Για πληροφορίες σχετικά με τους ισολογισμους της TUI HELLAS

TUI HELLAS - TAΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/09/2013 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/10/2012 - 30/09/2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 68586203000 Α.Μ.Α.Ε. 32890/01ΑΤ/Β/95/259(2009)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2013
ÁðïóâÝóåéò
Áíáð. Áîßá
Áîßá ÊôÞóçò
3.059.487,62
2.610.460,92
449.026,70
3.059.487,62
2.610.460,92
449.026,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2012
Áîßá ÊôÞóçò
ÁðïóâÝóåéò
Áíáð. Áîßá
3.118.477,39
2.744.080,09
374.397,30
3.118.477,39
2.744.080,09
374.397,30
1.525,00
1.525,00
1.486,88
1.486,88
38,12
38,12
1.525,00
1.525,00
1.181,88
1.181,88
343,12
343,12
300.140,46
4.216.029,35
48.515,83
2.340.764,23
5.202.964,46
12.108.414,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
12.109.939,33
III. Συμμ.& αλλες μακρ/σμες χρηματ/μικες απαιτ.
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
0,00
2.816.565,78
8.449,84
1.996.529,43
4.643.608,34
9.465.153,39
9.466.640,27
300.140,46
1.399.463,57
40.065,99
344.234,80
559.356,12
2.643.260,94
2.643.299,06
300.140,46
4.137.542,18
48.515,83
2.340.764,23
5.504.123,40
12.331.086,10
12.332.611,10
0,00
2.652.560,97
3.113,10
1.660.879,88
4.948.847,53
9.265.401,48
9.266.583,36
300.140,46
1.484.981,21
45.402,73
679.884,35
555.275,87
3.065.684,62
3.066.027,74
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα
5. Μεταφορικά μέσα
6. ΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
7. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές μεταχρονολογημένες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατα συνδ. επιχειρ.
10. Επισφαλείς -επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
11α . Προκαταβολές σε προμηθευτές
12. Λογ/σμοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. ΄Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. ΄Εσοδα χρήσης εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων &
εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
538.137,22
570.529,86
1.108.667,08
533.540,10
38.809.342,65
5.408.162,20
1.687.832,71
1.687.832,71
538.137,22
570.529,86
1.108.667,08
533.540,10
575.126,98
438.056,67
1.013.183,65
3.656.482,71
27.861.723,41
5.132.095,16
33.401.180,45
256.590,95
272.947,70
6.535.375,60
56.250,00
2.770.509,39
2.770.509,39
0,00
1.663.522,10
977.058,92
128.628,22
43.291.553,94
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
(332.815 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο
III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
συμμετοχών και χρεογράφων
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νεο
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ.χρήσεως
575.126,98
449.714,16
1.024.841,14
4.090.868,88
22.729.628,25
256.590,95
905.415,94
6.427.087,12
181.250,00
0,00
624.870,30
837.542,95
185.684,95
32.148.070,46
4.563,46
4.563,46
4.563,46
4.563,46
53.203,94
9.275.929,65
9.329.133,59
52.625.250,99
44.124,37
4.288.671,40
4.332.795,77
36.485.429,69
58.441,88
1.342.832,84
15.779,62
1.417.054,34
58.147.814,74
14.824,99
1.128.512,07
143.650,00
1.286.987,06
42.237.682,93
19.423,83
17.590,53
3.515.353,78
1.223.524,72
4.758.302,33
3.237.434,87
84.140,62
3.339.166,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV)
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά Δάνεια
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχ. Υποχρ.
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙI)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. ΄Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
5. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
6. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2013
91.773.685,06
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)
74.602.534,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων
17.171.150,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
4.582.599,44
Πλέον: ΄Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
21.753.749,89
Σύνολο
18.070.266,92
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
126.930,33 18.197.197,25
3. ΄Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
3.556.552,64
Μερικα αποτελεσματα κέρδη/(ζημιές) εκμεταλλευσεως
75.000,00
ΠΛΕΟΝ: 1. ΄Eσοδα συμμετοχών
84.155,10
9.155,10
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
560.162,33
560.162,33
-476.007,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
3.080.545,41
Ολικά αποτ/τα κέρδη / (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛEON: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
100.299,55
1. ΄Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
660,05
2. ΄Εκτακτα κέρδη
260.409,90
3. ΄Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
1.424.142,46
1.062.772,96
4. ΄Εσοδα από προβλ. προηγ. Χρ.
