"ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ" Α.Ε.

"ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ" Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121873399000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
IIΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορέυματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπ.αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
238.631,48
0,00
238.631,48
9.076,05
88.551,91
79.475,86
327.183,39
318.107,34
9.076,05
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αποσβέσεις
Αναπ.αξία
Αξία κτήσεως
190.905,20
47.726,28
238.631,48
74.923,07
13.628,84
88.551,91
327.183,39
265.828,27
61.355,12
1.321.950,40
3.791.125,01
0,00
1.753.746,57
1.321.950,40
2.037.378,44
1.183.336,97
3.791.125,01
0,00
1.572.928,47
1.183.336,97
2.218.196,54
18.474,76
363.470,68
322.458,41
5.817.479,26
13.355,60
318.114,80
311.159,21
2.396.376,18
5.119,16
45.355,88
11.299,20
3.421.103,08
13.969,90
367.526,78
320.943,53
5.676.902,19
12.614,03
306.938,28
298.135,33
2.190.616,11
1.355,87
60.588,50
22.808,20
3.486.286,08
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
448.176,02
29.912,84
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοι Ενεργητικού
2.381,62
3.423.484,70
2.381,62
3.488.667,70
1.063.602,58
9.559,00
1.617.237,83
13.843,87
11.589,06
5.035,39
1.089.786,03
20.530,41
12.771,97
1.664.384,08
571.134,54
19.300,15
418.263,18
551.834,39
784.535,49
44.645,22
788.334,48
212.468,29
69.911,52
2.318.158,18
588.610,37
38.645,22
1.862.191,70
229.646,95
67.147,30
3.338.075,93
5.614,16
28.009,52
33.623,68
3.441.567,89
5.877,19
11.783,98
17.661,17
5.020.121,18
8.567,31
12.708,96
21.276,27
6.895.404,91
9.017,31
0,00
9.017,31
8.579.161,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
3.371.983,31
3.371.983,31
και εμπραγμάτων ασφαλειών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε στην παρούσα χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
3.009.146,38
2.084.554,17
924.592,21
318,74
924.910,95
428.472,22
616.581,98 1.045.054,20
-120.143,25
37.432,43
-182.764,89
220.197,32
-302.908,14
Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
197,48
0,00
2. Έκτακτες ζημίες
254,39
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
14.729,35
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
4.748.817,57
3.189.982,98
1.558.834,59
1.467,36
1.560.301,95
551.424,11
805.385,38 1.356.809,49
203.492,46
48.377,35
314.127,65
-265.750,30
-62.257,84
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(423.889 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτεές στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
1.241.994,77
1.241.994,77
301.366,29
2.423.409,69
301.366,29
2.423.409,69
81.498,33
2.806.274,31
81.498,33
2.806.274,31
-361.473,12
3.686.795,96
-152.507,34
3.895.761,74
0,00
157.792,34
9.011,49
127.768,55
111.458,58
6.442,34
437.997,84
13.082,81
2.607.477,55
28.919,95
89.063,74
22.170,79
3.029.573,87
25.000,41
87.395,00
28.980,44
157.792,40
9.350,59
7.993,25
3.171.006,89
3.171.006,89
791.342,06
30.839,28
12.468,06
4.463.122,11
4.620.914,45
37.602,06
62.485,12
6.895.404,91
8.579.161,31
3.371.983,31
3.371.983,31
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπραγμάτων ασφαλειών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
(+)
προηγούμενων χρήσεων
( - ) Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέο
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012
-314.711,84
0,00
-152.507,34
138.613,43
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
-89.011,78
-13.893,91
-328.605,75
0,00
-32.867,37
-361.473,12
0,00
-89.011,78
-63.495,56
-152.507,34
Άλιμος, 17 Μαΐου 2013
276,02
3.101,50
3.377,52
15.181,22
275.110,64
275.110,64
245,37
1.099,98
1.345,35
-11.803,70
-314.711,84
0,00
-314.711,84
2.544,83
700,00
1.486,42
23.368,04
28.099,29
288.356,14
288.356,14
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑ - ΚΡΙΣΤΙΝA Γ. ΛΕΦΑ
Α.Δ.Τ Χ 604524
-26.753,94
-89.011,78
0,00
-89.011,78
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΕΦΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 587689
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 003698 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2654/99 Α’ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»
Έκθεση επί Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Μεταξύ
των απαιτήσεων της εταιρείας περιλαμβάνονται καθυστερημένες και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 650.000,00 περίπου για τις οποίες η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού € 29.912,84 υπολείπεται κατά € 450.000,00 περίπου του ποσού που
έπρεπε να έχει σχηματιστεί , με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 450.000,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 30.000,00 και € 420.000,00 αντίστοιχα. 2) Κατά πάγια
τακτική δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 99.700,00 με συνέπεια να μην εμφανίζονται προβλέψεις συνολικού
ποσού € 99.700,00, και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως 2010. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός
από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΘΕΡΜΟΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» κατά την
31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.
2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ν. ΧΑΙΡΕΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15121
L.KIN. 2105201671