close

Enter

Log in using OpenID

1. IZBORNA NASTAVA 1/7 U Gimnaziji se izvodi

embedDownload
1. IZBORNA NASTAVA
U Gimnaziji se izvodi izborna nastava iz vjeronauka i etike u svim gimnazijskim programima za
sve učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastava se izvodi u obrazovnim skupinama koje broje
najmanje 15 učenika u skupini. To se postiže istovremenim povezivanjem više razreda, poglavito kod
organiziranja nastave iz etike. Željom da minimalan broj učenika ima pauzu, uvjetovana je izrada
rasporeda sati u Gimanziji što stvara velike teškoće u organizaciji rada škole.
Za učenike opće gimnazije, sukladno nastavnom planu i programu, organizirana je izborna nastava.
Razrednici, stručni suradnici i ispitni koordinator razgovaraju i usmjeravaju učenike u profesionalnoj
orijentaciji. Informiraju ih o uvjetima za nastavak školovanja i osobni rast i razvoj. Od proljeća do
kraja nastavne godine u prethodnom razredu, učenici se izjašnjavaju za izbornu nastavu. Prije
završetka nastavne godine, a na temelju provedenih anketa i uvažavajući činjenicu da se za grupu mora
izjasniti najmanje 15 učenika, planira se izborna nastava u novoj školskoj godini.
Na temelju provedenih anketa u šk. god. 2010./2011., a uvažavajući broj zainteresiranih učenika,
formirane su sljedeće grupe izborne nastave u šk. god. 2011./2012.:
1.1. DRUGI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
1.1.1. ENGLESKI JEZIK
Proširivanje znanja o kulturi i civilizaciji država Velike Britanije, Australije i
Novog Zelanda:
-upoznavanje s geografskim, političkim, jezičnim i povijesnim odrednicama
navedenih država
-upoznavanje s načinom života te glavnim predstavnicima književnosti, glazbe i
filma i njihovim stvaralaštvom
Program je namijenjen učenicima drugih razreda opće gimnazije
Đurđica Mustapić, prof.engleskog i talijanskog jezika
Mirela Majić, prof.engleskog jezika
-usvajanje gradiva kroz prezentacije profesora i učenika (samostalan rad
učenika pri odabiru materijala, priprema kod kuće)
-proučavanje audio i video zapisa
-grupno izlaganje na zadanu temu temeljeno na materijalima odabranim od
strane profesora (bez prethodne pripreme kod kuće)
-izrada plakata na kraju svake obrađene cjeline
-rasprave na teme predviđene nastavnim planom i programom
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno prema rasporedu sati
Održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
-Ocjena iz usmenog izražavanja proizlazi iz prezentacija na zadanu temu te iz
sudjelovanja u ponavljanju obrađenog gradiva
-Ocjena iz pismenog izražavanja proizlazi iz pisanih provjera usvojenog
gradiva
1.1.2. POVIJEST
- objasniti odnosno definirati pojam Srednjeg vijek
- u sklopu nastave istražiti različite teme: život u gradu, na selu, svakodnevni
život, hrana, odjeća, život djece, kulturni život
- korištenje izvora u nastavi povijesti
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
1/7
1. IZBORNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
- razvijanje zanimanja za povijest i poboljšanje znanja o pojedinim
povijesnim razdobljima
- razviti senzibilitet i zanimanje za istraživanje povijesti
- razvijati umijeće učenja iz različitih izvora
- pridonijeti razumijevanju povijesnog razdoblja Srednjeg vijeka kod učenika
2. razreda
- razvijanje sposobnosti zapažanja
- razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja
Helena Strugar, prof. povijesti i etnologije
- koordinacija i priprema nastave
- učenici u školi slušaju predavanja
- izvan škole provode istraživanja i prezentiraju
- provodi se rad u grupama
- samostalan rad učenika
- posjet muzejima
- obilazak povijesne jezgre grada Zagreba
- tijekom nastavne godine 2011./2012.
