close

Enter

Log in using OpenID

"ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε."

embedDownload
ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
"ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 121608099000 - AΡ. Μ.Α.Ε. 61295/03/Β/06/5(07)
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξία Κτήσεως
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποσβέσεις
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Αναπόσβ. Αξία
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία
44.328,31
79.425,88
123.754,19
44.328,23
65.542,67
109.870,90
0,08
13.883,21
13.883,29
Β.
1.
4.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
3.
4.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα - Τεχν.εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
168.686,43
30.588,87
138.097,56
157.177,84
17.346,26
1.002.661,57
273.734,61
546.274,62
142.238,55
456.386,95
131.496,06
934.529,36
256.084,61
404.147,30
88.007,72
530.382,06
168.076,89
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
500.237,36
1.945.319,97
342.970,05
1.062.072,09
157.267,31
883.247,88
449.408,28
1.797.200,09
250.935,85
760.437,13
198.472,43
1.036.762,96
5.
6.
ΙΙΙ.
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
44.328,31
79.425,88
123.754,19
44.328,25
74.525,16
118.853,41
0,06
4.900,72
4.900,78
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
700.000,00
700.000,00
161.891,91
125.000,00
915.762,31
1.777.654,22
507.988,44
1.332.988,44
61.705,46
53.516,20
187.500,00
562.500,00
1.050.916,49
724.142,75
423,32
345.411,43
117.626,19
1.441.561,94
925.438,57
43.168,12
320.512,71
107.003,06
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
1.476.754,60 10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
53.000,00
375.000,00
245.000,00
47.712,06
2.906.232,24
375.000,00
450.000,00
67.235,02
3.729.919,42
1.655.656,12
3.093.732,24
4.292.419,42
32.623,89
25.655,37
4.965.715,81
5.704.579,43
150.000,00
8.393.456,04
8.543.456,04
7.241.260,99
7.241.260,99
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
139.831,58 V. Αποτελέσματα εις νέον
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+AIV+AV)
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσ/κού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
451.863,95
96.088,00
1.335.111,83
1.132.850,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.
1
2.
3.
4.
5
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.
1.
Απαιτήσεις
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
2.
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
315,78
428.776,59
26.870,82
167.548,33
623.511,52
129,88
454.440,01
24.902,26
91.536,49
527,07
571.535,71
1.593.439,22
15.500,00
ΙΙ.
1.
3.
4.
5.
6.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
3α. Επιταγές Εισπρακτέες
-Χαρτοφυλακίου
642.223,88
10.
Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες-Χρεώστες
11
12.
Χρεώστες διάφοροι
α.Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
β. Λοιποί Χρεώστες
Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων
ΙV.
1.
3.
Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
526.593,54
502.052,68
Μείον : Προβλέψεις
185.993,37
16.997,25
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.
1.
2.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
2.
4.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
καί εμπράγματων ασφαλειών
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
392.522,25
253.457,21
24.540,86
197.143,65
33.142,27
202.990,62
4.288,95
2.482.983,53
139.065,04
230.285,92
1.239,20
3.556.000,88
12.581,85
498.002,10
510.583,95
16.751,67
407.015,92
423.767,59
3.617.079,00
4.551.304,18
7.335,95
1.288,25
6.541,00
-
8.624,20
6.541,00
4.965.715,81
5.704.579,43
150.000,00
8.393.456,04
8.543.456,04
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
7.241.260,99
7.241.260,99
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων καί
εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012 )
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ι.
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ:
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
456.128,72
940.648,53
440.252,93
946.574,04
1.396.777,25
1.173.373,40
(86.993,44)
1.086.379,96
1.945,17
215,00
10.955,93
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Κέρδη προηγούμενων χρήσεων
(-) Μείον Διανεμηθέντα με αποφαση έκτακτης Γ,Σ.
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
1.430.286,17
1.120.637,91
769.328,35
(640.000,00)
1.249.966,26
Μείον :
1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
232.631,95
1.197.654,22
247.618,47
1.002.347,79
99.800,75
(91.539,10)
1.158.513,33
36.891,91
245.000,00
915.762,31
1.197.654,22
44.359,35
450.000,00
507.988,44
1.002.347,79
-
-
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
1.913,17
2.440,00
-
13.116,10
3.194,54
173.855,80
1.386.826,97
1.250.052,43
4.353,17
1.395,32
324,28
177.198,33
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)
922.297,73
507.988,44
Ποσά
προηγουμένης
χρήσεως 2011
8.261,65
147,99
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
14.744.134,56
12.278.914,47
2.465.220,09
171.659,31
2.636.879,40
5.606,32
92.599,76
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012
Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2011
17.139.120,68
14.570.072,38
2.569.048,30
1.102,35
2.570.150,65
ΜΕΙΟΝ :
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Πλέον :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)
(164.082,23)
40.508,99
42.228,59
922.297,73
(37.875,42)
1.120.637,91
Σημειώσεις:
1) Η εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα και κατά συνέπεια δεν έχει προβεί σε
αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
2) Ορισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσεως αναμορφώθηκαν για να
είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 2012.
3) Ο αριθμός απασχολούμενο προσωπικού κατά την 31/12/2012 ανέρχονταν σε άτομα 95.
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
311.168,48
311.168,48
297.730,10
922.297,73
297.730,10
1.120.637,91
Ασπρόπυργος, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΙΚΑΣ
Α.Δ.Τ. : Χ - 711239
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΟΥΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ. : AK 060613
ΛΕΦΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 537521
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά
με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΜΕΓΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μιχαήλ Ιωαν. Τσιάβος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14971
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content