Τ.Ο.Ε.Τ.Β. ΦΙΛΗΣ Α.Ε.

Τ.Ο.Ε.Τ.Β. ΦΙΛΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21357/01ΝΤ/Β/90199
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως
173.580,09
109.781,48
63.798,61
169.122,71
83.765,48
85.357,23
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτήρια & τεχνικά έργα
611.798,77
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.
5.Μεταφορικά µέσα
6.963,24
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
18.686,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων
637.448,85
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
6.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
262.343,68
6.164,78
13.651,05
282.159,51
349.455,09
0,00
798,46
5.035,79
355.289,34
521.977,02
50.313,86
136.216,73
51.222,41
759.730,02
182.265,18
49.335,86
135.185,14
44.197,52
410.983,70
95.686,94
450.976,28
339.711,84
978,00
1.031,59
7.024,89
348.746,32
ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.Κεφάλαιο (µετοχικό κλπ.)
1.Καταβεβληµένο
897.963,25
897.963,25
ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια
5.Αφορ/τα αποθ/κά ειδ. διατάξεων νόµων
273.147,04
273.147,04
101.580,48
1.019.793,40
49.736,41
298.232,98
763.105,02
109.772,29
22.300,12
22.098,56
4.648,26
2.803,67
16.746,82
2.999.966,90
3.024.165,65
3.046.465,77
4.033,26
23.970,30
26.506,80
2.990.821,22
3.045.331,58
3.067.430,14
475,19
3.096.677,37
490,84
3.177.693,27
763.022,35
763.022,35
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
96.273,88
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων
445.020,20 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Αποθέµατα
1.Ακίνητα προς πώληση
ΙΙ.Απαιτήσεις
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
754.544,51
754.544,51
754.544,51
754.544,51
6.500,00
38.384,24
0,00
44.884,24
6.500,00
26.484,24
59,12
33.043,36
Ι.Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµέιο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
1.836.926,90 ∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
15.192,60
3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί
1.852.119,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)
2.639.707,37 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογ/σµοι εγγυήσεων
7.608,47
1.767.563,09
24,54
1.767.587,63
2.567.016,38
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
14.886,10
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σµοι εγγυήσεων
3.096.677,37
3.177.693,27
763.022,35
763.022,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
µείον: κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως (κέρδη)
µείον: Άλλα έσοδα εκµ/σεως
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως
751.065,79 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης
1.142.680,94
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
-391.615,15
προηγούµενων χρήσεων
104.130,28
-287.484,87
ΜΕΙΟΝ: ∆ιαφορές Φορολ. Ελέγχου
70.454,50
255.449,89
-184.995,39
92.765,80
-92.229,59
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.έκτακτα κέρδη
µείον: 1. έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. έκτακτες ζηµίες
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα εκµ/σεως
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
µείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτ. Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΛΓΑ ΦΙΛΗ
Α.∆.Τ. Μ 099451
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Αναπ.Αξία
226,10
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο ζηµιών
ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
323,82
4.799,97
12,40
978,79
4.132,60
-88.096,99
226,10
-287.258,77
60.038,76
60.038,76
0,00
-88.096,99
55.640,38 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
55.640,38
0,00
-287.258,77
0,00
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΙΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 612217
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
-88.096,99
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2011
-287.258,77
-1.019.793,40
-763.105,02
0,00
-1.107.890,39
0,00
-1.050.363,79
13.483,49
10.974,21
-1.121.373,88
-1.061.338,00
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ
ΑΡ.Α∆. 91043 Α΄ ΤΑΞΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 138543