- troškovi fotokopiranja
- učenici se ocjenjuju za motiviranost i sudjelovanje
- profesor vrednuje učeničke radove i prezentacije tijekom školske godine
1.1.3. INFORMATIKA
- jačanje interesa učenika za znanstveni razvoj informacijsko –
komunikacijskih tehnologija
- jačanje sposobnosti učenika korištenja i unapređivanja informatičkih
aplikacija
Za učenike općeg usmjerenja gimnazije (drugi razredi)
Zrinka Dekanić, prof. matematike i informatike
- samostalno i grupno rješavanje zadataka
- samostalni i grupni rad na računalu
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno prema rasporedu sati
- održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
- ocjenjivanje motiviranosti učenika za rješavanje primijenjenih zadataka i
problema
- ocjenjivanje motiviranosti i preciznosti učenika prilikom rješavanja
praktičnih zadataka na računalu
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
-
1.1.4. BIOLOGIJA
uvježbati mikroskopiranje, seciranje i izradu bioloških preparata
naučiti koristiti stručnu literaturu pri determiniranju vrsta
produbiti spoznaje o evolucijskim zakonitostima i biološkoj raznolikosti
pobuditi interes za biologiju kao znanost
motivirati učenike za aktivno sudjelovanje u očuvanju okoliša i biološke
raznolikosti
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
2/7
1. IZBORNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Učenici 2. razreda opće gimnazije
Bojana Domjanović, prof. biologije i kemije
Rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
70 sati tijekom cijele nastavne godine
Troškovi fotokopiranja ranih materijala.
Seminarski radovi učenika, PPT-prezentacije, posteri, usmene provjere
Aktivnost, program
1.1.5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
i/ili projekt
ATLETIKA I KOŠARKA
Ciljevi
Razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom
zadovoljavanja potreba kojim se uvećavaju adaptivne i stvaralačke
sposobnosti u suvremenom životu i radu, te svakodnevno tjelesno vježbanje.
Posebna pozornost posvetiti će se učenju novih motoričkih gibanja, te
usavršavanje motoričkih sposobnosti s naglaskom na razvoj određenih
motoričkih sposobnosti i znanja.
- Razvijanje zdravih stilova života i ljubavi prema sportu
- Motiviranje učenika, razvijanje samodiscipline
- Razvijanje i poticanje momčadskog duha
- Prihvaćanje sportskog ponašanja
- Znati primjenjivati sportska pravila
Učenici 2. razreda opće gimnazije
Namjena
Nositelji i njihova
Nikolina Anić, prof. tjelesne i zdravstvene kulture
odgovornost
Uvježbavanje tehnike sporta
Način realizacije
Uvježbavanje taktike sporta
Sportska pravila
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno prema rasporedu sati
Vremenik
Za učenike besplatno.
Troškovnik
Održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnika.
Način vrednovanja Ocjenjivanje rada i zalaganja
1.2. TREĆI RAZREDI
Aktivnost, program
1.2.1. HRVATSKI JEZIK
i/ili projekt
- usvojiti književnopovijesna i književnoteorijska znanja
Ciljevi
- razviti sposobnost primjene književnopovijesnih i književnoteorijskih
znanja
- napisati esej
- razvijati sposobnost samostalne interpretacije književnih tekstova
- usvojiti temeljne strategije samostalnog i suradničkog učenja
- razumjeti različite vrste tekstova
- utvrditi ortografske i gramatičke norme hrvatskog književnog jezika
- za učenike 3. razreda u svrhu svladavanja ispita državne mature
Namjena
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
3/7
1. IZBORNA NASTAVA
na višoj razini
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Ivanka Strasser, prof. hrvatskog jezika
- odabir književnih tekstova za interpretaciju i nastavu izražavanja
- rad na književnim tekstovima koji uključuju nastavu govorenja,
čitanja i pisanja
- procjena dobivenih podataka
- tijekom nastavne godine ( dva nastavna sata tjedno )
- održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
- evaluacijski listići
- samoanalize
- zajedničke analize
1.2.2. ENGLESKI JEZIK
- Osnovni cilj programa je usvajanje strategija za kvalitetno čitanje s
razumijevanjem najraznovrsnijih tekstova, od novinskih članaka, lakših
stručnih tekstova do ulomaka književnih djela u izvornom obliku.
