ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.

ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29001/01/Β/93/266
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξ.κτήσης
1.059.565,47
1. Ταμείο
Αποσβέσεις
-
Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011
Αναπ.Αξία
Αξ.κτήσης
1.059.565,47
1.366.898,31
Αποσβέσεις
-
Ποσά Κλειομ. Ποσά Προηγ
Αναπ.Αξία
1.366.898,31
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
χρήσ. 2012
4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού
β.Υποχρ.για φόρο εισοδ.& λοιπ.φορ.
14.037,98
19.702,04
2.068.508,34
1.786.019,72
2.082.546,32
1.805.721,76
7.467,68
6.328,08
1.223.894,60
1.223.894,60
36.014,67
36.014,67
Τακτικό αποθεματικό
80.214,69
80.214,69
Αφορολ.αποθεμ.ειδ.νόμων
40.909,23
40.909,23
δ.Λοιπά στοιχεία Παθητικού
3. Απαιτ.κατά πιστ.ιδρυμ.
α.Οψεως
302.218,07
-
302.218,07
69.515,29
-
69.515,29
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
β.Λοιπές απαιτήσεις
302.218,07
79.823,36
4. Απαιτήσεις κατά πελατών
-
79.823,36
69.515,29
47.084,18
-
47.084,18
χρήσ. 2011
5. Προεισπρ.Εσοδα.& Πληρ.Εξοδα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
8. Μετοχικό Κεφάλαιο
Καταβλημένο
9. Αυλα Πάγια Στοιχεία
α.Εξοδα Ιδρ.& α΄.εγκατ.
131.850,51
131.850,51
0,00
131.850,51
131.850,51
0,00
β.Λοιπά άυλα πάγια στοιχ.
284.508,95
282.605,14
1.903,81
284.201,45
282.046,88
2.154,57
416.359,46
414.455,65
1.903,81
416.051,96
413.897,39
2.154,57
9. Διαφ.από εκδ.μετοχ.υπερ το αρτιο
10. Αποθεματικά
10. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
α.Γήπεδα - Οικόπεδα
18.569,85
0,00
18.569,85
13.264,18
0,00
13.264,18
β.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρ.
811.952,51
654.615,31
157.337,20
811.952,51
645.416,05
166.536,46
γ.Επιπλα, Ηλεκτρ.& λ.εξοπλ.
1.265.810,10
997.021,86
268.788,24
1.265.810,10
992.945,18
272.864,92
δ.Λοιπά ενσώμ.πάγια στοιχ.
55.958,92
55.303,41
655,51
55.958,92
54.012,14
1.946,78
2.152.291,38
1.706.940,58
445.350,80
2.146.985,71
1.692.373,37
454.612,34
1.523.261,98
1.523.261,98
1.185.540,30
1.185.540,30
79.032,71
79.032,71
82.000,75
82.000,75
13. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
14. Προπλ/να Εξ.& Εσ.Εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3.491.156,20
3.207.805,74
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 1/1/12 - 31/12/012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αποθεμ.από απαλλ.της φορολ.εσοδα
Αποθεμ.από ειδ.φορολ.εσοδα
438,73
438,73
13.382,16
13.382,16
134.944,81
134.944,81
5.305,67
0,00
982,45
901,82
3.491.156,20
3.207.805,74
11. Διαφ.από αναπροσ.αξίας περ.στ.
Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων
12. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
Ποσά Κλειομ. Ποσά Προηγ
1. Τόκοι & εξομοιούμ.Εσοδα
χρησ. 2012
Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα
0,00
0,00
2.147,11
2.147,11
Μείον :
Καθαρά αποτ.(κέρδη) χρήσεως
χρησ. 2011
25.398,47
29.858,63
901,82
1.703,87
Πλέον:
2. Τόκοι & Εξομ/μενα Εξοδα
37.845,87
45.652,12
-37.845,87
-43.505,01
Πλέον:
Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
3. Έσοδα από τίτλους
791,66
0,00
4. Εσοδα Προμηθειών
507.578,27
573.091,06
1. Φόρος Εισοδήματος
Μείον :
7.317,84
9.660,68
18.000,00
21.000,00
982,45
901,82
0,00
0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον
982,45
901,82
ΣΥΝΟΛΟ
982,45
901,82
2. Διαφορές Φορολ. Ελεγχού πρ.χρ.
3.841,86
5. Εξοδα Προμηθειών
504.528,07
36.311,92
536.779,14
Κέρδη προς διάθεση
Πλέον :
582.723,51
6. Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων
7. Λοιπά Εσοδα Εκμ/σεως
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως
574.954,02
25.056,48
26.468,00
1.074.462,19
1.094.696,15
Μείον :
8. Γενικά έξοδα Διοικήσεως
α.Δαπάνες Προσωπικού
- Μισθοί & ημερομίσθια
429.826,58
472.684,52
- Επιβ.κοιν.φύσ.για συντάξεις
117.441,38
82.221,24
- Λοιπές επιβαρύνσεις
4.427,22
β.Αλλα Εξοδα διοικήσεως
551.695,18
420.540,08
6.056,63
972.235,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
560.962,39
385.148,57
1. Τακτικό αποθετικό
946.110,96
Μείον :
9. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων
10. Λοιπά Εξοδα Εκμεταλεύσεως
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
15.125,47
9.197,04
16.517,48
24.322,51
11.150,09
27.667,57
77.904,42
120.917,62
96,39
24,71
52.602,34
91.083,70
0,00
0,00
25.398,47
29.858,63
Πλέον :
15. Εκτακτα Εσοδα
Μείον :
16. Εκτακτα Εξοδα
17. Εκτακτα Αποτελέσματα
18 Αποτελέσματα Χρήσεως
(προ φόρων εισοδήματος)
Αθήνα 30/4/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ. ΚΟΥΡΜΠΟΥΖΟΣ
Α.Δ.T. ΑΚ 234048
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.T. Α 288804
Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.T. Π 263644