84.286,51
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Eκτακτα και ανόργανα έξοδα
5.523,76
2. ΄Εκτακτες ζημιές
548.644,67
3. ΄Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
1.167.894,62
256.247,84
529.439,68
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους
3.336.793,25
Οργανικά και Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
907.014,93
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσ.παγίων στοιχείων
907.014,93
0,00
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.Κόστος
3.336.793,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2012
73.313.639,15
58.164.978,19
15.148.660,96
4.646.976,01
19.795.636,97
19.825.959,99
134.159,85 19.960.119,84
-164.482,87
375.000,00
405.452,15
30.452,15
1.071.153,46
1.071.153,46
-665.701,31
-830.184,18
119.054,01
31.409,86
416.791,70
1.137.310,10
141.403,08
19.883,48
2.218.886,86
7.124.692,65
(ποσα σε EUR)
ÐïóÜ êëåéüì.
÷ñÞóçò 2013
ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóçò 2012
9.768.120,25
9.768.120,25
9.768.120,25
9.768.120,25
297.671,97
297.671,97
297.671,97
297.671,97
452.495,73
300.000,00
50.307,55
452.495,73
300.000,00
50.307,55
1.472.593,85
2.275.397,13
1.199.442,33
2.002.245,61
1.454.628,96
-6.549.671,38
-5.095.042,42
7.246.146,93
-9.555.987,77
3.006.316,39
-6.549.671,38
5.518.366,45
432.386,21
2.337,65
434.723,86
426.021,34
206,67
426.228,01
284.000,00
4.000,00
288.000,00
570.000,00
4.000,00
574.000,00
26.499.611,39
0,00
0,00
1.640.052,99
3.535.596,68
513.899,34
21.395.512,24
1.184.808,67
850.000,00
1.480.063,23
380.495,28
496.013,54
286.000,00
990.000,00
1.004.479,72
34.469.640,12
34.757.640,12
286.000,00
990.000,00
866.974,21
27.929.867,17
28.503.867,17
15.709.303,83
0,00
15.709.303,83
58.147.814,74
7.589.421,30
199.800,00
7.789.221,30
42.237.682,93
19.423,83
17.590,53
3.515.353,78
1.223.524,72
4.758.302,33
3.237.434,87
84.140,62
3.339.166,02
ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ (Λ/88)
Καθαρα αποτελεσματα κέρδη /(ζημιές) χρησεως
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδων προηγουμενης χρησης
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
MEION: 1. Φορος εισοδηματος
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργ. κόστος
Κερδη προς διαθεση
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:
8α. Υπόλοιπο ζημιάς εις νεο
ÐïóÜ êëåéüì.
÷ñÞóçò 2013
3.336.793,25
-6.549.671,38
0,00
-3.212.878,13
-1.879.785,38
ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóçò 2012
-8.630.484,58
3.006.316,39
-513.949,25
-6.138.117,43
-248.000,23
-2.378,91
-5.095.042,42
-163.553,71
-6.549.671,38
-5.095.042,42
-5.095.042,42
-6.549.671,38
-6.549.671,38
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε, σύμφωνα με τον
Ν.2065/1992, την 31.12.2012.
1.704.565,67
9.504.866,07
925.794,56
925.794,56
-7.800.300,40
-8.630.484,58
0,00
-8.630.484,58
Κηφισιά 30.01.2014
David Schelp
Προεδρος ΔΣ
Αρ. Διαβ.C4WKVWWTJ
Μιχαήη Γ.Μαυρόπουλος
Αντιπρόεδρος και ΔΣ
Αρ.Ταυτ. ΑΒ342997
Ιωάννης Β.Ζωντανός
Οικονομικός Διευθυντής
Αρ.Ταυτ.Φ090157
Μηνάς Α.Χατζησάββας
Διευθ.Λογιστηρίου
Αρ.Ταυτ.ΑΕ542457
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «TUI Hellas TAΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TUI Hellas TAΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
30ης Σεπτεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του Ελεγκτή.Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη.Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1 - Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 30/09/2008 έως και 30/09/2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.2 – Στους λογαριασμούς «Πελάτες» και «Επιταγές σε καθυστέρηση» περιλαμβάνονται απαιτήσεις
σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ευρώ 4,5 εκ περίπου που προέρχονται από την προηγούμενη χρήση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική
πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 4,5 εκ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των
απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4,5 εκ. περίπου.Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’,
οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «TUI Hellas TAΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 30η Σεπτεμβρίου
2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και
43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.Άλλο Θέμα. Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «TUI Hellas TAΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί
από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 12η Φεβρουαρίου 2013 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 30/09/2008 έως και 30/09/2010, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου.Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας καθίστανται μικρότερα από το 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268 - 152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113
Έλενα Θεμιστοκλέους
Αρ Μ ΣΟΕΛ 38901
Offices Service S.A. 2109247017