- Tri dodatna cilja su: proširivanje vokabulara na teme/područja koja nisu
obuhvaćena udžbenikom koji se koristi u redovnoj nastavi, pomoć učenicima u
samostalnim istraživanjima i oblikovanjima duljih prezentacija, te savladavanje
onih jezičnih struktura (posebice gramatičkih) koje se tijekom rada pokažu kao
nedovoljno shvaćene ili savladane.
Program je namijenjen učenicima trećih razreda opće gimnazije koji imaju
sklonosti prema jezično-društvenom području, a žele se dodatno pripremiti za
ispit čitanja s razumijevanjem u okviru državne mature.
Ines Šupuk Penzar, prof.engleskog i fancuskog jezika
- rad na tekstu : čitanje, analiza, diskusija, obrada leksika, obrada
problematičnih jezičnih struktura
- rad na ispitnim tipovima zadataka za čitanje s razumijevanjem
- samostalno istraživanje učenika o temama, osobama, problemima koji se
pojavljuju u obrađenim tekstovima te prezentacija navedenog u usmenom
i/ili pisanom obliku
- korištenje audio i video zapisa koji se bave temama iz pročitanih tekstova
(npr. ekranizacije literarnih djela, dokumentarni filmovi, literarni tekstovi u
izvedbi profesionalnih glumaca i sl.)
- pisano izražavanje o dijelu tema kao priprema za kvalitetno pisanje eseja
Prema redovnom rasporedu za izbornu nastavu , 70 nastavnih sati, od rujna
2011. do lipnja 2012.
Ovaj program ne iziskuje posebne troškove.
- ocjena iz usmenog izražavanja (diskusije o pročitanom, izražavanje osobnog
mišljenja o obrađenim temama, dulje usmene prezentacije pojedinačno, u paru
ili u grupi)
- ocjena iz pisane provjere čitanja s razumijevanjem i vokabulara u kontekstu
- bilježenje redovitosti pohađanja nastave, izrade školskih i domaćih zadataka,
zainteresiranosti i angažmana na satu
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
4/7
1. IZBORNA NASTAVA
Aktivnost, program
1.2.3. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
i/ili projekt
NOGOMET I RUKOMET
Ciljevi
Razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom
zadovoljavanja potreba kojim se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti
u suvremenom životu i rada te svakodnevno tjelesno vježbanje. Posebna
pozornost posvetiti će se učenju novih motoričkih gibanja te usavršavanju
motoričkih sposobnosti s posebnim naglaskom na razvoj određenih motoričkih
sposobnosti i znanja.
Učenici 3. razreda opće gimnazije
Namjena
Nositelji i njihova
Goran Orešković, prof. tjelesne i zdravstvene kulture
odgovornost
Rad u skupinama i individualan rad u športskoj dvorani i na vanjskom igralištu
Način realizacije
Tijekom nastavne godine 2 sata tjedno prema rasporedu sati
Vremenik
Za učenike besplatno.
Troškovnik
Održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnika.
Način vrednovanja Ocjenjivanje rada i zalaganja
Aktivnost, program
1.2.4. BIOLOGIJA
i/ili projekt
- uvježbati mikroskopiranje, seciranje i izradu bioloških preparata
Ciljevi
- usustaviti učeničke spoznaje o kemijskom sastavu ljudskog tijela i temeljnoj
staničnoj građi
- produbiti spoznaje o fiziološkoj povezanosti organskih sustava u smislu
održavanja homeostaze
- upoznati najčešće bolesti pojedinih sustava kao i mjere prevencije protiv
istih
- motivirati učenike za aktivnu brigu o vlastitom zdravlju
- eksperimentalno prikazati temeljne procese u fiziologiji biljaka i utvrditi
učinke pojedinih čimbenika
Učenici 3. razreda opće gimnazije
Namjena
Nevenka Šepetanc, prof. biologije i kemije i Bojana Domjanović, prof.
Nositelji i njihova
biologije i kemije
odgovornost
Rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
Način realizacije
70 sati tijekom nastavne godine
Vremenik
Troškovi fotokopiranja ranih materijala.
