİ VE ANALİZİ STANDARDI
Dök. No: AUZEF-SS-1.2-08 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi:
Sayfa 4 / 4
Rapor ile birlikte sunum yapılabilmesi için sunum dosyaları oluşturularak KGS Sorumlusu ve
Yönetime sırasıyla sunulur.
BU DOKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NÜSHALARI KONTRO LSÜZ DOKÜMANDIR.
HAZIRLAYAN: Şube Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN :Büro Sorumlusu
ONAYLAYAN : Süreç Sorumlusu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
529 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content