Troškovnik
Način vrednovanja Seminarski radovi učenika, PPT-prezentacije, posteri, usmene provjere
1.3. ČETVRTI RAZREDI
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
1.3.1. HRVATSKI JEZIK
- pripremiti učenike za državnu maturu
- ispraviti nedostatnosti te ispuniti praznine plana i programa za hrvatski
jezik
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
5/7
1. IZBORNA NASTAVA
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
-
proširiti nastavu izražavanja i jezične kulture
povezati nastavu književnosti i jezika sa scenskom i filmskom umjetnošću
poraditi na općoj kulturi naših učenika
analizirati pojedinačne uspjehe na pokusnoj maturi te učenike suočiti s
problemima eseja
prokomentirati s učenicima sve kataloge, obrasce ispita i tipova zadataka
na maturi koje je izdao NCVVO
pisati s učenicima većinu eseja predloženih za državnu maturu
ponoviti gradivo prethodnih razreda te učvrstiti tekuće gradivo četvrtog
razreda
pratiti s učenicima najnovija djela hrvatske književnosti te posjetiti
INTERLIBER
pratiti na internetu najnovije članke s jezičnim savjetima Instituta za jezik i
jezikoslovlje te analizirati s učenicima umnožene tekstove
uključiti lektorske vježbe i ispravak tekstova
pisati osvrte, recenzije i kolumne o književnim djelima, kazališnim
predstavama i kulturnim zbivanjima u našem gradu
za učenike četvrtih razreda opće gimnazije
Diana Herak-Jović, profesor hrvatskoga jezika
- rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
- dva sata tjedno tijekom cijele godine
- papir za umnožavanje
- ocjenjivanje školskih eseja i rada na tekstu te zajedničke analize
samostalnih radova
Aktivnost, program
1.3.2. KEMIJA / BIOLOGIJA
i/ili projekt
- produbiti znanja o središnjoj biološkoj dogmi
Ciljevi
- upoznati suvremene metode istraživanja stanice
- utvrditi učeničke spoznaje o postanku svemira i života na Zemlji
- povezati specifičnosti u građi stanica, tkiva i organa biljaka i životinja s
funkcijom koju obavljaju
- jezgrovito ponoviti srodstvene odnose među živim bićima kroz metode
suvremene evolucijske znanosti
- detaljnije upoznati mutacije i križanja kao temeljne uzroke raznolikosti živih
bića
- usustaviti spoznaje o vrstama tvari i njihovim promjenama
- utvrditi spoznaje o promjenama količine energije koje prate kemijske procese
- ponoviti i utvrditi kemijski račun kao pripremu za laboratorijski rad
Učenici 4. razreda opće gimnazije
Namjena
Nositelji i njihova
Aleksandra Habuš, prof. kemije i Ljiljana Hrastar, prof. biologije
odgovornost
Rad u skupinama i individualan rad u učionici i na terenu
Način realizacije
64 sati tijekom nastavne godine (32 sata biologije + 32 sata kemije)
Vremenik
Troškovi fotokopiranja ranih materijala.
Troškovnik
Način vrednovanja Seminarski radovi učenika, PPT-prezentacije, posteri, usmene provjere
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
6/7
1. IZBORNA NASTAVA
Aktivnost, program
i/ili projekt
Ciljevi
Namjena
Nositelji i njihova
odgovornost
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
1.3.3. MATEMATIKA
Pripreme učenika za uspješno polaganje državne mature i nastavak
visokoškolskog obrazovanja
Za učenike općih razreda gimnazije (četvrti razredi)
Maja Zelčić, prof. matematike i Zorica Granić, prof. matematike
- samostalno i grupno rješavanje zadataka
- ponavljanje gradiva iz prethodnih razreda
- rješavanje problema koji nisu u redovnom programu
Tijekom nastavne godine 2 sata prema rasporedu sati
- troškovi fotokopiranja za redovite provjere znanja
- održani sati nastave ulaze u 40-satno radno vrijeme nastavnice
- ocjenjivanje motiviranosti učenika za rješavanje primijenjenih zadataka i
problema
- redovite kratke provjere
- dva puta polugodišnje dvosatno provjeravanje
ŠKOLSKI KURIKULUM – GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content